Процедура : 2014/0124(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0172/2015

Внесени текстове :

A8-0172/2015

Разисквания :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Гласувания :

PV 02/02/2016 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0033

ДОКЛАД     ***I
PDF 1197kWORD 764k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Георги Пирински

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0221),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8–0144/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид мотивираното становище, представено в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност от Камара на общините на Обединеното кралство, в който се посочва, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 септември 2014 г.(1),

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите от 7 октомври 2014 г(2).,

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0172/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за противодействие на недекларирания труд

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) В член 151 от Договора като цели в областта на социалната политика се поставят насърчаването на заетостта и подобряването на условията на живот и труд. С оглед на постигането на тези цели Съюзът може да подкрепя и допълва дейностите на държавите членки в областта на здравето и безопасността при работа, условията на труд, интегрирането на лицата, изключени от пазара на труда, и борбата срещу социалното изключване.

(3) В член 151 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) като цели в областта на социалната политика се поставят насърчаването на заетостта и подобряването на условията на живот и труд. С оглед на постигането на тези цели Съюзът може да подкрепя и допълва дейностите на държавите членки в областта на здравето и безопасността при работа, условията на труд, интегрирането на лицата, изключени от пазара на труда, и борбата срещу социалното изключване, като същевременно се изключва всяко хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби. В съответствие с член 153, параграф 2 от ДФЕС, обаче, Съюзът може да приема мерки за насърчаване на сътрудничеството между държавите членки.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своята резолюция относно ефективните инспекции на труда като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа Европейският парламент приветства инициативата на Комисията за създаване на европейска платформа и призова за засилено сътрудничество на равнище ЕС за борба с недекларирания труд27.

(4) В своята резолюция от 14 януари 2014 г. относно ефективните инспекции на труда като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа Европейският парламент приветства инициативата на Комисията за създаване на европейска платформа и призова за засилено сътрудничество на равнището на Съюза за противодействие на недекларирания труд27, който нанася вреди на икономиката на Съюза, води до нелоялна конкуренция и съответно до нарушение на пазарните принципи, застрашава финансовата стабилност на социалните модели на Съюза и има за последица нарастваща липса на социална закрила и защита на заетостта за работниците. За тази цел европейската платформа (наричана по-надолу „платформата“) следва да улеснява обмена на опит и добри практики, като предоставя актуална, обективна, надеждна и съпоставима информация, да засилва трансграничното сътрудничество и да идентифицира и поддържа списък на „дружества-пощенски кутии“ и подобни операции.

__________________

_________________

27 Резолюция на Европейският парламент от 14 януари 2014 г. относно ефективните инспекции на труда като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Приети текстове, P7_TA(2014)0012 (все още непубликувано в Официален вестник)

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 4 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Създаването на платформата следва да не засяга компетентността и/или задълженията на държавите членки за противодействие на недекларирания труд, както и Конвенция № 81 на МОТ. Държавите членки и техните правоприлагащи органи играят основна роля в ефективното предотвратяване, проследяване и санкциониране на недекларирания труд. Ето защо работата на платформата не следва да възпрепятства строгия контрол или други дейности на държавите членки за борба срещу сивата икономика, а по-скоро следва да подкрепя мерки за поощряване и насърчаване на декларирания труд и за ограничаване на измамите в областта на социалната сигурност.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) На европейско равнище недекларираният труд се определя като „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите членки“28, така че се изключват всички незаконни дейности.

(5) Както се споменава в съобщението на Комисията от 24 октомври 2007 г., озаглавено: „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“, на равнището на Съюза недекларираният труд се определя от 1998 г. като „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите членки“, така че се изключват всички незаконни дейности. Това определение следва да бъде актуализирано, така че да отразява най-новите развития на пазара на труда.

_________________

 

28 Съобщение на Комисията „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“ COM(2007)628, 24 октомври 2007 г. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:BG:HTML

 

Изменение   6

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Определенията за недеклариран труд, както и националните разпоредби също се различават в отделните държави членки. Освен това недекларираният труд може да бъде под различни форми в зависимост от икономическия, административния, финансовия и социалния контекст, което затруднява количественото изразяване на проблема на равнището на Съюза. Недекларираният труд има също така твърде различни модели в зависимост от естеството и вида на труда и засегнатия работник. Недекларираният труд в областта на домакинската работа, извършвана основно от жени, представлява в този контекст специално предизвикателство, тъй като този труд се извършва индивидуално и по своето естество е незабележим. Мерките за противодействие на недекларирания труд следва да бъдат съобразени с целта, така че да вземат предвид тези различия.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 5 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Засиленото сътрудничество за противодействие на недекларирания труд следва да допринесе за създаване на равни условия на конкуренция и да бъде от полза за икономическите участници, които не прибягват към недеклариран труд. Приложното поле на платформата следва да обхваща всички съществуващи форми на недеклариран труд, без да се прави разграничение, с оглед на избавянето на Съюза от сивата икономика, създаването на качествени и устойчиви работни места, насърчаването на икономическото възстановяване и постигането на целите на Съюза в областта на заетостта и в социалната сфера.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 5 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Сивата икономика има значителни размери, бидейки равностойна на 18 % от БВП на Съюза. Обемът ѝ обаче се различава значително в отделните държави членки, като варира от под 8% до над 30% от БВП. Според доклад на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) в рамките на Съюза е налице ясно разделение по оста север – юг и изток – запад1 a.

 

__________________

 

1 a.Доклад на Eurofound относно борбата срещу недекларирания труд в 27 държави – членки на Европейския съюз, и Норвегия (2013).

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Недекларираният труд често е свързан със злоупотреби със статута на самостоятелно заети лица на национално равнище или в трансгранични ситуации. Фиктивна самостоятелна заетост възниква, когато дадено лице се обяви за самостоятелно заето, докато всъщност изпълнява характерните за трудово правоотношение условия, за да се избегнат някои правни или фискални задължения. Това означава, че фиктивната самостоятелна заетост представлява погрешно деклариран труд и следва да бъде включена в обхвата на платформата.

(6) Освен с недекларирания труд платформата следва да се заеме и с неправилно декларирания труд, отнасящ се до платени дейности, които са законни по своя характер, но не са правилно декларирани пред публичните органи. Специфична форма на деклариран труд е злоупотребата със статута на самостоятелно заето лице на национално равнище или в трансгранични ситуации. Фиктивна самостоятелна заетост възниква, когато дадено лице се обяви за самостоятелно заето, докато всъщност отговаря на условия, характерни за трудово правоотношение, за да избегне някои правни или данъчни задължения. Това означава, че фиктивната самостоятелна заетост представлява погрешно деклариран труд. Следва обаче да се отбележи, че определенията и законодателствата на държавите членки по отношение на самостоятелната заетост се различават. Фиктивната самостоятелна заетост и недекларираният труд са основни дейности в сивата икономика. Платформата следва да се заеме с разрешаване на проблемите, произтичащи от все по-често срещаните явления фиктивна самостоятелна заетост и недеклариран труд, и следва да бъдат установени основните рискове от измами.

Изменение   10

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Дружествата от типа „пощенска кутия“ са дружества, които са създадени с цел да се възползват от пропуските в законодателството, като те самите не предоставят услуги на клиенти. Те осигуряват прикритие за услуги, предоставяни от собствениците. Следователно дружествата от типа „пощенска кутия“ следва да бъдат разглеждани като един от аспектите на недекларирания труд и да попадат в обхвата на платформата.

Изменение   11

Предложение за решение

Съображение 6 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6б) Недекларираният труд на национално и на трансгранично равнище са две различни форми на недеклариран труд. Недекларираният труд може да допринесе за явлението, познато като социален дъмпинг, включително чрез намаляване на заплатите в държавите членки, в които се предлагат услугите.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 6 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6в) Недекларираният труд има сериозни последствия за засегнатите работници, оказващи се в положение да приемат да работят при несигурни и понякога опасни условия на труд, при много по-ниско заплащане, тежки нарушения на трудовите права и силно занижена закрила съгласно трудовото законодателство и законодателството в областта на социалната закрила, като по този начин са лишени от адекватни социалноосигурителни обезщетения, от пенсионни права и от достъп до здравеопазване, както и от възможности да развиват уменията си и да учат през целия си живот. Положението е още по-сериозно при малолетните и непълнолетните.

Обосновка

Първоначалното предложение на Комисията относно съображение 7 се разделя на две съображения – съответно съображение 6в и съображение 7.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Недекларираният труд има сериозни последици за бюджета, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Той оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и спазването на нормите за условията на труд, както и върху развиването на уменията и ученето през целия живот. Този труд компрометира финансовата устойчивост на системите за социална защита, лишава работниците от адекватни социални ползи и води до по-ниски пенсионни права и по-ограничен достъп до здравни грижи.

(7) Същевременно недекларираният труд има сериозни последствия за бюджета, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски, като по този начин се компрометира финансовата устойчивост на системите за социална закрила. Освен това този труд оказва отрицателно въздействие както върху заетостта, така и върху производителността, което води до нелоялна конкуренция и съответно до нарушение на пазарните принципи и вреди на икономиката като цяло. Платформата следва да обърне специално внимание на факта, че МСП, които представляват по-голямата част от предприятията в Съюза, са особено засегнати от този проблем. Освен това незаконното получаване на социални помощи и социалният дъмпинг са сред непосредствените последици от недеклариран труд.

Изменение   14

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Недекларираният труд се отразява по различен начин на различните социални групи. Специално внимание следва да се обърне на най-уязвимите, като мигрантите и жените, които често са свръхпредставени в секторите, засегнати от недеклариран труд. Тъй като условията на труд и мотивите на работодателите и на работниците да участват в сивата икономика се различават в различните сектори и държави, противодействието на проблема изисква широк спектър от специфични подходи на политиката.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Засиленото сътрудничество между държавите членки не само позволява да се предприемат мерки за решаване на този проблем от гледна точка на данъчните аспекти, но също така създава възможност за обмен на най-добри практики за социална защита, като например пенсионни права и достъп до здравеопазване, включително на групите недекларирани работници, които са в особено уязвимо положение или упражняват труд, който дори не се счита за недеклариран във всички държави членки, като например грижи за деца или грижи за възрастни членове на семейството, които се предоставят в тесен семеен кръг, най-вече от жени.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за противодействие срещу недекларирания труд. Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. Платформата няма да е пречка за прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

(8) В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за справяне с проблема на недекларирания труд, но все още липсва цялостен подход.. Подходът на възпиране, което има за цел да постигне изпълнение на тези мерки чрез разкриване и санкциониране на неизпълнението, остава преобладаващият подход, възприет от повечето държави членки. Много държави членки вече са въвели ефективни мерки за противодействие на недекларирания труд особено по отношение на пазара на труда, нарушенията на данъчното и трудовото законодателство, като следят за това работодателите на работници, полагащи недеклариран труд, да са подложени на по-строги правоприлагащи действия и по-сериозни санкции. Принципът, според който тежестта, свързана с погасяване за всички неплатени социални осигуровки и данъци, се носи от работодателя, както и заплахата от допълнителни проверки и глоби, които явно биха надхвърлили размера на каквато и да било печалба, са важни механизми, които възпират работодателите да работят в неформалната икономика.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) През последните няколко години все по-осезаемо се възприема подпомагащ подход, който предоставя стимули за деклариран труд и насърчава тази форма на трудова заетост. Интерактивна база от знания като разработената от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) би могла да помогне на държавите членки да открият нови подходи в това отношение.

Изменение  18

Предложение за решение

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б) Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. Платформата следва да подпомага тези действия и да съдейства за подобряване на прилагането на двустранни и многостранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

Изменение   19

Предложение за решение

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в) Платформата следва изцяло да спазва Хартата на основните права на Европейския съюзи действа в съответствие с нея, и по-конкретно с членове 5, 15, 28 и 31 от Хартата, както и съответните конвенции и препоръки на МОТ, по-специално Конвенция № 81 относно инспекцията по труда, Конвенция № 189 относно достойния труд на домашните работници, Конвенция № 150 относно административната организация на трудовия пазар: роля, функции и организация, както и Препоръка № 198 във връзка с трудовите правоотношения.

Изменение   20

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Сътрудничеството на равнище ЕС остава разпокъсано както по отношение на участващите държави членки, така и по обхванатите въпроси. Липсва действащ официален механизъм за трансгранично сътрудничество между съответните органи на държавите членки за действия по проблемите, свързани с недекларирания труд.

(9) Понастоящем тясното и ефективно сътрудничество на равнището на Съюза остава разпокъсано както по отношение на участващите държави членки, така и по отношение на обхванатите въпроси. Липсва действащ официален механизъм за трансгранично сътрудничество между съответните органи на държавите членки за действия по проблемите, свързани с недекларирания труд. При дейността си платформата следва да се възползва от работата, извършена от другите органи, и при целесъобразност следва да използва Информационната система за вътрешния пазар (ИСВП). Освен това тя следва да взема предвид различията, които съществуват в националните законодателства по отношение на недекларирания труд, и да насърчава, където е необходимо, предоставянето на достатъчно ресурси за инспекции по труда с цел подобряване на трансграничното прилагане.

Изменение  21

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Необходимо е сътрудничеството между държавите членки да бъде засилено на равнище ЕС, с което да им се съдейства за по-ефикасното и по-ефективното предотвратяване и възпиране на недекларирания труд.

(10) Необходимо е активното сътрудничеството между държавите членки, основаващо се, когато е необходимо, на взаимна помощ, прозрачност и поверителност, да бъде засилено на равнището на Съюза, с което да им се съдейства да противодействат по-ефикасно на недекларирания труд, като същевременно зачитат свободата на предоставянето на услуги, свободата на движение за работниците и принципа за недопускане на дискриминация, както и правата на работниците и законодателството в социалната сфера. Целта на подобно засилено сътрудничество следва да бъде стимулирането на декларирания труд, както и превръщането на недекларирания труд в по-непривлекателния вариант.

Изменение  22

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Националните инспекторати по труда и другите компетентни органи, по-специално правоприлагащите органи, често се нуждаят от незабавен достъп до данни и информация, с които разполагат чуждестранни национални органи. Ето защо осигуряването на ефикасен и бърз обмен на данни е от съществено значение за ограничаването на недекларирания труд, като същевременно се признава значението на защитата на личните данни.

Изменение  23

Предложение за решение

Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10б) Националните системи за инспекция на труда трябва да бъдат организирани ефикасно и следва да разполагат със служители с достатъчна квалификация, за да функционират ефективно, както и да осъществяват системен и редовен контрол.

Изменение  24

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Платформата ще има за цел да улесни обмена на най-добри практики и информация, да предостави рамка на равнище ЕС за натрупване на експертни знания и разработване на анализи, както и за подобряване на оперативната координация на действията между различните национални правоприлагащи органи на държавите членки.

(11) Платформата следва да допринесе за отстраняване на злоупотребата с принципа на свободно движение чрез упражняването на недеклариран труд. С оглед на това тя следва да има за цел да улесни и подобри обмена на опит, най-добри практики и информация, както и изграждането на равнището на Съюза на общо разбиране, натрупването на експертни знания и разработването на анализи, включително относно нови и нововъзникващи трудовоправни отношения. Тя следва също така да повиши познанията посредством създаване на база от знания, да изследва начини за подобряване на обмена на данни, да предлага съвместни обучения и обмени между инспекциите по труда, да въведе ефективни контролни механизми и да допринесе за подобряването на оперативната координация на действията между различните национални правоприлагащи органи на държавите членки. В допълнение към това платформата ще улесни обмена на най-добри практики и информация.

Изменение  25

Предложение за решение

Съображение 11 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a) Въз основа на информацията, събрана в рамките на дейността си, платформата следва да предлага стандарти и да предоставя консултации за разработване на законодателство, свързано с недекларирания труд, когато е необходимо, и да развива капацитета си на съветник по въпросите на необходимите политически мерки и инструменти.

Изменение  26

Предложение за решение

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б) Идентифицирането, анализът и разрешаването на практически проблеми, свързани с прилагането на правото на Съюза в областта на условията на труд и социалната закрила при полагането на труд, попадат основно в компетентността на държавите членки и техните национални системи за инспекция на труда. Необходимо е тясно и ефективно сътрудничество на равнището на Съюза.

Изменение  27

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, сключени между държавите членки двустранни споразумения и многостранни проекти за сътрудничество, и да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнище ЕС, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Оперативната координация на действията на държавите членки може да бъде под формата на съвместни обучения, партньорски проверки и решения за обмен на данни. Информираността за недекларирания труд може да се повиши чрез европейски кампании или общи стратегии.

(12) Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, сключени между държавите членки двустранни споразумения и многостранни проекти за сътрудничество, и да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнище ЕС, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Оперативната координация на действията на държавите членки може да бъде под формата на съвместни обучения, партньорски проверки и решения за обмен на данни. Информираността за недекларирания труд може да се повиши чрез европейски кампании или общи стратегии, основаващи се на политики и стратегии за повишаване на осведомеността по отношение на недекларирания труд, който е разпространен в държавите членки в различна степен. Платформата следва да включи участници извън държавния сектор като важен източник на информация. Тя следва да допринесе за засилване на сътрудничеството между държавите членки, включително чрез предлагане на новаторски подходи за трансгранично сътрудничество и изпълнение, както и чрез оценка на опита, придобит в рамките на това сътрудничество, с цел да се направят изводи за бъдещи политически действия.

Изменение  28

Предложение за решение

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a) Платформата следва да е орган, чиято дейност не се изчерпва с пасивно картографиране и извършване на оценки. Тя следва също така да допринася активно за предотвратяване на недекларирания труд, като разработва практически насоки за противодействие срещу организираните форми и мрежи за недеклариран труд и като предоставя съответната информация на заинтересованите органи и участващите страни. За тази цел платформата следва да разглежда подходи и да предлага мерки и инструменти, които биха могли да допринесат за по-добро предотвратяване, контрол и санкциониране на организираните форми и мрежи за недеклариран труд и да улеснява спазването на съответното законодателство.

Изменение  29

Предложение за решение

Съображение 13

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Отношение към недекларирания труд имат главно три различни вида национални правоприлагащи органи: инспекторатите по труда, инспекторатите по социална сигурност и данъчните органи. В някои случаи миграционните власти и службите по заетостта, както и митническите органи, полицията, прокуратурата и социалните партньори, също вземат отношение.

(13) Отношение към противодействието на недекларирания труд имат често няколко различни национални правоприлагащи органи и участници, в това число инспекторатите по труда, инспекторатите по социална сигурност и институциите в областта на социалната сигурност, инспекторатите по хигиена и безопасност на труда и данъчните органи. В някои случаи миграционните власти и службите по заетостта, както и митническите органи, полицията, прокуратурата и социалните партньори, също вземат отношение.

Изменение  30

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За цялостно и успешно противодействие срещу недекларирания труд в държавите членки трябва да се прилага съчетание от политики, което да се улеснява от структурирано сътрудничество между съответните органи. Сътрудничеството следва да включва всички национални органи, които са водещи и/или активни в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд.

(14) За цялостно и успешно противодействие на недекларирания труд в държавите членки следва да се прилага съчетание от съобразени с всеки отделен случай политики, което да се основава на структурирано сътрудничество между всички компетентни органи. Сътрудничеството следва да включва всички национални органи и представители на социалните партньори и може, когато това е целесъобразно, да включва и други участници, които са водещи и/или активни в противодействието на недекларирания труд и защитата на работниците, упражняващи недеклариран труд. От основно значение е също така предоставянето на подкрепа за сътрудничеството между компетентните непублични участници.

Изменение   31

Предложение за решение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) За да се гарантират ефикасността и успехът на платформата, ролята на инспекторатите по труда в държавите членки трябва да бъде засилена.

Изменение  32

Предложение за решение

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) За да постигне своите цели, платформата следва да бъде подпомагана от единични звена за контакт във всяка държава членка с необходимото правомощие да осъществяват връзка с националните органи, занимаващи се с многостранните аспекти на недекларирания труд.

(15) За да постигне своите цели, платформата следва да бъде подпомагана от висш представител на всяка държава членка с необходимото правомощие да осъществява връзка с националните, регионалните органи и органите на Съюза, както и с други участници, и по-специално социалните партньори, занимаващи се с многостранните аспекти на недекларирания труд. Работата на платформата следва да остане на експертно равнище.

Изменение  33

Предложение за решение

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) По отношение на дейностите на платформата висшите представители следва да поддържат връзки с всички компетентни органи, които участват в противодействието на недекларирания труд, като включват всички заинтересовани страни и улесняват приноса им за дейностите на платформата или на нейните работни групи, ако обсъжданите въпроси са от областта им на компетентност.

Изменение  34

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Платформата следва да включва в работата си социалните партньори на равнище ЕС както междуотраслово, така и в секторите, които са по-тежко засегнати от недекларирания труд, и да си сътрудничи със съответните международни организации, като например МОТ, и децентрализираните агенции на Съюза — по-специално Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Участието на децентрализираните агенции на Европейския съюз — Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в работата на платформата като наблюдатели няма да разшири техния сегашен мандат.

(16) Платформата следва да включва в работата си социалните партньори на равнище ЕС както междуотраслово, така и в секторите, които или са тежко засегнати от недеклариран труд, или имат специална роля в противодействието на недекларирания труд, и да си сътрудничи със съответните международни организации, като например МОТ, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и децентрализираните агенции на Съюза.

Изменение   35

Предложение за решение

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Eurofound следва да играе ключова роля при създаването на интерактивна база от знания с цел засилване на сътрудничеството в областта на противодействието на недекларирания труд, както и в оценката на въздействието на недекларирания труд върху здравето и безопасността на работниците.

Изменение  36

Предложение за решение

Съображение 16 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б) Комитетът на старшите инспектори по труда („SLIC“) е създаден с Решение № 95/319/ЕО на Комисията1a, за да работи по проблемите, свързани с прилагането от страна на държавите членки на правото на Съюза относно хигиената и безопасността на труда. Платформата следва да включва също така и наблюдател на SLIC, за да се избегнат случаите на припокриване на дейността и да се създадат полезни взаимодействия.

 

____________

 

1aРешение на Комисията (95/319/ЕО) от 12 юли 1995 г. за учредяване на Комитет на старшите инспектори по труда (ОВ L 188, 9.8.1995 г., стр. 11).

Изменение   37

Предложение за решение

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Платформата може да създава работни групи за разглеждане на специфични въпроси и следва да може да разчита на опита на специалисти със специфична компетентност.

(19) Платформата може да създава работни групи за разглеждане на специфични въпроси, като например целеви политики за работници в неформалния сектор, които са млади, възрастни или жени, и по-специално за жени с увреждания и жени имигранти, както и причините за недекларирания труд, и следва да може да разчита на опита на специалисти със специфична компетентност.

Обосновка

Трудът, полаган в частните домакинства, включително домашни услуги като почистване или грижа за деца или възрастни, често е нерегулиран и се извършва от жени. Затова още от създаването на платформата следва да се предвиди работна група по въпросите на условията на труд на жените, заети с недеклариран труд и последиците за тяхната социална сигурност. Съща така е важно платформата да разгледа най-честите причини за преминаване на работниците към недеклариран труд, а държавите членки да обсъдят политики за справяне с тези причини.

Изменение  38

Предложение за решение

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Платформата ще си сътрудничи със съответните експертни групи и комитети на равнище ЕС, чиято работа е свързана с недекларирания труд.

(20) Платформата следва да си сътрудничи със съответните експертни групи, комитети и заинтересовани страни, чиито дейности са свързани с противодействието на недекларирания труд.

Изменение  39

Предложение за решение

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20a) Дейността на Платформата следва да дава своя принос към съвместния доклад на Комисията относно трудовата заетост по отношение на противодействието на недекларирания труд

Изменение  40

Предложение за решение

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Платформата и нейните задачи следва да бъдат финансирани по оста „Прогрес“ на програмата EaSI в рамките на бюджетните кредити, определени от бюджетния орган.

(21) Платформата и нейните задачи следва да бъдат финансирани по оста „Прогрес“ на програмата EaSI в рамките на бюджетните кредити, определени от бюджетния орган. Комисията следва да гарантира, че за своята дейност платформата използва финансовите си ресурси по прозрачен и ефективен начин.

Изменение   41

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Комисията ще предприеме необходимите административни постъпки във връзка със създаването на мрежата,

(22) Комисията ще предприеме необходимите административни постъпки във връзка със създаването на платформата,

Изменение   42

Предложение за решение

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22a) Въпреки че платформата е полезна първа стъпка към по-добро сътрудничество между държавите членки в борбата с недекларирания труд, тя не следва да се разглежда като единствения възможен инструмент на Съюза срещу това явление. По-специално Комисията следва да продължи да наблюдава действащото национално законодателство и правото на Съюза с цел да определи дали то насърчава пряко или косвено упражняването на недеклариран труд.

Изменение  43

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С настоящото се създава платформа за засилване на сътрудничеството в ЕС за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, наричана по-нататък „платформата“.

1. С настоящото се създава европейска платформа за засилване на сътрудничеството на равнището на Съюза за противодействие на недекларирания труд, наричана по-нататък „платформата“

 

Изменение  44

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) националните правоприлагащи органи, предложени от всички държави членки,

а) един висш представител, предложен от всяка държава членка, който представлява националните правоприлагащи органи и/или други участници в областта на противодействието на недекларирания труд, с правомощия да участва от името на държавата членка във всички дейности, свързани с платформата;

Изменение 45

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa) най-много четирима представители на междуотрасловите социални партньори на равнището на Съюза, които се предлагат от самите социални партньори и двете страни на отрасъла представляват на равна основа.

Изменение 46

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) На заседанията на платформата като наблюдатели съгласно условията, определени в нейния процедурен правилник, могат да присъстват следните лица:

3. В заседанията на платформата като наблюдатели съгласно условията, определени в нейния процедурен правилник, участват активно следните заинтересовани страни, като техният принос се взема надлежно под внимание:

Изменение   47

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) представители на междуотрасловите социални партньори на равнището на Съюза, както и социални партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд,

а) най-много 14 представители на междуотрасловите социални партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд, които се предлагат от самите социални партньори и представляват двете страни на отрасъла на равна основа;

Изменение  48

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – букви б а до б г (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) представител на Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC),

 

бб) представител на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, създадена с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета1a.

 

бв) представител на мрежата на публичните служби по заетостта (ПСЗ),

 

бв) представител на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и представител на Комитета на регионите (КР),

 

бг) представител на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OИСР).

 

______________

 

1a ОВ L…

Изменение  49

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) представители на държавите от ЕИП.

г) по един представител от всяка трета държава от ЕИП;

Изменение  50

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Определения

 

За целите на настоящото решение „противодействие на недеклариран труд“ означава предотвратяването и възпирането на недеклариран труд, борбата срещу недеклариран труд, както и предоставянето на стимули за упражняване на деклариран труд и насърчаването му.

Изменение  51

Предложение за решение

Член 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 2

Член 2

Цели

Цели

 

Главната цел на платформата е да се постигне добавена стойност на равнището на Съюза, като с това се допринесе към усилията на държавите членки и на институциите на Съюза, за да бъдат предприети успешно мерки за противодействие на комплексните проблеми, свързани с недекларирания труд, както и на многопластовите му последствия и последици, като се предоставят стимули и се насърчава упражняването на деклариран труд.

Целта на платформата, посочена в член 1, параграф 1, е да допринася за по-добро прилагане на правото на ЕС и националното право, както и за намаляване на недекларирания труд и появата на фиктивни работни места, така че да се избегне влошаването на качеството на труда, и да насърчава интеграцията на пазара на труда и социалното приобщаване чрез:

Целта на платформата, посочена в член 1, параграф 1, е да допринася за подобряването на правото на ЕС и националното право и за по-доброто им прилагане, както и за намаляване на недекларирания труд и появата на фиктивни работни места. Тя спомага за постигане на целите на Съюза в областта на заетостта, като предоставя по-ефективна рамка на Съюза по отношение на трудовата заетост, здравословните и безопасни условия на труд и при това избягва влошаването на качеството на труда, и насърчава интеграцията на пазара на труда и социалното приобщаване чрез:

а) подобряване на сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на държавите членки на равнище ЕС за по-ефикасно и ефективно предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, включително на фиктивната самостоятелна заетост;

а) подобряване на ефективното и тясно сътрудничество между съответните правоприлагащи органи на държавите членки и другите участници на равнището на ЕС за по-ефикасно и ефективно предотвратяване, възпиране и борба срещу недекларирания труд във всички негови форми, включително фиктивната самостоятелна заетост;

б) подобряване на техническия капацитет на различните правоприлагащи органи на държавите членки за справяне с трансграничните аспекти на недекларирания труд;

б) ефективно подпомагане на различните правоприлагащи органи на държавите членки за действия и намиране на решения по отношение на трансграничните аспекти на недекларирания труд и на свързаните с него нелоялна конкуренция и нарушения на пазара;

в) повишаване на обществената информираност относно неотложността на действията и насърчаване на държавите членки да увеличат усилията си за противодействие срещу недекларирания труд.

в) повишаване на обществената информираност относно въпроси, свързани с недекларирания труд и необходимостта от предприемане на подходящи действия, както и насърчаване на държавите членки да увеличат усилията си за противодействие на недекларирания труд.

Изменение  52

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) координация на трансгранични оперативни действия.

в) насърчаване и улесняване на практически, ефективни и ефикасни трансгранични оперативни действия;

Изменение  53

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) принос към хоризонтално разбиране на въпросите, свързани с недеклариран труд.

Изменение  54

Предложение за решение

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4

Член 4

Задачи

Задачи

(1) За изпълнението на своята мисия платформата изпълнява по-конкретно следните задачи:

(1) За изпълнението на своята мисия платформата изпълнява по-конкретно следните задачи:

а) задълбочаване на познанията за недекларирания труд посредством общи понятия и инструменти за измерване, както и насърчаване на съвместен сравнителен анализ и свързани с него съответни показатели;

а) задълбочаване на познанията за всички форми на недекларирания труд – и по отношение на причини и регионални различия – посредством общи понятия, включително всеобхватни определения на съществуващите и новите форми на недеклариран труд, индикатори и методологии за събиране на данни, инструменти за измерване, както и насърчаване на съвместен сравнителен анализ и изследователска дейност.

 

аа) Подобряване на познаването и взаимното разбиране за различните национални системи за инспекция на труда и методи за противодействие на недекларирания труд, последствията от недекларирания труд, включително трансграничния недеклариран труд, по отношение на нелоялната конкуренция и нарушенията на пазара, както и несигурните условия на труд, на които са изложени лицата, упражняващи недекларирания труд;

б) разработване на анализ на ефективността на различните политически мерки за ограничаване на разпространението на недекларирания труд, включително превантивни и наказателни мерки, както и възпиращи мерки като цяло;

б) анализ на ефективността на и на последствията от различните политически мерки, като например превантивни и възпиращи мерки, както и подпомагащи мерки, които създават стимули и насърчават упражняването на деклариран труд за ограничаване на разпространението на недекларирания труд;

в) създаване на инструменти например база от знания за различни практики/мерки, включително двустранни споразумения, използвани в държавите членки за възпиране и предотвратяване на недекларирания труд;

в) създаване на ефикасни инструменти например интерактивна база от знания за различни практики/мерки, основани на прилагането на различни модели на пазара на труда, включително двустранни и многостранни споразумения, използвани в държавите членки за противодействие на недекларирания труд;

г) приемане на насоки с незадължителен характер за инспектори, наръчници за добри практики и общи принципи за инспекциите за противодействие срещу недекларирания труд;

г) разработване на насоки за прилагане, наръчници за добри практики и общи принципи за инспекциите за противодействие на недекларирания труд, както и за наблюдение на напредъка, постигнат по отношение на прилагането на насоките;

д) разработване на форми на сътрудничество с цел повишаване на техническия капацитет за справяне с трансграничните аспекти на недекларирания труд чрез приемане на обща рамка за съвместни операции за инспекции и обмен на персонал;

д) разработване на форми за тясно сътрудничество с цел повишаване на способността на националните системи за инспекция на труда за контрол и противодействие на трансграничните аспекти на недекларирания труд посредством мерки, като например съвместни операции, създаване на съответни бази данни и обмен на персонал;

 

да) изготвяне и публикуване на информация за улесняване на дейността на националните системи за инспекция на труда,

е) проучване на начини за подобряване на обмена на данни в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните, включително изследване на възможностите за използване на информационната система за вътрешния пазар (IMI) и на електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI);

е) разработване на надеждна и ефикасна система за бърз обмен на информация и подобряване на обмена на данни в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните, включително изследване на възможностите за използване на информационната система за вътрешния пазар (ИСВП), създадена с Регламент (EС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета1a и на електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI);

 

еа) принос за набелязване на области, свързани с недекларирания труд, в които законодателството на Съюза не постига своите цели;

ж) развиване на способност за постоянно обучение за правоприлагащи органи и приемане на обща рамка за провеждане на съвместни обучения;

ж) развиване и подобряване на постоянна способност за обучение за правоприлагащи органи и приемане на обща рамка за провеждане на съвместни обучения с цел да се подпомогнат държавите членки при спазването на техните задължения, наред с другото тези, произтичащи от Конвенция № 81 на МОТ;

з) организиране на партньорски проверки за проследяване на напредъка на държавите членки в борбата с недекларирания труд, включително подкрепа за изпълнението на издадените от Съвета специфични препоръки за всяка държава във връзка с борбата с недекларирания труд или неговото предотвратяване;

з) организиране на партньорски проверки за проследяване на напредъка на държавите членки в борбата с недекларирания труд, включително подкрепа за изпълнението на издадените от Съвета специфични препоръки за всяка държава във връзка с борбата с недекларирания труд или неговото предотвратяване, както и насърчаване на подходящи действия;

 

за) отправяне на предложения до Комисията, до Европейския парламент и до Съвета за включване в специфичните за всяка държава препоръки на предприемането на подходящи действия, насочени към конкретните аспекти на противодействието на недекларирания труд, както и последиците от непредприемането на действия в съответните държави членки;

 

зб) предоставяне на становища и предложения на Комисията, на Европейския парламент или Съвета по теми, свързани с по-доброто регулиране и прилагането на правото на Съюза относно условията на труд и социалната закрила в държавите членки за противодействие на недекларирания труд, както и за последиците от непредприемането на действия;

 

зв) насърчаване на активно сътрудничество между правоприлагащите органи на държавите членки и на трети държави, когато е целесъобразно, с цел разрешаване на свързаните с недекларирания труд проблеми в тези трети държави,

и) повишаване на информираността за проблема чрез провеждане на общи дейности като европейски кампании и приемане на регионални или общосъюзни стратегии, включително отраслови подходи.

и) повишаване на информираността за проблема чрез провеждане на общи дейности като европейски кампании и приемане на регионални или общосъюзни стратегии, включително отраслови подходи;

 

иа) насърчаване на националните и други органи да предоставят консултации и информация за работници, които са станали жертва на практики на недеклариран труд;

(2) При изпълнението на своите задачи платформата ще използва всички подходящи източници на информация, включително проучвания и многостранни проекти за сътрудничество, и ще взема предвид съответните инструменти и структури на Съюза, както и опита от съответните двустранни споразумения. Тя ще установи подходящо сътрудничество с Eurofound и EU-OSHA.

(2) При изпълнението на своите задачи платформата използва всички подходящи източници на информация, включително проучвания и многостранни проекти за сътрудничество, и взема предвид съответните инструменти и структури на Съюза, както и опита от съответните двустранни споразумения.

 

(2a) Платформата установява подходящо сътрудничество с Eurofound, по-специално по отношение на разработването на интерактивна база данни като допълнителна задача на агенцията, както и с EU-OSHA.

 

_________________

 

1a Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (OВ L 316, 14.11.2012 г., стp. 1).

Изменение  55

Предложение за решение

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 5

Член 5

Единично звено за контакт

Висши представители

(1) Всяка държава членка определя за член на платформата единично звено за контакт. Държавите членки могат да определят и един заместник на този член.

(1) Всяка държава членка определя висш представител, съгласно посоченото в член 1, параграф 2, буква а), за член на платформата. Тя може също така да определи и заместник, който да участва в заседанията на платформата, доколкото това е необходимо.

(2) Държавите членки включват в процеса на определяне на своите представители всички държавни органи, които имат роля в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд, като например инспекторатите по труда, органите за социална сигурност, данъчните органи, службите по заетостта и миграционните органи, наричани по-нататък „правоприлагащи органи“. Също така, в съответствие с националното законодателство и/или практика, те могат да включат и социалните партньори.

(2) Държавите членки включват в процеса на определяне на висш представител и негов заместник всички съответни органи, които изпълняват роля в противодействието на недекларирания труд във вътрешен или трансграничен контекст, като например инспекторатите по труда, органите за социална сигурност, данъчните органи, службите по заетостта и миграционните органи, наричани по-нататък „правоприлагащи органи“. Също така, в съответствие с националното законодателство и/или практика, те включват в работата си социалните партньори и други участващи страни.

(3) Държавите членки предоставят на Комисията списъка на всички правоприлагащи органи, които участват в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд, както и координати за връзка с тях.

(3) Държавите членки предоставят на Комисията списъка на всички правоприлагащи органи и също така – съгласно националното си право или практика – на социалните партньори и другите съответни участници, включени в противодействието на недекларирания труд, както и координати за връзка с тях.

(4) Единичните звена за контакт поддържат връзки по отношение на дейностите на платформата с всички компетентни органи, които участват в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд, и гарантират тяхното участие в заседанията и/или принос за дейностите на платформата или на нейните работни групи, ако обсъжданите въпроси са от областта им на компетентност.

(4) Висшите представители, посочени в член 1, параграф 2, буква а), поддържат редовни връзки с всички национални правоприлагащи органи и – в съответствие с националното законодателство или практика – със социалните партньори и другите участници, изпълняващи роля в противодействието на недекларирания труд, като по този начин се включват всички заинтересовани страни.

Изменение  56

Предложение за решение

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Представители на социалните партньори

 

(1) Като наблюдатели в заседанията на платформата могат да участват представители на социалните партньори на междуотраслово равнище, както и на сектори с широко разпространение на недеклариран труд, съгласно процедурите, определени от техните организации.

 

(2) Въз основа на предложенията на междуотраслови и секторни социални партньори на равнището на Съюза групата от наблюдатели се състои от:

 

а) максимум 8 наблюдатели, представляващи социалните партньори на междуотраслово равнище (разпределени поравно между организациите на работодателите и на работниците);

 

б) максимум 10 наблюдатели, представляващи социалните партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд (разпределени поравно между организациите на работодателите и на работниците).

 

Изменение  57

Предложение за решение

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 7

Член 7

Функциониране

Функциониране

(1) Комисията координира работата на платформата и председателства заседанията ѝ.

(1) Комисията координира работата на платформата, а представителят на Комисията, който е член на платформата, съпредседателства заседанията ѝ. Членовете на платформата избират от своя състав още един равноправен съпредседател и двама заместник-председатели. Тези съпредседатели и заместниците представляват бюрото на платформата („бюрото“).

 

(1a) Платформата заседава най-малко два пъти годишно.

(2) За изпълнението на своята мисия платформата приема с мнозинство:

(2) За изпълнението на своята мисия платформата приема с мнозинство:

а) процедурния правилник, в който, наред с останалото, се съдържат договорености за вземане на решения от платформата;

а) процедурния правилник, в който, наред с останалото, се съдържат договорености за вземане на решения от платформата;

б) двугодишна работна програма на платформата, в която, наред с останалото, се определят с подробности задачите ѝ, и редовни доклади на платформата на всеки две години;

б) годишна и многогодишна работна програма на платформата, в която, наред с останалото, се определят с подробности задачите ѝ, като се отчитат дейностите, извършени през предходната(ите) година(и);

в) създаването на работни групи по въпроси, определени в работните програми на платформата. Такива работни групи се разпускат веднага след изпълнението на техния мандат.

в) създаването на работни групи по въпроси, определени в работните програми на платформата, които се председателстват от член на платформата и се разпускат веднага след изпълнението на техния мандат;

 

ва) годишен доклад за дейността.

(3) Поотделно за всеки конкретен случай могат да бъдат канени експерти със специфична компетентност по конкретна точка от дневния ред, които да участват в обсъжданията в рамките на платформата или на работна група, ако това е полезно и/или необходимо.

(3) Поотделно за всеки конкретен случай бюрото може да покани експерти със специфична компетентност по даден разискван въпрос, които да участват в обсъжданията в рамките на платформата или на работната група, ако това се счете за полезно или необходимо.

(4) Платформата се подпомага от секретариат, осигурен от Комисията. Секретариатът подготвя заседанията, работните програми на платформата и нейните доклади.

(4) Платформата се подпомага от секретариат, осигурен от Комисията. Секретариатът подготвя заседанията, проектите на работните програми на платформата и нейните проектодоклади в тясно сътрудничество с и под контрола на бюрото на платформата. Той следи за изпълнението на препоръките на платформата.

 

(4a) Дейността на платформата се извършва в съответствие с принципа на прозрачност, както е предвидено в член 15 от ДФЕС.

(5) Комисията информира редовно Европейския парламент и Съвета за дейностите на платформата.

(5) Платформата представя работните програми, посочени в параграф 2, буква б) и докладите, посочени в параграф 2, буква ва) на Комисията. Комисията предоставя работните програми и докладите на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите.

Изменение  58

Предложение за решение

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

Член 8

Сътрудничество

Сътрудничество

Платформата функционира по целесъобразност в сътрудничество с други подходящи експертни групи и комитети на равнището на Съюза, чиято работа има връзка с недекларирания труд — по-специално Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, Административната комисия за координация на системите за социална сигурност (EMCO), Комитета по заетостта (EMCO), Комитета за социална закрила (SPC) и Работната група за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане. Могат да бъдат организирани и съвместни заседания.

1. Платформата функционира по целесъобразност в сътрудничество с други подходящи експертни групи и комитети на равнището на Съюза, чиято работа има връзка с недекларирания труд — по-специално Комитета на старшите инспектори по труда (SLIC), Комитета от експерти по въпросите на командироването на работници, Административната комисия за координация на системите за социална сигурност, платформата на ЕС по проекта H5NCP за борба с измамите и грешките в областта на социалното осигуряване, Комитета по заетостта (EMCO), Комитета за социална закрила (SPC) и Работната група за административно сътрудничество в областта на данъчното облагане. С цел повишаване на ефективността и въздействието на дейността могат да бъдат организирани съвместни заседания. Протоколите от тези заседания се изпращат на Европейския парламент и на Съвета в разумен срок.

 

1a. Избягва се дублиране на дейности, извършвани от други органи на равнището на Съюза. За тази цел от основно значение са прозрачността и обмена на информация.

Изменение   59

Предложение за решение

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на заделените средства за изпълнението на настоящото решение се определя в рамките на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), чиито годишни бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка.

Общият размер на заделените средства за изпълнението на настоящото решение се определя в рамките на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), чиито годишни бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка. Комисията гарантира, че финансовите ресурси на EaSI се използват по прозрачен и ефективен начин.

Изменение  60

Предложение за решение

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Четири години след влизането в сила на настоящото решение Комисията представя доклад за неговото прилагане на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. В доклада се оценява по-специално до каква степен платформата е допринесла за постигането на целите, посочени в член 2, и е изпълнила задачите, поставени в член 3 и в работните програми на платформата.

До …* [четири години след влизането в сила на настоящото решение], след провеждане на консултации с платформата, Комисията представя доклад за прилагането на настоящото решение и неговата добавена стойност на Европейския парламент, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите. В доклада се оценява по-специално до каква степен платформата е допринесла за постигането на целите, посочени в член 2, и доколко е изпълнила мисията си съгласно член 3, доколко е извършила задачите, поставени в член 4, и е разгледала приоритетите, изложени в нейните работни програми. Освен това се установяват слабости и представят предложения за функционирането на платформата, когато е целесъобразно.

Изменение   61

Предложение за решение

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Защита на правата

 

Лица, които отнасят случаи на недеклариран труд на вниманието на платформата пряко или чрез националните правоприлагащи органи, са защитени срещу всякакво неблагоприятно третиране от страна на своя работодател.

(1)

             OВ C 458, 19.12.2014 г., стр. 43.

(2)

              OВ C 415, 20.11.2014 г., стр. 37.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

           В самото начало на осмия си законодателен мандат Европейският парламент е призован да разгледа един от най-тревожните и сложни проблеми – този на недекларирания труд. Сложността на предизвикателството произтича от самото естество на проблема, а именно това е всяка осъществявана срещу заплащане дейност, която е законна по своето естество, но остава недекларирана пред съответните публични органи, или, в случай на фиктивна самостоятелна заетост, е декларирана невярно.

           За да може да се предприемат успешни мерки за противодействие на многоаспектния проблем на недекларирания труд, първата стъпка следователно трябва да бъде обективното разглеждане на неговото истинско естество. Това съображение всъщност показва, че в действителност избягването на регистрирането представлява пряката причина за съществуването на широка гама от крайно отрицателни последствия и последици, свързани с него.

           В предложението си за Решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа, Комисията е дала предимство на подхода на прилагане, с който се цели предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Това предвижда засилено сътрудничество за „борба“ срещу нарушенията на трудовото законодателство, избягването на данъчното облагане и нарушаването на изискванията за социална сигурност – без съмнение въпроси, които сами по себе си будят дълбока загриженост.

           Въпреки това все по-често се осъзнава, че прилагането трябва да бъде съчетано с активни подпомагащи политики и мерки, насочени към узаконяването на работните места, които не са декларирани, като такива политики са например предвиждането на данъчни облекчения за данъка върху дохода, на намаления на дължимия данък и на програми за субсидиране. Навсякъде в държавите членки не намалява практиката да не се декларира трудът, което показва, че е налице както търсене, така и предлагане на тази практика по отношение на засегнатите работни места; следователно не е необходимо тези работни места да се забраняват, а по-скоро следва да бъдат обвързани в официалния каталог от разпоредби и правила на социалната пазарна икономика.

           Ето защо основната цел на новата европейска платформа следва да се състои в това да осигури ясна добавена стойност на равнището на Съюза по отношение на усилията не само за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, но и за узаконяване на засегнатите работни места, като това е може би дори още по-важно. Необходимостта от целенасочени проактивни политики произтича от обстоятелството, че трябва да се подсили производството, за да се противодейства на продължаващия нисък растеж и дефлация.

           Тези политики стават още по-необходими в контекста на неотдавна направените констатации в изследване на Eurofound, показващи силна зависимост между размера и растежа на сивата икономика, от една страна, и политиките за бюджетни ограничения, насочени към на драстични бюджетни съкращения, засилена дерегулация и минимална роля на държавата, от друга страна. От същото изследване става ясно, че алтернативният подход, целящ укрепването на държавните разходи, предназначени за пазара на труда и за плащанията в социалноосигурителната сфера, е тясно обвързан със значително по-малък размер на сенчестата икономика.

Следва да се признае, че платформата е място за събиране и споделяне на достоверна информация за най-добри практики и трайни проблеми, както и за сътрудничество при определянето и осъществяването на ефективни мерки за прилагане и подпомагане.

Не може да се допуска прекомерна удовлетвореност, що се отнася до неотложността на действията, които трябва да бъдат предприети, като се имат предвид многобройните и силно отрицателни последици от недекларирания труд – крайна експлоатация и несигурни условия на труд и живот за милиони работници в целия Съюз, мащабна нелоялна конкуренция, в резултат на което се нарушават драстично принципите на единния пазар и се причиняват сериозни загуби за бюджетите и системите за социална сигурност на държавите членки. Освен това следва също така да бъде ясно, че успешното преодоляване на целия набор от най-тежки предизвикателства и недостатъци е възможно само със съгласувани усилия на държавите членки и на социалните партньори и останалите заинтересовани страни, включително на действащите на регионално равнище, при взаимодействие с институциите на ЕС и при използване на възможностите, които той предлага.

Това разбиране на истинското естество на проблема с недекларирания труд и предлаганите функции на платформата следва да способства за постигането на споразумение относно целия спектър от въпроси по отношение на членството, участието, процедурите и процесите на вземане на решения. То следва също така да служи като основа за установяване на работна програма, която да отговаря напълно на спешната нужда от целенасочени действия, за да се обърне настоящата тенденция за нарастване на недекларираните дейности в полза на увеличаване на узаконяването на работните места, които осигуряват достойно препитание и необходими услуги за потребителите, като същевременно се допринесе за лоялна конкуренция на пазара и за устойчива фискална стабилизация.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (23.1.2015)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Докладчик по становище: Денис де Йонг

КРАТКА ОБОСНОВКА

В своята резолюция относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа от януари 2014 г., Европейският парламент призова за по-тясно сътрудничество и укрепване на инспекторатите по труда с оглед на противодействие срещу недекларирания труд.

В своето предложение от април 2014 г., Комисията предлага да се създаде европейска платформа. Тази платформа следва да подобри сътрудничеството на равнище ЕС за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Тя ще обедини различни национални правоприлагащи органи, които участват в борбата с недекларирания труд – явление, което нанася сериозни вреди върху условията на труд, лоялната конкуренция и държавните бюджети.

Докладчикът приветства създаването на платформата, макар че тази мярка сама по себе си няма да е достатъчна, за да се предприемат последващи действия във връзка с различните предложения, включително законодателните предложения, включени в горепосочената резолюция. Докладчикът предлага изменения, които допринасят за ефективността на платформата при изпълнението на нейните задачи и цели.

По-специално той счита, че е от съществено значение невярно декларираният труд да се включи в приложното поле на решението. Подаването на неверни данни, свързани с работното време или заплащането, представлява форма на невярно деклариран труд, който не може да не се обхване от платформата.

Докладчикът също така изразява убеждение, че платформата би могла да улесни съвместните разследвания от страна на държавите членки. Нейната практическа стойност до голяма степен ще зависи от резултатите, постигнати от тази форма на оперативно сътрудничество. От друга страна последиците от европейските кампании за повишаване на осведомеността са съмнителни: подобни кампании изглеждат по-ефективни на национално равнище, и по-специално, когато националните социални партньори допринасят активно за тях. По тази причина докладчикът подкрепя активното участие на социалните партньори, както и на национални единични звена за контакт, в дейностите на платформата.

Накрая, но не на последно място, докладчикът счита за жизненоважно включването на Европейския парламент в този процес и иска независим представител, назначен от тази институция да е част от платформата, наред с националните органи и Комисията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе под внимание следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаването на европейска платформа с цел засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаването на европейска платформа с цел засилване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания и невярно декларирания труд

Обосновка

Хоризонтално изменение в целия текст. Става въпрос не само за фиктивна самостоятелна заетост, но също и за други форми на невярно деклариран труд, като например представяне на неверни данни във връзка с работно време или заплащане, тъй като това е важно, за да може платформата да работи ефективно.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) В своята резолюция относно ефективните инспекции на труда като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа Европейският парламент приветства инициативата на Комисията за създаване на европейска платформа и призова за засилено сътрудничество на равнище ЕС за борба с недекларирания труд27.

(4) В своята резолюция относно ефективните инспекции на труда като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа Европейският парламент приветства инициативата на Комисията за създаване на европейска платформа и призова за засилено сътрудничество на равнище ЕС за борба с недекларирания труд27, тъй като той води до нелоялна конкуренция, която нарушава пазарните принципи.

__________________

__________________

27 Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//BG

27 Резолюция на Европейския парламент от 14 януари 2014 г. относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0012+0+DOC+XML+V0//BG

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) На европейско равнище недекларираният труд се определя като „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите членки“7, така че се изключват всички незаконни дейности.

(5) В съобщението на Комисията от 24 октомври 2007 г., озаглавено „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“, като недеклариран труд се определя „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите членки“7, така че се изключват всички незаконни дейности.

__________________

__________________

7 Съобщение на Комисията „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“ COM(2007)0628 от 24 октомври 2007 г. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:BG:HTML

7 Съобщение на Комисията „Засилване на борбата срещу недекларирания труд“ COM(2007)0628 от 24 октомври 2007 г. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:BG:HTML

Обосновка

Позоваването на съобщението на Комисията е по-ясно и целенасочено, отколкото просто позоваване на „европейското равнище“. Текстът съответства на проекта за общ подход на Съвета.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Недекларираният труд често е свързан със злоупотреби със статута на самостоятелно заети лица на национално равнище или в трансгранични ситуации. Фиктивна самостоятелна заетост възниква, когато дадено лице се обяви за самостоятелно заето, докато всъщност изпълнява характерните за трудово правоотношение условия, за да се избегнат някои правни или фискални задължения. Това означава, че фиктивната самостоятелна заетост представлява погрешно деклариран труд и следва да бъде включена в обхвата на платформата.

(6) Освен с недекларирания труд платформата следва да се занимае с невярно декларирания труд. Това понятие се отнася до дейности, които са законни по своето естество, но не са правилно декларирани пред обществените органи. Специфична форма на невярно деклариран труд е злоупотребата със статута на самостоятелно заето лице на национално равнище или в трансгранични ситуации. Фиктивна самостоятелна заетост възниква, когато дадено лице се обяви за самостоятелно заето, докато всъщност изпълнява характерните за трудово правоотношение условия, за да се избегнат някои правни или фискални задължения. Това означава, че фиктивната самостоятелна заетост представлява погрешно деклариран труд и следва да бъде включена в обхвата на платформата.

Обосновка

Както отбелязва ЕИСК, без допълнително уточняване фиктивната самостоятелна заетост и недекларираният труд могат да изглеждат две различни теми. При все това фиктивната заетост най-общо се смята за невярно деклариран труд; и от това следва, че действително съществува тясна връзка с недекларирания труд. Могат да съществуват също така и други форми на невярно деклариран труд, като например представяне на неверни данни във връзка с работно време или заплащане. С цел да се премахне всякаква възможност за недоразумение относно обхвата на решението, е необходимо да се изясни, че всяка форма на невярно деклариран труд попада в обхвата на платформата.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) Недекларираният труд има сериозни последствия за засегнатите работници, оказващи се в положение да приемат да работят при несигурни условия на труд, при много по-ниско заплащане и силно занижена закрила съгласно трудовото законодателство и законодателството в областта на социалната закрила, като по този начин са лишени от адекватни социалноосигурителни обезщетения, от пенсионни права и от достъп до здравеопазване, както и от възможности да развиват уменията си и да учат през целия си живот.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Недекларираният труд има сериозни последици за бюджета, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Той оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и спазването на нормите за условията на труд, както и върху развиването на уменията и ученето през целия живот. Този труд компрометира финансовата устойчивост на системите за социална защита, лишава работниците от адекватни социални ползи и води до по-ниски пенсионни права и по-ограничен достъп до здравни грижи.

(7) Недекларираният труд има сериозни последици за бюджета, тъй като води до намаляване на приходите от данъци и социалноосигурителни вноски. Той оказва отрицателно въздействие върху заетостта, производителността и спазването на нормите за условията на труд, както и върху развиването на уменията и ученето през целия живот. Този труд компрометира финансовата устойчивост на системите за социална защита, лишава работниците от адекватни социални ползи и води до по-ниски пенсионни права и по-ограничен достъп до здравни грижи. Той има отрицателни последици за функционирането на вътрешния пазар, като води до нелоялна конкуренция и нарушение на пазарните принципи. Решение за недекларирания труд следва да се търси на равнището на държавите членки посредством ефективни данъчни и социални политики, наред с другото.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за противодействие срещу недекларирания труд. Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. Платформата няма да е пречка за прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

(8) Недекларираният труд има отрицателни последици и за функционирането на вътрешния пазар. В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за противодействие срещу недекларирания труд. Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. Платформата няма да е пречка за прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество. Основната отговорност за решаването на проблема с недекларирания труд следва да продължи да се поема от държавите членки.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Необходимо е сътрудничеството между държавите членки да бъде засилено на равнище ЕС, с което да им се съдейства за по-ефикасното и по-ефективното предотвратяване и възпиране на недекларирания труд.

(10) Необходимо е да бъде засилено активното сътрудничество, основаващо се на взаимна помощ, прозрачност и поверителност, между държавите членки на равнище ЕС, с което да им се съдейства за по-ефикасното и по-ефективното предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Целта на засиленото сътрудничество е да се насърчава декларирането на труда посредством по-малко бюрокрация и администрация, като по този начин недекларираният труд става не толкова привлекателна възможност.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Националните инспекторати по труда и правоприлагащите органи често се нуждаят от незабавен достъп до данни и информация, с които разполагат чуждестранните национални органи. Ето защо осигуряването на ефикасен и бърз обмен на данни е от съществена важност за ограничаването на недекларирания труд.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Платформата ще има за цел да улесни обмена на най-добри практики и информация, да предостави рамка на равнище ЕС за натрупване на експертни знания и разработване на анализи, както и за подобряване на оперативната координация на действията между различните национални правоприлагащи органи на държавите членки.

(11) Необходимо е да бъде засилено активното сътрудничество, основаващо се на взаимна помощ, прозрачност и поверителност, между държавите членки на равнище ЕС, с което да им се съдейства за по-ефикасното и по-ефективно предотвратяване и възпиране на недекларирания труд. Освен това платформата ще има за цел споделянето на най-добри практики на ясни и прости регулаторни норми между държавите членки, с оглед намаляване на вероятността за неволни грешки, особено сред самостоятелно заетите лица и МСП.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а) Идентифицирането, анализът и разрешаването на практическите проблеми във връзка с прилагането на правото на Съюза относно условията на труд и социалната закрила на работното място са предимно от компетентността на националните системи за инспекция на труда – ето защо в тези области е необходимо тясно и ефективно сътрудничество на равнището на Съюза.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, сключени между държавите членки двустранни споразумения и многостранни проекти за сътрудничество, и да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнище ЕС, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Оперативната координация на действията на държавите членки може да бъде под формата на съвместни обучения, партньорски проверки и решения за обмен на данни. Информираността за недекларирания труд може да се повиши чрез европейски кампании или общи стратегии.

(12) Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, сключени между държавите членки двустранни споразумения, многостранни проекти за сътрудничество и доклади за прилагането на правото на Съюза в областта на недекларирания труд, и да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнище ЕС, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Оперативната координация на действията на държавите членки може да бъде под формата на съвместни обучения, партньорски проверки и решения за обмен на данни в съответствие с правилата за защита на данните и при използването, по целесъобразност, на информационната система за вътрешния пазар (IMI) и електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI). Платформата би могла също да насърчава съвместни разследвания от страна на държавите членки, по-конкретно в трансгранични случаи. Държавите членки следва да са в състояние да спазят препоръките на платформата на доброволен принцип.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Платформата следва да наблюдава отблизо прилагането на новите правила на Съюза, които биха могли да подпомогнат борбата срещу недекларирания труд, включително Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a относно обществените поръчки и по-специално нейните разпоредби относно подизпълнителството и необичайно ниските оферти.

 

__________________

 

Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) Отношение към недекларирания труд имат главно три различни вида национални правоприлагащи органи: инспекторатите по труда, инспекторатите по социална сигурност и данъчните органи. В някои случаи миграционните власти и службите по заетостта, както и митническите органи, полицията, прокуратурата и социалните партньори, също вземат отношение.

(13) Отношение към ограничаването на недекларирания труд имат често няколко различни национални правоприлагащи органи, включително инспекторатите по труда, инспекторатите по социална сигурност, инспекторатите по хигиена и безопасност на труда и данъчните органи. В някои случаи миграционните власти и службите по заетостта, както и митническите органи, полицията, прокуратурата и социалните партньори, също вземат отношение.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За цялостно и успешно противодействие срещу недекларирания труд в държавите членки трябва да се прилага съчетание от политики, което да се улеснява от структурирано сътрудничество между съответните органи. Сътрудничеството следва да включва всички национални органи, които са водещи и/или активни в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд.

(14) За цялостно и успешно противодействие срещу недекларирания труд в държавите членки трябва да се прилага съчетание от политики, което да се улеснява от структурирано сътрудничество между съответните органи. Платформата следва да включва всички национални органи и други заинтересовани страни, които са водещи и/или активни в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд. Държавите членки следва да запазят компетентността си да решават кои органи да ги представляват в различните дейности на платформата.

Обосновка

Предложеното изменение изхожда от проекта за общ подход на Съвета и има за цел да изясни, че държавите членки са тези, които решават кои национални органи да участват от тяхно име в дейностите на платформата.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Платформата следва да включва в работата си социалните партньори на равнище ЕС — както междуотраслово, така и в секторите, които са по-тежко засегнати от недекларирания труд, и да си сътрудничи със съответните международни организации, като например МОТ, и децентрализираните агенции на Съюза — по-специално Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Участието на децентрализираните агенции на Европейския съюз — Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в работата на платформата като наблюдатели няма да разшири техния сегашен мандат.

(16) Платформата следва да включва в работата си Европейския парламент, социалните партньори на равнище ЕС — както междуотраслово, така и в секторите, които са по-тежко засегнати от недекларирания труд, и да си сътрудничи със съответните международни организации, като например МОТ, и децентрализираните агенции на Съюза — по-специално Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Участието на децентрализираните агенции на Европейския съюз — Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в работата на платформата като наблюдатели няма да разшири техния сегашен мандат. Представителят на Европейския парламент следва да има статут на наблюдател в платформата.

Обосновка

В съответствие с изменението на член 1, параграф2, буква ба)(нова).

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а) Комисията следва да публикува годишен доклад за работата на платформата.

Обосновка

В съответствие с изменението на член 7, параграф5а (нов).

Изменение  18

Предложение за решение

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Платформата и нейните задачи следва да бъдат финансирани по оста „Прогрес“ на програмата EaSI в рамките на бюджетните кредити, определени от бюджетния орган.

(21) Платформата и нейните задачи следва да бъдат финансирани по оста „Прогрес“ на програмата EaSI в рамките на бюджетните кредити, определени от бюджетния орган. Комисията следва да гарантира, че финансовите ресурси се използват по прозрачен и ефективен начин за работата на платформата.

Изменение  19

Предложение за решение

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Комисията ще предприеме необходимите административни постъпки във връзка със създаването на мрежата.

(22) Комисията ще предприеме необходимите административни постъпки във връзка със създаването на платформата.

Обосновка

Пояснение, което присъства също в проекта на общ подход на Съвета.

Изменение  20

Предложение за решение

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а) Въпреки че платформата е полезна първа стъпка към по-добро сътрудничество между държавите членки в борбата с недекларирания труд, тя не следва да се разглежда като единствения възможен инструмент на Съюза срещу това явление. По-специално Комисията следва да продължи да наблюдава действащото национално законодателство и правото на Съюза с цел да установи дали то насърчава пряко или косвено недекларирания труд.

Изменение  21

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) С настоящото се създава платформа за засилване на сътрудничеството в ЕС за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, наричана по-нататък „платформата“.

(1) С настоящото се създава европейска платформа за засилване на сътрудничеството между държавите членки на равнището на Съюза за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, наричана по-нататък „платформата“.

Обосновка

Пояснение на сътрудничеството в съответствие с проекта на общ подход на Съвета.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) член на Европейския парламент, който е член на компетентната комисия на ЕП и/или независим представител, назначен от Европейския парламент.

Изменение  23

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) представители на държавите от ЕИП.

г) по един представител от всяка държава от ЕИП.

Изменение  24

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) подобряване на сътрудничеството между различните правоприлагащи органи на държавите членки на равнище ЕС за по-ефикасно и ефективно предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, включително на фиктивната самостоятелна заетост;

а) подобряване на ефективното и тясно сътрудничество между различните правоприлагащи органи на държавите членки и другите участващи заинтересовани страни на равнище ЕС за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, включително на фиктивната самостоятелна заетост;

Изменение  25

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) координация на трансгранични оперативни действия.

в) насърчаване, стартиране, улесняване и популяризиране на практични, ефективни и ефикасни трансгранични оперативни действия и комуникация между местните и регионалните длъжностни лица от граничните региони относно подобни действия.

Изменение  26

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) разработване на анализ на ефективността на различните политически мерки за ограничаване на разпространението на недекларирания труд, включително превантивни и наказателни мерки, както и възпиращи мерки като цяло;

б) анализ на ефективността на различните политически мерки за ограничаване на разпространението на недекларирания труд, включително превантивни и възпиращи мерки, както и подпомагащи мерки като цяло, и анализ защо в някои държави членки и региони има по-малко недеклариран труд, отколкото в други;

Изменение  27

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) приемане на насоки с незадължителен характер за инспектори, наръчници за добри практики и общи принципи за инспекциите за противодействие срещу недекларирания труд;

г) разработване на насоки с незадължителен характер за инспектори, наръчници за добри практики и общи принципи за инспекциите за противодействие срещу недекларирания труд;

Обосновка

Включени са някои елементи от проекта за общ подход на Съвета, които изясняват вида сътрудничество.

Изменение  28

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) проучване на начини за подобряване на обмена на данни в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните, включително изследване на възможностите за използване на информационната система за вътрешния пазар (IMI) и на електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI);

е) проучване и предлагане на начини за разработване на надеждна и ефикасна система за бърз обмен на информация и подобряване на обмена на данни в съответствие с правилата на Съюза за защита на данните, включително изследване на възможностите за използване на информационната система за вътрешния пазар (IMI), създадена с Регламент (EС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета и на електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI);

 

__________________

 

Регламент (ЕС) № 1024/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно осъществяването на административно сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар и за отмяна на Решение 2008/49/ЕО на Комисията („Регламент за ИСВП“) (ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение  29

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) организиране на партньорски проверки за проследяване на напредъка на държавите членки в борбата с недекларирания труд, включително подкрепа за изпълнението на издадените от Съвета специфични препоръки за всяка държава във връзка с борбата с недекларирания труд или неговото предотвратяване;

з) организиране на партньорски проверки за проследяване на напредъка на държавите членки в борбата с недекларирания труд.

Изменение  30

Предложение за решение

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Държавите членки предоставят на Комисията списъка на всички правоприлагащи органи, които участват в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд, както и координати за връзка с тях.

3. Държавите членки предоставят на Комисията списъка на всички компетентни органи, които участват в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд, както и координати за връзка с тях.

Изменение  31

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Комисията координира работата на платформата и председателства заседанията ѝ.

1. Комисията насърчава и улеснява работата на платформата и председателства заседанията ѝ.

Изменение  32

Предложение за решение

Член 7 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a. Комисията публикува годишен доклад за работата на платформата.

Изменение  33

Предложение за решение

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Когато е възможно, платформата не дублира дейностите, вече извършвани от тези други органи, а се координира с тях за споделяне на информация.

Изменение  34

Предложение за решение

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Общият размер на заделените средства за изпълнението на настоящото решение се определя в рамките на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), чиито годишни бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка.

Общият размер на заделените средства за изпълнението на настоящото решение се определя в рамките на Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), чиито годишни бюджетни кредити се разрешават от бюджетния орган съобразно ограниченията на финансовата рамка. Комисията гарантира, че финансовите ресурси на EaSI се използват по прозрачен и ефективен начин.

Изменение  35

Предложение за решение

Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 11a

 

Защита на правата

 

Лица, които свеждат случаи на недеклариран труд до вниманието на платформата, пряко или чрез национални правоприлагащи органи или наблюдатели на платформата, получават защита срещу всякакво неблагоприятно третиране от страна на техния работодател.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

Позовавания

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2014 г.

 

 

 

Становище, изказано от

  Дата на обявяване в заседание

IMCO

16.4.2014 г.

Докладчик

       Дата на назначаване

Денис де Йонг

17.7.2014 г.

Разглеждане в комисия

4.12.2014 г.

21.1.2015 г.

 

 

Дата на приемане

22.1.2015 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

14

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Заместници, присъствали на окончателното гласува

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете (22.1.2015)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Докладчик по становище: Костадинка Кунева

КРАТКА ОБОСНОВКА

Въпросът за достойните условия на труд никога досега не е бил толкова важен, колкото през последните години. Във връзка с това предотвратяването на недекларирания труд, който е пряко свързан с несигурността, е от особено значение. В своята резолюция от 14 януари 2014 г. Европейският парламент призова за по-тясно сътрудничество и засилване на инспекциите по труда, с цел борба с недекларирания труд и докладчикът приветства предложението на Европейската комисия. Недекларираният труд е особено вредно явление, което се увеличава в настоящата криза, тъй като мерките за финансови ограничения могат да доведат до разрастване на сивата икономика. Още по-тревожен е фактът, че работниците често дават съгласието си за това явление, тъй като недекларираният труд е единственият им шанс да получат по-високи – но все пак незадължително достатъчни за живот – заплати. Един координиран подход на равнище ЕС с цел разбиране на причините и борба с неформалната заетост би могъл в крайна сметка да спомогне за укрепване на правата и защитата на работниците, за стимулиране на финансирането на социалното осигуряване и за подобряване на трудовите стандарти. Тъй като жените все още са по-слабо заети на европейските пазари на труда, всяко предложение, което има за цел да допринесе за постигане на водещата цел за заетост от 75 % до 2020 г., а още повече – на целта за пълна заетост, определена в ДЕС, член 3, параграф 3, трябва обаче да се стреми да изглади различията между мъжете и жените по отношение на участието в заетостта. Подобряването на заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях, на издръжка за децата им и е движеща сила на икономическия растеж.

Въпреки че малко жени са срещат в традиционно добре известни сектори, в които се осъществява недеклариран труд, като например строителния и ремонтния сектор, техните условия на труд при недеклариран труд често се смятат за по-малко благоприятни и във връзка с това следва да се разглеждат от платформата на ЕС. Въпреки че има малко налични данни относно характера на недекларирания труд в рамките на ЕС в сравнение с размера на сивата икономика, за жените по-често се смята, че се занимават с недеклариран труд, поради тяхната невъзможност да се присъединят към официалната икономика, а за работните им места в сивата икономика се смята, че имат по-траен характер, отколкото работните места за мъже. Трудът на жените в частни домакинства, като например почистване, гледане на деца или грижи за възрастни хора се контролира особено трудно и често е несигурен, недостатъчно платен и недеклариран.

Изследване на Евробарометър, публикувано през 2014 г., установи, че разликата в заплащането на жените и мъжете е действително налична в недекларирания труд, като средните доходи за жените са 231 евро в сравнение с 402 евро за мъжете. В 19 % от случаите, в сравнение с 12 % при мъжете, жените твърдят, че основната причина за полагане на недеклариран труд е, че нямат други възможности за доход. Те съобщават, че „заплатите в плик“ възлизат общо на 45 % от доходите им, като в същото време те са само 29 % за мъжете.

По отношение на предложението на Комисията, докладчикът обръща внимание на факта, че определението на недекларирания труд като „всяка дейност, осъществявана срещу заплащане, която е законна по своето естество, но не е декларирана пред органите на публичната власт, като се имат предвид различията в нормативните системи на държавите членки“ датира от 1998 г. и като такова не може да служи за надеждна основа, върху която да стъпи платформата на ЕС. Първо и преди всичко, за да може правилно да обхване всички засегнати работници, платформата следва да поеме отговорност за адаптиране на това определение към реалността в държавите членки.

Що се отнася до перспективата на пола, докладчикът определи следните три приоритета:

1.   Голямото разнообразие от видове недеклариран труд в рамките на Европейския съюз с участието на различни работници с различни профили изисква различни подходи от страна на държавите членки и затруднява наблюдаването на практиките на равнище ЕС. Платформата на ЕС следва да предложи възможност за постигане на общо разбиране за недеклариран труд, със специално внимание към най-уязвимите групи, като например жените недекларирани работници, както и за използването на подходящи показатели.

2.   С цел да се постигне такова общо разбиране и такива показатели, участието на Европейския институт за равенство между половете (EIGE) в платформата на ЕС е важно, за да се гарантират равнопоставени по отношение на пола последици.

3....Въпреки че платформата на ЕС е предназначена за правоприлагащите органи, действителните нужди на недекларирания работник и последиците за него или нея не следва да се подминават и следва да се отдели достатъчно внимание от страна на съответните органи на техните условия на труд и на включването на всички в пазара на труда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Естеството на недекларирания труд се различава в различните държави, като зависи, наред с другото, от икономическия, административния, финансовия и социалния контекст, а също и от мотивите на работниците и работодателите за участие в недекларирания труд, а последиците от него са непропорционални сред различните групи от населението, например по отношение на пола или имиграционния статус. Домакинската работа, извършвана основно от жени, представлява особено предизвикателство, тъй като този труд е нетипичен и незабележим по своето естество. За справяне с всички форми на недеклариран труд е необходим комплексен и пригоден към конкретните нужди набор от политически подходи и мерки.

Обосновка

Домашният труд и трудът в сектора на полагането на грижи често са нерегламентирани и се извършват от жени, а обменът на най-добри практики в рамките на платформата може да бъде от значение за тази група недекларирани работници, тъй като политическите подходи, като например признаването на квалификацията им или мерките срещу дискриминацията, са сложни и специфични.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) Засиленото сътрудничество между държавите членки не само позволява да се предприемат мерки за решаване на данъчните аспекти на този проблем, но също така ще създаде възможност за обмен на най-добри практики за социална защита, като например пенсионни права и достъп до здравеопазване, включително на групите недекларирани работници, които са в особено уязвимо положение или извършват труд, който дори не се счита за недеклариран във всички държави членки, като например грижи за деца или грижи за възрастни членове на семейството, които се предоставят в тесен семеен кръг, най-вече от жени.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за противодействие срещу недекларирания труд. Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. Платформата няма да е пречка за прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

(8) В държавите членки е въведена широка гама от политически подходи и мерки за противодействие срещу различните форми на недеклариран труд. Държавите членки също така са сключили двустранни спогодби и са осъществили многостранни проекти по някои аспекти на недекларирания труд. От държавите членки се изисква също така да подпишат съответните конвенции на МОТ, като например Конвенцията относно инспекцията по труда (№ 81) и Конвенцията за полагащите домашен труд (№ 189). Платформата следва да допълва действията на държавите членки и да стимулира подписването на такива споразумения и прилагането им.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Необходимо е сътрудничеството между държавите членки да бъде засилено на равнище ЕС, с което да им се съдейства за по-ефикасното и по-ефективното предотвратяване и възпиране на недекларирания труд.

(10) Необходимо е сътрудничеството между държавите членки да бъде засилено на равнище ЕС, с което да им се съдейства за по-ефикасното и по-ефективното предотвратяване и възпиране на недекларирания труд, като се отчитат разликите между половете.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 12

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, сключени между държавите членки двустранни споразумения и многостранни проекти за сътрудничество, и да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнище ЕС, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Оперативната координация на действията на държавите членки може да бъде под формата на съвместни обучения, партньорски проверки и решения за обмен на данни. Информираността за недекларирания труд може да се повиши чрез европейски кампании или общи стратегии.

(12) Платформата следва да използва всички подходящи източници на информация, в частност проучвания, включително проучвания на съответните агенции на ЕС, като например Европейския институт за равенство между половете, които се занимават с нуждите на определени групи от населението, сключени между държавите членки двустранни споразумения и многостранни проекти за сътрудничество, и да създава полезни взаимодействия между съществуващите инструменти и структури на равнище ЕС, за да се постигне максимален възпиращ или превантивен ефект от тези мерки. Оперативната координация на действията на държавите членки може да бъде под формата на съвместни обучения, партньорски проверки и решения за обмен на данни. Информираността за недекларирания труд може да се повиши чрез европейски кампании или общи стратегии.

Обосновка

Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 14

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) За цялостно и успешно противодействие срещу недекларирания труд в държавите членки трябва да се прилага съчетание от политики, което да се улеснява от структурирано сътрудничество между съответните органи. Сътрудничеството следва да включва всички национални органи, които са водещи и/или активни в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд.

(14) За цялостно и успешно противодействие срещу недекларирания труд в държавите членки следва да се прилага съчетание от политики за интегриране на принципа на равенство между половете, което да се основава на структурирано сътрудничество между всички съответни органи и участници. Сътрудничеството следва да включва всички органи и участници, които са водещи и/или активни в предотвратяването и/или възпирането на недекларирания труд. Особено внимание следва да се посвети на скритите или подценяваните сфери на недеклариран труд, като например в сектора на домашния труд.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) В рамките на платформата следва да бъдат предложени положителни мерки, като например данъчни стимули и ваучери за услуги, които да улеснят гражданите на Съюза да наемат законно работници и да изпълняват своите задължения като работодатели, включително и в такива социални сектори като домашни услуги, почистване или грижи за деца.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 16

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) Платформата следва да включва в работата си социалните партньори на равнище ЕС както междуотраслово, така и в секторите, които са по-тежко засегнати от недекларирания труд, и да си сътрудничи със съответните международни организации, като например МОТ, и децентрализираните агенции на Съюза по-специално Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Участието на децентрализираните агенции на Европейския съюз — Eurofound и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа, в работата на платформата като наблюдатели няма да разшири техния сегашен мандат.

(16) Платформата следва да включва в работата си социалните партньори на равнище ЕС както междуотраслово, така и в секторите, които са по-тежко засегнати от недекларирания труд, да засили социалния диалог и да си сътрудничи със съответните международни организации, като например МОТ, и децентрализираните агенции на Съюза по-специално Eurofound, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейския институт за равенство между половете. Участието на Eurofound, Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и Европейския институт за равенство между половете в работата на платформата като наблюдатели няма да разшири техния сегашен мандат.

Обосновка

Платформата следва да се разглежда изрично като възможност да се помогне на тези работници – много от които са жени, и по-специално заети с полагане на грижи – да се интегрират в редовните трудови пазари. Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 19

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Платформата може да създава работни групи за разглеждане на специфични въпроси и следва да може да разчита на опита на специалисти със специфична компетентност.

(19) Платформата може да създава работни групи за разглеждане на специфични въпроси, като например целеви политики за работници в неофициалния сектор, които са млади, възрастни или жени, и по-специално за жени с увреждания и жени имигранти, а също и причините за недекларирания труд, и следва да може да разчита на опита на специалисти със специфична компетентност.

Обосновка

Трудът, полаган в частните домакинства, включително домашни услуги като почистване или грижа за деца или възрастни, често е нерегулиран и се извършва от жени. Затова още от създаването на платформата следва да се предвиди работна група по въпросите на условията на труд на жените, заети с недеклариран труд и последиците за тяхната социална сигурност. Съща така е важно платформата да разгледа най-честите причини за преминаване на работниците към недеклариран труд и държавите членки да обсъдят политики за справяне с тези причини.

Изменение  10

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Платформата се състои от:

2. Платформата се състои от балансирано представителство на:

Изменение  11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) представители на междуотрасловите социални партньори на равнището на Съюза, както и социални партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд,

а) представители на междуотрасловите социални партньори на равнището на Съюза, както и социални партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд, включително европейски женски сдружения,

Изменение  12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) представител на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA),

б) представител на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound), представител на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и представител на Европейския институт за равенство между половете (EIGE),

Обосновка

Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж.

Изменение  13

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Целта на платформата, посочена в член 1, параграф 1, е да допринася за по-добро прилагане на правото на ЕС и националното право, както и за намаляване на недекларирания труд и появата на фиктивни работни места, така че да се избегне влошаването на качеството на труда, и да насърчава интеграцията на пазара на труда и социалното приобщаване чрез:

Целта на платформата, посочена в член 1, параграф 1, е да допринася за по-добро прилагане на правото на ЕС и националното право, както и за намаляване на недекларирания труд и появата на фиктивни работни места, да подобри прехода от неформалната към формалната икономика, така че да се избегне влошаването на качеството на труда, и да насърчава интеграцията на пазара на труда, равенството между половете, равните възможности и социалното приобщаване чрез:

Обосновка

От голяма важност е да се подобри преходът от неформалната към формалната икономика, по-специално в секторите, в които работят най-вече жени, като например частните домакинства – услуги по почистване, грижи за деца или грижи за възрастни хора и хора с увреждания. Тези работни места не са регулирани и често са несигурни, без социални гаранции и недекларирани.

Изменение  14

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) повишаване на обществената информираност относно неотложността на действията и насърчаване на държавите членки да увеличат усилията си за противодействие срещу недекларирания труд.

в) повишаване на обществената информираност относно неотложността на действията и насърчаване на държавите членки да увеличат усилията си за противодействие срещу недекларирания труд, включително и в социалните сектори, които не са документирани достатъчно добре и често не се считат за сектори, в които е налице недеклариран труд.

Изменение  15

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) предотвратяване на превръщането на работни места от формалната икономика в неформални работни места.

Изменение  16

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква a а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа) осигуряване на общо разбиране за недекларирания труд чрез приемане на ясно определение на недекларирания труд, което да отразява реалностите на пазара на труда,

Обосновка

Действащото определение за недеклариран труд е от 1998 г. и като такова не може да спомогне за пълно разбиране на явлението и справяне с него по най-ефективен начин. Възникването на официални работни места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж.

Изменение  17

Предложение за решение

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) представяне на предложения за хармонизиране между държавите членки, като се отчита перспективата на равенството между половете.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) задълбочаване на познанията за недекларирания труд посредством общи понятия и инструменти за измерване, както и насърчаване на съвместен сравнителен анализ и свързани с него съответни показатели;

а) задълбочаване на познанията за недекларирания труд посредством общи понятия и инструменти за измерване, както и насърчаване на съвместен сравнителен анализ и свързани с него съответни показатели, включително показатели, свързани с пола и възрастта;

Обосновка

Пазарите на труда на ЕС са сегрегирани по пол, а жените са наемани по-често в сектори като сектора на домашните грижи. Тези работни места не само са недекларирани, но също са и работни места с по-кратка продължителност, с по-малко изработени часове, като в същото време се заплащат минимално. Това не позволява на жените да са финансово независими. При все това са налични малко сведения,за да се подкрепят политики, които биха могли да се насочат срещу този въпрос, включително липсват данни относно положението на жените мигранти.

Изменение  19

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) създаване на инструменти например база от знания за различни практики/мерки, включително двустранни споразумения, използвани в държавите членки за възпиране и предотвратяване на недекларирания труд;

в) създаване на ефективни инструменти например интерактивна база от знания в рамките на Eurofound за различни практики/мерки, включително двустранни споразумения, използвани в държавите членки за възпиране и предотвратяване на недекларирания труд, за улесняване на прехода от неформалната към формалната икономика и положителни мерки за насърчаване на гражданите да назначават законно онези, които досега са работили на недекларирани работни места;

Обосновка

Настоящата база данни на Eurofound се счита за полезен инструмент. Преобразуването на базата данни в интерактивна база данни би било дори още по-полезно, като ще позволи улесняването на опит и добри практики и предоставянето на актуална, обективна, надеждна и сравнима информация. Поради тази причина докладчикът призовава Европейската комисия да създаде база данни в рамките на Eurofound, която да помогне на европейската платформа да засили сътрудничеството в областта на предотвратяването и възпирането на недекларирания труд, като допълнителна задача на агенцията.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 4 – параграф 1 – буква г

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) приемане на насоки с незадължителен характер за инспектори, наръчници за добри практики и общи принципи за инспекциите за противодействие срещу недекларирания труд;

г) приемане на насоки с незадължителен характер за инспектори, наръчници за добри практики и общи принципи за инспекциите за противодействие срещу недекларирания труд, които са изчерпателни по отношение на разликите в условията на труд на жените и мъжете;

Обосновка

Този въпрос беше посочен също така в резолюцията на Европейския парламент относно ефективните трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа, в която се посочва, че стратегията ЕС 2020 обръща внимание на нуждите на жените на пазара на труда.

Изменение  21

Предложение за решение

Член 4 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) При изпълнението на своите задачи платформата ще използва всички подходящи източници на информация, включително проучвания и многостранни проекти за сътрудничество, и ще взема предвид съответните инструменти и структури на Съюза, както и опита от съответните двустранни споразумения. Тя ще установи подходящо сътрудничество с Eurofound и EU-OSHA.

(2) При изпълнението на своите задачи платформата отчита интегрирането на принципа на равенство между половете и използва всички подходящи източници на информация, включително проучвания и многостранни проекти за сътрудничество, и ще взема предвид съответните инструменти и структури на Съюза, както и опита от съответните двустранни споразумения. Тя установява подходящо сътрудничество с Eurofound, по-специално по отношение на разработването на интерактивна база знания като допълнителна задача на агенцията, EU-OSHA и EIGE.

Обосновка

Участието на Европейския институт за равенство между половете е от съществено значение за гарантиране, че платформата на ЕС съблюдава подход за утвърждаване на принципа за равенство между половете. Възникването на официални работни места има особено голямо значение за жените, тъй като те изостават, що се отнася до постигането на целта за заетост на стратегията ЕС 2020: подобряването на заетостта на жените е жизнено важно за постигане на свобода на сигурен и достоен труд за тях и е движеща сила на икономическия растеж.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Всяка държава членка определя за член на платформата единично звено за контакт. Държавите членки могат да определят и един заместник на този член.

1. Всяка държава членка определя за член на платформата единично звено за контакт. Държавите членки могат да определят и един заместник на този член. И в двата случая при назначаването се зачита балансът между половете.

Изменение  23

Предложение за решение

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Като наблюдатели в заседанията на платформата могат да участват представители на социалните партньори на междуотраслово равнище, както и на сектори с широко разпространение на недеклариран труд, съгласно процедурите, определени от техните организации.

1. Като наблюдатели в заседанията на платформата могат да участват представители на социалните партньори на междуотраслово равнище, женски сдружения, представляващи сектори с широко разпространение на недеклариран труд, съгласно процедурите, определени от техните организации.

Изменение  24

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) максимум 8 наблюдатели, представляващи социалните партньори на междуотраслово равнище (разпределени поравно между организациите на работодателите и на работниците);

a) максимум 8 наблюдатели, които да гарантират балансирано представителство на социалните партньори на междуотраслово равнище (разпределени поравно между организациите на работодателите и на работниците);

Изменение  25

Предложение за решение

Член 6 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) максимум 10 наблюдатели, представляващи социалните партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд (разпределени поравно между организациите на работодателите и на работниците).

б) максимум 10 наблюдатели, които да гарантират балансирано представителство на социалните партньори от сектори с широко разпространение на недеклариран труд (разпределени поравно между организациите на работодателите и на работниците).

Изменение  26

Предложение за решение

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Комисията координира работата на платформата и председателства заседанията ѝ.

1. Комисията координира работата на платформата. Работата на платформата се организира както следва:

 

а) всяко заседание на платформата се председателства от двама представители на нейните членове, които са мъж и жена от различни държави членки;

 

б) председателите се подпомагат от двама заместник-председатели, които са мъж и жена от различни държави членки;

 

в) председателите и заместник-председателите образуват Бюрото;

 

г) Бюрото подготвя и организира работата на платформата съвместно със службите на Комисията, които играят ролята на секретариат.

Изменение  27

Предложение за решение

Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) двугодишна работна програма на платформата, в която, наред с останалото, се определят с подробности задачите ѝ, и редовни доклади на платформата на всеки две години;

б) двугодишна работна програма на платформата, в която, наред с останалото, се определят с подробности задачите ѝ, и редовни доклади на платформата на всеки две години, при изготвянето на които се отчита перспективата на равенството между половете;

Изменение  28

Предложение за решение

Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) създаването на работни групи по въпроси, определени в работните програми на платформата. Такива работни групи се разпускат веднага след изпълнението на техния мандат.

в) създаването на работни групи, в които трябва да бъде гарантирано балансирано представителство, по въпроси, определени в работните програми на платформата. Такива работни групи се разпускат веднага след изпълнението на техния мандат.

Изменение  29

Предложение за решение

Член 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Поотделно за всеки конкретен случай могат да бъдат канени експерти със специфична компетентност по конкретна точка от дневния ред, които да участват в обсъжданията в рамките на платформата или на работна група, ако това е полезно и/или необходимо.

(3) Поотделно за всеки конкретен случай, или когато темата изисква подход за интегриране на принципа на равенство между половете, могат да бъдат канени избрани в съответствие с принципите на равновесие между половете експерти със специфична компетентност по конкретна точка от дневния ред, които да участват в обсъжданията в рамките на платформата или на работната група, ако това е полезно и/или необходимо.

Обосновка

Докато въпросът за пола може би не е конкретна тема, която да се разглежда в рамките на платформата на ЕС, той може да се включи при анализа на други въпроси, ако последиците се считат за различни за мъжете и жените: участието на Европейския институт за равенство между половете би могло да гарантира подобен подход за интегриране на принципа на равенство между половете в платформата на ЕС.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

Позовавания

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2014 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

FEMM

16.4.2014 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Костадинка Кунева

15.9.2014 г.

Разглеждане в комисия

2.12.2014 г.

 

 

 

Дата на приемане

20.1.2015 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Роза Д'Амато


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на недекларирания труд

Позовавания

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Дата на представяне на ЕП

9.4.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Докладчици

       Дата на назначаване

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Дата на приемане

7.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Дата на внасяне

22.5.2015

Правна информация