Postup : 2014/0124(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0172/2015

Předložené texty :

A8-0172/2015

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hlasování :

PV 02/02/2016 - 6.9
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0033

ZPRÁVA     ***I
PDF 1018kWORD 682k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

Zpravodaj: Georgi Pirinski

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
 STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0221),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 153 odst. 2 písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0144/2014),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené Dolní komorou Spojeného království v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. září 2014(1),

–       s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 7. října 2014(2),

–       s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A8-0172/2015),

1.      přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.      vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce v oblasti řešení nehlášené práce

 

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Článek 151 Smlouvy stanoví jako cíle v oblasti sociální politiky podporu zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovních podmínek. Za účelem dosažení těchto cílů může Unie podporovat a doplňovat činnost členských států v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, pracovních podmínek, zapojení osob vyloučených z trhu práce a boje proti sociálnímu vyloučení.

(3) Článek 151 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví jako cíle v oblasti sociální politiky podporu zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovních podmínek. Za účelem dosažení těchto cílů může Unie podporovat a doplňovat činnost členských států v oblasti zdraví a bezpečnosti na pracovišti, pracovních podmínek, zapojení osob vyloučených z trhu práce a boje proti sociálnímu vyloučení, a zároveň vyloučit harmonizaci vnitrostátních právních předpisů a nařízení. V souladu s čl. 153 odst. 2 SFEU však Unie může přijmout opatření, jejichž cílem je podpořit spolupráci mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropský parlament uvítal ve svém usnesení „Účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě“ iniciativu Komise na vytvoření evropské platformy a vyzval k posílené spolupráci na úrovni EU za účelem boje proti nehlášené práci27.

(4) Evropský parlament uvítal ve svém usnesení ze dne 14. ledna 2014 s názvem „Účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě“27 iniciativu Komise na vytvoření evropské platformy a vyzval k posílené spolupráci na úrovni Unie za účelem řešení problematiky nehlášené práce, která poškozuje hospodářství Unie, vede k nekalé hospodářské soutěži a narušení trhu, ohrožuje finanční udržitelnost sociálních modelů v Unii a má za následek rostoucí nedostatek sociální a pracovněprávní ochrany pracovníků. Evropská platforma (dále jen „platforma“) by měla za tímto účelem posílit výměnu zkušeností a osvědčených postupů, poskytovat aktuální, objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace, posílit přeshraniční spolupráci, identifikovat podniky s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ a vést záznamy o takových podnicích a obdobných operacích.

__________________

_________________

27 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích práce jako strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27Přijaté texty, P7_TA(2014)0012 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku)

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Zřízením platformy by neměla být dotčena pravomoc a/nebo závazky členských států, pokud jde o řešení problematiky nehlášené práce, jakož i závazků vyplývajících z Úmluvy MOP č. 81. Členské státy a jejich donucovací orgány hrají klíčovou roli při účinném předcházení nehlášené práci, jejím sledování a sankcionování. Činnost platformy by proto neměla bránit členským státům v provádění důsledných kontrol či jiných činností v souvislosti s bojem proti stínové ekonomice, ale měla by podporovat opatření zaměřená na podporu a prosazování hlášené práce a na potírání podvodů v oblasti sociálního zabezpečení.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Na evropské úrovni je nehlášená práce definována jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“28, a tím vylučuje veškerou nezákonnou činnost.

(5) Jak je uvedeno ve sdělení Komise ze dne 24. října 2007 s názvem: „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“, je nehlášená práce vymezena na unijní úrovni jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“, a tím vylučuje veškerou nezákonnou činnost. Tato definice by měla být aktualizována, aby odrážela nejnovější vývoj na trhu práce.

_________________

 

28 Sdělení Komise „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“, KOM(2007) 628 ze dne 24. října 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML

 

Pozměňovací návrh                 6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Definice nehlášené práce, stejně jako vnitrostátní právní předpisy se v jednotlivých členských státech liší. Nehlášená práce může mít dále řadu podob daných hospodářskými, správními, finančními a sociálními okolnostmi, což znesnadňuje kvantifikativní vymezení tohoto problému na unijní úrovni. Nehlášená práce má také velmi různorodou podobu v závislosti na povaze a typu práce a dotčeném pracovníkovi. Zvláště problematická je v této souvislosti nehlášená práce v domácnosti, kterou vykonávají zejména ženy, neboť se jedná o individualizovanou činnost, která je svou podstatou nezjistitelná. Opatření usilující o řešení problematiky nehlášené práce by měla být koncipována tak, aby takové rozdíly zohledňovala.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Posílená spolupráce v oblasti řešení problematiky nehlášené práce by měla přispět ke stejným podmínkám pro všechny a přinést výhody hospodářským subjektům, které se neuchylují k nehlášené práci. Oblast působnosti platformy by měla bez rozdílu pokrývat všechny stávající podoby nehlášené práce s cílem vyvést Unii ze stínové ekonomiky, vytvářet kvalitní a udržitelná pracovní místa, podnítit hospodářskou obnovu a naplnit unijní cíle týkající se zaměstnanosti a sociální oblasti.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c) Rozsah nehlášeného hospodářství je značný, neboť představuje více než 18 % HDP Unie. Jeho velikost se však v závislosti na členských státech významně liší, a to v rozsahu méně než 8 % HDP až po více než 30 % HDP. Podle nadace Eurofound existuje v Unii rovněž zjevné rozdělení sever – jih a východ – západ1a.

 

__________________

 

1a Zpráva nadace Eurofound o boji proti nehlášené práci v 27 členských státech Evropské unie a v Norsku (2013).

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) S nehlášenou prací je často spojováno zneužívání statutu osob samostatně výdělečně činných, ať už na vnitrostátní úrovni nebo v přeshraničním kontextu. K nepravé samostatné výdělečné činnosti dochází v případě, že osoba je označována jako osoba samostatně výdělečně činná, ale splňuje podmínky, jež jsou typické pro zaměstnanecký vztah, za účelem obcházení některých právních nebo daňových povinností. Nepravá samostatná výdělečná činnost je tak falešně hlášenou prací a měla by spadat do působnosti platformy.

(6) Kromě nehlášené práce by se platforma měla zabývat falešně hlášenou prací, což označuje placenou činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není správně ohlášena orgánům veřejné moci. Zvláštní formou nehlášené práce je zneužívání statusu osob samostatně výdělečně činných, ať už na vnitrostátní úrovni nebo v přeshraničním kontextu. K nepravé samostatné výdělečné činnosti dochází v případě, že osoba je označována jako osoba samostatně výdělečně činná, ale splňuje podmínky, jež jsou typické pro zaměstnanecký vztah, za účelem obcházení některých právních nebo daňových povinností. Nepravá samostatná výdělečná činnost je tudíž falešně hlášenou prací. Je však nutno uvést, že definice samostatné výdělečné činnosti a právní předpisy, které ji upravují, se v členských státech liší. Nepravá samostatná výdělečná činnost a nehlášená práce jsou hlavními činnostmi v šedé ekonomice. Platforma by proto měla řešit tento rozmáhající se jev nepravé samostatné výdělečné činnosti a nehlášené práce a měla by identifikovat hlavní rizika vzniku podvodů.

Pozměňovací návrh                 10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Podniky s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ jsou podniky, které byly založeny s cílem využít mezer v právních předpisech, přičemž samy svým klientům žádné služby neposkytují. Slouží jako zástěrka pro služby, které poskytují jejich majitelé. Podniky s fiktivním sídlem typu „poštovní schránky“ by proto měly být považovány za náznak nehlášené práce a měly by spadat do oblasti působnosti platformy.

Pozměňovací návrh                 11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Vnitrostátní a přeshraniční nehlášená práce představují dvě odlišné formy nehlášené práce. Nehlášená práce může přispívat k jevu, tzv. sociální dumping, včetně snížení mzdy v členských státech, v nichž jsou služby poskytovány.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6c) Nehlášená práce má vážné dopady na dotčené pracovníky, kteří jsou nuceni přijmout nejisté a často nebezpečné pracovní podmínky, mnohem nižší mzdy, závažná porušování pracovních práv a podstatně nižší ochranu v rámci pracovněprávních předpisů a právních předpisů v oblasti sociální ochrany, čímž přicházejí o odpovídající sociální dávky, důchodová práva, přístup ke zdravotní péči a také příležitosti k rozvoji kvalifikace či k celoživotnímu učení. V případě nezletilých je tento stav ještě závažnější.

Odůvodnění

Původní návrh Komise týkající se 7. bodu odůvodnění byl rozdělen do dvou bodů odůvodnění, 6c a 7.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Nehlášená práce má značný dopad na rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a příjmy sociálního zabezpečení. Má negativní dopady na zaměstnanost, produktivitu, dodržování norem v oblasti pracovních podmínek, rozvoj dovedností a celoživotní učení. Oslabuje finanční udržitelnost systémů sociální ochrany, připravuje pracovníky o odpovídající sociální dávky a má za následek nižší nároky na důchod a menší přístup ke zdravotní péči.

(7) Současně nehlášená práce značný dopad na rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a příjmy sociálního zabezpečení, a tím oslabuje finanční udržitelnost systémů sociální ochrany. Kromě toho má nepříznivý dopad na zaměstnanost i produktivitu a vede k nekalé hospodářské soutěži, která narušuje trh a obecně poškozuje hospodářství. Platforma by se měla zejména zaměřit na skutečnost, že tento problém je obzvláště palčivě pociťován v případě malých a středních podniků, které tvoří většinu podniků Unie. Kromě toho může být přímým důsledkem nehlášené práce protiprávní čerpání sociálních dávek a sociální dumping.

Pozměňovací návrh                 14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Nehlášená práce má různé dopady na různé sociální skupiny. Zvláštní pozornost by měla být věnována nejvíce zranitelným skupinám, jako jsou migranti a ženy, které jsou často nadměrně zastoupeny v odvětvích zasažených nehlášenou prací. Vzhledem k tomu, že se pracovní podmínky a důvody, proč se zaměstnavatelé a pracovníci zapojují do nehlášené práce, v jednotlivých odvětvích a zemích liší, vyžaduje řešení tohoto problému širokou škálu specifických politických přístupů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b) Posílená spolupráce mezi členskými státy umožní nejen řešení tohoto problému z fiskálního hlediska, ale rovněž výměnu osvědčených postupů v oblasti sociální ochrany, jako jsou důchodová práva a přístup ke zdravotní péči, a to i v případě skupin nehlášených pracovníků, kteří jsou v obzvláště nejistém postavení nebo vykonávají práci, která ani není ve všech členských státech za nehlášenou považována, jako např. neformální péče o děti nebo péče o starší rodinné příslušníky poskytovaná v rámci užší rodiny především ženami.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V členských státech bylo zavedeno široké spektrum politických přístupů a opatření k řešení nehlášené práce. Členské státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody a uskutečnily vícestranné projekty zaměřené na určité aspekty nehlášené práce. Platforma nebude bránit uplatňování dvoustranných dohod či ujednání týkajících se správní spolupráce.

(8) V členských státech bylo zavedeno široké spektrum politických přístupů a opatření k řešení problematiky nehlášené práce, avšak často bez využití komplexního přístupu. Ve většině členských států i nadále převažuje využití odrazovacího přístupu, který se snaží dosáhnout souladu s předpisy skrze odhalování a trestání v případě porušování předpisů. Mnoho členských států již zavedlo účinná opatření k řešení nehlášené práce zejména v souvislosti se zneužíváním právních předpisů v oblasti pracovního trhu, daní a zaměstnanosti tím, že zajistily přísnější prosazování předpisů a důraznější sankce pro zaměstnavatele nehlášených pracovníků. Zásada, podle které má povinnost uhradit veškeré nezaplacené poplatky v oblasti sociálního zabezpečení a daní zaměstnavatel, jakož i hrozba následných kontrol a pokut, jež jasně převažují nad případnými zisky, představují významné odstrašující prvky, které zaměstnavatele odrazují před využíváním šedé ekonomiky.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) V několika posledních letech je rovněž zjevná snaha o uplatnění podpůrného přístupu, který podporuje a propaguje hlášenou práci. Interaktivní databáze znalostí, vypracovaná např. Eurofoundem, by členským státům mohla v tomto ohledu pomoci najít nové přístupy.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b) Členské státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody a uskutečnily vícestranné projekty zaměřené na určité aspekty nehlášené práce. Platforma by měla tato opatření doplnit a měla by pomoci zlepšit uplatňování dvoustranných a vícestranných dohod či ujednání týkajících se správní spolupráce.

Pozměňovací návrh                 19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c) Platforma by měla plně dodržovat Listinu základních práv Evropské unie, zejména její články 5, 15, 28 a 31, jakož i příslušné úmluvy a doporučení Mezinárodní organizace práce, zejména úmluvu č. 81 o inspekci práce v průmyslu a obchodě, úmluvu č. 189 o důstojné práci pracovníků v cizí domácnosti, úmluvu č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace a doporučení č. 189 o pracovních vztazích, a jednat v souladu s nimi.

Pozměňovací návrh                 20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) Spolupráce na úrovni EU není zdaleka komplexní, a to ani z hlediska zapojení členských států, ani z hlediska řešených problémů. Neexistuje žádný formální mechanismus pro přeshraniční spolupráci mezi příslušnými orgány členských států k řešení problémů spojených s nehlášenou prací.

(9) Úzká a účinná spolupráce na úrovni Unie není v současnosti zdaleka komplexní, a to ani z hlediska zapojení členských států, ani z hlediska řešených problémů. Neexistuje žádný formální mechanismus pro přeshraniční spolupráci mezi příslušnými orgány členských států k řešení problémů spojených s nehlášenou prací. Činnost platformy by měla vycházet z činnosti jiných subjektů a měla by příslušně využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). Kromě toho by měla zohledňovat rozdíly vnitrostátních právních předpisů upravujících oblast nehlášené práce a podporovat, je-li to nutné, poskytování odpovídajících zdrojů pro inspekce práce s cílem zlepšit přeshraniční prosazování.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Posílení spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se členským státům pomohlo účinněji a účelněji předcházet nehlášené práci a odrazovat od ní.

(10) Posílení aktivní spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU, která je v případě potřeby založena na vzájemné pomoci, transparentnosti a důvěrnosti, je nezbytné k tomu, aby se členským státům pomohlo účinněji a účelněji řešit problematiku nehlášené práce při souběžném respektování svobody poskytování služeb, volného pohybu pracovníků, zásady nediskriminace, práv pracovníků a acquis v sociální oblasti. Cílem takové posílené spolupráce by měla být podpora hlášené práce a to, aby nehlášená práce byla méně atraktivní volbou.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Vnitrostátní inspektoráty práce a další příslušné subjekty, především donucovací orgány, často vyžadují okamžitý přístup k údajům a informacím v držení zahraničních vnitrostátních orgánů. Účinná a rychlá výměna údajů je proto nezbytná k potírání nehlášené práce, přičemž je nutné zohlednit i význam ochrany údajů.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10b) Vnitrostátní systémy inspekce práce by měly být organizovány účinným způsobem a ke svému účinnému fungování a k provádění systematických a častých kontrol by měly mít k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných zaměstnanců.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Cílem platformy bude usnadnit výměnu osvědčených postupů a informací, poskytovat na úrovni EU rámec pro rozvoj odborných znalostí a analýzu a zlepšit operativní koordinaci akcí mezi různými vnitrostátními donucovacími orgány členských států.

(11) Platforma by měla přispět k odstranění zneužívání zásady volného pohybu v důsledku nehlášené práce. Jejím cílem by proto mělo být usnadnit a zlepšit výměnu zkušeností, osvědčených postupů a informací a rozvíjet na unijní úrovni společný přístup, odborné znalosti a analýzu, které se zaměří i na nové a nastupující trendy pracovněprávních vztahů. Rovněž by měla rozšiřovat odborné znalosti díky vytvoření znalostní banky, zkoumat možnosti zlepšení výměny údajů, doporučovat společná odborná školení a výměny mezi inspektoráty práce, podporovat účinné kontrolní mechanismy a přispívat ke zlepšení operativní koordinace akcí mezi různými vnitrostátními donucovacími orgány členských států. Platforma bude dále podporovat sdílení osvědčených postupů a informací.

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Platforma by měla na základě informací získaných při své činnosti příslušně navrhovat standardy a poskytovat poradenství ve věci rozvoje právních předpisů upravujících problematiku nehlášené práce a rozvíjet své schopnosti v roli poradce ohledně nezbytných politických opatření a nástrojů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Identifikace, analýza a řešení praktických problémů týkajících se prosazování právních předpisů Unie v oblasti pracovních podmínek a sociální ochrany na pracovišti spadají převážně do pravomoci členských států a jejich vnitrostátních systémů inspekce práce. Vzhledem k tomu je nezbytná úzká a účinná spolupráce na unijní úrovni.

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Platforma by měla využívat veškeré relevantní zdroje informací, zejména studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi členskými státy a projekty vícestranné spolupráce, a vytvářet součinnost mezi stávajícími nástroji a strukturami na úrovni EU za účelem dosažení co největšího odrazujícího nebo preventivního účinku těchto opatření. Operativní koordinace akcí členských států by mohla mít podobu společných školení, vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o nehlášené práci by mohly zvýšit evropské kampaně nebo společné strategie.

(12) Platforma by měla využívat veškeré relevantní zdroje informací, zejména studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi členskými státy a projekty vícestranné spolupráce, a vytvářet součinnost mezi stávajícími nástroji a strukturami na úrovni EU za účelem dosažení co největšího odrazujícího nebo preventivního účinku těchto opatření. Operativní koordinace akcí členských států by mohla mít podobu společných školení, vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o nehlášené práci by mohly zvýšit evropské kampaně nebo společné strategie, které by rozvíjely politiky a strategie pro zvyšování povědomí o nehlášené práci, které již v různém stádiu pokročilosti v členských státech existují. Do platformy by se měly rovněž zapojit nevládní subjekty, neboť jsou významným zdrojem informací. Aby bylo možné vyvodit závěry pro budoucí politická opatření, měla by platforma přispět k posílení spolupráce mezi členskými státy, např. navrhováním doporučení ohledně inovačních přístupů k přeshraniční spolupráci a vyhodnocováním zkušeností s touto spoluprací.

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Platforma by měla být více než pasivním subjektem pro mapování a hodnocení. Měla by se rovněž aktivně podílet na předcházení nehlášené práci prostřednictvím rozvoje praktických pokynů proti organizovaným formám a sítím nehlášené práce a tím, že bude patřičně informovat dotčené orgány a aktéry. Platforma by měla za tímto účelem jednat o přístupech a doporučovat opatření a nástroje, které by mohly přispět k tomu, aby se účinněji zabránilo organizovaným formám a sítím nehlášené práce, které by tak byly lépe kontrolovány a důsledněji postihovány, přičemž by taková opatření a nástroje napomohly v lepším dodržování příslušných právních předpisů.

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Nehlášené práci se věnují zejména tři různé vnitrostátní donucovací orgány: inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a daňové orgány. Zapojeny jsou v některých případech i migrační orgány a služby zaměstnanosti, celní orgány, policie, úřad veřejného žalobce a sociální partneři.

(13) Řešení otázky nehlášené práce se často věnuje hned několik vnitrostátních donucovacích subjektů a aktérů, mezi něž patří inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a instituce sociálního zabezpečení, inspektoráty pro kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a daňové orgány. Zapojeny jsou v některých případech i migrační orgány a služby zaměstnanosti, celní orgány, policie, úřad veřejného žalobce a sociální partneři.

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Aby byla nehlášená práce řešena komplexně a úspěšně, musí být v členských státech provedena kombinace politik, jíž napomáhá strukturovaná spolupráce mezi příslušnými orgány. Spolupráce by měla zahrnovat veškeré vnitrostátní orgány, které mají vedoucí úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti činné.

(14) Aby byla nehlášená práce řešena komplexně a úspěšně, měla by být v členských státech provedena kombinace politik, která by byla uzpůsobena potřebám jednotlivých členských států a která by vycházela ze strukturované spolupráce mezi všemi příslušnými subjekty. Spolupráce by měla zahrnovat veškeré vnitrostátní orgány, zástupce sociálních partnerů, a v příslušných případech může zahrnovat rovněž další aktéry, kteří mají vedoucí úlohu v řešení otázky nehlášené práce nebo při ochraně nehlášených pracovníků. V této souvislosti je rovněž nezbytná podpora spolupráce příslušných neveřejných subjektů.

Pozměňovací návrh                 31

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Aby byla zajištěna účinnost a úspěch platformy, měla by být posílena role inspektorátů práce v členských státech.

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Aby platforma dosáhla svých cílů, měla by být v každém členském státě podporována jednotným kontaktním místem, které by mělo mít nezbytnou pravomoc spolupracovat s vnitrostátními orgány, jež se zabývají mnohostrannými aspekty nehlášené práce.

(15) Aby platforma dosáhla svých cílů, měla by být v každém členském státě podporována prostřednictvím zástupce na vysoké úrovni, jenž by měl mít nezbytnou pravomoc spolupracovat s vnitrostátními orgány, regionálními a unijními subjekty a dalšími aktéry, zejména sociálními partnery, jež se zabývají mnohostrannými aspekty nehlášené práce. Činnost platformy by měla zůstat na odborné úrovni.

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) Zástupci na vysoké úrovni by měli být v souvislosti s činností platformy ve styku se všemi donucovacími subjekty, které jsou zapojeny do řešení otázky nehlášené práce, aby v případě, že se projednávané otázky týkají jejich oblasti činnosti, mohli zapojit všechny zúčastněné strany a usnadnit jejich zapojení do činnosti platformy nebo jejích pracovních skupin.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Do platformy by měli být zapojeni sociální partneři na úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a platforma by měla spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), a s decentralizovanými agenturami Unie, zejména s Eurofoundem a s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zapojení Eurofoundu a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci do činnosti platformy jakožto pozorovatelů nerozšíří jejich stávající mandáty.

(16) Do platformy by měli být zapojeni sociální partneři na úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která jsou buď nehlášenou prací vážně zasažena, nebo hrají zvláštní úlohu při řešení otázky nehlášené práce, a platforma by měla spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), a s decentralizovanými agenturami Unie.

Pozměňovací návrh                 35

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Nadace Eurofound by měla hrát klíčovou úlohu při vytváření interaktivní databáze znalostí s cílem prohloubit spolupráci při řešení otázky nehlášené práce a při posuzování dopadů nehlášené práce na zdraví a bezpečnost pracovníků, kteří ji vykonávají.

Pozměňovací návrh   36

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b) Výbor vrchních inspektorů práce (SLIC) byl ustaven rozhodnutím Komise 95/319/ES1a s cílem řešit problémy týkající se vymáhání práva Unie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany členských států. Součástí platformy by měl být také pozorovatel SLIC, aby se zabránilo překrývání činností a docílilo součinnosti.

 

____________

 

1a Rozhodnutí Komise 95/319/ES ze dne 12. července 1995 o zřízení Výboru vrchních inspektorů práce (Úř. věst. L 188, 9.8.1995, s. 11).

Pozměňovací návrh                 37

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Platforma může zřídit pracovní skupiny pro přezkum konkrétních problémů a měla by mít možnost využívat odborných znalostí odborníků se zvláštními kompetencemi.

(19) Platforma může zřídit pracovní skupiny pro přezkum konkrétních problémů, jako jsou cílené politiky pro pracovníky v neformálním sektoru z řad mladých lidí, starších osob či žen, a zejména pro ženy se zdravotním postižením nebo přistěhovalkyně, jakož i pro příčiny nehlášené práce, a měla by mít možnost využívat odborných znalostí odborníků se zvláštními kompetencemi.

Odůvodnění

Práce vykonávané v domácnostech, včetně služeb v domácnosti, jako je úklid nebo péče o děti a starší osoby, často nejsou regulovány a vykonávají je ženy. Od počátku fungování platformy by měla být stanovena pracovní skupina pro pracovní podmínky žen v nehlášené práci a její dopad na sociální zabezpečení těchto žen. Je rovněž důležité, aby platforma prozkoumala opakující se důvody, kvůli nimž se pracovníci zapojují do nehlášené práce, a aby členské státy projednaly politiky k vymýcení těchto příčin.

Pozměňovací návrh   38

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) Platforma bude spolupracovat s příslušnými skupinami odborníků a výbory na úrovni EU, jejichž činnost má spojitost s problematikou nehlášené práce.

(20) Platforma by měla spolupracovat s příslušnými skupinami odborníků, výbory a zúčastněnými stranami, jejichž činnosti mají spojitost s řešením problematiky nehlášené práce.

Pozměňovací návrh   39

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(20a) Činnost platformy by se měla stát podkladem pro vypracování společné zprávy Komise o zaměstnanosti týkající se řešení otázky nehlášené práce.

Pozměňovací návrh   40

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Platforma a její úkoly by měly být financovány prostřednictvím osy PROGRESS programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků stanovených rozpočtovým orgánem.

(21) Platforma a její úkoly by měly být financovány prostřednictvím osy PROGRESS programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků stanovených rozpočtovým orgánem. Komise by měla zajistit, aby platforma vynakládala své finanční zdroje na svou činnost transparentním a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh                 41

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Komise přijme nezbytné administrativní kroky ke zřízení sítě,

(22) Komise přijme nezbytné administrativní kroky ke zřízení platformy,

Pozměňovací návrh                 42

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Ačkoli je platforma užitečným prvním krokem směrem k lepší spolupráci mezi členskými státy v boji proti nehlášené práci, neměla by být považována za jediný možný nástroj Unie k potírání tohoto jevu. Komise by měla zejména nadále sledovat stávající vnitrostátní a unijní právní předpisy s cílem zjistit, zda tyto předpisy přímo či nepřímo nepodněcují nehlášenou práci.

Pozměňovací návrh   43

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Tímto se zřizuje platforma pro posílení spolupráce EU při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, dále jen „platforma“.

1. Tímto se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce na úrovni Unie při řešení otázky nehlášené práce, dále jen „platforma“.

 

Pozměňovací návrh   44

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) vnitrostátních donucovacích orgánů jmenovaných všemi členskými státy;

a) jednoho zástupce na vysoké úrovni jmenovaného každým členským státem, zastupujícího vnitrostátní donucovací orgány nebo další subjekty, které se podílejí na řešení otázky nehlášené práce, přičemž tento zástupce má mandát účastnit se jménem dotčeného členského státu všech činností týkajících se platformy;

Pozměňovací návrh   45

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) nejvýše čtyř zástupců meziodvětvových sociálních partnerů organizovaných na úrovni Unie, kteří jsou jmenováni samotnými sociálními partnery a kteří zastupují rovným dílem obě strany odvětví.

Pozměňovací návrh   46

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Zasedání platformy se za podmínek stanovených v jednacím řádu mohou jako pozorovatelé účastnit tyto osoby:

3. Zasedání platformy by se za podmínek stanovených v jednacím řádu měly jako pozorovatelé aktivně účastnit tyto zúčastněné strany, přičemž se řádně zohlední jejich příspěvky:

Pozměňovací návrh                 47

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zástupci meziodvětvových sociálních partnerů na úrovni Unie a sociálních partnerů z odvětví s vysokým výskytem nehlášené práce;

a) nejvýše 14 zástupců sociálních partnerů v odvětvích s vysokým výskytem případů nehlášené práce, kteří jsou jmenováni samotnými sociálními partnery a kteří zastupují rovným dílem obě strany odvětví;

Pozměňovací návrh   48

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b a až b d (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zástupce Výboru vrchních inspektorů práce (SLIC);

 

bb) zástupce Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení zřízené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/20041a;

 

bc) zástupce sítě veřejných služeb zaměstnanosti;

 

bc) zástupce Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV) a zástupce Výboru regionů (VR);

 

bd) zástupce Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD);

 

______________

 

1a Úř. věst. L …

Pozměňovací návrh   49

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zástupci států EHP.

d) zástupce za každou z třetích zemí EHP.

Pozměňovací návrh   50

Návrh rozhodnutí

Článek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 1a

 

Definice

 

Pro účely tohoto rozhodnutí se „řešením nehlášené práce“ rozumí předcházení nehlášené práci, odrazování od ní a její potírání, jakož i prosazování a podporování hlášené práce.

Pozměňovací návrh   51

Návrh rozhodnutí

Článek 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 2

Článek 2

Cíle

Cíle

 

Prvořadým cílem platformy je poskytovat vstupní přidanou hodnotu na úrovni Unie členským státům a orgánům a institucím Unie v jejich úsilí pro úspěšné řešení složitého problému nehlášené práce a jeho rozmanitých dopadů a následků, včetně podpory a prosazování hlášené práce.

Platforma stanovená v čl. 1 odst. 1 přispěje k lepšímu prosazování právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů, k omezení nehlášené práce a ke vzniku formálních pracovních míst, čímž se zamezí zhoršování kvality práce, a podpoří začlenění na trhu práce a sociální začleňování tím, že:

Platforma uvedená v čl. 1 odst. 1 za tímto účelem přispěje ke zlepšení právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a k jejich lepšímu prosazování, omezení nehlášené práce a ke vzniku formálních pracovních míst. Napomůže tudíž dosažení cílů Unie v oblasti zaměstnanosti tím, že zajistí účinnější rámec Unie pro zaměstnanost, zdraví a bezpečnost na pracovišti, čímž se zamezí zhoršování kvality práce, a podpoří začlenění na trhu práce a sociální začleňování tím, že:

a) zlepší spolupráci mezi různými donucovacími orgány členských států na úrovni EU za účelem účinnějšího a účelnějšího předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, a to včetně nepravé samostatné výdělečné činnosti;

a) zlepší účinnou a úzkou spolupráci mezi příslušnými donucovacími orgány členských států a dalšími subjekty zapojenými na úrovni Unie za účelem účinnějšího a účelnějšího předcházení nehlášené práci, odrazování od ní a potírání všech jejích forem, a to včetně nepravé samostatné výdělečné činnosti;

b) zlepšením technické způsobilosti různých donucovacích orgánů členských států k řešení přeshraničních aspektů nehlášené práce;

b) pomůže různým donucovacím orgánům členských státůnalézání řešení přeshraničních aspektů nehlášené práce a související nekalé soutěže a narušení trhu a při účinném řešení těchto záležitostí;

c) zvýší informovanost veřejnosti o naléhavosti kroků a povzbudí členské státy, aby zintenzivnily své úsilí při řešení nehlášené práce.

c) zvýší informovanost veřejnosti o otázkách souvisejících s nehlášenou prací a nutnosti podniknout odpovídající kroky a také povzbudí členské státy, aby v tomto ohledu urychleně zintenzivnily své úsilí při řešení nehlášené práce,

Pozměňovací návrh   52

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) koordinuje přeshraniční operativní akce.

c) podporuje a usnadňuje praktické, účinné a účelné přeshraniční operativní akce;

 

Pozměňovací návrh   53

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) přispívá k horizontálnímu chápání otázek týkajících se nehlášené práce.

Pozměňovací návrh   54

Návrh rozhodnutí

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 4

Článek 4

Úkoly

Úkoly

1) Za účelem výkonu svého poslání plní platforma především tyto úkoly:

1) Za účelem výkonu svého poslání plní platforma především tyto úkoly:

a) zlepšování znalostí týkajících se nehlášené práce prostřednictvím společných koncepcí, nástrojů pro měření a podpory společné srovnávací analýzy a s ní souvisejících příslušných ukazatelů;

a) zlepšování znalostí týkajících se všech forem nehlášené práce, rovněž s ohledem na příčiny a regionální odlišnosti, a sice prostřednictvím společných koncepcí, včetně komplexních definicí stávajících a nových forem nehlášené práce, ukazatelů a metodik používaných ke shromažďování údajů, nástrojů pro měření a podpory společné srovnávací analýzy a výzkumu;

 

 

aa) zlepšování znalostí a vzájemného porozumění v oblasti různých vnitrostátních systémů inspekce práce a postupů pro řešení problematiky nehlášené práce, důsledků nehlášené práce, včetně jejího přeshraničního aspektu, pokud jde o nekalou hospodářskou soutěž a narušení trhu, jakož i nejisté pracovní podmínky osob vykonávajících nehlášenou práci;

b) vypracovávání analýzy účinnosti různých opatření v rámci politiky při omezování výskytu nehlášené práce, včetně preventivních a represivních, stejně jako obecně odrazujících opatření;

b) provádění analýzy účinnosti a důsledků různých opatření, jako jsou např. preventivní, odrazující, ale i podpůrná opatření, která prosazují a podporují hlášenou práci tím, že omezují výskyt nehlášené práce;

c) zřizování nástrojů, například databáze znalostí o různých postupech/opatřeních, včetně dvoustranných dohod používaných v členských státech k předcházení nehlášené práci a odrazování od ní;

c) zřizování účinných nástrojů, například interaktivní databáze znalostí o různých postupech/opatřeních založených na odlišných modelech trhu práce, včetně dvoustranných a mnohostranných dohod používaných v členských státech k řešení problematiky nehlášené práce;

d) přijímání nezávazných pokynů pro inspektory, příruček dobré praxe a společných zásad inspekcí za účelem řešení problematiky nehlášené práce;

d) vypracování pokynů pro prosazování právních předpisů, příruček dobré praxe a společných zásad inspekcí za účelem řešení problematiky nehlášené práce a sledování pokroku dosaženého při provádění těchto pokynů;

e) rozvíjení takových forem spolupráce, které zvyšují technickou způsobilost k řešení přeshraničních aspektů nehlášené práce přijetím společného rámce pro společné operace pro inspekce a výměnu pracovníků;

e) rozvíjení úzké spolupráce s cílem zlepšit schopnost vnitrostátních systémů inspekce práce provádět kontroly a řešit přeshraniční aspekty nehlášené práce prostřednictvím opatření, např. společnými operacemi, příslušnou databází a výměnou pracovníků;

 

ea) vypracování a zveřejňování informací pro usnadnění činnosti vnitrostátních systémů inspekce práce;

f) přezkoumávání způsobů, jak zlepšit sdílení údajů v souladu s pravidly Unie pro ochranu údajů, včetně hledání možností, jak využít systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení (EESSI);

f) vypracování spolehlivého a účinného systému pro rychlou výměnu informací a zlepšování sdílení údajů v souladu s pravidly Unie pro ochranu údajů, včetně hledání možností, jak využít systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a, a elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení (EESSI);

 

fa) přispívání k vytyčení oblastí týkajících se nehlášené práce, v nichž právní předpisy Unie nedosahují svých zamýšlených cílů.

g) rozvíjení trvalé školicí kapacity pro donucovací orgány a přijetí společného rámce pro provádění společných školení;

g) rozvíjení a zlepšování trvalé školicí kapacity pro donucovací orgány a přijetí společného rámce pro provádění společného školení ve snaze pomoci členským státům splnit své závazky, mimo jiné také závazky vyplývající z Úmluvy MOP č. 81;

h) organizování vzájemných hodnocení za účelem sledování pokroku členských států v boji proti nehlášené práci, včetně podpory provádění doporučení Rady pro jednotlivé země týkajících se předcházení nehlášené práci a boje proti ní;

h) organizování vzájemných hodnocení za účelem sledování pokroku členských států v boji proti nehlášené práci, včetně podpory provádění doporučení Rady pro jednotlivé země týkajících se předcházení nehlášené práci a boje proti ní, a prosazování náležitých opatření;

 

ha) předložení návrhů Komisi, Evropskému parlamentu a Radě, aby do doporučení pro jednotlivé země zařadily odpovídající opatření, která jsou zaměřena na zvláštní aspekty řešení otázky nehlášené práce, jakož i na důsledky vyplývající z nepřijetí opatření ze strany členských států;

 

hb) poskytování stanovisek a návrhů Komisi, Evropskému parlamentu a Radě k otázkám týkajícím se lepšího dodržování a prosazování právních předpisů Unie v oblasti pracovních podmínek a sociální ochrany v členských státech, pokud jde o řešení problematiky nehlášené práce, stejně jako o důsledky nepřijetí opatření;

 

hc) pobízení k případnému navázání aktivní spolupráce mezi donucovacími orgány členských států a třetích zemí s cílem řešit problémy spojené s nehlášenou prací, jež se třetích zemí týkají;

i) zvyšování informovanosti o tomto problému společnými aktivitami, jako jsou evropské kampaně, a přijímáním strategií na úrovni regionů nebo EU, včetně odvětvových přístupů.

i) zvyšování informovanosti o tomto problému společnými aktivitami, jako jsou evropské kampaně, a přijímáním strategií na úrovni regionů nebo Unie, včetně odvětvových přístupů

 

ia) podporování vnitrostátních orgánů a dalších subjektů, aby poskytovaly poradenství a informace pracovníkům, kteří se stali oběťmi při vykonávání nehlášené práce.

2) Při plnění úkolů platforma využívá veškeré příslušné zdroje informací, včetně studií a projektů vícestranné spolupráce, a zohledňuje příslušné nástroje a struktury Unie a zkušenosti s příslušnými dvoustrannými dohodami. Naváže náležitou spolupráci s Eurofoundem a s agenturou EU-OSHA.

2) Při plnění úkolů platforma využívá veškeré příslušné zdroje informací, včetně studií a projektů vícestranné spolupráce, a zohledňuje příslušné nástroje a struktury Unie a zkušenosti s příslušnými dvoustrannými dohodami.

 

2a) Platforma naváže náležitou spolupráci s Eurofoundem, zejména s ohledem na rozvoj interaktivní databáze znalostí jako dalšího úkolu této agentury, a s agenturou EU-OSHA.

 

_________________

 

1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh   55

Návrh rozhodnutí

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 5

Článek 5

Jednotné kontaktní místo

Zástupci na vysoké úrovni

1) Každý členský stát určí jedno jednotné kontaktní místo, které se stane členem platformy. Mohou určit rovněž jednoho náhradního člena.

1) Každý členský stát jmenuje zástupce na vysoké úrovni uvedeného v čl. 1 odst. 2 písm. a), který se stane členem platformy. Může určit rovněž náhradníka, který se schůzí platformy zúčastní, pokud to bude nezbytné.

2) Při jmenování svých zástupců by členské státy měly zahrnout všechny orgány veřejné moci, které hrají úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo v odrazování od ní, jako jsou inspektoráty práce, orgány sociálního zabezpečení, daňové orgány, služby zaměstnanosti a migrační orgány, dále jen „donucovací orgány“. V souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo praxí mohou zahrnout i sociální partnery.

2) Při jmenování zástupce na vysoké úrovni a jeho náhradníka by členské státy měly zahrnout všechny příslušné orgány, které hrají úlohu při řešení otázky nehlášené práce v domácím nebo přeshraničním kontextu, jako jsou inspektoráty práce, orgány sociálního zabezpečení, daňové orgány, služby zaměstnanosti a migrační orgány, dále jen „donucovací orgány“. V souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo praxí by měly rovněž zahrnout i sociální partnery a další příslušné aktéry.

3) Členské státy předloží Komisi seznam a kontaktní údaje všech donucovacích orgánů, které jsou zapojeny do předcházení nehlášené práci a/nebo do odrazování od ní.

3) Členské státy předloží Komisi seznam a kontaktní údaje všech donucovacích orgánů a – v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo praxí – seznam a kontaktní údaje sociálních partnerů a veškerých příslušných aktérů, kteří jsou zapojeni do řešení problematiky nehlášené práce.

4) Jednotná kontaktní místa jsou ve styku se všemi donucovacími orgány, které jsou zapojeny do předcházení nehlášené práci a/nebo do odrazování od ní, v souvislosti s činností platformy a v případě, že se projednávané otázky týkají jejich oblasti činnosti, zaručují jejich účast na zasedáních a/nebo přispívání k činnosti platformy nebo jejích pracovních skupin.

4) Zástupci na vysoké úrovni, kteří jsou uvedení v čl. 1 odst. 2 písm. a), jsou pravidelně ve styku se všemi vnitrostátními donucovacími orgány a – v souladu s vnitrostátními právními předpisy či praxí – se sociálními partnery a dalšími příslušnými subjekty, které mají úlohu řešit otázku nehlášené práce, což umožňuje zapojení všech zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh   56

Návrh rozhodnutí

Článek 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 6

vypouští se

Zástupci sociálních partnerů

 

(1) Zástupci sociálních partnerů na meziodvětvové úrovni a z odvětví s vysokým výskytem nehlášené práce mohou navštěvovat zasedání platformy jako pozorovatelé v souladu s postupy stanovenými jejich organizacemi.

 

 

(2) Na základě návrhů meziodvětvových a odvětvových sociálních partnerů na úrovni Unie se tato skupina pozorovatelů skládá z:

 

(a) nejvýše 8 pozorovatelů zastupujících sociální partnery na meziodvětvové úrovni (rozdělených rovným dílem mezi organizace zaměstnavatelů a pracovníků);

 

(b) nejvýše 10 pozorovatelů zastupujících sociální partnery v odvětvích s vysokým výskytem nehlášené práce (rozdělených rovným dílem mezi organizace zaměstnavatelů a pracovníků).

 

Pozměňovací návrh   57

Návrh rozhodnutí

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 7

Článek 7

Fungování

Fungování

1) Komise koordinuje práci platformy a předsedá jejím zasedáním.

1) Komise koordinuje práci platformy a zástupce Komise jakožto člen platformy spolupředsedá jejím zasedáním. Členové platformy ze svého středu zvolí druhého spolupředsedu na stejné úrovni s Komisí a dva náhradníky. Spolupředsedové a náhradníci tvoří předsednictvo platformy (dále jen „předsednictvo“).

 

1a) Platforma se schází nejméně dvakrát ročně.

2) Za účelem výkonu svého poslání platforma přijme většinovým rozhodnutím:

2) Za účelem výkonu svého poslání platforma přijme většinovým rozhodnutím:

a) jednací řád, jehož součástí jsou mimo jiné ujednání platformy ohledně rozhodování;

a) jednací řád, jehož součástí jsou mimo jiné ujednání platformy ohledně rozhodování;

b) dvouletý pracovní program platformy, který mimo jiné stanoví její podrobné úkoly a pravidelné podávání zpráv každé dva roky;

b) roční a víceletý pracovní program platformy, který mimo jiné stanoví její podrobné úlohy a bere v úvahu činnosti uskutečněné v předchozím roce (letech);

c) zřízení pracovních skupin, které přezkoumávají problematiku uvedenou v pracovních programech platformy. Tyto pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj mandát.

c) zřízení pracovních skupin, které přezkoumávají problematiku uvedenou v pracovních programech platformy, které předsedá člen platformy a tyto pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj mandát. Tyto pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj mandát.

 

ca) výroční zprávu o své činnosti.

3) Je-li to účelné a/nebo nezbytné, mohou být podle příslušné situace k účasti na jednání platformy nebo pracovní skupiny přizváni odborníci se zvláštními znalostmi v oblasti, která je projednávána.

3) Je-li to považováno za účelné nebo nezbytné, mohou být podle příslušné situace přizváni předsednictvem k účasti na jednání platformy nebo pracovní skupiny odborníci se zvláštními znalostmi v oblasti, která je projednávána.

4) Platformě je nápomocen sekretariát, který poskytne Komise. Sekretariát připravuje zasedání, pracovní programy platformy a její zprávy.

4) Platformě je nápomocen sekretariát, který poskytne Komise. Sekretariát připravuje zasedání, návrhy pracovních programů platformy a návrhy jejích zpráv v úzké spolupráci s předsednictvem a pod jeho dohledem. Kromě toho se řídí doporučeními platformy.

 

4a) Platforma svoji činnost vykonává v souladu se zásadou transparentnosti, jak stanoví článek 15 Smlouvy o fungování EU.

5) Komise pravidelně informuje Evropský parlament a Radu o činnosti platformy.

5) Platforma postupuje Komisi pracovní programy uvedené v odst. 2 písm. b) a zprávy uvedené v odst. 2 písm. ca). Tyto pracovní programy a zprávy posléze Komise předkládá Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů.

Pozměňovací návrh   58

Návrh rozhodnutí

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 8

Článek 8

Spolupráce

Spolupráce

Platforma podle potřeby spolupracuje s dalšími příslušnými skupinami odborníků a výbory na úrovni Unie, jejichž činnost má spojitost s nehlášenou prací, zejména s Výborem vrchních inspektorů práce (SLIC), Výborem odborníků pro vysílání pracovníků, Správní komisí pro koordinaci sociálního zabezpečení, Výborem pro zaměstnanost (EMCO), Výborem pro sociální ochranu (SPC) a Pracovní skupinou pro správní spolupráci v oblasti zdanění. Mohou být pořádána i společná zasedání.

1. Platforma podle potřeby spolupracuje s dalšími příslušnými skupinami odborníků a výbory na úrovni Unie, jejichž činnost má spojitost s nehlášenou prací, zejména s Výborem vrchních inspektorů práce (SLIC), Výborem odborníků pro vysílání pracovníků, Správní komisí pro koordinaci sociálního zabezpečení, platformou EU v rámci projektu H5NCP, Výborem pro zaměstnanost (EMCO), Výborem pro sociální ochranu (SPC) a Pracovní skupinou pro správní spolupráci v oblasti zdanění. V zájmu zvýšení účinnosti práce a jejích výsledků mohou být pořádána i společná zasedání. Zápisy z těchto zasedání se předávají v přiměřené lhůtě Evropskému parlamentu a Radě.

 

1a. Je třeba vyvarovat se zdvojování práce jiných subjektů na úrovni Unie. K tomuto účelu je transparentnost a výměna informací zásadní.

Pozměňovací návrh                 59

Návrh rozhodnutí

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové zdroje na provádění tohoto rozhodnutí se stanoví v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), jehož roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Celkové zdroje na provádění tohoto rozhodnutí se stanoví v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), jehož roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce. Komise zajistí, aby byly finanční zdroje programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) vynakládány transparentním a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh   60

Návrh rozhodnutí

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost Komise předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování. Zpráva zejména zhodnotí, do jaké míry platforma přispěla k dosažení cílů stanovených v článku 2 a jak splnila úkoly stanovené v článku 3 a v pracovních programech platformy.

Nejpozději do …* [čtyři roky po vstupu tohoto rozhodnutí v platnost] Komise po konzultaci s platformou předloží Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů zprávu o jeho uplatňování a přidané hodnotě. Zpráva zejména zhodnotí, do jaké míry platforma přispěla k dosažení cílů stanovených v článku 2 a jak splnila úkoly, své poslání stanovené v článku 3, vykonávala úkoly stanovené v článku 4 a řešila priority stanovené v pracovních programech platformy. Zpráva rovněž vymezí nedostatky a podle potřeby předloží návrhy na fungování platformy.

 

Pozměňovací návrh                 61

Návrh rozhodnutí

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11 a

 

Obrana práv

 

Osoby, které platformu upozorní na případy nehlášené práce, a to buď přímo, či prostřednictvím vnitrostátních donucovacích orgánů, jsou chráněny před jakýmkoli nepříznivým zacházením ze strany svého zaměstnavatele.

(1)

Úř. věst. C 458, 19.12.2014, s. 43.

(2)

Úř. věst. C 415, 20.11.2014, s. 37.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

           Evropský parlament v osmém volebním období byl na počátku svého mandátu vyzván, ať se zabývá jedním z nejvíce znepokojujících a složitých problémů – nehlášenou prací. Složitost tohoto úkolu vyplývá z podstaty – tj. jakékoliv placené činnosti, která je svou povahou zákonná, ale není z pohledu příslušných orgánů veřejné správy hlášená, nebo je, v případě nepravé samostatně výdělečné činnosti, nesprávně deklarována.

           S cílem úspěšně řešit širokou škálu problémů spojených s nehlášenou prací je nutné nejprve objektivně posoudit její skutečnou povahu. Takové posouzení totiž odhalí, že ve skutečnosti je to akt obejití řádné registrace, který přímo zapříčiňuje celou řadu velmi negativních dopadů a následků spojených s nehlášenou prací.

           Ve svém návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma, dala Komise přednost donucovacímu přístupu zaměřenému na předcházení nehlášené práce a odrazování od ní. Tento přístup předpokládá posílenou spolupráci pro „boj“ proti porušování pracovněprávních předpisů, vyhýbání se daňovým povinnostem a porušování požadavků na sociální ochranu, což jsou bezpochyby otázky, které samy o sobě vyvolávají vážné znepokojení.

           Stále více se však ukazuje, že donucovací opatření musí doprovázet proaktivní podpůrné politiky a opatření, jež se zaměřují na regularizaci nehlášených pracovních míst, jako například osvobození od daně z příjmu, snížení daní a subvenční programy. Nezmenšující se četnost nehlášené práce napříč členskými státy prokazuje, že u takových pracovních míst existuje poptávka i nabídka, a proto je třeba tato místa – namísto jejich potlačování – spíše integrovat do formálního rámce pravidel a předpisů sociálně tržního hospodářství.

           Určujícím účelem a cílem nové evropské platformy by tudíž mělo být poskytování jasné přidané hodnoty na úrovni Unie k úsilí při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, ale – což je možná ještě důležitější – také k úsilí o regularizaci dotčených pracovních míst. Potřeba účelných proaktivních politik vyplývá z nutnosti zvýšení produkce s cílem bojovat proti přetrvávajícímu nízkému růstu a deflaci.

           Takové politiky se stávají ještě potřebnějšími s ohledem na nejnovější poznatky z výzkumu Eurofoundu, který naznačuje vzájemný silný vztah mezi velikostí a růstem nehlášené ekonomiky na jedné straně a úspornými politikami drastických škrtů v rozpočtech, zvyšující se deregulací a minimalizací role státu na straně druhé. Stejný výzkum ukazuje, že alternativní přístup spočívající v posílení státních výdajů v oblasti trhu práce a sociálních opatření vytváří jasnou nepřímou úměru s velikostí nehlášené ekonomiky.

Je třeba uznat, že platforma by měla být místem shromažďování a sdílení důvěryhodných informací o osvědčených postupech a přetrvávajících problémech a místem spolupráce za účelem přípravy a provádění efektivních donucovacích i podpůrných opatření.

Není možné zůstávat nadále v nečinnosti, jestliže situace vyžaduje, aby byla urychleně přijata opatření, která budou řešit četné a velmi negativní důsledky nehlášené práce – extrémní vykořisťování a nejisté pracovní a životní podmínky pro miliony pracovníků v celé Unii, hrubě nespravedlivá soutěž, jež vážně narušuje jednotný trh, jakož i vážné ztráty pro rozpočty a systémy sociálního zabezpečení členských států. A mělo by být rovněž zřejmé, že pouze společné úsilí členských států a sociálních partnerů, stejně jako dalších zainteresovaných stran, a to i na regionální úrovni a s pomocí interakce s orgány a kapacitami EU, může zajistit, že se podaří úspěšně překonat tyto nejzávažnější problémy a nedostatky v celé jejich škále.

Takové chápání skutečné povahy problému nehlášené práce a navrhovaných funkcí platformy by mělo umožnit dosažení dohody ohledně řady otázek týkajících se členství, účasti, postupů a rozhodování. Toto pochopení by rovněž mělo sloužit jako základ pro stanovení pracovního programu, který bude plně reagovat na naléhavou potřebu účelných politických kroků s cílem zvrátit současný trend rostoucí nehlášené činnosti ve prospěch zvýšení míry regularizace pracovních míst, zajistí důstojnou životní úroveň a potřebné služby zákazníkům a jenž současné podpoří spravedlivou soutěž na trhu a přispěje k udržitelné fiskální stabilizaci.


STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (23.1.2015)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Navrhovatel: Dennis de Jong

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V zájmu boje proti nehlášené práci vyzval Evropský parlament ve svém usnesení o účinné inspekci práce z ledna 2014 k větší spolupráci a k posílení inspektorátů práce.

Komise ve svém návrhu z dubna 2014 navrhuje zřídit evropskou platformu. Tato platforma by měla sloužit k zlepšení spolupráce na úrovni EU při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. Soustřeďovala by různé vnitrostátní donucovací subjekty zapojené do boje proti nehlášené práci, neboť tento jev závažně poškozuje pracovní podmínky, spravedlivou soutěž a veřejné rozpočty.

Navrhovatel zřízení této platformy vítá, i když sama o sobě nepředstavuje odpovídající reakci na řadu návrhů, včetně návrhů právních předpisů, jež byly uvedeny ve výše uvedeném usnesení. Jím předkládané návrhy by měly zvýšit účinnost této platformy při plnění jejích úkolů a cílů.

Navrhovatel považuje za klíčové, aby byla do oblasti působnosti tohoto rozhodnutí zahrnuta i falešně hlášená práce. Předkládání falešných údajů o pracovní době či mzdě je jednou z forem falešně hlášené práce, kterou nelze z oblasti působnosti této platformy vynechat.

Navrhovatel je rovněž přesvědčen, že by tato platforma mohla usnadnit společná šetření členských států. V praxi se bude její přínos odvíjet z velké míry od výsledků dosažených v rámci této formy operativní spolupráce. Na druhou stranu lze pochybovat o účincích evropských kampaní zaměřených na zvyšování informovanosti, neboť takové kampaně mají pravděpodobně větší účinnost na vnitrostátní úrovni, a to zejména pokud se na nich aktivně podílejí vnitrostátní sociální partneři. Navrhovatel proto upřednostňuje, aby se do činností platformy úzce zapojili sociální partneři a vnitrostátní jednotná kontaktní místa.

V neposlední řadě je navrhovatel přesvědčen o tom, že se do tohoto procesu musí zapojit i Evropský parlament, a navrhuje, aby byl součástí této platformy vedle vnitrostátních orgánů a Komise i nezávislý zástupce jmenovaný Evropským parlamentem.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od .

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a falešně hlášené práci a odrazování od nich

Odůvodnění

Horizontální pozměňovací návrh týkající se celého znění. Pro účinné fungování této platformy je vedle uvedení nepravé samostatně výdělečné činnosti zásadní, aby zahrnovala rovněž další formy falešně hlášené práce, jako je například předkládání falešných údajů týkajících se odpracované doby či mzdy.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Evropský parlament uvítal ve svém usnesení „Účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě“ iniciativu Komise na vytvoření evropské platformy a vyzval k posílené spolupráci na úrovni EU za účelem boje proti nehlášené práci27.

(4) Evropský parlament uvítal ve svém usnesení „Účinné inspekce práce jako strategie na zlepšení pracovních podmínek v Evropě“ iniciativu Komise na vytvoření evropské platformy a vyzval k posílené spolupráci na úrovni EU za účelem boje proti nehlášené práci27, která vede k nekalé soutěži narušující trh.

__________________

__________________

27Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích práce jako strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2014 o účinných inspekcích práce jako strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Na evropské úrovni je nehlášená práce definována jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“7, a tím vylučuje veškerou nezákonnou činnost.

(5) Nehlášená práce byla ve sdělení Komise ze dne 24. října 2007 s názvem „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“ definována jako „jakákoliv placená činnost, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“7, a tím vylučuje veškerou nezákonnou činnost.

__________________

__________________

7 Sdělení Komise „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“, KOM(2007) 628 ze dne 24. října 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:CS:HTML.

7 Sdělení Komise „Zintenzivnění boje proti nehlášené práci“, KOM(2007) 628 ze dne 24. října 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:CS:HTML.

Odůvodnění

Odkaz na sdělení Komise je jasnější a adresnější než zmínka o „evropské úrovni“. Toto znění se shoduje s obecným přístupem Rady k návrhu tohoto rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) S nehlášenou prací je často spojováno zneužívání statutu osob samostatně výdělečně činných, ať už na vnitrostátní úrovni nebo v přeshraničním kontextu. K nepravé samostatné výdělečné činnosti dochází v případě, že osoba je označována jako osoba samostatně výdělečně činná, ale splňuje podmínky, jež jsou typické pro zaměstnanecký vztah, za účelem obcházení některých právních nebo daňových povinností. Nepravá samostatná výdělečná činnost je tak falešně hlášenou prací a měla by spadat do působnosti platformy.

(6) Kromě nehlášené práce by se platforma měla vztahovat i na falešně hlášenou práci. Tento pojem odkazuje na úplatné činnosti, jež jsou vykonávány v souladu s právními předpisy, avšak nejsou veřejným orgánům správně hlášeny. Zvláštním případem falešně hlášené práce je zneužívání statutu osob samostatně výdělečně činných, ať už na vnitrostátní úrovni nebo v přeshraničním kontextu. K nepravé samostatné výdělečné činnosti dochází v případě, že osoba je označována jako osoba samostatně výdělečně činná, ale splňuje podmínky, jež jsou typické pro zaměstnanecký vztah, za účelem obcházení některých právních nebo daňových povinností. Nepravá samostatná výdělečná činnost je tak falešně hlášenou prací a měla by spadat do působnosti platformy.

Odůvodnění

Jak upozornil EHSV, bez dalšího vysvětlení lze nepravou samostatnou výdělečnou činnost a nehlášenou práci považovat za dva odlišné pojmy. Nepravá samostatná výdělečná činnost je však obecně považována za falešně hlášenou práci, a tudíž existuje úzká vazba mezi ní a nehlášenou prací. Mohou se však vyskytnout i jiné formy falešně hlášené práce, například při předkládání falešných údajů týkajících se pracovní doby či mzdy. V zájmu odstranění jakéhokoli případného nedorozumění ohledně oblasti působnosti tohoto rozhodnutí je nezbytné vyjasnit, že se oblast působnosti této platformy vztahuje na veškeré formy falešně hlášené práce.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Nehlášená práce má vážné dopady na dotčené pracovníky, kteří jsou nuceni přijmout nejisté pracovní podmínky, mnohem nižší mzdy a podstatně nižší ochranu v rámci pracovněprávních předpisů a právních předpisů v oblasti sociální ochrany, čímž přicházejí o odpovídající sociální dávky, důchodová práva, přístup ke zdravotní péči a příležitosti k rozvoji kvalifikace či k celoživotnímu učení.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7) Nehlášená práce má značný dopad na rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a příjmy sociálního zabezpečení. Má negativní dopady na zaměstnanost, produktivitu, dodržování norem v oblasti pracovních podmínek, rozvoj dovedností a celoživotní učení. Oslabuje finanční udržitelnost systémů sociální ochrany, připravuje pracovníky o odpovídající sociální dávky a má za následek nižší nároky na důchod a menší přístup ke zdravotní péči.

(7) Nehlášená práce má značný dopad na rozpočet, neboť snižuje daňové příjmy a příjmy sociálního zabezpečení. Má negativní dopady na zaměstnanost, produktivitu, dodržování norem v oblasti pracovních podmínek, rozvoj dovedností a celoživotní učení. Oslabuje finanční udržitelnost systémů sociální ochrany, připravuje pracovníky o odpovídající sociální dávky a má za následek nižší nároky na důchod a menší přístup ke zdravotní péči. Negativně ovlivňuje fungování vnitřního trhu, neboť vede k nekalé soutěži, která narušuje trh. Problematika nehlášené práce by měla být řešena na úrovni členských států, mj. účinnými fiskálními politikami a politikami zaměřenými na prosazování sociálních hledisek.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V členských státech bylo zavedeno široké spektrum politických přístupů a opatření k řešení nehlášené práce. Členské státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody a uskutečnily vícestranné projekty zaměřené na určité aspekty nehlášené práce. Platforma nebude bránit uplatňování dvoustranných dohod či ujednání týkajících se správní spolupráce.

(8) Nehlášená práce má rovněž negativní dopad na fungování vnitřního trhu. V členských státech bylo zavedeno široké spektrum politických přístupů a opatření k řešení nehlášené práce. Členské státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody a uskutečnily vícestranné projekty zaměřené na určité aspekty nehlášené práce. Platforma nebude bránit uplatňování dvoustranných dohod či ujednání týkajících se správní spolupráce. Hlavní odpovědnost za řešení nehlášené práce by měly mít i nadále členské státy.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Posílení spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se členským státům pomohlo účinněji a účelněji předcházet nehlášené práci a odrazovat od ní.

(10) Posílení aktivní a na vzájemné pomoci, transparentnosti a důvěrnosti založené spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se členským státům usnadnilo účinnější a účelnější předcházení nehlášené práci a odrazovat od ní. Cílem posílené spolupráce je podpořit hlášenou práci omezením byrokratických překážek a administrativy, které jsou s ní spjaty, čímž se zajistí nižší atraktivita využívání nehlášené práce.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Vnitrostátní inspektoráty práce a donucovací orgány často potřebují okamžitý přístup k informacím zahraničních vnitrostátních orgánů. Účinná a rychlá výměna dat je tudíž nezbytná k omezení nehlášené práce.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Cílem platformy bude usnadnit výměnu osvědčených postupů a informací, poskytovat na úrovni EU rámec pro rozvoj odborných znalostí a analýzu a zlepšit operativní koordinaci akcí mezi různými vnitrostátními donucovacími orgány členských států.

(11) Posílení aktivní a na vzájemné pomoci, transparentnosti a důvěrnosti založené spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se členským státům usnadnilo účinnější a účelnější předcházení nehlášené práci a odrazování od ní. Kromě toho bude platforma zaměřena na sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy souvisejících s jednoduchými předpisy, čímž se má snížit riziko nezamýšlených omylů zejména mezi osobami samostatně výdělečně činnými a malými a středními podniky.

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Identifikace, analýza a řešení praktických problémů týkajících se prosazování unijních právních předpisů upravujících pracovní podmínky a sociální ochranu při práci je převážně v pravomoci vnitrostátních systémů inspekce práce, a vyžaduje tudíž úzkou a účinnou spolupráci na unijní úrovni.

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Platforma by měla využívat veškeré relevantní zdroje informací, zejména studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi členskými státy a projekty vícestranné spolupráce, a vytvářet součinnost mezi stávajícími nástroji a strukturami na úrovni EU za účelem dosažení co největšího odrazujícího nebo preventivního účinku těchto opatření. Operativní koordinace akcí členských států by mohla mít podobu společných školení, vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o nehlášené práci by mohly zvýšit evropské kampaně nebo společné strategie.

(12) Platforma by měla využívat veškeré relevantní zdroje informací, zejména studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi členskými státy, projekty vícestranné spolupráce a zprávy o provádění právních předpisů Unie v oblasti nehlášené práce, a vytvářet součinnost mezi stávajícími nástroji a strukturami na úrovni EU za účelem dosažení co největšího odrazujícího nebo preventivního účinku těchto opatření. Operativní koordinace akcí členských států by mohla mít podobu společných školení, vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení údajů a v příslušných případech by měla v  souladu s předpisy týkajícími se ochrany údajů využívat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení (EESSI). Platforma by také mohla podporovat společné vyšetřování prováděné členskými státy, zejména v přeshraničních případech. Členským státům by mělo být umožněno, aby doporučení platformy plnily na základě dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a) Platforma by měla úzce sledovat provádění nových unijních pravidel, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU1a o zadávání veřejných zakázek, a zejména jejích ustanovení týkajících se využívání subdodavatelů a mimořádně nízkých nabídek, což by mohlo napomoci v boji proti nehlášené práci.

 

__________________

 

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Nehlášené práci se věnují zejména tři různé vnitrostátní donucovací orgány: inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení a daňové orgány. Zapojeny jsou v některých případech i migrační orgány a služby zaměstnanosti, celní orgány, policie, úřad veřejného žalobce a sociální partneři.

(13) Potírání nehlášené práce se často věnuje hned několik vnitrostátních donucovacích orgánů: patří mezi ně inspektoráty práce, inspektoráty sociálního zabezpečení, inspektoráty pro kontrolu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a daňové orgány. Zapojeny jsou v některých případech i migrační orgány a služby zaměstnanosti, celní orgány, policie, úřad veřejného žalobce a sociální partneři.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Aby byla nehlášená práce řešena komplexně a úspěšně, musí být v členských státech provedena kombinace politik, jíž napomáhá strukturovaná spolupráce mezi příslušnými orgány. Spolupráce by měla zahrnovat veškeré vnitrostátní orgány, které mají vedoucí úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti činné.

(14) Aby byla nehlášená práce řešena komplexně a úspěšně, musí být v členských státech provedena kombinace politik, jíž napomáhá strukturovaná spolupráce mezi příslušnými orgány. Platforma by měla zahrnovat veškeré vnitrostátní orgány a jiné zúčastněné strany, které mají vedoucí úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti činné. Členské státy by měly mít i nadále pravomoc rozhodovat o tom, které orgány je budou v různých iniciativách v rámci platformy zastupovat.

Odůvodnění

Tento návrh vychází z obecného přístupu Rady k návrhu rozhodnutí a má vyjasnit skutečnost, že členské státy budou rozhodovat o tom, jaké vnitrostátní orgány je budou jejich jménem zastupovat v iniciativách platformy.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Do platformy by měli být zapojeni sociální partneři na úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a platforma by měla spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), a s decentralizovanými agenturami Unie, zejména s Eurofoundem a s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zapojení Eurofoundu a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci do činnosti platformy jakožto pozorovatelů nerozšíří jejich stávající mandáty.

(16) Do platformy by měli být zapojeni Evropský parlament a sociální partneři na úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a platforma by měla spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), a s decentralizovanými agenturami Unie, zejména s Eurofoundem a s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zapojení Eurofoundu a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci do činnosti platformy jakožto pozorovatelů nerozšíří jejich stávající mandáty. Zástupci z Evropského parlamentu by měli mít v platformě status pozorovatele.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 1 odst. 2 písm. ba) (nové).

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Komise by měla zveřejňovat výroční zprávu o činnosti platformy.

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 7 odst. 5a (nový).

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Platforma a její úkoly by měly být financovány prostřednictvím osy PROGRESS programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků stanovených rozpočtovým orgánem.

(21) Platforma a její úkoly by měly být financovány prostřednictvím osy PROGRESS programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) v rámci prostředků stanovených rozpočtovým orgánem. Komise by měla zajistit, aby byly finanční zdroje pro činnost platformy vynakládány transparentním a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Komise přijme nezbytné administrativní kroky ke zřízení sítě,

(22) Komise přijme nezbytné administrativní kroky ke zřízení platformy.

Odůvodnění

Vyjasnění, jež lze rovněž nalézt v obecném přístupu Rady k návrhu rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(22a) Ačkoli je platforma užitečným prvním krokem směrem k lepší spolupráci mezi členskými státy v boji proti nehlášené práci, neměla by být považována za jediný možný nástroj Unie v boji proti tomuto jevu. Komise by měla zejména nadále sledovat stávající vnitrostátní a unijní právní předpisy s cílem zjistit, zda tyto předpisy přímo či nepřímo nepodněcují nehlášenou práci.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Tímto se zřizuje platforma pro posílení spolupráce EU při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, dále jen „platforma“.

1) Tímto se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce mezi členskými státy na úrovni Unie při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, dále jen „platforma“.

Odůvodnění

Vyjasnění spolupráce v souladu s obecným přístupem Rady k návrhu rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) poslance Evropského parlamentu, který je členem příslušného výboru, a/nebo nezávislého zástupce jmenovaného Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) zástupci států EHP.

d) jeden zástupce za každý členský stát EHP.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zlepší spolupráci mezi různými donucovacími orgány členských států na úrovni EU za účelem účinnějšího a účelnějšího předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, a to včetně nepravé samostatné výdělečné činnosti;

a) zlepší účinnou a úzkou spolupráci mezi různými donucovacími subjekty členských států a dalšími zúčastněnými subjekty na úrovni EU za účelem účinnějšího a účelnějšího předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, a to včetně falešné samostatné výdělečné činnosti;

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) koordinuje přeshraniční operativní akce.

c) podporuje, zahajuje, usnadňuje a prosazuje praktické, účinné a účelné přeshraniční operativní akce a vzájemnou komunikaci o těchto akcích mezi místními a regionálními úředníky v příhraničních oblastech.

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) vypracovávání analýzy účinnosti různých opatření v rámci politiky při omezování výskytu nehlášené práce, včetně preventivních a represivních, stejně jako obecně odrazujících opatření;

b) analyzuje účinnost různých opatření v rámci politiky při omezování výskytu nehlášené práce, včetně prevence a odrazování, stejně jako umožnění opatření obecně, a analyzuje příčiny nižší míry nehlášené práce v některých členských státech a regionech oproti jiným;

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přijímání nezávazných pokynů pro inspektory, příruček dobré praxe a společných zásad inspekcí za účelem řešení problematiky nehlášené práce;

d) vypracovávání nezávazných pokynů pro inspektory, příruček dobré praxe a společných zásad inspekcí za účelem řešení problematiky nehlášené práce;

Odůvodnění

Byly vloženy určité prvky z obecného přístupu Rady k návrhu rozhodnutí, jež vyjasňují druh spolupráce.

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst.1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) přezkoumávání způsobů, jak zlepšit sdílení údajů v souladu s pravidly Unie pro ochranu údajů, včetně hledání možností, jak využít systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) a elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení (EESSI);

f) přezkoumávání a navrhování způsobů, jak vytvořit spolehlivý a účinný systém pro rychlou výměnu informací a zlepšit sdílení údajů v souladu s pravidly Unie pro ochranu údajů, včetně hledání možností, jak využít systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), vytvořený na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/20121a , a elektronickou výměnu informací o sociálním zabezpečení (EESSI);

 

__________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES (Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h) organizování vzájemných hodnocení za účelem sledování pokroku členských států v boji proti nehlášené práci, včetně podpory provádění doporučení Rady pro jednotlivé země týkajících se předcházení nehlášené práci a boje proti ní;

h) organizování vzájemných hodnocení za účelem sledování pokroku členských států v boji proti nehlášené práci;

Pozměňovací návrh   30

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Členské státy předloží Komisi seznam a kontaktní údaje všech donucovacích orgánů, které jsou zapojeny do předcházení nehlášené práci a/nebo do odrazování od ní.

3. Členské státy předloží Komisi seznam a kontaktní údaje všech příslušných orgánů, které jsou zapojeny do předcházení nehlášené práci a/nebo do odrazování od ní.

Pozměňovací návrh   31

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Komise koordinuje práci platformy a předsedá jejím zasedáním.

1. Komise podporuje a usnadňuje práci platformy a předsedá jejím zasedáním.

Pozměňovací návrh   32

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Komise zveřejňuje výroční zprávu o činnosti platformy.

Pozměňovací návrh   33

Návrh rozhodnutí

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Je-li to možné, neprovádí platforma činnosti, které již tyto subjekty vykonaly, a místo toho s nimi koordinuje činnost při sdílení informací.

Pozměňovací návrh   34

Návrh rozhodnutí

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Celkové zdroje na provádění tohoto rozhodnutí se stanoví v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), jehož roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce.

Celkové zdroje na provádění tohoto rozhodnutí se stanoví v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), jehož roční prostředky schvaluje rozpočtový orgán v mezích finančního rámce. Komise zajistí, aby byly finanční zdroje programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) vynakládány transparentním a účinným způsobem.

Pozměňovací návrh   35

Návrh rozhodnutí

Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 11a

 

Ochrana práv

 

Osoby, které platformu upozorní na případy nehlášené práce, a to přímo či prostřednictvím vnitrostátních donucovacích orgánů či pozorovatelů platformy, jsou chráněny před jakýmkoli nepříznivým zacházením ze strany svého zaměstnavatele.

POSTUP

Název

Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

Referenční údaje

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

16.4.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Dennis de Jong

17.7.2014

Projednání ve výboru

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum přijetí

22.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

14

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


STANOVISKO Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (22.1.2015)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská platforma pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Navrhovatelka: Kostadinka Kuneva

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Otázka důstojné práce je právě v posledních letech důležitější než kdy dříve. Je proto obzvláště nutné zabývat se předcházením nehlášené práci, která má s nejistými pracovními podmínkami bezprostřední souvislost. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. ledna 2014 vyzval k užší spolupráci a posílení inspektorátů práce s cílem bojovat proti nehlášené práci a navrhovatelka vítá návrh Evropské komise jako takový. Nehlášená práce je obzvláště škodlivým fenoménem, který se během současné krize objevuje stále častěji, jelikož úsporná opatření mohou vést k nárůstu šedé ekonomiky. Mnohem znepokojivější je však skutečnost, že s ní pracovníci často souhlasí, protože nehlášená práce je jejich jedinou možností, jak získat vyšší – ne však nevyhnutně dostačující plat. Koordinovaný přístup na úrovni EU, který by umožnil pochopit příčiny a bojovat proti neformální práci, by mohl případně také přispět k posílení práv pracovníků a k jejich ochraně, podpořit financování sociálního zabezpečení a posílit pracovní normy. Jelikož na evropském trhu práce stále přetrvává problém podzaměstnanosti žen, měl by nicméně každý návrh, který má přispět k dosažení hlavního cíle, jímž je 75% zaměstnanost do roku 2020, a v ještě větší míře k dosažení cíle plné zaměstnanosti stanoveného v čl. 3 odst. 3 SEU, být rovněž zaměřen na vyrovnání rozdílů mezi muži a ženami v oblasti zaměstnanosti. Zvýšení zaměstnanosti žen je rovněž klíčové pro zaručení jejich svobody pracovat za jistých a důstojných podmínek a zajištění živobytí pro jejich děti a je hybnou silou hospodářského růstu.

Ačkoli v tradičních odvětvích nehlášené práce, jako je stavebnictví, opravárenství či renovace, pracuje málo žen, jejich pracovní podmínky v případě nehlášené práce jsou údajně méně příznivé, a proto by je platforma EU měla řešit. I když v poměru k velikosti neformální ekonomiky existuje pouze málo údajů o charakteru nehlášené práce v celé EU, obecně se má za to, že ženy jsou častěji zapojeny do nehlášené práce z důvodu překážek, které jim brání zapojit se do formální ekonomiky, a že jejich nehlášená pracovní místa mají stálejší charakter než nehlášená pracovní místa mužů. Práci žen v soukromých domácnostech, jako je úklid, péče o děti či seniory, je obzvláště těžké kontrolovat, přičemž se často jedná o práci nejistou, podhodnocenou a nehlášenou.

Eurobarometr v roce 2014 zveřejnil zjištění, že rozdíly v odměňování žen a mužů se fakticky projevují v nehlášené práci s průměrným platem žen ve výši 231 EUR ve srovnání s průměrným platem mužů, jenž činí 402 EUR. Ženy v 19 % případů (ve srovnání s 12 % případů u mužů) uvedly, že hlavním důvodem, proč vykonávají nehlášenou práci, je skutečnost, že nemají jiné zdroje příjmů. Uvedly, že „obálková mzda“ tvoří 45% podíl jejich celkových příjmů, zatímco u mužů je to pouze 29 % z jejich celkových příjmů.

S ohledem na návrh Komise upozorňuje navrhovatelka na skutečnost, že definice nehlášené práce jako „jakékoli placené činnosti, která je zákonná, pokud jde o její povahu, avšak není ohlášená orgánům veřejné moci, s přihlédnutím k rozdílům v systému regulace členských států“ byla vymezena v roce 1998, a může proto jen těžko sloužit jako funkční základ, z něhož by mohla platforma EU vycházet. Především by platforma v zájmu správného vymezení příslušných pracovníků měla převzít odpovědnost za uzpůsobení této definice skutečnosti v členských státech.

Z genderového hlediska navrhovatelka dále určila následující tři priority:

1.   Celá řada typů nehlášené práce v Evropské unii zahrnující různé pracovníky s různým profilem vyžaduje v každém členském státě jiný přístup, a proto komplikuje sledování těchto praktik na úrovni EU. Platforma EU jako taková by měla nabídnout prostor k tomu, aby bylo možné dospět k jednotnému chápání nehlášené práce, přičemž je třeba věnovat obzvláštní pozornost nejzranitelnějším skupinám, jako jsou ženy zapojené do nehlášené práce, a využívání vhodných ukazatelů.

2.   Aby bylo možné dospět ke společnému chápání pojmu a vyvinout tyto ukazatele, je důležité zapojit do platformy EU Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE) s cílem zohlednit genderové hledisko.

3.   Ačkoli je platforma EU určena pro donucovací orgány, současné potřeby nehlášených pracovníků a důsledky, které pro ně neplacená práce přináší, by neměly být opomíjeny a příslušné orgány měly věnovat dostatečnou pozornost jejich pracovním podmínkám a příležitostem k začlenění na trhu práce pro všechny.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) Povaha nehlášené práce se v jednotlivých zemích liší mimo jiné v závislosti na hospodářských, správních a sociálních souvislostech a rovněž na motivaci pracovníků a zaměstnavatelů provozovat nehlášenou práci a rozdílný je rovněž její dopad na různé skupiny obyvatelstva, např. pokud jde o pohlaví či přistěhovalecký status. Zvláště problematická je práce v domácnosti, kterou vykonávají zejména ženy, neboť se jedná o atypickou práci, která je svou podstatou málo viditelná. Pro řešení všech forem nehlášené práce je potřebný komplexní a na míru uzpůsobený soubor politických přístupů a opatření.

Odůvodnění

Práce v domácnosti a odvětví péče často není regulována a vykonávají ji ženy, výměna osvědčených postupů v rámci platformy by mohla být pro tuto skupinu nehlášených pracovníků důležitá, protože politické přístupy, jako je uznávání kvalifikací nebo opatření proti diskriminaci, jsou komplexní a specifické.

Pozměňovací návrh   2

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7b) Posílená spolupráce mezi členskými státy umožní nejen řešení tohoto problému z fiskálního hlediska, ale rovněž výměnu osvědčených postupů v oblasti sociální ochrany, jako jsou důchodová práva a přístup ke zdravotní péči, a to i v případě skupin nehlášených pracovníků, kteří jsou v obzvláště nejistém postavení nebo vykonávají práci, která ani není ve všech členských státech za nehlášenou považována, jako např. neformální péče o děti nebo péče o starší rodinné příslušníky poskytovaná v rámci užší rodiny především ženami.

Pozměňovací návrh   3

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) V členských státech bylo zavedeno široké spektrum politických přístupů a opatření k řešení nehlášené práce. Členské státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody a uskutečnily vícestranné projekty zaměřené na určité aspekty nehlášené práce. Platforma nebude bránit uplatňování dvoustranných dohod či ujednání týkajících se správní spolupráce.

(8) V členských státech bylo zavedeno široké spektrum politických přístupů a opatření k řešení různých forem nehlášené práce. Členské státy rovněž uzavřely dvoustranné dohody a uskutečnily vícestranné projekty zaměřené na určité aspekty nehlášené práce. Po členských státech se rovněž požaduje, aby podepsaly příslušné úmluvy Mezinárodní organizace práce, jako je úmluva č. 81 o inspekci práce a úmluva č. 189 o pracovnících v cizí domácnosti. Platforma by měla doplňovat činnost členských států a napomáhat podepisování a uplatňování takových úmluv.

Pozměňovací návrh   4

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Posílení spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se členským státům pomohlo účinněji a účelněji předcházet nehlášené práci a odrazovat od ní.

(10) Posílení spolupráce mezi členskými státy na úrovni EU je nezbytné k tomu, aby se členským státům pomohlo účinněji a účelněji předcházet nehlášené práci a odrazovat od ní, a to při zohlednění genderových odlišností.

Pozměňovací návrh   5

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 12

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Platforma by měla využívat veškeré relevantní zdroje informací, zejména studie, dvoustranné dohody uzavřené mezi členskými státy a projekty vícestranné spolupráce, a vytvářet součinnost mezi stávajícími nástroji a strukturami na úrovni EU za účelem dosažení co největšího odrazujícího nebo preventivního účinku těchto opatření. Operativní koordinace akcí členských států by mohla mít podobu společných školení, vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o nehlášené práci by mohly zvýšit evropské kampaně nebo společné strategie.

(12) Platforma by měla využívat veškeré relevantní zdroje informací, zejména studie, včetně studií příslušných agentur Unie, jako je Evropský institut pro rovnost žen a mužů, který se zabývá potřebami jednotlivých skupin obyvatelstva, dvoustranné dohody uzavřené mezi členskými státy a projekty vícestranné spolupráce, a vytvářet součinnost mezi stávajícími nástroji a strukturami na úrovni EU za účelem dosažení co největšího odrazujícího nebo preventivního účinku těchto opatření. Operativní koordinace akcí členských států by mohla mít podobu společných školení, vzájemných hodnocení a řešení pro sdílení údajů. Informovanost o nehlášené práci by mohly zvýšit evropské kampaně nebo společné strategie.

Odůvodnění

Zapojení EIGE je zásadně důležité k zaručení toho, aby platforma EU sledovala přístup zahrnující genderové hledisko. Vytváření formálních pracovních míst je obzvláště důležité pro ženy, jelikož tato skupina je v dosahování cíle zaměstnanosti strategie EU2020 pozadu; zvýšení zaměstnanosti žen je klíčové pro zaručení jejich svobody pracovat za jistých a důstojných podmínek a je hybnou silou hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh   6

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Aby byla nehlášená práce řešena komplexně a úspěšně, musí být v členských státech provedena kombinace politik, jíž napomáhá strukturovaná spolupráce mezi příslušnými orgány. Spolupráce by měla zahrnovat veškeré vnitrostátní orgány, které mají vedoucí úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti činné.

(14) Aby byla nehlášená práce řešena komplexně a úspěšně, měla by být v členských státech provedena kombinace politik zahrnujících genderové hledisko, jejímž základem bude strukturovaná spolupráce mezi všemi příslušnými orgány a aktéry. Spolupráce by měla zahrnovat veškeré orgány a aktéry, kteří mají vedoucí úlohu v předcházení nehlášené práci a/nebo odrazování od ní a/nebo jsou v této oblasti činné. Zvláštní pozornost by měla být věnována skrytým a podceňovaným oblastem nehlášené práce, jako např. odvětví práce v domácnosti.

Pozměňovací návrh   7

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a) V rámci platformy je třeba předkládat pozitivní opatření, jako jsou daňové pobídky a poukázky na služby, aby se občanům Unie usnadnilo legálně zaměstnávat pracovníky a plnit své povinnosti coby zaměstnavatelé rovněž v sociálních odvětvích, jako jsou služby v domácnostech, úklid či péče o dítě.

Pozměňovací návrh   8

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 16

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) Do platformy by měli být zapojeni sociální partneři na úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a platforma by měla spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), a s decentralizovanými agenturami Unie, zejména s Eurofoundem a s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Zapojení Eurofoundu a Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci do činnosti platformy jakožto pozorovatelů nerozšíří jejich stávající mandáty.

(16) Do platformy by měli být zapojeni sociální partneři na úrovni EU, a to jak meziodvětvoví, tak z těch odvětví, která jsou nehlášenou prací vážněji zasažena, a platforma by měla zintenzívnit sociální dialog a spolupracovat s příslušnými mezinárodními organizacemi, jako je Mezinárodní organizace práce (MOP), a s decentralizovanými agenturami Unie, zejména s Eurofoundem, s Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropským institutem pro rovnost žen a mužů. Zapojení Eurofoundu, Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a Evropského institutu pro rovnost žen a mužů do činnosti platformy jakožto pozorovatelů nebo účastníků nerozšíří jejich stávající mandáty.

Odůvodnění

Platformu je třeba rovněž považovat za jasnou příležitost, jak pomoci těmto pracovníkům, z nichž velkou část, zejména v oblasti péče, tvoří ženy, začlenit se na řádném pracovním trhu. Zapojení EIGE je zásadně důležité k zaručení toho, aby platforma EU sledovala přístup zahrnující genderové hledisko. Vytváření formálních pracovních míst je obzvláště důležité pro ženy, jelikož tato skupina je v dosahování cíle zaměstnanosti strategie EU2020 pozadu; zvýšení zaměstnanosti žen je klíčové pro zaručení jejich svobody pracovat za jistých a důstojných podmínek a je hybnou silou hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh   9

Návrh rozhodnutí

Bod odůvodnění 19

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) Platforma může zřídit pracovní skupiny pro přezkum konkrétních problémů a měla by mít možnost využívat odborných znalostí odborníků se zvláštními kompetencemi.

(19) Platforma může zřídit pracovní skupiny pro přezkum konkrétních problémů, jako jsou cílené politiky pro pracovníky v neformálním sektoru, kteří jsou mladí, starší nebo jsou to ženy, zejména ženy s postižením nebo imigrantky, a rovněž příčiny nehlášené práce, a měla by mít možnost využívat odborných znalostí odborníků se zvláštními kompetencemi.

Odůvodnění

Práce vykonávané v domácnostech, včetně služeb v domácnosti, jako je úklid nebo péče o děti a seniory, často nejsou regulovány a vykonávají je ženy. Od počátku fungování platformy by měla být stanovena pracovní skupina pro pracovní podmínky žen v nehlášené práci a její dopad na sociální zabezpečení těchto žen. Je rovněž důležité, aby platforma prozkoumala opakující se důvody, kvůli nimž se pracovníci zapojují do nehlášené práce, a aby členské státy projednaly politiky k vymýcení těchto příčin.

Pozměňovací návrh   10

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Platforma se skládá z:

2. Platforma má vyvážené složení, přičemž se skládá z:

Pozměňovací návrh   11

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zástupci meziodvětvových sociálních partnerů na úrovni Unie a sociálních partnerů z odvětví s vysokým výskytem nehlášené práce;

a) zástupci meziodvětvových sociálních partnerů na úrovni Unie a sociálních partnerů z odvětví s vysokým výskytem nehlášené práce, včetně evropských ženských sdružení;

Pozměňovací návrh   12

Návrh rozhodnutí

Čl. 1 – odst. 3 – písm. b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zástupce Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a zástupce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA);

b) zástupce Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound) a zástupce Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a zástupce Evropského institutu pro rovnost mužů a žen (EIGE);

Odůvodnění

Zapojení EIGE je zásadně důležité k zaručení toho, aby platforma EU sledovala přístup zahrnující genderové hledisko. Vytváření formálních pracovních míst je obzvláště důležité pro ženy, jelikož tato skupina je v dosahování cíle zaměstnanosti strategie EU2020 pozadu; zvýšení zaměstnanosti žen je klíčové pro zaručení jejich svobody pracovat za jistých a důstojných podmínek a je hybnou silou hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh   13

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platforma stanovená v čl. 1 odst. 1 přispěje k lepšímu prosazování právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů, k omezení nehlášené práce a ke vzniku formálních pracovních míst, čímž se zamezí zhoršování kvality práce, a podpoří začlenění na trhu práce a sociální začleňování tím, že:

Platforma stanovená v čl. 1 odst. 1 přispěje k lepšímu prosazování právních předpisů EU a vnitrostátních právních předpisů, k omezení nehlášené práce a ke vzniku formálních pracovních míst i k usnadnění přechodu z neformální ekonomiky k formální, čímž se zamezí zhoršování kvality práce, a podpoří začlenění na trhu práce, rovnost žen a mužů, rovné příležitosti a sociální začleňování tím, že:

Odůvodnění

Je velmi důležité usnadnit přechod z neformální ekonomiky k formální, především v odvětvích, v nichž pracují převážně ženy, jako je práce v soukromých domácnostech – úklidové služby, babysitting či péče o starší či zdravotně znevýhodněné osoby. Tato pracovní místa nejsou regulována a často se jedná o práci nejistou, nehlášenou a bez sociálních záruk.

Pozměňovací návrh   14

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zvýší informovanost veřejnosti o naléhavosti kroků a povzbudí členské státy, aby zintenzivnily své úsilí při řešení nehlášené práce.

c) zvýší informovanost veřejnosti o naléhavosti kroků a povzbudí členské státy, aby zintenzivnily své úsilí při řešení nehlášené práce, rovněž v sociálních odvětvích, jež nejsou velmi dobře zdokumentována a často nejsou považována za odvětví, v nichž probíhá nehlášená práce.

Pozměňovací návrh   15

Návrh rozhodnutí

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) předejde deformalizaci pracovních míst formální ekonomiky.

Pozměňovací návrh   16

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa) umožní společné chápání nehlášené práce přijetím její jasné definice, která bude odrážet skutečnou situaci na trhu práce;

Odůvodnění

Současná definice nehlášené práce pochází z roku 1998 a jako taková nemůže přispět k plnému pochopení tohoto jevu a k jeho co nejefektivnějšímu řešení. Vytváření formálních pracovních míst je obzvláště důležité pro ženy, jelikož tato skupina je v dosahování cíle zaměstnanosti strategie EU2020 pozadu; zvýšení zaměstnanosti žen je klíčové pro zaručení jejich svobody pracovat za jistých a důstojných podmínek a je hybnou silou hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh   17

Návrh rozhodnutí

Čl. 3 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) předloží návrhy na harmonizaci mezi členskými státy, přičemž zohlednění genderové hledisko.

Pozměňovací návrh   18

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zlepšování znalostí týkajících se nehlášené práce prostřednictvím společných koncepcí, nástrojů pro měření a podpory společné srovnávací analýzy a s ní souvisejících příslušných ukazatelů;

a) zlepšování znalostí týkajících se nehlášené práce prostřednictvím společných koncepcí, nástrojů pro měření a podpory společné srovnávací analýzy a s ní souvisejících příslušných ukazatelů, včetně ukazatelů týkajících se pohlaví a věku;

Odůvodnění

Pracovní trhy EU jsou segregovány z hlediska pohlaví a ženy jsou častěji zaměstnány v odvětvích jako je domácí péče. Tato pracovní místa jsou nejen nehlášená, ale často mají i krátké trvání s nižším hodinovým úvazkem a zároveň za minimální odměnu. Tyto ženy tak nemohou být hospodářsky nezávislé. O tomto jevu, ani o postavení migrantek nicméně není k dispozici dostatek údajů, z nichž by mohly vycházet politiky zaměřené na řešení tohoto problému.

Pozměňovací návrh   19

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zřizování nástrojů, například databáze znalostí o různých postupech/opatřeních, včetně dvoustranných dohod používaných v členských státech k předcházení nehlášené práci a odrazování od ní;

c) zřizování účinných nástrojů, například interaktivní databáze znalostí v rámci Eurofoundu o různých postupech/opatřeních, včetně dvoustranných dohod používaných v členských státech k předcházení nehlášené práci a odrazování od ní s cílem usnadnit přechod z neformální ekonomiky k formální, a pozitivní opatření pobízející občany k legálnímu zaměstnávání osob, které předtím vykonávaly nehlášenou práci;

Odůvodnění

Stávající databáze Eurofoundu je považována na užitečný nástroj. Transformace této databáze na interaktivní databázi znalostí by měla být ještě užitečnější a umožnit výměnu zkušeností i osvědčených postupů a poskytnout aktuální, objektivní, spolehlivé a porovnatelné informace. Proto navrhovatelka vyzývá Evropskou komisi, aby vytvořila v rámci Eurofoundu databázi znalostí, která podpoří evropskou platformu pro posílení spolupráce EU při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní, jako dodatečný úkol agentury.

Pozměňovací návrh   20

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 1 – písm. d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) přijímání nezávazných pokynů pro inspektory, příruček dobré praxe a společných zásad inspekcí za účelem řešení problematiky nehlášené práce;

d) přijímání nezávazných pokynů pro inspektory, příruček dobré praxe a společných zásad inspekcí za účelem řešení problematiky nehlášené práce, které jsou komplexní z hlediska rozdílů v pracovních podmínkách žen a mužů;

Odůvodnění

Tento bod byl rovněž zmíněn v usnesení Evropského parlamentu „o účinných inspekcích práce jako strategii na zlepšení pracovních podmínek v Evropě“, které zdůrazňuje, že strategie EU2020 upozorňuje na potřebu začleňování žen na trhu práce.

Pozměňovací návrh   21

Návrh rozhodnutí

Čl. 4 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) Při plnění úkolů platforma využívá veškeré příslušné zdroje informací, včetně studií a projektů vícestranné spolupráce, a zohledňuje příslušné nástroje a struktury Unie a zkušenosti s příslušnými dvoustrannými dohodami. Naváže náležitou spolupráci s Eurofoundem a s agenturou EU-OSHA.

2) Při plnění úkolů platforma zohlední genderové hledisko a využívá veškeré příslušné zdroje informací, včetně studií a projektů vícestranné spolupráce, a zohledňuje příslušné nástroje a struktury Unie a rovněž zkušenosti s příslušnými dvoustrannými dohodami. Naváže náležitou spolupráci s Eurofoundem, zejména s ohledem na rozvoj interaktivní databáze znalostí jako dodatečný úkol, s agenturou EU-OSHA a EIGE.

Odůvodnění

Zapojení EIGE je zásadně důležité k zaručení toho, aby platforma EU sledovala přístup zahrnující genderové hledisko. Vytváření formálních pracovních míst je obzvláště důležité pro ženy, jelikož tato skupina je v dosahování cíle zaměstnanosti strategie EU2020 pozadu; zvýšení zaměstnanosti žen je klíčové pro zaručení jejich svobody pracovat za jistých a důstojných podmínek a je hybnou silou hospodářského růstu.

Pozměňovací návrh   22

Návrh rozhodnutí

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Každý členský stát určí jedno jednotné kontaktní místo, které se stane členem platformy. Mohou určit rovněž jednoho náhradního člena.

1. Každý členský stát určí jedno jednotné kontaktní místo, které se stane členem platformy. Mohou určit rovněž jednoho náhradního člena. V obou případech budou respektovat genderovou vyváženost.

Pozměňovací návrh   23

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Zástupci sociálních partnerů na meziodvětvové úrovni aodvětví s vysokým výskytem nehlášené práce mohou navštěvovat zasedání platformy jako pozorovatelé v souladu s postupy stanovenými jejich organizacemi.

1. Zástupci sociálních partnerů na meziodvětvové úrovni a ženská sdružení zastupující odvětví s vysokým výskytem nehlášené práce mohou navštěvovat zasedání platformy jako pozorovatelé v souladu s postupy stanovenými jejich organizacemi.

Pozměňovací návrh   24

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) nejvýše 8 pozorovatelů zastupujících sociální partnery na meziodvětvové úrovni (rozdělených rovným dílem mezi organizace zaměstnavatelů a pracovníků);

a) nejvýše 8 pozorovatelů vyváženě zastupujících sociální partnery na meziodvětvové úrovni (rozdělených rovným dílem mezi organizace zaměstnavatelů a pracovníků);

Pozměňovací návrh   25

Návrh rozhodnutí

Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) nejvýše 10 pozorovatelů zastupujících sociální partnery v odvětvích s vysokým výskytem nehlášené práce (rozdělených rovným dílem mezi organizace zaměstnavatelů a pracovníků).

b) nejvýše 10 pozorovatelů vyváženě zastupujících sociálních partnery v odvětvích s vysokým výskytem nehlášené práce (rozdělených rovným dílem mezi organizace zaměstnavatelů a pracovníků).

Pozměňovací návrh   26

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) Komise koordinuje práci platformy a předsedá jejím zasedáním.

1. Komise koordinuje práci platformy. Činnost platformy je organizována takto:

 

a) každé schůzi platformy předsedají dva zástupci jejích členů, přičemž musí být odlišeného pohlaví a pocházet z různých členských států;

 

b) předsedajícím jsou nápomocni dva místopředsedové, přičemž musí být odlišného pohlaví a pocházet z různých členských států;

 

c) předsedající a místopředsedové tvoří předsednictvo,

 

d) předsednictvo připravuje a organizuje práci platformy společně se službami Komise, které plní funkci sekretariátu.

Pozměňovací návrh   27

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) dvouletý pracovní program platformy, který mimo jiné stanoví její podrobné úkoly a pravidelné podávání zpráv každé dva roky;

b) dvouletý pracovní program platformy, který mimo jiné stanoví její podrobné úkoly a pravidelné podávání zpráv každé dva roky, při jejichž vypracovávání bude zohledněno genderové hledisko;

Pozměňovací návrh   28

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) zřízení pracovních skupin, které přezkoumávají problematiku uvedenou v pracovních programech platformy. Tyto pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj mandát.

c) zřízení pracovních skupin, které přezkoumávají problematiku uvedenou v pracovních programech platformy, přičemž musí být zajištěno vyvážené zastoupení. Tyto pracovní skupiny se rozpustí, jakmile splní svůj mandát.

Pozměňovací návrh   29

Návrh rozhodnutí

Čl. 7 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Je-li to účelné a/nebo nezbytné, mohou být podle příslušné situace k účasti na jednání platformy nebo pracovní skupiny přizváni odborníci se zvláštními znalostmi v oblasti, která je projednávána.

3) Je-li to účelné a/nebo nezbytné nebo pokud předmět vyžaduje přístup zahrnující genderové hledisko, mohou být podle situace k účasti na jednání platformy nebo pracovní skupiny přizváni odborníci vybraní v souladu se zásadou genderové vyváženosti se zvláštními znalostmi v oblasti, která je projednávána.

Odůvodnění

Ačkoli genderové hledisko nemůže být zvláštní otázkou, která by se měla v rámci platformy EU řešit, může být začleněna do analýzy jiných záležitostí, pokud se zdá, že mají rozdílný dopad na muže a ženy: zapojení EIGE do platformy EU by mohlo takový přístup zahrnující genderové hledisko zajistit.

POSTUP

Název

Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

Referenční údaje

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD).

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

FEMM

16.4.2014

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Projednání ve výboru

2.12.2014

 

 

 

Datum přijetí

20.1.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

29

4

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Rosa D’Amato


POSTUP

Název

Zřízení Evropské platformy pro posílení spolupráce při předcházení nehlášené práci a odrazování od ní

Referenční údaje

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Datum předložení EP

9.4.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Zpravodajové

       Datum jmenování

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Projednání ve výboru

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Datum přijetí

7.5.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

5

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Datum předložení

22.5.2015

Právní upozornění