Procedure : 2014/0124(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0172/2015

Indgivne tekster :

A8-0172/2015

Forhandlinger :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Afstemninger :

PV 02/02/2016 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0033

BETÆNKNING     ***I
PDF 889kWORD 576k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Ordfører: Georgi Pirinski

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0221),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 153, stk. 2, litra a, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0144/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af britiske Underhus, om, at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–       der henviser til udtalelse af 10. september 2014(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–       der henviser til udtalelse af 7. oktober 2014(2) fra Regionsudvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0172/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med bekæmpelse af sort arbejde

Ændringsforslag  2

Forslag til beslutning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Traktatens artikel 151 fastlægger mål på det socialpolitiske område som fremme af beskæftigelsen og forbedring af leve- og arbejdsvilkårene. Med henblik på at opnå disse mål kan Unionen støtte og supplere medlemsstaternes indsats med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsvilkår, integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, og bekæmpelse af social udstødelse.

(3) Artikel 151 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger målene på det socialpolitiske område som fremme af beskæftigelsen og forbedring af leve- og arbejdsvilkårene. Med henblik på at opnå disse mål kan Unionen støtte og supplere medlemsstaternes indsats med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, arbejdsvilkår, integration af personer, der er udstødt fra arbejdsmarkedet, og bekæmpelse af social udstødelse, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser. I henhold til artikel 153, stk. 2, i TEUF kan Unionen imidlertid vedtage foranstaltninger til fremme af samarbejdet mellem medlemsstater.

Ændringsforslag  3

Forslag til beslutning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentet hilste i sin beslutning om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa Kommissionens initiativ om oprettelse af en europæisk platform velkommen og opfordrede til et tættere samarbejde på EU-plan med henblik på bekæmpelse af sort arbejde27.

(4) Europa-Parlamentet hilste i sin beslutning af 14. januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa27 Kommissionens initiativ om oprettelse af en europæisk platform velkommen og opfordrede til et tættere samarbejde på EU-plan med henblik på bekæmpelse af sort arbejde, som er til skade for økonomien i Unionen, fører til illoyal konkurrence og markedsforvridning, udgør en fare for den finansielle holdbarhed af de sociale modeller i Unionen og medfører øget mangel på social og arbejdsmæssig beskyttelse for arbejdstagere. Med henblik herpå bør den europæiske platform ("platformen") styrke udvekslingen af erfaringer og god praksis, stille opdaterede, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger til rådighed, fremme det grænseoverskridende samarbejde og identificere og registrere postkasseselskaber og lignende aktiviteter.

__________________

_________________

27 Europa-Parlamentets beslutning af 14. januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Ændringsforslag  4

Forslag til beslutning

Betragtning 4 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) Oprettelsen af platformen bør ikke berøre medlemsstaternes beføjelse og/eller forpligtelser til at bekæmpe sort arbejde og heller ikke ILO-konvention nr. 81. Medlemsstaterne og deres retshåndhævende organer spiller en afgørende rolle i effektivt at forebygge, spore og sanktionere sort arbejde. Platformens arbejde bør derfor ikke forhindre strenge kontroller eller andre aktiviteter, der gennemføres af medlemsstaterne til bekæmpelse af den sorte økonomi, men bør snarere støtte foranstaltninger til at tilskynde til og fremme angivet arbejde og bremse socialt bedrageri.

Ændringsforslag  5

Forslag til beslutning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) På europæisk plan defineres sort arbejde som "enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem"28, og det omfatter dermed ingen ulovlige aktiviteter.

(5) Som nævnt i Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2007 med titlen "Øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde" er sort arbejde siden 1998 blevet defineret på EU-plan som "enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem", og det omfatter dermed ingen ulovlige aktiviteter. Den definition bør ajourføres for at afspejle nylige arbejdsmarkedsudviklinger.

_________________

 

28 Meddelelse fra Kommissionen "Øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde" KOM (2007) 628 af 24. oktober 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:DA:HTML.

 

Ændringsforslag  6

Forslag til beslutning

Betragtning 5 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Definitionen på sort arbejde er forskellig fra medlemsstat til medlemsstat, og det samme gælder de nationale bestemmelser. Endvidere kan sort arbejde antage forskellige former, afhængigt af den økonomiske, administrative, finansielle og sociale kontekst, hvilket gør det vanskeligt at kvantificere problemet på EU-plan. Sort arbejde har også meget forskellige mønstre afhængigt af arbejdets karakter og art og den pågældende arbejdstager. Sort arbejde i hjemmet, som hovedsageligt udføres af kvinder, udgør en særlig udfordring i denne forbindelse, eftersom det udføres af personer, der arbejder alene, og i sagens natur er usynligt. Foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde bør skræddersys til at tage hensyn til disse forskelle.

Ændringsforslag  7

Forslag til beslutning

Betragtning 5 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) Øget samarbejde om bekæmpelse af sort arbejde bør bidrage til lige konkurrencevilkår og være til gavn for økonomiske aktører, der ikke benytter sig af sort arbejde. Platformens anvendelsesområde bør udvides til at omfatte alle eksisterende former for sort arbejde uden sondring med henblik på at hjælpe Unionen fri af den sorte økonomi, skabe kvalitetsbeskæftigelse og varig beskæftigelse, fremme den økonomiske genopretning og opnå EU’s beskæftigelsesmæssige og sociale målsætninger.

Ændringsforslag  8

Forslag til beslutning

Betragtning 5 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Den sorte økonomi er betydelig af omfang, idet den svarer til over 18 % af Unionens BNP. Omfanget af den sorte økonomi varierer imidlertid betydeligt medlemsstaterne imellem, og svinger fra under 8 % til over 30 % af BNP. Ifølge Eurofound er der også en klar skillelinje mellem nord-syd og øst-vest inden for Unionen1a.

 

__________________

 

1a Eurofounds rapport "Combating Undeclared Work in 27 European Union Member States and Norway" (2013).

Ændringsforslag  9

Forslag til beslutning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Misbrug af betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende, enten på nationalt plan eller i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, forbindes ofte med sort arbejde. Proformaselvstændig er en betegnelse for en person, der erklærer sig som selvstændig, selv om vedkommende opfylder alle de kriterier, som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller skattemæssige forpligtelser. Proformaselvstændige aktiviteter er derfor uretmæssigt angivet arbejde og bør være omfattet af platformens anvendelsesområde.

(6) Foruden sort arbejde bør platformen også beskæftige sig med uretmæssigt angivet arbejde, som er lønnede aktiviteter, som i sig selv er lovlige, men som ikke oplyses korrekt til de offentlige myndigheder. En særlig form for uretmæssigt angivet arbejde er misbrug af betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende, enten på nationalt plan eller i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. Proformaselvstændig er en betegnelse for en person, der erklærer sig som selvstændig, selv om vedkommende opfylder alle de kriterier, som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller skattemæssige forpligtelser. Proformaselvstændige aktiviteter er derfor uretmæssigt angivet arbejde. Det bør imidlertid noteres, at definitioner og lovgivning vedrørende selvstændig beskæftigelse varierer medlemsstaterne imellem. Proformaselvstændige aktiviteter og sort arbejde er centrale aktiviteter i den sorte økonomi. De voksende fænomener proformaselvstændige aktiviteter og sort arbejde bør derfor håndteres af platformen, og de største risici for svig bør identificeres.

Ændringsforslag  10

Forslag til beslutning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Postkassefirmaer er firmaer, som er blevet etableret med det formål at udnytte smuthuller i lovgivningen, og som ikke selv yder nogen tjenester til kunder. De stiller en facade til rådighed for tjenester, som deres ejere yder. Postkassefirmaer bør derfor betragtes som en facet af sort arbejde og bør være omfattet af platformens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  11

Forslag til beslutning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Sort arbejde på nationalt og tværnationalt plan er to forskellige former for sort arbejde. Sort arbejde kan bidrage til fænomenet social dumping, herunder gennem lønnedgange i de medlemsstater, hvor tjenesterne udbydes.

Ændringsforslag  12

Forslag til beslutning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Sort arbejde har alvorlige konsekvenser for de involverede arbejdstagere, som bliver tvunget ud i at acceptere usikre og somme tider farlige arbejdsvilkår, meget lavere lønninger, alvorlige krænkelser af arbejdstagerrettighederne og en stærkt begrænset beskyttelse i henhold til arbejds- og socialsikringslovgivningen, således at de berøves passende sociale ydelser, pensionsrettigheder og adgang til sundhedssystemet samt muligheder for kompetenceudvikling og livslang læring. Situationen er endnu mere alvorlig for mindreåriges vedkommende.

Begrundelse

Det oprindelige kommissionsforslag vedrørende betragtning 7 er blevet splittet op i to betragtninger, henholdsvis 6c og 7.

Ændringsforslag  13

Forslag til beslutning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Sort arbejde har også alvorlige budgetmæssige konsekvenser på grund af lavere skatte- og socialsikringsindtægter. Det har en negativ indvirkning på beskæftigelse, produktivitet, overholdelse af arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og livslang læring. Det undergraver de sociale sikringssystemers finansielle bæredygtighed, forhindrer arbejdstagerne i at få gavn af passende sociale ydelser og medfører ringere pensionsrettigheder og begrænset adgang til sundhedssystemet.

(7) Samtidig har sort arbejde også alvorlige budgetmæssige konsekvenser på grund af lavere skatte- og socialsikringsindtægter og undergraver således de sociale sikringssystemers finansielle bæredygtighed. Endvidere indvirker det negativt på både beskæftigelsen og produktiviteten, hvilket medfører illoyal konkurrence, som forvrider markedet og har skadelige indvirkninger på økonomien i det hele taget. Platformen bør være særligt opmærksom på, at SMV’er, som udgør det store flertal af Unionens virksomheder, er særlig berørt af problemet. Dertil kommer, at ulovlig modtagelse af sociale ydelser og social dumping kan være blandt de direkte konsekvenser af sort arbejde.

Ændringsforslag  14

Forslag til beslutning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Sort arbejde har forskellige følger for forskellige sociale grupper. Der bør navnlig fokuseres på de mest sårbare, f.eks. migranter og kvinder, som ofte er overrepræsenterede i de sektorer, der er ramt af sort arbejde. Da arbejdsvilkårene og motiverne for arbejdsgivere og arbejdstagere til at beskæftige sig med sort arbejde varierer sektorer og lande imellem, er det nødvendigt med en lang række særlige tilgange for at tackle problemet.

Ændringsforslag  15

Forslag til beslutning

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne gør det ikke kun muligt at bekæmpe problemet rent skattemæssigt, men giver også mulighed for at udveksle bedste praksis vedrørende social sikring, såsom pensionsrettigheder og adgang til sundhedspleje, herunder for de grupper af personer, der arbejder sort og er i en særlig sårbar situation eller udfører arbejde, der ikke engang betragtes som sort arbejde i alle medlemsstater, såsom uformel børnepasning eller pleje af ældre familiemedlemmer i tætte familienetværk, der især varetages af kvinder.

Ændringsforslag  16

Forslag til beslutning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der er blevet indført en bred vifte af politiske strategier og foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af sort arbejde i medlemsstaterne. Medlemsstaterne har desuden indgået bilaterale aftaler og gennemført multilaterale projekter vedrørende visse aspekter af sort arbejde. Platformen vil ikke forhindre anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde.

(8) Der er blevet indført en bred vifte af politiske strategier og foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af problemet med sort arbejde i medlemsstaterne, men der mangler stadig ofte en holistisk tilgang. Afskrækkelse, hvormed der søges at opnå overholdelse af reglerne ved at afsløre og straffe manglende overholdelse, er stadig den dominerende tilgang på tværs af de fleste medlemsstater. Mange medlemsstater har allerede iværksat effektive foranstaltninger til at håndtere sort arbejde, især i forbindelse med misbrug af arbejdsmarkeds-, skatte- og beskæftigelseslovgivningen, ved at sikre, at personer, der ansætter arbejdstagere, som udfører sort arbejde, underlægges skærpede håndhævelsesforanstaltninger og strengere straffe. Princippet om, at byrden med godtgørelse af ubetalte sociale sikringsydelser og skatter påhviler arbejdsgiveren, samt truslen om yderligere inspektioner og bøder, som klart opvejer enhver fortjeneste, er vigtige afskrækkende foranstaltninger, som afskrækker arbejdsgivere fra at operere inden for den uformelle økonomi.

Ændringsforslag  17

Forslag til beslutning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) I de sidste par år har der også været en mærkbar udbredelse af en ansporende tilgang, der tilskynder til og fremmer angivet arbejde. En interaktiv vidensbank, som den, der er udviklet af Eurofound, kunne hjælpe medlemsstaterne med at finde frem til nye tilgange på området.

Ændringsforslag  18

Forslag til beslutning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b) Medlemsstaterne har desuden indgået bilaterale aftaler og gennemført multilaterale projekter vedrørende visse aspekter af sort arbejde. Platformen bør ledsage disse tiltag og bidrage til at forbedre anvendelsen af bilaterale og multilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde.

Ændringsforslag  19

Forslag til beslutning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c) Platformen bør fuldt ud respektere og handle i overensstemmelse med Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 5, 15, 28 og 31, og de relevante konventioner og henstillinger fra ILO, særlig konvention nr. 81 om arbejdstilsyn inden for industri og handel, konvention nr. 189 om husarbejdere, konvention nr. 150 om arbejdsmarkedsadministration: rolle, funktioner og organisation og henstilling nr. 198 om ansættelsesforhold.

Ændringsforslag  20

Forslag til beslutning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Samarbejdet på EU-plan er derfor stadig langt fra dækkende, både for så vidt angår de deltagende medlemsstater og de spørgsmål, som behandles. Der findes ingen formel mekanisme for grænseoverskridende samarbejde mellem de relevante myndigheder i medlemsstaterne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende sort arbejde.

(9) På nuværende tidspunkt er det tætte og effektive samarbejde på EU-plan stadig langt fra dækkende, både for så vidt angår de deltagende medlemsstater og de spørgsmål, som behandles. Der findes ingen formel mekanisme for grænseoverskridende samarbejde mellem de relevante myndigheder i medlemsstaterne i forbindelse med behandling af spørgsmål vedrørende sort arbejde. Platformens arbejde bør bygge på det arbejde, der udføres af andre organer og bør gøre brug af informationssystemet for det indre marked (IMI), hvor dette er relevant. Desuden bør den tage hensyn til forskellene i national lovgivning vedrørende sort arbejde og om nødvendigt fremme tilvejebringelse af tilstrækkelige ressourcer til arbejdstilsyn med henblik på at forbedre den grænseoverskridende håndhævelse.

Ændringsforslag  21

Forslag til beslutning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er nødvendigt med et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne på EU-plan for at hjælpe medlemsstaterne med at forebygge og afskrække fra sort arbejde på en mere effektiv måde.

(10) Det er nødvendigt med et aktivt samarbejde, om nødvendigt baseret på gensidig bistand, gennemsigtighed og fortrolighed mellem medlemsstaterne på EU-plan, for at hjælpe medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde på en mere effektiv måde, med respekt for retten til fri udveksling af tjenesteydelser, arbejdstagernes frie bevægelighed og princippet om forbud mod forskelsbehandling samt arbejdstagernes rettigheder og de sociale bestemmelser. Målet med det styrkede samarbejde bør være at tilskynde til lovligt arbejde og til at gøre sort arbejde til et mindre attraktivt alternativ.

Ændringsforslag  22

Forslag til beslutning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Nationale arbejdstilsyn og andre relevante myndigheder, navnlig håndhævelsesmyndigheder, har ofte behov for omgående adgang til data og oplysninger, der opbevares af udenlandske nationale myndigheder. En effektiv og hurtig udveksling af data er derfor afgørende for at bremse sort arbejde, samtidig med at betydningen af databeskyttelse erkendes.

Ændringsforslag  23

Forslag til beslutning

Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10b) De nationale arbejdstilsynsordninger bør være organiseret på en effektiv måde og have tilstrækkeligt med kvalificeret personale til deres rådighed til at fungere effektivt og til at gennemføre systematiske og hyppige kontroller.

Ændringsforslag  24

Forslag til beslutning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Platformen sigter mod at lette udvekslingen af god praksis og information, skabe en ramme på EU-plan for udviklingen af ekspertviden og analyser og forbedre den operationelle koordinering af foranstaltninger mellem de forskellige nationale håndhævelsesmyndigheder i medlemsstaterne.

(11) Platformen bør bidrage til at eliminere misbruget af princippet om fri bevægelighed gennem sort arbejde. Med henblik herpå bør den sigte mod at lette og forbedre udvekslingen af erfaring og god praksis og information, samt til på EU-plan at udvikle fælles forståelse, ekspertviden og analyser, herunder om nye og kommende ansættelsesforhold. Den bør også fremme viden gennem oprettelsen af en vidensbank, undersøge, hvordan dataudvekslingen kan forbedres, foreslå fælles kurser og udveksling mellem arbejdstilsynsmyndigheder, fremme effektive kontrolmekanismer og bidrage til forbedring af den operationelle koordinering mellem de forskellige nationale håndhævelsesorganer i medlemsstaterne. Endvidere vil platformen fremme udvekslingen af bedste praksis og oplysninger.

Ændringsforslag  25

Forslag til beslutning

Betragtning 11 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) på grundlag af de oplysninger, den indhenter under sit arbejde, bør platformen foreslå standarder og yde rådgivning til udvikling af lovgivning vedrørende sort arbejde, hvor det er nødvendigt, og udvikle sin position som rådgiver om nødvendige politiske foranstaltninger og instrumenter.

Ændringsforslag  26

Forslag til beslutning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) indkredsning, analyse og løsning af praktiske problemer vedrørende håndhævelsen af EU-lovgivningen om arbejdsvilkår og social beskyttelse på arbejdspladsen hører primært under medlemsstaternes og deres nationale arbejdstilsynsordningers kompetence. Et tæt og effektivt samarbejde på EU-plan er derfor nødvendigt.

Ændringsforslag  27

Forslag til beslutning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Platformen bør udnytte alle relevante informationskilder, især undersøgelser, bilaterale aftaler mellem medlemsstater og multilaterale samarbejdsprojekter, og skabe synergier mellem eksisterende instrumenter og strukturer på EU-plan for at give disse foranstaltninger størst mulig effekt med hensyn til at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Den operationelle koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger kan gennemføres som fælles uddannelsesprogrammer, peer reviews og løsninger for dataudveksling. Europæiske kampagner eller fælles strategier kan øge bevidstheden om sort arbejde.

(12) Platformen bør udnytte alle relevante informationskilder, især undersøgelser, bilaterale aftaler mellem medlemsstater og multilaterale samarbejdsprojekter, og skabe synergier mellem eksisterende instrumenter og strukturer på EU-plan for at give disse foranstaltninger størst mulig effekt med hensyn til at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Den operationelle koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger kan gennemføres som fælles uddannelsesprogrammer, peer reviews og løsninger for dataudveksling. Europæiske kampagner eller fælles strategier kan øge bevidstheden om sort arbejde på grundlag af de politikker og strategier til at øge opmærksomheden om sort arbejde, der allerede findes i forskelligt omfang i medlemsstaterne. Platformen bør også inddrage ikke-statslige aktører som vigtige informationskilder. Den skal bidrage til en styrkelse af samarbejdet mellem medlemsstaterne, herunder ved at foreslå innovative tilgange til grænseoverskridende samarbejde og håndhævelse samt evaluering af erfaringer med dette samarbejde med henblik på at drage konklusioner om fremtidige politiske tiltag.

Ændringsforslag  28

Forslag til beslutning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Platformen bør være mere end et passivt kortlægnings- og vurderingsorgan. Den bør også aktivt bidrage til at forebygge sort arbejde ved at udvikle praktiske værktøjer til bekæmpelse af organiserede former for og netværk af sort arbejde og ved at holde de berørte myndigheder og aktører informeret. Med henblik herpå bør platformen drøfte metoder og foreslå foranstaltninger og instrumenter, der kan bidrage til bedre at forebygge, kontrollere og straffe organiserede former og netværk for sort arbejde og fremme overholdelsen af lovgivningen.

Ændringsforslag  29

Forslag til beslutning

Betragtning 13

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Tre forskellige nationale håndhævelsesmyndigheder varetager de vigtigste opgaver i forbindelse sort arbejde: arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder og skattemyndigheder. I visse tilfælde kan migrationsmyndigheder og arbejdsformidlinger samt toldmyndigheder, politi, anklagemyndigheder og arbejdsmarkedets parter også være involveret.

(13) Ofte er det adskillige forskellige nationale håndhævelsesmyndigheder og aktører, der varetager bekæmpelsen af sort arbejde, herunder arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder, sociale sikringsinstitutioner, sundheds- og sikkerhedsmyndigheder og skattemyndigheder I visse tilfælde kan migrationsmyndigheder og arbejdsformidlinger samt toldmyndigheder, politi, anklagemyndigheder og arbejdsmarkedets parter også være involveret.

Ændringsforslag  30

Forslag til beslutning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Med henblik på i stort omfang og med godt resultat at komme sort arbejde til livs skal der gennemføres en politiksammensætning i medlemsstaterne, som lettes af et struktureret samarbejde mellem de relevante myndigheder. Samarbejdet bør inddrage alle de nationale myndigheder, som er ansvarlige for og/eller aktive i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde.

(14) Med henblik på i stort omfang og med godt resultat at komme sort arbejde til livs bør der gennemføres en individuelt skræddersyet politiksammensætning i medlemsstaterne baseret på et struktureret samarbejde mellem alle relevante organer. Samarbejdet bør inddrage alle de nationale myndigheder og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, og kan, hvor det er relevant, også omfatte andre aktører, som er ansvarlige for og/eller aktive i bekæmpelsen af sort arbejde og beskyttelsen af illegale arbejdstagere. Støtte til samarbejdet mellem relevante ikke-offentlige aktører er også af afgørende betydning i denne sammenhæng.

Ændringsforslag  31

Forslag til beslutning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) For at sikre, at platformen bliver effektiv og vellykket, bør den rolle, arbejdstilsynene spiller i medlemsstaterne, styrkes.

Ændringsforslag  32

Forslag til beslutning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15) For at opfylde sine mål bør platformen støttes af et enkelt kontaktpunkt i hver medlemsstat, der bør have de fornødne beføjelser til at fungere som forbindelsesled mellem de nationale myndigheder, som varetager de mange forskellige aspekter af sort arbejde.

(15) For at opfylde sine mål bør platformen støttes af en højtstående repræsentant fra hver medlemsstat, der bør have de fornødne beføjelser til at fungere som forbindelsesled mellem de nationale myndigheder, regionale organer og EU-organer og andre aktører, navnlig arbejdsmarkedets parter, som varetager de mange forskellige aspekter af sort arbejde. Platformens arbejde bør forblive på ekspertniveau.

Ændringsforslag  33

Forslag til beslutning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a) De højtstående repræsentanter bør fungere som forbindelsesled mellem alle håndhævelsesmyndigheder, som er involveret i bekæmpelsen af sort arbejde for så vidt angår platformens aktiviteter, og dermed inddrage alle interessenter og lette deres bidrag til platformens eller dens arbejdsgruppers aktiviteter, hvis de behandlede spørgsmål vedrører deres kompetenceområde.

Ændringsforslag  34

Forslag til beslutning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Platformen bør inddrage arbejdsmarkedets parter på EU-plan, både på tværs af og inden for de sektorer, der er mest udsat for sort arbejde, og samarbejde med relevante internationale organisationer, bl.a. Den International Arbejderorganisation (ILO) og EU's decentraliserede agenturer, især Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Inddragelse af Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur som observatører af platformens arbejde vil ikke medføre en udvidelse af deres eksisterende mandater.

(16) Platformen bør inddrage arbejdsmarkedets parter på EU-plan, både på tværs af og inden for de sektorer, der enten er hårdt ramt af sort arbejde eller har en særlig rolle i bekæmpelsen af sort arbejde, og samarbejde med relevante internationale organisationer, som f.eks. ILO, og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og EUs decentraliserede agenturer.

Ændringsforslag  35

Forslag til beslutning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a) Eurofound bør spille en central rolle i skabelsen af en interaktiv vidensbank, der sigter mod at forbedre samarbejdet om at bekæmpe sort arbejde og i vurderingen af indvirkningerne af sort arbejde på arbejdstageres sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag  36

Forslag til beslutning

Betragtning 16 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b) Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 95/319/EF1a med henblik på at arbejde med problemer i forbindelse med medlemsstaternes håndhævelse af EU-lovgivningen om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Platformen bør også inddrage en SLIC-observatør med henblik på at undgå overlapninger og skabe synergier.

 

____________

 

1a Kommissionens afgørelse (95/319/EF) af 12. juli 1995 om oprettelse af et udvalg af arbejdstilsynschefer (EFT L 188 af 9.8.1995, s. 11).

Ændringsforslag  37

Forslag til beslutning

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Platformen kan nedsætte arbejdsgrupper, som skal undersøge specifikke spørgsmål og bør kunne trække på fagfolks ekspertviden inden for forskellige områder.

(19) Platformen kan nedsætte arbejdsgrupper, som skal undersøge specifikke spørgsmål, såsom politikker målrettet mod unge, ældre eller kvindelige arbejdstagere i den uformelle sektor og især kvinder med handicap og kvindelige indvandrere, samt grundene til sort arbejde, og bør kunne trække på fagfolks ekspertviden inden for forskellige områder.

Begrundelse

Arbejde i private husholdninger, herunder tjenesteydelser i hjemmet som rengøring eller børne- eller ældrepleje, er ofte sort arbejde og udføres af kvinder. Derfor bør der helt fra platformens begyndelse træffes bestemmelse om at oprette en arbejdsgruppe om arbejdsforholdene for kvinder i sort arbejde og virkningerne på deres sociale sikring. Det er også vigtigt, at platformen undersøger de tilbagevendende grunde til, at arbejdstagere begynder at udføre sort arbejde, og at medlemsstaterne drøfter de politikker, der kan gøre noget ved årsagerne hertil.

Ændringsforslag  38

Forslag til beslutning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20) Platformen vil samarbejde med relevante ekspertgrupper og udvalg på EU-plan, som arbejder inden for områder med tilknytning til sort arbejde.

(20) Platformen bør samarbejde tæt med relevante ekspertgrupper, udvalg og interessenter, hvis aktiviteter har tilknytning til bekæmpelse af sort arbejde.

Ændringsforslag  39

Forslag til beslutning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a) Platformens arbejde bør levere input til Kommissionens fælles rapport om beskæftigelse, hvad angår håndtering af sort arbejde.

Ændringsforslag  40

Forslag til beslutning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Platformen og varetagelsen af dens opgaver bør finansieres gennem Progress-aksen under programmet for beskæftigelse og social innovation inden for de bevillinger, der er fastsat af budgetmyndigheden.

(21) Platformen og varetagelsen af dens opgaver bør finansieres gennem Progress-aksen under programmet for beskæftigelse og social innovation inden for de bevillinger, der er fastsat af budgetmyndigheden. Kommissionen bør sikre, at platformen anvender sine finansielle ressourcer til sit arbejde på en gennemsigtig og effektiv måde.

Ændringsforslag  41

Forslag til beslutning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kommissionen vil tage de nødvendige administrative skridt til at oprette netværket

(22) Kommissionen vil tage de nødvendige administrative skridt til at oprette platformen

Ændringsforslag  42

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Omend platformen er et nyttigt første skridt i retning af bedre samarbejde mellem medlemsstaterne i bekæmpelsen af sort arbejde, bør den ikke ses som det eneste mulige EU-instrument i kampen mod fænomenet. Navnlig bør Kommissionen fortsætte med at holde øje med eksisterende national lovgivning og EU-lovgivning med henblik på at fastslå, om den direkte eller indirekte ansporer til sort arbejde eller uretmæssigt angivet arbejde.

Ændringsforslag  43

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Der oprettes en platform for forbedring af EU-samarbejdet i forbindelse med forebyggelse og afskrækkelse fra sort arbejde, i det følgende benævnt "platformen".

1. Der oprettes en europæisk platform for forbedring af samarbejdet på EU-plan i forbindelse med bekæmpelse af sort arbejde, i det følgende benævnt "platformen".

 

Ændringsforslag  44

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de nationale håndhævelsesmyndigheder, som udpeges af alle medlemsstaterne

a) en højtstående repræsentant udpeget af hver medlemsstat, som repræsenterer de nationale håndhævelsesmyndigheder og/eller andre aktører, der er involveret i bekæmpelsen af sort arbejde med mandat til at deltage i alle aktiviteter vedrørende platformen på vegne af medlemsstaten;

Ændringsforslag  45

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) højst fire repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og organiseret på EU-plan, der er udpeget af arbejdsmarkedets parter selv, og som ligeligt repræsenterer både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Ændringsforslag  46

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) Følgende personer kan deltage i platformens møder som observatører på de betingelser, der er fastlagt i platformens forretningsorden:

3). Følgende personer inddrages aktivt i platformens møder som observatører og deres bidrag tages behørigt i betragtning på de betingelser, der er fastlagt i platformens forretningsorden:

Ændringsforslag  47

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og på EU-plan og arbejdsmarkedets parter inden for sektorer, som har en høj forekomst af sort arbejde

a) højst 14 repræsentanter for arbejdsmarkedets parter i sektorer med en høj forekomst af sort arbejde, der er udpeget af arbejdsmarkedets parter selv, og som ligeligt repræsenterer både arbejdsgivere og arbejdstagere;

Ændringsforslag  48

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 3 – litra b a til b d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) en repræsentant for Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC)

 

bb) en repræsentant for Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, som blev nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/20041a

 

bc) en repræsentant for netværket af offentlige arbejdsformidlinger

 

bc) en repræsentant for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) og en repræsentant for Regionsudvalget (RU)

 

bd) en repræsentant for Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD);

 

______________

 

1a EUT L ...

Ændringsforslag  49

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) repræsentanter for EØS-landene.

d) en repræsentant fra hvert tredjeland, der er en EØS-stat.

Ændringsforslag  50

Forslag til beslutning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

 

Definitioner

 

Med henblik på denne beslutning forstås "bekæmpelse af sort arbejde" som: forebyggelse, afskrækkelse og kamp mod sort arbejde samt opmuntring til og fremme af registreret arbejde.

Ændringsforslag  51

Forslag til beslutning

Artikel 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 2

Artikel 2

Mål

Mål

 

Platformens overordnede mål skal være at yde merværdiskabende input på EU-plan til de bestræbelser, der gøres af medlemsstaterne og Unionens institutioner for effektivt at bekæmpe de komplekse problemer med sort arbejde samt de mange følger og konsekvenser heraf, herunder opmuntring til og fremme af registreret arbejde.

Platformen, jf. artikel 1, stk. 1, bidrager til en bedre håndhævelse af EU-lovgivning og national lovgivning samt mindskelse af sort arbejde og skabelse af lovlig beskæftigelse og sigter således mod at undgå en forringelse af kvaliteten i arbejdet og fremme integration på arbejdsmarkedet og social inklusion ved:

Platformen, jf. artikel 1, stk. 1, bidrager i den forbindelse til en forbedring af håndhævelsen af EU-lovgivning og national lovgivning samt mindskelse af sort arbejde og skabelse af lovlig beskæftigelse. Den skal således være med til at nå EU’s beskæftigelsesmål, hvilket giver en mere effektiv EU-ramme for beskæftigelse og sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, og derved medvirker til at undgå en forringelse af kvaliteten i arbejdet, ligesom den fremmer integration på arbejdsmarkedet og social inklusion ved:

a) at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes forskellige håndhævelsesmyndigheder på EU-plan for at forebygge og afskrække fra sort arbejde, herunder proformaselvstændige aktiviteter, på en mere effektiv måde

a) at forbedre det effektive og tætte samarbejde mellem medlemsstaternes relevante håndhævelsesmyndigheder og andre involverede aktører på EU-plan for at forebygge, afværge og bekæmpe alle former for sort arbejde, herunder proformaselvstændige aktiviteter, på en mere effektiv måde

b) at forbedre medlemsstaternes forskellige håndhævelsesmyndigheders tekniske kapacitet til at håndtere grænseoverskridende aspekter af sort arbejde

b) at bistå medlemsstaternes forskellige håndhævelsesorganers i at håndtere og løse grænseoverskridende aspekter af sort arbejde og deraf følgende illoyal konkurrence og markedsforvridning effektivt

c) at øge bevidstheden i befolkningen om det presserende behov for en indsats og tilskynde medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser på at bekæmpe sort arbejde.

c) at øge bevidstheden i befolkningen om spørgsmål vedrørende sort arbejde og behovet for passende foranstaltninger samt at tilskynde medlemsstaterne til snarest muligt at intensivere deres bestræbelser i bekæmpelsen af sort arbejde,

Ændringsforslag  52

Forslag til beslutning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) koordinere grænseoverskridende operationelle foranstaltninger.

c) opmuntre til og fremme praktiske, virkningsfulde og effektive grænseoverskridende operationelle foranstaltninger

Ændringsforslag  53

Forslag til beslutning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) bidrage til en horisontal forståelse af spørgsmål vedrørende sort arbejde.

Ændringsforslag  54

Forslag til beslutning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 4

Artikel 4

Opgaver

Opgaver

1) For at opfylde sit kommissorium skal platformen især varetage følgende opgaver:

1) For at opfylde sit kommissorium skal platformen især varetage følgende opgaver:

a) forbedre vores viden om sort arbejde ved hjælp af fælles begreber, målingsværktøjer og fremme af fælles komparative analyser samt relaterede relevante indikatorer

a) forbedre vores viden om alle former for sort arbejde, også med hensyn til årsager og regionale forskelle ved hjælp af fælles begreber, herunder omfattende definitioner på eksisterende og nye former for sort arbejde, indikatorer og metoder til indsamling af data, målingsværktøjer og fremme af fælles komparative analyser og forskning

 

aa) forbedre kendskabet til og den gensidige forståelse for forskellige nationale arbejdstilsyn og strategier til bekæmpelse af sort arbejde og konsekvenserne af sort arbejde, herunder grænseoverskridende sort arbejde, for så vidt angår illoyal konkurrence og markedsforvridning, samt usikre arbejdsvilkår for personer, der arbejder sort

b) udvikle analyser af effektiviteten af forskellige politiske foranstaltninger med hensyn til at mindske udbredelsen af sort arbejde, herunder forebyggende foranstaltninger og straffeforanstaltninger samt generelle afskrækkelsesforanstaltninger

b) analysere effektiviteten og konsekvenserne af forskellige politiske foranstaltninger, såsom forebyggelse og afskrækkelse, samt muliggøre foranstaltninger til fremme af angivet arbejde, med hensyn til at mindske udbredelsen af sort arbejde

c) etablere instrumenter, f.eks. en vidensbank over forskellige praksisser/foranstaltninger, bl.a. bilaterale aftaler, som anvendes i medlemsstaterne til at forebygge og afskrække fra sort arbejde

c) etablere effektive instrumenter, f.eks. en interaktiv vidensbank over forskellige praksisser/foranstaltninger baseret på forskellige arbejdsmarkedsmodeller, herunder bilaterale og multilaterale aftaler, som anvendes i medlemsstaterne til at bekæmpe sort arbejde

d) vedtage ikke-bindende retningslinjer for tilsyn, håndbøger med god praksis og fælles principper for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde

d) udvikle retningslinjer for håndhævelse, håndbøger med god praksis og fælles principper for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde og overvågning af de fremskridt, der gøres med gennemførelsen af retningslinjerne

e) udvikle samarbejdsformer, som forbedrer den tekniske kapacitet til håndtering af grænseoverskridende aspekter af sort arbejde, ved at vedtage en fælles ramme for fælles operationer i forbindelse med tilsyn og udveksling af personale

e) udvikle et tæt samarbejde for at forbedre nationale arbejdstilsynsordningers muligheder for så vidt angår kontrol og bekæmpelse af grænseoverskridende aspekter af sort arbejde, ved hjælp af foranstaltninger, såsom fælles operationer, relevante databaser og udveksling af personale

 

ea) udarbejde og offentliggøre oplysninger til at lette de nationale arbejdstilsyns aktiviteter

f) undersøge, hvordan man kan forbedre dataudvekslingen i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler, herunder undersøge muligheden for at bruge informationssystemet for det indre marked (IMI) og EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information).

f) udvikle et pålideligt og effektivt system til hurtig informationsudveksling og forbedret dataudveksling i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler, herunder undersøge muligheden for at bruge informationssystemet for det indre marked (IMI), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20121a og EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information)

 

fa) bidrage til identifikation af områder, der er forbundet med sort arbejde, hvor EU-lovgivningen ikke når sine mål

g) udvikle en permanent uddannelsesordning for håndhævelsesmyndigheder og vedtage en fælles ramme for gennemførelse af fælles uddannelsesaktiviteter

g) udvikle og forbedre en permanent uddannelsesordning for håndhævelsesmyndigheder og vedtage en fælles ramme for gennemførelse af fælles uddannelse for at hjælpe medlemsstaterne med at opfylde deres forpligtelser, bl.a. forpligtelserne i ILO’s konvention nr. 81

h) tilrettelægge peer reviews med henblik på at følge medlemsstaternes fremskridt med hensyn til bekæmpelse af sort arbejde, herunder støtte til gennemførelse af de landespecifikke henstillinger, der er relateret til bekæmpelse eller forebyggelse af sort arbejde, som er udstedt af Rådet

h) tilrettelægge peer reviews med henblik på at følge medlemsstaternes fremskridt med hensyn til bekæmpelse af sort arbejde, herunder støtte til gennemførelse af de landespecifikke henstillinger, der er relateret til bekæmpelse eller forebyggelse af sort arbejde, som er udstedt af Rådet og fremme en tilstrækkelig indsats

 

ha) stille forslag til Kommissionen, Europa-Parlamentet og til Rådet om inddragelse af de landespecifikker henstillinger om passende foranstaltninger til at håndtere de særlige aspekter af bekæmpelse af sort arbejde samt følgerne af ikke at gøre noget i de berørte medlemsstater

 

hb) at afgive udtalelser og forslag til Kommissionen, Europa-Parlamentet eller til Rådet om spørgsmål vedrørende bedre regulering og håndhævelse af EU-lovgivningen om arbejdsvilkår og social beskyttelse i medlemsstaterne vedrørende bekæmpelsen af sort arbejde samt følgerne af ikke at gøre noget

 

hc) tilskynde til et aktivt samarbejde mellem de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne og i tredjelande, hvor det er relevant, med henblik på at løse problemer vedrørende sort arbejde, der involverer disse tredjelande

i) øge bevidstheden om problemet ved at gennemføre fælles aktiviteter, f.eks. europæiske kampagner og vedtagelse af strategier på regionalt plan eller EU-plan, herunder sektorspecifikke strategier.

i) øge bevidstheden om problemet ved at gennemføre fælles aktiviteter, f.eks. europæiske kampagner og vedtagelse af strategier på regionalt plan eller EU-plan, herunder sektorspecifikke strategier

 

ia) tilskynde de nationale myndigheder og andre organer til at yde rådgivning og information til arbejdstagere, der har været ofre for praksis med sort arbejde.

(2) Under udførelsen af sine opgaver skal platformen anvende alle relevante informationskilder, herunder undersøgelser og multilaterale samarbejdsprojekter, og tage hensyn til relevante EU-instrumenter og -strukturer samt erfaringer fra relevante bilaterale ordninger. Platformen skal etablere samarbejde med Eurofound og EU-OSHA.

(2) Under udførelsen af sine opgaver skal platformen anvende alle relevante informationskilder, herunder undersøgelser og multilaterale samarbejdsprojekter, og tage hensyn til relevante EU-instrumenter og -strukturer samt erfaringer fra relevante bilaterale ordninger.

 

2a) Platformen etablerer passende samarbejde med Eurofound, navnlig for så vidt angår udviklingen af en interaktiv vidensbank, som en ekstra opgave for agenturet og med EU-OSHA.

 

_________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag  55

Forslag til beslutning

Artikel 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 5

Artikel 5

Kontaktpunkter

Højtstående repræsentanter

1) Alle medlemsstater udpeger et kontaktpunkt som medlem af platformen. De kan desuden udpege en suppleant.

1) Alle medlemsstater udpeger en højtstående repræsentant som omtalt i artikel 1, stk. 2, litra a), som medlem af platformen. Hver medlemsstat kan desuden udpege en stedfortræder til at deltage i platformens møder, hvor dette er nødvendigt.

2) Når medlemsstaterne udpeger deres repræsentanter, bør de inddrage alle offentlige myndigheder, som spiller en rolle i forbindelse med forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde, bl.a. arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder, skattemyndigheder, arbejdsformidlinger og migrationsmyndigheder, i det følgende benævnt "håndhævelsesmyndigheder". De kan ligeledes i overensstemmelse med national lov og/eller praksis inddrage arbejdsmarkedets parter.

2) Når medlemsstaterne udpeger deres højtstående repræsentant og en stedfortræder, bør de inddrage alle relevante organer, som spiller en rolle i bekæmpelsen af sort arbejde i en national eller grænseoverskridende kontekst, bl.a. arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder, skattemyndigheder, arbejdsformidlinger og migrationsmyndigheder, i det følgende benævnt "håndhævelsesmyndigheder". De bør ligeledes i overensstemmelse med national lov og/eller praksis inddrage arbejdsmarkedets parter og andre relevante aktører.

3) Medlemsstaterne fremsender en liste med kontaktoplysninger på alle de håndhævelsesmyndigheder, som er involveret i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde.

3) Medlemsstaterne fremsender Kommissionen en liste med kontaktoplysninger på alle de håndhævelsesmyndigheder og – afhængigt af national lovgivning eller praksis – arbejdsmarkedsparter og andre relevante aktører, der er involveret i bekæmpelse af sort arbejde.

4) Kontaktpunkterne fungerer som forbindelsesled til alle håndhævelsesmyndigheder, som er involveret i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde for så vidt angår platformens aktiviteter og sikrer, at de deltager i møderne og/eller bidrager til platformens aktiviteter eller dens arbejdsgrupper, hvis de behandlede spørgsmål vedrører deres kompetenceområde.

4) De i artikel 1, stk. 2, litra a), omhandlede højtstående repræsentanter fungerer løbende som forbindelsesled til alle nationale håndhævelsesmyndigheder og – afhængigt af national lovgivning eller praksis – arbejdsmarkedsparter og andre relevante aktører, der har en rolle at spille i bekæmpelsen af sort arbejde, og inddrager dermed alle aktører.

Ændringsforslag  56

Forslag til beslutning

Artikel 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 6

udgår

Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter

 

1) Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og inden for sektorer med en høj forekomst af sort arbejde kan deltage i platformens møder som observatører efter de procedurer, som vedtages af deres organisationer.

 

2) På grundlag af forslag fra arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og arbejdsmarkedets parter i de enkelte sektorer på EU-plan består denne gruppe af observatører af:

 

a) maksimalt 8 observatører, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan (fordelt ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer)

 

b) maksimalt 10 observatører, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter i sektorer med en høj forekomst af sort arbejde (fordelt ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer).

 

Ændringsforslag  57

Forslag til beslutning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 7

Artikel 7

Drift

Drift

1) Kommissionen koordinerer platformens arbejde og leder møderne.

1) Kommissionen koordinerer platformens arbejde og Kommissionens repræsentant i platformen, er medformand på møderne. Platformens medlemmer vælger af deres midte en anden ligeværdig medformand samt to suppleanter. De to formænd og substitutterne udgør platformens præsidium ("præsidiet").

 

1a) Platformen holder mindst to møder om året.

2) Med henblik på opfyldelsen af sit kommissorium vedtager platformen ved flertalsbeslutninger:

2) Med henblik på opfyldelsen af sit kommissorium vedtager platformen ved flertalsbeslutninger:

a) forretningsordenen, som bl.a. indeholder platformens beslutningsproces

a) forretningsordenen, som bl.a. indeholder platformens beslutningsproces

b) et toårigt arbejdsprogram for platformen, som bl.a. fastlægger dens opgaver i detaljer, og hvilke regelmæssige rapporter der skal udarbejdes hvert andet år

b) et årligt og et flerårigt arbejdsprogram for platformen, som bl.a. fastlægger platformens opgaver i detaljer under hensyntagen til det arbejde, der er blevet udført i de(t) foregående år

c) oprettelsen af arbejdsgrupper, som skal undersøge de spørgsmål, der er fastlagt i platformens arbejdsprogram. Sådanne arbejdsgrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

c) oprettelsen af arbejdsgrupper, som skal undersøge de spørgsmål, der er fastlagt i platformens arbejdsprogram, og som skal finde sted under forsæde af et af platformens medlemmer og opløses, når deres mandat er opfyldt

 

ca) en årlig aktivitetsrapport

3) Eksperter med specifikke kompetencer inden for et af de behandlede områder kan fra sag til sag indbydes til at deltage i platformens eller arbejdsgruppens drøftelser, hvis det er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.

3) Eksperter med specifikke kompetencer inden for et af de behandlede områder kan fra sag til sag indbydes af præsidiet til at deltage i platformens eller arbejdsgruppens drøftelser, hvis det anses for at være hensigtsmæssigt eller nødvendigt.

4) Platformen bistås af et sekretariat, som varetages af Kommissionen. Sekretariatet forbereder møderne, platformens arbejdsprogrammer og rapporter.

4) Platformen bistås af et sekretariat, som varetages af Kommissionen. Sekretariatet forbereder møderne, platformens udkast til arbejdsprogrammer og udkast til rapporter i tæt samarbejde med og under tilsyn af platformens præsidium. Det følger også op på platformens henstillinger

 

4a) platformens arbejde udføres i overensstemmelse med princippet om gennemsigtighed som fastsat i artikel 15 i TEUF.

5) Kommissionen underretter jævnligt Europa-Parlamentet og Rådet om platformens aktiviteter.

5) Platformen fremsender de i stk. 2, litra b), omhandlede arbejdsprogrammer, og de i stk. 2, litra ca), omhandlede rapporter, til Kommissionen. Kommissionen forelægger arbejdsprogrammerne og rapporterne for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag  58

Forslag til beslutning

Artikel 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 8

Artikel 8

Samarbejde

Samarbejde

Platformen samarbejder, når det er relevant, med andre relevante ekspertgrupper og udvalg på EU-plan, hvis arbejde er knyttet til sort arbejde, især Udvalget af Arbejdstilsynschefer, Ekspertudvalget for Udstationering af Arbejdstagere, Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, Beskæftigelsesudvalget (EMCO), Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) og Arbejdsgruppen for Administrativt Samarbejde på Beskatningsområdet. Der kan desuden tilrettelægges fælles møder.

1. Platformen samarbejder, når det er relevant, med andre relevante ekspertgrupper og udvalg på EU-plan, hvis arbejde er knyttet til sort arbejde, især Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC), Ekspertudvalget for Udstationering af Arbejdstagere, Den Administrative Kommission for Koordinering af Sociale Sikringsordninger, H5NCP EU-platformen, Beskæftigelsesudvalget (EMCO), Udvalget for Social Beskyttelse (SPC) og Arbejdsgruppen for Administrativt Samarbejde på Beskatningsområdet. Der kan tilrettelægges fælles møder for at arbejde mere effektivt og styrke indvirkning. Referatet af disse møder fremsendes til Europa-Parlamentet og Rådet inden for en rimelig tid.

 

1a. Overlapning af arbejde, der udføres af andre organer på EU-plan, skal undgås. Med henblik herpå er gennemsigtighed og udveksling af oplysninger af afgørende betydning.

Ændringsforslag  59

Forslag til beslutning

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De samlede midler til gennemførelsen af denne afgørelse fastlægges som led i programmet for beskæftigelse og social innovation, hvis årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

De samlede midler til gennemførelsen af denne afgørelse fastlægges som led i programmet for beskæftigelse og social innovation, hvis årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme. Kommissionen sikrer, at de finansielle midler fra EaSI anvendes på en gennemsigtig og effektiv måde.

Ændringsforslag  60

Forslag til beslutning

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fire år efter denne afgørelses ikrafttrædelse forelægger Kommissionen en rapport om anvendelsen af den for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. I rapporten skal det især vurderes, i hvor høj grad platformen har bidraget til opfyldelsen af målene i artikel 2 og udført de opgaver, der er fastlagt i artikel 3 og i platformens arbejdsprogram.

Senest... * [fire år efter denne afgørelses ikrafttræden] fremlægger Kommissionen efter høring af platformen en rapport om anvendelsen og merværdien af den for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. I rapporten skal det især vurderes, i hvor høj grad platformen har bidraget til opfyldelsen af målene i artikel 2, opfyldt sit kommissorium, som fastlagt i artikel 3, udført de opgaver, der er fastlagt i artikel 4, og arbejdet med prioriteterne i platformens arbejdsprogrammer. Den skal også identificere mangler og fremsætte forslag om platformens drift, hvis det er relevant.

Ændringsforslag  61

Forslag til beslutning

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Beskyttelse af rettigheder

 

Personer, der henleder platformens opmærksomhed på tilfælde af sort arbejde, enten direkte eller via nationale håndhævelsesmyndigheder, skal beskyttes mod enhver form for ugunstig behandling fra deres arbejdsgivers side.

(1)

EUT C 458 af 19.12.2014, s. 43.

(2)

EUT C 415 af 20.11.2014, s. 37.


BEGRUNDELSE

Det 8. Europa-Parlament opfordres til fra starten af sin mandatperiode at tage et af de mest foruroligende og komplekse problemer op – nemlig sort arbejde. Udfordringens kompleksitet skyldes selve dens natur, nemlig en lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men ikke oplyses til de rette offentlige myndigheder, eller – i tilfælde af proformaselvstændige – oplyses på et falsk grundlag.

Første skridt i retning af effektivt at tackle det komplekse problem med sort arbejde må derfor være objektivt at overveje dets sande natur. En sådan overvejelse afslører faktisk, at det i virkeligheden er undgåelsen af korrekt registrering, der udgør den direkte årsag til den brede vifte af ekstremt negative følger og konsekvenser, der er forbundet med det.

I sit forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform har Kommissionen givet forrang til den retshåndhævende tilgang, der sigter mod at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Denne forudsætter et forstærket samarbejde for "bekæmpelse" af overtrædelser af arbejdsretten, skatteunddragelse og brud på reglerne om social sikring – utvivlsomt spørgsmål, der i sig selv giver anledning til alvorlig bekymring.

Imidlertid er der en stigende erkendelse af, at håndhævelsen skal kombineres med proaktive støttepolitikker og -foranstaltninger rettet mod regularisering af arbejdspladser, der forbliver uregistrerede, såsom indkomstskattelettelser, skattefradrag og tilskudsordninger. Den uformindskede praksis med sort arbejde på tværs af medlemsstaterne viser, at der er både efterspørgsel efter og udbud af de pågældende arbejdspladser – derfor er der ikke behov for at undertrykke, men snarere at integrere dem i den formelle vifte af regler og forordninger for den sociale markedsøkonomi.

Det definerende formål med og målet for den nye europæiske platform bør således være at skabe klar merværdi af bestræbelserne på EU-plan, ikke blot for at forebygge og afskrække fra sort arbejde, men måske endda endnu vigtigere at regularisere de pågældende arbejdspladser. Behovet for formålsbestemte proaktive politikker skyldes behovet for at øge produktionen med henblik på at imødegå vedvarende lav vækst og deflation.

Sådanne politikker bliver des mere nødvendige på baggrund af de seneste resultater af Eurofounds forskning, som indikerer en stærk sammenhæng mellem størrelsen og væksten i den sorte økonomi på den ene side og de økonomiske sparepolitikker med drastiske budgetnedskæringer, stigende afregularisering og en minimeret statslig rolle på den anden side. Den samme forskning viser, at den alternative tilgang med forøgelse af statens udgifter til arbejdsmarkedet og til velfærdsydelser hænger tæt sammen med betydeligt mindre sorte økonomier.

Det bør anerkendes, at platformen skal være et sted for indsamling og udveksling af troværdige oplysninger om bedste praksis og vedvarende problemer og for samarbejde om at skitsere og gennemføre effektive håndhævende og understøttende foranstaltninger.

Man kan ikke bare lade stå til i forhold til det akutte behov for at få truffet de foranstaltninger, der er nødvendige i betragtning af de mange og yderst negative konsekvenser af sort arbejde – alvorlig udnyttelse og usikre arbejds- og levevilkår for millioner af arbejdstagere i hele EU, helt urimelig konkurrence, som virker dybt konkurrenceforvridende for det indre marked, såvel som alvorlige tab for budgetterne og de sociale sikringsordninger i medlemsstaterne. Og det burde også være klart, at det kun er en fælles indsats fra medlemsstaternes og arbejdsmarkedets parters side i samarbejde med andre interessenter, herunder på regionalt plan, der interagerer med EU's institutioner og kapaciteter, der er i stand til effektivt at overvinde hele denne vifte af meget alvorlige udfordringer og mangler.

En sådan forståelse af den sande natur af problemet med sort arbejde og af de funktioner, det foreslås, at platformen skal have, bør gøre det muligt at nå til enighed om en række spørgsmål vedrørende medlemskab, deltagelse, procedurer og beslutningstagning. Det bør også tjene som grundlag for fastlæggelse af et arbejdsprogram, der reagerer fuldstændigt på det presserende behov for målrettet indsats for at vende den nuværende tendens til et stigende omfang af sort arbejde henimod et stigende antal regulariserede arbejdspladser, der giver ordentlige levevilkår og de fornødne tjenesteydelser til kunderne og samtidig bidrager til rimelige konkurrencevilkår på markedet og en holdbar finanspolitisk stabilisering.


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (23.1.2015)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Ordfører (for udtalelse): Dennis de Jong

KORT BEGRUNDELSE

I sin beslutning fra januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn opfordrede Europa-Parlamentet til et tættere samarbejde og en styrkelse af arbejdstilsynene med henblik på at bekæmpe sort arbejde.

I sit forslag fra april 2014, foreslår Kommissionen at oprette en europæisk platform. Denne platform skal forbedre samarbejdet på EU-plan vedrørende forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde. Den vil samle forskellige nationale håndhævelsesorganer, der er involveret i bekæmpelsen af sort arbejde, et fænomen, der i alvorlig grad skader arbejdsvilkår, fair konkurrence og offentlige budgetter.

Ordføreren bifalder oprettelsen af denne platform, omend denne foranstaltning i sig selv ikke er tilstrækkelig til at følge op på de forskellige forslag, herunder lovgivningsforslag, i ovennævnte beslutning. Han foreslår nogle ændringer til at gøre platformen mere effektiv i sine opgaver og målsætninger.

Navnlig mener han, at det er væsentligt også at lade afgørelsen omfatte uretmæssigt angivet arbejde. Indberetning af urigtige oplysninger vedrørende arbejdstid eller betaling er en form for uretmæssigt angivet arbejde, som ikke kan lades ude af platformens ansvarsområde.

Ordføreren er også overbevist om, at platformen på nyttig vis kan lette fælles efterforskninger fra medlemsstaternes side. Dens praktiske værdi vil i stor udstrækning afhænge af de resultater, der opnås gennem denne form for operationelt samarbejde. På den anden side er effekten af europæiske oplysningskampagner tvivlsom: Sådanne kampagner har en tendens til at være mere effektive på nationalt plan, navnlig hvis de nationale arbejdsmarkedsparter bidrager aktivt til kampagnerne. Af denne grund går ordføreren ind for en nær inddragelse af arbejdsmarkedets parter i platformens aktiviteter samt i de nationale kontaktpunkters aktiviteter.

Sidst men ikke mindst anser ordføreren det for afgørende vigtigt at inddrage Europa-Parlamentet i processen og anmoder om, at en uafhængig repræsentant udpeget af denne institution bliver en del af platformen sammen med de nationale myndigheder og Kommissionen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde og uretmæssigt angivet arbejde

Begrundelse

Horisontalt ændringsforslag, som gælder for hele teksten. Inddragelse af ikke blot proformaselvstændige, men også andre former for uretmæssigt angivet arbejde, såsom indberetning af urigtige oplysninger vedrørende arbejdstid eller betaling, er afgørende for, at platformen kan arbejde effektivt.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Europa-Parlamentet hilste i sin beslutning om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa Kommissionens initiativ om oprettelse af en europæisk platform velkommen og opfordrede til et tættere samarbejde på EU-plan med henblik på bekæmpelse af sort arbejde27.

(4) Europa-Parlamentet hilste i sin beslutning om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa Kommissionens initiativ om oprettelse af en europæisk platform velkommen og opfordrede til et tættere samarbejde på EU-plan med henblik på bekæmpelse af sort arbejde27, fordi det fører til illoyal konkurrence, der forvrider markedet.

__________________

__________________

27 Europa-Parlamentets beslutning af 14. januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Europa-Parlamentets beslutning af 14. januar 2014 om et effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) På europæisk plan defineres sort arbejde som "enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem"7, og det omfatter dermed ingen ulovlige aktiviteter.

(5) Sort arbejde defineres i Kommissionens meddelelse af 24. oktober 2007 med titlen "Øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde", som "enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem"7, og det omfatter dermed ingen ulovlige aktiviteter.

__________________

__________________

7 Meddelelse fra Kommissionen "Øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde" KOM (2007) 628 af 24. oktober 2007.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:DA:HTML.

7 Meddelelse fra Kommissionen "Øget indsats til bekæmpelse af sort arbejde" KOM (2007) 628 af 24. oktober 2007.http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:DA:HTML.

Begrundelse

Henvisningen til Kommissionens meddelelse er klarere og mere præcis end blot en henvisning til "på europæisk plan". Teksten stemmer overens med Rådets generelle indstilling.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) Misbrug af betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende, enten på nationalt plan eller i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter, forbindes ofte med sort arbejde. Proformaselvstændig er en betegnelse for en person, der erklærer sig som selvstændig, selv om vedkommende opfylder alle de kriterier, som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller skattemæssige forpligtelser. Proformaselvstændige aktiviteter er derfor uretmæssigt angivet arbejde og bør være omfattet af platformens anvendelsesområde.

(6) I tilgift til sort arbejde bør platformen også beskæftige sig med uretmæssigt angivet arbejde. Dette begreb dækker over lønnede aktiviteter, som i sig selv er lovlige, men som ikke oplyses korrekt til de offentlige myndigheder. En særlig form for uretmæssigt angivet arbejde er misbrug af betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende, enten på nationalt plan eller i forbindelse med grænseoverskridende aktiviteter. Proformaselvstændig er en betegnelse for en person, der erklærer sig som selvstændig, selv om vedkommende opfylder alle de kriterier, som karakteriserer et ansættelsesforhold, for at undgå bestemte retlige eller skattemæssige forpligtelser. Proformaselvstændige aktiviteter er derfor uretmæssigt angivet arbejde og bør være omfattet af platformens anvendelsesområde.

Begrundelse

Som det bemærkes af EØSU kan udtrykkene proformaselvstændig og uretmæssigt angivet arbejde opfattes som to forskellige ting, hvis ikke de forklares nærmere. Imidlertid anses proformaselstændighed generelt for at være uretmæssigt angivet arbejde, og der er således reelt tale om et nært forhold til sort arbejde. Der kan også findes andre former for uretmæssigt angivet arbejde, f.eks. indberetning af urigtige oplysninger om arbejdstid eller betaling. For at fjerne enhver misforståelse om afgørelsens anvendelsesområde er det nødvendigt at præcisere, at enhver form for uretmæssigt angivet arbejde er omfattet af platformens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Sort arbejde har alvorlige konsekvenser for de involverede arbejdstagere, som bliver tvunget ud i at acceptere usikre arbejdsvilkår, meget lavere lønninger og en stærkt begrænset beskyttelse i henhold til arbejds- og socialsikringslovgivningen, således at de berøves passende sociale ydelser, pensionsrettigheder og adgang til sundhedssystemet samt muligheder for kompetenceudvikling og livslang læring.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Sort arbejde har også alvorlige budgetmæssige konsekvenser på grund af lavere skatte- og socialsikringsindtægter. Det har en negativ indvirkning på beskæftigelse, produktivitet, overholdelse af arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og livslang læring. Det undergraver de sociale sikringssystemers finansielle bæredygtighed, forhindrer arbejdstagerne i at få gavn af passende sociale ydelser og medfører ringere pensionsrettigheder og begrænset adgang til sundhedssystemet.

(7) Sort arbejde har også alvorlige budgetmæssige konsekvenser på grund af lavere skatte- og socialsikringsindtægter. Det har en negativ indvirkning på beskæftigelse, produktivitet, overholdelse af arbejdsvilkår, kompetenceudvikling og livslang læring. Det undergraver de sociale sikringssystemers finansielle bæredygtighed, forhindrer arbejdstagerne i at få gavn af passende sociale ydelser og medfører ringere pensionsrettigheder og begrænset adgang til sundhedssystemet. Det har negative virkninger for det indre markeds funktion og fører til illoyal konkurrence, som forvrider markedet. Sort arbejde bør håndteres på medlemsstatsniveau, bl.a. gennem effektive håndhævelsespolitikker på det skattemæssige og sociale område.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der er blevet indført en bred vifte af politiske strategier og foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af sort arbejde i medlemsstaterne. Medlemsstaterne har desuden indgået bilaterale aftaler og gennemført multilaterale projekter vedrørende visse aspekter af sort arbejde. Platformen vil ikke forhindre anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde.

(8) Sort arbejde har også negativ indvirkning på det indre markeds funktion. Der er blevet indført en bred vifte af politiske strategier og foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af sort arbejde i medlemsstaterne. Medlemsstaterne har desuden indgået bilaterale aftaler og gennemført multilaterale projekter vedrørende visse aspekter af sort arbejde. Platformen vil ikke forhindre anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde. Hovedansvaret for bekæmpelse af sort arbejde bør fortsat ligge hos medlemsstaterne.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er nødvendigt med et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne på EU-plan for at hjælpe medlemsstaterne med at forebygge og afskrække fra sort arbejde på en mere effektiv måde.

(10) Det er nødvendigt med et forstærket aktivt samarbejde baseret på gensidig bistand, gennemsigtighed og fortrolighed mellem medlemsstaterne på EU-plan for at hjælpe medlemsstaterne med at forebygge og afskrække fra sort arbejde på en mere effektiv måde. Målet med det forstærkede samarbejde er at tilskynde til lovligt arbejde ved at ved at mindske bureaukratiet og administrationen og derved sikre, at sort arbejde er den mindre attraktive mulighed.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Nationale arbejdstilsyn og håndhævelsesorganer har ofte behov for omgående adgang til data og oplysninger, som udenlandske nationale myndigheder ligger inde med. En effektiv og hurtig udveksling af data er derfor afgørende for at bremse sort arbejde.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Platformen sigter mod at lette udvekslingen af god praksis og information, skabe en ramme på EU-plan for udviklingen af ekspertviden og analyser og forbedre den operationelle koordinering af foranstaltninger mellem de forskellige nationale håndhævelsesmyndigheder i medlemsstaterne.

(11) Det er nødvendigt med et forstærket aktivt samarbejde baseret gensidig bistand, gennemsigtighed og fortrolighed mellem medlemsstaterne på EU-plan for at hjælpe medlemsstaterne med at forebygge og afskrække fra sort arbejde på en mere effektiv måde. Endvidere vil platformen have til formål at udveksle bedste praksis for klar og enkel regulering mellem medlemsstaterne med henblik på at nedbringe risiciene for utilsigtede fejltagelser, især blandt selvstændige og SMV'er.

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Identifikation, analyse og løsning af praktiske problemer vedrørende håndhævelsen af EU-lovgivningen om arbejdsvilkår og social beskyttelse på arbejdspladsen hører primært under de nationale arbejdstilsyns kompetence, hvorfor de kræver tæt og effektivt samarbejde på EU-plan.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Platformen bør udnytte alle relevante informationskilder, især undersøgelser, bilaterale aftaler mellem medlemsstater og multilaterale samarbejdsprojekter, og skabe synergier mellem eksisterende instrumenter og strukturer på EU-plan for at give disse foranstaltninger størst mulig effekt med hensyn til at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Den operationelle koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger kan gennemføres som fælles uddannelsesprogrammer, peer reviews og løsninger for dataudveksling. Europæiske kampagner eller fælles strategier kan øge bevidstheden om sort arbejde.

(12) Platformen bør udnytte alle relevante informationskilder, især undersøgelser, bilaterale aftaler mellem medlemsstater, multilaterale samarbejdsprojekter og rapporter om gennemførelsen af EU-lovgivningen på området for sort arbejde, og skabe synergier mellem eksisterende instrumenter og strukturer på EU-plan for at give disse foranstaltninger størst mulig effekt med hensyn til at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Den operationelle koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger kan gennemføres som fælles uddannelsesprogrammer, peer reviews og løsninger for dataudveksling i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og, hvor dette er relevant, gennem informationssystemet for det indre marked (IMI) og systemet for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI). Platformen kan også fremme fælles efterforskninger fra medlemsstaternes side, navnlig i grænseoverskridende sager. Medlemsstaterne bør kunne efterleve platformens anbefalinger på frivillig basis.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Platformen bør nøje overvåge gennemførelsen af de nye EU-regler, som vil kunne hjælpe til at bekæmpe sort arbejde, herunder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU1a om offentlige indkøb, og især dets bestemmelser om underentreprenørvirksomhed og unormalt lave tilbud.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65).

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Tre forskellige nationale håndhævelsesmyndigheder varetager de vigtigste opgaver i forbindelse sort arbejde: arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder og skattemyndigheder. I visse tilfælde kan migrationsmyndigheder og arbejdsformidlinger samt toldmyndigheder, politi, anklagemyndigheder og arbejdsmarkedets parter også være involveret.

(13) Ofte er det adskillige forskellige nationale håndhævelsesmyndigheder, der varetager de vigtigste opgaver i forbindelse med bekæmpelsen af sort arbejde: herunder arbejdstilsyn, socialsikringsmyndigheder, sundheds- og sikkerhedsmyndigheder og skattemyndigheder. I visse tilfælde kan migrationsmyndigheder og arbejdsformidlinger samt toldmyndigheder, politi, anklagemyndigheder og arbejdsmarkedets parter også være involveret.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Med henblik på i stort omfang og med godt resultat at komme sort arbejde til livs skal der gennemføres en politiksammensætning i medlemsstaterne, som lettes af et struktureret samarbejde mellem de relevante myndigheder. Samarbejdet bør inddrage alle de nationale myndigheder, som er ansvarlige for og/eller aktive i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde.

(14) Med henblik på i stort omfang og med godt resultat at komme sort arbejde til livs skal der gennemføres en politiksammensætning i medlemsstaterne, som lettes af et struktureret samarbejde mellem de relevante myndigheder. Platformen bør inddrage alle de nationale myndigheder og andre aktører, som er ansvarlige for og/eller aktive i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde. Medlemsstaterne bør fortsat have kompetence til selv at beslutte, hvilke myndigheder der skal repræsentere dem i forbindelse med platformens forskellige aktiviteter.

Begrundelse

Dette ændringsforslag stammer fra udkastet til Rådets generelle indstilling og har til formål at præcisere, at det er op til medlemsstaterne at beslutte, hvilke nationale myndigheder, der skal deltage i platformens aktiviteter på deres vegne.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Platformen bør inddrage arbejdsmarkedets parter på EU-plan, både på tværs af og inden for de sektorer, der er mest udsat for sort arbejde, og samarbejde med relevante internationale organisationer, bl.a. Den International Arbejderorganisation (ILO) og EU's decentraliserede agenturer, især Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Inddragelse af Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur som observatører af platformens arbejde vil ikke medføre en udvidelse af deres eksisterende mandater.

(16) Platformen bør inddrage Europa-Parlamentet, arbejdsmarkedets parter på EU-plan, både på tværs af og inden for de sektorer, der er mest udsat for sort arbejde, og samarbejde med relevante internationale organisationer, bl.a. Den International Arbejderorganisation (ILO) og EU's decentraliserede agenturer, især Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Inddragelse af Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur som observatører af platformens arbejde vil ikke medføre en udvidelse af deres eksisterende mandater. Europa-Parlamentets repræsentant bør have observatørstatus i platformen.

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 1, stk. 2, litra ba) (nyt).

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a) Kommissionen bør offentliggøre en årlig aktivitetsrapport om platformens arbejde.

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 5a (nyt).

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) Platformen og varetagelsen af dens opgaver bør finansieres gennem Progress-aksen under programmet for beskæftigelse og social innovation inden for de bevillinger, der er fastsat af budgetmyndigheden.

(21) Platformen og varetagelsen af dens opgaver bør finansieres gennem Progress-aksen under programmet for beskæftigelse og social innovation inden for de bevillinger, der er fastsat af budgetmyndigheden. Kommissionen bør sikre, at de finansielle midler anvendes på en gennemsigtig og effektiv måde til Platformens arbejde.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kommissionen vil tage de nødvendige administrative skridt til at oprette netværket

(22) Kommissionen vil tage de nødvendige administrative skridt til at oprette platformen

Begrundelse

Præcisering, der også findes i udkastet til Rådets generelle indstilling.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a) Omend platformen er et nyttigt første skridt i retning af bedre samarbejde mellem medlemsstaterne i bekæmpelsen af sort arbejde, bør den ikke ses som det eneste mulige EU-instrument i kampen mod fænomenet. Navnlig bør Kommissionen fortsætte med at holde øje med eksisterende national lovgivning og EU-lovgivning med henblik på at fastslå, om den direkte eller indirekte ansporer til sort arbejde eller uretmæssigt angivet arbejde.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Der oprettes en platform for forbedring af EU-samarbejdet i forbindelse med forebyggelse og afskrækkelse fra sort arbejde, i det følgende benævnt "platformen".

1) Der oprettes en europæisk platform for forbedring af samarbejdet mellem medlemsstater på EU-plan i forbindelse med forebyggelse og afskrækkelse fra sort arbejde, i det følgende benævnt "platformen".

Begrundelse

Præcisering af samarbejdet i overensstemmelse med udkastet til Rådets generelle indstilling.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) et medlem af Europa-Parlamentet, som er medlem af det ansvarlige udvalg, og/eller en uafhængig repræsentant, der udpeges af Europa-Parlamentet

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) repræsentanter for EØS-landene.

d) en repræsentant for hver EØS-medlemsstat

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaternes forskellige håndhævelsesmyndigheder på EU-plan for at forebygge og afskrække fra sort arbejde, herunder proformaselvstændige aktiviteter, på en mere effektiv måde

a) at forbedre det effektive og tætte samarbejde mellem medlemsstaternes forskellige håndhævelsesorganer og andre aktører på EU-plan med henblik på at forebygge og afskrække fra sort arbejde, herunder fiktivt selvstændige aktiviteter, på en mere effektiv måde,

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) koordinere grænseoverskridende operationelle foranstaltninger.

c) tilskynde til, indlede, lette og fremme praktiske, virkningsfulde og effektive grænseoverskridende operationelle foranstaltninger og kommunikation mellem lokale og regionale embedsmænd i grænseregioner om sådanne foranstaltninger.

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udvikle analyser af effektiviteten af forskellige politiske foranstaltninger med hensyn til at mindske udbredelsen af sort arbejde, herunder forebyggende foranstaltninger og straffeforanstaltninger samt generelle afskrækkelsesforanstaltninger;

b) analysere effektiviteten af forskellige politiske foranstaltninger med hensyn til at mindske udbredelsen af sort arbejde, herunder forebyggelse og afskrækkelse, samt understøttende foranstaltninger generelt og analysere, hvorfor nogle medlemsstater og regioner har mindre sort arbejde end andre,

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) vedtage ikke-bindende retningslinjer for tilsyn, håndbøger med god praksis og fælles principper for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde

d) udvikle ikke-bindende retningslinjer for tilsyn, håndbøger med god praksis og fælles principper for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde

Begrundelse

Der er blevet indarbejdet visse elementer af udkastet til Rådets generelle indstilling, der præciserer samarbejdsformen.

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) undersøge, hvordan man kan forbedre dataudvekslingen i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler, herunder undersøge muligheden for at bruge informationssystemet for det indre marked (IMI) og EESSI-systemet (Electronic Exchange of Social Security Information).

f) undersøge og stille forslag til, hvordan man kan udvikle et pålideligt og effektivt system til hurtig informationsudveksling og forbedre dataudvekslingen i overensstemmelse med Unionens databeskyttelsesregler, herunder undersøge muligheden for at gøre brug af informationssystemet for det indre marked (IMI), oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/20121a, og systemet for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI).

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2012 af 25. oktober 2012 om administrativt samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked og om ophævelse af Kommissionens beslutning 2008/49/EF ("IMI-forordningen") (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h) tilrettelægge peer reviews med henblik på at følge medlemsstaternes fremskridt med hensyn til bekæmpelse af sort arbejde, herunder støtte til gennemførelse af de landespecifikke henstillinger, der er relateret til bekæmpelse eller forebyggelse af sort arbejde, som er udstedt af Rådet

h) tilrettelægge peer reviews med henblik på at følge medlemsstaternes fremskridt med hensyn til bekæmpelse af sort arbejde

Ændringsforslag  30

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne fremsender en liste med kontaktoplysninger på alle de håndhævelsesmyndigheder, som er involveret i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde.

3. Medlemsstaterne fremsender en liste med kontaktoplysninger på alle de relevante myndigheder, som er involveret i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde.

Ændringsforslag  31

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen koordinerer platformens arbejde og leder møderne.

1. Kommissionen fremmer og letter platformens arbejde og leder møderne.

Ændringsforslag  32

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Kommissionen offentliggør en årlig aktivitetsrapport om platformens arbejde.

Ændringsforslag  33

Forslag til afgørelse

Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Platformen skal, hvor dette er muligt, undgå at udføre arbejde, der allerede er gjort af disse andre organer, og koordinerer i stedet arbejdet med dem med henblik på informationsudveksling.

Ændringsforslag  34

Forslag til afgørelse

Artikel 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De samlede midler til gennemførelsen af denne afgørelse fastlægges som led i programmet for beskæftigelse og social innovation, hvis årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme.

De samlede midler til gennemførelsen af denne afgørelse fastlægges som led i programmet for beskæftigelse og social innovation, hvis årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for den finansielle ramme. Kommissionen sikrer, at de finansielle midler fra programmet for beskæftigelse og social innovation bruges på en gennemsigtig og effektiv måde.

Ændringsforslag  35

Forslag til afgørelse

Artikel 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 11a

 

Beskyttelse af rettigheder

 

Personer, der gør platformen opmærksom på tilfælde af sort arbejde, enten direkte eller via nationale håndhævelsesmyndigheder eller platformsobservatører, skal beskyttes imod ugunstig behandling fra deres arbejdsgivers side.

PROCEDURE

Titel

En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

Referencer

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

16.4.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Dennis de Jong

17.7.2014

Behandling i udvalg

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Dato for vedtagelse

22.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

23

14

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (22.1.2015)

til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om en europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Ordfører for udtalelse: Kostadinka Kuneva

KORT BEGRUNDELSE

Spørgsmålet om anstændigt arbejde har aldrig været så vigtigt som i de seneste år. Derfor er forebyggelsen af sort arbejde, der er direkte knyttet til usikre ansættelsesforhold, en særlig udfordring. Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. januar 2014 til et stærkere samarbejde og styrkelse af arbejdstilsynene for at bekæmpe sort arbejde, og ordføreren bifalder som sådan Europa-Kommissionens forslag. Sort arbejde er særligt skadeligt og bliver mere og mere udbredt under den nuværende krise, da spareforanstaltninger kan føre til skabelsen af større skyggeøkonomier. Det, der giver mere anledning til bekymring er, at arbejdstagerne ofte accepterer forholdene, da sort arbejde kan være deres eneste mulighed for at få en højere indkomst – der dog ikke nødvendigvis er en, de kan leve af. En samordnet tilgang på EU-plan med henblik på at nå til en forståelse af årsagerne til sort arbejde og bekæmpelse af det kan i sidste ende bidrage til at styrke arbejdstagernes rettigheder, give dem bedre beskyttelse, øge finansieringen af socialsikringsordningerne og højne arbejdsstandarderne. Da kvinderne stadig er underbeskæftigede på det europæiske arbejdsmarked, bør ethvert tiltag, der sigter mod at realisere det overordnede mål om 75 % beskæftigelse senest i 2020 eller endda målet om fuld beskæftigelse, som det er omhandlet i artikel 3, stk. 3, i TEU, også tilstræbe at udligne forskellene mellem mænd og kvinder, hvad angår beskæftigelsesfrekvens. Styrkelsen af kvindernes beskæftigelse er afgørende for, at de kan opnå frihed til at arbejde under sikre og anstændige forhold samt give deres børn en tilværelse, og den er en drivkraft bag økonomisk vækst.

Selv om der er beskæftiget færre kvinder i de velkendte traditionelle sektorer, hvor der er sort arbejde, såsom bygge-, vedligeholdelses- og renoveringssektoren, er deres arbejdsforhold, når de arbejder sort, ofte mindre gunstige og bør derfor tages op af EU-platformen. Da der i modsætning til kendskabet om den uformelle økonomi kun findes sparsomme data om sort arbejde i EU, antages det, at kvinder oftere tager sort arbejde, fordi det er umuligt for dem at tage del i den formelle økonomi, og deres sorte arbejde antages at være af mere permanent karakter end mændenes. Kvinders arbejde i private husholdninger, som rengøring, babysitting og ældrepleje, er særligt svært at kontrollere og er ofte usikkert, underbetalt og sort.

Det fremgår af en undersøgelse fra Eurobarometer fra 2014, at lønforskellen mellem mænd og kvinder også eksisterer, hvad angår sort arbejde, og at gennemsnitsindkomsten for kvinder er på 231 EUR mod 402 for mænd. I 19 % af tilfældene erklærede kvinderne – mod 12 % af mændene – at den vigtigste grund til at de arbejdede sort var, at de ikke havde andre indtjeningsmuligheder. De angav, at "lønposen" udgjorde 45 % af deres indtjening, mens tallet for mænd kun er 29 %.

Med hensyn til Kommissionens forslag ønsker ordføreren at gøre opmærksom på det forhold, at definitionen af sort arbejde som "enhver lønnet aktivitet, som i sig selv er lovlig, men som ikke registreres hos de offentlige myndigheder, under behørig hensyntagen til forskellene i medlemsstaternes retssystem" stammer fra 1998 og som sådan dårligt kan udgøre et grundlag, som EU-platformen kan arbejde ud fra. Platformen bør først og fremmest påtage sig den opgave at omskrive definitionen, så den passer til forholdene i medlemsstaterne og dækker alle berørte arbejdstagere.

Hvad angår kønsaspekterne, har ordføreren kunnet fastlægge følgende tre prioriteter:

1.   De mange former for sort arbejde i Den Europæiske Union, der berører forskellige arbejdstagere med forskellige profiler, gør det nødvendigt, at medlemsstaterne vælger forskellige tilgange, og det er svært på EU-niveau at overvåge praksis. EU-platformen bør som sådan give mulighed for at udarbejde en fælles forståelse af sort arbejde med særlig opmærksomhed på udsatte grupper såsom kvinder, der arbejder sort, og med brug af hensigtsmæssige indikatorer.

2.   For at udarbejde denne fælles forståelse og disse indikatorer er det vigtigt at inddrage Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder i EU-platformen for at sikre virkninger på kønsligestillingen.

3....Selv om EU-platformen henvender sig til de håndhævende myndigheder, bør man ikke forbigå behovene hos den, der udøver sort arbejde, og ej heller virkningerne for ham eller hende, og de relevante myndigheder bør være opmærksomme på deres arbejdsforhold og integration af alle på arbejdsmarkedet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) Naturen af sort arbejde varierer fra et land til et andet afhængigt af bl.a. de økonomiske, administrative, finansielle og sociale forhold samt arbejdstagernes og arbejdsgivernes motiver for at vælge sort arbejde, og omfanget er uforholdsmæssigt stort blandt visse befolkningsgrupper, f.eks. afhængigt af køn og indvandrerstatus. Arbejde i hjemmet, som hovedsageligt udføres af kvinder, udgør en særlig udfordring, eftersom arbejdet er atypisk og af natur er usynligt. En lang række komplekse og skræddersyede politiske tilgange og foranstaltninger er nødvendige for at bekæmpe alle former for sort arbejde.

Begrundelse

Arbejde i hjemmet og i plejesektoren er ofte ureguleret og udøves af kvinder, og udvekslingen af bedste praksis på platformen kan være vigtig for denne gruppe, der påtager sig sort arbejde, da politiske tilgange såsom anerkendelse af deres kompetencer eller foranstaltninger mod forskelsbehandling, er komplekse og specifikke.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 7 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7b) Et styrket samarbejde mellem medlemsstaterne vil ikke kun gøre det muligt at bekæmpe problemet rent skattemæssigt, men vil også give mulighed for at udveksle god praksis vedrørende social sikring såsom pensionsrettigheder og adgang til sundhedspleje, herunder for de grupper af personer, der arbejder sort og er i en særlig sårbar situation eller udfører arbejde, der ikke engang i alle medlemsstater betragtes som sort arbejde, såsom uformel barnepasning eller pleje af ældre i familien i tætte familienetværk, der især varetaget af kvinder.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der er blevet indført en bred vifte af politiske strategier og foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af sort arbejde i medlemsstaterne. Medlemsstaterne har desuden indgået bilaterale aftaler og gennemført multilaterale projekter vedrørende visse aspekter af sort arbejde. Platformen vil ikke forhindre anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde.

(8) Der er blevet indført en bred vifte af politiske strategier og foranstaltninger med henblik på bekæmpelse af forskellige former for sort arbejde i medlemsstaterne. Medlemsstaterne har desuden indgået bilaterale aftaler og gennemført multilaterale projekter vedrørende visse aspekter af sort arbejde. Medlemsstaterne anmodes også om at tiltræde de relevante ILO-konventioner såsom konventionen om arbejdstilsyn (nr. 81) og konventionen om husarbejdere (nr. 189). Platformen skal være en hjælp til medlemsstaternes tiltag, herunder med hensyn til tiltrædelse og anvendelse af sådanne aftaler.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Det er nødvendigt med et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne på EU-plan for at hjælpe medlemsstaterne med at forebygge og afskrække fra sort arbejde på en mere effektiv måde.

(10) Det er nødvendigt med et forstærket samarbejde mellem medlemsstaterne på EU-plan for at hjælpe medlemsstaterne med at forebygge og afskrække fra sort arbejde på en mere effektiv måde, hvori der tages hensyn til de kønsspecifikke forskelle.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 12

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Platformen bør udnytte alle relevante informationskilder, især undersøgelser, bilaterale aftaler mellem medlemsstater og multilaterale samarbejdsprojekter, og skabe synergier mellem eksisterende instrumenter og strukturer på EU-plan for at give disse foranstaltninger størst mulig effekt med hensyn til at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Den operationelle koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger kan gennemføres som fælles uddannelsesprogrammer, peer reviews og løsninger for dataudveksling. Europæiske kampagner eller fælles strategier kan øge bevidstheden om sort arbejde.

(12) Platformen bør udnytte alle relevante informationskilder, især undersøgelser – herunder undersøgelser fra de relevante EU-agenturer som Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder, der beskæftiger sig med særlige befolkningsgruppers behov – bilaterale aftaler mellem medlemsstater og multilaterale samarbejdsprojekter, og skabe synergier mellem eksisterende instrumenter og strukturer på EU-plan for at give disse foranstaltninger størst mulig effekt med hensyn til at forebygge og afskrække fra sort arbejde. Den operationelle koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger kan gennemføres som fælles uddannelsesprogrammer, peer reviews og løsninger for dataudveksling. Europæiske kampagner eller fælles strategier kan øge bevidstheden om sort arbejde.

Begrundelse

Det er nødvendigt at inddrage Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for at sikre, at EU-platformen i sit arbejde tager højde for aspekterne vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Skabelsen af lovlig beskæftigelse er særlig vigtig for kvinder, da de sakker bagud, hvad angår opfyldelsen af beskæftigelsesmålene i EU2020-strategien: styrkelsen af kvindernes beskæftigelse er afgørende for, at de kan opnå frihed til at arbejde under sikre og anstændige forhold, og er en drivkraft bag økonomisk vækst.

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 14

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) Med henblik på i stort omfang og med godt resultat at komme sort arbejde til livs skal der gennemføres en politiksammensætning i medlemsstaterne, som lettes af et struktureret samarbejde mellem de relevante myndigheder. Samarbejdet bør inddrage alle de nationale myndigheder, som er ansvarlige for og/eller aktive i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde.

(14) Med henblik på i stort omfang og med godt resultat at komme sort arbejde til livs bør der gennemføres en politiksammensætning i medlemsstaterne, hvor ligestillingsaspektet er integreret, og baseret på et struktureret samarbejde mellem alle relevante organer og aktører. Samarbejdet bør inddrage alle organer og aktører, som er ansvarlige for og/eller aktive i forebyggelse af og/eller afskrækkelse fra sort arbejde. Der bør særligt fokuseres på skjulte eller undervurderede områder af sort arbejde, såsom i sektoren for husligt arbejde.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Inden for platformen skal positive foranstaltninger såsom skattemæssige incitamenter og servicekuponordninger fremhæves for at gøre det lettere for borgerne i EU at ansætte arbejdstagere lovligt og leve op til deres forpligtelser som arbejdsgivere, også i den sociale sektor som husholdning, rengøring og barnepleje.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 16

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16) Platformen bør inddrage arbejdsmarkedets parter på EU-plan, både på tværs af og inden for de sektorer, der er mest udsat for sort arbejde, og samarbejde med relevante internationale organisationer, bl.a. Den International Arbejderorganisation (ILO) og EU's decentraliserede agenturer, især Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur. Inddragelse af Eurofound og Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur som observatører af platformens arbejde vil ikke medføre en udvidelse af deres eksisterende mandater.

(16) Platformen bør inddrage arbejdsmarkedets parter på EU-plan, både på tværs af og inden for de sektorer, der er mest udsat for sort arbejde, optrappe den sociale dialog, og samarbejde med relevante internationale organisationer, bl.a. Den Internationale Arbejderorganisation (ILO) og EU's decentraliserede agenturer, især Eurofound, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder. Inddragelse af Eurofound, Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder som observatører af platformens arbejde eller som deltagere vil ikke medføre en udvidelse af deres eksisterende mandater.

Begrundelse

Platformen bør også eksplicit betragtes som en mulighed for at hjælpe disse arbejdstagere, hvoraf mange er kvinder, der er beskæftiget med plejearbejde, med at komme ind på det regulære arbejdsmarked. Det er nødvendigt at inddrage Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for at sikre, at EU-platformen i sit arbejde tager højde for aspekterne vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Skabelsen af lovlig beskæftigelse er særlig vigtig for kvinder, da de sakker bagud, hvad angår opfyldelsen af beskæftigelsesmålene i EU2020-strategien: styrkelsen af kvindernes beskæftigelse er afgørende for, at de kan opnå frihed til at arbejde under sikre og anstændige forhold, og er en drivkraft bag økonomisk vækst.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Betragtning 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) Platformen kan nedsætte arbejdsgrupper, som skal undersøge specifikke spørgsmål og bør kunne trække på fagfolks ekspertviden inden for forskellige områder.

(19) Platformen kan nedsætte arbejdsgrupper, som skal undersøge specifikke spørgsmål, såsom politikker målrettet mod unge, ældre eller kvindelige arbejdstagere i den uformelle sektor og især handicappede kvinder og kvindelige indvandrere, samt grundene til sort arbejde, og bør kunne trække på fagfolks ekspertviden inden for forskellige områder.

Begrundelse

Arbejde i private husholdninger, herunder tjenesteydelser i hjemmet som rengøring eller børne- eller ældrepleje, er ofte sort arbejde og udføres af kvinder. Derfor bør man helt fra begyndelsen på platformen tænke på at oprette en arbejdsgruppe om arbejdsforholdene for kvinder i sort arbejde og virkningerne på deres sociale sikring. Det er også vigtigt, at platformen undersøger de sædvanlige grunde til, at arbejdstagere begynder at udføre sort arbejde, og at medlemsstaterne drøfter de politikker, der kan gøre noget ved årsagerne hertil.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) Platformen består af:

2. Platformen består af en afbalanceret repræsentation fra:

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og på EU-plan og arbejdsmarkedets parter inden for sektorer, som har en høj forekomst af sort arbejde

a) repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og på EU-plan og arbejdsmarkedets parter inden for sektorer, som har en høj forekomst af sort arbejde, herunder europæiske kvindeorganisationer

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) en repræsentant for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) og en repræsentant for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA)

b) en repræsentant for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound), en repræsentant for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og en repræsentant for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder

Begrundelse

Det er nødvendigt at inddrage Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for at sikre, at EU-platformen i sit arbejde tager højde for aspekterne vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Skabelsen af lovlig beskæftigelse er særlig vigtig for kvinder, da de sakker bagud, hvad angår opfyldelsen af beskæftigelsesmålene i EU2020-strategien: styrkelsen af kvindernes beskæftigelse er afgørende for, at de kan opnå frihed til at arbejde under sikre og anstændige forhold, og er en drivkraft bag økonomisk vækst.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Platformen, jf. artikel 1, stk. 1, bidrager til en bedre håndhævelse af EU-lovgivning og national lovgivning samt mindskelse af sort arbejde og skabelse af lovlig beskæftigelse og sigter således mod at undgå en forringelse af kvaliteten i arbejdet og fremme integration på arbejdsmarkedet og social inklusion ved:

Platformen, jf. artikel 1, stk. 1, bidrager til en bedre håndhævelse af EU-lovgivning og national lovgivning samt mindskelse af sort arbejde, skabelse af lovlig beskæftigelse og forbedring af overgangen fra den uformelle til den formelle økonomi og sigter således mod at undgå en forringelse af kvaliteten i arbejdet og fremme integration på arbejdsmarkedet og social inklusion ved:

Begrundelse

Det er meget vigtigt at forbedre overgangen fra den uformelle til den formelle økonomi, navnlig inden for de sektorer, hvor det hovedsagligt er kvinder, der er beskæftiget, såsom i private husholdninger – rengøring, babysitting, ældrepleje eller pleje af handicappede. Disse jobs er ikke regulerede, og de er ofte prekære uden sociale garantier tilknyttet og opgives ikke.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) at øge bevidstheden i befolkningen om det presserende behov for en indsats og tilskynde medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser på at bekæmpe sort arbejde.

c) at øge bevidstheden i befolkningen om det presserende behov for en indsats og tilskynde medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser på at bekæmpe sort arbejde, også i sociale sektorer, der er mindre veldokumenterede og ofte ikke betragtes som sektorer med sort arbejde.

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) forebygge, at formel beskæftigelse bliver til sort arbejde

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra a a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa) udarbejde en fælles forståelse af sort arbejde gennem vedtagelse af en klar definition af sort arbejde, der afspejler virkeligheden på arbejdsmarkedet

Begrundelse

Den nuværende definition af sort arbejde stammer fra 1998 og kan som sådan ikke bidrage til en fuld forståelse af fænomenet og til at bekæmpe det på den mest effektive måde. Skabelsen af lovlig beskæftigelse er særlig vigtig for kvinder, da de sakker bagud, hvad angår opfyldelsen af beskæftigelsesmålene i EU2020-strategien: styrkelsen af kvindernes beskæftigelse er afgørende for, at de kan opnå frihed til at arbejde under sikre og anstændige forhold, og er en drivkraft bag økonomisk vækst.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) udarbejde forslag til harmonisering i medlemsstaterne, hvori ligestillingsaspekterne er indarbejdet

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) forbedre vores viden om sort arbejde ved hjælp af fælles begreber, målingsværktøjer og fremme af fælles komparative analyser samt relaterede relevante indikatorer

a) forbedre vores viden om sort arbejde ved hjælp af fælles begreber, målingsværktøjer og fremme af fælles komparative analyser samt relaterede relevante indikatorer, herunder køns- og aldersrelevante indikatorer

Begrundelse

EU's arbejdsmarkeder er kønsopdelte, og kvinder er hyppigere beskæftiget i sektorer som hjemmeplejeindustrien. Disse jobs er ikke kun sort arbejde, men de er også af kortere varighed med færre timer og minimal løn. Det giver ikke kvinderne mulighed for at blive økonomisk uafhængige. Der findes dog ikke meget data, der kan støtte politikker til bekæmpelse af dette fænomen, f.eks. mangler der oplysninger om indvandrerkvinder.

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) etablere instrumenter, f.eks. en vidensbank over forskellige praksisser/foranstaltninger, bl.a. bilaterale aftaler, som anvendes i medlemsstaterne til at forebygge og afskrække fra sort arbejde

c) etablere effektive instrumenter, f.eks. en interaktiv vidensbank i Eurofound over forskellige praksisser/foranstaltninger, bl.a. bilaterale aftaler, som anvendes i medlemsstaterne til at forebygge og afskrække fra sort arbejde for at lette overgangen fra uformel til formel økonomi, og positive foranstaltninger til at tilskynde borgerne til legalt at beskæftige de personer, hvis beskæftigelse førhen var sort

Begrundelse

Eurofounds nuværende database betragtes som et værdifuldt værktøj. Ændringen af databasen til en interaktiv vidensbank vil gøre den endnu mere værdifuld, idet den kan lette mulighederne for udveksling af erfaringer og god praksis og give ajourførte, objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger. Derfor opfordrer ordføreren Europa-Kommissionen til at oprette en vidensbank under Eurofounds, der skal støtte den europæiske platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde, hvilket vil blive en ekstra opgave for agenturet.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) vedtage ikke-bindende retningslinjer for tilsyn, håndbøger med god praksis og fælles principper for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde

d) vedtage ikke-bindende retningslinjer for tilsyn, håndbøger med god praksis og fælles principper for tilsyn med henblik på bekæmpelse af sort arbejde, der omfatter alle forskellene i mænds og kvinders arbejdsforhold

Begrundelse

Dette forhold blev også nævnt i Europa-Parlamentets beslutning om "Effektivt arbejdstilsyn som middel til at forbedre arbejdsvilkårene i Europa", hvori det blev fremhævet, at EU2020-strategien gør opmærksom på behovet for kvinder på arbejdsmarkedet.

Ændringsforslag  21

Forslag til afgørelse

Artikel 4 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) Under udførelsen af sine opgaver skal platformen anvende alle relevante informationskilder, herunder undersøgelser og multilaterale samarbejdsprojekter, og tage hensyn til relevante EU-instrumenter og -strukturer samt erfaringer fra relevante bilaterale ordninger. Platformen skal etablere samarbejde med Eurofound og EU-OSHA.

2) Under udførelsen af sine opgaver sørger platformen for at integrere ligestillingsaspektet og anvende alle relevante informationskilder, herunder undersøgelser og multilaterale samarbejdsprojekter, og tage hensyn til relevante EU-instrumenter og -strukturer samt erfaringer fra relevante bilaterale ordninger. Platformen etablerer passende samarbejde med Eurofound, navnlig for så vidt angår udviklingen af en interaktiv vidensbank som en ekstra opgave for agenturet, EU-OSHA og Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder.

Begrundelse

Det er nødvendigt at inddrage Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for at sikre, at EU-platformen i sit arbejde tager højde for aspekterne vedrørende ligestilling mellem mænd og kvinder. Skabelsen af lovlig beskæftigelse er særlig vigtig for kvinder, da de sakker bagud, hvad angår opfyldelsen af beskæftigelsesmålene i EU 2020-strategien: styrkelsen af kvindernes beskæftigelse er afgørende for, at de kan opnå frihed til at arbejde under sikre og anstændige forhold, og er en drivkraft bag økonomisk vækst.

Ændringsforslag  22

Forslag til afgørelse

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Alle medlemsstater udpeger et kontaktpunkt som medlem af platformen. De kan desuden udpege en suppleant.

1. Alle medlemsstater udpeger et kontaktpunkt som medlem af platformen. De kan desuden udpege en suppleant. Begge udnævnelser skal tage behørigt hensyn til kønsbalancen.

Ændringsforslag  23

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og inden for sektorer med en høj forekomst af sort arbejde kan deltage i platformens møder som observatører efter de procedurer, som vedtages af deres organisationer.

1. Repræsentanter for arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan og kvindeorganisationer inden for sektorer med en høj forekomst af sort arbejde kan deltage i platformens møder som observatører efter de procedurer, som vedtages af deres organisationer.

Ændringsforslag  24

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) maksimalt 8 observatører, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan (fordelt ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer)

a) maksimalt 8 repræsentanter under efterlevelse af en velafbalanceret repræsentation af arbejdsmarkedets parter på tværfagligt plan (fordelt ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer),

Ændringsforslag  25

Forslag til afgørelse

Artikel 6 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) maksimalt 10 observatører, som repræsenterer arbejdsmarkedets parter i sektorer med en høj forekomst af sort arbejde (fordelt ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer).

b) maksimalt 10 observatører under efterlevelse af en velafbalanceret repræsentation af arbejdsmarkedets parter i sektorer med en høj forekomst af sort arbejde (fordelt ligeligt mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer).

Ændringsforslag  26

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) Kommissionen koordinerer platformens arbejde og leder møderne.

1. Kommissionen koordinerer platformens arbejde. Platformens arbejde tilrettelægges som følger:

 

a) hvert møde i platformen ledes af to repræsentanter blandt dets medlemmer, der er en mand og en kvinde fra forskellige medlemsstater

 

b) formændene bistås af to viceformænd, der er en mand og en kvinde fra forskellige medlemsstater

 

c) formændene og næstformændene udgør platformens præsidium

 

d) præsidiet forbereder og tilrettelægger arbejdet i platformen i samarbejde med Kommissionens tjenestegrene, der fungerer som sekretariat.

Ændringsforslag  27

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) et toårigt arbejdsprogram for platformen, som bl.a. fastlægger dens opgaver i detaljer, og hvilke regelmæssige rapporter der skal udarbejdes hvert andet år

b) et toårigt arbejdsprogram for platformen, som bl.a. fastlægger dens opgaver i detaljer, og hvilke regelmæssige rapporter der skal udarbejdes hvert andet år. Ligestillingsaspekterne er integreret i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag  28

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) oprettelsen af arbejdsgrupper, som skal undersøge de spørgsmål, der er fastlagt i platformens arbejdsprogram. Sådanne arbejdsgrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

c) oprettelsen af arbejdsgrupper, under efterlevelse af en velafbalanceret repræsentation, som skal undersøge de spørgsmål, der er fastlagt i platformens arbejdsprogrammer. Sådanne arbejdsgrupper opløses, når deres mandat er opfyldt.

Ændringsforslag  29

Forslag til afgørelse

Artikel 7 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) Eksperter med specifikke kompetencer inden for et af de behandlede områder kan fra sag til sag indbydes til at deltage i platformens eller arbejdsgruppens drøftelser, hvis det er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt.

3) Eksperter med specifikke kompetencer inden for et af de behandlede områder kan fra sag til sag indbydes til at deltage i platformens eller arbejdsgruppens drøftelser, hvis det er hensigtsmæssigt og/eller nødvendigt, eller når emnet kræver en tilgang, der integrerer kønsaspektet, og de udvælges under efterlevelse af princippet om kønsbalance.

Begrundelse

"Køn" er måske ikke et særligt forhold, der skal undersøges på EU-platformen, men det kan indgå i analyserne af andre forhold, hvis det skønnes, at virkningerne for kvinder og mænd ikke er ens. Inddragelsen af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder sikrer en sådan integration af kønsaspektet i EU-platformen.

PROCEDURE

Titel

En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

Referencer

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

FEMM

16.4.2014

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Behandling i udvalg

2.12.2014

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.1.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Rosa D’Amato


PROCEDURE

Titel

En europæisk platform for forbedring af samarbejdet i forbindelse med forebyggelse af og afskrækkelse fra sort arbejde

Referencer

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Dato for høring af EP

9.4.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Ordførere

       Dato for valg

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Dato for vedtagelse

7.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

5

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Dato for indgivelse

22.5.2015

Juridisk meddelelse