Διαδικασία : 2014/0124(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0172/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0172/2015

Συζήτηση :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Ψηφοφορία :

PV 02/02/2016 - 6.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0033

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1268kWORD 766k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εισηγητής: Georgi Pirinski

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0221),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 153 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0144/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 10 Σεπτεμβρίου 2014(1),

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 7ης Οκτωβρίου 2014(2),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0172/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Το άρθρο 151 της Συνθήκης θέτει ως στόχους στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, τους όρους εργασίας, την αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

(3) Το άρθρο 151 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) θέτει ως στόχους στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής την προώθηση της απασχόλησης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Για την επίτευξη των εν λόγω στόχων, η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει και να συμπληρώνει τις δραστηριότητες των κρατών μελών στον τομέα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, τους όρους εργασίας, την αφομοίωση των αποκλειομένων από την αγορά εργασίας προσώπων και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, ενώ θα πρέπει να αποκλείεται κάθε εναρμόνιση του εθνικού δικαίου και των εθνικών νομοθετικών διατάξεων. Σύμφωνα με το άρθρο 153 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ, η Ένωση δύναται, ωστόσο, να λαμβάνει μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τις «αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη», εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας27.

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τις «αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη»27, εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, η οποία βλάπτει την οικονομία της Ένωσης, προκαλεί αθέμιτο ανταγωνισμό και στρεβλώσεις της αγοράς, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η χρηματοοικονομική βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και οι εργαζόμενοι να τυγχάνουν διαρκώς μικρότερης προστασίας στον τομέα των κοινωνικών δικαιωμάτων και της απασχόλησης. Για τον σκοπό αυτό, η ευρωπαϊκή πλατφόρμα (εφεξής «η πλατφόρμα») θα πρέπει να ενισχύει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, να παρέχει επίκαιρη, αντικειμενική, αξιόπιστη και συγκρίσιμη ενημέρωση, να βελτιώνει τη διασυνοριακή συνεργασία και να εντοπίζει και να καταγράφει τις εικονικές εταιρείες και παρεμφερείς επιχειρήσεις.

__________________

_________________

27 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα)

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4 β) Η δημιουργία της πλατφόρμας δεν θα πρέπει να θίγει τις αρμοδιότητες και/ή τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας καθώς τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ. Τα κράτη μέλη και οι διωκτικές αρχές τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική πρόληψη, διερεύνηση και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση αδήλωτης εργασίας. Ως εκ τούτου η πλατφόρμα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων ή άλλων δράσεων των κρατών μελών για την καταπολέμηση της παραοικονομίας, αλλά θα πρέπει, αντιθέτως, να στηρίζει μέτρα που ενθαρρύνουν και προωθούν τη δηλωμένη εργασία και αποτρέπουν τις δόλιες πρακτικές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη»28, κάτι που αποκλείει όλες τις παράνομες δραστηριότητες.

(5) Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο: «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας», με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται, από το 1998, σε επίπεδο Ένωσης «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη», κάτι που αποκλείει όλες τις παράνομες δραστηριότητες. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αποτυπώνει τις πρόσφατες εξελίξεις στην αγορά εργασίας.

_________________

 

28 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας», COM(2007) 628, της 24ης Οκτωβρίου 2007.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EL:HTML

 

Τροπολογία   6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 α) Οι ορισμοί της αδήλωτης εργασίας καθώς και οι εθνικές κανονιστικές ρυθμίσεις διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Επιπλέον, η αδήλωτη εργασία μπορεί να προσλαμβάνει διάφορες μορφές, ανάλογα με το εκάστοτε οικονομικό, διοικητικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η ποσοτικοποίηση του προβλήματος σε επίπεδο Ένωσης. Η αδήλωτη εργασία έχει επίσης πολύ διαφορετικές εκφάνσεις ανάλογα με τη φύση και το είδος της εργασίας και του σχετικού εργαζομένου. Οι οικιακές εργασίες, που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, αποτελούν στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς η εργασία αυτή είναι μονήρης και, ως εκ της φύσεώς της, αδιαφανής. Τα μέτρα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας πρέπει να είναι εξατομικευμένα προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές αυτές.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 β) Η ενδυνάμωση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού και να είναι επωφελής για τους οικονομικά δρώντες που δεν μετέρχονται την αδήλωτη εργασία. Η εμβέλεια της πλατφόρμας θα πρέπει να επεκταθεί αδιακρίτως σε όλες τις υφιστάμενες μορφές αδήλωτης εργασίας, προκειμένου να απαλλαγεί η Ένωση από την παραοικονομία, να δημιουργηθούν ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, να ανακάμψει η οικονομία και να επιτευχθούν οι εργασιακοί και κοινωνικοί στόχοι της Ένωσης.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5 γ) Η αδήλωτη εργασία έχει προσλάβει μεγάλες διαστάσεις και ανέρχεται σε άνω του 18% του ΑΕγχΠ της Ένωσης. Η έκτασή της ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, και κυμαίνεται από κάτω από το 8% έως άνω του 30% του ΑΕγχΠ. Σύμφωνα με το Eurofound , υπάρχει σαφές χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου και μεταξύ Ανατολής και Δύσης εντός της Ένωσης.

 

__________________

 

Έκθεση του Eurofound για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Νορβηγία (2013).

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η κατάχρηση του καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. Το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είναι ψευδές όταν ένα πρόσωπο έχει δηλωθεί ως αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια σχέση μισθωτής απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Η ψευδής αυτοαπασχόληση είναι, ως εκ τούτου, ψευδώς δηλωμένη εργασία και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας.

(6) Εκτός από την αδήλωτη εργασία, η πλατφόρμα θα πρέπει να επιληφθεί και της ψευδούς δηλωμένης εργασίας η οποία αφορά αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται νομότυπα στις δημόσιες αρχές. Μια μορφή αδήλωτης εργασίας είναι η κατάχρηση του καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο. Το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είναι ψευδές όταν ένα πρόσωπο έχει δηλωθεί ως αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια σχέση μισθωτής απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Η ψευδής αυτοαπασχόληση είναι, ως εκ τούτου, ψευδώς δηλωμένη εργασία. Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι οι ορισμοί και οι νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά την αυτοαπασχόληση διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών. Η ψευδής αυτοαπασχόληση και η αδήλωτη εργασία συνιστούν χαρακτηριστικές δραστηριότητες της παραοικονομίας. Ως εκ τούτου, τα αυξανόμενα φαινόμενα της ψευδούς αυτοαπασχόλησης και της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπισθούν από την πλατφόρμα και οι κύριοι κίνδυνοι από την απάτη θα πρέπει να εντοπισθούν.

Τροπολογία   10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 α) Οι εταιρείες ταχυδρομικές θυρίδες είναι επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί με σκοπό να επωφελούνται από νομοθετικά κενά, ενώ οι ίδιες δεν παρέχουν κάποια υπηρεσία στους πελάτες. Αποτελούν μία βιτρίνα όσον αφορά τις παρεχόμενες από τους ιδιοκτήτες τους υπηρεσίες. Οι εταιρείες ταχυδρομικές θυρίδες θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρούνται ως μία έκφανση αδήλωτης εργασίας και θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας της πλατφόρμας.

Τροπολογία   11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 β) Η αδήλωτη εργασία σε εθνικό επίπεδο διαφέρει από την αδήλωτη εργασία σε διασυνοριακό επίπεδο. Η αδήλωτη εργασία μπορεί, μεταξύ άλλων μέσω περικοπών στους μισθούς στα κράτη μέλη στα οποία παρέχονται οι υπηρεσίες, να συμβάλλει σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως κοινωνικό ντάμπινγκ.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6 γ) Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους σχετικούς εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση να υποχρεούνται να δεχτούν επισφαλείς και συχνά επικίνδυνες συνθήκες εργασίας, σοβαρές παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και προστασία σημαντικά πιο περιορισμένη από αυτή που ορίζει η νομοθεσία περί εργασίας και κοινωνικής προστασίας, στερώντας έτσι από αυτούς τις δέουσες κοινωνικές παροχές, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης. Η κατάσταση των ανηλίκων είναι ακόμη πιο σοβαρή.

Αιτιολόγηση

Η αρχική πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αιτιολογική σκέψη 7 έχει χωριστεί σε δύο αιτιολογικές σκέψεις, τις αιτιολογικές σκέψεις 6γ και 7 αντιστοίχως.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις, επειδή μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στερεί από τους εργαζομένους τις κατάλληλες κοινωνικές παροχές και συνεπάγεται χαμηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πιο περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

(7) Ταυτόχρονα, η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις, επειδή μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση, υπονομεύοντας έτσι την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας. Επιπλέον, αυτό επιδρά αρνητικά στην απασχόληση και την παραγωγικότητα, γεγονός που οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό που στρεβλώνει την αγορά και βλάπτει την οικονομία στο σύνολό της. Η πλατφόρμα θα πρέπει να λαμβάνει ιδιαιτέρως υπόψη το γεγονός ότι οι ΜΜΕ, οι οποίες αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ένωση, πλήττονται ιδιαίτερα από το πρόβλημα αυτό. Επιπλέον, παράνομη απολαβή κοινωνικών παροχών και το κοινωνικό ντάμπινγκ αποτελούν ενδεχομένως άμεσες συνέπειες της αδήλωτης εργασίας.

Τροπολογία   14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 α) Η αδήλωτη εργασία έχει διαφορετικές επιπτώσεις στις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού, όπως οι μετανάστες και οι γυναίκες που συχνά υπερεκπροσωπούνται σε τομείς που επηρεάζονται από την αδήλωτη εργασία. Καθώς οι συνθήκες εργασίας και τα κίνητρα για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν σε αδήλωτη εργασία ποικίλλουν μεταξύ τομέων και χωρών, είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων προσεγγίσεων πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7 β) Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δεν επιτρέπει μόνο την αντιμετώπιση του προβλήματος από φορολογικής πλευράς, αλλά καθιστά επίσης δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την κοινωνική προστασία, όπως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων για εκείνες τις ομάδες αδήλωτων εργαζομένων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση ή εκτελούν εργασία που δεν θεωρείται καν αδήλωτη σε κάθε κράτος μέλος, όπως η άτυπη φροντίδα παιδιών ή η φροντίδα ηλικιωμένων μελών της οικογένειας που παρέχεται σε στενό οικογενειακό περιβάλλον, κυρίως από γυναίκες.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σε όλα τα κράτη μέλη έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων πολιτικής και μέτρων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εκτελέσει πολυμερή έργα σχετικά με ορισμένες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Η πλατφόρμα δεν θα αποτρέψει την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή διακανoνισμών που αφορούν τη διοικητική συνεργασία.

(8) Σε όλα τα κράτη μέλη έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας, ωστόσο εξακολουθεί να απουσιάζει μία ολιστική προσέγγιση. Η λήψη μέτρων αποτροπής, με τα οποία επιδιώκεται η τήρηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων με τον εντοπισμό και την επιβολή κυρώσεων λόγω μη συμμόρφωσης, συνεχίζει να αποτελεί την επικρατούσα προσέγγιση στα περισσότερα κράτη μέλη. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, ιδιαίτερα σε σχέση με τις καταχρήσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και τη φορολογική και εργατική νομοθεσία, μεριμνώντας ώστε οι εργοδότες αδήλωτων εργαζομένων να αντιμετωπίζουν αυστηρότερες διώξεις και βαρύτερες ποινές. Η αρχή σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες βαρύνονται με την επιστροφή των μη καταβληθεισών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων, καθώς και η απειλή διενέργειας πρόσθετων ελέγχων και επιβολής χρηματικών ποινών που υπερβαίνουν σαφώς τα τυχόν οφέλη, αποτελούν σημαντικά μέτρα αποτροπής, με τα οποία οι εργοδότες αποθαρρύνονται να δρουν στο πλαίσιο της παραοικονομίας.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 α) Τα τελευταία χρόνια έχει επίσης σημειωθεί μία εμφανής υποστηρικτική προσέγγιση, η οποία ενθαρρύνει και προωθεί τη δηλωμένη εργασία. Προς την κατεύθυνση αυτή, μια διαδραστική τράπεζα γνώσης, όπως αναπτύχθηκε από το Eurofound, θα μπορούσε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν νέες προσεγγίσεις.

 

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

 

Τροπολογία

 

(8 β) Τα κράτη μέλη έχουν επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εκτελέσει πολυμερή έργα σχετικά με ορισμένες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Η πλατφόρμα πρέπει να συνοδεύει τις δράσεις αυτές και να συμβάλλει στη βελτίωση της εφαρμογής διμερών και πολυμερών συμφωνιών ή ρυθμίσεων που αφορούν τη διοικητική συνεργασία.

Τροπολογία              19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8 γ) Η πλατφόρμα θα πρέπει να σέβεται πλήρως και να τηρεί τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα οικεία άρθρα 5, 15, 28 και 31, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις και συστάσεις της ΔΟΕ, και ιδίως τη σύμβαση αριθ. 81 σχετικά με την επιθεώρηση εργασίας στις επιχειρήσεις και το εμπόριο, τη σύμβαση αριθ. 189 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό, τη σύμβαση αριθ. 150 σχετικά με τη διαχείριση της εργασίας: ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση και τη σύσταση αριθ. 198 σχετικά με τη σχέση εργασίας.

Τροπολογία   20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ παραμένει αποσπασματική, τόσο ως προς τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη όσο και ως προς τα καλυπτόμενα θέματα. Δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός για τη διασυνοριακή συνεργασία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών με σκοπό την εξέταση θεμάτων που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

(9) Σήμερα, η στενή και αποτελεσματική συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης παραμένει αποσπασματική, τόσο ως προς τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη όσο και ως προς τα καλυπτόμενα θέματα. Δεν υπάρχει επίσημος μηχανισμός για τη διασυνοριακή συνεργασία των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών με σκοπό την εξέταση θεμάτων που αφορούν την αδήλωτη εργασία. Η πλατφόρμα θα πρέπει να βασίζει τις εργασίες της στη δραστηριότητα άλλων οργάνων και θα πρέπει ενδεχομένως να αξιοποιεί το σύστημα πληροφοριών της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η πλατφόρμα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις διαφορές που υφίστανται μεταξύ των εθνικών νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά την αδήλωτη εργασία και, ενδεχομένως, να προωθεί τη διάθεση επαρκών πόρων για την πραγματοποίηση ελέγχων στην εργασία με στόχο τη βελτίωση της διασυνοριακής επιβολής.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(10) Η ενίσχυση της ενεργού συνεργασίας των κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα την αδήλωτη εργασία, με σεβασμό στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την αρχή της μη διάκρισης, καθώς και στα δικαιώματα των εργαζομένων και το κοινωνικό κεκτημένο. Ο στόχος της εν λόγω ενισχυμένης συνεργασίας θα πρέπει να έγκειται στην προώθηση της δηλωμένης εργασίας και στο να καταστεί η αδήλωτη εργασία η λιγότερο ελκυστική επιλογή.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10 α) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας και άλλοι αρμόδιοι φορείς, ιδίως οι αρχές επιβολής του νόμου, πρέπει συχνά να έχουν άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που κατέχονται από εθνικές αρχές τρίτων χωρών. Η αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή δεδομένων, είναι συνεπώς απαραίτητη για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας, χωρίς να παραγνωρίζεται η σπουδαιότητα της προστασίας των δεδομένων.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10 β) Τα εθνικά συστήματα επιθεώρησης εργασίας πρέπει να οργανωθούν με αποτελεσματικό τρόπο και να διαθέτουν επαρκώς ειδικευμένο προσωπικό προκειμένου να λειτουργούν αποδοτικά και να προβαίνουν σε συστηματικούς και συχνούς ελέγχους.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Σκοπός της πλατφόρμας είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, να διαμορφώσει ένα ενωσιακό πλαίσιο εμπειρογνωμοσύνης και ανάλυσης, και να βελτιώσει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.

(11) Η πλατφόρμα πρέπει να συμβάλλει στην εξάλειψη της καταχρηστικής εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της αδήλωτης εργασίας. Για το σκοπό αυτό σκοπός της πλατφόρμας θα πρέπει να είναι να διευκολύνει και να βελτιώνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, καθώς και να αναπτύσσει, σε επίπεδο Ένωσης, κοινές αντιλήψεις, εμπειρογνωμοσύνη και ανάλυση, μεταξύ άλλων σε νέες και αναδυόμενες σχέσεις εργασίας. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να ενισχύει τη γνώση μέσω της δημιουργίας μιας τράπεζας γνώσης, να μελετά τρόπους βελτίωσης της ανταλλαγής δεδομένων, να προτείνει κοινά προγράμματα κατάρτισης και ανταλλαγές μεταξύ των επιθεωρήσεων εργασίας, να ενισχύει τους μηχανισμούς αποτελεσματικού ελέγχου και να συμβάλλει στη βελτίωση του επιχειρησιακού συντονισμού μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών επιβολής του νόμου. Επιπροσθέτως, η πλατφόρμα θα πρέπει να συμβάλλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών.

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 α) Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνει στο πλαίσιο των εργασιών της, η πλατφόρμα θα πρέπει να προτείνει κανόνες και να παρέχει ενδεχομένως συμβουλές για την εκπόνηση νομοθετικών διατάξεων σχετικά με την αδήλωτη εργασία καθώς και να αναπτύσσει το δυναμικό της για την παροχή συμβουλών σχετικά με τα απαιτούμενα πολιτικά μέτρα και μέσα.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11 β) Ο εντοπισμός, η ανάλυση και η επίλυση των πρακτικών προβλημάτων που συνδέονται με την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία, εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και των εθνικών τους συστημάτων επιθεώρησης εργασίας. Ως εκ τούτου, απαιτείται μία στενή και αποτελεσματική συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –ιδίως μελέτες, διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και πολυμερή έργα συνεργασίας– και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και δομών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση αυτών των μέτρων όσον αφορά την αποτροπή ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών μπορεί να έχει τη μορφή κοινών κύκλων κατάρτισης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και λύσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι ευρωπαϊκές εκστρατείες ή οι κοινές στρατηγικές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδήλωτη εργασία.

(12) Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –ιδίως μελέτες, διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και πολυμερή έργα συνεργασίας– και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και δομών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση αυτών των μέτρων όσον αφορά την αποτροπή ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών μπορεί να έχει τη μορφή κοινών κύκλων κατάρτισης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και λύσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι ευρωπαϊκές ή οι κοινές στρατηγικές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδήλωτη εργασία, με βάση τις πολιτικές και στρατηγικές για τη συνειδητοποίηση του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας που ήδη υφίστανται σε διαφορετική έκταση στα κράτη μέλη. Στην πλατφόρμα θα πρέπει να συμμετέχουν και μη κυβερνητικοί φορείς ως σημαντική πηγή πληροφοριών. Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ άλλων με την προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων διασυνοριακής συνεργασίας και επιβολής του νόμου, καθώς και με την αξιολόγηση των εμπειριών τους από μια τέτοια συνεργασία ώστε να εξάγονται συμπεράσματα για τη μελλοντική πολιτική δράση.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12 α) Η πλατφόρμα δεν πρέπει να αποτελεί απλώς ένα παθητικό όργανο καταγραφής και αξιολόγησης. Θα πρέπει επίσης να συμβάλλει ενεργά στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, με την επεξεργασία πρακτικών κατευθυντηρίων γραμμών κατά των οργανωμένων μορφών και δικτύων αδήλωτης εργασίας και με την παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές και τους φορείς. Για το σκοπό αυτό η πλατφόρμα θα πρέπει να εξετάζει προσεγγίσεις και να προτείνει μέτρα και μέσα, τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλλουν στη βελτίωση της πρόληψης, του ελέγχου και των κυρώσεων όσον αφορά τις οργανωμένες μορφές και τα δίκτυα αδήλωτης εργασίας και να διευκολύνει την τήρηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η αδήλωτη εργασία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων τριών διαφορετικών εθνικών αρχών επιβολής του νόμου: των επιθεωρήσεων εργασίας, των επιθεωρήσεων κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις εργασίες συμμετέχουν επίσης οι μεταναστευτικές αρχές και οι υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι τελωνειακές αρχές, η αστυνομία, η εισαγγελία και οι κοινωνικοί εταίροι.

(13) Συχνά ο περιορισμός της αδήλωτης εργασίας εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων διαφορετικών εθνικών φορέων επιβολής του νόμου, όπως των επιθεωρήσεων εργασίας, των επιθεωρήσεων κοινωνικής ασφάλισης, των ιδρυμάτων κοινωνικής ασφάλισης, των επιθεωρήσεων υγείας και ασφάλειας και των φορολογικών αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις εργασίες συμμετέχουν επίσης οι μεταναστευτικές αρχές και οι υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι τελωνειακές αρχές, η αστυνομία, η εισαγγελία και οι κοινωνικοί εταίροι.

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για τη συνολική και επιτυχή αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας πρόκειται να εφαρμοστεί ένα μείγμα πολιτικής στα κράτη μέλη το οποίο θα διευκολύνεται από τη διαρθρωμένη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εθνικές αρχές που έχουν ηγετικό ρόλο και/ή δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(14) Για τη συνολική και επιτυχή αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα εξατομικευμένο μείγμα πολιτικής στα κράτη μέλη, το οποίο θα βασίζεται στη διαρθρωμένη συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων. Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εθνικές αρχές, τους εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και ενδέχεται, κατά περίπτωση, να περιλαμβάνει φορείς που έχουν ηγετικό ρόλο και/ή δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και στην προστασία των αδήλωτων εργαζομένων. Στο πλαίσιο αυτό καθοριστική είναι επίσης η σημασία της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών ιδιωτικών φορέων.

Τροπολογία    31

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14 α) Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η επιτυχία της πλατφόρμας, θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των επιθεωρήσεων εργασίας στα κράτη μέλη.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15) Η πλατφόρμα, για να επιτύχει τους στόχους της, θα πρέπει να υποστηρίζεται από ένα «ενιαίο σημείο επαφής» σε κάθε κράτος μέλος, το οποίο θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για τη σύνδεσή του με τις εθνικές αρχές που ασχολούνται με τις πολύπλευρες πτυχές της αδήλωτης εργασίας.

(15) Η πλατφόρμα, για να επιτύχει τους στόχους της, θα πρέπει να υποστηρίζεται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, ο οποίος θα πρέπει να έχει τις απαραίτητες αρμοδιότητες για τη σύνδεσή του με τις εθνικές αρχές, τους περιφερειακούς και ενωσιακούς φορείς, και άλλους φορείς, και ιδίως με τους κοινωνικούς εταίρους, που ασχολούνται με τις πολύπλευρες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Η εργασίες της πλατφόρμας θα πρέπει να διενεργούνται σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15 α) Οι ανώτεροι εκπρόσωποι θα πρέπει να βρίσκονται σε επαφή με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας όσον αφορά τις δραστηριότητες της πλατφόρμας και να εξασφαλίζουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών και να διευκολύνουν τη συμβολή τους στις δραστηριότητες της πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, όταν τα εξεταζόμενα ζητήματα αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους στην ΕΕ, τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στους τομείς που πλήττονται πιο σοβαρά από την αδήλωτη εργασία, και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα το Eurofound και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το γεγονός ότι στις εργασίες της πλατφόρμας συμμετέχουν ως παρατηρητές το Eurofound και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία δεν συνεπάγεται επέκταση των υφιστάμενων εντολών τους.

(16) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους στην ΕΕ, τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στους τομείς που είτε πλήττονται σοβαρά από την αδήλωτη εργασία είτε διαδραματίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) και τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης.

Τροπολογία              35

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16 α) Το Eurofound πρέπει να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας διαδραστικής τράπεζας γνώσης με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και για την αξιολόγηση των επιπτώσεων της αδήλωτης εργασίας στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Τροπολογία  36

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16 β) Η Επιτροπή Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) δημιουργήθηκε με την απόφαση 95/319/EΚ της Επιτροπής προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή από τα κράτη μέλη της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει ένα παρατηρητή SLIC, προκειμένου να αποφευχθούν οι επικαλύψεις και να παραχθούν αποτελέσματα συνέργειας.

 

____________

 

Απόφαση 95/319/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Ιουλίου 1995, σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπής ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (ΕΕ L 188, 9.8.1995, σ. 11).

Τροπολογία   37

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η πλατφόρμα μπορεί να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για την εξέταση ειδικών θεμάτων και θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών με ειδικές δεξιότητες.

(19) Η πλατφόρμα μπορεί να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για την εξέταση ειδικών θεμάτων, όπως στοχευμένες πολιτικές για τους εργαζόμενους στον άτυπο τομέα απασχόλησης, που είναι νέοι, ηλικιωμένοι ή γυναίκες, και ιδιαίτερα γυναίκες με αναπηρίες και μετανάστριες, καθώς και τις αιτίες της αδήλωτης εργασίας, και θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη επαγγελματιών με ειδικές δεξιότητες.

Αιτιολόγηση

Η εργασία σε ιδιωτικά νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών υπηρεσιών όπως ο καθαρισμός ή η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, είναι συχνά μη ελεγχόμενη και συχνά εκτελείται από γυναίκες. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, θα πρέπει να προβλεφθεί μια ομάδα εργασίας για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στην αδήλωτη εργασία και τις επιπτώσεις για την κοινωνική τους ασφάλιση. Είναι επίσης σημαντικό η πλατφόρμα να εξετάσει τους λόγους που επανειλημμένα οδηγούν τους εργαζόμενους να στρέφονται σε θέσεις αδήλωτης εργασίας, και τα κράτη μέλη να συζητήσουν τις πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των αιτιών.

Τροπολογία  38

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Η πλατφόρμα θα συνεργάζεται με τις σχετικές ενωσιακές ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται με την αδήλωτη εργασία.

(20) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συνεργάζεται με τις σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, τις επιτροπές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι δραστηριότητες των οποίων συνδέονται με την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Τροπολογία  39

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20 α) Στο πλαίσιο των εργασιών της, η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει στοιχεία στην κοινή έκθεση της Επιτροπής για την απασχόληση, όσον αφορά την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

Τροπολογία  40

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η πλατφόρμα και οι αρμοδιότητές της θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω του άξονα PROGRESS του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) εντός των πιστώσεων που καθορίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

(21) Η πλατφόρμα και οι αρμοδιότητές της θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω του άξονα PROGRESS του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) εντός των πιστώσεων που καθορίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται κατά διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο για το έργο της πλατφόρμας.

Τροπολογία   41

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη δημιουργία του δικτύου,

(22) Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη δημιουργία της πλατφόρμας,

Τροπολογία   42

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22 α) Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα είναι ένα χρήσιμο πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό δυνητικό μέσο της Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την υφιστάμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, άμεσα ή έμμεσα, ενθαρρύνει την αδήλωτη εργασία.

Τροπολογία  43

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Δημιουργείται πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (στο εξής «πλατφόρμα»).

1. Δημιουργείται ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας (στο εξής «πλατφόρμα»).

 

Τροπολογία  44

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου που ορίζονται από όλα τα κράτη μέλη·

α) ένα ανώτερο εκπρόσωπο από κάθε κράτος μέλος, που εκπροσωπεί τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και / ή άλλοι φορείς που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, με εντολή να συμμετάσχει σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την πλατφόρμα εξ ονόματος του κράτους μέλους·

Τροπολογία  45

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων κατ’ ανώτατο όριο που είναι οργανωμένοι σε επίπεδο Ένωσης και έχουν ορισθεί από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.

Τροπολογία  46

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα ακόλουθα πρόσωπα μπορούν να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό:

3. Τα ακόλουθα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν ενεργά στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας ως παρατηρητές και η συμβολή τους λαμβάνεται δεόντως υπόψη, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στον εσωτερικό κανονισμό:

Τροπολογία   47

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εκπρόσωποι διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι σε τομείς με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας·

α) δεκατέσσερις εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων κατ’ ανώτατο όριο σε τομείς με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας που ορίζονται από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.

Τροπολογία  48

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχεία β α έως β δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) ένας εκπρόσωπος της επιτροπής ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC),

 

β β) ένας εκπρόσωπος της διοικητικής επιτροπής για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας όπως προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α,

 

β γ) ένας εκπρόσωπος του δικτύου δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης (ΔΥΑ),

 

β γ) ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), και ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ),

 

β δ) ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ)

 

______________

 

ΕΕ L …

Τροπολογία  49

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εκπρόσωποι των χωρών ΕΟΧ.

δ) ένας εκπρόσωπος από κάθε τρίτη χώρα που συμμετέχει στον ΕΟΧ.

Τροπολογία  50

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1 α

 

Ορισμοί

 

Για το σκοπό της παρούσας απόφασης, ως «αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας» νοείται η πρόληψη, η αποτροπή και η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας καθώς και η ενθάρρυνση και προώθηση της δηλωμένης εργασίας.

Τροπολογία  51

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Στόχοι

Στόχοι

 

Πρωταρχικός στόχος της πλατφόρμας είναι να παρέχει προσθετική αξία σε επίπεδο της Ένωσης στις προσπάθειες των κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το σύνθετο πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας καθώς και οι πολλαπλές επιπτώσεις και συνέπειές του, συμπεριλαμβανομένης της ενθάρρυνσης και προώθησης της δηλωμένης εργασίας.

Η πλατφόρμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, συμβάλλει στην καλύτερη επιβολή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και στην εμφάνιση τυπικών θέσεων απασχόλησης και, μ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητας της εργασίας· επίσης, προωθεί την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση με:

Η πλατφόρμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, συμβάλλει για το σκοπό αυτό στη βελτίωση και στην καλύτερη επιβολή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και στην εμφάνιση τυπικών θέσεων απασχόλησης. Κατ’ αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης στον τομέα της απασχόλησης, παρέχοντας ένα αποτελεσματικότερο ενωσιακό πλαίσιο για την απασχόληση και την υγεία και ασφάλεια στον τόπο εργασίας και αποτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο την υποβάθμιση της ποιότητας της εργασίας· επίσης, προωθεί την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση με:

α) τη βελτίωση της συνεργασίας των διαφόρων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης·

α) τη βελτίωση της αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας των αρμοδίων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και άλλων εμπλεκομένων φορέων σε επίπεδο Ένωσης με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη πρόληψη, αποτροπή και καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας σε όλες τις μορφές της, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης·

β) τη βελτίωση της τεχνικής επάρκειας των διαφόρων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών όσον αφορά την αντιμετώπιση διασυνοριακών πτυχών της αδήλωτης εργασίας·

β) την υποστήριξη των διαφόρων υπηρεσιών επιβολής του νόμου των κρατών μελών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και την επίλυση διασυνοριακών πτυχών της αδήλωτης εργασίας, καθώς και τον συναφή αθέμιτο ανταγωνισμό και τις στρεβλώσεις της αγοράς,

γ) την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την επείγουσα ανάγκη δράσης και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

γ) την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την αδήλωτη εργασία και την ανάγκη κατάλληλης δράσης καθώς και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να εντείνουν επειγόντως τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας,

Τροπολογία  52

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συντονίζει τις διασυνοριακές επιχειρησιακές δράσεις.

γ) ενθαρρύνει και διευκολύνει πρακτικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διασυνοριακές επιχειρησιακές δράσεις.

Τροπολογία  53

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α) συμβάλλει σε μία οριζόντια κατανόηση των ζητημάτων που αφορούν την αδήλωτη εργασία.

Τροπολογία  54

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Καθήκοντα

Καθήκοντα

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:

(1) Για την εκτέλεση της αποστολής της, η πλατφόρμα εκτελεί, ειδικότερα, τα ακόλουθα καθήκοντα:

α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης εργασίας με την κατάρτιση κοινών εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων μέτρησης και την προώθηση κοινών συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων σχετικών δεικτών·

α) βελτιώνει τη γνώση όλων των μορφών αδήλωτης εργασίας, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις αιτίες και τις περιφερειακές διαφορές, με την κατάρτιση κοινών εννοιών, όπως εμπεριστατωμένοι ορισμοί των υφισταμένων και νέων μορφών αδήλωτης εργασίας, δείκτες και μέθοδοι συλλογής δεδομένων, δημιουργία εργαλείων μέτρησης και προώθηση κοινών συγκριτικών αναλύσεων και ερευνών·

 

α α) βελτιώνει τη γνώση και την αμοιβαία κατανόηση των επιμέρους εθνικών συστημάτων επιθεώρησης εργασίας και των πρακτικών για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, των συνεπειών της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής αδήλωτης εργασίας, σε συνάρτηση με τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις στρεβλώσεις της αγοράς, καθώς και των επικίνδυνων συνθηκών εργασίας που αντιμετωπίζουν τα άτομα στο πλαίσιο αδήλωτης εργασίας·

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς και των μέτρων αποτροπής γενικότερα·

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα και τις συνέπειες διαφόρων μέτρων πολιτικής, όπως πρόληψη και αποτροπή καθώς και διευκόλυνση μέτρων με τα οποία ενθαρρύνεται και προωθείται η δηλωμένη εργασία, για τον περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας·

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα γνώσεων σχετικά με τις διάφορες πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας·

γ) δημιουργεί αποτελεσματικά εργαλεία, π.χ. διαδραστική τράπεζα γνώσεων σχετικά με τις διάφορες πρακτικές/μέτρα, που βασίζονται στην εφαρμογή διαφόρων προτύπων αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των διμερών και πολυμερών συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

δ) αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές για την επιβολή, εγχειρίδια ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών·

ε) αναπτύσσει μορφές συνεργασίας που αυξάνουν την τεχνική επάρκεια για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών της αδήλωτης εργασίας, αφενός, με τη θέσπιση κοινού πλαισίου για κοινές δραστηριότητες των επιθεωρήσεων και, αφετέρου, με ανταλλαγές προσωπικού·

ε) αναπτύσσει στενή συνεργασία προκειμένου να βελτιώσει την ικανότητα των εθνικών συστημάτων επιθεώρησης εργασίας όσον αφορά τους ελέγχους και την αντιμετώπιση των διασυνοριακών πτυχών της αδήλωτης εργασίας μέσω δράσεων, όπως κοινές δραστηριότητες, συναφείς βάσεις δεδομένων και ανταλλαγές προσωπικού·

 

ε α) συντάσσει και δημοσιεύει πληροφορίες για να διευκολύνει τις δραστηριότητες των εθνικών συστημάτων επιθεώρησης εργασίας,

στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)·

στ) αναπτύσσει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και βελτιώνει την ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που καθιερώθηκε από τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI),

 

στ α) συμβάλλει στον εντοπισμό τομέων που σχετίζονται με την αδήλωτη εργασία, στους οποίους η νομοθεσία της Ένωσης δεν επιτυγχάνει τους επιδιωκόμενους στόχους της·

ζ) αναπτύσσει μόνιμη ικανότητα για την κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου και θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την εκτέλεση κοινών κύκλων κατάρτισης·

ζ) αναπτύσσει και βελτιώνει τη μόνιμη ικανότητα για την κατάρτιση των αρχών επιβολής του νόμου και θεσπίζει κοινό πλαίσιο για την εκτέλεση κοινών κύκλων κατάρτισης προκειμένου να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, μεταξύ των οποίων και εκείνες που απορρέουν από τη σύμβαση αριθ. 81 της ΔΟΕ·

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους για να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την καταπολέμηση ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας·

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους για να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την καταπολέμηση ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας και προωθεί την κατάλληλη δράση·

 

η α) υποβάλλει προτάσεις στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για να συμπεριληφθούν στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι κατάλληλες δράσεις για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων πτυχών της αδήλωτης εργασίας καθώς και των συνεπειών από την μη λήψη μέτρων στα σχετικά κράτη μέλη·

 

η β) υποβάλλει γνωμοδοτήσεις και προτάσεις στην Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο επί ζητημάτων που αφορούν τη βελτίωση της νομοθεσίας και την επιβολή του ενωσιακού δικαίου σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία στα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας καθώς και τις συνέπειες από τη μη λήψη μέτρων·

 

η γ) ενθαρρύνει την ενεργό συνεργασία μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών και τρίτων χωρών, κατά περίπτωση, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την αδήλωτη εργασία που αφορά τις εν λόγω τρίτες χώρες,

θ) αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα αυτό, πραγματοποιώντας κοινές δραστηριότητες όπως ευρωπαϊκές εκστρατείες και θεσπίζοντας περιφερειακές ή ενωσιακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων τομεακών προσεγγίσεων.

θ) αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με το πρόβλημα αυτό, πραγματοποιώντας κοινές δραστηριότητες όπως ευρωπαϊκές εκστρατείες και θεσπίζοντας περιφερειακές ή ενωσιακές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων τομεακών προσεγγίσεων·

 

θ α) ενθαρρύνει τις εθνικές αρχές και τους λοιπούς φορείς να παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες στους εργαζόμενους, οι οποίοι αποτελούν θύματα των πρακτικών της αδήλωτης εργασίας.

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα από σχετικές διμερείς συμφωνίες. Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το Eurofound και την EU-OSHA.

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα από σχετικές διμερείς συμφωνίες.

 

(2 α) Η πλατφόρμα καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το Eurofound, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη διαδραστικής τράπεζας γνώσης ως πρόσθετο καθήκον του οργανισμού, καθώς και με την EU-OSHA.

 

_________________

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316, 14.11.2012, σ.1).

Τροπολογία  55

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 5

Άρθρο 5

Ενιαίο σημείο επαφής

Ανώτεροι εκπρόσωποι

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής ως μέλος της πλατφόρμας. Μπορεί επίσης να ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος.

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν ανώτερο εκπρόσωπο όπως ορίζει το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) ως μέλος της πλατφόρμας. Μπορεί επίσης να ορίζει αναπληρωτή ο οποίος παρακολουθεί τις συνεδριάσεις της πλατφόρμας, κατά περίπτωση.

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό των εκπροσώπων τους, περιλαμβάνουν κάθε δημόσια αρχή που συμβάλλει στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, όπως τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τους κοινωνικούς εταίρους.

(2) Τα κράτη μέλη, κατά τον ορισμό ενός ανώτερου εκπροσώπου και του αναπληρωτή του, εξασφαλίζουν τη σύμπραξη κάθε αρμόδιας αρχής που συμβάλλει στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας σε εγχώριο ή διασυνοριακό πλαίσιο, όπως τις επιθεωρήσεις εργασίας, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης, τις φορολογικές αρχές, τις υπηρεσίες απασχόλησης και τις μεταναστευτικές αρχές (στο εξής «αρχές επιβολής του νόμου»). Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και/ή πρακτική, περιλαμβάνουν επίσης τους κοινωνικούς εταίρους και τους λοιπούς συναφείς φορείς.

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρχών επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των φορέων επιβολής του νόμου και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την πρακτική, των κοινωνικών εταίρων και των λοιπών συναφών φορέων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.

(4) Τα ενιαία σημεία επαφής συνδέονται με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή αποτροπή της αδήλωτης εργασίας όσον αφορά τις δραστηριότητες της πλατφόρμας και εγγυώνται τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις και/ή τη συμβολή τους στις δραστηριότητες της πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, εάν τα εξεταζόμενα ζητήματα αφορούν τον τομέα της αρμοδιότητάς τους.

(4) Οι ανώτεροι εκπρόσωποι που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) συνδέονται τακτικά με όλες τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή την πρακτική, με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών.

Τροπολογία  56

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 6

διαγράφεται

Εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων

 

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις οργανώσεις τους.

 

(2) Με βάση τις προτάσεις των διακλαδικών και κλαδικών κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, αυτή η ομάδα παρατηρητών αποτελείται από:

 

α) 8 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι εκπροσωπούν διακλαδικούς κοινωνικούς εταίρους (ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων)·

 

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους από κλάδους με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας (ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων).

 

Τροπολογία  57

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 7

Άρθρο 7

Λειτουργία

Λειτουργία

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της πλατφόρμας και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της.

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της πλατφόρμας και o εκπρόσωπος της Επιτροπής στην πλατφόρμα συμπροεδρεύει στις συνεδριάσεις της. Τα μέλη της πλατφόρμας εκλέγουν από τις τάξεις τους έναν ακόμη συμπρόεδρο με ίσα δικαιώματα καθώς και δύο αναπληρωτές. Οι συμπρόεδροι και οι αναπληρωτές συγκροτούν το Προεδρείο της πλατφόρμας (εφεξής «το Προεδρείο»).

 

(1 α) Η πλατφόρμα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως.

(2) Η πλατφόρμα, για την εκτέλεση της αποστολής της, εγκρίνει με απόφαση κατά πλειοψηφία:

(2) Η πλατφόρμα, για την εκτέλεση της αποστολής της, εγκρίνει με απόφαση κατά πλειοψηφία:

α) τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων της πλατφόρμας·

α) τον εσωτερικό κανονισμό, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις ρυθμίσεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων της πλατφόρμας·

β) διετές πρόγραμμα εργασίας της πλατφόρμας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα λεπτομερή καθήκοντα, καθώς και τις τακτικές εκθέσεις της πλατφόρμας που θα υποβάλλονται ανά διετία·

β) ετήσιο καθώς και πολυετές πρόγραμμα εργασίας της πλατφόρμας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα λεπτομερή καθήκοντα της πλατφόρμας, και λαμβάνει υπόψη τις δραστηριότητες που ανελήφθησαν τον προηγούμενο χρόνο/τα προηγούμενα χρόνια·

γ) τη σύσταση ομάδων εργασίας για την εξέταση θεμάτων που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας της πλατφόρμας. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας διαλύονται αμέσως μετά την εκπλήρωση της εντολής τους.

γ) τη σύσταση ομάδων εργασίας για την εξέταση θεμάτων που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας της πλατφόρμας, των οποίων προεδρεύει ένα μέλος της πλατφόρμας και οι οποίες διαλύονται αμέσως μετά την εκπλήρωση της εντολής τους·

 

γ α) ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές της.

(3) Εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σχετικά με κάποιο εξεταζόμενο θέμα μπορούν να καλούνται, κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν στις συζητήσεις της πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, εάν αυτό κριθεί χρήσιμο και/ή αναγκαίο.

(3) Εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σχετικά με κάποιο εξεταζόμενο θέμα μπορούν να καλούνται από το Προεδρείο, κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν στις συζητήσεις της πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, εάν αυτό κριθεί χρήσιμο και/ή αναγκαίο.

(4) Η πλατφόρμα επικουρείται από Γραμματεία την οποία παρέχει η Επιτροπή. Η Γραμματεία προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, τα προγράμματα εργασίας της πλατφόρμας και τις εκθέσεις της.

(4) Η πλατφόρμα επικουρείται από Γραμματεία την οποία παρέχει η Επιτροπή. Η Γραμματεία προετοιμάζει τις συνεδριάσεις, τα σχέδια προγράμματος εργασίας της πλατφόρμας και τα σχέδια εκθέσεών της σε στενή συνεργασία και υπό την εποπτεία του Προεδρείου. Λαμβάνει επίσης μέτρα κατόπιν συστάσεων της πλατφόρμας.

 

(4 α) Η πλατφόρμα επιτελεί τις εργασίες της σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας που ορίζεται στο άρθρο 15 ΣΛΕΕ.

(5) Η Επιτροπή ενημερώνει τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες της πλατφόρμας.

(5) Η πλατφόρμα διαβιβάζει στην Επιτροπή τα προγράμματα εργασίας που αναφέρονται στην παράγραφο 2β) καθώς και τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2γα). Η Επιτροπή διαβιβάζει τα προγράμματα εργασίας και τις εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία  58

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

Συνεργασία

Συνεργασία

Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC), την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την ομάδα εργασίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Μπορούν επίσης να διοργανώνονται κοινές συνεδριάσεις.

1. Η πλατφόρμα συνεργάζεται, κατά περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων και επιτροπές σε ενωσιακό επίπεδο, οι εργασίες των οποίων αφορούν την αδήλωτη εργασία, ιδίως με την επιτροπή ανώτερων επιθεωρητών εργασίας (SLIC), την επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την απόσπαση εργαζομένων, τη Διοικητική Επιτροπή για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, την πλατφόρμα H5NCP της ΕΕ, την Επιτροπή Απασχόλησης (EMCO), την Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας (ΕΚΠ) και την ομάδα εργασίας για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας. Χάριν μιας αποτελεσματικότερης συνεργασίας μπορούν να οργανώνονται κοινές συνεδριάσεις. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών υποβάλλονται εντός ενός ευλόγου χρονικού διαστήματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

1 α. Η επικάληψη των εργασιών που επιτελούνται από φορείς σε επίπεδο Ένωσης πρέπει να αποφεύγεται. Για το σκοπό αυτό απαιτείται διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία    59

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συνολικό ποσό για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), οι ετήσιες πιστώσεις του οποίου εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Το συνολικό ποσό για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), οι ετήσιες πιστώσεις του οποίου εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) χρησιμοποιούνται κατά τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό.

Τροπολογία  60

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2 και έχει εκπληρώσει τα καθήκοντα που ορίζονται στο άρθρο 3 και στα προγράμματα εργασιών της πλατφόρμας.

Εντός …* [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης], η Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την πλατφόρμα, υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και την προσθετική αξία της απόφασης. Ειδικότερα, η έκθεση αυτή αξιολογεί τον βαθμό στον οποίο η πλατφόρμα έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 2, έχει φέρει σε πέρας την αποστολή της που ορίζεται στο άρθρο 4 και έχει υλοποιήσει τις προτεραιότητες που ορίζονται στα προγράμματα εργασιών της. Η Επιτροπή διαπιστώνει ενδεχόμενες ελλείψεις και υποβάλλει προτάσεις για τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Τροπολογία              61

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11 α

 

Προάσπιση δικαιωμάτων

 

Οι εργαζόμενοι που εφιστούν την προσοχή της πλατφόρμας σε περιπτώσεις αδήλωτης εργασίας, είτε απευθείας είτε μέσω των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου, προστατεύονται έναντι οποιασδήποτε δυσμενούς μεταχείρισης από τους εργοδότες τους.

(1)

ΕΕ C 458, 19.12.2014, σ. 43.

(2)

ΕΕ C 415, 20.11.2014, σ. 37.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

           Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την έναρξη της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου καλείται να εξετάσει ένα από τα πιο ανησυχητικά και σύνθετα προβλήματα, αυτό της αδήλωτης εργασίας. Η πολυπλοκότητα της πρόκλησης προέρχεται από την ίδια τη φύση της, δηλαδή, αφορά κάθε αμειβόμενη δραστηριότητα που εκ φύσεως είναι νόμιμη, εξακολουθεί όμως να παραμένει αδήλωτη ενώπιον των αρμοδίων δημοσίων αρχών, ή, στην περίπτωση της πλασματικής αυτοαπασχόλησης, αποτελεί αντικείμενο ψευδούς δήλωσης.

           Για να αντιμετωπιστεί με επιτυχία το πολύπλευρο πρόβλημα της αδήλωτης εργασίας, το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η αντικειμενική εξέταση της πραγματικής φύσης του. Μια τέτοια εξέταση αποκαλύπτει ότι, στην πραγματικότητα, η αποφυγή της ορθής δήλωσης είναι αυτή που αποτελεί την άμεση αιτία ενός ευρέος φάσματος εξαιρετικά αρνητικών επιπτώσεων και συνεπειών που συνδέονται με αυτή.

           Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας, η Επιτροπή έδωσε προτεραιότητα στην εφαρμογή των κανόνων που αποσκοπούν στην πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Αυτή προβλέπει ενισχυμένη συνεργασία για την «καταπολέμηση» των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, της φοροαποφυγής και των παραβιάσεων των απαιτήσεων στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, θέματα που αναμφίβολα αποτελούν καθαυτά πηγή σοβαρής ανησυχίας.

           Ωστόσο, υπάρχει μια εντεινόμενη συνειδητοποίηση ότι η επιβολή πρέπει να συνοδεύεται από εφαρμογή προορατικών και υποστηρικτικών πολιτικών και μέτρων που στοχεύουν στη ρύθμιση των σχέσεων αδήλωτης εργασίας, όπως η φορολογία εισοδήματος, η μείωση της φορολογίας και τα συστήματα επιδότησης. Η συνεχιζόμενη πρακτική της αδήλωτης εργασίας σε όλα τα κράτη μέλη αποδεικνύει ότι υπάρχει τόσο ζήτηση όσο και προσφορά σχετικών θέσεων απασχόλησης οι οποίες, ως εκ τούτου, θα πρέπει αντί να καταργηθούν, να υπαχθούν στο επίσημο φάσμα των κανόνων και των κανονισμών της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς.

           Συνεπώς, ο σκοπός και στόχος της νέας ευρωπαϊκής πλατφόρμας πρέπει να είναι η παροχή σαφούς προσθετικής αξίας σε επίπεδο Ένωσης, στις προσπάθειες για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, αλλά και, πράγμα ίσως ακόμη σημαντικότερο, για την νομιμοποίηση των ενεχόμενων σχέσεων αδήλωτης εργασίας. Η ανάγκη για λυσιτελείς και προορατικές πολιτικές πηγάζει από την αναγκαιότητα για ενίσχυση της παραγωγής, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχιζόμενη χαμηλή ανάπτυξη και ο αποπληθωρισμός.

           Οι πολιτικές αυτές γίνονται ακόμη πιο απαραίτητες υπό το φως των πρόσφατων πορισμάτων της έρευνας του Eurofound, από την οποία προκύπτει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους και της αύξησης της αδήλωτης εργασίας αφενός, και των πολιτικών λιτότητας με δραστικές περικοπές στον προϋπολογισμό, ενίσχυση της απορρύθμισης και ελαχιστοποίηση του ρόλου του κράτους αφετέρου. Η ίδια έρευνα δείχνει ότι η εναλλακτική προσέγγιση της ενίσχυσης των κρατικών δαπανών στην αγορά εργασίας και στις κοινωνικές παροχές συσχετίζεται ισχυρά με σημαντικά μικρότερα ποσοστά αδήλωτης εργασίας.

Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι η πλατφόρμα θα αποτελεί συλλογή και ανταλλαγή αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα επίμονα προβλήματα καθώς και για τη συνεργασία όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων επιβολής και υποστήριξης.

Δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός όσον αφορά τον επείγοντα χαρακτήρα της δράσης που πρέπει να αναληφθεί, λαμβάνοντας υπόψη τις πολλαπλές αρνητικές και εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες της αδήλωτης εργασίας, όπως άγρια εκμετάλλευση και επισφαλείς συνθήκες εργασίας και διαβίωσης για εκατομμύρια εργαζόμενους σε όλη την Ένωση, κατάφωρα αθέμιτος ανταγωνισμός που προξενεί τεράστια αναστάτωση στην ενιαία αγορά, καθώς και σοβαρές απώλειες για τους προϋπολογισμούς και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι μόνο η συντονισμένη προσπάθεια των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, καθώς και των άλλων ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δρουν σε περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία με τα θεσμικά όργανα και τις δυνατότητες της ΕΕ, είναι σε θέση να ξεπεράσει με επιτυχία ολόκληρο το πλέγμα των σοβαρότατων προκλήσεων και ελλείψεων.

Μια τέτοια κατανόηση της αληθινής φύσης του προβλήματος της αδήλωτης εργασίας και των προτεινομένων λειτουργιών της πλατφόρμας, θα πρέπει να καταστήσει δυνατή την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με ένα φάσμα θεμάτων που αφορά την ένταξη, τη συμμετοχή, τις διαδικασίες και τη λήψη αποφάσεων. Πρέπει επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για τη θέσπιση προγράμματος εργασίας που να ανταποκρίνεται πλήρως στην επιτακτική ανάγκη για ανάληψη συγκροτημένης δράσης, προκειμένου να αντιστραφεί η παρούσα τάση αύξησης των αδήλωτων δραστηριοτήτων υπέρ νόμιμων μορφών απασχόλησης, οι οποίες εξασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση και τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τους καταναλωτές, συμβάλλοντας παράλληλα στον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά και στη βιώσιμη σταθεροποίηση των δημόσιων οικονομικών.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (23.1.2015)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Dennis de Jong

ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στο ψήφισμά του σχετικά με τις «αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας» του Ιανουαρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούσε μεγαλύτερη συνεργασία και ενίσχυση των επιθεωρήσεων εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Στην πρότασή της του Απριλίου 2014, η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας. Αυτή η πλατφόρμα θα πρέπει να βελτιώσει τη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Θα φέρει σε επαφή διάφορους εθνικούς φορείς επιβολής που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, ένα φαινόμενο που προκαλεί σοβαρές ζημιές στις συνθήκες εργασίας, τον θεμιτό ανταγωνισμό και τα δημόσια οικονομικά.

Ο εισηγητής χαιρετίζει τη δημιουργία αυτής της πλατφόρμας, αν και το μέτρο αυτό από μόνο του δεν αρκεί για να παρακολουθεί τις διάφορες προτάσεις, συμπεριλαμβανόμενων των νομοθετικών προτάσεων, που περιλαμβάνονται στο προαναφερθέν ψήφισμα. Ο ίδιος προτείνει τροπολογίες για να καταστεί η πλατφόρμα πιο αποτελεσματική στην εκτέλεση των καθηκόντων και των στόχων της.

Ειδικότερα, θεωρεί απαραίτητο να συμπεριληφθεί στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης η ψευδώς δηλωμένη εργασία. Η υποβολή ψευδών στοιχείων σχετικά με τις ώρες εργασίας ή την αμοιβή είναι μια μορφή ψευδώς δηλωμένης εργασίας που δεν μπορεί να μείνει έξω από την αποστολή της πλατφόρμας.

Ο εισηγητής είναι επίσης πεπεισμένος ότι η πλατφόρμα θα μπορούσε να διευκολύνει τις κοινές έρευνες από πλευράς των κρατών μελών. Η πρακτική αξία της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί από την παρούσα μορφή της επιχειρησιακής συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών εκστρατειών ευαισθητοποίησης είναι αμφισβητήσιμα: τέτοιου είδους εκστρατείες τείνουν να είναι πιο αποτελεσματικές σε εθνικό επίπεδο, ιδίως, εάν σε τέτοιου είδους εκστρατείες συμβάλλουν ενεργά οι εθνικοί κοινωνικοί εταίροι. Για τον λόγο αυτό, ο εισηγητής υποστηρίζει τη στενή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στις δραστηριότητες της πλατφόρμας, καθώς και των εθνικών ενιαίων σημείων επαφής.

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο εισηγητής θεωρεί ζωτικής σημασίας τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία και ζητεί να ορίζεται από το όργανο ένας ανεξάρτητος εκπρόσωπος ως μέλος της πλατφόρμας μαζί με τις εθνικές αρχές και την Επιτροπή.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Τίτλος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας και της ψευδώς δηλωμένης εργασίας.

Αιτιολόγηση

Οριζόντια τροπολογία για το σύνολο του κειμένου. Η συμπερίληψη όχι μόνο της ψευδοαυταπασχόλησης, αλλά και άλλων μορφών ψευδώς δηλωμένης εργασίας, όπως η υποβολή ψευδών στοιχείων σχετικά με τις ώρες εργασίας ή την αμοιβή, είναι απαραίτητη ώστε η πλατφόρμα να είναι σε θέση να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τις «αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη», εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας27.

(4) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με τις «αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη», εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πλατφόρμα και ζήτησε να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας27 επειδή οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό ο οποίος στρεβλώνει την αγορά.

__________________

__________________

27Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με τις αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική βελτίωσης των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τον όρο αδήλωτη εργασία νοούνται «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη»7, κάτι που αποκλείει όλες τις παράνομες δραστηριότητες.

(5) H αδήλωτη εργασία ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2007, με τίτλο «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας» ως «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων που εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη»7, κάτι που αποκλείει όλες τις παράνομες δραστηριότητες.

__________________

__________________

7 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας» COM(2007) 628 της 24ης Οκτωβρίου 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML

7Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας» COM(2007) 628 της 24ης Οκτωβρίου 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EL:HTML

Αιτιολόγηση

Η αναφορά στην ανακοίνωση της Επιτροπής είναι σαφέστερη και πιο στοχευμένη από μια απλή αναφορά «σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Το κείμενο συμφωνεί με το σχέδιο γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6) Η κατάχρηση του καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο, συνδέεται συχνά με την αδήλωτη εργασία. Το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είναι ψευδές όταν ένα πρόσωπο έχει δηλωθεί ως αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια σχέση μισθωτής απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Η ψευδής αυτοαπασχόληση είναι, ως εκ τούτου, ψευδώς δηλωμένη εργασία και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας.

(6) Εκτός από την αδήλωτη εργασία, η πλατφόρμα θα πρέπει να ασχοληθεί με την ψευδώς δηλωμένη εργασία. Η έννοια αυτή αναφέρεται σε αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν έχουν δηλωθεί σωστά στις δημόσιες αρχές. Μια ειδική μορφή ψευδώς δηλωμένης εργασίας είναι η κατάχρηση του καθεστώτος του αυτοαπασχολουμένου, είτε σε εθνικό είτε σε διασυνοριακό επίπεδο. Το καθεστώς της αυτοαπασχόλησης είναι ψευδές όταν ένα πρόσωπο έχει δηλωθεί ως αυτοαπασχολούμενος ενώ πληροί τις προϋποθέσεις που χαρακτηρίζουν μια σχέση μισθωτής απασχόλησης, προκειμένου να αποφευχθούν ορισμένες νομικές ή φορολογικές υποχρεώσεις. Η ψευδής αυτοαπασχόληση είναι, ως εκ τούτου, ψευδώς δηλωμένη εργασία και θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας.

Αιτιολόγηση

Όπως παρατήρησε η ΕΟΚΕ, χωρίς περαιτέρω εξηγήσεις η ψευδοαυταπασχόληση και η αδήλωτη εργασία μπορεί να φαίνονται δύο διαφορετικά θέματα. Ωστόσο, η ψευδοαυταπασχόληση θεωρείται γενικά να είναι η ψευδώς δηλωμένη εργασία. Ως εκ τούτου, υπάρχει πράγματι στενή σχέση με την αδήλωτη εργασία. Μπορεί επίσης να υπάρχουν και άλλες μορφές ψευδώς δηλωμένης εργασίας, για παράδειγμα, με την υποβολή ψευδών στοιχείων σχετικά με τις ώρες εργασίας ή την αμοιβή. Για την άρση τυχόν παρεξηγήσεων σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απόφασης, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι οποιαδήποτε μορφή ψευδώς δηλωμένης εργασίας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πλατφόρμας.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές επιπτώσεις για τους οικείους εργαζόμενους, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση να υποχρεούνται να δεχτούν επισφαλείς συνθήκες εργασίας, πολύ χαμηλότερους μισθούς και προστασία σημαντικά πιο περιορισμένη από αυτή που ορίζει η νομοθεσία περί εργασίας και κοινωνικής προστασίας, στερώντας έτσι από αυτούς τις δέουσες κοινωνικές παροχές, τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, καθώς και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες δια βίου μάθησης·

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις, επειδή μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στερεί από τους εργαζομένους τις κατάλληλες κοινωνικές παροχές και συνεπάγεται χαμηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πιο περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.

(7) Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις, επειδή μειώνει τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική ασφάλιση. Επηρεάζει αρνητικά την απασχόληση, την παραγωγικότητα, τη συμμόρφωση με τα πρότυπα για τις συνθήκες εργασίας, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση. Επιπλέον, υπονομεύει την οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, στερεί από τους εργαζομένους τις κατάλληλες κοινωνικές παροχές και συνεπάγεται χαμηλότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και πιο περιορισμένη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Έχει αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς που οδηγεί σε αθέμιτο ανταγωνισμό που στρεβλώνει την αγορά. Η αδήλωτη εργασία πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο κρατών μελών, μεταξύ άλλων, μέσω της εφαρμογής ουσιαστικών φορολογικών και κοινωνικών πολιτικών.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σε όλα τα κράτη μέλη έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων πολιτικής και μέτρων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εκτελέσει πολυμερή έργα σχετικά με ορισμένες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Η πλατφόρμα δεν θα αποτρέψει την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή διακανoνισμών που αφορούν τη διοικητική συνεργασία.

(8) Η αδήλωτη εργασία έχει αρνητικές επιπτώσεις και στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Σε όλα τα κράτη μέλη έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων πολιτικής και μέτρων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εκτελέσει πολυμερή έργα σχετικά με ορισμένες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Η πλατφόρμα δεν θα αποτρέψει την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή διακανoνισμών που αφορούν τη διοικητική συνεργασία. Η κύρια ευθύνη για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας πρέπει να βαρύνει τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(10) Η ενίσχυση ενεργούς συνεργασίας με βάση την αμοιβαία βοήθεια, τη διαφάνεια και την εμπιστευτικότητα των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Ο στόχος της ενισχυμένης συνεργασίας είναι να ενθαρρυνθεί η δηλωμένη εργασία συνδέοντάς τη με λιγότερη γραφειοκρατία και διοικητική επιβάρυνση, εξασφαλίζοντας έτσι ότι η αδήλωτη εργασία θα είναι η λιγότερο ελκυστική επιλογή.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α) Οι εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας και οι αρχές επιβολής του νόμου συχνά χρειάζονται άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και πληροφορίες που κατέχουν ξένες εθνικές αρχές. Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αποτελεσματική και ταχεία ανταλλαγή των δεδομένων ώστε να περιοριστεί η αδήλωτη εργασία.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Σκοπός της πλατφόρμας είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και πληροφοριών, να διαμορφώσει ένα ενωσιακό πλαίσιο εμπειρογνωμοσύνης και ανάλυσης, και να βελτιώσει τον επιχειρησιακό συντονισμό των ενεργειών μεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών επιβολής του νόμου.

(11) Η ενίσχυση ενεργούς συνεργασίας με βάση την αμοιβαία βοήθεια, τη διαφάνεια και την εμπιστευτικότητα των κρατών μελών σε ενωσιακό επίπεδο είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Επιπλέον, η πλατφόρμα θα στοχεύει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των σαφών και απλών ρυθμίσεων μεταξύ των κρατών μελών με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες ακούσιων σφαλμάτων, ιδίως μεταξύ των αυτοαπασχολουμένων και των ΜΜΕ.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Ο εντοπισμός, η ανάλυση και η επίλυση των πρακτικών προβλημάτων που συνδέονται με την επιβολή της νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και την κοινωνική προστασία, εμπίπτουν κατά κύριο λόγο στην αρμοδιότητα των εθνικών συστημάτων επιθεώρησης εργασίας και, για τον λόγο αυτό, απαιτούν στενή και αποτελεσματική συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –ιδίως μελέτες, διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και πολυμερή έργα συνεργασίας– και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και δομών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση αυτών των μέτρων όσον αφορά την αποτροπή ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών μπορεί να έχει τη μορφή κοινών κύκλων κατάρτισης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και λύσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι ευρωπαϊκές εκστρατείες ή οι κοινές στρατηγικές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδήλωτη εργασία.

(12) Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –ιδίως μελέτες, διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών, πολυμερή έργα συνεργασίας και εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ένωσης στον τομέα της αδήλωτης εργασίας – και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και δομών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση αυτών των μέτρων όσον αφορά την αποτροπή ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών μπορεί να έχει τη μορφή κοινών κύκλων κατάρτισης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και λύσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων, χρησιμοποιώντας, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, το σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI). Η πλατφόρμα θα μπορούσε επίσης να προωθήσει κοινές έρευνες από τα κράτη μέλη, σε εθελοντική βάση, ιδίως σε διασυνοριακές υποθέσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμορφώνονται με τις συστάσεις της πλατφόρμας σε εθελοντική βάση.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Η πλατφόρμα θα πρέπει να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των νέων κανόνων της Ένωσης που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουσχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις και, ιδίως, τις διατάξεις της σχετικά με την υπεργολαβία και τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές.

 

__________________

 

Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65).

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η αδήλωτη εργασία εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων τριών διαφορετικών εθνικών αρχών επιβολής του νόμου: των επιθεωρήσεων εργασίας, των επιθεωρήσεων κοινωνικής ασφάλισης και των φορολογικών αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις εργασίες συμμετέχουν επίσης οι μεταναστευτικές αρχές και οι υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι τελωνειακές αρχές, η αστυνομία, η εισαγγελία και οι κοινωνικοί εταίροι.

(13) Συχνά ο περιορισμός της αδήλωτης εργασίας εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων διαφορετικών εθνικών αρχών επιβολής του νόμου: μεταξύ άλλων, των επιθεωρήσεων εργασίας, των επιθεωρήσεων κοινωνικής ασφάλισης, των επιθεωρήσεων υγείας και ασφάλειας και των φορολογικών αρχών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στις εργασίες συμμετέχουν επίσης οι μεταναστευτικές αρχές και οι υπηρεσίες απασχόλησης, καθώς και οι τελωνειακές αρχές, η αστυνομία, η εισαγγελία και οι κοινωνικοί εταίροι.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για τη συνολική και επιτυχή αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας πρόκειται να εφαρμοστεί ένα μείγμα πολιτικής στα κράτη μέλη το οποίο θα διευκολύνεται από τη διαρθρωμένη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εθνικές αρχές που έχουν ηγετικό ρόλο και/ή δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(14) Για τη συνολική και επιτυχή αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας πρόκειται να εφαρμοστεί ένα μείγμα πολιτικής στα κράτη μέλη το οποίο θα διευκολύνεται από τη διαρθρωμένη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Η πλατφόρμα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εθνικές αρχές και άλλους φορείς που έχουν ηγετικό ρόλο και/ή δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξακολουθούν να είναι αρμόδια να αποφασίζουν σχετικά με τις αρχές που τα εκπροσωπούν στις διάφορες δραστηριότητες της πλατφόρμας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση αυτή απορρέει από το σχέδιο γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου και αποσκοπεί στη διευκρίνιση ότι εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίζουν ποιες εθνικές αρχές θα συμμετέχουν εξ ονόματός τους στις δραστηριότητες της πλατφόρμας.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους στην ΕΕ, τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στους τομείς που πλήττονται πιο σοβαρά από την αδήλωτη εργασία, και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα το Eurofound και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το γεγονός ότι στις εργασίες της πλατφόρμας συμμετέχουν ως παρατηρητές το Eurofound και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία δεν συνεπάγεται επέκταση των υφιστάμενων εντολών τους.

(16) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τους κοινωνικούς εταίρους στην ΕΕ, τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στους τομείς που πλήττονται πιο σοβαρά από την αδήλωτη εργασία, και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα το Eurofound και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το γεγονός ότι στις εργασίες της πλατφόρμας συμμετέχουν ως παρατηρητές το Eurofound και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία δεν συνεπάγεται επέκταση των υφιστάμενων εντολών τους. Ο εκπρόσωπος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει καθεστώς παρατηρητή στην πλατφόρμα.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία επί του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο βα) (νέο).

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α) Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριότητας σχετικά με τις εργασίες της πλατφόρμας.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την τροπολογία στο άρθρο 7 παράγραφος 5α (νέα).

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Η πλατφόρμα και οι αρμοδιότητές της θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω του άξονα PROGRESS του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) εντός των πιστώσεων που καθορίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή.

(21) Η πλατφόρμα και οι αρμοδιότητές της θα πρέπει να χρηματοδοτούνται μέσω του άξονα PROGRESS του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) εντός των πιστώσεων που καθορίζονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι χρησιμοποιούνται κατά διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο για το έργο της πλατφόρμας.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη δημιουργία του δικτύου.

(22) Η Επιτροπή θα λάβει τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη δημιουργία της πλατφόρμας.

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση, που περιλαμβάνεται επίσης στο σχέδιο γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα είναι ένα χρήσιμο πρώτο βήμα προς τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό δυνατό μέσο της Ένωσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί την υφιστάμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν, άμεσα ή έμμεσα, ενθαρρύνει την αδήλωτη εργασία.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Δημιουργείται πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (στο εξής «πλατφόρμα»).

(1) Δημιουργείται ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας (στο εξής «πλατφόρμα»).

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση της συνεργασίας, σύμφωνα με το σχέδιο γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) Ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το οποίο είναι μέλος της αρμόδιας επιτροπής ή/και ανεξάρτητο αντιπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εκπρόσωποι των χωρών ΕΟΧ.

δ) ένας εκπρόσωπος από κάθε χώρα ΕΟΧ.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) τη βελτίωση της συνεργασίας των διαφόρων αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης·

α) τη βελτίωση της αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας των διαφόρων οργάνων επιβολής του νόμου των κρατών μελών και άλλων φορέων σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη πρόληψη και αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης·

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) συντονίζει τις διασυνοριακές επιχειρησιακές δράσεις.

γ) ενθαρρύνει, θέτει σε εφαρμογή, διευκολύνει και προωθεί πρακτικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διασυνοριακές επιχειρησιακές δράσεις και την επικοινωνία μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αξιωματούχων των παραμεθόριων περιοχών για τέτοιες δράσεις.

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων πρόληψης και καταστολής, καθώς και των μέτρων αποτροπής γενικότερα·

β) αναλύει την αποτελεσματικότητα των διαφόρων μέτρων πολιτικής για τον περιορισμό της συχνότητας της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων της πρόληψης και καταστολής, καθώς και τη θέσπιση μέτρων αποτροπής γενικότερα και της ανάλυσης των λόγων για τους οποίους σε ορισμένα κράτη και περιοχές παρατηρούνται μικρότερα επίπεδα αδήλωτης εργασίας σε σύγκριση με άλλα,

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

δ) εκπονεί μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

Αιτιολόγηση

Έχουν συμπεριληφθεί ορισμένα στοιχεία του σχεδίου γενικής προσέγγισης του Συμβουλίου, που διευκρινίζουν το είδος της συνεργασίας.

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) διερευνά τρόπους για να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)·

στ) διερευνά και προτείνει τρόπους για να αναπτυχθεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και για να βελτιωθεί η ανταλλαγή δεδομένων τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την προστασία των δεδομένων και εξετάζει τη δυνατότητα χρήσης του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά (IMI) που καθιερώθηκε από τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

 

__________________

 

Κανονισμός (EE) αριθ. 1024/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά και την κατάργηση της απόφασης 2008/49/ΕΚ («κανονισμός ΙΜΙ») (ΕΕ L 316 της, 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους για να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης για την υλοποίηση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων του Συμβουλίου οι οποίες αφορούν την καταπολέμηση ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας·

η) οργανώνει αξιολογήσεις από ομοτίμους για να παρακολουθεί την πρόοδο των κρατών μελών όσον αφορά την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας·

Τροπολογία  30

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρχών επιβολής του νόμου που συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(3) Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή τον κατάλογο και τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των αρμόδιων αρχών που συμμετέχουν στην πρόληψη και/ή αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της πλατφόρμας και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της.

(1) Η Επιτροπή προωθεί και διευκολύνει τις εργασίες της πλατφόρμας και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της.

Τροπολογία  32

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Η Επιτροπή δημοσιεύει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων σχετικά με τις εργασίες της πλατφόρμας.

Τροπολογία  33

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η πλατφόρμα θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να απέχει από την επανάληψη των εργασιών που έχουν ήδη αναληφθεί από αυτούς τους άλλους φορείς και, αντ’ αυτού, θα συντονίζεται με αυτούς για την ανταλλαγή πληροφοριών.

Τροπολογία  34

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το συνολικό ποσό για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), οι ετήσιες πιστώσεις του οποίου εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου.

Το συνολικό ποσό για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καθορίζεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), οι ετήσιες πιστώσεις του οποίου εγκρίνονται από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εντός των ορίων του δημοσιονομικού πλαισίου. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι χρηματοδοτικοί πόροι του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) χρησιμοποιούνται κατά διαφανή και αποτελεσματικό τρόπο για το έργο της πλατφόρμας.

Τροπολογία  35

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 11 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 11a

 

Προάσπιση δικαιωμάτων

 

Τα πρόσωπα που επισημαίνουν στην πλατφόρμα υποθέσεις αδήλωτης εργασίας, απευθείας είτε μέσω των εθνικών αρχών επιβολής ή των παρατηρητών της πλατφόρμας, προστατεύονται από κάθε δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

16.4.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Dennis de Jong

17.7.2014

Εξέταση στην επιτροπή

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

14

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (22.1.2015)

προς την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Κωνσταντίνα Κούνεβα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ποτέ πριν, δεν υπήρξε το ζήτημα της αξιοπρεπούς εργασίας τόσο σημαντικό όσο τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αδήλωτης εργασίας, που συνδέεται άμεσα με επισφαλείς εργασιακές συνθήκες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε, με το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014, την ενίσχυση της συνεργασίας και την αύξηση των επιθεωρήσεων εργασίας για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και η συντάκτρια χαιρετίζει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αδήλωτη εργασία είναι ένα ιδιαίτερα επιζήμιο φαινόμενο που μεγεθύνεται στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης δεδομένου ότι τα μέτρα λιτότητας μπορεί να οδηγήσουν σε μεγαλύτερης κλίμακας παραοικονομία. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι εργαζόμενοι συχνά συναινούν στο φαινόμενο, εφόσον η αδήλωτη εργασία είναι η μόνη ευκαιρία τους να λαμβάνουν υψηλότερους - αλλά όχι κατ' ανάγκη βιώσιμους - μισθούς. Μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για να κατανοηθούν τα αίτια και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στην ενίσχυση των δικαιωμάτων και της προστασίας των εργαζομένων, την προώθηση της χρηματοδότησης για κοινωνική ασφάλιση και την ενίσχυση των προτύπων εργασίας. Καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να υποαπασχολούνται στις ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, οποιαδήποτε πρόταση η οποία έχει ως στόχο να συμβάλει στην επίτευξη του πρωταρχικού στόχου του 75% απασχόληση έως το 2020 και, σε μεγαλύτερο βαθμό, του στόχου της πλήρους απασχόλησης που ορίζει το άρθρο 3.3 της ΣΕΕ θα πρέπει, επίσης, να στοχεύει στην εξισορρόπηση των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην απασχόληση. Η αύξηση της απασχόλησης των γυναικών είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς την επίτευξη της ελευθερίας να εργαστούν με ασφάλεια και με αξιοπρέπεια, να προσφέρουν τα προς το ζην στα παιδιά τους, και να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Μολονότι λιγότερες γυναίκες απασχολούνται σε παραδοσιακά γνωστούς τομείς αδήλωτης εργασίας, όπως στον τομέα της κατασκευής, επισκευής και ανακαίνισης, όταν το πράττουν, οι συνθήκες εργασίας τους είναι συχνά λιγότερο ευνοϊκές και, ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να εξεταστούν από την πλατφόρμα δράσης της ΕΕ. Παρόλο που δεν είναι διαθέσιμα πολλά στοιχεία σχετικά με το χαρακτήρα της αδήλωτης εργασίας στο σύνολο της ΕΕ, σε αντίθεση με το μέγεθος της παραοικονομίας, οι γυναίκες πιστεύεται ότι απασχολούνται συχνότερα σε αδήλωτη εργασία, λόγω της αδυναμίας ένταξής τους στην επίσημη οικονομία, και οι θέσεις εργασίας τους στην αδήλωτη εργασία πιστεύεται ότι έχουν ένα πιο μόνιμο χαρακτήρα από αυτές των ανδρών. Η εργασία των γυναικών σε ιδιωτικά νοικοκυριά, όπως ο καθαρισμός ή η φύλαξη παιδιών ή η φροντίδα ηλικιωμένων είναι ιδιαίτερα δύσκολο να ελεγχθεί και συχνά είναι επισφαλής, υποβαθμισμένη και αδήλωτη.

Μια έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δημοσιεύτηκε το 2014, διαπίστωσε ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων είναι όντως παρόν στην αδήλωτη εργασία με τις μέσες αποδοχές να είναι 231 ευρώ για τις γυναίκες, σε σύγκριση με 402 ευρώ για τους άνδρες. Στο 19% των περιπτώσεων, σε σύγκριση με το 12% για τους άνδρες, οι γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι ο κύριος λόγος για την αδήλωτη εργασία ήταν ότι δεν είχαν άλλο μέσο απόκτησης εισοδήματος. Ανέφεραν ότι οι αμοιβές με «φακελάκι» αντιπροσώπευαν συνολικά το 45% του εισοδήματός τους, ενώ αυτό ισχύει μόνο στο ποσοστό του 29% για τους άνδρες.

Όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής, η συντάκτρια εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι ο ορισμός της αδήλωτης εργασίας ως «όλες οι αμειβόμενες δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους αλλά δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών στα κανονιστικά συστήματα των κρατών μελών», χρονολογείται από το 1998 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως ορθή βάση για περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας της ΕΕ. Πρώτον και κύριο, για να ληφθούν υπόψη όλοι οι εργαζόμενοι που θίγονται από το ζήτημα, η πλατφόρμα θα πρέπει να αναλάβει την προσαρμογή αυτού του ορισμού στην πραγματικότητα που επικρατεί στα κράτη μέλη.

Όσο για την προοπτική με βάση το φύλο, η συντάκτρια εντόπισε επιπλέον τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες:

1.        Η μεγάλη ποικιλία των τύπων της αδήλωτης εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη συμμετοχή διαφόρων εργαζομένων με διαφορετικά προφίλ, απαιτεί διαφορετικές προσεγγίσεις από τα κράτη μέλη και καθιστά δύσκολη την παρακολούθηση της πρακτικής σε επίπεδο ΕΕ. Ως εκ τούτου, η πλατφόρμα δράσης της ΕΕ θα πρέπει να προσφέρει περιθώρια για την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης της αδήλωτης εργασίας, με ιδιαίτερη προσοχή στις πιο ευάλωτες ομάδες, όπως οι γυναίκες, καθώς και με τη χρήση των κατάλληλων δεικτών.

2.        Προκειμένου να αναπτυχθεί αυτή η κοινή αντίληψη, και οι δείκτες, η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) στην πλατφόρμα της ΕΕ είναι σημαντική για την εξασφάλιση ισόρροπων ως προς το φύλο αποτελεσμάτων.

3.        Παρόλο που η πλατφόρμα της ΕΕ προορίζεται για τις αρχές επιβολής του νόμου, οι πραγματικές ανάγκες και συνέπειες για τον εργαζόμενο δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν, και θα πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή από τις αρμόδιες αρχές στις συνθήκες εργασίας τους και την δυνατότητα όλων για ενσωμάτωση σε θέσεις απασχόλησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Η φύση της αδήλωτης εργασίας ποικίλλει από χώρα σε χώρα ανάλογα, μεταξύ άλλων, με το οικονομικό, διοικητικό, δημοσιονομικό και κοινωνικό πλαίσιο καθώς και τα κίνητρα των εργαζομένων και των εργοδοτών να εμπλακούν σε αδήλωτη εργασία και ο αντίκτυπός της είναι δυσανάλογα κατανεμημένος μεταξύ των τμημάτων του πληθυσμού, για παράδειγμα με βάση το φύλο και το καθεστώς μετανάστη. Οι οικιακές εργασίες, που εκτελούνται κυρίως από γυναίκες, αποτελούν ιδιαίτερη πρόκληση, καθώς είναι άτυπη εργασία και, από τη φύση της, αόρατη. Για την αντιμετώπιση κάθε μορφής αδήλωτης εργασίας, χρειάζεται ένα πολύπλοκο και εξατομικευμένο φάσμα προσεγγίσεων και μέτρων πολιτικής.

Αιτιολόγηση

Η οικιακή εργασία και η εργασία στον τομέα της περίθαλψης είναι συχνά ανεξέλεγκτη και εκτελείται από γυναίκες, και η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο της πλατφόρμας θα μπορούσε να είναι σημαντική για την ομάδα αυτή των αδήλωτα εργαζομένων, δεδομένου ότι τα μέτρα πολιτικής, όπως η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ή τα μέτρα κατά των διακρίσεων, είναι πολύπλοκα και εξειδικευμένα.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7β) Η ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών δεν επιτρέπει μόνο την αντιμετώπιση του προβλήματος από φορολογικής πλευράς, αλλά καθιστά επίσης δυνατή την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την κοινωνική προστασία, όπως τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, μεταξύ άλλων για εκείνες τις ομάδες αδήλωτων εργαζομένων που βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση ή εκτελούν εργασία που δεν θεωρείται καν αδήλωτη σε κανένα κράτος μέλος, όπως η άτυπη φροντίδα παιδιού ή η φροντίδα ηλικιωμένων μελών της οικογένειας που παρέχεται σε στενό οικογενειακό περιβάλλον κυρίως από γυναίκες.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Σε όλα τα κράτη μέλη έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων πολιτικής και μέτρων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εκτελέσει πολυμερή έργα σχετικά με ορισμένες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Η πλατφόρμα δεν θα αποτρέψει την εφαρμογή διμερών συμφωνιών ή διακανονισμών που αφορούν τη διοικητική συνεργασία.

(8) Σε όλα τα κράτη μέλη έχει εισαχθεί ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και μέτρων πολιτικής για την αντιμετώπιση διαφόρων μορφών αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη έχουν επίσης συνάψει διμερείς συμφωνίες και έχουν εκτελέσει πολυμερή έργα σχετικά με ορισμένες πτυχές της αδήλωτης εργασίας. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να υπογράψουν τις συναφείς συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως τη σύμβαση περί επιθεωρήσεων εργασίας (αριθ. 81) και τη σύμβαση για το οικιακό προσωπικό (αριθ. 189). Η πλατφόρμα θα πρέπει να συνοδεύει τις δράσεις των κρατών μελών και να βοηθάει στη βελτίωση της σύναψης και της εφαρμογής παρόμοιων συμφωνιών.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10) Η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(10) Η ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ είναι απαραίτητη για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να ενεργήσουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα όσον αφορά την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 12

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –ιδίως μελέτες, διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και πολυμερή έργα συνεργασίας– και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και δομών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση αυτών των μέτρων όσον αφορά την αποτροπή ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών μπορεί να έχει τη μορφή κοινών κύκλων κατάρτισης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και λύσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι ευρωπαϊκές εκστρατείες ή οι κοινές στρατηγικές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδήλωτη εργασία.

(12) Η πλατφόρμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –ιδίως μελέτες, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών των σχετικών οργανισμών της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, που εξετάζουν τις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού, διμερείς συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ των κρατών μελών και πολυμερή έργα συνεργασίας– και να δημιουργεί συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων μέσων και δομών σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η επίδραση αυτών των μέτρων όσον αφορά την αποτροπή ή την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας. Ο επιχειρησιακός συντονισμός των δράσεων των κρατών μελών μπορεί να έχει τη μορφή κοινών κύκλων κατάρτισης, αξιολογήσεων από ομοτίμους και λύσεων για την ανταλλαγή πληροφοριών. Οι ευρωπαϊκές εκστρατείες ή οι κοινές στρατηγικές θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με την αδήλωτη εργασία.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του EIΙΦ είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα της ΕΕ ακολουθεί μια προσέγγιση με γνώμονα τη διάσταση του φύλου. Η εμφάνιση τυπικών θέσεων εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες, δεδομένου ότι υστερούν όταν πρόκειται για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020: η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ελευθερίας τους να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Για τη συνολική και επιτυχή αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας πρόκειται να εφαρμοστεί ένα μείγμα πολιτικής στα κράτη μέλη το οποίο θα διευκολύνεται από τη διαρθρωμένη συνεργασία των αρμόδιων αρχών. Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις εθνικές αρχές που έχουν ηγετικό ρόλο και/ή δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας.

(14) Για τη συνολική και επιτυχή αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας θα πρέπει να εφαρμοστεί ένα μείγμα πολιτικής με γνώμονα το φύλο στα κράτη μέλη το οποίο θα βασίζεται στη διαρθρωμένη συνεργασία όλων των αρμόδιων αρχών και φορέων. Η συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αρχές και φορείς που έχουν ηγετικό ρόλο και/ή δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και/ή στην αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε κρυφούς ή υποτιμημένους τομείς αδήλωτης εργασίας, όπως ο τομέας της οικιακής εργασίας.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Στο πλαίσιο της πλατφόρμας, θα πρέπει να προωθηθούν θετικά μέτρα, όπως φορολογικά κίνητρα και δελτία παροχής υπηρεσιών, για να διευκολυνθούν οι πολίτες της Ένωσης όσον αφορά τη νόμιμη απασχόληση εργαζομένων και να εκτελούν τα καθήκοντά τους ως εργοδοτών, ακόμη και σε κοινωνικούς τομείς όπως οι οικιακές υπηρεσίες, ο καθαρισμός σπιτιών ή η φροντίδα παιδιών.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 16

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους στην ΕΕ, τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στους τομείς που πλήττονται πιο σοβαρά από την αδήλωτη εργασία, και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα το Eurofound και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Το γεγονός ότι στις εργασίες της πλατφόρμας συμμετέχουν ως παρατηρητές το Eurofound και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία δεν συνεπάγεται επέκταση των υφιστάμενων εντολών τους.

(16) Η πλατφόρμα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τους κοινωνικούς εταίρους στην ΕΕ, τόσο σε διατομεακό επίπεδο όσο και στους τομείς που πλήττονται πιο σοβαρά από την αδήλωτη εργασία, να επιταχύνει τον κοινωνικό διάλογο και να συνεργάζεται με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, όπως τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ), και τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της Ένωσης, ιδιαίτερα το Eurofound, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Η συμμετοχή στις εργασίες της πλατφόρμας του Eurofound, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, ως παρατηρητών ή ως συμμετεχόντων, δεν συνεπάγεται επέκταση των υφιστάμενων εντολών τους.

Αιτιολόγηση

Η πλατφόρμα θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως μια ευκαιρία να βοηθηθούν αυτοί οι εργαζόμενοι, - πολλοί από τους οποίους είναι γυναίκες, και ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής φροντίδας-, να ενταχθούν στο πλαίσιο των τακτικών αγορών εργασίας. Η συμμετοχή του EIΙΦ είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα της ΕΕ ακολουθεί μια προσέγγιση με γνώμονα τη διάσταση του φύλου. Η εμφάνιση τυπικών θέσεων εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες, δεδομένου ότι υστερούν όταν πρόκειται για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020: η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ελευθερίας τους να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Η πλατφόρμα μπορεί να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για την εξέταση ειδικών θεμάτων και θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη των επαγγελματιών με ειδικές δεξιότητες.

(19) Η πλατφόρμα μπορεί να συγκροτήσει ομάδες εργασίας για την εξέταση ειδικών θεμάτων, όπως στοχευμένες πολιτικές για τους εργαζόμενους στον άτυπο τομέα απασχόλησης, που είναι νέοι, ηλικιωμένοι ή γυναίκες, και ιδιαίτερα γυναίκες με αναπηρίες και μετανάστριες, καθώς και τις αιτίες της αδήλωτης εργασίας, και θα πρέπει να είναι σε θέση να βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη επαγγελματιών με ειδικές δεξιότητες.

Αιτιολόγηση

Η εργασία σε ιδιωτικά νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών υπηρεσιών όπως ο καθαρισμός ή η φροντίδα παιδιών και ηλικιωμένων, είναι συχνά μη ελεγχόμενη και συχνά εκτελείται από γυναίκες. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, θα πρέπει να προβλεφθεί μια ομάδα εργασίας για τις συνθήκες εργασίας των γυναικών στην αδήλωτη εργασία και τις επιπτώσεις για την κοινωνική τους ασφάλιση. Είναι επίσης σημαντικό η πλατφόρμα να εξετάσει τους λόγους που επανειλημμένα οδηγούν τους εργαζόμενους να στρέφονται σε θέσεις αδήλωτης εργασίας, και τα κράτη μέλη να συζητήσουν τις πολιτικές για την αντιμετώπιση αυτών των αιτιών.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η πλατφόρμα αποτελείται από:

2. Η πλατφόρμα αποτελείται, με ισορροπημένη εκπροσώπηση, από:

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) εκπρόσωποι διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι σε τομείς με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας·

α) εκπρόσωποι διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε ενωσιακό επίπεδο, καθώς και οι κοινωνικοί εταίροι σε τομείς με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών οργανώσεων γυναικών,

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound) και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)·

β) εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound), εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (ΕIGE)·

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του EIΙΦ είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα της ΕΕ ακολουθεί μια προσέγγιση με γνώμονα τη διάσταση του φύλου. Η εμφάνιση τυπικών θέσεων εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες, δεδομένου ότι υστερούν όταν πρόκειται για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020: η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ελευθερίας τους να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η πλατφόρμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, συμβάλλει στην καλύτερη επιβολή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και στην εμφάνιση τυπικών θέσεων απασχόλησης και, μ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητας της εργασίας· επίσης, προωθεί την ένταξη στην αγορά εργασίας και την κοινωνική ενσωμάτωση με:

Η πλατφόρμα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, συμβάλλει στην καλύτερη επιβολή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, στη μείωση της αδήλωτης εργασίας και στην εμφάνιση τυπικών θέσεων απασχόλησης, στη βελτίωση της μετάβασης από την άτυπη στην επίσημη οικονομία και, μ’ αυτόν τον τρόπο, αποφεύγεται η υποβάθμιση της ποιότητας της εργασίας· επίσης, προωθεί την ένταξη στην αγορά εργασίας, την ισότητα των φύλων, τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική ενσωμάτωση με:

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να βελτιωθεί η μετάβαση από την άτυπη στην επίσημη οικονομία, ιδίως στους τομείς που εργάζονται κυρίως γυναίκες, όπως στον τομέα των οικιακών υπηρεσιών - υπηρεσίες καθαρισμού, φύλαξης παιδιών ή φροντίδας ηλικιωμένων ή ανθρώπων με αναπηρία. Σε αυτές τις θέσεις εργασίας δεν έχει γίνει ρύθμιση των σχέσεων και συχνά είναι επισφαλείς, χωρίς κοινωνικές εγγυήσεις και αδήλωτες.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την επείγουσα ανάγκη δράσης και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

γ) την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την επείγουσα ανάγκη δράσης και την ενθάρρυνση των κρατών μελών να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και σε κοινωνικούς τομείς για τους οποίους δεν υπάρχει επαρκής καταγραφή και συχνά θεωρείται ότι σε αυτούς δεν παρατηρείται το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) την πρόληψη της μετάβασης θέσεων εργασίας από την επίσημη οικονομία στην άτυπη·

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) παρέχει κοινή αντίληψη της αδήλωτης εργασίας μέσω της υιοθέτησης σαφούς ορισμού της αδήλωτης εργασίας που αντανακλά την πραγματικότητα στην αγορά εργασίας·

Αιτιολόγηση

Ο υπάρχων ορισμός της αδήλωτης εργασίας χρονολογείται από το 1998 και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να συμβάλλει στην πλήρη κατανόηση του φαινομένου και της αντιμετώπισής του με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η εμφάνιση τυπικών θέσεων εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες, δεδομένου ότι υστερούν όταν πρόκειται για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020: η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ελευθερίας τους να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) διατυπώνει προτάσεις για την εναρμόνιση στα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη τη διάσταση του φύλου.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης εργασίας με την κατάρτιση κοινών εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων μέτρησης και την προώθηση κοινών συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων σχετικών δεικτών·

α) βελτιώνει τη γνώση της αδήλωτης εργασίας με την κατάρτιση κοινών εννοιών, τη δημιουργία εργαλείων μέτρησης και την προώθηση κοινών συγκριτικών αναλύσεων και συνδεόμενων σχετικών δεικτών, συμπεριλαμβανομένων δεικτών με γνώμονα το φύλο και την ηλικία,

Αιτιολόγηση

Οι αγορές εργασίας της ΕΕ είναι διαχωρισμένες σε σχέση με το φύλο, και οι γυναίκες απασχολούνται συχνότερα σε τομείς όπως η οικιακή φροντίδα. Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο αδήλωτες, αλλά επίσης συχνά είναι θέσεις εργασίας μικρότερης διάρκειας, με λιγότερες ώρες εργασίας, και με ελάχιστη αμοιβή. Αυτό δεν επιτρέπει σε αυτές τις γυναίκες να είναι οικονομικά ανεξάρτητες. Λίγα στοιχεία είναι, ωστόσο, διαθέσιμα για να υποστηριχθούν πολιτικές που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα, υπάρχει δε και έλλειψη στοιχείων σχετικά με τη θέση των μεταναστριών.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) δημιουργεί εργαλεία, π.χ. τράπεζα γνώσεων σχετικά με τις διάφορες πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας·

γ) δημιουργεί αποτελεσματικά εργαλεία, π.χ. διαδραστική τράπεζα γνώσεων στο πλαίσιο του Eurofound σχετικά με τις διάφορες πρακτικές/μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συμφωνιών που χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη για την αποτροπή και την πρόληψη της αδήλωτης εργασίας προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταβάσεις από την άτυπη στην επίσημη οικονομία, και θετικών μέτρων για να παροτρύνονται οι πολίτες να απασχολούν πλέον νόμιμα τους εργαζόμενους που κατείχαν θέσεις αδήλωτης εργασίας·

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα βάση δεδομένων του Eurofound θεωρείται χρήσιμο εργαλείο. Η μετατροπή της βάσης δεδομένων σε διαδραστική τράπεζα γνώσεων θα πρέπει να είναι ακόμα πιο χρήσιμη, καθώς θα διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειρίας και ορθών πρακτικών, παρέχοντας ενημερωμένα, αντικειμενικά, αξιόπιστα και συγκριτικά στοιχεία. Για τον λόγο αυτό, η συντάκτρια γνωμοδότησης καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δημιουργήσει μια Τράπεζα Γνώσεων στο πλαίσιο του Eurofound για να στηρίξει την ευρωπαϊκή πλατφόρμα με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας, ως πρόσθετο καθήκον του οργανισμού.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας·

δ) εκδίδει μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές για επιθεωρητές, εγχειρίδια ορθής πρακτικής και κοινές αρχές για τις επιθεωρήσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, που συμπεριλαμβάνουν στοιχεία για τις διαφορές μεταξύ των συνθηκών εργασίας γυναικών και ανδρών,

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό έχει αναφερθεί επίσης στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις "Αποτελεσματικές επιθεωρήσεις εργασίας ως στρατηγική για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη», που επισημαίνει ότι η στρατηγική της ΕΕ για το 2020 εφιστά την προσοχή στην ανάγκη για γυναίκες στην αγορά εργασίας.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα από σχετικές διμερείς συμφωνίες. Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το Eurofound και την EU-OSHA.

(2) Η πλατφόρμα, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου και χρησιμοποιεί όλες τις κατάλληλες πηγές πληροφοριών –όπως μελέτες και πολυμερή έργα συνεργασίας– και λαμβάνει υπόψη τα σχετικά μέσα και δομές της Ένωσης, καθώς και την πείρα από σχετικές διμερείς συμφωνίες. Καθιερώνει κατάλληλη συνεργασία με το Eurofound, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη διαδραστικής τράπεζας γνώσεων ως πρόσθετο καθήκον του οργανισμού, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (ΕIGE)·

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή του EIΙΦ είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η πλατφόρμα της ΕΕ ακολουθεί μια προσέγγιση με γνώμονα τη διάσταση του φύλου. Η εμφάνιση τυπικών θέσεων εργασίας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις γυναίκες, δεδομένου ότι υστερούν όταν πρόκειται για την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για το 2020: η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της ελευθερίας τους να εργαστούν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια και αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής ως μέλος της πλατφόρμας. Μπορεί επίσης να ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ενιαίο σημείο επαφής ως μέλος της πλατφόρμας. Μπορεί επίσης να ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος. Αμφότεροι οι ορισμοί τηρούν την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι εκπρόσωποι κλάδων με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις οργανώσεις τους.

1. Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων σε διακλαδικό επίπεδο, καθώς και οι οργανώσεις γυναικών που εκπροσωπούν κλάδους με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας ως παρατηρητές, σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από τις οργανώσεις τους.

Τροπολογία  24

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) 8 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι εκπροσωπούν διακλαδικούς κοινωνικούς εταίρους (ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων)·

α) 8 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, με τους οποίους εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση διακλαδικών κοινωνικών εταίρων (ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων)·

Τροπολογία  25

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, οι οποίοι εκπροσωπούν κοινωνικούς εταίρους από κλάδους με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας (ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων).

β) 10 παρατηρητές κατ’ ανώτατο όριο, με τους οποίους εξασφαλίζεται η ισόρροπη εκπροσώπηση κοινωνικών εταίρων από κλάδους με υψηλή συχνότητα αδήλωτης εργασίας (ισοκατανεμημένοι μεταξύ οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων).

Τροπολογία  26

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της πλατφόρμας και προεδρεύει τις συνεδριάσεις της.

1. Η Επιτροπή συντονίζει τις εργασίες της πλατφόρμας. Οι εργασίες της πλατφόρμας οργανώνονται ως εξής:

 

α) σε κάθε συνεδρίαση της πλατφόρμας προεδρεύουν δύο εκπρόσωποι των μελών της, οι οποίοι πρέπει να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα από διαφορετικά κράτη μέλη·

 

β) οι πρόεδροι επικουρούνται από δύο αντιπροέδρους, οι οποίοι πρέπει να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα από διαφορετικά κράτη μέλη·

 

γ) οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι αποτελούν το Προεδρείο·

 

δ) το Προεδρείο προετοιμάζει και οργανώνει το έργο της πλατφόρμας σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Επιτροπής οι οποίες ασκούν χρέη γραμματείας.

Τροπολογία  27

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) διετές πρόγραμμα εργασίας της πλατφόρμας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα λεπτομερή καθήκοντα, καθώς και τις τακτικές εκθέσεις της πλατφόρμας που θα υποβάλλονται ανά διετία·

β) διετές πρόγραμμα εργασίας της πλατφόρμας, το οποίο καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα λεπτομερή καθήκοντα, καθώς και τις τακτικές εκθέσεις της πλατφόρμας που θα υποβάλλονται ανά διετία, στη σύνταξη των οποίων θα λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου,

Τροπολογία  28

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη σύσταση ομάδων εργασίας για την εξέταση θεμάτων που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας της πλατφόρμας. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας διαλύονται αμέσως μετά την εκπλήρωση της εντολής τους.

γ) τη σύσταση ομάδων εργασίας, στις οποίες πρέπει να εξασφαλίζεται ισορροπημένη εκπροσώπηση, για την εξέταση θεμάτων που καθορίζονται στα προγράμματα εργασίας της πλατφόρμας. Οι εν λόγω ομάδες εργασίας διαλύονται αμέσως μετά την εκπλήρωση της εντολής τους.

Τροπολογία  29

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σχετικά με κάποιο εξεταζόμενο θέμα μπορούν να καλούνται, κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν στις συζητήσεις της πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, εάν αυτό κριθεί χρήσιμο και/ή αναγκαίο.

(3) Εμπειρογνώμονες με ειδικές γνώσεις σχετικά με κάποιο εξεταζόμενο θέμα ή θέμα που απαιτεί μια προσέγγιση με γνώμονα το φύλο, επιλεγμένοι σύμφωνα με τις αρχές της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών, μπορούν να καλούνται, κατά περίπτωση, να συμμετάσχουν στις συζητήσεις της πλατφόρμας ή των ομάδων εργασίας της, εάν αυτό κριθεί χρήσιμο και/ή αναγκαίο.

Αιτιολόγηση

Μολονότι το «φύλο» δεν αποτελεί συγκεκριμένο ζήτημα που πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας της ΕΕ, μπορεί να περιληφθεί στην ανάλυση άλλων θεμάτων, σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι διαφορετικό για τους άνδρες και τις γυναίκες: η συμμετοχή του EIΙΦ θα μπορούσε να εγγυηθεί μια τέτοια προσέγγιση με βάση το φύλο, στο πλαίσιο της πλατφόρμας δράσης της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

FEMM

16.4.2014

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Κωνσταντίνα Κούνεβα

15.9.2014

Εξέταση στην επιτροπή

2.12.2014

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.1.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Ildikó Gáll-Pelcz, Marc Tarabella, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Мария Габриел

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Δημιουργία ευρωπαϊκής πλατφόρμας με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την αποτροπή της αδήλωτης εργασίας

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

9.4.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Георги Пирински

15.9.2014

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Ημερομηνία έγκρισης

7.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Ημερομηνία κατάθεσης

22.5.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου