Menettely : 2014/0124(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0172/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0172/2015

Keskustelut :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Äänestykset :

PV 02/02/2016 - 6.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0033

MIETINTÖ     ***I
PDF 944kWORD 571k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

Esittelijä: Georgi Pirinski

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0221),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 153 artiklan 2 kohdan a alakohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0144/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin alahuoneen toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 10. syyskuuta 2014 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 7. lokakuuta 2014 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan lausunnot (A8-0172/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös pimeän työn vastaista yhteistyötä edistävän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Perussopimuksen 151 artiklan mukaan sosiaalipolitiikan alan tavoitteisiin kuuluvat työllisyyden edistäminen ja elin- ja työolojen kohdentaminen. Kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi unioni voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa työterveyden ja -turvallisuuden, työehtojen, työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroimisen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen aloilla.

(3) Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 151 artiklan mukaan sosiaalipolitiikan alan tavoitteisiin kuuluvat työllisyyden edistäminen ja elin- ja työolojen kohentaminen. Kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi unioni voi tukea ja täydentää jäsenvaltioiden toimintaa työterveyden ja ‑turvallisuuden, työehtojen, työmarkkinoilta syrjäytyneiden henkilöiden integroimisen ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumisen aloilla, mutta tähän ei kuulu jäsenvaltioiden lakien ja asetusten yhdenmukaistamista. SEUT 153 artiklan 2 kohdan mukaan unioni voi kuitenkin toteuttaa toimenpiteitä jäsenvaltioiden välisen yhteistyön edistämiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission aloitetta eurooppalaisen foorumin perustamiseksi ja kannatti yhteistyön lisäämistä EU:n tasolla pimeän työn torjumiseksi.27

(4) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa 14 päivänä tammikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa27 Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission aloitetta eurooppalaisen foorumin perustamiseksi ja kannatti yhteistyön lisäämistä unionin tasolla pimeän työn torjumiseksi, sillä se vahingoittaa unionin taloutta, siitä seuraa vilpillistä kilpailua ja markkinoiden vääristymiä, se vaarantaa unionin sosiaalisten mallien taloudellisen kestävyyden ja se lisää työntekijöiden sosiaalisen suojelun ja työsuhdeturvan purkamista. Tässä tarkoituksessa eurooppalaisen foorumin (jäljempänä ’foorumi’) olisi parannettava kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa, tarjottava ajantasaisia, puolueettomia, luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja, tehostettava rajat ylittävää yhteistyötä sekä tunnistettava postilaatikkoyhtiöitä ja vastaavia toimintoja ja pidettävä niitä koskevaa rekisteriä.

__________________

_________________

27 Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. tammikuuta 2014 tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Hyväksytyt tekstit P7_TA(2014)0012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 b) Foorumin perustaminen ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioiden toimivaltaan ja/tai velvoitteisiin, jotka koskevat pimeän työn torjumista sekä ILO:n yleissopimusta nro 81. Jäsenvaltioilla ja niiden lainvalvontaelimillä on ratkaiseva asema pimeän työn tehokkaassa ehkäisemisessä, jäljittämisessä ja rankaisemisessa. Foorumin tekemä työ ei siksi saisi estää jäsenvaltioita toteuttamasta tiukkoja tarkastuksia tai muita toimintoja harmaan talouden torjumiseksi vaan sillä olisi pikemminkin tuettava toimenpiteitä, joilla kannustetaan virallisesti ilmoitettuun työhön ja edistetään sen tekemistä sekä hillitään sosiaaliturvan väärinkäyttöä.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) EU:n tasolla pimeä työ on määritelty ”maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”28, eli sen ulkopuolelle jää kaikki laiton toiminta.

(5) Kuten 24 päivänä lokakuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan” todetaan, unionin tasolla pimeä työ on vuodesta 1998 alkaen määritelty ”maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”, eli sen ulkopuolelle jää kaikki laiton toiminta. Määritelmä olisi ajantasaistettava vastaamaan työmarkkinoiden viimeaikaista kehitystä.

_________________

 

28 Komission tiedonanto ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan”, KOM(2007) 628, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML.

 

Tarkistus  6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Pimeän työn määritelmissä ja kansallisissa säännöksissä on eroja jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi pimeää työtä voi esiintyä monissa erilaisissa muodoissa taloudellisen, hallinnollisen, rahoitukseen liittyvän ja sosiaalisen ympäristön mukaan, minkä vuoksi ongelmaa on vaikea ilmaista määrällisesti unionin tasolla. Myös pimeän työn muodot vaihtelevat suuresti työn luonteen ja tyypin ja kyseisen työntekijän mukaan. Kotitaloustyöntekijöiden, pääasiassa naisten, tekemä pimeä työ muodostaa erityisen haasteen, koska se on yksin tehtävää työtä ja luonteeltaan näkymätöntä. Toimenpiteet, joilla puututaan pimeään työhön, olisi räätälöitävä näiden erojen mukaisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Pimeän työn torjumiseksi tehtävällä tiiviimmällä yhteistyöllä olisi edistettävä yhdenvertaisten mahdollisuuksien luomista ja hyödytettävä niitä taloudellisia toimijoita, jotka eivät turvaudu pimeään työhön. Foorumin työskentelyalan olisi ulotuttava erotuksetta kaikkiin pimeän työn muotoihin siten, että päämääränä olisi päästä eroon pimeästä taloudesta unionissa, luoda laadukkaita ja kestäviä työpaikkoja, vahvistaa talouden elpymistä ja saavuttaa unionin työllisyystavoitteet ja sosiaaliset tavoitteet.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c) Pimeän talouden koko on merkittävä, se vastaa yli 18:aa prosenttia unionin BKT:stä. Se vaihtelee kuitenkin merkittävästi jäsenvaltioiden välillä, nimittäin alle 8 prosentista yli 30 prosenttiin BKT:stä. Eurofoundin mukaan unionissa on myös havaittavissa selvä pohjoisen ja etelän sekä idän ja lännen välinen jakolinja. 1 a

 

__________________

 

1 a Eurofoundin raportti ”Combating Undeclared Work in 27 European Union Member States and Norway” (2013).

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö, joko kansallisesti tai valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa, liittyy usein pimeään työhön. Näennäisyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lainsäädäntö- tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat edellytykset. Näin ollen näennäisyrittäjyys on väärin ilmoitettua työtä, ja sen olisi kuuluttava foorumin työskentelyalaan.

(6) Pimeän työn lisäksi foorumin olisi tarkasteltava väärin ilmoitettua työtä, jolla tarkoitetaan maksua vastaan tehtävää työtä, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille totuudenmukaisesti. Pimeän työn yksi erityismuoto on itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö, joko kansallisesti tai valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Näennäisyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lainsäädäntö- tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat edellytykset. Näin ollen näennäisyrittäjyys on väärin ilmoitettua työtä. Olisi kuitenkin otettava huomioon, että itsenäisen ammatinharjoittamisen määritelmät ja sitä koskeva lainsäädäntö vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Näennäisyrittäjyys ja pimeä työ ovat harmaan talouden keskeisiä toimintoja. Foorumin olisi siksi käsiteltävä näennäisyrittäjyyden ja pimeän työn laajenevia ilmiöitä ja kartoitettava merkittävimmät petosten riskit.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Postilaatikkoyhtiöt ovat yrityksiä, jotka on perustettu tarkoituksena hyödyntää lainsäädännön aukkoja ja jotka eivät itse tarjoa palveluja asiakkaille. Ne ovat kulisseja niiden omistajien tarjoamille palveluille. Postilaatikkoyhtiöt olisi siksi katsottava yhdeksi pimeän työn muodoksi, ja niitä olisi käsiteltävä foorumin työskentelyalan puitteissa.

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Kansallisella tasolla ja rajat ylittävällä tasolla tehtävä pimeä työ ovat kaksi erillistä pimeän työn muotoa. Pimeä työ voi edistää sosiaalisen polkumyynnin nimellä tunnettua ilmiötä muun muassa sitä kautta, että palkat alenevat jäsenvaltioissa, joissa näitä palveluja tarjotaan.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c) Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia sitä tekeviin työntekijöihin, joiden on hyväksyttävä epävarmat ja joskus vaaralliset työolot, huomattavasti alhaisemmat palkat, vakavat työoikeuksien rikkomiset ja merkittävästi vähäisempi työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön tarjoama suojelu, minkä vuoksi he jäävät ilman riittäviä sosiaalietuuksia, eläkeoikeuksia sekä mahdollisuuksia saada terveydenhuoltopalveluja, kehittää osaamistaan ja käyttää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Alaikäisten tilanne on vielä huonompi.

Perustelu

Komission alkuperäinen ehdotus johdanto-osan 7 kappaleeksi on jaettu kahdeksi kappaleeksi, jotka ovat 6 c ja 7.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia talousarvioon verotulojen ja sosiaaliturvamaksuista saatavien tulojen pienentymisen vuoksi. Se vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen, tuottavuuteen, työoloja koskevien vaatimusten noudattamiseen, taitojen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Se heikentää sosiaalisen suojelun järjestelmien taloudellista kestävyyttä, jättää työntekijän ilman asianmukaisia sosiaalietuuksia ja johtaa eläkeoikeuksien heikkenemiseen ja terveydenhuollon huonompaan saatavuuteen.

(7) Samanaikaisesti pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia talousarvioon verotulojen ja sosiaaliturvamaksuista saatavien tulojen pienentymisen vuoksi, mikä heikentää sosiaalisen suojelun järjestelmien taloudellista kestävyyttä. Lisäksi se vaikuttaa kielteisesti sekä työllisyyteen että tuottavuuteen ja johtaa markkinoita vääristävään epäterveeseen kilpailuun, jolla on haitallinen vaikutus yleisesti koko talouteen. Foorumin olisi kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että tämä ongelma vahingoittaa erityisesti pk-yrityksiä, jotka edustavat unionin yritysten suurta enemmistöä. Lisäksi laiton etuuksien hyödyntäminen ja sosiaalinen polkumyynti saattavat kuulua pimeän työn välittömiin seurauksiin.

Tarkistus  14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Pimeällä työllä on erilaisia vaikutuksia eri sosiaaliryhmissä. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä haavoittuvimpiin ryhmiin kuten maahanmuuttajiin ja naisiin, jotka ovat usein yliedustettuina pimeästä työstä kärsivillä aloilla. Koska työolot sekä työnantajien ja työntekijöiden syyt ryhtyä pimeään työhön vaihtelevat aloittain ja valtioittain, ongelmaan puuttumiseksi tarvitaan lukuisia erilaisia lähestymistapoja.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön avulla voidaan sekä tarttua ongelmaan verotuksellisesti että vaihtaa sosiaalista suojelua, kuten eläkeoikeuksia ja terveydenhuollon saatavuutta, koskevia parhaita käytäntöjä, myös niiden pimeää työtä tekevien työntekijöiden ryhmien osalta, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tekevät työtä, jota ei edes pidetä pimeänä kaikissa jäsenvaltioissa, kuten epävirallinen lastenhoito ja iäkkäistä perheenjäsenistä huolehtiminen, jota lähinnä naiset harjoittavat tiiviissä perheyhteisöissä.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi. Jäsenvaltiot ovat myös solmineet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän työn näkökohtiin puuttumiseksi. Foorumi ei ole esteenä hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamiselle.

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeän työn ongelman torjumiseksi, mutta kokonaisvaltaista lähestymistapaa ei usein vieläkään ole. Enemmistö jäsenvaltioista soveltaa edelleen pääasiassa lähestymistapaa, jossa säännösten noudattaminen pyritään aikaansaamaan noudattamatta jättämisen havaitsemisen ja rankaisemisen avulla. Monissa jäsenvaltioissa on jo otettu käyttöön tehokkaita toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi erityisesti työmarkkina-, vero- ja työlainsäädäntöön kohdistuvien väärinkäytösten osalta siten, että pimeän työn teettäjiin kohdistetaan tiukempia täytäntöönpanotoimia ja rangaistuksia. Periaatetta, jonka mukaan vastuu maksamattomien sosiaaliturvamaksujen ja verojen maksamisesta kuuluu työnantajalle, sekä lisätarkastusten ja kaikkia pimeän työn tuomia voittoja selvästi suurempien sakkojen uhka ovat tärkeitä pelotteita, jotka vähentävät työnantajien halukkuutta toimia epävirallisessa taloudessa.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 a) Viime vuosien aikana on myös yhä yleisemmin otettu käyttöön lähestymistapoja, joissa kannustetaan virallisesti ilmoitettuun työhön ja edistetään sitä. Eurofoundin kehittämä tietopankki tai muu interaktiivinen tietopankki voisi auttaa jäsenvaltioita löytämään tähän liittyviä uusia lähestymistapoja.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 b) Jäsenvaltiot ovat myös solmineet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän työn näkökohtiin puuttumiseksi. Foorumin olisi täydennettävä näitä toimia ja autettava parantamaan hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten ja monenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

Tarkistus  19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(8 c) Foorumin olisi noudatettava täysimääräisesti Euroopan unionin peruskirjaa ja erityisesti sen 5, 15, 28 ja 31 artiklaa sekä ILO:n tätä koskevia yleissopimuksia ja suosituksia, erityisesti ammattientarkastusta teollisuudessa ja kaupassa koskevaa yleissopimusta nro 81, kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevaa yleissopimusta nro 189, työasiainhallinnon roolia, tehtäviä ja organisaatiota koskevaa yleissopimusta nro 150 sekä työsuhteita koskevaa suositusta nro 198, ja toimittava niiden mukaisesti.

Tarkistus  20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9) EU:n tason yhteistyö ei ole läheskään kattavaa sen enempää jäsenvaltioiden osallistumisen kuin käsiteltävien kysymysten suhteen. Pimeään työhön liittyvää jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten maidenvälistä yhteistyötä varten ei ole olemassa virallista järjestelmää.

(9) Unionin tason tiivis ja tehokas yhteistyö ei tällä hetkellä ole läheskään kattavaa sen enempää jäsenvaltioiden osallistumisen kuin käsiteltävien kysymysten suhteen. Pimeään työhön liittyvää jäsenvaltioiden asiaankuuluvien viranomaisten maidenvälistä yhteistyötä varten ei ole olemassa virallista järjestelmää. Foorumin työssä olisi hyödynnettävä muiden elinten tekemää työtä ja tarvittaessa käytettävä hyväksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI). Lisäksi siinä olisi otettava huomioon pimeää työtä koskevien kansallisten lainsäädäntöjen väliset erot ja tarvittaessa kannustettava tarjoamaan riittävät resurssit työsuojelutarkastusten toteuttamiseksi rajat ylittävän täytäntöönpanon valvonnan parantamiseksi.

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden yhteistyön lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

(10) Tarvittaessa keskinäiseen apuun, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvan jäsenvaltioiden aktiivisen yhteistyön lujittaminen unionin tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin kunnioittaen samalla palvelujen tarjoamisen vapautta, työntekijöiden vapaata liikkuvuutta ja syrjimättömyysperiaatetta sekä työntekijöiden oikeuksia ja sosiaalialan säännöstöä. Yhteistyön lujittamisen tavoitteena olisi oltava, että edistetään virallisesti ilmoitetun työn tekemistä ja tehdään pimeästä työstä vähemmän houkutteleva vaihtoehto.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Kansallisten työsuojelutarkastusvirastojen ja muiden asianomaisten elinten, erityisesti valvontaviranomaisten, on usein tarpeen saada välittömästi käyttöönsä ulkomaisten kansallisten viranomaisten hallussa olevia tietoja. Pimeän työn hillitsemisen kannalta on siksi keskeistä, että tietoja vaihdetaan tehokkaasti ja nopeasti, mutta samalla olisi tunnustettava tietosuojan tärkeys.

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 b) Kansalliset työsuojelutarkastusjärjestelmät olisi organisoitava tehokkaasti ja niihin olisi osoitettava riittävästi pätevää henkilöstöä, jotta ne voivat toimia tehokkaasti ja toteuttaa järjestelmällistä ja säännöllistä valvontaa.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Foorumin avulla pyritään helpottamaan parhaiden käytäntöjen ja tiedon vaihtoa, tarjoamaan EU:n tason puitteet asiantuntemuksen ja analyysien kehittämiselle ja parantamaan toimien operationaalista koordinointia jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten välillä.

(11) Foorumin avulla olisi edistettävä pimeän työn muodossa tapahtuvan työntekijöiden vapaan liikkuvuuden periaatteen väärinkäytön kitkemistä. Sen avulla olisi pyrittävä helpottamaan ja parantamaan kokemusten, parhaiden käytäntöjen ja tiedon vaihtoa sekä kehittämään unionin tasolla yhteistä ymmärrystä, asiantuntemusta ja analyyseja, muun muassa uusien ja yleistyvien työsuhteiden osalta. Sen olisi myös lisättävä tietämystä tietopankin perustamisen avulla, tutkittava tapoja parantaa tietojenvaihtoa, ehdotettava yhteisiä koulutustilaisuuksia ja työsuojelutarkastusvirastojen välistä vaihtoa, edistettävä tehokkaita valvontamekanismeja ja myötävaikutettava operationaalisen koordinoinnin parantamiseen jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten välillä. Lisäksi foorumin avulla helpotetaan parhaiden käytäntöjen ja tietojen vaihtoa.

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Tässä työssä hankittujen tietojen pohjalta foorumin olisi ehdotettava normeja ja tarjottava neuvoja pimeää työtä koskevan lainsäädännön laatimiseen siltä osin kuin tämä on tarpeen sekä kehitettävä valmiuksiaan antaa tarvittavia toimia ja välineitä koskevia neuvoja.

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b) Työoloja ja sosiaalista suojelua työssä koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien käytännön ongelmien määrittäminen, analysointi ja ratkaiseminen kuuluvat pääasiassa jäsenvaltioiden ja niiden kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmien toimivaltaan. Tästä syystä on tarpeen tehdä tiivistä ja tehokasta yhteistyötä unionin tasolla.

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa EU:n tason nykyisten välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten koulutustoimien, vertaisarviointien ja tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä strategioilla.

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa EU:n tason nykyisten välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten koulutustoimien, vertaisarviointien ja tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä strategioilla, jotka perustuvat jäsenvaltioissa vaihtelevassa määrin jo käytössä oleviin, tietoisuutta pimeästä työstä lisääviin toimintatapoihin ja strategioihin. Myös valtioista riippumattomia toimijoita olisi hyödynnettävä foorumin merkittävinä tietolähteinä. Foorumin olisi myötävaikutettava yhteistyön vahvistamiseen jäsenvaltioiden välillä muun muassa ehdottamalla innovatiivisten lähestymistapojen soveltamista rajat ylittävään yhteistyöhön ja valvontaan sekä arvioimalla tällaisesta yhteistyöstä saatuja kokemuksia päätelmien tekemiseksi tulevia toimia varten.

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Foorumin olisi oltava enemmän kuin vain passiivista kartoittamista ja arviointia harjoittava elin. Sen olisi myös aktiivisesti osallistuttava pimeän työn ehkäisemiseen laatimalla käytännön ohjeita pimeän työn organisoitujen muotojen ja verkostojen torjumiseksi ja toimittamalla asianomaisille viranomaisille ja toimijoille jatkuvasti tietoja. Tässä tarkoituksessa foorumin olisi keskusteltava lähestymistavoista ja ehdotettava toimenpiteitä ja välineitä, joilla voitaisiin edistää pimeän työn organisoitujen muotojen ja verkostojen parempaa ehkäisemistä ja valvomista sekä seuraamusten määräämistä niistä ja helpottaa pimeää työtä koskevan lainsäädännön noudattamista.

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(13) Pimeää työtä käsittelevät pääasiassa kolmenlaiset kansalliset valvontaviranomaiset: työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot ja veroviranomaiset. Joissakin tapauksissa mukana ovat myös maahanmuuttoviranomaiset ja työvoimapalvelut sekä tulliviranomaiset, poliisi, yleisen syyttäjän virasto ja työmarkkinaosapuolet.

(13) Pimeän työn torjumista käsittelevät usein monet kansalliset valvontaelimet ja toimijat, muun muassa työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot sekä sosiaaliturvalaitokset, työterveys- ja työturvallisuusalan tarkastuselimet ja veroviranomaiset. Joissakin tapauksissa mukana ovat myös maahanmuuttoviranomaiset ja työvoimapalvelut sekä tulliviranomaiset, poliisi, yleisen syyttäjän virasto ja työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa on toteutettava toimia useilla eri aloilla; sitä helpottaa jäsennelty yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten välillä. Kaikkien niiden kansallisten viranomaisten, joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja/tai ehkäisemisessä, olisi osallistuttava yhteistyöhön.

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa olisi toteutettava yksilöllisesti räätälöityjä toimia useilla eri aloilla perustuen jäsenneltyyn yhteistyöhön kaikkien asiaankuuluvien elinten välillä. Kaikkien niiden kansallisten viranomaisten ja työmarkkinaosapuolten edustajien, joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja pimeää työtä tekevien työntekijöiden suojelussa, olisi osallistuttava yhteistyöhön, ja siihen voivat tarvittaessa osallistua myös muut tällaiset toimijat. Tässä yhteydessä myös asianmukaisten muiden kuin julkisten toimijoiden välisen yhteistyön tukeminen on tärkeää.

Tarkistus  31

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Foorumin tehokkuuden ja menestyksen takaamiseksi olisi vahvistettava työsuojelutarkastusvirastojen asemaa jäsenvaltioissa.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15) Jotta foorumi voisi saavuttaa tavoitteensa, sen tukena jokaisessa jäsenvaltiossa olisi oltava keskitetty yhteyspiste, jolla olisi oltava riittävät valtuudet toimia yhteistyössä pimeään työhön liittyviä moninaisia näkökohtia käsittelevien kansallisten viranomaisten kanssa.

(15) Jotta foorumi voisi saavuttaa tavoitteensa, sen tukena olisi oltava jokaisesta jäsenvaltiosta johtava edustaja, jolla olisi oltava riittävät valtuudet toimia yhteistyössä pimeään työhön liittyviä moninaisia näkökohtia käsittelevien kansallisten viranomaisten, alueellisten ja unionin elinten sekä muiden toimijoiden, erityisesti työmarkkinaosapuolten, kanssa. Foorumin työskentelyn olisi pysyttävä asiantuntijatasolla.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a) Johtavien edustajien olisi toimittava yhteistyössä kaikkien pimeän työn torjumiseen osallistuvien toimeenpanoelinten kanssa koskien foorumin toimintoja ja otettava siten kaikki sidosryhmät mukaan työhön ja helpotettava niiden panoksen antamista foorumin toimintoihin tai sen työryhmiin, jos asiat, joista keskustellaan, koskevat niiden osaamisalaa.

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, jotka kärsivät pimeästä työstä muita enemmän – olisi osallistuttava foorumiin ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO), ja unionin erillisvirastojen, etenkin Eurofoundin ja Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, kanssa. Eurofoundin ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston osallistuminen foorumin työskentelyyn tarkkailijoina ei laajenna niiden nykyisiä toimivaltuuksia.

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, jotka joko kärsivät huomattavasti pimeästä työstä tai jotka ovat erityisessä asemassa pimeän työn torjunnassa – olisi osallistuttava foorumiin ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, esimerkiksi ILO:n ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) sekä unionin erillisvirastojen, kanssa.

Tarkistus  35

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a) Eurofoundilla olisi oltava keskeinen rooli sellaisen interaktiivisen tietopankin perustamisessa, jonka avulla vahvistetaan yhteistyötä pimeän työn torjumisessa ja pimeän työn työntekijöiden terveyteen ja turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioimisessa.

Tarkistus    36

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b) Johtavien työsuojelutarkastajien komitea (SLIC) perustettiin komission päätöksellä 95/319/EY1 a käsittelemään ongelmia, jotka liittyvät jäsenvaltioiden toteuttamaan unionin työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanoon. Myös SLIC:n tarkkailijan olisi osallistuttava foorumiin päällekkäisyyksien välttämiseksi ja synergiavaikutusten luomiseksi.

 

____________

 

1 a Komission päätös (95/319/EY), tehty 12 päivänä heinäkuuta 1995, johtavien työsuojelutarkastajien komitean perustamisesta (EYVL L 188, 9.8.1995, s. 11).

Tarkistus  37

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

 

Komission teksti

Tarkistus

(19) Foorumi voi perustaa työryhmiä tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, ja sen olisi saatava luottaa erityisasiantuntijoiden ammattitaitoon.

(19) Foorumi voi perustaa työryhmiä tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, kuten kohdennettuja toimia nuorille, ikääntyneille tai naispuolisille – etenkin vammaisille naisille tai naispuolisille maahanmuuttajille – työntekijöille epävirallisella sektorilla, samoin kuin pimeän työn syitä, ja sen olisi saatava luottaa erityisasiantuntijoiden ammattitaitoon.

Perustelu

Yksityisissä kotitalouksissa tehty työ, mukaan luettuina sellaiset kotitalouspalvelut kuin siivous tai lastenhoito ja vanhustenhoito, on usein sääntelemätöntä ja sitä tekevät naiset. Heti foorumia perustettaessa olisi luotava työryhmä, joka keskittyy pimeää työtä tekevien naisten työoloihin ja pimeän työn vaikutuksiin heidän sosiaaliturvaansa. Lisäksi on tärkeää, että foorumissa tarkastellaan toistuvia syitä, joiden takia työntekijät siirtyvät pimeään työhön, ja että jäsenvaltioissa keskustellaan toimintamalleista näihin syihin puuttumiseksi.

Tarkistus    38

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20) Foorumi tekee yhteistyötä sellaisten asiaankuuluvien EU:n tason asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, joiden työskentely liittyy pimeään työhön.

(20) Foorumin olisi tehtävä yhteistyötä sellaisten asiaankuuluvien asiantuntijaryhmien, komiteoiden ja sidosryhmien kanssa, joiden toiminta liittyy pimeän työn torjumiseen.

Tarkistus    39

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a) Foorumin työn olisi tuotettava pimeän työn torjumista koskevaa aineistoa komission yhteistä työllisyysraporttia varten.

Tarkistus    40

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Foorumia ja sen tehtäviä olisi tuettava työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) Progress-lohkosta budjettivallan käyttäjän vahvistamien määrärahojen puitteissa.

(21) Foorumia ja sen tehtäviä olisi tuettava työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) Progress-lohkosta budjettivallan käyttäjän vahvistamien määrärahojen puitteissa. Komission olisi varmistettava, että foorumi käyttää varojaan työhönsä avoimella ja tehokkaalla tavalla.

Tarkistus  41

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Komissio toteuttaa verkoston perustamisen edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet,

(22) Komissio toteuttaa foorumin perustamisen edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet,

Tarkistus  42

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Vaikka foorumi on hyödyllinen ensitoimenpide pimeän työn torjumista koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön parantamisessa, sitä ei pitäisi nähdä ainoana mahdollisena välineenä, jolla unioni voi torjua tätä ilmiötä. Erityisesti komission olisi jatkettava jäsenvaltioiden ja unionin nykyisten lainsäädäntöjen tutkimista selvittääkseen, kannustavatko ne suoraan tai epäsuorasti pimeään työhön.

Tarkistus    43

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Perustetaan foorumi, jonka tarkoituksena on edistää EU:n tason yhteistyötä pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jäljempänä ’foorumi’.

1. Perustetaan eurooppalainen foorumi, jonka tarkoituksena on edistää unionin tason yhteistyötä pimeän työn torjumiseksi, jäljempänä ’foorumi’.

 

Tarkistus    44

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) kaikkien jäsenvaltioiden nimeämät valvontaviranomaiset,

(a) kustakin jäsenvaltiosta yksi sen nimittämä johtava edustaja, joka edustaa kansallisia valvontaelimiä ja/tai muita pimeän työn torjumiseen osallistuvia toimijoita ja jolla on valtuutus osallistua kaikkeen foorumiin liittyvään toimintaan jäsenvaltion puolesta,

Tarkistus    45

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) enintään neljä unionin tasolla järjestäytyneiden, alojen välisten työmarkkinaosapuolten edustajaa, jotka työmarkkinaosapuolet ovat itse nimittäneet ja jotka edustavat tasapuolisesti alan molempia työmarkkinaosapuolia.

Tarkistus    46

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Foorumin kokouksiin voivat osallistua tarkkailijoina foorumin työjärjestyksessä vahvistetuin ehdoin

3. Seuraavien sidosryhmien olisi osallistuttava aktiivisesti foorumin kokouksiin tarkkailijoina, joiden kanta otetaan asianmukaisesti huomioon, foorumin työjärjestyksessä vahvistetuin ehdoin:

Tarkistus    47

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) unionin tason alojen välisten työmarkkinaosapuolten edustajat sekä niiden alojen työmarkkinaosapuolten edustajat, joilla pimeä työ on yleistä,

(a) enintään neljätoista työmarkkinaosapuolten itse nimittämää ja tasapuolisesti alan molempia työmarkkinaosapuolia edustavaa niiden alojen työmarkkinaosapuolten edustajaa, joilla pimeä työ on yleistä,

Tarkistus    48

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – b a–b d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) edustaja,

 

(b b) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 883/20041 a perustetun sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan edustaja,

 

(b c) julkisten työvoimapalvelujen verkoston edustaja,

 

(b c) Euroopan talous- ja sosiaalikomitean (ETSK) edustaja ja alueiden komitean (AK) edustaja,

 

(b d) yksi Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) edustaja,

 

______________

 

1 a EUVL L …

Tarkistus    49

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) ETA-maiden edustajat.

(d) yksi edustaja kustakin Euroopan unionin ulkopuolisesta ETA-maasta.

Tarkistus    50

Ehdotus päätökseksi

1 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a artikla

 

Määritelmät

 

Tässä päätöksessä ’pimeän työn torjumisella’ tarkoitetaan pimeän työn ehkäisemistä ja sen vastaista toimintaa sekä virallisesti ilmoitettuun työhön kannustamista ja sen edistämistä.

Tarkistus    51

Ehdotus päätökseksi

2 artikla

Komission teksti

Tarkistus

2 artikla

2 artikla

Tavoitteet

Tavoitteet

 

Foorumin ensisijaisena tavoitteena on tarjota unionin tasolla lisäarvoa jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten tekemälle työlle, jolla pyritään puuttumaan tuloksekkaasti pimeän työn monimutkaiseen ongelmaan sekä sen aiheuttamiin monenlaisiin seurauksiin ja vaikutuksiin, muun muassa kannustamaan virallisesti ilmoitettuun työhön ja edistämään sitä.

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu foorumi pyrkii osaltaan parantamaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, vähentämään pimeää työtä ja lisäämään virallista työntekoa, jotta vältytään työn laadun heikkenemiseltä, ja edistämään työmarkkinoille integroitumista ja sosiaalista osallisuutta

Tässä tarkoituksessa 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu foorumi pyrkii osaltaan parantamaan unionin ja jäsenvaltioiden lainsäädäntöä sekä niiden täytäntöönpanoa, vähentämään pimeää työtä ja lisäämään virallista työntekoa. Foorumi edistää tällä tavoin unionin työllisyystavoitteiden saavuttamista tarjoamalla tehokkaamman unionin kehyksen työllisyyden sekä työterveyden ja ­­­turvallisuuden edistämiseksi, jotta vältytään työn laadun heikkenemiseltä, ja se edistää työmarkkinoille integroitumista ja sosiaalista osallisuutta

(a) parantamalla jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä EU:n tasolla, jotta pimeän työn, näennäisyrittäjyys mukaan luettuna, ehkäiseminen ja torjunta olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa,

(a) parantamalla jäsenvaltioiden asiaankuuluvien valvontaelinten ja muiden mukana olevien toimijoiden välistä tehokasta ja tiivistä yhteistyötä unionin tasolla, jotta pimeän työn kaikkien muotojen, näennäisyrittäjyys mukaan luettuna, ehkäiseminen ja niiden vastainen toiminta olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa,

(b) parantamalla jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten teknisiä valmiuksia puuttua pimeään työhön liittyviin valtioiden rajat ylittäviin näkökohtiin,

(b) auttamalla jäsenvaltioiden eri valvontaelimiä puuttumaan pimeän työn valtioiden rajat ylittäviin näkökohtiin ja niihin liittyvään epäterveeseen kilpailuun sekä markkinoiden vääristymiin ja ratkaisemaan niiden aiheuttamia ongelmia,

(c) lisäämällä yleistä tietoisuutta toimenpiteiden kiireellisyydestä ja kannustamalla jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan pimeän työn torjumiseksi.

(c) lisäämällä yleistä tietoisuutta pimeään työhön liittyvistä ongelmista ja tarpeesta toteuttaa asianmukaisia toimia sekä kannustamalla jäsenvaltioita kiireellisesti tehostamaan toimiaan pimeän työn torjumiseksi,

Tarkistus    52

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) koordinoi valtioiden rajat ylittäviä operationaalisia toimia.

(c) kannustaa toteuttamaan ja helpottaa käytännöllisiä, tehokkaita ja tuloksellisia valtioiden rajat ylittäviä operationaalisia toimia,

Tarkistus    53

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) edistää pimeään työhön liittyvien kysymysten horisontaalista ymmärtämistä.

Tarkistus    54

Ehdotus päätökseksi

4 artikla

Komission teksti

Tarkistus

4 artikla

4 artikla

Tehtävät

Tehtävät

(1) Tehtäviensä suorittamiseksi foorumi huolehtii etenkin seuraavista tehtävistä:

(1) Tehtäviensä suorittamiseksi foorumi huolehtii etenkin seuraavista tehtävistä:

(a) parantaa pimeää työtä koskevaa tietämystä yhteisten käsitteiden ja mittausvälineiden avulla sekä edistämällä yhteisiä vertailuanalyysejä ja niihin liittyviä indikaattoreita,

(a) parantaa pimeän työn kaikkia muotoja koskevaa tietämystä, myös syiden ja alueellisten erojen osalta, yhteisten käsitteiden avulla, mukaan lukien nykyisten ja uusien pimeän työn muotojen kattavat määritelmät, sekä indikaattoreiden, tietojen keruumenetelmien ja mittausvälineiden avulla sekä edistämällä yhteisiä vertailuanalyysejä ja tutkimusta,

 

(a a) parantaa tietämystä ja vastavuoroista ymmärtämystä eri kansallisista työsuojelutarkastusjärjestelmistä ja pimeän työn torjumisen käytännöistä, pimeän työn ja myös rajat ylittävän pimeän työn seurauksista, jotka ilmenevät epäterveenä kilpailuna ja markkinoiden vääristyminä, sekä pimeän työn tekijöiden epävarmoista työoloista,

(b) kehittää erilaisten pimeän työn hillitsemiseksi toteutettavien poliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta mittaavia analyysejä, olipa kyse estämis- tai rankaisutoimenpiteistä taikka yleisistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä,

(b) analysoida erilaisten pimeän työn hillitsemiseksi toteutettavien politiikkatoimenpiteiden vaikuttavuutta ja seurauksia, olipa kyse sen vastaisesta toiminnasta taikka helpottavista toimenpiteistä, joilla kannustetaan virallisesti ilmoitettuun työhön ja edistetään sitä,

(c) laatia välineitä, esimerkiksi tietopankki erilaisista käytännöistä/toimenpiteistä (mm. kahdenväliset sopimukset), joita jäsenvaltioissa käytetään pimeän työn ehkäisemisessä ja torjunnassa,

(c) laatia tehokkaita välineitä, esimerkiksi interaktiivinen tietopankki erilaisista käytännöistä/toimenpiteistä erilaisissa työmarkkinamalleissa tapahtuvan soveltamisen pohjalta, mukaan lukien kahdenväliset ja monenväliset sopimukset, joita jäsenvaltioissa käytetään pimeän työn torjunnassa,

 

(d) tarkastajille tarkoitettujen ei-sitovien suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden ja tarkastuksia koskevien yhteisten periaatteiden hyväksyminen pimeän työn torjuntaa varten,

(d) kehittää täytäntöönpanoa koskevia suuntaviivoja, hyvän käytännön oppaita ja tarkastuksia koskevia yhteisiä periaatteita pimeän työn torjuntaa varten ja seurata suuntaviivojen täytäntöönpanon edistymistä,

(e) sellaisten yhteistyömuotojen kehittäminen, jotka lisäävät teknisiä valmiuksia puuttua pimeään työhön liittyviin valtioiden rajat ylittäviin näkökohtiin, hyväksymällä yhteiset puitteet yhteisiä tarkastusoperaatioita ja henkilöstövaihtoa varten,

(e) kehittää tiivistä yhteistyötä kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmien valmiuksien parantamiseksi valvonnassa ja puuttua pimeän työn rajat ylittäviin näkökohtiin sellaisten toimien avulla kuin yhteiset operaatiot, asianmukaiset tietokannat ja henkilöstövaihto,

 

(e a) koota ja julkaista tietoja kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmien toimien helpottamiseksi,

(f) tiedonjakamisen parantamista unionin tietosuojasääntöjen puitteissa koskevien tapojen tarkasteleminen, esimerkiksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon (EESSI) käyttömahdollisuuden selvittäminen,

(f) kehittää luotettava ja tehokas nopea tietojenvaihtojärjestelmä sekä parantaa unionin tietosuojasääntöjen puitteissa tapahtuvaa tiedonjakamista, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121a perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon (EESSI) käyttömahdollisuuden selvittäminen,

 

(f a) osallistua sellaisten pimeään työhön liittyvien alueiden määrittämiseen, joilla unionin lainsäädännöllä ei ole saavutettu sen tavoitteita,

(g) pysyvän koulutuskapasiteetin kehittäminen valvontaviranomaisille ja yhteisen koulutuksen järjestämistä koskevien puitteiden hyväksyminen,

(g) kehittää ja parantaa pysyvää koulutuskapasiteettia valvontaviranomaisille ja hyväksyä yhteisen koulutuksen järjestämistä koskevat puitteet, jotta autetaan jäsenvaltioita täyttämään velvoitteensa, muun muassa ILO:n yleissopimuksesta nro 81 johtuvat velvoitteet,

(h) vertaisarviointien järjestäminen jäsenvaltioiden pimeän työn torjunnassa saavuttaman edistymisen seuraamiseksi sekä neuvoston antamien pimeän työn torjuntaa tai ehkäisemistä koskevien maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon tukeminen,

(h) järjestää vertaisarviointeja jäsenvaltioiden pimeän työn torjunnassa saavuttaman edistymisen seuraamiseksi sekä tukea neuvoston antamien pimeän työn torjuntaa tai ehkäisemistä koskevien maakohtaisten suositusten täytäntöönpanoa ja edistää asianmukaisia toimia,

 

(h a) esittää komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksia, jotka koskevat maakohtaisiin suosituksiin sisällytettäviä asianmukaisia toimia, joilla puututaan tiettyihin pimeän työn torjumista koskeviin näkökohtiin ja toimien toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin kyseisissä jäsenvaltioissa,

 

(h b) antaa lausuntoja ja ehdotuksia komissiolle, Euroopan parlamentille tai neuvostolle kysymyksistä, jotka liittyvät parempaan sääntelyyn ja pimeän työn torjumiseen liittyvän työoloja ja sosiaalista suojelua koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon jäsenvaltioissa sekä toimien toteuttamatta jättämisen vaikutuksiin,

 

(h c) kannustaa jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden valvontaviranomaisten välisen aktiivisen yhteistyön tekemiseen tarvittaessa, jotta voidaan ratkaista näitä kolmansia maita koskevia pimeään työhön liittyviä ongelmia,

(i) ongelmakokonaisuutta koskevan tietoisuuden lisääminen toteuttamalla yhteisiä toimenpiteitä, kuten koko EU:ta koskevia kampanjoita, ja hyväksymällä alueellisia tai EU:n laajuisia strategioita sekä alakohtaisia lähestymistapoja.

(i) ongelmakokonaisuutta koskevan tietoisuuden lisääminen toteuttamalla yhteisiä toimenpiteitä, kuten koko unionia koskevia kampanjoita, ja hyväksymällä alueellisia tai unionin laajuisia strategioita sekä alakohtaisia lähestymistapoja,

 

(i a) kannustaa kansallisia viranomaisia ja muita elimiä tarjoamaan neuvoja ja tietoja työntekijöille, jotka ovat joutuneet kärsimään pimeän työn käytäntöjen vuoksi.

(2) Tehtäviään hoitaessaan foorumi hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, kuten tutkimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa huomioon soveltuvat unionin välineet ja rakenteet sekä asiaa koskevista kahdenvälisistä sopimuksista saadut kokemukset. Se tekee asiaan liittyvää yhteistyötä Eurofoundin ja EU-OSHAn kanssa.

(2) Tehtäviään hoitaessaan foorumi hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, kuten tutkimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa huomioon soveltuvat unionin välineet ja rakenteet sekä asiaa koskevista kahdenvälisistä sopimuksista saadut kokemukset.

 

(2 a) Foorumi tekee asiaan liittyvää yhteistyötä Eurofoundin kanssa, erityisesti kehitettäessä interaktiivista tietopankkia viraston uutena tehtävänä, sekä EU-OSHAn kanssa.

 

_________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    55

Ehdotus päätökseksi

5 artikla

Komission teksti

Tarkistus

5 artikla

5 artikla

Keskitetty yhteyspiste

Johtavat edustajat

(1) Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä yksi keskitetty yhteyspiste foorumin jäseneksi. Ne voivat nimittää myös yhden varajäsenen.

(1) Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu johtava edustaja foorumin jäseneksi. Se voi nimittää myös tarvittaessa foorumin kokouksiin osallistuvan varaedustajan.

(2) Nimittäessään edustajiaan jäsenvaltioiden olisi otettava mukaan edustajat kaikista julkisista viranomaisista, joilla on pimeän työn ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan liittyviä tehtäviä ja joita ovat esimerkiksi työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturvaviranomaiset, veroviranomaiset, työvoimapalvelut ja maahanmuuttoviranomaiset, jäljempänä ’valvontaviranomaiset’. Jäsenvaltiot voivat kansallisten säännösten ja/tai käytäntöjen mukaisesti ottaa mukaan myös työmarkkinaosapuolet.

(2) Nimittäessään johtavaa edustajaa ja varajäsentä jäsenvaltioiden olisi otettava mukaan kaikki asiaankuuluvat elimet, joilla on pimeän työn torjuntaan liittyviä tehtäviä kansallisissa tai valtioiden rajat ylittävissä yhteyksissä ja joita ovat esimerkiksi työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturvaviranomaiset, veroviranomaiset, työvoimapalvelut ja maahanmuuttoviranomaiset, jäljempänä ’valvontaviranomaiset’. Jäsenvaltioiden olisi kansallisten säännösten ja/tai käytäntöjen mukaisesti otettava mukaan myös työmarkkinaosapuolet ja muut asiaankuuluvat toimijat.

(3) Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kaikista valvontaviranomaisista, jotka osallistuvat pimeän työn ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan, sekä niiden yhteystiedot.

(3) Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kaikista valvontaelimistä ja kansallisten säännösten tai käytäntöjen mukaisesti työmarkkinaosapuolista ja niistä asiaankuuluvista toimijoista, jotka osallistuvat pimeän työn torjuntaan, sekä niiden yhteystiedot.

(4) Keskitettyjen yhteyspisteiden on pidettävä foorumin toiminnan osalta yhteyttä kaikkiin pimeän työn ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan osallistuviin valvontaviranomaisiin ja varmistettava niiden osallistuminen foorumin tai sen työryhmien kokouksiin ja/tai toimintaan, jos käsiteltävät asiat koskevat niiden toimivaltaan kuuluvaa alaa.

(4) Edellä 1 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen johtavien edustajien on pidettävä säännöllisesti yhteyttä kaikkiin kansallisiin valvontaelimiin ja kansallisten säännösten tai käytäntöjen mukaisesti työmarkkinaosapuoliin ja muihin asiaankuuluviin toimijoihin, jotka osallistuvat pimeän työn torjuntaan, ja siten osallistettava kaikki sidosryhmät.

Tarkistus    56

Ehdotus päätökseksi

6 artikla

 

Komission teksti

Tarkistus

6 artikla

Poistetaan.

Työmarkkinaosapuolten edustajat

 

(1) Alojen välisen tason työmarkkinaosapuolten sekä niiden alojen työmarkkinaosapuolten, joilla pimeä työ on yleistä, edustajat voivat osallistua foorumin kokouksiin tarkkailijoina organisaatioidensa määrittelemien menettelyjen mukaisesti.

 

(2) Kyseisten tarkkailijoiden ryhmä koostuu unionin tasolla toimivien alojen välisten ja alakohtaisten työmarkkinaosapuolten ehdotusten perusteella seuraavista:

 

(a) enintään kahdeksan alojen välisen tason työmarkkinaosapuolten tarkkailijaa (jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken),

 

(b) enintään kymmenen sellaisia aloja edustavaa tarkkailijaa, joilla pimeä työ on yleistä (jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken).

 

Tarkistus    57

Ehdotus päätökseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

7 artikla

7 artikla

Toiminta

Toiminta

(1) Komissio koordinoi foorumin työskentelyä ja toimii sen kokousten puheenjohtajana.

(1) Komissio koordinoi foorumin työskentelyä, ja komission edustaja foorumissa toimii sen kokousten yhteispuheenjohtajana. Foorumin jäsenet valitsevat keskuudestaan toisen tasavertaisen yhteispuheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Yhteispuheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muodostavat foorumin puheenjohtajiston (jäljempänä ’puheenjohtajisto’).

 

(1 a) Foorumi kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

(2) Tehtäviensä hoitamista varten foorumi vahvistaa enemmistöpäätöksellä

(2) Tehtäviensä hoitamista varten foorumi vahvistaa enemmistöpäätöksellä

(a) työjärjestyksen, joka sisältää muun muassa foorumin päätöksentekomenettelyt,

(a) työjärjestyksen, joka sisältää muun muassa foorumin päätöksentekomenettelyt,

(b) foorumin kaksivuotisen työohjelman, jossa esitellään muun muassa foorumin yksityiskohtaiset tehtävät ja kahden vuoden välein annettavat säännölliset kertomukset,

(b) foorumin vuotuisen ja monivuotisen työohjelman, joissa esitellään muun muassa foorumin yksityiskohtaiset tehtävät ja otetaan huomioon edellisen vuoden / edellisten vuosien toimet,

(c) foorumin työohjelmissa täsmennettyjä kysymyksiä tarkastelevien työryhmien perustamisen. Tällaiset työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

(c) foorumin työohjelmissa täsmennettyjä kysymyksiä tarkastelevien työryhmien perustamisen; tällaisten työryhmien puheenjohtajana toimii foorumin jäsen ja ne lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa,

 

(c a) vuosikertomuksen omasta toiminnastaan.

(3) Käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita voidaan tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan foorumin tai työryhmän työhön, jos se on hyödyllistä ja/tai tarpeellista.

(3) Puheenjohtajisto voi kutsua käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tapauskohtaisesti osallistumaan foorumin tai työryhmän työhön, jos tämän katsotaan olevan hyödyllistä tai tarpeellista.

(4) Foorumia avustaa sihteeristö, jonka komissio järjestää. Sihteeristö valmistelee foorumin kokoukset, työohjelmat ja sen kertomukset.

(4) Foorumia avustaa sihteeristö, jonka komissio järjestää. Sihteeristö valmistelee foorumin kokoukset, sen työohjelmaluonnokset ja sen kertomusluonnokset tiiviissä yhteistyössä puheenjohtajiston kanssa ja sen valvonnassa. Se myös toteuttaa foorumin suosituksiin liittyviä jatkotoimia.

 

(4 a) Foorumin työtä tehdään SEUT 15 artiklassa vahvistetun avoimuusperiaatteen mukaisesti.

(5) Komissio tiedottaa foorumin toiminnasta säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(5) Foorumi toimittaa 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut työohjelmat ja 2 kohdan c a alakohdassa tarkoitetut kertomukset komissiolle. Komissio toimittaa työohjelmat ja kertomukset Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle.

Tarkistus    58

Ehdotus päätökseksi

8 artikla

Komission teksti

Tarkistus

8 artikla

8 artikla

Yhteistyö

Yhteistyö

Foorumi toimii tarpeen mukaan yhteistyössä muiden sellaisten asiaankuuluvien unionin tason asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, joiden työskentely liittyy pimeään työhön, etenkin johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC), työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, työllisyyskomitean (EMCO), sosiaalisen suojelun komitean (SPC) ja hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla käsittelevän työryhmän kanssa. Myös yhteisiä kokouksia voidaan järjestää.

1. Foorumi toimii tarpeen mukaan yhteistyössä muiden sellaisten asiaankuuluvien unionin tason asiantuntijaryhmien ja komiteoiden kanssa, joiden työskentely liittyy pimeään työhön, etenkin johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC), työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon käsittelevän asiantuntijakomitean, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista käsittelevän hallintotoimikunnan, H5-päätöksen mukaisten kansallisten yhteyspisteiden EU:n foorumin, työllisyyskomitean (EMCO), sosiaalisen suojelun komitean (SPC) ja hallinnollista yhteistyötä verotuksen alalla käsittelevän työryhmän kanssa. Jotta työskentely olisi tehokkaampaa ja sen vaikutuksia vahvistettaisiin, voidaan järjestää yhteisiä kokouksia. Tällaisten kokousten pöytäkirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kohtuullisen ajan kuluessa.

 

1 a. Päällekkäisyyttä muiden elinten unionin tasolla tekemän työn kanssa on vältettävä. Tätä varten avoimuus ja tietojen jakaminen on erittäin tärkeää.

Tarkistus  59

Ehdotus päätökseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kokonaismäärärahat vahvistetaan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat vahvistaa budjettivallan käyttäjä rahoituskehyksen rajoissa.

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kokonaismäärärahat vahvistetaan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat vahvistaa budjettivallan käyttäjä rahoituskehyksen rajoissa. Komissio varmistaa, että EaSI-ohjelman varoja käytetään avoimesti ja tehokkaasti.

Tarkistus    60

Ehdotus päätökseksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, missä määrin foorumi on edistänyt 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja täyttänyt 3 artiklassa ja foorumin työohjelmissa vahvistetut tehtävänsä.

Komissio toimittaa viimeistään … päivänä …kuuta …* [neljän vuoden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta] ja foorumia kuultuaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle kertomuksen tämän päätöksen soveltamisesta ja sen tuomasta lisäarvosta. Kertomuksessa arvioidaan erityisesti, missä määrin foorumi on edistänyt 2 artiklassa asetettujen tavoitteiden saavuttamista, hoitanut 3 artiklassa vahvistetun toimeksiantonsa, suorittanut 4 artiklassa tarkoitetut tehtävänsä ja käsitellyt foorumin työohjelmissa esitettyjä painopisteitä. Siinä myös tuodaan esiin puutteita ja esitetään tarvittaessa foorumin toimintaa koskevia ehdotuksia.

Tarkistus  61

Ehdotus päätökseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Oikeuksien turvaaminen

 

Henkilöitä, jotka ilmoittavat foorumille pimeää työtä koskevista tapauksista joko suoraan tai kansallisten valvontaviranomaisten välityksellä, suojellaan kaikenlaiselta työnantajan taholta tulevalta epäsuotuisalta kohtelulta.

(1)

EUVL C 458, 19.12.2014, s. 43.

(2)

EUVL C 415, 20.11.2014, s. 37.


PERUSTELUT

Euroopan parlamentin edellytetään heti kahdeksannen vaalikautensa alussa ottavan käsiteltäväksi yhden hankalimmista ja mutkikkaimmista ongelmista – nimittäin pimeän työn. Haasteen pulmallisuus johtuu itse sen luonteesta eli siitä, että kyseessä on maksettu toiminta, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta tai, näennäisyrittäjyyden tapauksessa, josta ilmoitetaan väärin asianomaisille viranomaisille.

Jotta pimeän työn muodostamaan monitahoiseen ongelmaan voitaisiin puuttua menestyksekkäästi, ensimmäiseksi on tarkasteltava objektiivisesti sen todellista luonnetta. Tällainen tarkastelu itse asiassa paljastaa, että asianmukaisen rekisteröitymisen välttäminen on tosiasiassa pimeään työhön liittyvien erittäin moninaisten äärimmäisen kielteisten vaikutusten ja seurausten välitön syy.

Ehdotuksessaan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi eurooppalaisen foorumin perustamisesta komissio on asettanut etusijalle valvontaan perustuvan menettelytavan pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Pyrkimyksenä on tiivistää yhteistyötä työlainsäädännön rikkomisen, veronkierron ja sosiaaliturvavaatimusten täyttämättä jättämisen torjumiseksi – ja nämä ovat epäilemättä vakavaa huolta aiheuttavia kysymyksiä.

Kasvavassa määrin kuitenkin oivalletaan, että valvonnan lisäksi tarvitaan ennakoivia ja mahdollistavia toimintatapoja sekä toimia, jotka kohdennetaan edistämään pimeiden työpaikkojen laillistamista, esimerkiksi tuloverohelpotuksia, veronalennuksia ja tukijärjestelmiä. Se, etteivät pimeän työn käytännöt vähene jäsenvaltioissa, osoittaa, että näille työpaikoille on sekä kysyntää että tarjontaa. Siksi on tarpeen välttää tukahduttavia toimia ja sen sijaan liittää nämä työpaikat sosiaalisen markkinatalouden virallisten sääntöjen ja määräysten piiriin.

Näin ollen uuden eurooppalaisen foorumin leimallisena tarkoituksena ja tavoitteena olisi oltava selkeän lisäarvon tarjoaminen unionin tasolla työlle, jota tehdään paitsi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi myös pimeiden työpaikkojen laillistamiseksi, mikä on ehkä vielä tärkeämpää. Määrätietoisten ennakoivien toimien tarve johtuu siitä, että tuotantoa on elvytettävä vastatoimenpiteenä jatkuvalle heikolle kasvulle ja deflaatiolle.

Tällaisista toimista tulee entistäkin välttämättömämpiä, kun otetaan huomioon Eurofoundin tekemän tuoreen tutkimuksen tulokset, jotka osoittavat, että yhtäältä pimeän talouden koon ja kasvun ja toisaalta tuntuvia talousarvioleikkauksia toteuttavien säästötoimenpiteiden, sääntelyn lisääntyvän purkamisen ja valtion roolin kutistumisen välillä on vahva korrelaatio. Mainittu tutkimus osoittaa myös, että vaihtoehtoinen toimintatapa, joka perustuu valtion työmarkkinoille ja sosiaalipalveluihin kohdentamien menojen kasvattamiseen, korreloi voimakkaasti merkittävästi pienemmän harmaan talouden kanssa.

Olisi lähdettävä siitä, että foorumi kerää ja jakaa luotettavaa tietoa parhaista käytännöistä ja jatkuvista ongelmista ja että foorumilla tehdään yhteistyötä tehokkaiden valvonta- ja mahdollistamistoimien kehittelemiseksi ja toteuttamiseksi.

Ei pidä omaksua itsetyytyväistä asennetta sen suhteen, miten kiireellisesti toimia on toteutettava, kun otetaan huomioon, että pimeä työ aiheuttaa monilukuisia ja erittäin kielteisiä seurauksia – miljoonien työntekijöiden rankkaa hyväksikäyttöä ja epävarmoja työ- ja elinoloja kaikkialla unionissa ja räikeän epätervettä kilpailua, joka vääristää jyrkästi sisämarkkinoita, sekä jäsenvaltioiden talousarvioihin ja sosiaaliturvajärjestelmiin kohdistuvia vakavia menetyksiä. Pitäisi myös olla selvää, että ainoastaan jäsenvaltioiden ja työmarkkinaosapuolten sekä muiden sidosryhmien yhteinen toiminta, jota harjoitetaan myös alueellisella tasolla ja vuorovaikutuksessa unionin toimielinten ja voimavarojen kanssa, voi johtaa tämän erittäin vakavien haasteiden ja puutteiden joukon onnistuneeseen selvittämiseen.

Pimeän työn todellisen luonteen ja foorumin ehdotettujen tehtävien ymmärtämisen pitäisi mahdollistaa sopimukseen pääseminen jäsenyyttä, osallistumista, menettelyjä ja päätöksentekoa koskevista kysymyksistä. Tämän ymmärryksen olisi myös toimittava määrätietoisten toimien pakottavaan tarpeeseen täysin vastaavan työohjelman laatimisen perustana, jotta nykyinen pimeän toiminnan kasvusuuntaus käännettäisiin päinvastaiseksi ja kohtuullisen toimeentulon antavien ja tarvittavia asiakaspalveluja tuovien laillistettujen työpaikkojen määrää kasvatettaisiin sekä samalla edistettäisiin tervettä kilpailua markkinoilla ja kestävää finanssipoliittista vakauttamista.


SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (23.1.2015)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Valmistelija: Dennis de Jong

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti peräänkuulutti tehokkaista työsuojelutarkastuksista tammikuussa 2014 antamassaan päätöslauselmassa yhteistyön tiivistämistä ja työsuojelutarkastusvirastojen tukemista pimeän työn torjumiseksi.

Komissio esittää huhtikuussa 2014 antamassaan ehdotuksessa eurooppalaisen foorumin perustamista. Tämän foorumin pitäisi parantaa unionin tasolla tehtävää yhteistyötä pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Se myös toisi yhteen erilaisia pimeän työn torjuntaan osallistuvia kansallisia valvontaelimiä. Pimeä työ on ilmiö, joka heikentää merkittävästi työoloja, tervettä kilpailua ja julkisia talousarvioita.

Esittelijä pitää tämän foorumin perustamista myönteisenä, joskaan tämä toimenpide ei yksinään riitä edellä mainittuun päätöslauselmaan sisältyvien erilaisten ehdotusten, kuten lainsäädäntöehdotusten, jatkotoimeksi. Esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joiden tarkoituksena on tehdä foorumista tehokkaampi tehtäviensä hoitamisessa ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Erityisesti hän pitää tärkeänä väärin ilmoitetun työn sisällyttämistä päätöksen soveltamisalaan. Työaikoja tai palkkaa koskevien väärien tietojen toimittaminen on väärin ilmoitetun työn muoto, jota ei voida jättää foorumin vastuualueen ulkopuolelle.

Esittelijä on myös vakuuttunut siitä, että foorumi voisi onnistuneesti helpottaa jäsenvaltioiden yhteisiä tutkintatoimia. Sen käytännön arvo riippuu pitkälti tämän operatiivisen yhteistyömuodon avulla saavutetuista tuloksista. Toisaalta Euroopan laajuisten valistuskampanjoiden vaikutukset ovat kyseenalaisia: tällaiset kampanjat ovat yleensä tehokkaampia kansallisella tasolla, erityisesti jos kansalliset työmarkkinaosapuolet osallistuvat niihin aktiivisesti. Tästä syystä esittelijä puoltaa työmarkkinaosapuolten sekä kansallisten keskitettyjen yhteyspisteiden osallistamista tiiviisti foorumin toimintaan.

Lisäksi esittelijä pitää Euroopan parlamentin osallistumista tähän prosessiin erittäin tärkeänä ja pyytää tämän elimen nimittämän riippumattoman edustajan ottamista mukaan foorumiin yhdessä kansallisten viranomaisten ja komission kanssa.

TARKISTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS pimeän työn ja väärin ilmoitetun työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

Perustelu

Horisontaalinen tarkistus tehdään koko tekstiin. Jotta foorumi voisi toimia tehokkaasti, on hyvin tärkeää, että näennäisyrittäjyyden lisäksi myös muut väärin ilmoitetun työn muodot, kuten väärien tietojen toimittaminen työajoista tai palkasta, otetaan mukaan.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission aloitetta eurooppalaisen foorumin perustamiseksi ja kannatti yhteistyön lisäämistä EU:n tasolla pimeän työn torjumiseksi27.

(4) Tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa antamassaan päätöslauselmassa Euroopan parlamentti piti myönteisenä komission aloitetta eurooppalaisen foorumin perustamiseksi ja kannatti yhteistyön lisäämistä EU:n tasolla pimeän työn torjumiseksi27, sillä tällainen työ johtaa markkinoita vääristävään vilpilliseen kilpailuun.

__________________

__________________

27 Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. tammikuuta 2014 tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Euroopan parlamentin päätöslauselma 14. tammikuuta 2014 tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) EU:n tasolla pimeä työ on määritelty ”maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”7, eli sen ulkopuolelle jää kaikki laiton toiminta.

(5) Pimeä työ on määritelty 24 päivänä lokakuuta 2007 annetussa komission tiedonannossa ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan” ”maksetuksi toiminnaksi, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”7, eli sen ulkopuolelle jää kaikki laiton toiminta.

__________________

__________________

7 Komission tiedonanto ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan”, KOM(2007) 628, 24.10.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML.

7 Komission tiedonanto ”Tehokkaammin pimeää työtä vastaan”, KOM(2007) 628, 24.10.2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:FI:HTML.

Perustelu

Viittaus komission tiedonantoon on selvempi ja kohdennetumpi kuin pelkkä viittaus ”EU:n tasoon”. Teksti on neuvoston yleisnäkemysehdotuksen mukainen.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6) Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö, joko kansallisesti tai valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa, liittyy usein pimeään työhön. Näennäisyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lainsäädäntö- tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat edellytykset. Näin ollen näennäisyrittäjyys on väärin ilmoitettua työtä, ja sen olisi kuuluttava foorumin työskentelyalaan.

(6) Pimeän työn lisäksi foorumilla olisi käsiteltävä myös väärin ilmoitettua työtä. Tällä käsitteellä tarkoitetaan maksua vastaan tehtävää työtä, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille totuudenmukaisesti. Väärin ilmoitetun työn yksi erityismuoto on itsenäisen ammatinharjoittajan aseman väärinkäyttö, joko kansallisesti tai valtioiden rajat ylittävissä tilanteissa. Näennäisyrittäjyydellä tarkoitetaan sitä, että tiettyjen lainsäädäntö- tai verovelvollisuuksien välttämiseksi henkilö ilmoitetaan itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, vaikka hän täyttää tyypilliset työsuhteessa olevaa työntekijää koskevat edellytykset. Näin ollen näennäisyrittäjyys on väärin ilmoitettua työtä, ja sen olisi kuuluttava foorumin työskentelyalaan.

Perustelu

Kuten Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on todennut, ilman lisäselityksiä näennäisyrittäjyys ja pimeä työ saattavat vaikuttaa kahdelta eri asialta. Näennäistyötä pidetään kuitenkin yleisesti väärin ilmoitettuna työnä; näin ollen se liittyy tosiasiassa läheisesti pimeään työhön. Myös muita väärin ilmoitetun työn muotoja voi esiintyä, esimerkiksi työaikoja tai palkkaa koskevien väärien tietojen toimittaminen. Jotta päätöksen soveltamisalasta ei jäisi mitään väärinkäsitystä, on selvennettävä, että kaikki väärin ilmoitetun työn muodot kuuluvat foorumin työskentelyalaan.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia sitä tekeviin työntekijöihin, joiden on hyväksyttävä epävarmat työolot, huomattavasti alhaisemmat palkat ja merkittävästi vähäisempi työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön tarjoama suojelu, minkä vuoksi he jäävät ilman riittäviä sosiaalietuuksia, eläkeoikeuksia sekä mahdollisuuksia saada terveydenhuoltoa, kehittää osaamistaan ja käyttää elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia talousarvioon verotulojen ja sosiaaliturvamaksuista saatavien tulojen pienentymisen vuoksi. Se vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen, tuottavuuteen, työoloja koskevien vaatimusten noudattamiseen, taitojen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Se heikentää sosiaalisen suojelun järjestelmien taloudellista kestävyyttä, jättää työntekijän ilman asianmukaisia sosiaalietuuksia ja johtaa eläkeoikeuksien heikkenemiseen ja terveydenhuollon huonompaan saatavuuteen.

(7) Pimeällä työllä on vakavia vaikutuksia talousarvioon verotulojen ja sosiaaliturvamaksuista saatavien tulojen pienentymisen vuoksi. Se vaikuttaa kielteisesti työllisyyteen, tuottavuuteen, työoloja koskevien vaatimusten noudattamiseen, taitojen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Se heikentää sosiaalisen suojelun järjestelmien taloudellista kestävyyttä, jättää työntekijän ilman asianmukaisia sosiaalietuuksia ja johtaa eläkeoikeuksien heikkenemiseen ja terveydenhuollon huonompaan saatavuuteen. Pimeällä työllä on kielteisiä vaikutuksia sisämarkkinoiden toimintaan, ja se johtaa markkinoita vääristävään vilpilliseen kilpailuun. Pimeää työtä olisi torjuttava jäsenvaltioiden tasolla esimerkiksi tehokkaiden vero- ja sosiaalipoliittisten täytäntöönpanotoimenpiteiden avulla.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi. Jäsenvaltiot ovat myös solmineet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän työn näkökohtiin puuttumiseksi. Foorumi ei ole esteenä hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamiselle.

(8) Pimeällä työllä on kielteisiä vaikutuksia myös sisämarkkinoiden toimintaan. Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi. Jäsenvaltiot ovat myös solmineet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän työn näkökohtiin puuttumiseksi. Foorumi ei ole esteenä hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamiselle. Päävastuu pimeän työn torjumisessa olisi oltava jatkossakin jäsenvaltioilla.

 

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden yhteistyön lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

(10) Keskinäiseen apuun, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvan jäsenvaltioiden aktiivisen yhteistyön lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Yhteistyön lujittamisen tavoitteena on kannustaa ilmoitettuun työhön vähentämällä siihen liittyvää byrokratiaa ja hallintoa ja siten varmistaa, että pimeästä työstä tulee vähiten houkutteleva vaihtoehto.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(10 a) Kansallisten työsuojelutarkastusvirastojen ja valvontaelinten on usein tarpeen saada välittömästi käyttöönsä ulkomaisten kansallisten viranomaisten hallussa olevia tietoja. Pimeän työn hillitsemisen kannalta on siksi keskeistä, että tietoja vaihdetaan tehokkaasti ja nopeasti.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11) Foorumin avulla pyritään helpottamaan parhaiden käytäntöjen ja tiedon vaihtoa, tarjoamaan EU:n tason puitteet asiantuntemuksen ja analyysien kehittämiselle ja parantamaan toimien operationaalista koordinointia jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten välillä.

(11) Keskinäiseen apuun, avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen perustuvan jäsenvaltioiden aktiivisen yhteistyön lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Lisäksi foorumin avulla pyritään vaihtamaan jäsenvaltioiden kesken parhaita käytäntöjä selkeästä ja yksinkertaisesta sääntelystä, jotta voidaan vähentää tahattomien virheiden riskiä erityisesti itsenäisten ammatinharjoittajien ja pk-yritysten keskuudessa.

 

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a) Työoloja ja sosiaalista suojelua työssä koskevan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoon liittyvien käytännön ongelmien määrittäminen, analysointi ja ratkaiseminen kuuluvat pääasiassa kansallisten työsuojelutarkastusjärjestelmien toimivaltaan, minkä vuoksi ne edellyttävät tiivistä ja tehokasta unionin tason yhteistyötä.

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa EU:n tason nykyisten välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten koulutustoimien, vertaisarviointien ja tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä strategioilla.

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia, monenvälisiä yhteistyöhankkeita ja kertomuksia unionin lainsäädännön täytäntöönpanosta pimeän työn alalla sekä luotava synergiaa EU:n tason nykyisten välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten koulutustoimien, vertaisarviointien ja tiedonjakoratkaisujen avulla tietosuojasääntöjä noudattaen ja käyttäen tarpeen vaatiessa sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) ja sosiaaliturvatietojen sähköistä vaihtojärjestelmää (EESSI). Foorumin avulla voitaisiin myös edistää jäsenvaltioiden yhteisiä tutkimuksia erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Jäsenvaltioiden olisi voitava vapaaehtoiselta pohjalta noudattaa foorumin kautta saatuja suosituksia.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(12 a) Foorumin olisi seurattava tiiviisti pimeän työn torjumisessa mahdollisesti auttavien uusien unionin säädösten täytäntöönpanoa, kuten julkisista hankinnoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU1a ja erityisesti sen alihankintaa ja poikkeuksellisen alhaisia tarjouksia koskevien säännösten täytäntöönpanoa.

 

__________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta (EUVL L 94, 28.3.2014, s. 65).

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Pimeää työtä käsittelevät pääasiassa kolmenlaiset kansalliset valvontaviranomaiset: työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot ja veroviranomaiset. Joissakin tapauksissa mukana ovat myös maahanmuuttoviranomaiset ja työvoimapalvelut sekä tulliviranomaiset, poliisi, yleisen syyttäjän virasto ja työmarkkinaosapuolet.

(13) Pimeän työn hillitsemistä käsittelevät usein pääasiassa monet eri kansalliset valvontaviranomaiset, kuten työsuojelutarkastusvirastot, sosiaaliturva-alan tarkastusvirastot, työterveys- ja työturvallisuusalan tarkastuselimet ja veroviranomaiset. Joissakin tapauksissa mukana ovat myös maahanmuuttoviranomaiset ja työvoimapalvelut sekä tulliviranomaiset, poliisi, yleisen syyttäjän virasto ja työmarkkinaosapuolet.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa on toteutettava toimia useilla eri aloilla; sitä helpottaa jäsennelty yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten välillä. Kaikkien niiden kansallisten viranomaisten, joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja/tai ehkäisemisessä, olisi osallistuttava yhteistyöhön.

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa on toteutettava toimia useilla eri aloilla; sitä helpottaa jäsennelty yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten välillä. Kaikkien niiden kansallisten viranomaisten ja muiden sidosryhmien, joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja/tai ehkäisemisessä, olisi osallistuttava foorumin toimintaan. Jäsenvaltioiden olisi oltava toimivaltaisia päättämään siitä, mitkä viranomaiset edustavat niitä foorumin eri toiminnoissa.

Perustelu

Tämä ehdotus on lähtöisin neuvoston yleisnäkemyksestä ja tarkoitettu selventämään, että jäsenvaltioiden on voitava päättää, mitkä kansalliset viranomaiset osallistuvat niiden puolesta foorumin toimintaan.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, jotka kärsivät pimeästä työstä muita enemmän – olisi osallistuttava foorumiin ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO), ja unionin erillisvirastojen, etenkin Eurofoundin ja Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, kanssa. Eurofoundin ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston osallistuminen foorumin työskentelyyn tarkkailijoina ei laajenna niiden nykyisiä toimivaltuuksia.

(16) Euroopan parlamentin ja EU:n tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, jotka kärsivät pimeästä työstä muita enemmän – olisi osallistuttava foorumiin ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO), ja unionin erillisvirastojen, etenkin Eurofoundin ja Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, kanssa. Eurofoundin ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston osallistuminen foorumin työskentelyyn tarkkailijoina ei laajenna niiden nykyisiä toimivaltuuksia. Euroopan parlamentin edustajalla olisi oltava tarkkailijan asema foorumissa.

Perustelu

Liittyy 1 artiklan 2 kohdan b a alakohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(17 a) Komission olisi julkaistava vuotuinen toimintakertomus foorumin työstä.

Perustelu

Liittyy 7 artiklan 5 a kohtaa (uusi) koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21) Foorumia ja sen tehtäviä olisi tuettava työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) Progress-lohkosta budjettivallan käyttäjän vahvistamien määrärahojen puitteissa.

(21) Foorumia ja sen tehtäviä olisi tuettava työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) Progress-lohkosta budjettivallan käyttäjän vahvistamien määrärahojen puitteissa. Komission olisi varmistettava, että varoja käytetään avoimesti ja tehokkaasti foorumin työhön.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22) Komissio toteuttaa verkoston perustamisen edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet,

(22) Komissio toteuttaa foorumin perustamisen edellyttämät hallinnolliset toimenpiteet,

Perustelu

Selvennys, joka esiintyy myös neuvoston yleisnäkemysehdotuksessa.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 22 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(22 a) Vaikka foorumi on hyödyllinen ensitoimenpide pimeän työn torjumista koskevan jäsenvaltioiden yhteistyön parantamisessa, sitä ei pitäisi nähdä ainoana mahdollisena välineenä, jolla unioni voi torjua tätä ilmiötä. Komission olisi erityisesti jatkettava jäsenvaltioiden ja unionin nykyisten lainsäädäntöjen tutkimista selvittääkseen, kannustavatko ne suoraan tai epäsuorasti pimeään työhön.

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Perustetaan foorumi, jonka tarkoituksena on edistää EU:n tason yhteistyötä pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jäljempänä ’foorumi’.

(1) Perustetaan eurooppalainen foorumi, jonka tarkoituksena on edistää jäsenvaltioiden yhteistyötä unionin tasolla pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, jäljempänä ’foorumi’.

 

Perustelu

Yhteistyötä koskeva neuvoston yleisnäkemysehdotuksen mukainen selvennys.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) yksi asiasta vastaavan valiokunnan jäseniin kuuluva Euroopan parlamentin jäsen ja/tai Euroopan parlamentin nimittämä riippumaton edustaja,

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) ETA-maiden edustajat.

(d) yksi edustaja kustakin ETA-maasta.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) parantamalla jäsenvaltioiden eri valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä EU:n tasolla, jotta pimeän työn, näennäisyrittäjyys mukaan luettuna, ehkäiseminen ja torjunta olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa,

(a) parantamalla jäsenvaltioiden eri valvontaelinten ja muiden sidosryhmien välistä tehokasta ja tiivistä yhteistyötä EU:n tasolla, jotta pimeän työn, näennäisyrittäjyys mukaan luettuna, ehkäiseminen ja torjunta olisi tehokkaampaa ja tuloksellisempaa,

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) koordinoi valtioiden rajat ylittäviä operationaalisia toimia.

(c) edistää, panee alulle ja helpottaa valtioiden rajat ylittäviä operationaalisia toimia ja näitä toimia koskevaa viestintää raja-alueiden paikallis- ja alueviranomaisten välillä.

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) kehittää erilaisten pimeän työn hillitsemiseksi toteutettavien poliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta mittaavia analyysejä, olipa kyse estämis- tai rankaisutoimenpiteistä taikka yleisistä ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä,

(b) analysoi erilaisten pimeän työn hillitsemiseksi toteutettavien poliittisten toimenpiteiden vaikuttavuutta, olipa kyse ehkäisemisestä tai torjumisesta taikka yleisistä mahdollistavista toimenpiteistä, ja analysoi myös, miksi pimeää työtä esiintyy vähemmän joissakin jäsenvaltioissa ja joillakin alueilla,

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) tarkastajille tarkoitettujen ei-sitovien suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden ja tarkastuksia koskevien yhteisten periaatteiden hyväksyminen pimeän työn torjuntaa varten,

(d) tarkastajille tarkoitettujen ei-sitovien suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden ja tarkastuksia koskevien yhteisten periaatteiden kehittäminen pimeän työn torjuntaa varten,

Perustelu

Tekstiin on sisällytetty neuvoston yleisnäkemysehdotuksen tiettyjä osia, jotka selventävät sitä, minkä tyyppisestä yhteistyöstä on kyse.

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f) tiedonjakamisen parantamista unionin tietosuojasääntöjen puitteissa koskevien tapojen tarkasteleminen, esimerkiksi sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon (EESSI) käyttömahdollisuuden selvittäminen,

(f) luotettavan ja tehokkaan nopean tietojenvaihtojärjestelmän kehittämistä sekä tiedonjakamisen parantamista unionin tietosuojasääntöjen puitteissa koskevien tapojen tarkasteleminen ja ehdottaminen, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1024/20121a perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) ja sosiaaliturvan sähköisen tiedonvaihdon (EESSI) käyttömahdollisuuden selvittäminen,

 

__________________

 

1a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1024/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta (IMI-asetus) (EUVL L 316, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(h) vertaisarviointien järjestäminen jäsenvaltioiden pimeän työn torjunnassa saavuttaman edistymisen seuraamiseksi sekä neuvoston antamien pimeän työn torjuntaa tai ehkäisemistä koskevien maakohtaisten suositusten täytäntöönpanon tukeminen,

(h) vertaisarviointien järjestäminen jäsenvaltioiden pimeän työn torjunnassa saavuttaman edistymisen seuraamiseksi,

Tarkistus    30

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kaikista valvontaviranomaisista, jotka osallistuvat pimeän työn ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan, sekä niiden yhteystiedot.

(3.) Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle luettelo kaikista asiaankuuluvista viranomaisista, jotka osallistuvat pimeän työn ehkäisemiseen ja/tai torjuntaan, sekä niiden yhteystiedot.

Tarkistus    31

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Komissio koordinoi foorumin työskentelyä ja toimii sen kokousten puheenjohtajana.

(1.) Komissio edistää ja helpottaa foorumin työskentelyä ja toimii sen kokousten puheenjohtajana.

Tarkistus    32

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a.) Komissio julkaisee vuotuisen toimintakertomuksen foorumin työstä.

Tarkistus    33

Ehdotus päätökseksi

8 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Foorumi välttää mahdollisuuksien mukaan päällekkäisyyksiä kyseisten elinten jo aloittaman toiminnan kanssa ja pyrkii sen sijaan niiden kanssa tiedonvaihtoon koordinointitoimien avulla.

Tarkistus    34

Ehdotus päätökseksi

10 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kokonaismäärärahat vahvistetaan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat vahvistaa budjettivallan käyttäjä rahoituskehyksen rajoissa.

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavat kokonaismäärärahat vahvistetaan työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan ohjelman (EaSI) puitteissa, jonka vuotuiset määrärahat vahvistaa budjettivallan käyttäjä rahoituskehyksen rajoissa. Komissio varmistaa, että EaSI-ohjelman varoja käytetään avoimesti ja tehokkaasti.

Tarkistus    35

Ehdotus päätökseksi

11 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

11 a artikla

 

Oikeuksien turvaaminen

 

Henkilöitä, jotka tuovat pimeää työtä koskevia tapauksia foorumin tietoon suoraan tai kansallisten valvontaviranomaisten tai foorumin tarkkailijoiden kautta, on suojeltava heidän työnantajansa epäsuotuisalta kohtelulta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

16.4.2014

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Dennis de Jong

17.7.2014

Valiokuntakäsittely

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

14

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


NAISTEN OIKEUKSIEN JA SUKUPUOLTEN TASA-ARVON VALIOKUNNAN LAUSUNTO (22.1.2015)

työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustamisesta

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Valmistelija: Kostadinka Kuneva

LYHYET PERUSTELUT

Koskaan aiemmin ei kysymys ihmisarvoisesta työstä ole ollut yhtä tärkeä kuin viime vuosina. Sen vuoksi on erityisen merkittävää ehkäistä pimeää työtä, josta aiheutuu paljon epävarmuutta. Euroopan parlamentti vaati 14. tammikuuta 2014 antamassaan päätöslauselmassa edistämään työsuojeluviranomaisten yhteistyötä ja niiden vahvistamista pimeän työn torjumiseksi, ja valmistelija suhtautuu myönteisesti komission tämän suuntaiseen ehdotukseen. Pimeä työ on erityisen vahingollinen ilmiö, joka lisääntyy nykyisessä kriisissä, koska talouden kiristämistoimet voivat johtaa laaja-alaiseen harmaaseen talouteen. Hälyttävää on se, että työntekijät usein suostuvat tekemään pimeää työtä, koska se on heidän ainoa mahdollisuutensa saada parempaa palkkaa, joka tosin on edelleen riittämätön elämiseen. EU:n tason koordinoitu toimintamalli pimeän työn syiden ymmärtämiseksi ja sen torjumiseksi voisi mahdollisesti auttaa vahvistamaan työntekijöiden oikeuksia ja suojelua, edistää sosiaaliturvan rahoitusta ja vahvistaa työelämän perusnormeja. Koska naiset ovat edelleen alityöllistettyjä unionin työmarkkinoilla, ehdotuksella, jolla on tarkoitus auttaa työllisyysasteen nostamisessa 75 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä ja saavuttaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan 3 kohdassa tavoitteeksi asetettu täystyöllisyys, pitäisi kuitenkin myös pyrkiä tasoittamaan miesten ja naisten välisiä eroja työllistymisessä. Naisten työllisyyden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta heillä on vapaus tehdä työtä turvallisesti ja ihmisarvoisesti ja jotta he voivat tarjota elannon lapsilleen. Naisten työllisyys on talouskasvun liikkeelle paneva voima.

Vaikka naisia on vähemmän aloilla, joilla pimeää työtä perinteisesti tehdään, kuten rakennus- tai korjaus- ja remontointialalla, heidän työolojensa pimeän työn yhteydessä sanotaan usein olevan epäsuotuisampia, ja siksi niitä olisi käsiteltävä EU:n foorumissa. Vaikka pimeästä työstä EU:ssa on saatavilla vain vähän tietoa epävirallisen talouden laajuudesta huolimatta, naisten ajatellaan usein ryhtyvän pimeään työhön siksi, että heidän on mahdoton saada töitä virallisessa taloudessa, ja heidän pimeiden työpaikkojensa uskotaan olevan pidempiaikaisia kuin miesten. Naisten yksityisissä kotitalouksissa tekemää työtä, kuten siivousta, lastenhoitoa tai vanhustenhoitoa, on erityisen vaikeaa valvoa, ja se on usein epävarmaa, aliarvostettua ja pimeää.

Vuonna 2014 julkaistun Eurobarometrin mukaan sukupuolten palkkaero näkyy pimeässä työssä: naisten mediaanitulo on 231 euroa ja miesten 402 euroa. 19 prosenttia naisista ilmoitti, että tärkein syy tehdä pimeää työtä on se, ettei heillä ole muuta tulonlähdettä, kun taas miehistä näin kertoi 12 prosenttia. Naiset kertoivat, että ”ruskeat kirjekuoret” olivat kaikkiaan 45 prosenttia heidän tuloistaan, kun miehillä ne olivat vain 29 prosenttia.

Komission ehdotuksessa valmistelija kiinnittää huomiota siihen, että pimeän työn määritelmä, jonka mukaan se on ”maksettua toimintaa, joka on luonteeltaan laillista mutta josta ei ilmoiteta viranomaisille, ottaen samalla huomioon eri jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot”, on vuodelta 1998, ja sitä tuskin voidaan pitää hyvänä perustana EU:n foorumille. Ennen kaikkea foorumin olisi otettava vastuu tämän määritelmän mukauttamisesta jäsenvaltioiden käytäntöihin, jotta voitaisiin kohdella asianmukaisella tavalla työntekijöitä, joita tämä asia koskee.

Valmistelija tuo lisäksi esille seuraavat kolme painopistettä sukupuolinäkökulmasta:

1.  Euroopan unionissa on monenlaisia pimeän työn tyyppejä, joissa on erilaisia työntekijöitä ja erilaisia työntekijäprofiileja, ja tämä edellyttää jäsenvaltioilta erilaisia toimintamalleja ja vaikeuttaa käytäntöjen valvontaa EU:n tasolla. EU:n foorumin pitäisi tarjota mahdollisuus pimeää työtä koskevan yhteisymmärryksen kehittämiselle, ja erityistä huomiota olisi kiinnitettävä heikoimmassa asemassa oleviin ryhmiin, kuten naispuolisiin pimeän työn tekijöihin, sekä tarkoituksenmukaisten indikaattorien käyttöön.

2.  Jotta kehitetään tätä yhteisymmärrystä ja indikaattoreita, on tärkeää, että Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) on mukana EU:n foorumilla sukupuolten tasa-arvon varmistamiseksi.

3.  Vaikka EU:n foorumi on tarkoitettu valvontaviranomaisille, ei pitäisi unohtaa pimeän työn tekijän omia tarpeita ja hänelle koituvia seurauksia. Lisäksi asianomaisten viranomaisten olisi kiinnitettävä riittävästi huomiota heidän työoloihinsa ja siihen, että työtä olisi saatavilla kaikille.

TARKISTUKSET

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Pimeän työn luonne vaihtelee maittain ja riippuu esimerkiksi taloudellisesta, hallinnollisesta, rahoituksellisesta ja sosiaalisesta kontekstista sekä työntekijöiden ja työnantajien syistä ryhtyä pimeään työhön, ja pimeä työ vaikuttaa eri väestösegmenteissä epäsuhtaisesti, koska työmarkkinat ovat jakautuneet esimerkiksi sukupuolen tai maahanmuuttaja-aseman mukaan. Pääasiassa naisten tekemä kotitaloustyö muodostaa erityisen haasteen, koska se on epätyypillistä ja luonteeltaan näkymätöntä. Pimeän työn kaikkiin eri muotoihin puuttumiseksi tarvitaan monia kohdennettuja suunnitelmia ja toimenpiteitä.

Perustelu

Kotitalous- ja hoivatyö on usein sääntelemätöntä ja naisten tekemää, ja parhaiden käytäntöjen vaihtaminen foorumilla voisi olla tärkeää tälle pimeän työn tekijöiden ryhmälle, sillä lähestymistavat ovat monitahoisia ja spesifisiä. Niistä voidaan mainita esimerkkinä pimeän työn tekijöiden pätevyyden selvittäminen ja syrjinnän vastaiset toimet.

Tarkistus    2

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 b) Jäsenvaltioiden tiiviimmän yhteistyön avulla voidaan sekä tarttua ongelmaan verotuksellisesti että vaihtaa sosiaalista suojelua, kuten eläkeoikeuksia ja terveydenhuollon saatavuutta, koskevia parhaita käytäntöjä, mukaan luettuina myös ne pimeää työtä tekevien työntekijöiden ryhmät, jotka ovat erityisen haavoittuvassa asemassa tai tekevät työtä, jota ei edes pidetä pimeänä kaikissa jäsenvaltioissa, kuten epävirallinen lastenhoito ja iäkkäistä perheenjäsenistä huolehtiminen, joita lähinnä naiset harjoittavat tiiviissä perheyhteisöissä.

Tarkistus    3

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeän työn torjumiseksi. Jäsenvaltiot ovat myös solmineet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän työn näkökohtiin puuttumiseksi. Foorumi ei ole esteenä hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamiselle.

(8) Eri jäsenvaltioissa on otettu käyttöön lukuisia erilaisia lähestymistapoja ja toimenpiteitä pimeän työn eri muotoihin puuttumiseksi. Jäsenvaltiot ovat myös solmineet kahdenvälisiä sopimuksia ja toteuttaneet monenvälisiä hankkeita tiettyihin pimeän työn näkökohtiin puuttumiseksi. Jäsenvaltioita pyydetään lisäksi allekirjoittamaan asiaankuuluvat ILOn yleissopimukset, kuten ammattientarkastusta koskeva sopimus (nro 81) ja kotitaloustyöntekijöitä koskeva yleissopimus (nro 189). Foorumin olisi seurattava jäsenvaltioiden toimia ja osaltaan parannettava tällaisiin sopimuksiin osallistumista ja niiden soveltamista.

Tarkistus    4

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10) Jäsenvaltioiden yhteistyön lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin.

(10) Jäsenvaltioiden yhteistyön lujittaminen EU:n tasolla on tarpeen, jotta jäsenvaltioita voidaan auttaa ehkäisemään ja torjumaan pimeää työtä tehokkaammin ja tuloksellisemmin sukupuolierot huomioon ottaen.

Tarkistus    5

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin tutkimuksia, jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa EU:n tason nykyisten välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten koulutustoimien, vertaisarviointien ja tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä strategioilla.

(12) Foorumin olisi hyödynnettävä kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä ja etenkin tutkimuksia, mukaan luettuina unionin asianomaisten virastojen (kuten Euroopan tasa-arvoinstituutti) tutkimukset, jotka käsittelevät tiettyjen väestöryhmien tarpeita, jäsenvaltioiden tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita sekä luotava synergiaa EU:n tason nykyisten välineiden ja rakenteiden välille toimenpiteiden ehkäisevän vaikutuksen maksimoimiseksi. Jäsenvaltioiden toimien operationaalinen koordinointi voitaisiin toteuttaa yhteisten koulutustoimien, vertaisarviointien ja tiedonjakoratkaisujen avulla. Tietoisuutta pimeästä työstä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisilla kampanjoilla tai yhteisillä strategioilla.

Perustelu

EIGEn mukanaolo on erittäin tärkeää, jotta taataan, että EU:n foorumi todella kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Virallisten työpaikkojen luominen on erityisen merkittävää naisille, koska naisten osalta ollaan myöhässä Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamisessa: naisten työllisyyden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta heillä on vapaus tehdä työtä turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Naisten työllisyys on talouskasvun liikkeelle paneva voima.

Tarkistus    6

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa on toteutettava toimia useilla eri aloilla; sitä helpottaa jäsennelty yhteistyö asiaankuuluvien viranomaisten välillä. Kaikkien niiden kansallisten viranomaisten, joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja/tai ehkäisemisessä, olisi osallistuttava yhteistyöhön.

(14) Jotta pimeään työhön voitaisiin puuttua kattavasti ja menestyksekkäästi, jäsenvaltioissa on toteutettava toimia useilla eri aloilla siten, että valtavirtaistetaan tasa-arvo; sitä helpottaa jäsennelty yhteistyö kaikkien asiaankuuluvien elinten ja toimijoiden välillä. Kaikkien niiden elinten ja toimijoiden, joilla on johtava ja/tai aktiivinen rooli pimeän työn torjunnassa ja/tai ehkäisemisessä, olisi osallistuttava yhteistyöhön. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä pimeän työn piileviin tai aliarvioituihin osa-alueisiin, joita on esimerkiksi kotitaloustyön sektorilla.

Tarkistus    7

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Foorumin puitteissa olisi esitettävä myönteisiä toimenpiteitä, kuten verokannustimia ja palveluseteleitä, jotta unionin kansalaisten olisi helpompaa laillisesti palkata työntekijöitä ja täyttää velvollisuutensa työnantajina, myös sosiaalisektorilla, kuten kotitalous-, siivous- tai päivähoitopalveluissa.

Tarkistus    8

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, jotka kärsivät pimeästä työstä muita enemmän – olisi osallistuttava foorumiin ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO), ja unionin erillisvirastojen, etenkin Eurofoundin ja Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston, kanssa. Eurofoundin ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston osallistuminen foorumin työskentelyyn tarkkailijoina ei laajenna niiden nykyisiä toimivaltuuksia.

(16) EU:n tason työmarkkinaosapuolten – niin alojen välisten kuin niitä aloja edustavien, jotka kärsivät pimeästä työstä muita enemmän – olisi osallistuttava foorumiin, tehostettava vuoropuheluaan ja tehtävä yhteistyötä asiaankuuluvien kansainvälisten organisaatioiden, esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön (ILO), ja unionin erillisvirastojen, etenkin Eurofoundin ja Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston sekä Euroopan tasa-arvoinstituutin, kanssa. Eurofoundin, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Euroopan tasa-arvoinstituutin osallistuminen foorumin työskentelyyn tarkkailijoina tai osallistujina ei laajenna niiden nykyisiä toimivaltuuksia.

Perustelu

Foorumi olisi nähtävä selkeästi mahdollisuutena auttaa näitä työntekijöitä, joista monet ovat naisia ja tekevät erityisesti hoivatyötä, integroitumaan virallisille työmarkkinoille. EIGEn mukanaolo on erittäin tärkeää, jotta taataan, että EU:n foorumi todella kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Virallisten työpaikkojen luominen on erityisen merkittävää naisille, koska naisten osalta ollaan myöhässä Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamisessa: naisten työllisyyden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta heillä on vapaus tehdä työtä turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Naisten työllisyys on talouskasvun liikkeelle paneva voima.

Tarkistus    9

Ehdotus päätökseksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19) Foorumi voi perustaa työryhmiä tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, ja sen olisi saatava luottaa erityisasiantuntijoiden ammattitaitoon.

(19) Foorumi voi perustaa työryhmiä tutkimaan tiettyjä kysymyksiä, kuten kohdennettuja toimia nuorille, ikääntyneille tai naispuolisille – etenkin vammaisille naisille tai naispuolisille maahanmuuttajille – pimeän työn tekijöille, samoin kuin pimeän työn syitä, ja sen olisi saatava luottaa erityisasiantuntijoiden ammattitaitoon.

Perustelu

Yksityisissä kotitalouksissa tehty työ, mukaan luettuina sellaiset palvelut kuin siivous tai lastenhoito ja vanhustenhoito, on usein sääntelemätöntä ja sitä tekevät naiset. Heti foorumia perustettaessa olisi luotava työryhmä, joka keskittyy pimeää työtä tekevien naisten työoloihin ja pimeän työn vaikutuksiin heidän sosiaaliturvaansa. Lisäksi on tärkeää, että foorumilla tarkastellaan syitä, joiden takia työntekijät siirtyvät pimeään työhön, ja että jäsenvaltioissa keskustellaan toimintamalleista näihin syihin puuttumiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(2) Foorumissa ovat mukana

(2) Foorumissa ovat mukana tasapuolisesti edustettuina

Tarkistus    11

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) unionin tason alojen välisten työmarkkinaosapuolten edustajat sekä niiden alojen työmarkkinaosapuolten edustajat, joilla pimeä työ on yleistä,

(a) unionin tason alojen välisten työmarkkinaosapuolten edustajat sekä niiden alojen työmarkkinaosapuolten edustajat, joilla pimeä työ on yleistä; näihin on sisällytettävä naisten eurooppalaiset yhdistykset,

Tarkistus    12

Ehdotus päätökseksi

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) edustaja ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) edustaja,

(b) Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön (Eurofound) edustaja ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) edustaja sekä Euroopan tasa-arvoinstituutin edustaja,

Perustelu

EIGEn mukanaolo on erittäin tärkeää, jotta taataan, että EU:n foorumi todella kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Virallisten työpaikkojen luominen on erityisen merkittävää naisille, koska naisten osalta ollaan myöhässä Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamisessa: naisten työllisyyden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta heillä on vapaus tehdä työtä turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Naisten työllisyys on talouskasvun liikkeelle paneva voima.

Tarkistus    13

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu foorumi pyrkii osaltaan parantamaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, vähentämään pimeää työtä ja lisäämään virallista työntekoa, jotta vältytään työn laadun heikkenemiseltä, ja edistämään työmarkkinoille integroitumista ja sosiaalista osallisuutta

Edellä 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu foorumi pyrkii osaltaan parantamaan EU:n ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoa, vähentämään pimeää työtä ja lisäämään virallista työntekoa sekä helpottamaan siirtymistä epävirallisesta taloudesta viralliseen, jotta vältytään työn laadun heikkenemiseltä, ja edistämään työmarkkinoille integroitumista, naisten ja miesten tasa-arvoa, yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja sosiaalista osallisuutta

Perustelu

On erittäin tärkeää helpottaa siirtymistä epävirallisesta taloudesta viralliseen erityisesti niillä aloilla, joilla enimmäkseen työskentelee naisia, kuten yksityisissä kotitalouksissa tehtävä työ eli siivous, lastenhoito tai iäkkäistä tai vammaisista henkilöistä huolehtiminen. Nämä työpaikat eivät ole säännönmukaisia, ja ne ovat usein epävarmoja, vailla sosiaaliturvatakeita ja pimeitä.

Tarkistus    14

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) lisäämällä yleistä tietoisuutta toimenpiteiden kiireellisyydestä ja kannustamalla jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan pimeän työn torjumiseksi.

(c) lisäämällä yleistä tietoisuutta toimenpiteiden kiireellisyydestä ja kannustamalla jäsenvaltioita tehostamaan toimiaan pimeän työn torjumiseksi myös niissä sosiaalisektorin osissa, jotka ovat heikommin dokumentoituja ja joita ei usein pidetä aloina, joilla pimeää työntekoa esiintyy.

Tarkistus    15

Ehdotus päätökseksi

2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) estämällä virallisen talouden työpaikkojen muuttumisen epävirallisiksi.

Tarkistus    16

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(a a) varmistaa pimeää työtä koskevan yhteisymmärryksen hyväksymällä pimeää työtä koskevan selkeän määritelmän työmarkkinoiden todellisuuden huomioon ottaen,

Perustelu

Pimeän työn varsinainen määritelmä on vuodelta 1998, ja se ei enää täysin vastaa tätä ilmiötä. Kyseisen määritelmän pohjalta ei voida käsitellä asiaa kaikkein tehokkaimmalla tavalla. Virallisten työpaikkojen luominen on erityisen merkittävää naisille, koska naisten osalta ollaan myöhässä Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamisessa: naisten työllisyyden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta heillä on vapaus tehdä työtä turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Naisten työllisyys on talouskasvun liikkeelle paneva voima.

Tarkistus    17

Ehdotus päätökseksi

3 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a) tekee ehdotuksia eri jäsenvaltioiden toimien yhdenmukaistamiseksi sukupuolinäkökulman huomioon ottaen.

Tarkistus    18

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) parantaa pimeää työtä koskevaa tietämystä yhteisten käsitteiden ja mittausvälineiden avulla sekä edistämällä yhteisiä vertailuanalyysejä ja niihin liittyviä indikaattoreita,

(a) parantaa pimeää työtä koskevaa tietämystä yhteisten käsitteiden ja mittausvälineiden avulla sekä edistämällä yhteisiä vertailuanalyysejä ja niihin liittyviä indikaattoreita, myös sukupuoli- ja ikänäkökohdat huomioon ottavia indikaattoreita,

Perustelu

EU:n työmarkkinat ovat jakautuneet sukupuolen mukaan, ja naiset työskentelevät useammin esimerkiksi kotitalouspalvelujen alalla. Nämä työpaikat ovat pimeää työtä, ja usein ne ovat kestoltaan lyhyempiä ja työtunnit ovat vähäisempiä ja myös palkka on hyvin pieni. Näin ollen nämä naiset eivät voi olla taloudellisesti riippumattomia. Ei kuitenkaan ole saatavilla paljonkaan tietoa, joka tukisi asiaa koskevia toimintamalleja, esimerkiksi maahanmuuttajanaisten asemaa koskevaa tietoa.

Tarkistus    19

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) laatia välineitä, esimerkiksi tietopankki erilaisista käytännöistä/toimenpiteistä (mm. kahdenväliset sopimukset), joita jäsenvaltioissa käytetään pimeän työn ehkäisemisessä ja torjunnassa,

(c) laatia tehokkaita välineitä, esimerkiksi Eurofoundin interaktiivinen tietopankki erilaisista käytännöistä/toimenpiteistä (mm. kahdenväliset sopimukset), joita jäsenvaltioissa käytetään pimeän työn ehkäisemisessä ja torjunnassa ja helpottamaan siirtymistä epävirallisesta taloudesta viralliseen, sekä myönteisistä toimenpiteistä, joiden avulla kansalaisia kannustetaan laillisesti palkkaamaan aiemmin pimeästi työskennelleet henkilöt,

Perustelu

Eurofoundin nykyistä tietokantaa pidetään hyödyllisenä välineenä. Tietokannan muuntamisesta interaktiiviseksi tietopankiksi pitäisi olla vielä enemmän hyötyä, sillä näin voidaan helpottaa kokemusten ja parhaiden tietojen vaihtoa sekä tarjota ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa. Tästä syystä esittelijä kehottaa komissiota luomaan pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin tueksi Eurofoundin puitteissa tietopankin, joka olisi viraston uusi tehtävä.

Tarkistus    20

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) tarkastajille tarkoitettujen ei-sitovien suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden ja tarkastuksia koskevien yhteisten periaatteiden hyväksyminen pimeän työn torjuntaa varten,

(d) tarkastajille tarkoitettujen ei-sitovien sekä naisten ja miesten työolojen erojen kannalta kattavien suuntaviivojen, hyvän käytännön oppaiden ja tarkastuksia koskevien yhteisten periaatteiden hyväksyminen pimeän työn torjuntaa varten,

Perustelu

Asia on mainittu myös tehokkaiden työsuojelutarkastusten strategiasta työolojen parantamiseksi Euroopassa annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa, jossa todetaan, että Eurooppa 2020 -strategiassa kiinnitetään huomiota naisten tarpeisiin työmarkkinoilla.

Tarkistus    21

Ehdotus päätökseksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) Tehtäviään hoitaessaan foorumi hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, kuten tutkimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa huomioon soveltuvat unionin välineet ja rakenteet sekä asiaa koskevista kahdenvälisistä sopimuksista saadut kokemukset. Se tekee asiaan liittyvää yhteistyötä Eurofoundin ja EU-OSHAn kanssa.

(2) Tehtäviään hoitaessaan foorumi ottaa huomioon tasa-arvon valtavirtaistamisen ja hyödyntää kaikkia asiaankuuluvia tietolähteitä, kuten tutkimuksia ja monenvälisiä yhteistyöhankkeita, ja ottaa huomioon soveltuvat unionin välineet ja rakenteet sekä asiaa koskevista kahdenvälisistä sopimuksista saadut kokemukset. Se tekee asiaan liittyvää yhteistyötä Eurofoundin kanssa erityisesti, kun kyseessä on interaktiivisen tietopankin kehittäminen viraston uudeksi tehtäväksi, ja EU-OSHAn sekä EIGEn kanssa.

Perustelu

EIGEn mukanaolo on erittäin tärkeää, jotta taataan, että EU:n foorumi todella kiinnittää huomiota sukupuolten tasa-arvoon. Virallisten työpaikkojen luominen on erityisen merkittävää naisille, koska naisten osalta ollaan myöhässä Eurooppa 2020 -strategian työllisyystavoitteen saavuttamisessa: naisten työllisyyden edistäminen on olennaisen tärkeää, jotta heillä on vapaus tehdä työtä turvallisesti ja ihmisarvoisesti. Naisten työllisyys on talouskasvun liikkeelle paneva voima.

Tarkistus    22

Ehdotus päätökseksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä yksi keskitetty yhteyspiste foorumin jäseneksi. Ne voivat nimittää myös yhden varajäsenen.

1. Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä yksi keskitetty yhteyspiste foorumin jäseneksi. Ne voivat nimittää myös yhden varajäsenen. Kummassakin nimityksessä on otettava huomioon sukupuolten tasapuolinen edustus.

Tarkistus    23

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Alojen välisen tason työmarkkinaosapuolten sekä niiden alojen työmarkkinaosapuolten, joilla pimeä työ on yleistä, edustajat voivat osallistua foorumin kokouksiin tarkkailijoina organisaatioidensa määrittelemien menettelyjen mukaisesti.

1. Alojen välisen tason työmarkkinaosapuolten sekä niitä aloja edustavien naisten yhdistysten työmarkkinaosapuolten, joilla pimeä työ on yleistä, edustajat voivat osallistua foorumin kokouksiin tarkkailijoina organisaatioidensa määrittelemien menettelyjen mukaisesti.

Tarkistus    24

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) enintään kahdeksan alojen välisen tason työmarkkinaosapuolten tarkkailijaa (jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken),

(a) enintään kahdeksan alojen välisen tason työmarkkinaosapuolia tasapuolisesti edustavaa tarkkailijaa (jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken),

Tarkistus    25

Ehdotus päätökseksi

6 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) enintään kymmenen sellaisia aloja edustavaa tarkkailijaa, joilla pimeä työ on yleistä (jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken).

(b) enintään kymmenen sellaisia aloja tasapuolisesti edustavaa tarkkailijaa, joilla pimeä työ on yleistä (jakautuen tasapuolisesti työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kesken).

Tarkistus    26

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(1) Komissio koordinoi foorumin työskentelyä ja toimii sen kokousten puheenjohtajana.

1. Komissio koordinoi foorumin työskentelyä. Foorumin työskentely hoidetaan seuraavasti:

 

(a) foorumin kunkin kokouksen puheenjohtajina toimii kaksi sen jäsenten edustajaa, joista toinen on mies ja toinen nainen ja jotka ovat eri jäsenvaltioista;

 

(b) puheenjohtajia avustaa kaksi varapuheenjohtajaa, joista toinen on mies ja toinen nainen ja jotka ovat eri jäsenvaltioista;

 

(c) puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat muodostavat puheenjohtajiston;

 

(d) puheenjohtajisto valmistelee ja järjestää foorumin työskentelyn yhdessä sihteeristönä toimivien komission yksiköiden kanssa.

Tarkistus    27

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) foorumin kaksivuotisen työohjelman, jossa esitellään muun muassa foorumin yksityiskohtaiset tehtävät ja kahden vuoden välein annettavat säännölliset kertomukset,

(b) foorumin kaksivuotisen työohjelman, jossa esitellään muun muassa foorumin yksityiskohtaiset tehtävät ja kahden vuoden välein annettavat säännölliset kertomukset, joiden laatimisessa on otettava huomioon sukupuolinäkökulma,

Tarkistus    28

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) foorumin työohjelmissa täsmennettyjä kysymyksiä tarkastelevien työryhmien perustamisen. Tällaiset työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

(c) foorumin työohjelmissa täsmennettyjä kysymyksiä tarkastelevien työryhmien, perustamisen siten, että niissä on oltava tasapuolinen edustus. Tällaiset työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet toimeksiantonsa.

Tarkistus    29

Ehdotus päätökseksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) Käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita voidaan tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan foorumin tai työryhmän työhön, jos se on hyödyllistä ja/tai tarpeellista.

(3) Käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita, jotka valitaan sukupuolten tasapuolisen edustuksen periaatteita soveltaen, voidaan tapauskohtaisesti kutsua osallistumaan foorumin tai työryhmän työhön, jos se on hyödyllistä ja/tai tarpeellista tai jos asia edellyttää huomion kiinnittämistä sukupuolten tasa-arvoon.

Perustelu

Vaikka “sukupuoli” ei välttämättä ole erityisasia, jota EU:n foorumilla tarkastellaan, se voidaan ottaa mukaan muiden asioiden analysointiin, jos niiden katsotaan vaikuttavan eri tavalla miehiin ja naisiin. EIGEn mukanaolo voisi taata, että sukupuolten tasa-arvoon todella kiinnitetään huomiota EU:n foorumilla.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

Ilmoitettu istunnossa (pvä)

FEMM

16.4.2014

Valmistelija

Nimitetty (pvä)

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Valiokuntakäsittely

2.12.2014

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

20.1.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

4

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Rosa D’Amato


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävän yhteistyön edistämistä käsittelevän eurooppalaisen foorumin perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

9.4.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Hyväksytty (pvä)

7.5.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

44

5

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.5.2015

Oikeudellinen huomautus