Postupak : 2014/0124(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0172/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0172/2015

Rasprave :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0033

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 990kWORD 722k
22.5.2015
A8-0172/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja

Izvjestitelj: Georgi Pirinski

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0221),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 153. stavak 2. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0144/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje Zastupničkog doma Ujedinjene Kraljevine podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 10. rujna 2014.(1),

–   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. listopada 2014.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za prava žena i jednakost spolova (A8-0172/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svom predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog odluke

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u rješavanju pitanja neprijavljenog rada

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U članku 151. Ugovora navode se kao ciljevi u području socijalne politike promicanje zapošljavanja i poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Unija može u cilju postizanja navedenih ciljeva podupirati i dopunjavati aktivnosti država članica u područjima zdravlja i zaštite na radu, radnih uvjeta, integriranja osoba isključenih s tržišta rada i borbe protiv socijalne isključenosti.

(3) U članku 151. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU-a) kao ciljevi u području socijalne politike navode se promicanje zapošljavanja i poboljšanje životnih i radnih uvjeta. Unija može u cilju postizanja navedenih ciljeva podupirati i dopunjavati aktivnosti država članica u područjima zdravlja i zaštite na radu, radnih uvjeta, integriranja osoba isključenih s tržišta rada i borbe protiv socijalne isključenosti, isključujući pritom usklađivanje nacionalnog prava i propisa. Međutim, u skladu s člankom 153. stavkom 2. UFEU-a Unija može usvojiti mjere kojima se potiče suradnja među državama članicama.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Europski parlament u svojoj rezoluciji „Učinkovite inspekcije rada kao strategija za poboljšanje radnih uvjeta u Europi” pozdravlja inicijativu Komisije za uspostavu Europske platforme te poziva na poboljšanje suradnje na razini EU-a u cilju borbe protiv neprijavljenog rada.(3)

(4) Europski je parlament u svojoj rezoluciji od 14. siječnja 2014. o Učinkovitoj inspekciji rada kao strategiji za poboljšanje radnih uvjeta u Europi27 pozdravio inicijativu Komisije za uspostavu platforme te je pozvao na poboljšanu suradnju na razini Unije u cilju rješavanja pitanja neprijavljenog rada koje šteti gospodarstvu Unije te dovodi do nepoštene konkurencije i narušavanja tržišta ugrožavajući financijsku održivost socijalnih modela Unije i dovodeći do sve većeg nedostatka socijalne zaštite radnika i zaštite radnih mjesta. U tom bi cilju Europska platforma (Platforma) trebala poboljšati razmjenu iskustava i dobrih praksi, pružiti ažurirane, objektivne, pouzdane i usporedive informacije, poboljšati međugraničnu suradnju te identificirati i voditi evidenciju o fiktivnim društvima i sličnim operacijama.

__________________

_________________

27 Rezolucija Europskog parlamenta od 14. siječnja 2014. o učinkovitim inspekcijama rada kao strategije za poboljšanje radnih uvjeta u Europi (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0012 (još nije objavljeno u Službenom listu)

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Platformu treba uspostaviti ne dovodeći u pitanje nadležnost država članica ni/ili obveze u pogledu rješavanja pitanja neprijavljenog rada kao ni Konvenciju br. 81. Međunarodne organizacije rada. Države članice i njihova provedbena tijela imaju ključnu ulogu u učinkovitom sprečavanju, rješavanju i kažnjavanju neprijavljenog rada. Djelovanje Platforme stoga ne bi trebalo spriječiti stroge provjere i druge aktivnosti koje provode države članice u borbi protiv crne ekonomije, već bi trebalo podržati mjere kojima se potiče i promiče prijavljeni rad i suzbijaju prijevare u sustavu socijalne sigurnosti.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Neprijavljeni rad na europskoj razini definira se kao „bilo koja plaćena djelatnost koja je po svojoj prirodi zakonita no nije prijavljena javnim tijelima, uzimajući u obzir razlike među regulatornim sustavima država članica”28, čime se isključuju sve nezakonite djelatnosti.

(5) Kao što se navodi u Komunikaciji Komisije od 24. listopada 2007. naslovljenoj „Pojačana borba protiv neprijavljenog rada” neprijavljeni se rad na razini Unije od 1998. definira kao „bilo koja plaćena djelatnost koja je po svojoj prirodi zakonita no nije prijavljena javnim tijelima, uzimajući u obzir razlike među regulatornim sustavima država članica”, čime se isključuju sve nezakonite djelatnosti. Tu definiciju treba ažurirati kako bi odražavala nedavne promjene na tržištu rada.

 

_________________

 

28Komunikacija Komisije „Jačanje borbe protiv neprijavljenog rada” COM (2007)628 od 24. listopada 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML

 

Amandman  6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Definicije neprijavljenog rada, kao i nacionalni propisi razlikuju se ovisno o državi članici. Nadalje, postoje različiti oblici neprijavljenog rada ovisno o gospodarskom, administrativnom, financijskom i društvenom okviru što otežava mjerenje učestalosti tog problema na razini Unije. Neprijavljeni rad također ima vrlo različite uzorke, ovisno o prirodi i vrsti rada te dotičnom radniku. Neprijavljeni rad koji obavljaju radnici u kućanstvu, kojim se većinom bave žene, u tom smislu predstavlja poseban problem jer je netipičan i po svojoj prirodi nevidljiv. Stoga bi mjere za borbu protiv neprijavljenog rada trebale biti osmišljene tako da vode računa o tim razlikama.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b) Poboljšana suradnja u borbi protiv neprijavljenog rada trebala bi doprinijeti jednakim uvjetima i biti od koristi gospodarskim dionicima koji ne pribjegavaju neprijavljenom radu. Područje primjene Platforme treba bez iznimke proširiti na sve postojeće oblike neprijavljenog rada u cilju iskorjenjivanja crne ekonomije iz Unije otvaranjem kvalitetnih i održivih radnih mjesta, jačanjem gospodarskog oporavka i postizanjem socijalnih ciljeva Unije te ciljeva u vezi sa zapošljavanjem.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c) Siva je ekonomija u velikoj mjeri prisutna, odnosno predstavlja više od 18 % BDP-a Unije. Ipak se njezina prisutnost među državama članicama znatno razlikuje, i to u rasponu od manje od 8 % do više od 30 % BDP-a. Prema istraživanju Eurofounda iz 2013. unutar Unije1 a postoji jasna podjela između sjevera i juga te istoka i zapada.

 

__________________

 

1 a Izvješće Eurofounda o borbi protiv neprijavljenog rada u 27 država članica Europske unije i Norveškoj (2013).

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Zloupotreba statusa samozapošljavanja bilo na nacionalnoj razini ili u prekograničnim situacijama često se povezuje s neprijavljenim radom. Lažno samozapošljavanje nastupa kada se osoba prijavi kao samozaposlena osoba premda ispunjava uvjete koji su karakteristični za radni odnos, a kako bi izbjegla određene pravne ili fiskalne obveze. Lažno samozapošljavanje stoga je pogrešno prijavljen rad i trebao bi biti u području primjene Platforme.

(6) Osim s neprijavljenim radom, Platforma bi trebala raditi na rješavanju pitanja lažno prijavljenog rada koji se odnosi na plaćene djelatnosti koje su zakonite po svojoj prirodi, ali nisu ispravno prijavljene javnim tijelima. Posebna vrsta neprijavljenog rada je zloupotreba statusa samozapošljavanja bilo na nacionalnoj razini ili u prekograničnim situacijama. Lažno samozapošljavanje nastupa kada se osoba prijavi kao samozaposlena osoba premda ispunjava uvjete koji su karakteristični za radni odnos, a kako bi izbjegla određene pravne ili fiskalne obveze. Stoga je lažno samozapošljavanje lažno prijavljen rad. Ipak treba spomenuti da su definicije i zakonodavstvo u vezi sa samozapošljavanjem različite među državama članicama. Lažno samozapošljavanje i neprijavljeni rad ključne su djelatnosti crne ekonomije. Stoga bi se Platformom trebao riješiti fenomen lažnog samozapošljavanja i neprijavljenog rada koji je u porastu te utvrditi glavni rizici od prijevara.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Fiktivna poduzeća su poduzeća koja su osnovana u cilju iskorištavanja rupa u zakonu dok istovremeno ona sama ne pružaju nikakvu uslugu klijentu. Ona su paravan za usluge koje pružaju njihovi vlasnici. Stoga fiktivna poduzeća treba smatrati vrstom neprijavljenog rada koji treba riješiti u okviru područja djelovanja Platforme.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6b) Neprijavljeni rad na nacionalnoj i međugraničnoj razini dva su različita oblika neprijavljena rada. Neprijavljeni rad smanjenjem plaća u državama članicama u kojima se usluge nude može doprinijeti fenomenu poznatom kao socijalni damping.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6c) Neprijavljeni rad ima ozbiljne posljedice za dotične radnike koji moraju prihvatiti nesigurne, a ponekad i opasne radne uvjete, puno niže plaće i znatno smanjenu zaštitu predviđenu zakonodavstvom o radu i socijalnoj zaštiti, čime se tim radnicima uskraćuju odgovarajuće socijalne naknade, mirovinska prava i pristup zdravstvenoj skrbi, kao i razvoj vještina i mogućnost cjeloživotnog učenja. Situacija je još ozbiljnija u slučaju maloljetnika.

Justification

The original Commission proposal reagrding Recital 7 has been split up unto two recitals, respectively 6c and 7

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Neprijavljeni rad ima ozbiljne posljedice na proračun zbog smanjenih prihoda od poreza i socijalnih doprinosa. Ima negativan utjecaj na zaposlenost, produktivnost i pridržavanje standarda za radne uvjete, razvoj vještina i cjeloživotno učenje. Ugrožava financijsku stabilnost sustava socijalne zaštite, uskraćuje radnicima odgovarajuća socijalna primanja i dovodi do smanjenja mirovinskih prava i ograničenog pristupa zdravstvenoj skrbi.

(7) U isto vrijeme, neprijavljeni rad ima ozbiljne posljedice na proračun zbog smanjenih prihoda od poreza i socijalnih doprinosa ugrožavajući time financijsku stabilnost sustava socijalne zaštite. Nadalje, negativno utječe na zapošljavanje i produktivnost te vodi do nepoštenog tržišnog natjecanja što uzrokuje nepravilnosti na tržištu i štetne utjecaje na gospodarstvo općenito. Platformom bi posebnu pozornost trebalo posvetiti činjenici da ovaj problem osobito utječe na MSP-ove koji predstavljaju veliku većinu poduzeća Unije. Osim toga, nezakonito korištenje povlastica i socijalni damping mogu biti izravne posljedice neprijavljena rada.

 

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Neprijavljeni rad različito utječe na različite društvene skupine. Posebnu pažnju treba posvetiti najosjetljivijima kao što su migranti i žene koji su često previše zastupljeni u sektorima pogođenima neprijavljenim radom. S obzirom na to da se radni uvjeti i motivi poslodavaca i radnika za sudjelovanjem u neprijavljenom radu razlikuju ovisno o sektorima i državama, potreban je čitav niz posebnih politika da bi se taj problem riješio.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Poboljšana suradnja među državama članicama ne omogućuje samo rješavanje tog problema s fiskalnog stajališta, nego također omogućuje razmjenu najboljih praksi socijalne zaštite, kao što su mirovinska prava i zdravstvena zaštita, uključujući zaštitu onih skupina neprijavljenih radnika koji su posebno ugroženi ili obavljaju rad koji se čak ne smatra neprijavljenim u svim državama članicama, kao što su neformalna skrb za djecu ili skrb za starije članove obitelji koju pružaju većinom žene u okviru užih obiteljskih mreža.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) D ržave članice uvele su cijeli niz politika i mjera za rješavanje problema neprijavljenog rada. Države članice sklapale su i bilateralne sporazume te provodile multilateralne projekte vezane uz određene aspekte neprijavljenog rada. Platformom se neće spriječiti primjena bilateralnih sporazuma ili dogovora o administrativnoj suradnji.

(8) Iako su države članice uvele su čitav niz politika i mjera za rješavanje problema neprijavljenog rada, još uvijek nedostaje holistički pristup. Odvraćajući pristup kojim se pomoću otkrivanja i kažnjavanja nepridržavanja propisa nastoji postići njihovo pridržavanje i dalje je pristup koji prevladava u većini država članica. Mnoge su države članice već provele učinkovite mjere za rješavanje problema neprijavljenog rada posebno u odnosu na zlouporabu tržišta rada, oporezivanja i zakona o radu jamčeći da se te mjere stože primjenjuju na poslodavce koji nude neprijavljeni rad te da ih se strože kažnjava. Načelo prema kojem poslodavci snose troškove uplata neplaćenih doprinosa za socijalnu sigurnost i porez kao i prijetnja dodatnim inspekcijama i kaznama koje znatno premašuju zaradu važne su odvraćajuće mjere kojima se poslodavce obeshrabruje da posluju u neformalnom gospodarstvu.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Tijekom zadnjih nekoliko godina vidljivo je usvajanje osnažujućeg pristupa kojim se potiče i zagovara prijavljeni rad. Interaktivna baza znanja kao što ju je razvio Eurofound mogla bi pomoći državama članicama da u tom pogledu pronađu nove pristupe.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b) Države članice sklopile su i bilateralne sporazume te provodile multilateralne projekte vezane uz određene aspekte neprijavljenog rada. Platforma bi trebala popratiti to djelovanje i pridonijeti unapređenju primjene bilateralnih i multilateralnih sporazuma ili dogovora o administrativnoj suradnji.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c) Platforma bi u potpunosti trebala poštovati Povelju o temeljnim pravima Europske unije i djelovati u skladu s njom, posebno njezinim člancima 5., 15.,28. i 31. te relevantnim konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, posebno Konvencijom br. 81. o inspekciji rada u industriji i trgovini, Konvencijom br. 189. o dostojanstvenom radu radnika u kućanstvu te Konvencijom br. 150. o administraciji rada: uloga, funkcije, organizacija te Preporukom br. 189. u vezi s odnosima u radu.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Suradnja na razini EU-a i dalje je daleko od sveobuhvatne, kako u pogledu država članica koje sudjeluju, tako i u pogledu pitanja koja obuhvaća. Ne postoji formalni mehanizam za prekograničnu suradnju relevantnih tijela država članica u svrhu rješavanja pitanja neprijavljenog rada.

(9) Trenutno je bliska i učinkovita suradnja na razini Unije i dalje daleko od sveobuhvatne, kako u pogledu država članica koje sudjeluju, tako i u pogledu pitanja koja obuhvaća. Ne postoji formalni mehanizam za prekograničnu suradnju relevantnih tijela država članica u svrhu rješavanja pitanja neprijavljenog rada. Rad Platforme trebao bi se oslanjati na rad drugih tijela i po potrebi iskoristiti Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI). Nadalje, trebao bi uzeti u obzir razlike u pogledu nacionalnog prava u vezi s neprijavljenim radom i po potrebi poticati pružanje adekvatnih resursa inspekcijama rada kako bi se poboljšala međugranična provedba.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Jačanje suradnje među državama članicama na razini EU-a nužno je kako bi se pomoglo državama članicama da spriječe neprijavljeni rad i odvrate od njega na djelotvorniji i učinkovitiji način.

(10) Jačanje aktivne suradnje koja se po potrebi temelji na međusobnoj pomoći, transparentnosti i povjerljivosti među državama članicama na razini Unije nužna je kako bi se pomoglo državama članicama u učinkovitijem i djelotvornijem rješavanju pitanja neprijavljenog rada, a da se pritom poštuju sloboda pružanja usluga, sloboda kretanja radnika i načelo nediskriminacije te prava radnika i društvena stečevina. Cilj takve pojačane suradnje trebalo bi biti poticanje prijavljenog rada i ukazivanje na to da je neprijavljeni rad manje privlačna mogućnost.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Nacionalni inspektorati rada i druga relevantna tijela, posebno provedbena tijela često trebaju neposredan pristup podacima i informacijama koje posjeduju strana nacionalna tijela. Učinkovita i brza razmjena podataka stoga je ključna za suzbijanje neprijavljenog rada, priznajući pritom važnost zaštite podataka.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b) Nacionalni sustavi inspekcije rada trebali bi biti organizirani na učinkovit način te imati na raspolaganju dovoljno kvalificiranog osoblja kako bi uspješno funkcionirali te provodili sustavne i česte kontrole.

Amandman    24

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Ciljevi Platforme bit će olakšati razmjenu najboljih praksi i informacija, pružiti okvir na razini EU-a za razvoj stručnog znanja i analiza, poboljšati operativnu koordinaciju djelovanja između provedbenih tijela država članica.

(11) Platforma bi trebala doprinijeti iskorjenjivanju zlouporabe načela slobodnog kretanja preko neprijavljenog rada. Stoga bi njezin cilj trebao biti lakša i bolja razmjena iskustava i najboljih praksi i informacija te, na razini zajedničkog shvaćanja Unije, razvoj stručnog znanja i analize o novonastalim odnosima u radu. Također bi trebalo poboljšati znanje stvaranjem baze znanja, proučiti načine za bolju razmjenu podataka, predložiti zajedničke obuke i razmjene između inspektorata rada i doprinijeti poboljšanju operativne suradnje među različitim nacionalnim provedbenim tijelima u državama članicama. Osim toga Platforma omogućuje razmjenu najboljih praksi i informacija.

Amandman    25

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Na temelju informacija sakupljenim u svojem radu Platforma bi trebala predložiti standarde i, po potrebi, dati savjete za razvoj zakonodavstva u vezi s neprijavljenim radom te razviti svoje kapacitete u svojstvu savjetnika za potrebna politička djelovanja i instrumente.

Amandman    26

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b) Utvrđivanje, analiza i rješavanje praktičnih problema povezanih s provedbom prava Unije o radnim uvjetima i socijalnoj zaštiti na radu većinom su u nadležnosti država članica i njihovih nacionalnih sustava inspekcije rada. Stoga je potrebna bliska i učinkovita suradnja na razini Unije.

Amandman    27

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Platforma bi trebala iskoristiti sve relevantne izvore informacija, posebice studije, bilateralne sporazume između država članica i projekte multilateralne suradnje, i stvoriti sinergiju između postojećih instrumenata i struktura na razini EU-a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ostvarila cilj odvraćanja od neprijavljenog rada i sprečavanja istog. Operativna koordinacija djelovanja država članica mogla bi se provoditi u vidu zajedničkih obuka, recenzija stručnjaka i rješenja za dijeljenje podataka. Europskim kampanjama ili zajedničkim strategijama moglo bi se podići razinu svijesti o neprijavljenom radu.

(12) Platforma bi trebala iskoristiti sve relevantne izvore informacija, posebice studije, bilateralne sporazume između država članica i projekte multilateralne suradnje, i stvoriti sinergiju između postojećih instrumenata i struktura na razini EU-a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ostvarila cilj odvraćanja od neprijavljenog rada i sprečavanja istog. Operativna koordinacija djelovanja država članica mogla bi se provoditi u vidu zajedničkih obuka, recenzija stručnjaka i rješenja za dijeljenje podataka. Europskim kampanjama ili zajedničkim strategijama moglo bi se podići razinu svijesti o neprijavljenom radu na temelju politika i strategija za jačanje svijesti o neprijavljenom radu koje u različitim mjerama već postoje u državama članicama. Kao važan izvor informacija Platforma bi također trebala uključivati nevladine dionike. Trebala bi doprinijeti jačanju suradnje među državama članicama predlaganjem inovativnih pristupa za prekograničnu suradnju i provedbu te ocjenjivanjem iskustava takve suradnje kako bi se donijeli zaključci za buduće političko djelovanje.

Amandman    28

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Platforma bi trebala biti više od pasivnog tijela za prikaz rasprostranjenosti i ocjenu. Trebala bi također aktivno doprinositi sprečavanju neprijavljenog rada razvijanjem praktičnih smjernica za borbu protiv organiziranih oblika i mreža neprijavljenog rada te obavještavanjem nadležnih tijela i dionika. Platforma bi u tu svrhu trebala raspraviti pristupe te predložiti mjere i instrumente koji bi mogli doprinijeti boljem sprečavanju, kontroli i kažnjavanju organiziranih oblika i mreža neprijavljenog rada i omogućiti usklađenost s povezanim zakonodavstvom.

Amandman    29

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Problemom neprijavljenog rada većinom se bave tri različita nacionalna provedbena tijela: inspektorati rada, inspektorati socijalne sigurnosti i porezna tijela. U nekim su slučajevima uključena i migracijska tijela i službe za zapošljavanje, kao i carinska tijela, policija, ured javnog tužitelja i socijalni partneri.

(13) U rješavanje pitanja neprijavljenog rada često je uključeno nekoliko različitih nacionalnih provedbenih tijela i dionika, uključujući inspektorate rada i institucije socijalne sigurnosti, inspektorate za zdravlje i sigurnost te porezna tijela. U nekim su slučajevima uključena i migracijska tijela i službe za zapošljavanje, kao i carinska tijela, policija, ured javnog tužitelja i socijalni partneri.

Amandman    30

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se problemom neprijavljenog rada mogle pozabaviti na sveobuhvatan i uspješan način, države članice trebaju provesti niz politika koje olakšava strukturirana suradnja između relevantnih tijela. Sva nacionalna tijela nadležna za provedbu koja su vodeća i/ili aktivna u sprečavanju i/ili odvraćanju od neprijavljenog rada trebala bi biti uključena u suradnju.

(14) Kako bi se problemom neprijavljenog rada mogle pozabaviti na sveobuhvatan i uspješan način, države članice trebale bi provesti niz zasebno izrađenih politika koje se temelje na strukturiranoj suradnji svih relevantnih tijela. Suradnja bi trebala uključivati sva nacionalna tijela, predstavnike socijalnih partnera, a po potrebi može uključivati i druge dionike koji su vodeći i/ili aktivni u rješavanju pitanja neprijavljenog rada i zaštiti neprijavljenih radnika. U tom je smislu također važno podržati suradnju relevantnih sudionika koji nisu iz javnog sektora.

Amandman    31

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Kako bi se zajamčila učinkovitost i uspješnost Platforme, potrebno je poboljšati ulogu inspektorata rada u državama članicama.

Amandman    32

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 15.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) U svrhu postizanja ovog cilja Platformu bi u svakoj državi članici trebala podupirati „Središnja kontaktna točka” koja bi imala potrebne ovlasti za suradnju s nacionalnim tijelima koja se bave višestrukim aspektima neprijavljenog rada.

(15) U svrhu postizanja ovog cilja Platformu bi trebao podupirati viši predstavnik iz svake države članice koji bi imao potrebne ovlasti za suradnju s nacionalnim tijelima, regionalnim tijelima i tijelima Unije te drugim dionicima, posebno socijalnim partnerima koji se bave višestrukim aspektima neprijavljenog rada. Rad Platforme treba ostati na stručnoj razini.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 15.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Viši bi predstavnici trebali surađivati sa svim provedbenim tijelima koja su uključena u rješavanje pitanja neprijavljenog rada u pogledu aktivnosti Platforme što podrazumijeva uključenost svih dionika i jamčenje njihova doprinosa aktivnostima Platforme ili njezinim radnim skupinama ako predmeti rasprave uključuju njihovo područje nadležnosti.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Platforma bi trebala obuhvaćati socijalne partnere na razini EU-a, iz cijele industrije i sektora koji su teže pogođeni neprijavljenim radom te surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO) i decentralizirane agencije Unije, posebice Eurofound i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu. Sudjelovanjem Eurofounda i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, kao promatrača u radu Platforme, neće se proširiti njihovi postojeći mandati.

(16) Platforma bi trebala obuhvaćati socijalne partnere na razini EU-a, iz cijele industrije i onim sektora koji su teže pogođeni neprijavljenim radom ili imaju posebnu ulogu u rješavanju pitanja neprijavljenog rada, i surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO), Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) i decentralizirane agencije Unije.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Eurofound bi trebao imati središnju ulogu u stvaranju interaktivne baze znanja čiji je cilj poboljšana suradnja u rješavanju pitanja neprijavljenog rada te u procjeni utjecaja neprijavljenog rada na zdravlje i sigurnost radnika.

Amandman    36

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16b) Odbor viših inspektora rada uspostavljen je Odlukom Komisije 95/319/EZ1a kako bi radio na problemima povezanima s provedbom zakonodavstva Unije o zdravlju i sigurnosti na radu u državama članicama. U Platformu bi također trebalo uključiti i promatrača iz Odbora viših inspektora rada kako bi se izbjegla preklapanja i stvorila sinergija.

 

____________

 

1aOdluka Komisije 95/319/EZ od 12. srpnja 1995. o osnivanju Odbora viših inspektora rada (SL L 188, 9.8.1995., str. 11).

Amandman    37

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Platforma može osnivati radne skupine koje će istraživati određena pitanja te bi se trebala oslanjati na stručnost osoba s određenim kompetencijama.

(19) Platforma može osnivati radne skupine koje će istraživati određena pitanja, kao što su ciljane politike za mlade i starije radnike i radnice u neformalnom sektoru, a posebno za žene s invaliditetom i imigrantice, te uzroci neprijavljenog rada, te bi se trebala oslanjati na stručnost osoba s određenim kompetencijama.

Justification

Work carried out in private households, including household services such as cleaning or child and elderly care, is often unregulated and executed by women. From the outset of the Platform, a working group on the working conditions of women in undeclared work and the effects on their social security should be foreseen. It is also important that the Platform looks into recurring reasons for workers to shift into undeclared works and Member States discuss policies to tackle these causes.

Amandman    38

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 20.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Platforma će surađivati s relevantnim skupinama stručnjaka i odborima na razini EU-a čiji je rad povezan s neprijavljenim radom.

(20) Platforma bi trebala surađivati s relevantnih skupinama stručnjaka, odborima i dionicima čije su aktivnosti povezane s rješavanjem pitanja neprijavljenog rada.

Amandman    39

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 20.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) Radom Platforme trebalo bi se doprinijet izradi zajedničkog izvješća Komisije o zapošljavanju u pogledu neprijavljenog rada.

Amandman    40

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Platforma i njezine zadaće trebale bi se financirati iz mikrofinancijskog instrumenta PROGRESS iz programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), u okviru sredstava koje odredi proračunsko tijelo.

(21) Platforma i njezine zadaće trebale bi se financirati iz mikrofinancijskog instrumenta PROGRESS iz programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), u okviru sredstava koje odredi proračunsko tijelo. Komisija bi trebala zajamčiti da se sredstva za rad Platforme koriste transparentno i učinkovito.

Amandman    41

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Komisija će poduzeti potrebne administrativne korake za uspostavljanje mreže.

(22) Komisija će poduzeti potrebne administrativne korake za uspostavljanje Platforme.

Amandman    42

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a) Iako je Platforma koristan početni korak prema boljoj suradnji među državama članicama u borbi protiv neprijavljenog rada, ne treba je smatrati jedinim mogućim instrumentom Unije protiv te pojave. Komisija bi posebno trebala nastaviti s nadziranjem postojećeg nacionalnog prava i prava Unije kako bi utvrdila potiče li se njime izravno ili neizravno neprijavljeni rad.

Amandman    43

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Uspostavlja se Platforma za poboljšanje suradnje na razini EU-a u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada, u tekstu u nastavku „Platforma”.

1. Uspostavlja se Europska platforma za poboljšanje suradnje na razini Unije za rješavanje pitanja neprijavljenog rada („Platforma”).

 

Amandman    44

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) od provedbenih tijela koja imenuju države članice;

(a) od jednog višeg predstavnika kojeg imenuje svaka država članica koji predstavlja nacionalna provedbena tijela i/ili druge dionike koji su uključeni u rješavanje pitanja neprijavljenog rada i/ili regulaciju radnih mjesta, čija je dužnost sudjelovanje, u ime države članice, u svim aktivnostima povezanima s Platformom;

Amandman    45

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) od najviše četiri predstavnika međuindustrijskih socijalnih partnera organiziranih na razini Unije koje imenuju sami socijalni partneri koji jednako zastupaju obje strane industrije.

Amandman    46

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Osobe navedene u nastavku mogu sudjelovati u sastancima Platforme kao promatrači prema uvjetima koje određuje njezin pravilnik:

3. Sljedeći bi dionici trebali biti aktivno uključeni u sastanke Platforme kao promatrači, a njihove doprinose treba uzeti u obzir u skladu s uvjetima navedenima u njenom Poslovniku:

Amandman    47

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) predstavnici socijalnih partnera iz cijele industrije na razini Unije, kao i socijalni partneri iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada;

(a) najviše 14 predstavnika socijalnih partnera iz sektora koji bilježe veliki broj slučajeva neprijavljenog rada koje imenuju sami socijalni partneri i koji jednako zastupaju obje strane industrije;

Amandman    48

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – točke ba-bd (nove)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) predstavnik Odbora viših inspektora rada,

 

(bb) predstavnik Administrativne komisije za koordinaciju sustavâ socijalne sigurnosti osnovane Uredbom (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća1a,

 

(bc) predstavnik Mreže javnih službi za zapošljavanje

 

(bc) predstavnik Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO) i predstavnik Odbora regija (OR),

 

(bd) predstavnik Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD)

 

______________

 

1aSL L …

Amandman    49

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) predstavnici država EGP-a.

(d) jedan predstavnik svake treće države EGP-a.

Amandman    50

Prijedlog odluke

Članak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Definicije

 

U svrhu ove Odluke, „rješavanje pitanja neprijavljenog rada” znači sprečavanje, odvraćanje i borba protiv neprijavljenog rada te poticanje i promicanje prijavljenog rada.

Amandman    51

Prijedlog odluke

Članak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 2.

Članak 2.

Ciljevi

Ciljevi

 

Glavni je cilj Platforme pružanje doprinosa koji predstavlja dodanu vrijednost na razini Unije naporima država članica i institucija Unije u uspješnom rješavanju složenog problema neprijavljenog rada i regulacije radnih mjesta i njihovih mnogobrojnih učinaka i posljedica te poticanje i promicanje prijavljenog rada.

Platformom iz članka 1. Stavka 1. doprinosi se boljoj provedbi prava EU-a i nacionalnog prava, smanjenju neprijavljenog rada i stvaranju formalnih radnih mjesta, čime se izbjegava smanjenje kvalitete rada i promiče integracija na tržištu rada i socijalna uključenost:

U tu se svrhu Platformom iz članka 1. stavka 1. doprinosi boljoj provedbi prava Unije i nacionalnog prava, smanjenju neprijavljenog rada i stvaranju formalnih radnih mjesta. Stoga pomaže u postizanju ciljeva Unije u vezi sa zapošljavanjem pružanjem učinkovitijeg okvira Unije za zapošljavanje te zdravlje i sigurnost na radnom mjestu čime se izbjegava smanjenje kvalitete rada i promiče integracija na tržištu rada i socijalna uključenost:

(a) poboljšanjem suradnje na razini EU-a između provedbenih tijela država članica u svrhu učinkovitijeg i djelotvornijeg sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada, uključujući lažno samozapošljavanje;

(a) poboljšanjem učinkovite i bliske suradnje na razini Unije među relevantnim provedbenim tijelima država članica i drugim uključenim dionicima u svrhu učinkovitijeg i djelotvornijeg sprečavanja, odvraćanja od neprijavljenog rada i borbe protiv neprijavljenog rada, uključujući lažno samozapošljavanje;

(b) poboljšanjem tehničkih kapaciteta različitih provedbenih tijela država članica kako bi se riješili prekogranični aspekti neprijavljenog rada;

(b) pružanjem pomoći različitim provedbenim tijelima država članica kako bi se učinkovito riješili prekogranični aspekti neprijavljenog rada i povezanog nepoštenog tržišnog natjecanja te nepravilnosti na tržištu,

(c) podizanjem svijesti javnost o nužnosti djelovanja i poticanjem država članica da intenziviraju svoje napore u rješavanju neprijavljenog rada.

(c) podizanjem svijesti javnosti o pitanjima povezanima s neprijavljenim radom i potrebi za odgovarajućim djelovanjem te poticanjem država članica da hitno pojačaju svoje napore u rješavanju pitanja neprijavljenog rada;

Amandman    52

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) koordinira prekogranično operativno djelovanje.

(c) potiče i olakšava praktično, učinkovito i djelotvorno prekogranično operativno djelovanje;

Amandman    53

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) doprinosi horizontalnom razumijevanju pitanja povezanih s neprijavljenim radom.

Amandman    54

Prijedlog odluke

Članak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 4.

Članak 4.

Zadaće

Zadaće

(1) U svrhu izvršenja svoje misije Platforma posebno obavlja sljedeće zadaće:

(1) U svrhu izvršenja svoje misije Platforma posebno obavlja sljedeće zadaće:

(a) poboljšava znanje o neprijavljenom radu s pomoću uobičajenih koncepata, alata mjerenja i promicanja zajedničke komparativne analize i povezanih relevantnih indikatora,

(a) poboljšava znanje o svim oblicima neprijavljenog rada, također s obzirom na uzroke i regionalne razlike, s pomoću uobičajenih koncepata, uključujući obuhvatne definicije postojećih i novih oblika neprijavljenog rada, pokazatelje i metodologiju prikupljanja podataka, mjerne alate te promicanje zajedničke komparativne analize i istraživanja;

 

(aa) poboljšava znanje i međusobno razumijevanje različitih nacionalnih sustava inspekcije rada i praksi u cilju rješavanja pitanja neprijavljenog rada, posljedica neprijavljenog rada s obzirom na nepoštenu konkurenciju i narušavanje tržišta, uključujući prekogranični neprijavljeni rad, te nesigurne radne uvjete kojima su izloženi radnici čiji rad nije prijavljen;

(b) razvija analize učinkovitosti različitih mjera politika za smanjenje slučajeva neprijavljenog rada, uključujući mjere za sprečavanje i kažnjavanje, kao i općenite mjere odvraćanja;

(b) analizira učinkovitost i posljedice različitih mjera politika za smanjenje slučajeva neprijavljenog rada, kao što su mjere za sprečavanje, odvraćanje i mjere osnaživanja za poticanje i promicanje prijavljenog rada;

(c) uspostavlja alate, na primjer bazu znanja koja sadržava različite prakse/mjere, uključujući bilateralne sporazume koje države članice koriste kako bi odvratile od neprijavljenog rada i spriječile ga;

(c) uspostavlja učinkovite alate, npr. interaktivnu bazu znanja koja sadrži različite prakse/mjere temeljene na primjeni različitih modela tržišta rada, uključujući bilateralne i multilateralne sporazume koje države članice koriste za rješavanje pitanja neprijavljenog rada;

(d) donosi neobvezujuće smjernice za inspektore, priručnike dobre prakse i zajednička načela inspekcija koje se bave rješavanjem problema neprijavljenog rada;

(d) izrađuje smjernice za provedbu, priručnike dobre prakse i zajednička načela inspekcija koje se bave rješavanjem problema neprijavljenog rada te nadzire napredak u provedbi smjernica;

(e) razvija oblike suradnje čime se povećava tehnički kapacitet za rješavanje prekograničnih aspekata neprijavljenog rada donošenjem zajedničkog okvira za zajedničke radnje inspekcija i razmjenu osoblja;

(e) razvija blisku suradnju u cilju poboljšanja mogućnosti nacionalnih sustava inspekcije rada s obzirom na kontrole i rješavanje međugraničnih aspekata neprijavljenog rada zajedničkim djelovanjem, relevantnim bazama podataka ili razmjenom osoblja;

 

(ea) sastavlja i objavljuje informacije kako bi olakšala provedbu aktivnosti nacionalnih sustava inspekcije rada;

(f) istražuje načine za poboljšanje procesa dijeljenja podataka u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka, uključujući ispitivanje mogućnosti Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (engl. Internal Market Information System, IMI) i Elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti (engl. Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI);

(f) razvija pouzdan i učinkovit sustav brze razmjene informacija i poboljšanje procesa razmjene podataka u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka, uključujući ispitivanje mogućnosti Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (engl. Internal Market Information System, IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti (engl. Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI);

 

(fa) pridonosi utvrđivanju područja povezanih s neprijavljenim radom u kojima zakonodavstvo Unije ne postiže zadane ciljeve.

(g) razvija trajni kapacitet za obuku za provedbena tijela i donosi zajednički okvir za provedbu zajedničkih obuka;

(g) razvija i poboljšava trajni kapacitet za obuku provedbenih tijela i donosi zajednički okvir za provedbu zajedničkih obuka kako bi se pomoglo državama članicama u ispunjavanju njihovih obveza, među ostalim u okviru Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 81.;

(h) organizira recenzije stručnjaka koje bi pratile napredak država članica u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući potporu u provedbi posebnih preporuka Vijeća po državama članicama koje su u vezi s borbom protiv neprijavljenog rada ili njegovim sprečavanjem;

(h) organizira recenzije stručnjaka koje bi pratile napredak država članica u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući potporu u provedbi posebnih preporuka Vijeća po državama članicama koje su u vezi s borbom protiv neprijavljenog rada ili njegovim sprečavanjem i potiče odgovarajuće djelovanje;

 

(ha) Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću podnosi prijedloge za uključivanje preporuka za pojedine zemlje u pogledu primjerenih aktivnosti koje se dotiču određenih aspekata neprijavljenog rada i učinaka nedjelovanja u dotičnim državama članicama;

 

(hb) Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću iznosi svoja mišljenja i prijedloge o pitanjima povezanima s boljim uređenjem i provedbom prava Unije o radnim uvjetima i socijalnoj zaštiti u državama članicama u vezi s rješavanjem pitanja neprijavljenog rada i učinaka nedjelovanja;

 

(hc) po potrebi potiče aktivnu suradnju provedbenih tijela iz država članica i trećih zemalja kako bi riješila probleme povezane s neprijavljenim radom u tim trećim zemljama,

(i) podiže svijesti o problemu provođenjem zajedničkih aktivnosti kao što su europske kampanje i donošenje regionalnih strategija ili strategija na razini EU-a, uključujući sektorske pristupe.

(i) podiže svijest o problemu provođenjem zajedničkih aktivnosti kao što su europske kampanje i donošenje regionalnih strategija ili strategija na razini Unije, uključujući sektorske pristupe;

 

(ia) potiče nacionalna i druga tijela na pružanje savjeta i informacija radnicima koji su žrtve neprijavljenog rada.

(2) U provedbi ovih zadaća Platforma će koristiti sve relevantne izvore informacija, uključujući studije ili projekte multilateralne suradnje te uzeti u obzir relevantne instrumente i strukture Unije, kao i iskustva relevantnih bilateralnih sporazuma. Uspostavit će prikladnu suradnju s Eurofoundom i EU-OSHA-om.

(2) U provedbi ovih zadaća Platforma upotrebljava sve relevantne izvore informacija, uključujući studije ili projekte multilateralne suradnje te uzima u obzir relevantne instrumente i strukture Unije, kao i iskustva relevantnih bilateralnih sporazuma.

 

(2a) Platforma uspostavlja prikladnu suradnju s Eurofoundom, osobito u pogledu razvoja interaktivne baze znanja kao dodatne zadaće Agencije, i EU-OSHA-om.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1).

Amandman    55

Prijedlog odluke

Članak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 5.

Članak 5.

Središnja kontaktna točka

Viši predstavnici

(1) Svaka država članica imenuje jednu središnju kontaktnu točku koja će biti član Platforme. Mogu imenovati i zamjenskog člana.

(1) Svaka država članica imenuje višeg predstavnika navedenog u članku 1. stavku 2. točki (a) koji će biti član Platforme. Također može imenovati i zamjenika koji će prema potrebi prisustvovati sastancima Platforme.

(2) Pri imenovanju svojih predstavnika države članice trebale bi uključiti sva državna tijela koja imaju ulogu u sprečavanju i/ili odvraćanju od neprijavljenog rada , kao što su inspektorati rada, tijela socijalne sigurnosti, porezna tijela, službe za zapošljavanje i migracijska tijela, u tekstu u nastavku „provedbena tijela”. Isto tako, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksama mogu uključiti socijalne partnere.

(2) Pri imenovanju višeg predstavnika i zamjenika države članice trebale bi uključiti sva relevantna tijela koja imaju ulogu u rješavanju pitanja neprijavljenog rada u nacionalnom ili prekograničnom kontekstu, kao što su inspektorati rada, tijela socijalne sigurnosti, porezna tijela, službe za zapošljavanje i migracijska tijela, u daljnjem tekstu „provedbena tijela”. Isto tako bi, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom trebale uključiti socijalne partnere i druge relevantne dionike.

(3) Države članice ustupaju Komisiji popis i kontaktne podatke svih provedbenih tijela koja su uključena u sprečavanje neprijavljenog rada i/ili odvraćanje od istog.

(3) Države članice ustupaju Komisiji popis i kontaktne podatke svih provedbenih tijela i u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, socijalnih partnera ili drugih relevantnih dionika koji su uključeni u rješavanje pitanja neprijavljenog rada.

(4) Središnje kontaktne točke surađuju sa svim provedbenim tijelima koja su uključena u sprečavanje i/ili odvraćanje od neprijavljenog rada u pogledu aktivnosti Platforme i jamčiti njihovo sudjelovanje na sastancima i/ili doprinos aktivnostima Platforme ili njezinih radnih skupina ako predmeti rasprave uključuju njihovo područje nadležnosti.

(4) Viši predstavnici navedeni u članku 1. stavku 2. točki (a) redovito surađuju sa svim nacionalnim provedbenim tijelima i u skladu s nacionalnim pravom ili praksom, sa socijalnim partnerima i drugim relevantnim dionicima koji su uključeni u rješavanje pitanja, čime se uključuju svi dionici.

Amandman    56

Prijedlog odluke

Članak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 6.

Briše se.

Predstavnici socijalnih partnera

 

(1)Predstavnici socijalnih partnera iz cijele industrije kao i iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada mogu sudjelovati u sastancima Platforme kao promatrači, u skladu s postupcima koje određuju njihove organizacije

 (2)

 

(2) Na temelju prijedloga socijalnih partnera iz cijele industrije i iz sektora na razini Unije ova skupina promatrača obuhvaća:

 

(a) najviše osam promatrača koji predstavljaju socijalne partnere iz cijele industrije (koji su ravnomjerno raspodijeljeni između organizacija poslodavaca i radnika);

 

(b) najviše deset promatrača koji predstavljaju socijalne partnere iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada (koji su ravnomjerno raspodijeljeni između organizacija poslodavaca i radnika).

 

Amandman    57

Prijedlog odluke

Članak 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 7.

Članak 7.

Radnje

Radnje

(1) Komisija koordinira rad Platforme i predsjeda njezinim sastancima.

(1) Komisija koordinira rad Platforme, a njezinim sastancima predsjeda predstavnik Komisije u Platformi. Članovi Platforme biraju među sobom drugog supredsjedatelja koji je na istoj razini kao i dva zamjenika. Supredsjedatelji i zamjenici čine Predsjedništvo Platforme („Predsjedništvo”).

 

(1a) Platforma se sastaje barem dva puta godišnje.

(2) U svrhu izvršenja svoje misije Platforma odlukom većine donosi:

(2) U svrhu izvršenja svoje misije Platforma odlukom većine donosi:

(a) pravilnik koji sadržava, među ostalim, mehanizam Platforme za donošenje odluka;

(a) pravilnik koji sadržava, među ostalim, mehanizam Platforme za donošenje odluka;

(b) dvogodišnji program rada Platforme u kojem se, među ostalim, iznose detaljne zadaće i redovita izvješća Platforme svake dvije godine;

(b) godišnji i višegodišnji program rada Platforme u kojem se, među ostalim, iznose detaljne zadaće Platforme te uzimaju u obzir aktivnosti provedene prethodne prethodnih godina;

(c) osnivanje radnih skupina koje ispituju probleme koji se navode u programima rada Platforme. Navedene radne skupine raspuštaju se čim ispune svoje mandate.

(c) osnivanje radnih skupina koje ispituju probleme navedene u programima rada Platforme kojima predsjeda član Platforme i koje se raspuštaju čim ispune svoje mandate;

 

(ca) godišnje izvješće o svojim aktivnostima.

(3) Moguće je od slučaja do slučaja pozvati stručnjake koji imaju određene kompetencije u području o kojem se raspravlja da sudjeluju u raspravama Platforme ili radnih skupina ako se procijeni da bi to bilo korisno i/ili potrebno.

(3) Ovisno o slučaju Predsjedništvo može pozvati stručnjake koji imaju određene kompetencije u području o kojem se raspravlja da sudjeluju u raspravama Platforme ili radnih skupina ako se to smatra korisnim ili potrebnim.

(4) Platformi pomaže Tajništvo čije osoblje ustupa Komisija. Tajništvo priprema sastanke, programe rada Platforme i njezine izvještaje.

(4) Platformi pomaže Tajništvo čije osoblje ustupa Komisija. Tajništvo priprema sastanke, nacrte programa rada Platforme i nacrte njezinih izvještaja u bliskoj suradnji s Predsjedništvom te pod njegovim nadzorom. Također prati preporuke Platforme.

 

(4a) Rad Platforme provodi se u skladu s načelom transparentnosti utvrđenim u članku 15. UFEU-a.

(5) Komisija redovito izvješćuje Europski parlament i Vijeće o aktivnostima Platforme.

(5) Platforma Komisiji prosljeđuje programe rada iz stavka 2. točke (b) i izvješća iz stavka 2. točke (ca). Komisija dostavlja programe rada i izvješća Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija.

Amandman    58

Prijedlog odluke

Članak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 8.

Članak 8.

Suradnja

Suradnja

Platforma prema potrebi surađuje s drugim relevantnim stručnim skupinama i odborima na razini Unije čiji je rad povezan s neprijavljenim radom, posebno s Odborom viših inspektora rada (engl. Senior Labour Inspectors Committee – SLIC), Stručnim odborom za upućivanje radnika, Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, Odborom za zapošljavanje (engl. Employment Committee – EMCO), Odborom za socijalnu zaštitu (engl. Social Protection Committee – SPC) i Radnom skupinom za administrativnu suradnju u području oporezivanja. Mogu se organizirati i zajednički sastanci.

1. Platforma prema potrebi surađuje s drugim relevantnim stručnim skupinama i odborima na razini Unije čiji je rad povezan s neprijavljenim radom, posebno s Odborom viših inspektora rada (engl. Senior Labour Inspectors Committee – SLIC), Stručnim odborom za upućivanje radnika, Administrativnom komisijom za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, Platformom EU-a H5NCP, Odborom za zapošljavanje (engl. Employment Committee – EMCO), Odborom za socijalnu zaštitu (engl. Social Protection Committee – SPC) i Radnom skupinom za administrativnu suradnju u području oporezivanja. Radi učinkovitijeg rada i većeg utjecaja mogu se organizirati zajednički sastanci. Zapisnici sa takvih sastanaka predaju se u razumnom roku Europskom parlamentu i Vijeću.

 

1a. Izbjegava se dvostruko obavljanje posla koji rade druga tijela na razini Unije. U tom su cilju ključni transparentnosti i razmjena informacija.

Amandman    59

Prijedlog odluke

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Globalni resursi za provedbu ove Odluke uspostavljaju se u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), pri čemu godišnja sredstva odobrava proračunsko tijelo u skladu s ograničenjima Financijskog okvira.

Globalni resursi za provedbu ove Odluke uspostavljaju se u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), pri čemu godišnja sredstva odobrava proračunsko tijelo u skladu s ograničenjima Financijskog okvira. Komisija jamči da se financijska sredstva programa Zapošljavanje i socijalne inovacije upotrebljavaju na transparentan i učinkovit način.

Amandman    60

Prijedlog odluke

Članak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Četiri godine nakon njezina stupanja na snagu Komisija podnosi izvješće o primjeni ove Odluke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija . U izvješću se posebno procjenjuje u kojoj je mjeri Platforma doprinijela postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2. i ispunila ciljeve utvrđene u članku 3. i u programima rada Platforme.

Do …* [Četiri godine nakon stupanja na snagu ove Odluke] Komisija, nakon savjetovanja s Platformom, podnosi izvješće o primjeni i dodanoj vrijednosti ove Odluke Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija. U izvješću se posebno procjenjuje u kojoj je mjeri Platforma doprinijela postizanju ciljeva utvrđenih u članku 2., ispunila svoj zadatak utvrđen u članku 3., provela zadaće utvrđene u članku 4. i riješila prioritete utvrđene u programima rada Platforme. Ako je potrebno također se utvrđuju nedostaci i daju prijedlozi za funkcioniranje Platforme.

Amandman    61

Prijedlog odluke

Članak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Zaštita prava

 

Osobe koje usmjeravaju pozornost Platforme na slučajeve neprijavljenog rada, izravno ili preko nacionalnih provedbenih tijela, zaštićene su od bilo kakvog nepovoljnog postupanja njihova poslodavca.

(1)

SL C 458, 19.12.2014., str. 43.

(2)

SL C 415, 20.11.2014., str. 37.

(3)

  Rezolucija Europskog parlamenta od 14. siječnja 2014. o učinkovitim inspekcijima rada kao strategije za poboljšanje radnih uvjeta u Europi (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)


EXPLANATORY STATEMENT

  The 8th European Parliament at the very start of its mandate is called upon to take up one of the most disturbing and complex problems - that of undeclared work. The complexity of the challenge stems from its very nature, i.e. - any paid activities that by their nature are lawful, however remain undeclared before the proper public authorities, or, in the case of bogus self-employment, falsely declared.

  In order to successfully tackle the manifold problem of undeclared work, the first step therefore must be to objectively consider its true nature. Such consideration in fact reveals that it is actually the avoidance of proper registration that constitutes the direct cause of the broad range of extremely negative implications and consequences associated with it.

  In its proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing a European Platform, the Commission has given precedence to the enforcement approach aimed at preventing and deterring undeclared work. This envisages enhanced cooperation for "combatting" labour law infringements, tax avoidance and breaches of social security requirements - doubtless issues of grave concern in themselves.

  However, there is growing realization that enforcement must be coupled with pro-active enabling policies and measures targeted towards the regularization of jobs that remain undeclared, such as income tax relief, tax reduction and subsidy schemes. The undiminishing practices of undeclared work throughout Member States demonstrate that there is both demand and supply for the jobs involved - hence the need not to suppress, but rather to integrate them into the formal range of rules and regulations of the social market economy.

  Therefore, the defining purpose and objective of the new European Platform should be to provide clear value-added at the Union level to efforts to not only prevent and deter undeclared work but, perhaps even more importantly, to regularize the jobs involved. The need for purposeful pro-active policies stems from the necessity to boost production, in order to counter persisting low growth and deflation.

  Such policies become all the more necessary in light of recent findings from research by Eurofound indicating a strong correlation between the size and growth of the undeclared economy on the one hand, and austerity policies of drastic budget cuts, increasing deregulation and a minimised role of the state, on the other. The same research indicates that the alternative approach of bolstering state expenditure on the labour market and on welfare provisions is strongly correlated with significantly smaller undeclared economies.

It ought to be recognized that the Platform shall be a venue gathering and sharing trustworthy information on best practices and persisting problems and for cooperating in outlining and implementing effective enforcement and enabling measures.

There can be no complacency regarding the urgency of action that must be undertaken, given the multiple and highly negative consequences of undeclared work - severe exploitation and precarious working and living conditions for millions of workers throughout the Union, grossly unfair competition that is deeply disruptive to the single market, as well as serious losses to the budgets and social security systems of Member States. And it should also be clear that it is only the concerted effort of Member States and the social partners, together with other stakeholders, including at the regional level, interacting with the institutions and capabilities of the EU, that are able to successfully overcome this whole range of most severe challenges and deficiencies.

Such understanding of the true nature of the problem of undeclared work and of the proposed functions of the Platform should make it possible to reach agreement on the range of issues regarding membership, participation, procedures and decision-making. It should also serve as the basis for establishing a work program that fully responds to the pressing need for purposeful action, in order to reverse the present trend of growing undeclared activities in favour of increases of regularized jobs that provide decent livelihoods and needed services to customers, while contributing to fair market competition and sustainable fiscal stabilization.

23.1.2015

MIŠLJENJE ODBORA ZA UNUTARNJE TRŽIŠTE I ZAŠTITU POTROŠAČA

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Dennis de Jong

SHORT JUSTIFICATION

In its ‘Resolution on effective labour inspections’ of January 2014, the European Parliament called for stronger cooperation and reinforcement of labour inspectorates to fight undeclared work.

In its proposal of April 2014, the Commission proposes to establish a European Platform. This Platform should improve cooperation at the EU level in the prevention and deterrence of undeclared work. It would bring together various national enforcement bodies involved in the fight against undeclared work, a phenomenon that causes serious damage to working conditions, fair competition and public budgets.

The Rapporteur welcomes the establishment of this Platform, although this measure on its own will not suffice to follow up on the various proposals, including legislative proposals, included in the above-mentioned Resolution. He proposes amendments to make the Platform more effective in its tasks and objectives.

In particular, he considers essential to include falsely declared work in the scope of the Decision. Submitting false data relating to working hours or pay is a form of falsely declared work that cannot be left out of the remit of the Platform.

The Rapporteur is also convinced that the Platform could usefully facilitate joint investigations by Member States. Its practical value will depend to a large extent on the results achieved by this form of operational co-operation. On the other hand, the effects of European awareness raising campaigns are questionable: such campaigns tend to be more effective at national level, in particular, if national social partners are actively contributing to such campaigns. For this reason, the Rapporteur favours the close involvement of the social partners in the activities of the Platform as well as of the national single contact points.

Last but not least, the Rapporteur considers crucial to involve the European Parliament in the process and request that an independent representative appointed by this Institution is part of the Platform together with the national authorities and the Commission.

AMANDMANI

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada.

ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog i pogrešno prijavljenog rada.

Justification

Horizontal amendment to the whole text. Including not only bogus self-employment but also other forms of falsely declared work, such as the submission of false data relating to working hours or pay, is essential for the Platform to be able to work effectively.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Europski parlament u svojoj rezoluciji „Učinkovite inspekcije rada kao strategija za poboljšanje radnih uvjeta u Europi” pozdravlja inicijativu Komisije za uspostavu Europske platforme te poziva na poboljšanje suradnje na razini EU-a u cilju borbe protiv neprijavljenog rada27.

(4) Europski parlament u svojoj rezoluciji „Učinkovite inspekcije rada kao strategija za poboljšanje radnih uvjeta u Europi” pozdravlja inicijativu Komisije za uspostavu Europske platforme te poziva na poboljšanje suradnje na razini EU-a u cilju borbe protiv neprijavljenog rada27 jer njime dolazi do nepoštenog tržišnog natjecanja kojim se stvaraju nepravilnosti na tržištu.

__________________

__________________

27 Rezolucija Europskog parlamenta od 14. siječnja 2014. o učinkovitim inspekcijima rada kao strategije za poboljšanje radnih uvjeta u Europi (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=hr&reference=2013/2112(INI)

27 Rezolucija Europskog parlamenta od 14. siječnja 2014. o učinkovitim inspekcijama rada kao strategiji za poboljšanje radnih uvjeta u Europi (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=hr&reference=2013/2112(INI)

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Neprijavljeni rad na europskoj razini definira se kao „bilo koja plaćena djelatnost koja je po svojoj prirodi zakonita no nije prijavljena javnim tijelima, uzimajući u obzir razlike među regulatornim sustavima država članica”7, čime se isključuju sve nezakonite djelatnosti.

(5) U komunikaciji Komisije od 24. listopada 2007. naslovljenoj „Jačanje borbe protiv neprijavljenog rada” neprijavljeni rad definiran je kao „bilo koja plaćena djelatnost koja je po svojoj prirodi zakonita no nije prijavljena javnim tijelima, uzimajući u obzir razlike među regulatornim sustavima država članica”7, čime se isključuju sve nezakonite djelatnosti.

__________________

__________________

7 Komunikacija Komisije „Jačanje borbe protiv neprijavljenog rada” COM(2007)628 od 24. listopada 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML

7 Komunikacija Komisije „Jačanje borbe protiv neprijavljenog rada” COM(2007)628 od 24. listopada 2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML

Justification

The reference to the Commission Communication is clearer and more targeted than a mere reference to ‘at European level’. The text concurs with the draft general approach of the Council.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Zloupotreba statusa samozapošljavanja bilo na nacionalnoj razini ili u prekograničnim situacijama često se povezuje s neprijavljenim radom. Lažno samozapošljavanje nastupa kada se osoba prijavi kao samozaposlena osoba premda ispunjava uvjete koji su karakteristični za radni odnos, a kako bi izbjegla određene pravne ili fiskalne obveze. Lažno samozapošljavanje stoga je pogrešno prijavljen rad i trebalo bi biti u području primjene Platforme.

(6) Platforma bi se osim neprijavljenim radom trebala baviti i pogrešno prijavljenim radom. Taj se pojam odnosi na plaćene djelatnosti koje su po svojoj prirodi zakonite, ali nisu pravilno prijavljene javnim tijelima. Posebna vrsta pogrešno prijavljenog rada je zloupotreba statusa samozapošljavanja bilo na nacionalnoj razini ili u prekograničnim situacijama Lažno samozapošljavanje nastupa kada se osoba prijavi kao samozaposlena osoba premda ispunjava uvjete koji su karakteristični za radni odnos, a kako bi izbjegla određene pravne ili fiskalne obveze. Lažno samozapošljavanje stoga je pogrešno prijavljen rad i trebalo bi biti u području primjene Platforme.

Justification

As observed by the EESC, without further explanation bogus self-employment and undeclared work may seem two different subjects. However, bogus self-employment is generally considered to be falsely declared work; hence, there is effectively a close relationship with undeclared work. There may also be other forms of falsely declared work, for example, by submitting false data relating to working hours or pay. In order to take away any misunderstandings about the scope of the decision, it is necessary to clarify that any form of falsely declared work falls under the scope of the Platform.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 6.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Neprijavljeni rad ima ozbiljne posljedice za dotične radnike koji moraju prihvatiti nesigurne radne uvjete, puno niže plaće i znatno smanjenu zaštitu predviđenu zakonodavstvom o radu i socijalnoj zaštiti, čime se tim radnicima uskraćuju odgovarajuće socijalne naknade, mirovinska prava i pristup zdravstvenoj skrbi, kao i razvoj vještina i mogućnost cjeloživotnog učenja.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Neprijavljeni rad ima ozbiljne posljedice na proračun zbog smanjenih prihoda od poreza i socijalnih doprinosa. Ima negativan utjecaj na zaposlenost, produktivnost i pridržavanje standarda za radne uvjete, razvoj vještina i cjeloživotno učenje. Ugrožava financijsku stabilnost sustava socijalne zaštite, uskraćuje radnicima odgovarajuća socijalna primanja i dovodi do smanjenja mirovinskih prava i ograničenog pristupa zdravstvenoj skrbi.

(7) Neprijavljeni rad ima ozbiljne posljedice na proračun zbog smanjenih prihoda od poreza i socijalnih doprinosa. Ima negativan utjecaj na zaposlenost, produktivnost i pridržavanje standarda za radne uvjete, razvoj vještina i cjeloživotno učenje. Ugrožava financijsku stabilnost sustava socijalne zaštite, uskraćuje radnicima odgovarajuća socijalna primanja i dovodi do smanjenja mirovinskih prava i ograničenog pristupa zdravstvenoj skrbi. Ima negativne učinke na funkcioniranje unutarnjeg tržišta što dovodi do nepoštenog tržišnog natjecanja kojim se prouzročuju nepravilnosti na tržištu. Neprijavljeni rad treba se riješiti na razini država članica, između ostalog djelotvornim fiskalnim i socijalnim provedbenim politikama.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Države članice uvele su cijeli niz politika i mjera za rješavanje problema neprijavljenog rada. Države članice sklapale su i bilateralne sporazume te provodile multilateralne projekte vezane uz određene aspekte neprijavljenog rada. Platformom se neće spriječiti primjena bilateralnih sporazuma ili dogovora o administrativnoj suradnji.

(8) Neprijavljeni rad ima negativne učinke i na funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Države članice uvele su cijeli niz politika i mjera za rješavanje problema neprijavljenog rada. Države članice sklapale su i bilateralne sporazume te provodile multilateralne projekte vezane uz određene aspekte neprijavljenog rada. Platformom se neće spriječiti primjena bilateralnih sporazuma ili dogovora o administrativnoj suradnji. Države članice trebale bi zadržati glavnu odgovornost za rješavanje problema neprijavljenog rada.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Jačanje suradnje među državama članicama na razini EU-a nužno je kako bi se pomoglo državama članicama da spriječe neprijavljeni rad i odvrate od njega na djelotvorniji i učinkovitiji način.

(10) Jačanje aktivne suradnje temeljene na uzajamnoj pomoći, transparentnosti i povjerljivosti među državama članicama na razini EU-a nužno je kako bi se pomoglo državama članicama da spriječe neprijavljeni rad i odvrate od njega na djelotvorniji i učinkovitiji način. Jačom suradnjom želi se potaknuti prijavljeni rad tako da se smanje birokracija i papirologija koje su uz njega povezane, čime bi se zajamčilo da neprijavljeni rad bude manje privlačna mogućnost.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Nacionalnim inspektoratima rada i nacionalnim provedbenim tijelima često je potreban neposredan pristup podacima i informacijama koje posjeduju strana nacionalna tijela. Učinkovita i brza razmjena podataka stoga je ključna za suzbijanje neprijavljenog rada.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Ciljevi Platforme bit će olakšati razmjenu najboljih praksi i informacija, pružiti okvir na razini EU-a za razvoj stručnog znanja i analiza, poboljšati operativnu koordinaciju djelovanja između provedbenih tijela država članica.

(11) Jačanje aktivne suradnje temeljene na uzajamnoj pomoći, transparentnosti i povjerljivosti među državama članicama na razini EU-a nužno je kako bi se pomoglo državama članicama da spriječe neprijavljeni rad i odvrate od njega na djelotvorniji i učinkovitiji način. Osim toga, cilj Platforme bit će dijeljenje najboljih praksi u pogledu jasne i jednostavne regulacije među državama članicama s ciljem smanjenja rizika od nenamjernih pogrešaka posebno među samozaposlenim osobama te malim i srednjim poduzećima.

Amandman    11

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 11.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Utvrđivanje, analiza i rješavanje praktičnih problema povezanih s provedbom prava Unije o radnim uvjetima i socijalnoj zaštiti na radu većinom su u nadležnosti nacionalnih sustava inspekcije rada zbog čega im je potrebna bliska i učinkovita suradnja na razini Unije.

Amandman    12

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Platforma bi trebala iskoristiti sve relevantne izvore informacija, posebice studije, bilateralne sporazume između država članica i projekte multilateralne suradnje, i stvoriti sinergiju između postojećih instrumenata i struktura na razini EU-a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ostvarila cilj odvraćanja od neprijavljenog rada i sprečavanja istog. Operativna koordinacija djelovanja država članica mogla bi se provoditi u vidu zajedničkih obuka, recenzija stručnjaka i rješenja za dijeljenje podataka. Europskim kampanjama ili zajedničkim strategijama moglo bi se podići razinu svijesti o neprijavljenom radu.

(12) Platforma bi trebala iskoristiti sve relevantne izvore informacija, posebice studije, bilateralne sporazume između država članica, projekte multilateralne suradnje i izvješća o provedbi prava Unije u području neprijavljenog rada, i stvoriti sinergiju između postojećih instrumenata i struktura na razini EU-a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ostvarila cilj odvraćanja od neprijavljenog rada i sprečavanja istog. Operativna koordinacija djelovanja država članica mogla bi se provoditi u vidu zajedničkih obuka, recenzija stručnjaka i rješenja za dijeljenje podataka u skladu s propisima o zaštiti podataka, upotrebljavajući, kad je to prikladno, Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI) i Elektroničku razmjenu podataka u sustavu socijalne sigurnosti (EESSI). Platformom bi se također moglo promicati zajedničke istrage država članica, posebno u prekograničnim slučajevima. Države članice trebale bi se moći usklađivati s preporukama Platforme na dobrovoljnoj osnovi.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Platformom bi trebalo pomno nadzirati provedbu novih propisa Unije koji bi mogli pomoći u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući Direktivu 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a o javnoj nabavi, a posebno njezine odredbe o podugovaranju i izuzetno niskim ponudama.

 

__________________

 

1a Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 65.).

Amandman    14

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 13.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Problemom neprijavljenog rada većinom se bave tri različita nacionalna provedbena tijela: inspektorati rada, inspektorati socijalne sigurnosti i porezna tijela. U nekim su slučajevima uključena i migracijska tijela i službe za zapošljavanje, kao i carinska tijela, policija, ured javnog tužitelja i socijalni partneri.

(13) Suzbijanjem neprijavljenog rada često se bavi nekoliko različitih nacionalnih provedbenih tijela: između ostalog inspektorati rada, inspektorati socijalne sigurnosti, inspektorati za sigurnost i zaštitu zdravlja i porezna tijela. U nekim su slučajevima uključena i migracijska tijela i službe za zapošljavanje, kao i carinska tijela, policija, ured javnog tužitelja i socijalni partneri.

Amandman    15

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se problemom neprijavljenog rada mogle pozabaviti na sveobuhvatan i uspješan način, države članice trebaju provesti niz politika koje olakšava strukturirana suradnja između relevantnih tijela. Sva nacionalna tijela nadležna za provedbu koja su vodeća i/ili aktivna u sprečavanju i/ili odvraćanju od neprijavljenog rada trebala bi biti uključena u suradnju.

(14) Kako bi se problemom neprijavljenog rada mogle pozabaviti na sveobuhvatan i uspješan način, države članice trebaju provesti niz politika koje olakšava strukturirana suradnja između relevantnih tijela. Sva nacionalna tijela nadležna za provedbu i drugi dionici koji su vodeći i/ili aktivni u sprečavanju i/ili odvraćanju od neprijavljenog rada trebali bi biti uključeni u Platformu. Države članice trebale bi ostati nadležne za odlučivanje o tome koja ih tijela predstavljaju u različitim aktivnostima Platforme.

Justification

This proposal stems from the draft general approach of the Council and is aimed at clarifying that it is up to the Member States to decide which national authorities will participate on their behalf in the activities of the Platform.

Amandman    16

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Platforma bi trebala obuhvaćati socijalne partnere na razini EU-a, iz cijele industrije i sektora koji su teže pogođeni neprijavljenim radom te surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO) i decentralizirane agencije Unije, posebice Eurofound i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu. Sudjelovanjem Eurofounda i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, kao promatrača u radu Platforme, neće se proširiti njihovi postojeći mandati.

(16) Platforma bi trebala obuhvaćati Europski parlament, socijalne partnere na razini EU-a, iz cijele industrije i sektora koji su teže pogođeni neprijavljenim radom, te surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO) i decentralizirane agencije Unije, posebice Eurofound i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu. Sudjelovanjem Eurofounda i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, kao promatrača u radu Platforme, neće se proširiti njihovi postojeći mandati. Predstavnik iz Europskog parlamenta trebao bi imati status promatrača u Platformi.

Justification

In line with the amendment on Article1 (2)(ba) new.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 17.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) Komisija bi trebala objaviti godišnje izvješće o radu Platforme.

Justification

In line with the amendment on Article 7(5a) new.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 21.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Platforma i njezine zadaće trebale bi se financirati iz mikrofinancijskog instrumenta PROGRESS iz programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), u okviru sredstava koje odredi proračunsko tijelo.

(21) Platforma i njezine zadaće trebale bi se financirati iz mikrofinancijskog instrumenta PROGRESS iz programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), u okviru sredstava koje odredi proračunsko tijelo. Komisija bi trebala zajamčiti da se financijska sredstva upotrebljavaju na transparentan i učinkovit način za rad Platforme.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Komisija će poduzeti potrebne administrativne korake za uspostavljanje mreže.

(22) Komisija će poduzeti potrebne administrativne korake za uspostavljanje Platforme.

Justification

Clarification, also to be found in the draft general approach of the Council.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 22.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(22a) Iako je Platforma koristan početni korak prema boljoj suradnji među državama članicama u borbi protiv neprijavljenog rada, ne treba je smatrati jedinim mogućim instrumentom Unije protiv te pojave. Komisija bi posebno trebala nastaviti s nadziranjem postojećeg nacionalnog prava i prava Unije kako bi utvrdila potiče li se njime izravno ili neizravno neprijavljeni rad.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Uspostavlja se Platforma za poboljšanje suradnje na razini EU-a u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada, u tekstu u nastavku „Platforma”.

(1) Uspostavlja se europska Platforma za poboljšanje suradnje među državama članicama na razini Unije u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada, u tekstu u nastavku „Platforma”.

Justification

Clarification of co-operation in accordance with the draft general approach of the Council.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) od zastupnika u Europskom parlamentu koji je član nadležnog Odbora i/ili od neovisnog predstavnika kojeg je imenovao Europski parlament.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) predstavnici država EGP-a.

(d) jedan predstavnik svake države EGP-a.

Amandman    24

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) poboljšanjem suradnje na razini EU-a između provedbenih tijela država članica u svrhu učinkovitijeg i djelotvornijeg sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada, uključujući lažno samozapošljavanje,

(a) poboljšanjem djelotvorne i bliske suradnje na razini EU-a između provedbenih tijela država članica i drugih dionika u svrhu učinkovitijeg i djelotvornijeg sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada, uključujući lažno samozapošljavanje,

Amandman    25

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) koordinira prekogranično operativno djelovanje.

(c) potiče, pokreće, olakšava i promiče praktično, djelotvorno i učinkovito prekogranično operativno djelovanje te komunikaciju o takvom djelovanju među lokalnim i regionalnim dužnosnicima u graničnim regijama.

Amandman    26

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) razvija analize učinkovitosti različitih mjera politika za smanjenje slučajeva neprijavljenog rada, uključujući mjere za sprečavanje i kažnjavanje, kao i općenite mjere odvraćanja;

(b) analizira učinkovitost različitih političkih mjera za smanjenje slučajeva neprijavljenog rada, uključujući sprečavanje i odvraćanje, kao i općenito omogućavanje mjera, te analizira zašto neke države članice i regije imaju manje neprijavljenog rada od drugih,

Amandman    27

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) donosi neobvezujuće smjernice za inspektore, priručnike dobre prakse i zajednička načela inspekcija koje se bave rješavanjem problema neprijavljenog rada;

(d) sastavlja neobvezujuće smjernice za inspektore, priručnike dobre prakse i zajednička načela inspekcija koji se bave rješavanjem problema neprijavljenog rada;

Justification

Certain elements of the draft general approach of the Council, clarifying the type of co-operation have been included.

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) istražuje načine za poboljšanje procesa dijeljenja podataka u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka, uključujući ispitivanje mogućnosti Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (engl. Internal Market Information System, IMI) i Elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti (engl. Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI);

(f) istražuje i predlaže načine za razvijanje pouzdanog i učinkovitog sustava brze razmjene informacija i poboljšanje procesa dijeljenja podataka u skladu s pravilima Unije o zaštiti podataka, uključujući ispitivanje mogućnosti upotrebe Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (engl. Internal Market Information System, IMI) uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća1a i Elektroničke razmjene podataka u sustavu socijalne sigurnosti (engl. Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).

 

__________________

 

1a Uredba (EU) br. 1024/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2008/49/EZ („Uredba IMI”) (SL L 316, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) organizira recenzije stručnjaka koje bi pratile napredak država članica u borbi protiv neprijavljenog rada, uključujući potporu u provedbi posebnih preporuka Vijeća po državama članicama koje su u vezi s borbom protiv neprijavljenog rada ili njegovim sprečavanjem;

(h) organizira recenzije stručnjaka koje bi pratile napredak država članica u borbi protiv neprijavljenog rada;

Amandman    30

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Države članice ustupaju Komisiji popis i kontaktne podatke svih provedbenih tijela koja su uključena u sprečavanje neprijavljenog rada i/ili odvraćanje od istog.

3. Države članice ustupaju Komisiji popis i kontaktne podatke svih relevantnih tijela koja su uključena u sprečavanje neprijavljenog rada i/ili odvraćanje od istog.

Amandman    31

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Komisija koordinira rad Platforme i predsjeda njezinim sastancima.

1. Komisija promiče i olakšava rad Platforme i predsjeda njezinim sastancima.

Amandman    32

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5a. Komisija objavljuje godišnje izvješće o radu Platforme.

Amandman    33

Prijedlog odluke

Članak 8. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Platforma se, kad je to moguće, suzdržava od udvostručavanja poslova koje već obavljaju ta druga tijela te će se umjesto toga koordinirati s njima radi dijeljenja informacija.

Amandman    34

Prijedlog odluke

Članak 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Globalni resursi za provedbu ove Odluke uspostavljaju se u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), pri čemu godišnja sredstva odobrava proračunsko tijelo u skladu s ograničenjima Financijskog okvira.

Globalni resursi za provedbu ove Odluke uspostavljaju se u okviru programa Zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI), pri čemu godišnja sredstva odobrava proračunsko tijelo u skladu s ograničenjima Financijskog okvira. Komisija jamči da se financijska sredstva programa Zapošljavanje i socijalne inovacije upotrebljavaju na transparentan i učinkovit način.

Amandman    35

Prijedlog odluke

Članak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 11.a

 

Zaštita prava

 

Osobe koje usmjeravaju pozornost platforme na slučajeve neprijavljenog rada, izravno ili preko nacionalnih provedbenih tijela ili promatrača platforme, zaštićene su od bilo kakvog nepovoljnog postupanja njihovog poslodavca.

POSTUPAK

Naslov

Uspostava Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

Referentni dokumenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

16.4.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Dennis de Jong

17.7.2014

Razmatranje u odboru

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum usvajanja

22.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

14

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella

22.1.2015

MIŠLJENJE oDBORA ZA PRAVA ŽENA I JEDNAKOST SPOLOVA

upućeno Odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Kostadinka Kuneva

SHORT JUSTIFICATION

Never before as in recent years has the question of decent work been so important. Therefore the prevention of undeclared work, which is directly linked to precariousness, is of particular concern. The European Parliament called in its Resolution of 14 January 2014 for a stronger cooperation and reinforcement of labour inspectorates to fight undeclared work and the Rapporteur as such welcomes the proposal from the European Commission. Undeclared work is a particularly damaging phenomenon which is increasing under the current crisis as austerity measures can lead to larger shadow economies. What is more alarming is the fact that workers often consent to the phenomenon as undeclared work is their only chance to receive higher - but still not necessarily liveable - salaries. A coordinated approach at EU level to understand the causes and to fight informal work could eventually help strengthen workers' rights and protection, boost funding of social security and strengthen labour standards. As women are still under-employed on European labour markets, any proposal which is meant to contribute to achieve the headline target of 75 % employment by 2020 and even more the target of full employment set in the TEU art. 3.3 should however also aim to flatten the differences between men and women in terms of employment participation. Enhancing the employment of women is crucial to achieve their freedom to work in security and in dignity, to offer a living to their children and is a driving force of economic growth.

Even though fewer women are found in traditionally well-known sectors where undeclared work takes place, such as the construction or repair and renovations sector, their working conditions in undeclared work are often said to be less favourable and hence should be addressed by the EU Platform. Whilst little data is available on the character of undeclared work across the EU, as opposed to the size of the informal economy, women are more often thought to engage in undeclared work because of the impossibility of joining the formal economy and their jobs in undeclared work thought to have a more permanent character than men's jobs. Women's work in private households, such as cleaning babysitting or taking care of the elderly is especially difficult to control and is often precarious, undervalued and undeclared.

A Eurobarometer published in 2014, found that the gender pay gap is effectively present in undeclared work with median earnings being 231 euros for women compared to 402 euros for men. In 19% of the cases, compared to 12% for men, women claimed the main reason for doing undeclared work was that they had no other means of income. They reported that "envelope wages" accounted for a total of 45% of their income, whilst this is only 29% for men.

With regards to the proposal of the Commission, the Rapporteur draws attention to the fact that the definition of undeclared work as "any paid activities that are lawful as regards their nature but not declared to public authorities, taking into account differences in the regulatory systems of the Member States" dates back to 1998 and can as such hardly serve as a viable basis for the EU Platform to build on. First and foremost, to correctly address all those workers' concerned, the Platform should take up the responsibility of adapting this definition to the reality in Member States.

As for the gendered perspective, the Rapporteur has furthermore identified the following three priorities:

1.  The great variety of types of undeclared work within the European Union, involving different workers with different profiles, calls for different approaches by Member States and makes it difficult to monitor the practice at an EU level. As such, the EU Platform should offer room for developing a common understanding of undeclared work, with special attention paid to the most vulnerable groups, such as female undeclared workers, and the use of appropriate indicators.

2.  In order to develop this common understanding, and these indicators, the involvement of the European Institute for Gender Equality (EIGE) in the EU Platform is important to reassure gender equal effects.

3.  Even though the EU Platform is meant for enforcement authorities, the actual needs of and consequences for the undeclared worker him or herself should not be bypassed and sufficient attention should be given by the relevant authorities to their working conditions and labour inclusion for all.

AMANDMANI

Odbor za prava žena i jednakost spolova poziva Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Priroda neprijavljenog rada razlikuje se od države do države ovisno, između ostalog, o gospodarskom, administrativnom, financijskom i socijalnom kontekstu, kao što se razlikuje i motiviranost radnika i poslodavaca za neprijavljeni rad, a njegov je utjecaj nerazmjeran među različitim skupinama stanovništva, na primjer u smislu spola i imigracijskog statusa. Rad u kućanstvu, kojim se većinom bave žene, predstavlja poseban problem jer je netipičan i po svojoj prirodi nevidljiv. Za rješavanje problema svih oblika neprijavljenog rada potreban je složen i prilagođen paket političkih pristupa i mjera.

Obrazloženje

Domestic work and work in the care sector is often unregulated and executed by women and the exchange of best practices within the Platform could be important for this group of the undeclared workers as policy approaches, such as the recognition of their qualifications or measures against discrimination, are complex and specific.

Amandman    2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 7.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b) Poboljšana suradnja među državama članicama ne omogućuje samo rješavanje tog problema s fiskalnog stajališta, nego će također omogućiti razmjenu najboljih praksi socijalne zaštite, kao što su mirovinska prava i zdravstvena zaštita, uključujući zaštitu onih skupina neprijavljenih radnika koji su posebno ugroženi ili obavljaju rad koji se čak ne smatra neprijavljenim u svim državama članicama, kao što su neformalna skrb za djecu ili skrb za starije članove obitelji koju pružaju većinom žene u okviru užih obiteljskih mreža.

Amandman    3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Države članice uvele su cijeli niz politika i mjera za rješavanje problema neprijavljenog rada. Države članice sklapale su i bilateralne sporazume te provodile multilateralne projekte vezane uz određene aspekte neprijavljenog rada. Platformom se neće spriječiti primjena bilateralnih sporazuma ili dogovora o administrativnoj suradnji.

(8) Države članice uvele su cijeli niz politika i mjera za rješavanje problema raznih oblika neprijavljenog rada. Države članice sklapale su i bilateralne sporazume te provodile multilateralne projekte vezane uz određene aspekte neprijavljenog rada. Od država članica također se zahtijeva potpisivanje odgovarajućih konvencija Međunarodne organizacije rada, kao što su Konvencija o inspekciji rada (br. 81) i Konvencija o radnicima u kućanstvu (br. 189). Platforma bi trebala popratiti djelovanje država članica i pridonijeti unapređenju potpisivanja i primjene takvih sporazuma.

Amandman    4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Jačanje suradnje među državama članicama na razini EU-a nužno je kako bi se pomoglo državama članicama da spriječe neprijavljeni rad i odvrate od njega na djelotvorniji i učinkovitiji način.

(10) Jačanje suradnje među državama članicama na razini EU-a nužno je kako bi se pomoglo državama članicama da spriječe neprijavljeni rad i odvrate od njega na djelotvorniji i učinkovitiji način, uzimajući u obzir razlike među spolovima.

Amandman    5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 12.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Platforma bi trebala iskoristiti sve relevantne izvore informacije, posebice studije, bilateralne sporazume između država članica i projekte multilateralne suradnje, i stvoriti sinergiju između postojećih instrumenata i struktura na razini EU-a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ostvarila cilj odvraćanja od neprijavljenog rada i sprečavanja istog. Operativna koordinacija djelovanja država članica mogla bi se provoditi u vidu zajedničkih obuka, recenzija stručnjaka i rješenja za dijeljenje podataka. Europskim kampanjama ili zajedničkim strategijama moglo bi se podići razinu svijesti o neprijavljenom radu.

(12) Platforma bi trebala iskoristiti sve relevantne izvore informacija, posebice studije, uključujući studije mjerodavnih agencija Unije kao što je Europski institut za jednakost spolova, u kojima se razmatraju potrebe određenih skupina stanovništva, bilateralne sporazume među državama članicama i projekte multilateralne suradnje te stvoriti sinergiju među postojećim instrumentima i strukturama na razini EU-a kako bi u najvećoj mogućoj mjeri ostvarila cilj odvraćanja od neprijavljenog rada i sprečavanja istog. Operativna koordinacija djelovanja država članica mogla bi se provoditi u vidu zajedničkih obuka, recenzija stručnjaka i rješenja za dijeljenje podataka. Europskim kampanjama ili zajedničkim strategijama moglo bi se podići razinu svijesti o neprijavljenom radu.

Obrazloženje

The involvement of EIGE is crucial to guarantee the EU Platform follows a gender mainstreamed approach. The emergence of formal jobs is particularly important for women as they lag behind when it comes to achieving the employment target of the EU2020 strategy: enhancing the employment of women is crucial to achieve their freedom to work in security and in dignity and is a driving force of economic growth.

Amandman    6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se problemom neprijavljenog rada mogle pozabaviti na sveobuhvatan i uspješan način, države članice trebaju provesti niz politika koje olakšava strukturirana suradnja između relevantnih tijela. Sva nacionalna tijela nadležna za provedbu koja su vodeća i/ili aktivna u sprečavanju i/ili odvraćanju od neprijavljenog rada trebala bi biti uključena u suradnju.

(14) Kako bi se problemom neprijavljenog rada mogle pozabaviti na sveobuhvatan i uspješan način, države članice trebale bi provesti niz rodno osviještenih politika koje se temelje na strukturiranoj suradnji svih relevantnih tijela i sudionika. Sva tijela i sudionici koji su vodeći i/ili aktivni u sprečavanju i/ili odvraćanju od neprijavljenog rada trebali bi biti uključeni u suradnju. Potrebno je posebno obratiti pozornost na skrivena ili podcijenjena područja neprijavljenog rada, kao što su ona iz sektora rada u kućanstvu.

Amandman    7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 14.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) U okviru Platforme trebalo bi iznijeti pozitivne mjere, kao što su porezne olakšice i bonovi za usluge, kako bi se građanima Unije olakšalo da zakonito zapošljavaju radnike i ispunjavaju svoje dužnosti kao poslodavci, između ostalog u socijalnim sektorima kao što su usluge rada u kućanstvu, čišćenja ili skrbi o djeci.

Amandman    8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Platforma bi trebala obuhvaćati socijalne partnere na razini EU-a, iz cijele industrije i sektora koji su teže pogođeni neprijavljenim radom te surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO) i decentralizirane agencije Unije, posebice Eurofound i Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu. Sudjelovanjem Eurofounda i Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu, kao promatrača u radu Platforme, neće se proširiti njihovi postojeći mandati.

(16) Platforma bi trebala obuhvaćati socijalne partnere na razini EU-a, iz cijele industrije i sektora koji su teže pogođeni neprijavljenim radom, intenzivirati socijalni dijalog i surađivati s relevantnim međunarodnim organizacijama, kao što su Međunarodna organizacija rada (ILO) i decentralizirane agencije Unije, posebice Eurofound, Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu i Europski institut za jednakost spolova. Sudjelovanjem Eurofounda, Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu te Europskog instituta za jednakost spolova u svojstvu promatrača ili sudionika u radu Platforme neće se proširiti njihovi postojeći mandati.

Obrazloženje

The Platform should also be seen explicitly as an opportunity to help these workers, many of whom are women, and especially in care work, to integrate in the regular labour markets. The involvement of EIGE is crucial to guarantee the EU Platform follows a gender mainstreamed approach. The emergence of formal jobs is particularly important for women as they lag behind when it comes to achieving the employment target of the EU2020 strategy: enhancing the employment of women is crucial to achieve their freedom to work in security and in dignity and is a driving force of economic growth.

Amandman    9

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 19.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Platforma može osnivati radne skupine koje će istraživati određena pitanja te bi se trebala oslanjati na stručnost osoba s određenim kompetencijama.

(19) Platforma može osnivati radne skupine koje će istraživati određena pitanja, kao što su ciljane politike za mlade i starije radnike i radnice u neformalnom sektoru, a posebno za žene s invaliditetom i imigrantice, te uzroci neprijavljenog rada, te bi se trebala oslanjati na stručnost osoba s određenim kompetencijama.

Obrazloženje

Work carried out in private households, including household services such as cleaning or child and elderly care, is often unregulated and executed by women. From the outset of the Platform, a working group on the working conditions of women in undeclared work and the effects on their social security should be foreseen. It is also important that the Platform looks into recurring reasons for workers to shift into undeclared works and Member States discuss policies to tackle these causes.

Amandman    10

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Platforma se sastoji:

2. Platforma se sastoji, u ravnomjernoj zastupljenosti:

Amandman    11

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) predstavnici socijalnih partnera iz cijele industrije na razini Unije, kao i socijalni partneri iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada;

(a) predstavnici socijalnih partnera iz cijele industrije na razini Unije, kao i socijalni partneri iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada, uključujući europska ženska udruženja;

Amandman    12

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) predstavnik Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (Eurofound) i predstavnik Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA);

(b) predstavnik Europske zaklade za poboljšanje radnih i životnih uvjeta (Eurofound), predstavnik Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) i predstavnik Europskog instituta za jednakost spolova (EIGE);

Obrazloženje

The involvement of EIGE is crucial to guarantee the EU Platform follows a gender mainstreamed approach. The emergence of formal jobs is particularly important for women as they lag behind when it comes to achieving the employment target of the EU2020 strategy: enhancing the employment of women is crucial to achieve their freedom to work in security and in dignity and is a driving force of economic growth.

Amandman    13

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Platformom iz članka 1. Stavka 1. doprinosi se boljoj provedbi prava EU-a i nacionalnog prava, smanjenju neprijavljenog rada i stvaranju formalnih radnih mjesta, čime se izbjegava smanjenje kvalitete rada i promiče integracija na tržištu rada i socijalna uključenost:

Platformom iz članka 1. stavka 1. doprinosi se boljoj provedbi prava EU-a i nacionalnog prava, smanjenju neprijavljenog rada i stvaranju formalnih radnih mjesta, kako bi se poboljšao prijelaz s neformalnog na formalno gospodarstvo, čime se izbjegava smanjenje kvalitete rada te se promiču integracija na tržištu rada, jednakost spolova, jednake mogućnosti i socijalna uključenost:

Obrazloženje

It is very important to improve the transition from the informal to the formal economy, especially in those sectors where mostly are working women, such as work in private households – cleaning services, babysitting or taking care of the elderly or disabled people. These jobs are not regularised and they are often precarious, without social guarantees and undeclared.

Amandman    14

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) podizanjem svijesti javnost o nužnosti djelovanja i poticanjem država članica da intenziviraju svoje napore u rješavanju neprijavljenog rada.

(c) podizanjem razine svijesti javnosti o nužnosti djelovanja i poticanjem država članica na to da intenziviraju svoje napore u rješavanju problema neprijavljenog rada, također u socijalnim sektorima koji su slabije dokumentirani i koje se često ne smatra sektorima u kojima se odvija neprijavljeni rad;

Amandman    15

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) sprečavanjem pretvaranja radnih mjesta formalnog gospodarstva u neformalna radna mjesta.

 

Amandman    16

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka aa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) omogućuje zajedničko shvaćanje neprijavljenog rada usvajanjem jasne definicije takvog rada radi odražavanja stvarnog stanja na tržištu rada;

Obrazloženje

The actual definition of undeclared work dates back to 1998 and as such can not contribute to fully understand the phenomenon and address it in the most effective way. The emergence of formal jobs is particularly important for women as they lag behind when it comes to achieving the employment target of the EU2020 strategy: enhancing the employment of women is crucial to achieve their freedom to work in security and in dignity and is a driving force of economic growth.

Amandman    17

Prijedlog odluke

Članak 3. – stavak 1. – točka ca (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca) daje prijedloge za usklađivanje diljem država članica, uzimajući u obzir rodnu perspektivu.

Amandman    18

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) poboljšava znanje o neprijavljenom radu s pomoću uobičajenih koncepata, alata mjerenja i promicanja zajedničke komparativne analize i povezanih relevantnih indikatora,

(a) poboljšava znanje o neprijavljenom radu s pomoću uobičajenih koncepata, mjernih alata i promicanja zajedničke komparativne analize i povezanih relevantnih indikatora, uključujući indikatore koji se odnose na spol i dob;

Obrazloženje

EU labour markets are gender segregated and women are more often employed in sectors like the domestic care industry. These jobs are not only undeclared but also often jobs of shorter duration with lesser hours worked, whilst also being paid minimal. This does not allow for these women to be economically independent. Little data is however available to back policies which could address this issue, including a lack of data on the position of migrant women.

Amandman    19

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) uspostavlja alate, na primjer bazu znanja koja sadržava različite prakse/mjere, uključujući bilateralne sporazume koje države članice koriste kako bi odvratile od neprijavljenog rada i spriječile ga;

(c) uspostavlja učinkovite alate, na primjer interaktivnu bazu znanja u okviru Eurofounda koja sadržava različite prakse/mjere, uključujući bilateralne sporazume koje države članice koriste za odvraćanje od neprijavljenog rada i njegovo sprečavanje kako bi olakšale prijelaz s neformalnog gospodarstva na formalno, te pozitivne mjere za poticanje građana da zakonito zaposle osobe koje su prije neprijavljeno radile;

Obrazloženje

Eurofound’s current database is regarded as a useful tool. The transformation of the database into an interactive knowledge bank should be even more useful allowing for facilitating exchange of experience and good practice, providing up-to-date, objective, reliable and comparative information. For this reason, the rapporteur calls on the European Commission to create a Knowledge Bank within Eurofound to support the European Platform to enhance cooperation in the prevention and deterrence of undeclared work, as an additional task of the Agency.

Amandman    20

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 1. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) donosi neobvezujuće smjernice za inspektore, priručnike dobre prakse i zajednička načela inspekcija koje se bave rješavanjem problema neprijavljenog rada;

(d) donosi neobvezujuće smjernice za inspektore, priručnike dobre prakse i zajednička načela inspekcija za rješavanje problema neprijavljenog rada, koji su sveobuhvatni u smislu razlika u radnim uvjetima između žena i muškaraca;

Obrazloženje

This point has also been mentioned in the resolution of the European Parliament on "Effective labour inspections as a strategy to improve working conditions in Europe" which points out that the EU2020 strategy draws attention to the need for women in the labour market.

Amandman    21

Prijedlog odluke

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U provedbi ovih zadaća Platforma će koristiti sve relevantne izvore informacija, uključujući studije ili projekte multilateralne suradnje te uzeti u obzir relevantne instrumente i strukture Unije, kao i iskustva relevantnih bilateralnih sporazuma. Uspostavit će prikladnu suradnju s Eurofoundom i EU-OSHA-om.

(2) U provedbi tih zadaća Platforma uzima u obzir jednakost spolova i koristiti se svim relevantnim izvorima informacija, uključujući studije ili projekte multilateralne suradnje, te uzima u obzir relevantne instrumente i strukture Unije, kao i iskustva relevantnih bilateralnih sporazuma. Ona uspostavlja prikladnu suradnju s Eurofoundom, osobito u pogledu razvoja interaktivne baze znanja kao dodatne zadaće Agencije, i EU-OSHA-om.

Obrazloženje

The involvement of EIGE is crucial to guarantee the EU Platform follows a gender mainstreamed approach. The emergence of formal jobs is particularly important for women as they lag behind when it comes to achieving the employment target of the EU2020 strategy: enhancing the employment of women is crucial to achieve their freedom to work in security and in dignity and is a driving force of economic growth.

Amandman    22

Prijedlog odluke

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Svaka država članica imenuje jednu središnju kontaktnu točku koja će biti član Platforme. Mogu imenovati i zamjenskog člana.

1. Svaka država članica imenuje jednu središnju kontaktnu točku koja će biti član Platforme. Mogu imenovati i zamjenskog člana. Pri tim imenovanjima poštuje se jednaka zastupljenost spolova.

Amandman    23

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Predstavnici socijalnih partnera iz cijele industrije kao i iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada mogu sudjelovati u sastancima Platforme kao promatrači, u skladu s postupcima koje određuju njihove organizacije.

1. Predstavnici socijalnih partnera iz cijele industrije i ženska udruženja koja predstavljaju sektore koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada mogu sudjelovati u sastancima Platforme kao promatrači, u skladu s postupcima koje određuju njihove organizacije.

Amandman    24

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) najviše osam promatrača koji predstavljaju socijalne partnere iz cijele industrije (koji su ravnomjerno raspodijeljeni između organizacija poslodavaca i radnika);

(a) najviše osam promatrača koji jamče uravnoteženu zastupljenost socijalnih partnera iz cijele industrije (koji su ravnomjerno raspodijeljeni između organizacija poslodavaca i radnika);

Amandman    25

Prijedlog odluke

Članak 6. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) najviše deset promatrača koji predstavljaju socijalne partnere iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada (koji su ravnomjerno raspodijeljeni između organizacija poslodavaca i radnika).

(b) najviše deset promatrača koji jamče uravnoteženu zastupljenost socijalnih partnera iz sektora koji imaju veliki broj slučajeva neprijavljenog rada (koji su ravnomjerno raspodijeljeni između organizacija poslodavaca i radnika).

Amandman    26

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Komisija koordinira rad Platforme i predsjeda njezinim sastancima.

1. Komisija koordinira rad Platforme. Rad Platforme organizira se na sljedeći način:

 

(a) svakim sastankom Platforme predsjedaju dva predstavnika njezinih članova, i to jedan muškarac i jedna žena iz različitih država članica;

 

(b) predsjedavajućima pomažu dva potpredsjednika, i to jedan muškarac i jedna žena iz različitih država članica;

 

(c) predsjedavajući i potpredsjednici čine Predsjedništvo;

 

(d) Predsjedništvo priprema i organizira rad Platforme zajedno sa službama Komisije koje djeluju kao Tajništvo.

Amandman    27

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 2. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) dvogodišnji program rada Platforme u kojem se, među ostalim, iznose detaljne zadaće i redovita izvješća Platforme svake dvije godine;

(b) dvogodišnji program rada Platforme u kojem se, među ostalim, iznose detaljne zadaće i redovita izvješća Platforme svake dvije godine, pri čijoj se izradi u obzir uzima rodna perspektiva;

Amandman    28

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) osnivanje radnih skupina koje ispituju probleme koji se navode u programima rada Platforme. Navedene radne skupine raspuštaju se čim ispune svoje mandate.

(c) osnivanje radnih skupina koje ispituju probleme koji se navode u programima rada Platforme i koje moraju osigurati jednaku zastupljenost. Navedene radne skupine raspuštaju se čim ispune svoje mandate.

Amandman    29

Prijedlog odluke

Članak 7. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Moguće je od slučaja do slučaja pozvati stručnjake koji imaju određene kompetencije u području o kojem se raspravlja da sudjeluju u raspravama Platforme ili radnih skupina ako se procijeni da bi to bilo korisno i/ili potrebno.

(3) Ako se procijeni da bi to bilo korisno i/ili potrebno, na sudjelovanje u raspravama Platforme ili radnih skupina moguće je za svaki slučaj pojedinačno pozvati stručnjake, odabrane u skladu s načelima rodne jednakosti, koji imaju određene kompetencije na području o kojem se raspravlja ili kad tema zahtijeva rodno osviješten pristup.

Obrazloženje

Whilst "gender" might not be a specific issue to be examined within the EU Platform, it may be included in analysing other issues if the effect is deemed different on both men and women: the involvement of EIGE could guarantee such a gender mainstreamed approach of the EU Platform.

POSTUPAK

Naslov

Uspostava Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

Referentni dokumenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

FEMM

16.4.2014

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Razmatranje u odboru

2.12.2014

 

 

 

Datum usvajanja

20.1.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

4

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Rosa D’Amato


POSTUPAK

Naslov

Uspostava Europske platforme za poboljšanje suradnje u području sprečavanja i odvraćanja od neprijavljenog rada

Referentni dokumenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Datum podnošenja EP-u

9.4.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Datum usvajanja

7.5.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

44

5

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Datum podnošenja

22.5.2015

Pravna napomena