Eljárás : 2014/0124(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0172/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0172/2015

Viták :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Szavazatok :

PV 02/02/2016 - 6.9
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0033

JELENTÉS     ***I
PDF 1103kWORD 745k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Előadó: Georgi Pirinski

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről
 VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0221),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 153. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0144/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a brit alsóház által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményre, mely szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–       tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2014. szeptember 10-i véleményére(1),

–        tekintettel a Régiók Bizottságának 2014. október 7-i véleményére(2),

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–       tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére, valamint a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság és a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A8-0172/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az Európai Parlamenti és a Tanács határozata a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról

Az Európai Parlamenti és a Tanács határozata a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A Szerződés 151. cikke a szociálpolitika terén célkitűzésként fogalmazza meg a foglalkoztatás, valamint az élet- és munkakörülmények javítását. E célkitűzések elérése érdekében az Unió támogathatja és kiegészítheti az egészség és a biztonság védelme, a munkakörülmények, a munkaerőpiacról kizárt személyek integrálása és a társadalmi kirekesztés terén hozott tagállami intézkedéseket. Az Európai Parlament „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről:

(3) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 151. cikke a szociálpolitika terén célkitűzésként fogalmazza meg a foglalkoztatás, valamint az élet- és munkakörülmények javítását. E célkitűzések elérése érdekében az Unió támogathatja és kiegészítheti a munkahelyi egészségvédelem és biztonság, a munkakörülmények, a munkaerőpiacról kizárt személyek integrálása és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem terén hozott tagállami intézkedéseket, kizárva ugyanakkor a nemzeti törvények és rendeletek bármiféle harmonizációját. Az EUMSZ 153. cikkének (2) bekezdése értelmében azonban az Unió intézkedéseket fogadhat el a tagállamok közötti együttműködés ösztönzésére.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Parlament „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című állásfoglalásában27 üdvözölte a platform létrehozására irányuló bizottsági kezdeményezést, és az uniós szintű együttműködés megerősítésére szólított fel a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépés terén.

(4) Az Európai Parlament „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című 2014. január 14-i állásfoglalásában27 üdvözölte a platform létrehozására irányuló bizottsági kezdeményezést, és az uniós szintű együttműködés megerősítésére szólított fel az uniós gazdaságot károsító, tisztességtelen versenyhez és piaci torzulásokhoz vezető, az uniós szociális modellek pénzügyi stabilitását veszélyeztető és a munkavállalók szociális és munkahelyi védelmét mind jobban meggyengítő be nem jelentett munkavégzés kezelése terén. Ennek érdekében az európai platformnak (a továbbiakban: „a platform”) elő kell mozdítania a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok megosztását, aktuális, objektív, megbízható és összehasonlítható információkkal kell szolgálnia, fokoznia kell a határokon átnyúló együttműködést, valamint azonosítania kell és nyilván kell tartania a postafiókcégeket és a hasonló tevékenységi formákat.

__________________

_________________

27 Az Európai Parlament 2014. január 14-i állásfoglalása a hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégiáról (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0012 (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) A platform létrehozása nem sértheti a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló tagállami hatáskört és/vagy kötelezettségeket, valamint a 81. sz. ILO-egyezményt. A tagállamok és azok végrehajtó szervei kulcsfontosságú szerepet játszanak a be nem jelentett munkavégzés hatékony megelőzésében, nyomon követésében és szankcionálásában. A platform tevékenysége tehát nem váltja ki a tagállamok által a feketegazdaság elleni küzdelem érdekében végzett szigorú ellenőrzéseket vagy egyéb fellépéseket, hanem inkább támogatja a bejelentett munkavégzés ösztönzésére és előmozdítására, valamint a társadalombiztosítási csalás visszaszorítására irányuló intézkedéseket.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Uniós szinten be nem jelentett munkavégzésnek minősül „bármely olyan fizetett tevékenység, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve a tagállamok szabályozó rendszerében meglévő különbségeket”28. Az illegális tevékenységek tehát nem tartoznak ide.

(5) Ahogyan az a „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” című, 2007. október 24-i bizottsági közleményben szerepel, a be nem jelentett munkavégzés meghatározása 1998 óta „bármely olyan fizetett tevékenység, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve a tagállamok szabályozó rendszerében meglévő különbségeket”. Az illegális tevékenységek tehát nem tartoznak ide. Ezt a meghatározást a közelmúltbeli munkaerő-piaci fejlemények fényében naprakésszé kellene tenni.

_________________

 

28 A Bizottság 2007. október 24-i COM (2007)628 közleménye: „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” (COM(2007)628) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:HU:HTML

 

Módosítás                6

Határozatra irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A be nem jelentett munkavégzés fogalommeghatározása az egyes tagállamokban eltér egymástól, csakúgy, mint a nemzeti szabályozások. Ezenkívül a be nem jelentett munkavégzés a gazdasági, igazgatási, pénzügyi és társadalmi háttértől függően számos formát ölthet, ami megnehezíti a probléma uniós szintű számszerűsítését. A be nem jelentett munkavégzésnek továbbá a munka jellegétől és típusától, valamint az érintett munkavállalótól függően is nagyon sokféle formája van. A háztartási alkalmazottak – elsősorban nők – által végzett be nem jelentett munka különleges kihívást jelent ebből a szempontból, mivel ez egyénileg végzett munka, és jellegénél fogva láthatatlan. E különbségek figyelembevétele érdekében a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelmet célzó intézkedéseket az adott helyzethez kell igazítani.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló fokozott együttműködésnek hozzá kell járulnia az egyenlő versenyfeltételek megteremtéséhez, és a be nem jelentett munkavégzést nem gyakorló gazdasági szereplők javát kell szolgálnia. Az Unió feketegazdaságtól történő megszabadítása, a minőségi és fenntartható foglalkoztatás megteremtése, a gazdasági fellendülés előmozdítása, valamint az Unió foglalkoztatási és társadalmi célkitűzéseinek megvalósítása érdekében a platform hatókörének megkülönböztetés nélkül ki kell terjednie a be nem jelentett munkavégzés valamennyi létező formájára.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A feketegazdaság mérete igen jelentős, az uniós GDP több mint 18%-ának megfelelő. Ez a szám azonban az egyes tagállamokban jelentősen eltér, a GDP 8%-a alattitól egészen a GDP 30%-áig terjed. Az Eurofound szerint az Unióban észak és dél között, valamint kelet és nyugat között egyértelmű különbségek mutatkoznak1a.

 

__________________

 

1a Az Eurofund jelentése a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemről az Európai Unió 27 tagállamában és Norvégiában (2013).

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az önfoglalkoztató státusszal való visszaélést – legyen szó akár nemzeti, akár határokon átnyúló esetekről – gyakran társítják a be nem jelentett munkavégzéssel. Színlelt önfoglalkoztatásról akkor beszélünk, amikor egy személy – bizonyos jogi vagy adózási kötelezettségek elkerülése végett – önfoglalkoztatóként van bejelentve, miközben teljesít minden olyan feltételt, amely egy bejelentett munkaviszonyra jellemző. A színlelt önfoglalkoztatás ezért megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek számít, így a platform alkalmazási körébe kell, hogy tartozzon.

(6) A be nem jelentett munkavégzésen kívül a platformnak foglalkoznia kell a megtévesztő módon bejelentett munkavégzéssel is, amely olyan fizetett tevékenységet jelent, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs megfelelően bejelentve a hatóságokhoz. A be nem jelentett munkavégzés egyik konkrét formája az önfoglalkoztató státusszal való visszaélés, akár nemzeti, akár határokon átnyúló helyzetekben. Színlelt önfoglalkoztatásról akkor beszélünk, amikor egy személy – bizonyos jogi vagy adózási kötelezettségek elkerülése végett – önfoglalkoztatóként van bejelentve, miközben teljesít minden olyan feltételt, amely egy bejelentett munkaviszonyra jellemző. A színlelt önfoglalkoztatás ezért megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek számít. Megjegyzendő azonban, hogy az önfoglalkoztatással kapcsolatos fogalommeghatározások és jogszabályok tagállamonként eltérőek. A színlelt önfoglalkoztatás és a be nem jelentett munkavégzés a feketegazdaság alapvető tevékenységei. A színlelt önfoglalkoztatás egyre terjedő jelenségével ezért a platformnak foglalkoznia kell, és fel kell tárni a csaláshoz vezető főbb kockázatokat.

Módosítás                10

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A postafiókcégek olyan, a joghézagok kihasználása céljából létrehozott cégek, amelyek senkinek semmilyen szolgáltatást nem nyújtanak. Csupán a tulajdonosaik tevékenységeinek fedezésére szolgálnak. A postafiókcégeket ezért a be nem jelentett munkavégzés egyik formájának kell tekinteni, és a platform hatókörén belül foglalkozni kell velük.

Módosítás                11

Határozatra irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) A belföldi és a határokon átnyúló be nem jelentett munkavégzés a be nem jelentett munkavégzés két különböző formája. A be nem jelentett munkavégzés hozzájárulhat a szociális dömping néven ismert jelenséghez, többek között a szolgáltatásnyújtás helye szerinti tagállamokban a fizetések csökkentése révén.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) A be nem jelentett munkavégzés komoly következményekkel jár az érintett munkavállalók számára, akik azzal szembesülnek, hogy bizonytalan és esetenként veszélyes munkakörülményeket, jóval alacsonyabb fizetést, a munkajogok súlyos megsértését, valamint a munkaügyi és szociális védelmi jogszabályok szerinti védelem jelentősen csökkentett szintjét kénytelenek elfogadni, így megfosztják őket a megfelelő szociális ellátásoktól, a nyugdíjjogosultságoktól és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréstől, valamint a készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás lehetőségeitől. A helyzet a kiskorúak esetében még súlyosabb.

Indokolás

Az eredeti bizottsági javaslat (7) preambulumbekezdését (6c) és (7) preambulumbekezdésekre osztottuk.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A társadalombiztosítási és adóbevételek csökkenése következtében a be nem jelentett munkavégzésnek jelentős költségvetési vonzatai vannak. Emellett hátrányosan hat a foglalkoztatásra, a termelékenységre, a munkakörülményekkel kapcsolatos alapvető előírásoknak való megfelelésre, a munkavállalók készségeinek fejlődésére és az egész életen át tartó tanulásra. Aláássa továbbá a szociális védelmi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát, megfosztja a munkavállalókat a megfelelő szociális ellátásoktól, emellett pedig csökkennek az ilyen munkavállalók nyugdíjjogosultságai és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük is nehezebbé válik.

(7) A társadalombiztosítási és adóbevételek csökkenése következtében a be nem jelentett munkavégzésnek ugyanakkor jelentős költségvetési vonzatai is vannak, így aláássa a szociális védelmi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát. Káros hatással van továbbá a foglalkoztatásra és a termelékenységre egyaránt, mivel a piacot torzító és általában a gazdaságra káros hatást gyakorló tisztességtelen versenyhez vezet. A platformnak kiemelt figyelmet kell fordítania arra, hogy az uniós vállalkozások nagy többségét kitevő kkv-kat a probléma különösen sújtja. Ezenkívül a kedvezmények jogtalan felhasználása és a szociális dömping a be nem jelentett munkavégzés közvetlen következményei között lehetnek.

Módosítás                14

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A be nem jelentett munkavégzés eltérően hat a különböző társadalmi csoportokra. Különleges figyelmet kell fordítani a legkiszolgáltatottabbakra, például a migránsokra és a nőkre, akik gyakran túlreprezentáltak a be nem jelentett munkavégzéssel érintett ágazatokban. Mivel a munkakörülmények, illetve a munkáltatók és munkavállalók be nem jelentett munkavégzéshez folyamodásának okai ágazatonként és országonként eltérőek, a probléma megoldásához egyedi szakpolitikai megközelítések széles skálájára van szükség.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) A tagállamok közötti megerősített együttműködés nemcsak a probléma adózási szempontból történő kezelését teszi lehetővé, hanem a szociális védelemmel – például a nyugdíjjogosultságokkal és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel – kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét is, többek között a be nem jelentett munkavállalók azon csoportjai tekintetében, amelyek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak vagy olyan munkát végeznek, amelyet nem is tekintenek minden tagállamban be nem jelentettnek, ilyen például az informális gyermekgondozás vagy az idősebb családtagok gondozása, amelyet szoros családi kötelékekben főleg a nők látnak el.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamokban különböző szakpolitikai megközelítéseket és intézkedéseket alkalmaznak a be nem jelentett munkavégzésből adódó problémák megoldására. A tagállamok továbbá kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és a be nem jelentett munkavégzés egyes aspektusaira vonatkozóan többoldalú projekteket hajtottak végre. E kétoldalú megállapodások vagy az adminisztratív együttműködést érintő egyezmények alkalmazását a platform nem fogja akadályozni.

(8) A tagállamokban különböző szakpolitikai megközelítéseket és intézkedéseket alkalmaznak a be nem jelentett munkavégzés problémájának megoldására, azonban a holisztikus megközelítés gyakran még mindig hiányzik. A tagállamok nagy részében továbbra is az elrettentés az uralkodó megközelítés, amely arra törekszik, hogy az előírások megszegésének felderítése és szankcionálása révén érje el a szabályok betartását. Sok tagállam már tett hatékony intézkedéseket a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítása érdekében, különösen a munkaerő-piaci, adóügyi és munkaügyi jogszabályok megsértésével kapcsolatban, annak biztosítása révén, hogy a be nem jelentett munkavállalók munkáltatóinak szigorúbb végrehajtási intézkedésekkel és súlyosabb büntetésekkel kelljen szembenézniük. Az az elv, hogy a be nem fizetett társadalombiztosítási járulékokat és adókat a munkáltatónak kell megfizetnie, valamint a további vizsgálatok és a nyereséget egyértelműen meghaladó pénzbírságok veszélye olyan fontos elrettentő tényezők, amelyek elriasztják a munkáltatókat az informális gazdaságban való tevékenységtől.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

8 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) Az elmúlt néhány évben észrevehetően elterjedt egy olyan, ösztönző jellegű megközelítés is, amely a bejelentett munkavégzést bátorítja és mozdítja elő. Egy interaktív tudásbázis, például az, amelyet az Eurofound fejlesztett ki, segíthetné a tagállamokat ezzel kapcsolatos új megközelítések meghatározásában.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

8 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) A tagállamok továbbá a be nem jelentett munkavégzés egyes aspektusaira vonatkozóan kétoldalú megállapodásokat kötöttek és többoldalú projekteket hajtottak végre. A platformnak ki kell egészítenie ezeket a lépéseket, és hozzá kell járulnia e két- vagy többoldalú megállapodások vagy az adminisztratív együttműködést érintő egyezmények alkalmazásának javításához.

Módosítás                19

Határozatra irányuló javaslat

8 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8c) A platformnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania az Európai Unió Alapjogi Chartáját, különösen annak 5., 15., 28. és 31. cikkét, valamint az ILO vonatkozó egyezményeit és ajánlásait, különösen az iparban és a kereskedelemben a munkaügyi ellenőrzésről szóló 81. sz., a háztartási alkalmazottak tisztességes foglalkoztatásáról szóló 189. sz. és a munkaügyi igazgatás szerepéről, feladatairól és szervezetéről szóló 150. sz. egyezményeket, valamint a foglalkoztatási kapcsolatokról szóló 198. sz. ajánlást, és ezeknek megfelelően kell eljárnia.

Módosítás                20

Határozatra irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az uniós szintű együttműködés ugyanakkor továbbra sem átfogó mind a tagállami részvételt, mind pedig azokat a kérdéseket illetően, amelyekre az együttműködés kiterjed. A tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés tekintetében létezik egy nem formális mechanizmus a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos kérdések kezelésére.

(9) A szoros és hatékony uniós szintű együttműködés jelenleg távolról sem átfogó jellegű, sem a tagállami részvételt, sem pedig azokat a kérdéseket illetően, amelyekre az együttműködés kiterjed. A tagállamok illetékes hatóságai közötti együttműködés tekintetében nem létezik formális mechanizmus a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos kérdések kezelésére. A platform tevékenységének az egyéb szervek által elvégzett munkán kell alapulnia, és adott esetben ki kell használnia a belső piaci információs rendszert (IMI). Ezenkívül figyelembe kell vennie a be nem jelentett munkával kapcsolatos nemzeti jogszabályok közötti különbségeket, és szükség esetén a határokon átnyúló végrehajtás javítása érdekében ösztönöznie kell a megfelelő források nyújtását.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A tagállamok közötti uniós szintű együttműködés erősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudjanak fellépni a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentés érdekében.

(10) A tagállamok közötti, szükség esetén kölcsönös segítségnyújtáson, átláthatóságon és bizalmasságon alapuló aktív uniós szintű együttműködés erősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudják kezelni a be nem jelentett munkavégzés problémáját, egyszersmind tiszteletben tartva a szolgáltatásnyújtás szabadságát, a munkavállalók szabad mozgását és a megkülönböztetésmentesség elvét, valamint a munkavállalók jogait és a szociális vívmányokat. E megerősített együttműködéssel a bejelentett munkavégzés ösztönzésére kell törekedni, gondoskodva arról, hogy a be nem jelentett munkavégzés legyen a kevésbé vonzó lehetőség.

 

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A nemzeti munkaügyi felügyeleteknek és a többi illetékes szervnek, különösen a végrehajtó hatóságoknak gyakran a külföldi nemzeti hatóságok birtokában lévő adatokhoz és információkhoz való azonnali hozzáférésre van szükségük. A be nem jelentett munkavégzés visszaszorításához tehát elengedhetetlen a hatékony és gyors adatcsere, felismerve az adatvédelem jelentőségét.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

10 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10b) A nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszereket hatékonyan kell megszervezni, és biztosítani kell, hogy a hatékony működéshez és rendszeres és gyakori ellenőrzések elvégzéséhez megfelelő számú, képesítéssel rendelkező személyzet álljon rendelkezésükre.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A platform célja lesz, hogy megkönnyítse a bevált gyakorlatok és az információk cseréjét, uniós szintű keretet biztosítson a témával kapcsolatos ismeretek bővítéséhez és elemzések készítéséhez, valamint javítsa az intézkedések operatív koordinációját a tagállamok különböző nemzeti végrehajtó hatóságai között.

(11) A platformnak hozzá kell járulnia a be nem jelentett munkavégzés révén a szabad mozgással történő visszaélések felszámolásához. Ennek érdekében arra kell törekednie, hogy megkönnyítse és javítsa a tapasztalatok, a bevált gyakorlatok és az információk cseréjét, valamint hogy uniós szinten közös felfogás alakuljon ki, bővüljön a szakértelem és elemzések készüljenek többek között az új és egyre terjedő foglalkoztatási formákról. A platformnak ezenkívül egy tudásbázis létrehozása, az adatcsere módszereinek tanulmányozása, a munkaügyi felügyeletért felelős hatóságok számára közös képzések és tapasztalatcsere indítványozása, hatékony ellenőrzőmechanizmusok előmozdítása, valamint a tagállamok különböző nemzeti végrehajtó hatóságai közötti operatív koordináció javítása révén is bővítenie kell az ismereteket. A platform továbbá meg fogja könnyíteni a bevált gyakorlatok és az információk cseréjét.

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A tevékenysége során gyűjtött információk alapján a platformnak szükség esetén normákat kell javasolnia és tanácsot kell nyújtania a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó jogszabályok kidolgozásához, valamint fejlesztenie kell a szükséges szakpolitikai intézkedésekkel és eszközökkel kapcsolatos tanácsadói kapacitásait.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b) A munkakörülményekre és a munkahelyi szociális védelemre vonatkozó uniós jogszabályok végrehajtásához kapcsolódó gyakorlati problémák meghatározása, elemzése és megoldása elsősorban a tagállamok és azok nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszeri hatáskörébe tartozik. Ezért szoros és hatékony uniós szintű együttműködésre van szükség.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A platformnak valamennyi információforrást használnia kell, ideértve különösen a tanulmányokat, a tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodásokat és a többoldalú együttműködési projekteket is, és szinergiákat kell teremtenie a meglévő uniós eszközök és struktúrák között annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az intézkedések elrettentő vagy megelőző hatását. A tagállami fellépések operatív koordinációjára közös képzések, szakmai vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó megoldások formájában kell sort keríteni. Európai kampányok vagy közös stratégiák növelhetnék a be nem jelentett munkavégzés problémájával kapcsolatos tudatosságot.

(12) A platformnak valamennyi információforrást használnia kell, ideértve különösen a tanulmányokat, a tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodásokat és a többoldalú együttműködési projekteket is, és szinergiákat kell teremtenie a meglévő uniós eszközök és struktúrák között annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az intézkedések elrettentő vagy megelőző hatását. A tagállami fellépések operatív koordinációjára közös képzések, szakmai vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó megoldások formájában kell sort keríteni. Európai kampányok vagy közös stratégiák növelhetnék a be nem jelentett munkavégzés problémájával kapcsolatos tudatosságot, a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos tudatosság növelésére irányuló – a tagállamokban eltérő mértékben már létező – politikákra és stratégiákra építve. A platformba nem kormányzati szereplőket is be kell vonni, mivel fontos információkkal szolgálhatnak. A platformnak hozzá kell járulnia a tagállamok közötti együttműködés megerősítéséhez többek között a határokon átnyúló együttműködés és végrehajtás innovatív megközelítéseinek indítványozása által, valamint a jövőbeni szakpolitikai intézkedésekhez felhasználható következtetések levonása érdekében az ilyen együttműködésekből származó tapasztalatok értékelése révén.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A platformnak a feltérképezést és értékelést végző passzív szervnél többnek kell lennie. A be nem jelentett munkavégzés szervezett formái és hálózatai elleni gyakorlati útmutatók kidolgozásával és az érintett hatóságok és szereplők folyamatos tájékoztatásával aktívan hozzá kell járulnia a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásához is. Ennek érdekében a platformnak olyan megközelítéseket kell megvitatnia, valamint olyan intézkedéseket és eszközöket kell javasolnia, amelyek hozzá tudnak járulni a be nem jelentett munkavégzés szervezett formáinak és hálózatainak hatékonyabb megakadályozásához, ellenőrzéséhez és szankcionálásához, valamint elő tudják mozdítani a vonatkozó jogszabályok betartását.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésekben három különböző nemzeti végrehajtó hatóságnak van a legnagyobb szerepe: a munkaügyi felügyeleteknek, a szociális biztonsági felügyeleteknek és az adóhatóságoknak. Bizonyos esetekben a bevándorlási hivatalok és a foglalkoztatási szolgálatok, illetőleg a vámhatóságok, a rendőrség, az államügyészség és a szociális partnerek is érintve vannak.

(13) A be nem jelentett munkavégzés kezelésében gyakran több különböző nemzeti végrehajtó szerv és szereplő vesz részt, többek között a munkaügyi felügyeletek, a szociális biztonsági felügyeletek, az egészségvédelmi és biztonsági felügyelőségek, valamint az adóhatóságok. Bizonyos esetekben a bevándorlási hivatalok és a foglalkoztatási szolgálatok, illetőleg a vámhatóságok, a rendőrség, az ügyészség és a szociális partnerek is érintve vannak.

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni átfogó és sikeres fellépés érdekében a tagállamoknak a különböző szakpolitikák kombinációját kell alkalmazniuk, ezt pedig megkönnyíti az érintett hatóságok közötti strukturált együttműködés. Az együttműködésben a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és/vagy az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben vezető szerepet játszó és/ vagy aktívan részt vevő összes nemzeti hatóságnak közre kell működnie.

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni átfogó és sikeres fellépés érdekében a tagállamoknak a különböző szakpolitikák testre szabott kombinációját kell alkalmazniuk a valamennyi érintett szerv közötti strukturált együttműködés alapján. Az együttműködésben az összes nemzeti hatóságnak és a szociális partnerek képviselőinek közre kell működniük, és adott esetben bevonhatók a be nem jelentett munkavégzés kezelésében és a be nem jelentett munkavállalók védelmében vezető szerepet játszó és/vagy aktívan részt vevő szereplők is. Az érintett nem állami szereplők közötti együttműködés támogatása szintén alapvető fontosságú ebből a szempontból.

Módosítás                31

Határozatra irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A platform hatékonyságának és sikerességének biztosítása érdekében meg kell erősíteni a tagállamok munkaügyi felügyeleteinek szerepét.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) E célkitűzések elérése érdekében a platformot minden tagállamban egy egyedüli kapcsolattartónak kell támogatnia, akinek szükséges felhatalmazással kell rendelkeznie a be nem jelentett munkavégzés sokoldalú aspektusaival foglalkozó nemzeti hatóságokkal való kapcsolattartásra.

(15) E célkitűzések elérése érdekében a platformot minden tagállamban egy magas rangú képviselőnek kell támogatnia, akinek szükséges felhatalmazással kell rendelkeznie a be nem jelentett munkavégzés sokféle aspektusával foglalkozó nemzeti hatóságokkal, regionális és uniós szervekkel és más szereplőkkel – különösen a szociális partnerekkel – való kapcsolattartásra. A platform munkájának a szakértői szinten kell maradnia.

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) A magas rangú képviselőknek a platform tevékenységét illetően a be nem jelentett munkavégzés kezelésében részt vevő összes végrehajtó szervvel összeköttetésben kell állniuk, ily módon bevonva az összes érdekelt felet és megkönnyítve azok hozzájárulását a platform vagy munkacsoportjai tevékenységeihez, amennyiben a hatáskörükbe tartozó kérdésekről zajlanak megbeszélések.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A platformban az uniós szintű szociális partnereknek – mind az ágazatközi, mind pedig a be nem jelentett munkavégzés által súlyosabban érintett ágazatokbeli képviseleteknek – is részt kell venniük és együtt kell működniük a releváns nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Munkaügy Szervezettel (ILO) és a decentralizált uniós ügynökségekkel, különösen az Eurofounddal és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel. Az Eurofoundnak és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a platform munkájában megfigyelőként való részvétele nem fog együtt járni megbízatásuk kiterjesztésével.

(16) A platformban az uniós szintű szociális partnereknek – mind az ágazatközi, mind pedig az olyan ágazatokbeli képviseleteknek, amelyeket vagy súlyosan érint a be nem jelentett munkavégzés vagy amelyek valamilyen szempontból szerepet játszanak a be nem jelentett munkavégzés kezelésében – is részt kell venniük és együtt kell működniük a releváns nemzetközi szervezetekkel, például az ILO-val és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD), valamint a decentralizált uniós ügynökségekkel.

Módosítás                35

Határozatra irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) Az Eurofoundnak központi szerepet kell játszania a be nem jelentett munkavégzés kezelésével kapcsolatos együttműködés fokozását célzó interaktív tudásbázis létrehozásában, valamint a be nem jelentett munkavégzés munkavállalók egészségére és biztonságára gyakorolt hatásának értékelésében.

Módosítás  36

Határozatra irányuló javaslat

16 b preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16b) A vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságát (SLIC) a 95/319/EK bizottsági határozattal1a hozták létre a munkahelyi egészségvédelemre és biztonságra irányuló uniós jogszabályok tagállamok általi végrehajtásával kapcsolatos problémák kezelése érdekében. Az átfedések elkerülése, valamint a szinergiák kialakítása érdekében a platform tevékenységébe egy SLIC-megfigyelőt is be kell vonni.

 

____________

 

1a A Bizottság 1995. július 12-i (95/319/EK) határozata a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának létrehozásáról (HL L 188., 1995.8.9., 11.o.)

Módosítás                37

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A platform munkacsoportokat hozhat létre konkrét kérdések megvizsgálására, és munkáját speciális szaktudással rendelkező szakértők segítik majd.

(19) A platform munkacsoportokat hozhat létre, hogy megvizsgáljon konkrét kérdéseket, például az informális szektorban dolgozó munkavállalókra – a fiatalokra, az idősekre, a nőkre és különösen a fogyatékkal élő nőkre és a női bevándorlókra – irányuló célzott politikákat, valamint a be nem jelentett munkavégzés okait, és munkáját speciális szaktudással rendelkező szakértők segítik majd.

Indokolás

A magánháztartásokban végzett munka, például a takarítás, a gyermekfelügyelet vagy az idősgondozás gyakran szabályozatlan, és azt főként nők végzik. A platformon belül a kezdetektől fogva tervbe kell venni egy olyan munkacsoportot, amely a be nem jelentett munkát végző nők munkakörülményeivel és a szociális biztonságukat érintő hatásokkal foglalkozik. Az is fontos, hogy a platform megvizsgálja azon visszatérő okokat, amelyek miatt a munkavállalók be nem jelentett munkára váltanak, és a tagállamoknak meg kell vitatniuk az ezen okok kezelésére irányuló politikákat.

Módosítás  38

Határozatra irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) A platform uniós szinten együtt fog működni azokkal az szakértői csoportokkal és bizottságokkal, amelyek munkája kapcsolódik a be nem jelentett munkavégzés kérdéséhez.

(20) A platformnak együtt kell működnie azokkal a szakértői csoportokkal, bizottságokkal és érdekelt felekkel, amelyek tevékenysége kapcsolódik a be nem jelentett munkavégzés kezeléséhez.

Módosítás  39

Határozatra irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A platform munkája a be nem jelentett munkavégzés kezelése tekintetében információkkal járul hozzá a Bizottság közös foglalkoztatási jelentéséhez.

Módosítás  40

Határozatra irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A platformot és feladatait a költségvetési hatóság által kijelölt előirányzatokon belül a foglalkoztatás és a szociális innováció program PROGRESS területén keresztül kell finanszírozni.

(21) A platformot és feladatait a költségvetési hatóság által kijelölt előirányzatokon belül a foglalkoztatás és a szociális innováció program PROGRESS területén keresztül kell finanszírozni. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a platform átláthatóan és hatékonyan használja fel pénzügyi forrásait feladatai ellátásához.

Módosítás                41

Határozatra irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A Bizottság megteszi a hálózat létrehozásához szükséges adminisztratív intézkedéseket,

(22) A Bizottság megteszi a platform létrehozásához szükséges adminisztratív intézkedéseket.

Módosítás                42

Határozatra irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) Jóllehet a platform hasznos első lépés a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemmel kapcsolatos tagállami együttműködés javítása felé, nem szabad rá úgy tekinteni, mintha ez lenne a jelenséggel szembeni egyetlen lehetséges uniós eszköz. A Bizottságnak folytatnia kell a meglévő nemzeti és uniós jog nyomon követését annak megállapítása érdekében, hogy az közvetlenül vagy közvetetten ösztönzi-e a be nem jelentett munkavégzést.

Módosítás  43

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E határozattal létrejön a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló uniós együttműködés erősítését célzó platform, a továbbiakban „a platform”.

(1) E határozattal létrejön a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló uniós együttműködés erősítését célzó európai platform (a továbbiakban: „a platform”).

 

Módosítás  44

Határozatra irányuló javaslat

Article 1 – paragraph 2 – point a

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a tagállamok által kijelölt nemzeti végrehajtó hatóságok és

a) minden egyes tagállamból egy kijelölt, a be nem jelentett munkavégzés kezelésében részt vevő nemzeti végrehajtó szerveket és/vagy egyéb szereplőket képviselő magas rangú képviselő, aki felhatalmazást kap arra, hogy a tagállam nevében a platformmal kapcsolatos valamennyi tevékenységben részt vegyen;

Módosítás  45

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont új

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az uniós szinten szerveződő ágazatközi szociális partnerek legfeljebb négy, az ágazat mindkét oldalát egyenlő mértékben képviselő, a szociális partnerek által kijelölt képviselője.

Módosítás  46

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az alábbiak vehetnek részt megfigyelőként a platform értekezletein a platform eljárási szabályzatában meghatározott feltételek mellett:

(3) Az alábbi érdekelt feleknek kell tevékenyen részt venniük megfigyelőként a platform értekezletein a platform eljárási szabályzatában meghatározott feltételek mellett, és hozzájárulásaikat kellőképpen figyelembe kell venni:

Módosítás                47

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az uniós szintű ágazatközi szociális partnerek képviselői, valamint azon ágazatok képviselői, amelyekben jelentős a be nem jelentett munkavégzés előfordulása,

a) azon ágazatok szociális partnereinek legfeljebb tizennégy, az ágazat mindkét oldalát egyenlő mértékben képviselő, a szociális partnerek által kijelölt képviselője, amelyekben jelentős a be nem jelentett munkavégzés előfordulása;

Módosítás  48

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – ba ponttól a bd pontig (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottságának (SLIC) egy képviselője,

 

bb) a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság egy képviselője,

 

bc) az állami foglalkoztatási szolgálatok hálózatának (PES) egy képviselője,

 

bc) az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) és a Régiók Bizottsága (RB) egy-egy képviselője,

 

bd) a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) egy képviselője.

 

______________

 

1a HL L ...

Módosítás  49

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az EGT-államok képviselői.

d) az Unión kívüli EGT-államok egy-egy képviselője.

Módosítás  50

Határozatra irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

 

Fogalommeghatározások

 

E határozat alkalmazásában a „be nem jelentett munkavégzés kezelése” a be nem jelentett munkavégzés megakadályozását, az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentést és az ellene folytatott küzdelmet, valamint a bejelentett munkavégzés ösztönzését és előmozdítását jelenti.

Módosítás  51

Határozatra irányuló javaslat

2. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. cikk

2. cikk

Célkitűzések

Célkitűzések

 

A platform elsődleges célkitűzése az, hogy uniós szinten hozzáadott értéket képviselő módon hozzájáruljon a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos összetett probléma, valamint annak sokrétű hatásai és következményei sikeres kezelése érdekében tett tagállami és uniós erőfeszítésekhez, ideértve a bejelentett munkavégzés ösztönzését és előmozdítását is.

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott platform hozzájárul az uniós és nemzeti jogszabályok jobb érvényesítéséhez, a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának csökkentéséhez és a formális munkahelyek kialakulásához, s így a munkaminőség romlásának elkerüléséhez, valamint segíti a munkaerő-piaci beilleszkedést és a társadalmi integrációt azáltal, hogy:

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott platform ennek érdekében hozzájárul az uniós és nemzeti jogszabályok javításához és jobb érvényesítéséhez, a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának csökkentéséhez és a formális munkahelyek kialakulásához. Ily módon segít az Unió foglalkoztatási célkitűzéseinek elérésében, hatékonyabb uniós keretet biztosítva a foglalkoztatás, valamint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság tekintetében, ezzel elkerülve a munkaminőség romlását, valamint segíti a munkaerő-piaci beilleszkedést és a társadalmi integrációt azáltal, hogy

a) javítja a tagállamok különböző végrehajtó hatóságai közötti, a be nem jelentett munkavégzés hatékonyabb és hatásosabb megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre – beleértve a színlelt önfoglalkoztatást is – irányuló uniós szintű együttműködést,

a) javítja a tagállamok illetékes végrehajtó szervei és az egyéb érintett szereplők közötti, a be nem jelentett munkavégzés valamennyi formájának – beleértve a színlelt önfoglalkoztatást is – hatékonyabb és eredményesebb megakadályozására, az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre és annak leküzdésére irányuló uniós szintű, hatékony és szoros együttműködést,

b) a tagállamok különböző végrehajtó hatóságai technikai kapacitásának a javítása a be nem jelentett munkavégzés határokon átnyúló aspektusainak kezelésére,

b) segíti a tagállamok különböző végrehajtó szerveit a be nem jelentett munkavégzés határokon átnyúló aspektusainak, valamint az azokhoz kapcsolódó tisztességtelen verseny és piaci torzulások kezelésében és megoldásában,

c) növeli a nyilvánosság tudatosságát az ilyen típusú fellépések sürgősségével kapcsolatban, valamint bátorítja a tagállamokat arra, hogy még több erőfeszítést tegyenek a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítására.

c) felhívja a nyilvánosság figyelmét a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos kérdésekre és a megfelelő fellépések szükségességére, valamint bátorítja a tagállamokat arra, hogy sürgősen tegyenek még több erőfeszítést a be nem jelentett munkavégzés kezelésére,

Módosítás  52

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) koordinálja a határokon átnyúló operatív fellépéseket.

c) gyakorlatias, hatékony és eredményes határokon átnyúló operatív fellépéseket ösztönöz és segít elő;

Módosítás  53

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) hozzájárul a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos kérdések horizontális értelmezéséhez.

Módosítás  54

Határozatra irányuló javaslat

4. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

4. cikk

4. cikk

Feladatok

Feladatok

(1) Küldetése végrehajtása céljából a platform elsősorban a következő feladatokat látja el:

(1) Küldetése végrehajtása céljából a platform elsősorban a következő feladatokat látja el:

a) közös koncepciók, mérési eszközök, valamint közös összehasonlító elemzések és a kapcsolódó releváns mutatók révén javítja a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó ismereteket,

a) közös koncepciók – többek között a be nem jelentett munkavégzés már létező és új formáinak átfogó fogalommeghatározásai, valamint az adatgyűjtéshez szükséges közös mutatók és módszerek –, mérési eszközök, valamint közös összehasonlító elemzések és kutatások révén javítja a be nem jelentett munkavégzés valamennyi formájára vonatkozó ismereteket, kitérve az okokra és a regionális különbségekre is;

 

aa) javítja a be nem jelentett munkavégzés kezelésére irányuló különböző munkaügyi felügyeleti rendszerek és gyakorlatok, a – többek között a határokon átnyúló – be nem jelentett munkavégzés tisztességtelen versenyhez és piaci torzulásokhoz kapcsolódó következményei, valamint a be nem jelentett munkát végző személyek által elszenvedett bizonytalan munkakörülmények megismerését és kölcsönös megértését;

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának a visszaszorítására irányuló különböző szakpolitikai intézkedések – ezen belül a megelőzést célzó vagy büntető, valamint általánosságban az elrettentő intézkedések – hatékonyságának mérésére,

b) elemzi a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának a visszaszorítására irányuló különböző szakpolitikai intézkedések – például a megelőző, elrettentő, valamint a bejelentett munkavégzést ösztönző és előmozdító intézkedések – hatékonyságát és következményeit;

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz létre a különböző gyakorlatokból és intézkedésekből, ideértve a tagállamok által a be nem jelentett munkavégzés megakadályozását és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentést célzó, a tagállamokban alkalmazott kétoldalú megállapodásokat is,

c) hatékony eszközöket, így például interaktív tudásbankot hoz létre a különböző munkaerő-piaci modellek alkalmazásán alapuló gyakorlatokból és intézkedésekből, ideértve a tagállamok által a be nem jelentett munkavégzés kezelését célzó, a tagállamokban alkalmazott kétoldalú és többoldalú megállapodásokat is;

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat fogad el be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésben részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz ki a felügyelet során figyelembe veendő közös elvekről és bevált gyakorlatokról,

d) végrehajtási iránymutatásokat, valamint a be nem jelentett munkavégzés kezelését szolgáló felügyelet során figyelembe veendő közös elvekről és bevált gyakorlatokról szóló kézikönyveket dolgoz ki, és nyomon követi az iránymutatások végrehajtásában tett előrelépéseket;

e) együttműködési formákat dolgoz ki a be nem jelentett munkavégzés határokon átnyúló aspektusainak kezelésére szolgáló technikai kapacitás növelésére oly módon, hogy közös keretet fogad el a felügyeletet és a személyzet cseréjét érintő közös műveletekre vonatkozóan,

e) szoros együttműködést alakít ki a nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszerek képességeinek javítása érdekében a be nem jelentett munkavégzés határokon átnyúló aspektusainak ellenőrzése és kezelése terén, olyan fellépések, mint például közös műveletek, releváns adatbázisok kialakítása és személyzeti cserék révén;

 

ea) információkat gyűjt össze és tesz közzé a nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszerek tevékenységének megkönnyítése érdekében;

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályok betartása mellett miként lehetne javítani az adatok cseréjét, és feltárja a belső piaci információs rendszer (IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének alkalmazási lehetőségeit.

f) az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályok betartása mellett kidolgozza a gyors információcsere megbízható és hatékony rendszerét, illetve javítja az adatok cseréjét, többek között feltárva az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a által létrehozott belső piaci információs rendszer (IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének alkalmazási lehetőségeit;

 

fa) hozzájárul a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos azon területek meghatározásához, amelyeken az uniós jogszabályok nem érik el kitűzött céljaikat;

g) állandó képzési kapacitást fejleszt ki a végrehajtó hatóságok számára és közös keretet fogad el a közös képzések megvalósítására,

g) fejleszti és javítja a végrehajtó hatóságok állandó képzési kapacitását, és közös keretet fogad el olyan közös képzések megvalósítására, amelyek segítségével a tagállamok eleget tudnak tenni kötelezettségeiknek, többek között a 81. számú ILO-egyezménynek;

h) szakértői értékeléseket szervez annak megállapítására, hogy milyen előrehaladásokat értek el a tagállamok a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépéseik során, ezen belül támogatást nyújt a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásával és az ilyen munkavégzés elleni fellépésekkel kapcsolatban a Tanács által kibocsátott országspecifikus ajánlások végrehajtásához,

h) szakértői értékeléseket szervez annak megállapítására, hogy milyen előrehaladásokat értek el a tagállamok a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépéseik során, ezen belül támogatást nyújt a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásával és az ilyen munkavégzés elleni fellépésekkel kapcsolatban a Tanács által kibocsátott országspecifikus ajánlások végrehajtásához, valamint támogatja a megfelelő fellépéseket;

 

ha) javaslatokat terjeszt a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács elé arra vonatkozóan, hogy az országspecifikus ajánlásokba illesszenek be a be nem jelentett munkavégzés konkrét aspektusainak kezelésére irányuló megfelelő fellépéseket, valamint vázolják fel az adott tagállamban a fellépés elmulasztásának következményeit;

 

hb) véleményeket és javaslatokat terjeszt a Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács elé a be nem jelentett munkavégzés tekintetében a jobb szabályozáshoz és a munkakörülményekre és a szociális védelemre vonatkozó uniós jog tagállami végrehajtásához, valamint a fellépések elmulasztásának következményeihez kapcsolódó kérdésekről;

 

hc) adott esetben aktív együttműködést ösztönöz a tagállamok és harmadik országok végrehajtó hatóságai között a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos, e harmadik országokat érintő problémák megoldására;

i) közös fellépéseket, így például európai kampányokat szervez, valamint regionális vagy az EU egészére kiterjedő stratégiákat, ezen belül ágazati megközelítéseket fogad el, és ezek révén növeli a problémával kapcsolatos tudatosságot,

i) közös fellépéseket, így például európai kampányokat szervez, valamint regionális vagy az Unió egészére kiterjedő stratégiákat, ezen belül ágazati megközelítéseket fogad el, és ezek révén növeli a problémával kapcsolatos tudatosságot;

 

ia) ösztönzi a nemzeti hatóságokat és egyéb szerveket, hogy nyújtsanak tanácsot és tájékoztatást azoknak a munkavállalóknak, akik a be nem jelentett munkavégzés gyakorlatának áldozatává váltak.

(2) Feladatai elvégzése során a platform valamennyi információforrást használni fog, beleértve a tanulmányokat és a többoldalú együttműködésű projekteket is, és figyelembe fogja venni az összes uniós eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó bilaterális megállapodások keretében szerzett tapasztalatokat. Megfelelő együttműködést fog kialakítani az Eurofounddal és az EU-OSHA-val.

(2) Feladatai elvégzése során a platform minden releváns információforrást felhasznál, beleértve a tanulmányokat és a többoldalú együttműködésű projekteket is, és figyelembe veszi az összes uniós eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó bilaterális megállapodások keretében szerzett tapasztalatokat.

 

(2a) A platform megfelelő együttműködést alakít ki az Eurofounddal, különösen egy interaktív tudásbank kialakítása – mint az ügynökség többletfeladata – tekintetében, valamint az EU-OSHA-val.

 

_________________

 

1aAz Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1024/2012/EU rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás  55

Határozatra irányuló javaslat

5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. cikk

5. cikk

Egyedüli kapcsolattartó

Magas rangú képviselők

(1) Minden egyes tagállam kinevez egy kapcsolattartót, aki egyben a platform tagja is lesz. A tagállamok egy póttagot is kinevezhetnek.

(1) Minden egyes tagállam kinevez egy – az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti – magas rangú képviselőt, aki egyben a platform tagja is lesz. Szükség esetén helyettest is kinevezhet a platform ülésein való részvételre.

(2) A képviselőik kinevezésébe a tagállamoknak valamennyi olyan hatóságot be kell vonniuk, amelyek szerepet játszanak a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben; ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, a szociális biztonsági hatóságok, az adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban „végrehajtó hatóságok”. A nemzeti jogszabályokkal vagy gyakorlattal összhangban a szociális partnereket is bevonhatják.

(2) A magas rangú képviselő és a helyettes kinevezésébe a tagállamoknak valamennyi olyan illetékes szervet be kell vonniuk, amelyek – akár belföldi, akár határokon átnyúló szempontból – szerepet játszanak a be nem jelentett munkavégzés kezelésében; ilyenek például a munkaügyi felügyeletek, a szociális biztonsági hatóságok, az adóhatóságok, a foglalkoztatási szolgálatok és a bevándorlási hivatalok, a továbbiakban „végrehajtó hatóságok”. A nemzeti jogszabályokkal és/vagy gyakorlattal összhangban a szociális partnereket és az egyéb érintett szereplőket is bevonják.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben szerepet játszó összes végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett munkavégzés kezelésében szerepet játszó összes végrehajtó szerv és – a nemzeti jogszabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően – szociális partner, valamint egyéb érintett szereplő jegyzékét és elérhetőségeit.

(4) A kapcsolattartó a platform tevékenységét illetően a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben részt vevő összes végrehajtó hatósággal összeköttetésben áll és gondoskodik arról, hogy azok részt vegyenek az értekezleteken és/vagy hozzájáruljanak a platform vagy a platform munkacsoportjainak a tevékenységeihez, amennyiben a hatáskörükbe tartozó kérdésekről zajlanak megbeszélések.

(4) Az 1. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett magas rangú képviselők rendszeres összeköttetésben állnak a be nem jelentett munkavégzés kezelésében szerepet játszó összes nemzeti végrehajtó szervvel és – a nemzeti jogszabályoknak vagy gyakorlatnak megfelelően – a szociális partnerekkel és egyéb érintett szereplőkkel, bevonva ily módon az összes érdekelt felet.

Módosítás  56

Határozatra irányuló javaslat

6. cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6. cikk

törölve

A szociális partnerek képviselői

 

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, amelyekben magas arányban fordul elő be nem jelentett munkavégzés, megfigyelőként részt vehetnek a platform értekezletein a szervezeteik által meghatározott eljárásoknak megfelelően.

 

(2) Az uniós szintű ágazatközi és ágazati szociális partnerek javaslatára e megfigyelői csoport az alábbiakból áll:

 

a) maximum 8, a szociális partnereket ágazatközi szinten képviselő megfigyelő (egyenlően megosztva a munkáltatói és munkavállalói szervezetek között),

 

b) maximum 10, az olyan ágazatokban működő szociális partnereket képviselő megfigyelő, amelyekben magas a be nem jelentett munkavégzés aránya (egyenlően megosztva a munkáltatói és munkavállalói szervezetek között).

 

Módosítás  57

Határozatra irányuló javaslat

7. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7. cikk

7. cikk

Működés

Működés

(1) A Bizottság koordinálja a platform működését és elnököl a platform értekezletein.

(1) A Bizottság koordinálja a platform működését, és a platform bizottsági képviselője társelnöke a platform értekezleteinek. A platform tagjai egy vele egyenrangú másik társelnököt és két helyettest választanak maguk közül. A társelnökök és a helyettesek alkotják a platform elnökségét (a továbbiakban: „az elnökség”).

 

(1a) A platform évente legalább kétszer ülésezik.

(2) Küldetése végrehajtása céljából a platform többségi döntéssel fogadja el az alábbiakat:

(2) Küldetése végrehajtása céljából a platform többségi döntéssel fogadja el az alábbiakat:

a) az eljárási szabályzat, ideértve többek között a platform döntéshozatali eljárásait,

a) az eljárási szabályzat, ideértve többek között a platform döntéshozatali eljárásait;

b) a platform kétéves programja, amely többek között részletesen meghatározza a platform feladatait, valamint kétévenkénti rendszeres jelentéstételi kötelezettségét,

b) a platform éves és többéves programja, amely többek között részletesen meghatározza a platform feladatait, figyelembe véve a korábbi évben/években folytatott tevékenységeket;

c) munkacsoportok létrehozása a platform munkaprogramjaiban meghatározott kérdések megvizsgálására. A szóban forgó munkacsoportok megbízatásuk teljesítése után azonnal feloszlanak.

c) munkacsoportok létrehozása a platform munkaprogramjaiban meghatározott kérdések megvizsgálására, melyek elnöki teendőit a platform valamely tagja látja el, és amelyek megbízatásuk teljesítése után azonnal feloszlanak;

 

ca) éves tevékenységi jelentés.

(3) Eseti elbírálás alapján a vita tárgyát képező témában jártas szakembereket is fel lehet kérni, hogy vegyenek részt a platform vagy munkacsoport tanácskozásain, amennyiben ezt hasznosnak és/vagy szükségesnek tűnik.

(3) Az elnökség eseti elbírálás alapján a vita tárgyát képező témában jártas szakembereket is felkérhet, hogy vegyenek részt a platform vagy munkacsoport tanácskozásain, amennyiben ez hasznosnak és/vagy szükségesnek tűnik.

(4) A platform munkáját a Bizottság által biztosított titkárság támogatja. A titkárság készíti elő a platform értekezleteit, munkaprogramjait és jelentéseit.

(4) A platform munkáját a Bizottság által biztosított titkárság támogatja. Az elnökséggel együttműködve és annak felügyelete mellett a titkárság készíti elő a platform értekezleteit, munkaprogram-tervezeteit és jelentéstervezeteit. A titkárság ezenkívül nyomon követi a platform ajánlásait.

 

(4a) Munkáját a platform az EUMSZ 15. cikkében lefektetett átláthatóság elvének megfelelően végzi.

(5) A Bizottság rendszeresen tájékoztatja az Európai parlamentet és a Tanácsot a platform tevékenységeiről.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában említett munkaprogramot, valamint a (2) bekezdés ca) pontjában említett jelentéseket a platform továbbítja a Bizottságnak. A munkaprogramokat és a jelentéseket a Bizottság továbbítja az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának.

Módosítás  58

Határozatra irányuló javaslat

8. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8. cikk

8. cikk

Együttműködés

Együttműködés

Amennyiben szükséges, a platform együttműködik olyan más releváns uniós szintű szakértői csoportokkal és bizottságokkal, amelyek munkája a be nem jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek között említendő elsősorban a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága (SLIC), a munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság, a Foglalkoztatási Bizottság, a szociális védelemmel foglalkozó bizottság és az adóügyi közigazgatási együttműködéssel foglalkozó munkacsoport. Közös értekezletek is szervezhetők.

(1) Amennyiben szükséges, a platform együttműködik olyan más releváns uniós szintű szakértői csoportokkal és bizottságokkal, amelyek munkája a be nem jelentett munkavégzéshez kötődik; ezek között említendő elsősorban a vezető munkaügyi felügyeleti tisztviselők bizottsága (SLIC), a munkavállalók kiküldetésével foglalkozó szakértői bizottság, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjával foglalkozó igazgatási bizottság, H5NCP uniós platform, a Foglalkoztatási Bizottság, a szociális védelemmel foglalkozó bizottság és az adóügyi közigazgatási együttműködéssel foglalkozó munkacsoport. A hatékonyabb munkavégzés és nagyobb hatásfok érdekében közös értekezletek is szervezhetők. Ezen értekezletek jegyzőkönyvét ésszerű időn belül megküldik az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

 

(1a) El kell kerülni az egyéb uniós szervek által végzett munka uniós szintű megkettőzését. Ennek érdekében elengedhetetlen az átláthatóság és az információk megosztása.

Módosítás                59

Határozatra irányuló javaslat

10. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges alapvető források a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretén belül kerülnek létrehozásra; éves előirányzatait a Pénzügyi Keret határain belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges alapvető források a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretén belül kerülnek létrehozásra; éves előirányzatait a Pénzügyi Keret határain belül a költségvetési hatóság engedélyezi. A Bizottság gondoskodik a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja pénzügyi forrásainak átlátható és hatékony felhasználásáról.

Módosítás  60

Határozatra irányuló javaslat

11. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a határozat hatályba lépését követő négy év elteltével jelentést nyújt be a határozat alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy milyen mértékben járult hozzá a platform a 2. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez, illetve hajtotta végre a 3. cikkben és a platform munkaprogramjában meghatározott feladatokat.

A Bizottság …-ig* [e határozat hatályba lépését követő négy év elteltével] a platformmal folytatott konzultációt követően jelentést nyújt be a határozat alkalmazásáról és hozzáadott értékéről az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának. A jelentés különösen azt vizsgálja, hogy a platform milyen mértékben járult hozzá a 2. cikkben meghatározott célkitűzések eléréséhez, milyen mértékben teljesítette a 3. cikkben meghatározott küldetését, hogyan hajtotta végre a 4. cikkben szereplő feladatokat, és hogy hogyan kezelte a platform munkaprogramjában meghatározott prioritásokat. A jelentés ezenkívül feltárja a hiányosságokat, és adott esetben javaslatokat terjeszt elő a platform működésével kapcsolatban.

Módosítás                61

Határozatra irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Jogvédelem

 

Azok a személyek, akik – közvetlenül vagy nemzeti végrehajtó hatóságokon keresztül – a be nem jelentett munkavégzés eseteire hívják fel a platform figyelmét, védelemben részesülnek a munkáltatójuk általi bármilyen kedvezőtlen bánásmóddal szemben.

(1)

HL C 458., 2014.12.19., 43. o.

(2)

HL C 415., 2014.11.20., 37. o.


INDOKOLÁS

           Mandátuma legelején a 8. Európai Parlament megbízást kapott arra, hogy vegye fel a harcot az egyik legnyugtalanítóbb és legösszetettebb problémával, a be nem jelentett munkavégzéssel szemben. A kihívás összetettsége a probléma jellegéből adódik, vagyis abból, hogy olyan fizetett tevékenységekről van szó, melyek természetüknél fogva törvényesek, a megfelelő közigazgatási hatóságok elől azonban rejtve maradnak, vagy színlelt önfoglalkoztatás esetén megtévesztő módon jelentik be őket.

           A be nem jelentett munkavégzés sokrétű problémájának sikeres kezeléséhez ezért első lépésként objektív módon meg kell vizsgálni annak természetét. Ez a vizsgálat rámutat arra, hogy tulajdonképpen a megfelelő bejelentés elkerülése tekinthető a problémakörrel összefüggő rengeteg és rendkívül hátrányos következmény és hatás közvetlen okának.

           Az európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatában a Bizottság a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásával, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentéssel kapcsolatban a végrehajtáson alapuló megközelítés mellett tette le a voksát. Ez a megközelítés fokozott együttműködést ír elő a kétségtelenül súlyos aggodalomra okot adó problémák, nevezetesen a munkajogi jogsértések, az adókikerülés és a szociális biztonsági előírások megsértése elleni harc terén.

           Egyre többen felismerik azonban, hogy a végrehajtást olyan proaktív, ösztönző jellegű szakpolitikákkal és intézkedésekkel kell párosítani, amelyek célja a továbbra is be nem jelentett munkahelyek szabályossá tétele. Ilyen intézkedés lehet a nyereségadó-kedvezmény, az adócsökkentés és a támogatási rendszerek bevezetése. Az a tény, hogy a tagállamokban nem gyengül a be nem jelentett munkavégzés gyakorlata, azt mutatja, hogy a szóban forgó munkahelyekre van kereslet, ahogyan kínálat is. Ezért e munkák betiltása helyett inkább be kellene őket vezetni a szociális piacgazdaság hivatalos szabályai és szabályozási keretei közé.

           Az új európai platform alapvető céljául azt kell tehát kitűzni, hogy ne csupán a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló erőfeszítésekhez teremtsen egyértelmű, uniós szintű hozzáadott értéket, hanem ami talán még fontosabb, a szóban forgó munkahelyek szabályossá tételéhez is. A célirányos, proaktív szakpolitikákra azért van szükség, mert a jelenleg is tapasztalható lassú ütemű növekedéssel és deflációval való szembeszálláshoz fel kell lendíteni a termelést.

           Az ilyen szakpolitikák szükségességét még jobban alátámasztják az Eurofound által végzett kutatások közelmúltbeli eredményei, melyek azt mutatják, hogy határozott összefüggés figyelhető meg egyrészről a feketegazdaság terjedelme és növekedése, másrészről a költségvetés drasztikus csökkentésével járó megszorító politikák, a növekvő deregularizáció és az állam szerepének minimalizálása között. Ugyanez a kutatás arra is rámutat, hogy a munkaerőpiacra és a jóléti rendelkezésekre irányuló állami kiadások fokozása határozott összefüggést mutat a feketegazdaság jelentősen kisebb méretével.

Fel kell ismerni, hogy a platformnak olyan fórumnak kell lennie, ahol a bevált gyakorlatokkal és a fennálló problémákkal kapcsolatos megbízható információk összegyűjtése és megosztása zajlik, valamint ahol együttműködést lehet folytatni a hatékony végrehajtási és ösztönző intézkedések kidolgozása és alkalmazása terén.

Tekintettel a be nem jelentett munkavégzés sokrétű és rendkívül hátrányos következményeire – több millió uniós munkavállaló súlyos kizsákmányolására, bizonytalan munka- és életkörülményeire, az egységes piacot alapjaiban károsító, rendkívül tisztességtelen versenyhelyzetre, valamint a tagállami költségvetések és szociális biztonsági rendszerek komoly veszteségeire –, nem dőlhetünk hátra elégedetten, sürgős fellépésre van szükség. Tisztában kell lennünk azzal is, hogy e felettébb komoly kihívásokkal és hiányosságokkal kizárólag a tagállamok és a szociális partnerek, valamint az egyéb – többek között regionális szintű – érintettek összehangolt erőfeszítésével, az Unió intézményeivel és képességeivel együttműködve lehet sikeresen felvenni a harcot.

A be nem jelentett munkavégzés valódi természetével, valamint a platform javasolt feladatköreivel kapcsolatos egyetértés révén lehetővé válik, hogy megállapodásra jussunk a tagságot, a részvételt, az eljárásokat és a döntéshozatalt érintő számos kérdésben. Alapjául szolgál ezenkívül egy olyan munkaprogram létrehozásának is, amely teljes mértékben figyelembe veszi, hogy olyan célirányos fellépésre van szükség, amely a be nem jelentett munkavégzés terjedésének jelenlegi tendenciát megfordítja, és növeli az olyan, szabályossá tett munkahelyek számát, amelyek tisztességes megélhetést biztosítanak, és hasznos szolgáltatásokat nyújtanak az ügyfeleknek, miközben hozzájárulnak a tisztességes piaci versenyhez és a fenntartható pénzügyi stabilitáshoz.


VÉLEMÉNY a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről (23.1.2015)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

A vélemény előadója: Dennis de Jong

RÖVID INDOKOLÁS

A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről szóló 2014. január 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament fokozottabb együttműködésre és a munkaügyi felügyeletek megerősítésére szólított fel a be nem jelentett munkavégzés elleni hatékonyabb fellépés érdekében.

2014. áprilisi javaslatában a Bizottság egy európai platform létrehozását javasolja. A platform célja, hogy javítsa a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az attól való elrettentésre irányuló uniós szintű együttműködést. Összefogná a be nem jelentett munkavégzés – amely a munkafeltételeket, a tisztességes versenyt és az állami költségvetést súlyosan károsító jelenség – elleni küzdelemben részt vevő nemzeti végrehajtó hatóságokat.

Az előadó üdvözli a platform létrehozását, azonban ez az intézkedés önmagában nem elegendő a fent említett állásfoglalásban szereplő számos – többek között jogalkotási – javaslat megvalósításához. Az előadó módosításokat javasol annak érdekében, hogy a platform hatékonyabban végezhesse feladatait és valósíthassa meg célkitűzéseit.

Az előadó alapvetőnek tartja, hogy a határozat alkalmazási körébe be kell vonni a megtévesztő módon bejelentett munkavégzést is. A munkaidővel vagy a fizetéssel kapcsolatos hamis adatok benyújtása a megtévesztő módon bejelentett munkavégzés egy formája, amely nem hagyható ki a platform feladatkörei közül.

Az előadó továbbá meg van győződve arról, hogy a platform ésszerűen elősegítheti a tagállamok által közösen folytatott vizsgálatokat. Gyakorlati értéke nagymértékben függ majd az ilyen műveleti együttműködés által elért eredményektől. Az európai figyelemfelhívó kampányok hatásai ugyanakkor megkérdőjelezhetők: az ilyen kezdeményezések nemzeti szinten általában hatékonyabban működnek, különösen akkor, ha a nemzeti szociális partnerek is aktívan részt vesznek bennük. Az előadó ezért szorgalmazza a szociális partnerek aktív bevonását a platform, valamint a nemzeti kapcsolattartók tevékenységeibe.

Végül, de nem utolsósorban, az előadó elengedhetetlennek tartja az Európai Parlament bevonását a folyamatba, és kéri, hogy a nemzeti hatóságok és a Bizottság mellett a Parlament által kijelölt független képviselő is tagja lehessen a platformnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

Cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról

Javaslat európai parlamenti és tanácsi határozatra a be nem jelentett munkavégzés és a megtévesztő módon bejelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról

Indokolás

Horizontális, az egész szövegre vonatkozó módosítás. A platform hatékony működéséhez elengedhetetlen, hogy alkalmazási köre a színlelt önfoglalkoztatáson kívül a megtévesztő módon bejelentett munkavégzés egyéb formáira, például a munkaidővel vagy a fizetéssel kapcsolatos hamis adatok benyújtására is kiterjedjen.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az Európai Parlament „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című állásfoglalásában27 üdvözölte a platform létrehozására irányuló bizottsági kezdeményezést, és az uniós szintű együttműködés megerősítésére szólított fel a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépés terén.

(4) Az Európai Parlament „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című állásfoglalásában27 üdvözölte a platform létrehozására irányuló bizottsági kezdeményezést, és az uniós szintű együttműködés megerősítésére szólított fel be nem jelentett munkavégzés elleni fellépés terén, mivel az a piacot torzító tisztességtelen versenyhez vezet.

__________________

__________________

27 Az Európai Parlament 2014. január 14-i, „Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című állásfoglalása (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Az Európai Parlament 2014. január 14-i, „Hathatós munkaügyi ellenőrzések: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című állásfoglalása (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Uniós szinten be nem jelentett munkavégzésnek minősül „bármely olyan fizetett tevékenység, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve a tagállamok szabályozó rendszerében meglévő különbségeket”7. Az illegális tevékenységek tehát nem tartoznak ide.

(5) Be nem jelentett munkavégzésnek minősül – a Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” című, 2007. október 24-i bizottsági közleményben szereplő fogalommeghatározás alapján – „bármely olyan fizetett tevékenység, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve a tagállamok szabályozó rendszerében meglévő különbségeket”7. Az illegális tevékenységek tehát nem tartoznak ide.

__________________

__________________

7 A Bizottság 2007. október 24-i COM (2007)628 közleménye: „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” (COM(2007)628) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:HU:HTML

A Bizottság 2007. október 24-i közleménye: „Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen” (COM(2007)0628) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:HU:HTML

Indokolás

A bizottsági közleményre történő hivatkozás egyértelműbb és célzottabb, mint pusztán az „uniós szinten” kifejezés használata. A szöveg így összhangban áll a Tanács általános megközelítésének tervezetével.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az önfoglalkoztató státusszal való visszaélést – legyen szó akár nemzeti, akár határokon átnyúló esetekről – gyakran társítják a be nem jelentett munkavégzéssel. Színlelt önfoglalkoztatásról akkor beszélünk, amikor egy személy – bizonyos jogi vagy adózási kötelezettségek elkerülése végett – önfoglalkoztatóként van bejelentve, miközben teljesít minden olyan feltételt, amely egy bejelentett munkaviszonyra jellemző. A színlelt önfoglalkoztatás ezért megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek számít, így a platform alkalmazási körébe kell, hogy tartozzon.

(6) A be nem jelentett munkavégzésen kívül a platformnak foglalkoznia kellene a megtévesztő módon bejelentett munkavégzéssel is. Ez olyan fizetett tevékenységet jelent, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs megfelelően bejelentve a hatóságokhoz. A megtévesztő módon bejelentett munkavégzés egyik konkrét formája az önfoglalkoztató státusszal való visszaélés, akár nemzeti, akár határokon átnyúló helyzetekben. Színlelt önfoglalkoztatásról akkor beszélünk, amikor egy személy – bizonyos jogi vagy adózási kötelezettségek elkerülése végett – önfoglalkoztatóként van bejelentve, miközben teljesít minden olyan feltételt, amely egy bejelentett munkaviszonyra jellemző. A színlelt önfoglalkoztatás ezért megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek számít, így a platform alkalmazási körébe kell, hogy tartozzon.

Indokolás

Ahogyan azt az EGSZB megállapította, további magyarázat nélkül a színlelt önfoglalkoztatás és a be nem jelentett munkavégzés két különböző témakörnek tűnhet. A színlelt önfoglalkoztatás azonban általánosságban megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek tekinthető; ezért tulajdonképpen szoros kapcsolatban áll a be nem jelentett munkavégzéssel. A megtévesztő módon bejelentett munkavégzésnek más formái is lehetnek, például a munkaidőre vagy a fizetésre vonatkozó hamis adatok benyújtása. A határozat alkalmazási körével kapcsolatos esetleges félreértések elkerülése végett tisztázni kell, hogy a megtévesztő módon bejelentett munkavégzés valamennyi formája a platform hatáskörébe tartozik.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A be nem jelentett munkavégzés komoly következményekkel jár az érintett munkavállalók számára, akik azzal szembesülnek, hogy bizonytalan munkakörülményeket, jóval alacsonyabb fizetést, valamint a munkaügyi és szociális védelmi jogszabályok szerinti védelem jelentősen csökkentett szintjét kénytelenek elfogadni, így megfosztva őket a megfelelő szociális ellátásoktól, a nyugdíjjogosultságoktól és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréstől, valamint a készségfejlesztés és az egész életen át tartó tanulás lehetőségeitől.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A társadalombiztosítási és adóbevételek csökkenése következtében a be nem jelentett munkavégzésnek jelentős költségvetési vonzatai vannak. Emellett hátrányosan hat a foglalkoztatásra, a termelékenységre, a munkakörülményekkel kapcsolatos alapvető előírásoknak való megfelelésre, a munkavállalók készségeinek fejlődésére és az egész életen át tartó tanulásra. Aláássa továbbá a szociális védelmi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát, megfosztja a munkavállalókat a megfelelő szociális ellátásoktól, emellett pedig csökkennek az ilyen munkavállalók nyugdíjjogosultságai és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük is nehezebbé válik.

(7) A társadalombiztosítási és adóbevételek csökkenése következtében a be nem jelentett munkavégzésnek jelentős költségvetési vonzatai vannak. Emellett hátrányosan hat a foglalkoztatásra, a termelékenységre, a munkakörülményekkel kapcsolatos alapvető előírásoknak való megfelelésre, a munkavállalók készségeinek fejlődésére és az egész életen át tartó tanulásra. Aláássa továbbá a szociális védelmi rendszerek pénzügyi fenntarthatóságát, megfosztja a munkavállalókat a megfelelő szociális ellátásoktól, emellett pedig csökkennek az ilyen munkavállalók nyugdíjjogosultságai és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésük is nehezebbé válik. Negatív hatásokkal jár a belső piac működésére, hiszen piactorzító hatású tisztességtelen versenyhez vezet. A be nem jelentett munkavégzés problémáját tagállami szinten, többek között hatékony adóügyi és szociális végrehajtási politikák révén kellene kezelni.

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamokban különböző szakpolitikai megközelítéseket és intézkedéseket alkalmaznak a be nem jelentett munkavégzésből adódó problémák megoldására. A tagállamok továbbá kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és a be nem jelentett munkavégzés egyes aspektusaira vonatkozóan többoldalú projekteket hajtottak végre. E kétoldalú megállapodások vagy az adminisztratív együttműködést érintő egyezmények alkalmazását a platform nem fogja akadályozni.

(8) A be nem jelentett munkavégzés a belső piac működését is hátrányosan befolyásolja. A tagállamokban különböző szakpolitikai megközelítéseket és intézkedéseket alkalmaznak a be nem jelentett munkavégzésből adódó problémák megoldására. A tagállamok továbbá kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és a be nem jelentett munkavégzés egyes aspektusaira vonatkozóan többoldalú projekteket hajtottak végre. E kétoldalú megállapodások vagy az adminisztratív együttműködést érintő egyezmények alkalmazását a platform nem fogja akadályozni. A be nem jelentett munkavégzés kezelésének azonban továbbra is elsősorban a tagállamok hatáskörében kell maradnia.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A tagállamok közötti uniós szintű együttműködés erősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudjanak fellépni a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentés érdekében.

(10) A tagállamok közötti aktív, a kölcsönös segítségnyújtáson, az átláthatóságon és a bizalmasságon alapuló uniós szintű együttműködés megerősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudjanak fellépni a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentés érdekében. A megerősített együttműködés célja a bejelentett munkavégzésnek a bürokrácia és az adminisztráció csökkentése révén történő ösztönzése, ezáltal biztosítva, hogy a be nem jelentett munkavégzés legyen a kevésbé vonzó lehetőség.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A nemzeti munkaügyi felügyeleteknek és végrehajtó szerveknek gyakran haladéktalanul hozzá kell férniük a külföldi nemzeti hatóságok birtokában lévő adatokhoz és információkhoz. A be nem jelentett munkavégzés visszaszorításához tehát elengedhetetlen a hatékony és gyors adatcsere.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) A platform célja lesz, hogy megkönnyítse a bevált gyakorlatok és az információk cseréjét, uniós szintű keretet biztosítson a témával kapcsolatos ismeretek bővítéséhez és elemzések készítéséhez, valamint javítsa az intézkedések operatív koordinációját a tagállamok különböző nemzeti végrehajtó hatóságai között.

(11) A tagállamok közötti aktív, a kölcsönös segítségnyújtáson, az átláthatóságon és a bizalmasságon alapuló uniós szintű együttműködés megerősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudjanak fellépni a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentés érdekében. A platform ezenkívül törekedni fog az olyan egyértelmű és egyszerű szabályokkal kapcsolatos bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztására, amelyek célja a nem szándékolt hibák kockázatának csökkentése, különösen az önálló vállalkozók és a kkv-k körében.

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A munkakörülményekre és a munkahelyi szociális védelemre vonatkozó uniós jog végrehajtásához kapcsolódó gyakorlati problémák meghatározása, elemzése és megoldása elsősorban a nemzeti munkaügyi felügyeleti rendszerek hatáskörébe tartozik, ezért ezek között szoros és hatékony uniós szintű együttműködésre van szükség.

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A platformnak valamennyi információforrást használnia kell, ideértve különösen a tanulmányokat, a tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodásokat és a többoldalú együttműködési projekteket is, és szinergiákat kell teremtenie a meglévő uniós eszközök és struktúrák között annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az intézkedések elrettentő vagy megelőző hatását. A tagállami fellépések operatív koordinációjára közös képzések, szakmai vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó megoldások formájában kell sort keríteni. Európai kampányok vagy közös stratégiák növelhetnék a be nem jelentett munkavégzés problémájával kapcsolatos tudatosságot.

(12) A platformnak valamennyi információforrást használnia kell, ideértve különösen a tanulmányokat, a tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodásokat, a többoldalú együttműködési projekteket és a be nem jelentett munkavégzéssel kapcsolatos uniós jogszabályok végrehajtásával kapcsolatos jelentéseket is, és szinergiákat kell teremtenie a meglévő uniós eszközök és struktúrák között annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az intézkedések elrettentő vagy megelőző hatását. A tagállami fellépések operatív koordinációjára közös képzések, szakmai vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó megoldások formájában, az adatvédelmi szabályokkal összhangban kell sort keríteni, adott esetben a belső piaci információs rendszer (IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének (EESSI) alkalmazásával. A platform emellett előmozdíthatja a tagállamok által közösen folytatott vizsgálatokat, különösen a határokon átnyúló ügyekben. A tagállamoknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy önkéntes alapon teljesítsék a platform ajánlásait.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A platformnak szorosan nyomon kell követnie a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelmet esetlegesen elősegítő új uniós szabályok, többek között a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a és különösen annak az alvállalkozásokkal és a kirívóan alacsony összegű ajánlatokkal kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtását.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU irányelve (2014. február 26.) a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 94., 2014.3.28., 65. o.).

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésekben három különböző nemzeti végrehajtó hatóságnak van a legnagyobb szerepe: a munkaügyi felügyeleteknek, a szociális biztonsági felügyeleteknek és az adóhatóságoknak. Bizonyos esetekben a bevándorlási hivatalok és a foglalkoztatási szolgálatok, illetőleg a vámhatóságok, a rendőrség, az államügyészség és a szociális partnerek is érintve vannak.

(13) A be nem jelentett munkavégzés visszaszorításában gyakran több különböző nemzeti végrehajtó hatóságnak van a legnagyobb szerepe: többek között a munkaügyi felügyeleteknek, a szociális biztonsági felügyeleteknek, az egészségvédelmi és biztonsági felügyelőségeknek és az adóhatóságoknak. Bizonyos esetekben a bevándorlási hivatalok és a foglalkoztatási szolgálatok, illetőleg a vámhatóságok, a rendőrség, az államügyészség és a szociális partnerek is érintve vannak.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni átfogó és sikeres fellépés érdekében a tagállamoknak a különböző szakpolitikák kombinációját kell alkalmazniuk, ezt pedig megkönnyíti az érintett hatóságok közötti strukturált együttműködés. Az együttműködésben a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és/vagy az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben vezető szerepet játszó és/ vagy aktívan részt vevő összes nemzeti hatóságnak közre kell működnie.

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni átfogó és sikeres fellépés érdekében a tagállamoknak a különböző szakpolitikák kombinációját kell alkalmazniuk, ezt pedig megkönnyíti az érintett hatóságok közötti strukturált együttműködés. A platformban a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és/vagy az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben vezető szerepet játszó és/ vagy aktívan részt vevő összes nemzeti hatóságnak és egyéb érdekelt félnek közre kell működnie. Továbbra is tagállami hatáskörben kell hagyni az arra irányuló döntést, hogy mely hatóságok képviseljék őket a platform különböző tevékenységeiben.

Indokolás

E javaslat alapja a Tanács általános megközelítésének tervezete, célja pedig annak egyértelműsítése, hogy maguknak a tagállamoknak kell eldönteniük, mely nemzeti hatóságok vegyenek részt a nevükben a platform tevékenységeiben.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A platformban az uniós szintű szociális partnereknek – mind az ágazatközi, mind pedig a be nem jelentett munkavégzés által súlyosabban érintett ágazatokbeli képviseleteknek – is részt kell venniük és együtt kell működniük a releváns nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Munkaügy Szervezettel (ILO) és a decentralizált uniós ügynökségekkel, különösen az Eurofounddal és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel. Az Eurofoundnak és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a platform munkájában megfigyelőként való részvétele nem fog együtt járni megbízatásuk kiterjesztésével.

(16) A platformban az Európai Parlamentnek és az uniós szintű szociális partnereknek – mind az ágazatközi, mind pedig a be nem jelentett munkavégzés által súlyosabban érintett ágazatokbeli képviseleteknek – is részt kell venniük és együtt kell működniük a releváns nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Munkaügy Szervezettel (ILO) és a decentralizált uniós ügynökségekkel, különösen az Eurofounddal és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel. Az Eurofoundnak és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a platform munkájában megfigyelőként való részvétele nem fog együtt járni megbízatásuk kiterjesztésével. Az Európai Parlament képviselője számára a platformban megfigyelő státuszt kell biztosítani.

Indokolás

Ez összhangban áll az 1. cikk (2) bekezdése új ba) pontjára vonatkozó módosítással.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

17 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(17a) A Bizottságnak éves tevékenységi jelentést kell közzétennie a platform munkájáról.

Indokolás

Ez összhangban áll a 7. cikk új (5a) bekezdésére vonatkozó módosítással.

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A platformot és feladatait a költségvetési hatóság által kijelölt előirányzatokon belül a foglalkoztatás és a szociális innováció program PROGRESS területén keresztül kell finanszírozni.

(21) A platformot és feladatait a költségvetési hatóság által kijelölt előirányzatokon belül a foglalkoztatás és a szociális innováció program PROGRESS területén keresztül kell finanszírozni. A Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a pénzügyi forrásokat átláthatóan és hatékonyan használják fel a platform munkájához.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A Bizottság megteszi a hálózat létrehozásához szükséges adminisztratív intézkedéseket,

(22) A Bizottság megteszi a platform létrehozásához szükséges adminisztratív intézkedéseket,

Indokolás

A Tanács általános megközelítésének tervezetében is megtalálható egyértelműsítés.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) Jóllehet a platform hasznos első lépés a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelemmel kapcsolatos tagállami együttműködés javítása felé, nem szabad rá úgy tekinteni, mintha ez lenne a jelenséggel szembeni egyetlen lehetséges uniós eszköz. A Bizottságnak folytatnia kell a meglévő nemzeti és uniós jog nyomon követését annak megállapítása érdekében, hogy az közvetlenül vagy közvetetten ösztönzi-e a be nem jelentett munkavégzést.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E határozattal létrejön a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló uniós együttműködés erősítését célzó platform, a továbbiakban „a platform”.

(1) E határozattal létrejön a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló, tagállamok közötti uniós szintű együttműködés erősítését célzó európai platform, a továbbiakban: „a platform”.

Indokolás

A Tanács általános megközelítésének tervezetével összhangban álló, az együttműködésre vonatkozó egyértelműsítés.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) az illetékes bizottsághoz tartozó valamely európai parlamenti képviselő és/vagy egy, az Európai Parlament által kinevezett független képviselő,

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az EGT-államok képviselői.

d) minden EGT-állam egy-egy képviselője.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) javítja a tagállamok különböző végrehajtó hatóságai közötti, a be nem jelentett munkavégzés hatékonyabb és hatásosabb megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre – beleértve a színlelt önfoglalkoztatást is – irányuló uniós szintű együttműködést,

a) javítja a tagállamok különböző végrehajtó szervei és az egyéb érdekelt felek közötti, a be nem jelentett munkavégzés hatékonyabb és hatásosabb megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre – beleértve a színlelt önfoglalkoztatást is – irányuló uniós szintű, eredményes és szoros együttműködést,

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) koordinálja a határokon átnyúló operatív fellépéseket.

c) ösztönzi, elindítja, megkönnyíti és előmozdítja a gyakorlatias, hatékony és eredményes, határokon átnyúló operatív fellépéseket, valamint a határ menti régiók helyi és regionális tisztviselői között az ilyen fellépésekről folytatott kommunikációt.

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) elemzési módszert dolgoz ki a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának a visszaszorítására irányuló különböző szakpolitikai intézkedések – ezen belül a megelőzést célzó vagy büntető, valamint általánosságban az elrettentő intézkedések – hatékonyságának mérésére,

b) elemzi a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának a visszaszorítására irányuló különböző szakpolitikai intézkedések – ezen belül a megelőző, elrettentő, valamint általánosságban az ösztönző jellegű intézkedések – hatékonyságát, és elemzi azt, hogy egyes tagállamokban és régiókban más tagállamokhoz és régiókhoz képest miért alacsonyabb a be nem jelentett munkavégzés előfordulása,

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat fogad el be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésben részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz ki a felügyelet során figyelembe veendő közös elvekről és bevált gyakorlatokról,

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat dolgoz ki a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésben részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz ki a felügyelet során figyelembe veendő közös elvekről és bevált gyakorlatokról,

Indokolás

Átvettük a Tanács általános megközelítése tervezetének bizonyos elemeit, melyek tisztázzák az együttműködés módját.

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) megvizsgálja, hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályok betartása mellett miként lehetne javítani az adatok cseréjét, és feltárja a belső piaci információs rendszer (IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének alkalmazási lehetőségeit.

f) megvizsgálja, illetve javaslatot tesz arra, hogy az adatvédelemre vonatkozó uniós szabályok betartása mellett miként lehetne kialakítani a gyors információcsere megbízható és hatékony rendszerét, illetve javítani az adatok cseréjét, többek között feltárva az 1024/2012/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1a által létrehozott belső piaci információs rendszer (IMI) és a szociális biztonságra vonatkozó információk elektronikus adatcseréjének alkalmazási lehetőségeit.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 1024/2012/EU rendelete a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről és a 2008/49/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 316., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h) szakértői értékeléseket szervez annak megállapítására, hogy milyen előrehaladásokat értek el a tagállamok a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépéseik során, ezen belül támogatást nyújt a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásával és az ilyen munkavégzés elleni fellépésekkel kapcsolatban a Tanács által kibocsátott országspecifikus ajánlások végrehajtásához,

h) szakértői értékeléseket szervez annak megállapítására, hogy milyen előrehaladásokat értek el a tagállamok a be nem jelentett munkavégzés elleni fellépéseik során;

Módosítás  30

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben szerepet játszó összes végrehajtó hatóságuk elérhetőségeit.

(3) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben szerepet játszó összes érintett hatóságuk elérhetőségeit.

Módosítás  31

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság koordinálja a platform működését és elnököl a platform értekezletein.

(1) A Bizottság előmozdítja és megkönnyíti a platform működését, és elnököl a platform értekezletein.

Módosítás  32

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A Bizottság éves tevékenységi jelentést tesz közzé a platform munkájáról.

Módosítás  33

Határozatra irányuló javaslat

8 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A platform lehetőség szerint tartózkodik az ezen egyéb szervek által elvégzett munka ismételt elvégzésétől, és ehelyett koordinációt folytat velük az információk megosztása érdekében.

Módosítás  34

Határozatra irányuló javaslat

10 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges alapvető források a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretén belül kerülnek létrehozásra; éves előirányzatait a Pénzügyi Keret határain belül a költségvetési hatóság engedélyezi.

Az ennek a határozatnak a végrehajtásához szükséges alapvető források a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja keretén belül kerülnek létrehozásra; éves előirányzatait a Pénzügyi Keret határain belül a költségvetési hatóság engedélyezi. A Bizottság gondoskodik a foglalkoztatás és a szociális innováció európai programja pénzügyi forrásainak átlátható és hatékony felhasználásáról.

Módosítás  35

Határozatra irányuló javaslat

11 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

11a. cikk

 

Jogvédelem

 

Azok a személyek, akik – közvetlenül vagy nemzeti végrehajtó hatóságokon vagy a platform megfigyelőin keresztül – a be nem jelentett munkavégzés eseteire hívják fel a platform figyelmét, védelemben részesülnek a munkáltatójuk általi bármilyen kedvezőtlen bánásmóddal szemben.

ELJÁRÁS

Cím

A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása

Hivatkozások

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

16.4.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Dennis de Jong

17.7.2014

Vizsgálat a bizottságban

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Az elfogadás dátuma

22.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

23

14

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (22.1.2015)

a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság részére

a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

A vélemény előadója: Kostadinka Kuneva

RÖVID INDOKOLÁS

A tisztességes munka kérdése az elmúlt években különösen fontossá vált. Ezért fokozott hangsúlyt kap a be nem jelentett munkavégzés megelőzése, amely közvetlenül kapcsolódik a bizonytalansághoz. 2014. január 14-i állásfoglalásában az Európai Parlament fokozottabb együttműködésre és a munkaügyi felügyeletek megerősítésére szólított fel a be nem jelentett munkavégzés elleni küzdelem érdekében, és e tekintetben az előadó üdvözli az Európai Bizottság javaslatát. A be nem jelentett munkavégzés különösen káros jelenség, amely a jelenlegi válság idején gyakoribbá válik, hiszen a megszorító intézkedések nagyobb árnyékgazdasághoz vezethetnek. Ami még ennél is riasztóbb, hogy a munkavállalók gyakran beleegyezésüket adják ehhez, mivel a be nem jelentett munkavégzés jelenti számukra az egyetlen esélyt arra, hogy magasabb – de még mindig nem feltétlenül megfelelő megélhetést biztosító – fizetést kapjanak. Az okok megértését és a nem hivatalos munkavégzés elleni küzdelmet biztosító uniós szintű, összehangolt megközelítés végső soron elősegítheti a munkavállalók jogainak megerősítését és védelmük biztosítását, a társadalombiztosítási finanszírozás javítását és a munkaügyi normák megszilárdítását. Mivel a nők továbbra is alulfoglalkoztatottak az európai munkaerőpiacokon, ezért egyben a férfiak és nők között a foglalkoztatásban való részvétel terén mutatkozó különbségek kiegyenlítésére is törekednie kell minden olyan a javaslatnak, amelyek célja, hogy hozzájáruljon a 75%-os kiemelt cél 2020-ig történő eléréséhez, illetve az EUSZ 3.3. cikkében foglalt teljes foglalkoztatás céljának megvalósításához. A nők foglalkoztatásának javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban és méltósággal élhessenek a szabad munkavállaláshoz fűződő jogukkal, hogy megélhetést biztosíthassanak gyermekeik számára, és ezenkívül a gazdasági növekedést is elősegíti.

Annak ellenére, hogy kevesebb nőt lehet találni az olyan ágazatokban, amelyekben köztudott, hogy elterjedt a be nem jelentett munka, például az építési vagy javítási és felújítási ágazatban, a be nem jelentett munkavégzés során munkakörülményeik gyakran kedvezőtlenebbnek mondhatók, és ezért e kérdéssel európai uniós platformnak kell foglalkoznia. Bár kevés adat áll rendelkezésre az EU-ban a be nem jelentett munkavégzés jellegéről, ellentétben az informális gazdaság méretével, a vélekedés szerint a nők gyakrabban végeznek be nem jelentett munkát amiatt, mert nem tudnak bekapcsolódni a formális gazdaságba és be nem jelentett munkavégzésük tartósabb lehet a férfiakénál. A nők által magánháztartásokban végzett takarítási munka, gyermekfelügyeletet vagy idősgondozás különösen nehezen ellenőrizhető, és gyakran bizonytalan munka, amelyet nem értékelnek megfelelően, továbbá nincsen bejelentve.

A 2014-ben kiadott Eurobarométer azt találta, hogy a nemek közötti bérszakadék ténylegesen jelen van a be nem jelentett munkavégzés terén, ahol is a nők jövedelmének mediánja 231 euró, ezzel szemben 402 euró a férfiak esetében. A nőknél 19%-ban, míg a férfiaknál 12%-ban a be nem jelentett munkavégzés fő oka bevallásuk szerint az egyéb jövedelem hiánya. Arról számoltak be, hogy a „zsebbe kapott fizetések” jövedelmük 45%-át tették ki, míg a férfiak esetében ez az arány csupán 29% volt.

Tekintettel a Bizottság javaslatára, az előadó felhívja a figyelmet arra, hogy a be nem jelentett munkavégzés következő meghatározása: „bármely olyan fizetett tevékenység, amely természetét tekintve törvényes, azonban nincs bejelentve a hatóságoknál, figyelembe véve a tagállamok szabályozó rendszerében meglévő különbségeket” 1998-re nyúlik vissza, és mint ilyen, nem szolgálhat az uniós platform számára használható alapként. Először is annak érdekében, hogy megfelelően megszólítsák az érintett munkavállalókat, a platformnak a tagállamok valós helyzetéhez kell igazítania ezt a meghatározást.

A nemek szempontjából az előadó ezenkívül a következő három prioritást határozta meg:

1.   Az Európai Unióban a be nem jelentett munkavégzés típusai közötti komoly eltérések miatt – amely a különböző munkavállalók különféle csoportjait érinti – a tagállamoknak egymástól eltérő megközelítéseket kell alkalmazniuk és ez megnehezíti a gyakorlat uniós szintű ellenőrzését. Ezért az uniós platformnak lehetőséget kell biztosítania a be nem jelentett munkavégzés közös definíciójának kialakítására, külön figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb csoportokra, például a nem bejelentett női munkavállalókra, és a megfelelő mutatószámok alkalmazására.

2.   E közös meghatározás és mutatószámok kialakítása, valamint a nemek szempontjából egyenlő hatások elérése érdekében fontos az uniós platformon belül a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) közreműködése.

3....Még akkor is, ha az uniós platform a végrehajtó hatóságokat célozza, nem szabad figyelmen kívül hagyni maguknak a be nem jelentett munkavállalóknak a tényleges szükségleteit, és az őket érintő következményeket, valamint az érintett hatóságoknak megfelelő figyelmet kell fordítaniuk a munkakörülményeikre és a mindenki számára elérhető munkaerő-piaci beilleszkedésre.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felkéri a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Határozatra irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A be nem jelentett munkavégzés jellege országonként eltérő, többek között a gazdasági, igazgatási, pénzügyi és társadalmi háttértől, valamint a munkavállalók és a munkaadók be nem jelentett munkavállalásra irányuló motivációjától függően, továbbá negatív hatásai aránytalanok a lakosság különféle rétegei körében. Az elsősorban a nők által végzett háztartási munka fokozott kihívást jelent, mivel sajátos munka és jellegénél fogva láthatatlan. A be nem jelentett munka valamennyi formájának kezelésére összetett és az egyes helyzetekhez igazított szakpolitikai megközelítésekre és intézkedésekre van szükség.

Indokolás

A háztartási és a gondozási munka ágazata gyakran szabályozatlan, és abban főként nők dolgoznak. A platformon belül a legjobban bevált gyakorlati megoldások cseréje fontos szerepet kaphat a be nem jelentett munkát végzők e csoportja számára, mivel a szakpolitikai megközelítések, például a képesítések elismerése, illetve a megkülönböztetés elleni intézkedések, bonyolultak és sajátságosak.

Módosítás  2

Határozatra irányuló javaslat

7 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7b) A tagállamok közötti megerősített együttműködés nemcsak a probléma adózási szempontból történő kezelését teszi lehetővé, hanem a szociális védelemmel – például a nyugdíjjogosultságokkal és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáféréssel – kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréjét is, többek között a be nem jelentett munkavállalók azon csoportjai tekintetében, amelyek különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak vagy olyan munkát végeznek, amelyet nem is tekintenek minden tagállamban be nem jelentettnek, ilyen például az informális gyermekgondozás vagy az idősebb családtagok gondozása, amelyet szoros családi kötelékekben főleg a nők látnak el.

Módosítás  3

Határozatra irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A tagállamokban különböző szakpolitikai megközelítéseket és intézkedéseket alkalmaznak a be nem jelentett munkavégzésből adódó problémák megoldására. A tagállamok továbbá kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és a be nem jelentett munkavégzés egyes aspektusaira vonatkozóan többoldalú projekteket hajtottak végre. E kétoldalú megállapodások vagy az adminisztratív együttműködést érintő egyezmények alkalmazását a platform nem fogja akadályozni.

(8) A tagállamokban különböző szakpolitikai megközelítéseket és intézkedéseket vezettek be a be nem jelentett munkavégzés különböző formáiból adódó problémák megoldására. A tagállamok továbbá kétoldalú megállapodásokat is kötöttek, és a be nem jelentett munkavégzés egyes aspektusaira vonatkozóan többoldalú projekteket hajtottak végre. A tagállamokat ezenkívül felkérik a vonatkozó ILO-egyezmények, például a munkaügyi ellenőrzésről (81. sz.) és a háztartási alkalmazottakról (189. sz.) szóló egyezmény aláírására. A platformnak a tagállami intézkedéseket kell kiegészítenie, és elő kell segítenie az ilyen megállapodásokhoz való csatlakozást és alkalmazásuk javítását.

Módosítás  4

Határozatra irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) A tagállamok közötti uniós szintű együttműködés erősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudjanak fellépni a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentés érdekében.

(10) A tagállamok közötti uniós szintű együttműködés erősítésére van szükség ahhoz, hogy a tagállamok hatékonyabban és eredményesebben tudjanak fellépni a be nem jelentett munkavégzés megakadályozása és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentés érdekében, figyelembe véve a nemek közötti különbségeket.

Módosítás  5

Határozatra irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A platformnak valamennyi információforrást használnia kell, ideértve különösen a tanulmányokat, a tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodásokat és a többoldalú együttműködési projekteket is, és szinergiákat kell teremtenie a meglévő uniós eszközök és struktúrák között annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az intézkedések elrettentő vagy megelőző hatását. A tagállami fellépések operatív koordinációjára közös képzések, szakmai vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó megoldások formájában kell sort keríteni. Európai kampányok vagy közös stratégiák növelhetnék a be nem jelentett munkavégzés problémájával kapcsolatos tudatosságot.

(12) A platformnak valamennyi információforrást használnia kell, ideértve különösen a tanulmányokat, beleértve azon tanulmányokat is, amelyeket a megfelelő uniós ügynökségek készítettek, például a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete, amely a népesség adott csoportjainak igényeivel foglalkozik, a tagállamok között létrejött kétoldalú megállapodásokat és a többoldalú együttműködési projekteket is, és szinergiákat kell teremtenie a meglévő uniós eszközök és struktúrák között annak érdekében, hogy maximalizálni lehessen az intézkedések elrettentő vagy megelőző hatását. A tagállami fellépések operatív koordinációjára közös képzések, szakmai vizsgálatok és az adatcserére vonatkozó megoldások formájában kell sort keríteni. Európai kampányok vagy közös stratégiák növelhetnék a be nem jelentett munkavégzés problémájával kapcsolatos tudatosságot.

Indokolás

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) részvétele alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az uniós platform a nemek közötti egyenlőségen alapuló megközelítést alkalmazza. A formális munkahelyek kialakulása különösen fontos a nők számára, mivel ők lemaradásban vannak az Európa 2020 stratégiában kitűzött foglalkoztatási célok tekintetében: a nők foglalkoztatásának javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban és méltósággal élhessenek a szabad munkavállaláshoz fűződő jogukkal, és ezenkívül a gazdasági növekedést is elősegíti.

Módosítás  6

Határozatra irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni átfogó és sikeres fellépés érdekében a tagállamoknak a különböző szakpolitikák kombinációját kell alkalmazniuk, ezt pedig megkönnyíti az érintett hatóságok közötti strukturált együttműködés. Az együttműködésben a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és/vagy az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben vezető szerepet játszó és/ vagy aktívan részt vevő összes nemzeti hatóságnak közre kell működnie.

(14) A be nem jelentett munkavégzés elleni átfogó és sikeres fellépés érdekében a tagállamoknak a különböző szakpolitikák kombinációját kell alkalmazniuk, figyelembe véve a nemek közötti esélyegyenlőséget, valamennyi érintett szerv és szereplő közötti strukturált együttműködés alapján. Az együttműködésben a be nem jelentett munkavégzés megakadályozásában és/vagy az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésben vezető szerepet játszó és/ vagy aktívan részt vevő összes szervnek és szereplőnek közre kell működnie. Külön figyelmet kell fordítani a be nem jelentett munkavégzés rejtett vagy alábecsült területeire, például a háztartási munka ágazatában.

 

Módosítás  7

Határozatra irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A platform keretében kedvező intézkedéseket, például adókedvezményeket és szolgáltatási utalványokat kell javasolni annak előmozdítása érdekében, hogy az uniós polgárok törvényesen alkalmazzanak munkavállalókat és teljesítsék munkáltatói kötelezettségeiket a szociális ágazatokban, például a háztartási, takarítási vagy gyermekgondozási szolgáltatások terén is.

Módosítás  8

Határozatra irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A platformban az uniós szintű szociális partnereknek – mind az ágazatközi, mind pedig a be nem jelentett munkavégzés által súlyosabban érintett ágazatokbeli képviseleteknek – is részt kell venniük és együtt kell működniük a releváns nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Munkaügy Szervezettel (ILO) és a decentralizált uniós ügynökségekkel, különösen az Eurofounddal és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel. Az Eurofoundnak és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek a platform munkájában megfigyelőként való részvétele nem fog együtt járni megbízatásuk kiterjesztésével.

(16) A platformban az uniós szintű szociális partnereknek – mind az ágazatközi, mind pedig a be nem jelentett munkavégzés által súlyosabban érintett ágazatokbeli képviseleteknek – is részt kell venniük, erősíteniük kell a társadalmi párbeszédet és együtt kell működniük a releváns nemzetközi szervezetekkel, például a Nemzetközi Munkaügy Szervezettel (ILO) és a decentralizált uniós ügynökségekkel, különösen az Eurofounddal, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetével. Az Eurofoundnak, az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökségnek és a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének a platform munkájában megfigyelőként vagy résztvevőként való részvétele nem fog együtt járni megbízatásuk kiterjesztésével.

Indokolás

A platformot úgy is kell tekinteni, mint amely kifejezett lehetőséget teremt ezen munkavállalók támogatására, akik jelentős része nő, és különösen a gondozási munka terén, a szabályos munkaerőpiacra való beilleszkedés érdekében. A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) részvétele alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az uniós platform a nemek közötti egyenlőségen alapuló megközelítést alkalmazza. A formális munkahelyek kialakulása különösen fontos a nők számára, mivel ők lemaradásban vannak az Európa 2020 stratégiában kitűzött foglalkoztatási célok tekintetében: a nők foglalkoztatásának javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban és méltósággal élhessenek a szabad munkavállaláshoz fűződő jogukkal, és ezenkívül a gazdasági növekedést is elősegíti.

Módosítás  9

Határozatra irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) A platform munkacsoportokat hozhat létre konkrét kérdések megvizsgálására, és munkáját speciális szaktudással rendelkező szakértők segítik majd.

(19) A platform munkacsoportokat hozhat létre, hogy megvizsgáljon konkrét kérdéseket, például az informális szektorban dolgozó munkavállalókat – a fiatalokat, az időseket, a nőket és különösen a fogyatékkal élő nőket – célzó politikákat, valamint a be nem jelentett munkavégzés okait, és munkáját speciális szaktudással rendelkező szakértők segítik majd.

Indokolás

A magánháztartásokban végzett munka, például a takarítás, a gyermekfelügyeletet vagy az idősgondozás gyakran szabályozatlan és azt főként nők végzik. A platformon belül a kezdetektől fogva tervbe kell venni egy olyan munkacsoportot, amely a be nem jelentett munkát végző nők munkakörülményeivel és a szociális biztonságukat érintő hatásokkal foglalkozik. Az is fontos, hogy a platform megvizsgálja azon visszatérő okokat, amelyek miatt a munkavállalók be nem jelentett munkára váltanak, és a tagállamoknak meg kell vitatniuk az ezen okok kezelésére irányuló politikákat.

Módosítás  10

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A platformot az alábbiak alkotják:

2. A platformot kiegyensúlyozott képviseleti aránnyal az alábbiak alkotják:

Módosítás  11

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az uniós szintű ágazatközi szociális partnerek képviselői, valamint azon ágazatok képviselői, amelyekben jelentős a be nem jelentett munkavégzés előfordulása,

a) az uniós szintű ágazatközi szociális partnerek képviselői, valamint azon ágazatok képviselői, amelyekben jelentős a be nem jelentett munkavégzés előfordulása, köztük az európai nőszervezetek,

Módosítás  12

Határozatra irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) képviselője és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) képviselője,

b) az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) képviselője és az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) képviselője, valamint a Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) képviselője,

Indokolás

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) részvétele alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az uniós platform a nemek közötti egyenlőségen alapuló megközelítést alkalmazza. A formális munkahelyek kialakulása különösen fontos a nők számára, mivel ők lemaradásban vannak az Európa 2020 stratégiában kitűzött foglalkoztatási célok tekintetében: a nők foglalkoztatásának javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban és méltósággal élhessenek a szabad munkavállaláshoz fűződő jogukkal, és ezenkívül a gazdasági növekedést is elősegíti.

Módosítás  13

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott platform hozzájárul az uniós és nemzeti jogszabályok jobb érvényesítéséhez, a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának csökkentéséhez és a formális munkahelyek kialakulásához, s így a munkaminőség romlásának elkerüléséhez, valamint segíti a munkaerő-piaci beilleszkedést és a társadalmi integrációt azáltal, hogy:

Az 1. cikk (1) bekezdésében meghatározott platform hozzájárul az uniós és nemzeti jogszabályok jobb érvényesítéséhez, a be nem jelentett munkavégzés előfordulásának csökkentéséhez és a formális munkahelyek kialakulásához, az informálisról a formális gazdaságra történő átállás javításához, s így a munkaminőség romlásának elkerüléséhez, valamint segíti a munkaerő-piaci beilleszkedést, a nemek közötti egyenlőséget, az esélyegyenlőséget és a társadalmi integrációt azáltal, hogy:

Indokolás

Nagyon fontos az informálisról a formális gazdaságra történő átállás javítása, különösen azokban ágazatokban, amelyekben főleg nők dolgoznak, például a magánháztartásokban végzett munka – a takarítási szolgáltatások, a gyermekfelügyelet vagy az idősek, vagy a fogyatékkal élők gondozása – esetében. Ezek nem tartoznak a szabályozott szakmák közé, és gyakran bizonytalanok, nem nyújtanak szociális garanciákat és nincsenek bejelentve.

Módosítás  14

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) növeli a nyilvánosság tudatosságát az ilyen típusú fellépések sürgősségével kapcsolatban, valamint bátorítja a tagállamokat arra, hogy még több erőfeszítést tegyenek a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítására.

c) növeli a nyilvánosság tudatosságát az ilyen típusú fellépések sürgősségével kapcsolatban, valamint bátorítja a tagállamokat arra, hogy még több erőfeszítést tegyenek a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítására a kevésbé jól dokumentált szociális ágazatokban is, amelyeket gyakran nem tekintenek olyannak, ahol be nem jelentett munkavégzésre kerül sor.

Módosítás  15

Határozatra irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) megakadályozza a formális gazdaság keretében biztosított munkahelyek informálissá tételét.

Módosítás  16

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) a munkaerőpiac valós helyzetének megjelenítése érdekében a be nem jelentett munkavégzés egyértelmű meghatározásának elfogadásával biztosítja a be nem jelentett munkaerőpiac valós helyzetét;

Indokolás

A be nem jelentett munkavégzés definíciója 1998-ra nyúlik vissza, és így az nem járul hozzá ahhoz, hogy teljes mértékben megérthessük a jelenséget, és hogy azt a leghatékonyabb módon kezelhessük. A formális munkahelyek kialakulása különösen fontos a nők számára, mivel ők lemaradásban vannak az Európa 2020 stratégiában kitűzött foglalkoztatási célok tekintetében: a nők foglalkoztatásának javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban és méltósággal élhessenek a szabad munkavállaláshoz fűződő jogukkal, és ezenkívül a gazdasági növekedést is elősegíti.

Módosítás  17

Határozatra irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a nemek közötti esélyegyenlőséget figyelembe vevő harmonizációs javaslatokat tesz az egyes tagállamoknak,

Módosítás  18

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) közös koncepciók, mérési eszközök, valamint közös összehasonlító elemzések és a kapcsolódó releváns mutatók révén javítja a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó ismereteket,

a) közös koncepciók, mérési eszközök, valamint közös összehasonlító elemzések és a kapcsolódó releváns mutatók révén javítja a be nem jelentett munkavégzésre vonatkozó ismereteket, beleértve a nemek közötti és a kor szerinti eltérést jelző mutatókat is,

Indokolás

Az uniós munkaerőpiacokon nemek szerinti szegregáció érvényesül, és a nőket gyakrabban foglalkoztatják olyan területeken, mint az otthoni gondozói munka. E munkahelyek nem csak hogy nincsenek bejelentve, de gyakran rövidebb időszakra, kevesebb munkaórára is vonatkoznak, minimális fizetés mellett. Ez nem teszi lehetővé azt, hogy ezek a nők gazdaságilag függetlenné váljanak. Azonban kevés adat áll rendelkezésre azon politikák támogatására, amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, és itt a migráns nők helyzetére vonatkozó adatok hiányára is gondolunk.

Módosítás  19

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) eszközöket, így például tudásbankot hoz létre a különböző gyakorlatokból és intézkedésekből, ideértve a tagállamok által a be nem jelentett munkavégzés megakadályozását és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentést célzó, a tagállamokban alkalmazott kétoldalú megállapodásokat is,

c) hatékony eszközöket, így például az Eurofoundon belül interaktív tudásbankot hoz létre a különböző gyakorlatokból és intézkedésekből, ideértve a tagállamok által a be nem jelentett munkavégzés megakadályozását és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentést és az informálisról a formális gazdaságra történő átállás javítását célzó, a tagállamokban alkalmazott kétoldalú megállapodásokat, valamint a polgárokat arra ösztönző kedvező intézkedéseket is, hogy törvényesen alkalmazzanak olyan embereket, akik korábban be nem jelentett munkát végeztek,

Indokolás

Az Eurofound jelenlegi adatbázisa hasznos eszköznek számít. Az adatbázis interaktív tudásbankká való átalakítása minden bizonnyal még hasznosabb lenne, lehetővé tenné a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréjét, friss, tárgyilagos, megbízható és összehasonlító információkat biztosítana. Az előadó ezért felhívja az Európai Bizottságot, hogy az európai platform támogatása érdekében hozzon létre egy tudásbankot az Eurofoundon belül a be nem jelentett munkavégzés megakadályozására és az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés megerősítése céljából.

Módosítás  20

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat fogad el be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésben részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz ki a felügyelet során figyelembe veendő közös elvekről és bevált gyakorlatokról,

d) nem kötelező erejű iránymutatásokat fogad el be nem jelentett munkavégzés elleni fellépésben részt vevő felügyeletek ellenőrei számára, és kézikönyveket dolgoz ki a felügyelet során figyelembe veendő közös elvekről és bevált gyakorlatokról, melyek kiterjednek a nők és a férfiak munkakörülményei terén fennálló különbségekre is,

Indokolás

Ezt „A hathatós munkaügyi ellenőrzésekről: az európai munkakörülmények javítására irányuló stratégia” című európai parlamenti állásfoglalás is megemlíti, amely rámutat arra, hogy az Európa 2020 stratégia felhívja a figyelmet a nők fontosságára a munkaerőpiacon.

Módosítás  21

Határozatra irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Feladatai elvégzése során a platform valamennyi információforrást használni fog, beleértve a tanulmányokat és a többoldalú együttműködésű projekteket is, és figyelembe fogja venni az összes uniós eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó bilaterális megállapodások keretében szerzett tapasztalatokat. Megfelelő együttműködést fog kialakítani az Eurofounddal és az EU-OSHA-val.

(2) Feladatai elvégzése során a platform figyelembe veszi a nemek közötti egyenlőség érvényesülését, és valamennyi információforrást használni fog, beleértve a tanulmányokat és a többoldalú együttműködésű projekteket is, és figyelembe fogja venni az összes uniós eszközt és struktúrát, valamint a vonatkozó bilaterális megállapodások keretében szerzett tapasztalatokat. Megfelelő együttműködést fog kialakítani az Eurofounddal, különösen egy interaktív tudásbank kialakítása – mint az ügynökség többletfeladata – tekintetében, valamint az EU-OSHA-val és az EIGE-vel.

Indokolás

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének (EIGE) részvétele alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy az uniós platform a nemek közötti egyenlőségen alapuló megközelítést alkalmazza. A formális munkahelyek kialakulása különösen fontos a nők számára, mivel ők lemaradásban vannak az Európa 2020 stratégiában kitűzött foglalkoztatási célok tekintetében: a nők foglalkoztatásának javítása elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságban és méltósággal élhessenek a szabad munkavállaláshoz fűződő jogukkal, és ezenkívül a gazdasági növekedést is elősegíti.

Módosítás  22

Határozatra irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Minden egyes tagállam kinevez egy kapcsolattartót, aki egyben a platform tagja is lesz. A tagállamok egy póttagot is kinevezhetnek.

(1) Minden egyes tagállam kinevez egy kapcsolattartót, aki egyben a platform tagja is lesz. A tagállamok egy póttagot is kinevezhetnek. Mindkét kinevezéskor tiszteletben kell tartani a nemek egyensúlyát.

Módosítás  23

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ágazatközi, illetve az olyan ágazatokbeli szociális partnerek képviselői, amelyekben magas arányban fordul elő be nem jelentett munkavégzés, megfigyelőként részt vehetnek a platform értekezletein a szervezeteik által meghatározott eljárásoknak megfelelően.

(1) Az ágazatközi szociális partnerek képviselői, illetve az olyan ágazatokat képviselő nőszervezetek, amelyekben magas arányban fordul elő be nem jelentett munkavégzés, megfigyelőként részt vehetnek a platform értekezletein a szervezeteik által meghatározott eljárásoknak megfelelően.

Módosítás  24

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) maximum 8, a szociális partnereket ágazatközi szinten képviselő megfigyelő (egyenlően megosztva a munkáltatói és munkavállalói szervezetek között),

a) maximum 8, ágazatközi szinten a szociális partnerek kiegyensúlyozott képviseletét biztosító megfigyelő (egyenlően megosztva a munkáltatói és munkavállalói szervezetek között),

Módosítás  25

Határozatra irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) maximum 10, az olyan ágazatokban működő szociális partnereket képviselő megfigyelő, amelyekben magas a be nem jelentett munkavégzés aránya (egyenlően megosztva a munkáltatói és munkavállalói szervezetek között).

b) maximum 10, az olyan ágazatokban működő szociális partnerek kiegyensúlyozott képviseletét biztosító képviselő megfigyelő, amelyekben magas a be nem jelentett munkavégzés aránya (egyenlően megosztva a munkáltatói és munkavállalói szervezetek között).

Módosítás  26

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A Bizottság koordinálja a platform működését és elnököl a platform értekezletein.

(1) A platform működését a Bizottság koordinálja. A platform működését a következőképpen kell megszervezni:

 

a) a platform mindegyik ülésén két képviselő elnököl, egy férfi és egy nő, két különböző tagállamból;

 

b) az elnökök munkáját két alelnök segíti, egy férfi és egy nő, két különböző tagállamból;

 

c) az elnökök és az alelnökök alkotják az elnökséget;

 

d) az elnökség – amely titkárságként működik – a Bizottság szolgálataival együtt készíti elő és szervezi a platform munkáját.

Módosítás  27

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a platform kétéves programja, amely többek között részletesen meghatározza a platform feladatait, valamint kétévenkénti rendszeres jelentéstételi kötelezettségét,

b) a platform nemek közötti esélyegyenlőség figyelembevételével megfogalmazott kétéves programja, amely többek között részletesen meghatározza a platform feladatait, valamint kétévenkénti rendszeres jelentéstételi kötelezettségét,

Módosítás  28

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) munkacsoportok létrehozása a platform munkaprogramjaiban meghatározott kérdések megvizsgálására. A szóban forgó munkacsoportok megbízatásuk teljesítése után azonnal feloszlanak.

c) kötelezően kiegyensúlyozott képviseleti arányt biztosító munkacsoportok létrehozása a platform munkaprogramjaiban meghatározott kérdések megvizsgálására. A szóban forgó munkacsoportok megbízatásuk teljesítése után azonnal feloszlanak.

Módosítás  29

Határozatra irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Eseti elbírálás alapján a vita tárgyát képező témában jártas szakembereket is fel lehet kérni, hogy vegyenek részt a platform vagy munkacsoport tanácskozásain, amennyiben ezt hasznosnak és/vagy szükségesnek tűnik.

(3) Eseti elbírálás alapján a vita tárgyát képező témában jártas, a nemek egyensúlyának elvét figyelembe véve kiválasztott szakembereket is fel lehet kérni, hogy vegyenek részt a platform vagy munkacsoport tanácskozásain, amennyiben ezt hasznosnak és/vagy szükségesnek tűnik, vagy ha a vita tárgya a nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó megközelítést követel meg.

Indokolás

Bár a „nemek” kérdése nem olyan terület, amellyel az uniós platformnak kifejezetten foglalkoznia kell, azonban azt bele lehet foglalni egyéb kérdések elemzésébe, amennyiben a hatást a férfiak és nők számára eltérőnek ítélik meg: A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézetének bevonásával biztosítható, hogy az uniós platform figyelembe vegye a nemek közötti esélyegyenlőség szempontjait.

ELJÁRÁS

Cím

A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása

Hivatkozások

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

16.4.2014

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Vizsgálat a bizottságban

2.12.2014

 

 

 

Az elfogadás dátuma

20.1.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

29

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Rosa D’Amato


ELJÁRÁS

Cím

A be nem jelentett munkavégzés megakadályozására, valamint az ilyen típusú munkavégzéstől való elrettentésre irányuló együttműködés erősítését célzó európai platform létrehozása

Hivatkozások

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

9.4.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Előadók

       A kijelölés dátuma

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Az elfogadás dátuma

7.5.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

5

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Benyújtás dátuma

22.5.2015

Jogi nyilatkozat