Procedura : 2014/0124(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0172/2015

Teksty złożone :

A8-0172/2015

Debaty :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Głosowanie :

PV 02/02/2016 - 6.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0033

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1089kWORD 723k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

Sprawozdawca: Georgi Pirinski

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0221),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 153 ust. 2 lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0144/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Gmin Zjednoczonego Królestwa, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 września 2014 r.(1),

–       uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2014 r.(2),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz opinie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jak również Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (A8-0172/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W art. 151 Traktatu wśród celów w zakresie polityki społecznej wymieniono promowanie zatrudnienia i poprawę warunków życia i pracy. Zmierzając do realizacji tych celów, Unia może wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy, integracji osób wykluczonych z rynku pracy oraz zwalczania wykluczenia społecznego.

(3) W art. 151 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wśród celów w zakresie polityki społecznej wymieniono promowanie zatrudnienia i poprawę warunków życia i pracy. Zmierzając do realizacji tych celów, Unia może wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich w dziedzinach bezpieczeństwa i higieny pracy, warunków pracy, integracji osób wykluczonych z rynku pracy oraz zwalczania wykluczenia społecznego, bez jakiejkolwiek harmonizacji krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Jednak zgodnie z art. 153 ust. 2 TFUE Unia może przyjąć środki zachęcające do współpracy między państwami członkowskimi.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Parlament Europejski w swojej rezolucji „Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie” z zadowoleniem przyjął inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia europejskiej platformy oraz wezwał do ściślejszej współpracy na szczeblu UE na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej27.

(4) Parlament Europejski w swojej rezolucji z dnia 14 stycznia 2014 r. pt. „Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie”27 z zadowoleniem przyjął inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia europejskiej platformy oraz wezwał do ściślejszej współpracy na szczeblu Unii na rzecz przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, która szkodzi unijnej gospodarce, prowadzi do nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku, zagraża stabilności finansowej modelu społecznego Unii i powoduje coraz większe braki w ochronie socjalnej pracowników i ochronie zatrudnienia. Z myślą o tym zadania platformy europejskiej (zwanej dalej „platformą”) powinny obejmować zwiększenie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, dostarczanie aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informacji, pogłębienie współpracy transgranicznej oraz identyfikowanie firm przykrywek i podobnych operacji i prowadzenie ich rejestru.

__________________

_________________

27 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w Europie (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0012 (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Ustanowienie platformy nie powinno naruszać kompetencji państw członkowskich ani umniejszać ich obowiązków w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej oraz obowiązków wynikających z konwencji MOP nr 81. Państwa członkowskie i ich organy egzekwowania prawa odgrywają kluczową rolę w skutecznym zapobieganiu pracy nierejestrowanej, wykrywaniu jej i karaniu za nią. Prace platformy nie powinny zatem uniemożliwiać surowych kontroli lub innych działań prowadzonych przez państwa członkowskie w celu zwalczania szarej strefy gospodarki, ale powinny wspierać środki sprzyjające pracy rejestrowanej i propagujące ją oraz ograniczające oszustwa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Na szczeblu europejskim praca nierejestrowana zdefiniowana jest jako „wszelka działalność zarobkowa, zgodna z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich”28, a więc nie obejmuje żadnej działalności sprzecznej z prawem.

(5) Jak wspomniano w komunikacie Komisji z dnia 24 października 2007 r. pt. „Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną”, praca nierejestrowana definiowana jest od 1998 r. na szczeblu Unii jako „wszelka działalność zarobkowa, zgodna z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich”, a więc nie obejmuje żadnej działalności sprzecznej z prawem. Definicję tę należy zaktualizować w celu odzwierciedlenia ostatnich zmian na rynku pracy.

 

_________________

 

28 Komunikat Komisji „Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną” COM(2007)628 z dnia 24 października 2007 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:PL:HTML

 

Poprawka       6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Państwa członkowskie różnią się pod względem definicji pracy nierejestrowanej i przepisów krajowych. Ponadto praca nierejestrowana może przybierać różne formy w zależności od warunków gospodarczych, administracyjnych, finansowych i społecznych, co utrudnia pomiar problemu na szczeblu Unii. Praca nierejestrowana ma również wiele zróżnicowanych postaci w zależności od charakteru i typu pracy oraz pracownika. Szczególnym wyzwaniem w tym zakresie jest praca nierejestrowana wykonywana przez pracowników domowych, przede wszystkim kobiety, ponieważ jest to praca wykonywana w pojedynkę i z uwagi na swój charakter niewidoczna. Środki służące przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej powinny być tak dostosowane, aby uwzględniać te różnice.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Wzmocniona współpraca w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej powinna przyczynić się do stworzenia równych warunków działania i przynieść korzyści podmiotom gospodarczym, które nie uciekają się do pracy nierejestrowanej. Zakres działań platformy powinien obejmować, bez rozróżnienia, wszystkie istniejące formy pracy nierejestrowanej z myślą o wyprowadzeniu Unii z szarej strefy gospodarki, stworzeniu trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy, pobudzeniu ożywienia gospodarczego i osiągnięciu unijnych celów w dziedzinie zatrudnienia i celów społecznych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c) Szara strefa gospodarki ma znaczne rozmiary – jej wartość odpowiada ponad 18% PKB Unii. Jednak między państwami członkowskimi istnieją znaczące różnice pod tym względem, wynoszące od poniżej 8% do ponad 30% PKB. Według Eurofoundu w Unii występuje również wyraźny podział na osiach północ-południe i wschód-zachód1a.

 

__________________

 

1a Sprawozdanie Eurofoundu pt. „Zwalczanie pracy nierejestrowanej w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej i Norwegii” (2013).

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Z pracą nierejestrowaną często wiąże się nadużywanie statusu osoby samozatrudnionej, czy to na szczeblu krajowym, czy w sytuacjach transgranicznych. Pozorowane samozatrudnienie występuje w sytuacji, gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu uniknięcia określonych zobowiązań prawnych lub podatkowych – jako pracująca na własny rachunek, mimo że wykonywana przez nią praca spełnia typowe kryteria stosunku pracy. Pozorowane samozatrudnienie jest zatem fałszywie zarejestrowaną pracą i powinno być objęte zakresem działań platformy.

(6) Oprócz pracy nierejestrowanej platforma powinna zająć się pracą fałszywie zadeklarowaną, w przypadku której chodzi o działalność zarobkową zgodną z prawem ze względu na swój charakter, lecz niewłaściwie zgłoszoną władzom publicznym. Szczególnym rodzajem pracy nierejestrowanej jest nadużywanie statusu osoby samozatrudnionej, czy to na szczeblu krajowym, czy w sytuacjach transgranicznych. Pozorowane samozatrudnienie występuje w sytuacji, gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu uniknięcia określonych zobowiązań prawnych lub podatkowych – jako pracująca na własny rachunek, mimo że wykonywana przez nią praca spełnia typowe kryteria stosunku pracy. Pozorowane samozatrudnienie jest zatem fałszywie zarejestrowaną pracą. Należy jednak zauważyć, że w państwach członkowskich obowiązują różne definicje i przepisy dotyczące samozatrudnienia. Pozorowane samozatrudnienie i praca nierejestrowana to główne rodzaje działalności w szarej strefie gospodarki. Dlatego też platforma powinna zająć się coraz powszechniejszym zjawiskiem pozorowanego samozatrudnienia i pracy nierejestrowanej, należy także określić główne rodzaje zagrożenia oszustwami.

Poprawka       10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Firmy przykrywki to przedsiębiorstwa, które powstały w celu wykorzystania luk prawnych i same nie świadczą żadnych usług na rzecz klientów. Stanowią one przykrywkę dla usług świadczonych przez ich właścicieli. Firmy przykrywki powinny zatem zostać uznane za jeden z przejawów pracy nierejestrowanej i powinny zostać objęte zakresem działania platformy.

Poprawka       11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Praca nierejestrowana na szczeblu krajowym i na szczeblu transgranicznym to dwie odrębne formy pracy nierejestrowanej. Praca nierejestrowana może przyczyniać się do występowania zjawiska nazywanego dumpingiem socjalnym, między innymi przez obniżanie wynagrodzeń w państwach członkowskich, w których świadczone są usługi.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c) Praca nierejestrowana ma poważne konsekwencje dla wykonujących ją pracowników, którzy zmuszeni są akceptować niepewne, a czasem niebezpieczne warunki pracy, znacznie niższe wynagrodzenie, poważne naruszenia praw pracowniczych oraz bardzo ograniczoną ochronę na mocy prawa pracy i przepisów w zakresie ochrony socjalnej, co pozbawia ich odpowiednich świadczeń społecznych, uprawnień emerytalnych i dostępu do opieki zdrowotnej, a także możliwości rozwoju umiejętności i uczenia się przez całe życie. Sytuacja jest jeszcze bardziej poważna w przypadku małoletnich.

Uzasadnienie

Proponowany w pierwotnym wniosku Komisji motyw 7 został podzielony na dwa motywy – 6c i 7.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Praca nierejestrowana ma poważne skutki budżetowe, powodując spadek dochodów podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływa też negatywnie na poziom zatrudnienia, wydajność, przestrzeganie norm dotyczących warunków pracy, rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie. Podważa finansową trwałość systemów ochrony socjalnej, pozbawia pracowników odpowiednich świadczeń społecznych, powoduje obniżenie uprawnień emerytalnych i ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej.

(7) Jednocześnie praca nierejestrowana ma poważne skutki budżetowe, powodując spadek dochodów podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych, co podważa finansową trwałość systemów ochrony socjalnej. Ponadto wywiera negatywny wpływ zarówno na poziom zatrudnienia, jak i wydajność, prowadząc do nieuczciwej konkurencji, która zakłóca rynek i ogólnie wpływa szkodliwie na gospodarkę. Platforma powinna zwrócić specjalną uwagę na fakt, że problem ten szczególnie dotyka MŚP, które stanowią zdecydowaną większość unijnych przedsiębiorstw. Poza tym do bezpośrednich skutków pracy nierejestrowanej należą prawdopodobnie nielegalne pobieranie świadczeń socjalnych i dumping socjalny.

Poprawka       14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Praca nierejestrowana ma różne konsekwencje dla różnych grup społecznych. Specjalną uwagę należy poświęcić grupom najbardziej narażonym, takim jak migranci i kobiety, których nadreprezentacja w sektorach dotkniętych pracą nierejestrowaną jest częstym zjawiskiem. Aby poradzić sobie z tym problemem, potrzebny jest szeroki wachlarz konkretnych strategii politycznych, ponieważ warunki pracy oraz motywy uciekania się do pracy nierejestrowanej przez pracodawców i pracowników są zróżnicowane w poszczególnych sektorach i krajach.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Wzmocniona współpraca państw członkowskich umożliwia nie tylko podejście do problemu z perspektywy podatkowej, ale także pozwala na wymianę najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony socjalnej, na przykład w zakresie uprawnień emerytalnych i dostępu do opieki zdrowotnej, w tym tych grup niezarejestrowanych pracowników, które są w wyjątkowo trudnej sytuacji lub wykonują pracę, która nie jest nawet uznawana we wszystkich państwach członkowskich za pracę nierejestrowaną, taką jak nieformalna opieka nad dziećmi lub opieka nad starszymi członkami rodziny, świadczona w otoczeniu bliskiej rodziny głównie przez kobiety.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W licznych państwach członkowskich wprowadzono rozmaite strategie i działania zmierzające do rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej. Niektóre państwa członkowskie zawarły także porozumienia dwustronne i prowadziły wielostronne projekty dotyczące niektórych aspektów pracy nierejestrowanej. Platforma nie uniemożliwi stosowania dwustronnych porozumień lub uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.

(8) W licznych państwach członkowskich wprowadzono rozmaite strategie i działania zmierzające do rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej, ale nadal często brakuje podejścia całościowego. W większości państw członkowskich najpowszechniejszym podejściem jest zniechęcanie, które ma na celu doprowadzenie do przestrzegania przepisów w drodze wykrywania niezgodności z przepisami i karania za nią. Wiele państw członkowskich wprowadziło już skuteczne środki służące przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej, w szczególności w odniesieniu do nadużyć na rynku pracy, nadużyć prawa podatkowego i prawa pracy, dopilnowując, aby pracodawcom pracowników niezarejestrowanych groziły surowsze działania w zakresie egzekwowania prawa i cięższe kary. Zasada, że ciężar spłaty niezapłaconych świadczeń społecznych i podatków spoczywa na pracodawcy oraz groźba dodatkowych kontroli i grzywien, które są wyraźnie wyższe niż jakiekolwiek zyski, to ważne czynniki powstrzymujące, które zniechęcają pracodawców do działania w gospodarce nieformalnej.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Od kilku lat obserwuje się także wyraźnie rosnącą popularność podejścia umożliwiającego uregulowanie statusu zatrudnionych, które sprzyja pracy rejestrowanej i propaguje ją. Interaktywny bank wiedzy, taki jak bank stworzony przez Eurofound, mógłby pomóc państwom członkowskim w określeniu nowych sposobów działania w tym zakresie.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Niektóre państwa członkowskie zawarły także porozumienia dwustronne i prowadziły wielostronne projekty dotyczące niektórych aspektów pracy nierejestrowanej. Platforma powinna uczestniczyć w tych działaniach i powinna pomóc usprawnić stosowanie dwustronnych i wielostronnych porozumień lub uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.

Poprawka       19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c) Platforma powinna w pełni przestrzegać Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i działać zgodnie z nią, w szczególności z jej art. 5, 15, 28 i 31, a także z odpowiednimi konwencjami i zaleceniami MOP, w szczególności Konwencją nr 81 dotyczącą inspekcji pracy w przemyśle i handlu, Konwencją nr 189 dotyczącą godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym, Konwencją nr 150 dotyczącą roli, zadań i organizacji administracji pracy oraz zaleceniem nr 198 w sprawie stosunku pracy.

Poprawka       20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Współpraca na szczeblu UE nadal nie ma wystarczająco kompleksowego charakteru, zarówno jeśli chodzi o zaangażowanie poszczególnych państw członkowskich, jak i zakres poruszanych kwestii. Brakuje formalnego mechanizmu transgranicznej współpracy między odpowiednimi organami państw członkowskich w celu rozwiązania kwestii związanych z pracą nierejestrowaną.

(9) Obecnie ścisła i skuteczna współpraca na szczeblu Unii nadal nie ma wystarczająco kompleksowego charakteru, zarówno jeśli chodzi o zaangażowanie poszczególnych państw członkowskich, jak i zakres poruszanych kwestii. Brakuje formalnego mechanizmu transgranicznej współpracy między odpowiednimi organami państw członkowskich w celu rozwiązania kwestii związanych z pracą nierejestrowaną. W swoich działaniach platforma powinna opierać się na pracach wykonanych przez inne organy i powinna korzystać w stosownych przypadkach z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI). Ponadto powinna uwzględniać różnice w przepisach krajowych dotyczących pracy nierejestrowanej i w razie konieczności zachęcać do zapewnienia odpowiednich nakładów na inspekcje pracy, aby poprawić egzekwowanie prawa w wymiarze transgranicznym.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi na poziomie UE jest konieczne do tego, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej.

(10) Wzmocnienie aktywnej współpracy między państwami członkowskimi na poziomie Unii, opartej, gdzie jest to wymagane, na zasadach wzajemnej pomocy, przejrzystości i poufności, jest konieczne do tego, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej przeciwdziałać pracy nierejestrowanej, szanując przy tym swobodę świadczenia usług, swobodę przepływu pracowników i zasadę niedyskryminacji, a także prawa pracownicze i dorobek prawny w dziedzinie społecznej. Celem takiej wzmocnionej współpracy powinno być zachęcanie do pracy rejestrowanej oraz sprawienie, by praca nierejestrowana stała się mniej atrakcyjna.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Krajowym inspektoratom pracy i innym odpowiednim organom, w szczególności organom egzekwowania prawa, często potrzebny jest natychmiastowy dostęp do danych i informacji posiadanych przez zagraniczne organy krajowe. Sprawna i szybka wymiana danych odgrywa zatem zasadniczą rolę w ograniczaniu pracy nierejestrowanej, należy jednak przy czym dostrzegać znaczenie ochrony danych.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10b) Aby skutecznie funkcjonować oraz prowadzić systematyczne i częste kontrole, krajowe systemy inspekcji pracy powinny być sprawnie zorganizowane i powinny dysponować wystarczającą liczbą wykwalifikowanych pracowników.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Celem platformy będzie usprawnianie wymiany najlepszych praktyk i informacji, stworzenie na szczeblu UE ram rozwoju wiedzy specjalistycznej i analizy oraz poprawa koordynacji operacyjnej działań między różnymi krajowymi organami państw członkowskich zajmującymi się egzekwowaniem prawa.

(11) Platforma powinna przyczynić się do eliminacji przypadków naruszania zasady swobodnego przepływu, które przybierają formę pracy nierejestrowanej. W tym celu platforma powinna dążyć do ułatwienia i usprawnienia wymiany najlepszych praktyk i informacji, a także do wypracowania na szczeblu Unii wspólnego postrzegania i analizy, między innymi, nowych i pojawiających się stosunków pracy oraz do rozwoju wiedzy specjalistycznej o nich. Powinna również zwiększać wiedzę dzięki stworzeniu banku wiedzy, badać sposoby usprawnienia wymiany danych, proponować wspólne sesje szkoleniowe i wymiany pomiędzy inspektoratami pracy, wspierać skuteczne mechanizmy kontroli i przyczyniać się do poprawy koordynacji operacyjnej działań między różnymi krajowymi organami państw członkowskich zajmującymi się egzekwowaniem prawa. Ponadto platforma ułatwi wymianę najlepszych praktyk i informacji.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Na podstawie informacji zgromadzonych w czasie pracy platforma powinna proponować standardy i doradzać, w razie konieczności, przy opracowywaniu przepisów dotyczących pracy nierejestrowanej oraz rozwijać swoje zdolności w charakterze doradcy w zakresie wymaganych działań i instrumentów politycznych.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b) Określanie, analiza i rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z egzekwowaniem prawa Unii w zakresie warunków pracy i ochrony socjalnej w pracy leżą głównie w gestii państw członkowskich i ich krajowych systemów inspekcji pracy. Wymagana jest zatem ścisła i skuteczna współpraca na szczeblu Unii.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Platforma powinna wykorzystywać wszystkie istotne źródła informacji, w szczególności badania, umowy dwustronne zawarte między państwami członkowskimi oraz wielostronne projekty współpracy, a także kształtować synergię pomiędzy istniejącymi na szczeblu UE instrumentami i strukturami w celu maksymalnego zwiększenia odstraszającego lub zapobiegawczego działania tych środków. Koordynacja operacyjna działań państw członkowskich mogłaby przybrać formę wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych. Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne strategie mogłyby przyczyniać się do zwiększania świadomości dotyczącej problemu pracy nierejestrowanej.

(12) Platforma powinna wykorzystywać wszystkie istotne źródła informacji, w szczególności badania, umowy dwustronne zawarte między państwami członkowskimi oraz wielostronne projekty współpracy, a także kształtować synergię pomiędzy istniejącymi na szczeblu UE instrumentami i strukturami w celu maksymalnego zwiększenia odstraszającego lub zapobiegawczego działania tych środków. Koordynacja operacyjna działań państw członkowskich mogłaby przybrać formę wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych. Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne strategie, bazujące na polityce i strategiach zwiększania wiedzy o pracy nierejestrowanej, które w różnej mierze już istnieją w państwach członkowskich, mogłyby przyczyniać się do zwiększania świadomości dotyczącej problemu pracy nierejestrowanej. Platforma powinna także angażować podmioty pozarządowe będące ważnym źródłem informacji. Platforma powinna przyczynić się do wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, między innymi proponując innowacyjne strategie współpracy transgranicznej i wprowadzając je w życie, a także oceniając doświadczenia z takiej współpracy celem wyciągnięcia wniosków w perspektywie przyszłych działań politycznych.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Platforma nie powinna jedynie pełnić roli biernego organu ds. inwentaryzacji i oceny. Powinna również aktywnie przyczyniać się do zapobiegania pracy nierejestrowanej, opracowując praktyczne wskazówki, jak przeciwdziałać zorganizowanym formom i sieciom pracy nierejestrowanej oraz informując na bieżąco zainteresowane organy i podmioty. W tym celu platforma powinna omawiać strategie oraz proponować środki i instrumenty, które mogłyby przyczynić się do lepszego zapobiegania zorganizowanym formom i sieciom pracy nierejestrowanej, kontrolowania ich i karania za nie oraz do ułatwienia zachowania zgodności z odpowiednimi przepisami.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Kwestią pracy nierejestrowanej zajmują się zasadniczo trzy rodzaje krajowych organów egzekwowania prawa: inspektoraty pracy, inspektoraty zabezpieczenia społecznego i organy podatkowe. W niektórych przypadkach zaangażowane są również organy migracyjne i służby zatrudnienia, a także organy celne, policja, prokuratura i partnerzy społeczni.

(13) Często kwestią przeciwdziałania pracy nierejestrowanej zajmuje się kilka krajowych organów i podmiotów egzekwowania prawa, w tym inspektoraty pracy, inspektoraty zabezpieczenia społecznego i instytucje zabezpieczenia społecznego, inspektoraty BHP i organy podatkowe. W niektórych przypadkach zaangażowane są również organy migracyjne i służby zatrudnienia, a także organy celne, policja, prokuratura i partnerzy społeczni.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić określony zestaw polityk przy wsparciu w postaci ustrukturyzowanej współpracy między właściwymi organami. Współpraca ta powinna obejmować wszystkie organy krajowe prowadzące działania w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej lub zniechęcania do niej bądź uczestniczące w takich działaniach.

(14) W celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić dostosowany do indywidualnych potrzeb zestaw polityk oparty na ustrukturyzowanej współpracy między wszystkimi właściwymi organami. Współpraca ta powinna obejmować wszystkie organy krajowe i przedstawicieli partnerów społecznych oraz może w stosownych przypadkach obejmować również inne podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem pracy nierejestrowanej i ochroną niezarejestrowanych pracowników lub uczestniczące w takich działaniach. W tym kontekście zasadnicze znaczenie ma także wspieranie współpracy między odpowiednimi podmiotami niepublicznymi.

Poprawka       31

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Aby zagwarantować skuteczność i powodzenie platformy, należy zwiększyć rolę inspektoratów pracy w państwach członkowskich.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) W ramach dążenia do realizacji tych celów platformę powinny wspierać „pojedyncze punkty kontaktowe” w poszczególnych państwach członkowskich, uprawnione do utrzymywania kontaktów z krajowymi organami zajmującymi się wielorakimi aspektami pracy nierejestrowanej.

(15) W dążeniu do realizacji tych celów platformę powinien wspierać wysoki rangą przedstawiciel każdego z państw członkowskich, uprawniony do utrzymywania kontaktów z organami krajowymi, regionalnymi i unijnymi oraz z innymi podmiotami, zwłaszcza partnerami społecznymi, zajmującymi się wielorakimi aspektami pracy nierejestrowanej. Działalność platformy powinna pozostać na szczeblu eksperckim.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a) Wysocy rangą przedstawiciele powinni utrzymywać kontakty w zakresie działalności platformy ze wszystkimi organami egzekwowania prawa uczestniczącymi w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej i tym samym angażować wszystkie zainteresowane strony i umożliwiać ich wkład w prace platformy lub jej grup roboczych, jeżeli omawiane są zagadnienia objęte zakresem ich kompetencji.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Platforma powinna angażować partnerów społecznych na szczeblu UE, zarówno w kontekście międzysektorowym, jak i w sektorach szczególnie dotkniętych problemem pracy nierejestrowanej, a także współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), oraz unijnymi agencjami zdecentralizowanymi, w szczególności z Eurofound i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Uczestnictwo Eurofound i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w pracach platformy w charakterze obserwatorów nie będzie stanowić rozszerzenia ich dotychczasowych uprawnień.

(16) Platforma powinna angażować partnerów społecznych na szczeblu UE, zarówno w wymiarze międzysektorowym, jak i w sektorach, które są albo szczególnie dotknięte problemem pracy nierejestrowanej, albo odgrywają szczególną rolę w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej, a także współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, jak MOP i Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), oraz unijnymi agencjami zdecentralizowanymi.

Poprawka       35

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a) Eurofound powinien odgrywać centralną rolę w tworzeniu interaktywnego banku wiedzy, mającego na celu wzmocnienie współpracy w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, a także przy ocenie wpływu pracy nierejestrowanej na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b) Komitet Starszych Inspektorów Pracy (SLIC) ustanowiono na mocy decyzji Komisji 95/319/WE1a w celu rozwiązywania problemów związanych z egzekwowaniem przepisów Unii w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przez państwa członkowskie. Aby uniknąć pokrywania się działań i stworzyć synergię, w platformie powinien uczestniczyć także obserwator z ramienia tego komitetu.

 

____________

 

1a Decyzja Komisji 95/319/WE z dnia 12 lipca 1995 r. ustanawiająca Komitet Starszych Inspektorów Pracy (Dz.U. L 188 z 9.8.1995, s. 11).

Poprawka       37

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Platforma może powoływać grupy robocze w celu zbadania konkretnych zagadnień i powinna mieć do dyspozycji specjalistyczną wiedzę osób posiadających szczególne kompetencje.

(19) Platforma może powoływać grupy robocze w celu zbadania konkretnych zagadnień, takich jak ukierunkowane strategie na rzecz pracowników w sektorze nieformalnym, zwłaszcza osób młodych, starszych i kobiet, a w szczególności kobiet niepełnosprawnych i imigrantek, a także zbadania przyczyn pracy nierejestrowanej, i powinna mieć do dyspozycji specjalistyczną wiedzę osób posiadających szczególne kompetencje.

Uzasadnienie

Praca wykonywana w prywatnych gospodarstwach domowych, w tym usługi domowe, takie jak sprzątanie, opieka nad dziećmi czy osobami starszymi, jest często nierejestrowana i wykonywana przez kobiety. Od samego początku istnienia platformy należy przewidzieć grupę roboczą ds. warunków pracy kobiet wykonujących pracę nierejestrowaną oraz skutków dla ich ubezpieczenia społecznego. Ważne jest również, by platforma zajęła się powtarzającymi się przyczynami podejmowania przez pracowników pracy nierejestrowanej oraz by państwa członkowskie podjęły dyskusję nad sposobem zaradzenia tym przyczynom.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Platforma będzie współpracować z odpowiednimi grupami ekspertów i komitetami na szczeblu UE, których praca ma związek z kwestią pracy nierejestrowanej.

(20) Platforma powinna współpracować z odpowiednimi grupami ekspertów, komitetami i zainteresowanymi stronami, których działalność ma związek z przeciwdziałaniem pracy nierejestrowanej.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 20 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(20a) Prace platformy powinny wnosić wkład we wspólne sprawozdanie Komisji na temat zatrudnienia w odniesieniu do przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Platforma i jej zadania powinny być finansowane za pośrednictwem osi Progress Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) w ramach środków określonych przez władzę budżetową.

(21) Platforma i jej zadania powinny być finansowane za pośrednictwem osi Progress Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) w ramach środków określonych przez władzę budżetową. Komisja powinna pilnować, aby platforma wykorzystywała środki finansowe przeznaczone na jej pracę w przejrzysty i oszczędny sposób.

Poprawka       41

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Komisja podejmie konieczne kroki administracyjne w celu utworzenia sieci,

(22) Komisja podejmie konieczne kroki administracyjne w celu utworzenia platformy,

Poprawka       42

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Choć platforma stanowi pożyteczny pierwszy krok w kierunku lepszej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, nie powinna być postrzegana jako jedyny możliwy instrument Unii służący przeciwdziałaniu temu zjawisku. W szczególności Komisja powinna nadal monitorować obowiązujące prawo krajowe i unijne, aby określić, czy sprzyja ono bezpośrednio lub pośrednio pracy nierejestrowanej.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się platformę na rzecz usprawnienia unijnej współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej, zwaną dalej „platformą”.

1. Niniejszym ustanawia się europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy na szczeblu Unii w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, zwaną dalej „platformą”.

 

Poprawka  44

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) krajowe organy egzekwowania prawa wyznaczone przez wszystkie państwa członkowskie,

a) jeden wysoki rangą przedstawiciel wyznaczony przez każde z państw członkowskich, reprezentujący krajowe organy egzekwowania prawa lub inne podmioty zajmujące się przeciwdziałaniem pracy nierejestrowanej, upoważniony do udziału w imieniu tego państwa członkowskiego we wszystkich działaniach związanych z platformą,

Poprawka  45

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) maksymalnie czterech przedstawicieli międzysektorowych partnerów społecznych zorganizowanych na szczeblu Unii, wyznaczonych przez samych partnerów społecznych, reprezentujących po równo pracowników i pracodawców.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. W posiedzeniach platformy mogą uczestniczyć jako obserwatorzy, na warunkach określonych w jej regulaminie:

3. Następujące zainteresowane strony powinny aktywnie uczestniczyć w posiedzeniach platformy jako obserwatorzy, przy czym ich wkład jest należycie uwzględniany na warunkach określonych w jej regulaminie:

Poprawka       47

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przedstawiciele międzysektorowych partnerów społecznych na szczeblu Unii, a także partnerzy społeczni w sektorach, w których często występuje praca nierejestrowana;

a) maksymalnie 14 przedstawicieli partnerów społecznych w sektorach, w których często występuje praca nierejestrowana, wyznaczonych przez samych partnerów społecznych, reprezentujących po równo pracowników i pracodawców;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – litery od b a do b d (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) przedstawiciel Komitetu Starszych Inspektorów Pracy;

 

bb) przedstawiciel Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego ustanowionej na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/20041a;

 

bc) przedstawiciel sieci publicznych służb zatrudnienia;

 

bc) przedstawiciel Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) i przedstawiciel Komitetu Regionów (KR);

 

bd) przedstawiciel Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

 

______________

 

1a DZ.U. L …

Poprawka  49

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przedstawiciele państw EOG.

d) przedstawiciel każdego z państw trzecich należących do EOG.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

 

Definicje

 

Do celów niniejszej decyzji „przeciwdziałanie pracy nierejestrowanej” oznacza zapobieganie pracy nierejestrowanej, zniechęcanie do niej i zwalczanie pracy nierejestrowanej, a także zachęcanie do pracy rejestrowanej i promowanie jej.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 2

Artykuł 2

Cele

Cele

 

Nadrzędnym celem platformy jest wnoszenie na szczeblu Unii wartości dodanej do wysiłków państw członkowskich i instytucji Unii, które zmierzają do skutecznego rozwiązania złożonego problemu pracy nierejestrowanej i poradzenia sobie z jego wielorakimi implikacjami i konsekwencjami, co obejmuje zachęcanie do pracy rejestrowanej i promowanie jej.

Platforma, o której mowa w art. 1 ust. 1, przyczynia się do lepszego egzekwowania przepisów prawa unijnego i krajowego, ograniczania skali pracy nierejestrowanej i zwiększania liczby formalnych stanowisk pracy, co powinno zapobiegać pogorszeniu jakości pracy, a także do wspierania integracji na rynku pracy i włączenia społecznego poprzez:

Platforma, o której mowa w art. 1 ust. 1, przyczynia się w związku z tym do udoskonalenia i lepszego egzekwowania przepisów prawa unijnego i krajowego, ograniczania skali pracy nierejestrowanej i zwiększania liczby formalnych stanowisk pracy. Tym samym platforma pomaga osiągnąć cele Unii w zakresie zatrudnienia, tworząc skuteczniejsze ramy Unii dla zatrudnienia oraz bezpieczeństwa i higieny pracy i zapobiegając w ten sposób pogorszeniu jakości pracy, wspiera integrację na rynku pracy i włączenie społeczne poprzez:.

a) poprawę współpracy na szczeblu UE między różnymi organami egzekwowania prawa poszczególnych państw członkowskich na rzecz skuteczniejszego i bardziej efektywnego zapobiegania pracy nierejestrowanej, w tym fikcyjnemu samozatrudnieniu, i zniechęcania do tego rodzaju praktyk;

a) poprawę skutecznej i ścisłej współpracy na szczeblu Unii między odpowiednimi organami egzekwowania prawa poszczególnych państw członkowskich i innymi zaangażowanymi podmiotami na rzecz skuteczniejszego i bardziej efektywnego zapobiegania pracy nierejestrowanej we wszelkich jej formach, w tym fikcyjnemu samozatrudnieniu, zniechęcania do tego rodzaju praktyk i zwalczania ich;

b) poprawę potencjału technicznego różnych organów egzekwowania prawa państw członkowskich w zakresie zwalczania transgranicznych aspektów pracy nierejestrowanej;

b) pomoc różnym organom egzekwowania prawa państw członkowskich w skutecznym przeciwdziałaniu transgranicznym aspektom pracy nierejestrowanej i powiązanej z nią nieuczciwej konkurencji i zakłóceniom rynku oraz w rozwiązywaniu tych problemów;

c) zwiększanie świadomości społecznej co do pilnej potrzeby działania oraz zachęcanie państw członkowskich do wzmożenia wysiłków w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.

c) zwiększanie świadomości społecznej w zakresie kwestii związanych z pracą nierejestrowaną i potrzeby odpowiedniego działania oraz zachęcanie państw członkowskich do pilnego wzmożenia wysiłków w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) koordynacja transgranicznych działań operacyjnych.

c) pobudzanie i ułatwianie praktycznych, skutecznych i sprawnych transgranicznych działań operacyjnych;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – akapit pierwszy – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) przyczynianie się do przekrojowego rozumienia spraw związanych z pracą nierejestrowaną.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 4

Artykuł 4

Zadania

Zadania

1. W celu realizacji swojej misji platforma wykonuje w szczególności następujące zadania:

1. W celu realizacji swojej misji platforma wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) podnoszenie poziomu wiedzy na temat pracy nierejestrowanej dzięki opracowaniu wspólnych pojęć i narzędzi pomiaru oraz promowaniu wspólnych analiz porównawczych i związanych z nimi odpowiednich wskaźników;

a) podnoszenie poziomu wiedzy na temat wszystkich form pracy nierejestrowanej – również w odniesieniu do jej przyczyn i różnic regionalnych – dzięki opracowaniu wspólnych pojęć, w tym kompleksowych definicji istniejących i nowych form pracy nierejestrowanej, wskaźników, metodologii gromadzenia danych i narzędzi pomiaru oraz promowaniu wspólnych analiz porównawczych i badań;

 

aa) podnoszenie poziomu wiedzy i wzajemnego zrozumienia w zakresie zróżnicowanych krajowych systemów inspekcji pracy i praktyk przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, skutków pracy nierejestrowanej, w tym transgranicznej pracy nierejestrowanej, w odniesieniu do nieuczciwej konkurencji i zakłóceń rynku, a także niepewnych warunków pracy osób wykonujących pracę nierejestrowaną;

 

b) rozwój analizy skuteczności różnych środków polityki w zakresie ograniczania występowania pracy nierejestrowanej, w tym środków zapobiegawczych i represyjnych, jak również ogólnie środków odstraszających;

b) analizowanie skuteczności i skutków różnych środków polityki w zakresie ograniczania występowania pracy nierejestrowanej, takich jak zapobieganie i zniechęcanie, a także środków zachęcających, które pobudzają i propagują pracę rejestrowaną;

c) tworzenie narzędzi, np. banku wiedzy różnych praktyk i środków, w tym umów dwustronnych stosowanych w państwach członkowskich w celu zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej;

c) tworzenie skutecznych narzędzi, np. interaktywnego banku wiedzy różnych praktyk i środków w oparciu o ich stosowanie w różnych modelach rynku pracy, w tym umów dwustronnych i wielostronnych stosowanych w państwach członkowskich w celu przeciwdziałania pracy nierejestrowanej;

d) przyjmowanie niewiążących wytycznych dla inspektorów, podręczników dobrych praktyk oraz wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej;

d) opracowywanie wytycznych dotyczących egzekwowania przepisów, podręczników dobrych praktyk oraz wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w celu przeciwdziałania pracy nierejestrowanej oraz monitorowanie postępów we wdrażaniu wytycznych;

e) rozwój form współpracy zwiększających techniczne możliwości zwalczania transgranicznych aspektów pracy nierejestrowanej poprzez przyjęcie jednolitych ram wspólnych operacji w zakresie inspekcji i wymiany personelu;

e) rozwój ścisłej współpracy w celu poprawy zdolności krajowych systemów inspekcji pracy w zakresie kontroli i przeciwdziałania transgranicznym aspektom pracy nierejestrowanej za pomocą takich działań jak wspólne operacje, odpowiednie bazy danych i wymiany personelu;

 

ea) sporządzanie i publikowanie informacji ułatwiających działalność krajowych systemów inspekcji pracy;

f) zbadanie sposobów poprawy wymiany danych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, w tym rozpatrzenie możliwości wykorzystania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) i systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI);

f) opracowanie wiarygodnego i skutecznego systemu szybkiej wymiany informacji oraz poprawa wymiany danych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, w tym rozpatrzenie możliwości wykorzystania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/20121a, i systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI);

 

fa) przyczynienie się do określenia obszarów pracy nierejestrowanej, w których prawo Unii nie osiąga zamierzonych celów;

g) rozwój trwałych zdolności do prowadzenia szkoleń dla organów egzekwowania prawa oraz przyjęcie jednolitych ram prowadzenia wspólnych szkoleń;

g) rozwój i udoskonalenie trwałych zdolności do prowadzenia szkoleń dla organów egzekwowania prawa oraz przyjęcie jednolitych ram prowadzenia wspólnych szkoleń w celu wsparcia państw członkowskich w wypełnianiu ich obowiązków, między innymi tych wynikających z konwencji MOP nr 81;

h) organizowanie wzajemnych ocen w celu śledzenia postępów państw członkowskich w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, w tym wsparcie wdrażania wydanych przez Radę zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej lub zapobiegania jej;

h) organizowanie wzajemnych ocen w celu śledzenia postępów państw członkowskich w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, w tym wsparcie wdrażania wydanych przez Radę zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej lub zapobiegania jej oraz propagowanie odpowiednich działań;

 

ha) przedstawianie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosków dotyczących uwzględnienia w zaleceniach dla poszczególnych krajów odpowiednich działań dotyczących szczególnych aspektów przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, a także skutków niepodejmowania działań w danych państwach członkowskich;

 

hb) dostarczanie Komisji, Parlamentowi Europejskiemu lub Radzie opinii i wniosków na temat zagadnień związanych z lepszym stanowieniem i egzekwowaniem prawa Unii w dziedzinie warunków pracy i ochrony socjalnej w państwach członkowskich w odniesieniu do przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, a także skutków niepodejmowania działań;

 

hc) zachęcanie, w stosownych przypadkach, do aktywnej współpracy pomiędzy organami egzekwowania prawa z państw członkowskich i z państw trzecich w celu rozwiązania problemów związanych z pracą nierejestrowaną dotyczących tych państw trzecich;

i) zwiększanie świadomości problemu poprzez wspólne działania, np. kampanie europejskie, oraz przyjęcie strategii regionalnych lub ogólnounijnych, w tym podejść sektorowych.

i) zwiększanie świadomości problemu poprzez wspólne działania, np. kampanie europejskie, oraz przyjęcie strategii regionalnych lub ogólnounijnych, w tym podejść sektorowych.

 

ia) zachęcanie władz krajowych i innych organów, by udzielały porad i informacji pracownikom poszkodowanym w wyniku pracy nierejestrowanej.

2. Platforma realizuje swoje zadania z wykorzystaniem wszelkich odpowiednich źródeł informacji, w tym badań oraz wielostronnych projektów współpracy, a także z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów i struktur unijnych oraz doświadczeń wynikających z właściwych umów dwustronnych. Platforma nawiązuje właściwą współpracę z Eurofound oraz EU-OSHA.

2. Platforma realizuje swoje zadania z wykorzystaniem wszelkich odpowiednich źródeł informacji, w tym badań oraz wielostronnych projektów współpracy, a także z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów i struktur unijnych oraz doświadczeń wynikających z właściwych umów dwustronnych.

 

2a. Platforma nawiązuje odpowiednią współpracę z Eurofoundem, zwłaszcza w zakresie stworzenia interaktywnego banku wiedzy jako dodatkowego zadania agencji, jak również z EU-OSHA.

 

_________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE (,,rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka  55

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

Artykuł 5

Pojedynczy punkt kontaktowy

Wysocy rangą przedstawiciele

1. Każde państwo członkowskie wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy pełniący funkcję członka platformy. Może również wyznaczyć jednego członka zastępczego.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza wysokiego rangą przedstawiciela, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), pełniącego funkcję członka platformy. Może również wyznaczyć zastępcę, który w razie konieczności będzie uczestniczył w posiedzeniach platformy.

 

2. Przy wyznaczaniu przedstawicieli państwa członkowskie uwzględniają wszelkie organy publiczne, które uczestniczą w zapobieganiu pracy nierejestrowanej lub zniechęcaniu do niej, np. inspekcje pracy, organy ds. zabezpieczenia społecznego, organy podatkowe, służby zatrudnienia i organy ds. migracji, zwane dalej „organami egzekwowania prawa”. Mogą również, zgodnie z krajowym prawem lub praktyką, angażować partnerów społecznych.

2. Przy wyznaczaniu wysokiego rangą przedstawiciela i zastępcy państwa członkowskie uwzględniają wszystkie właściwe organy, które uczestniczą w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej w wymiarze wewnętrznym lub transgranicznym, takie jak inspekcje pracy, organy ds. zabezpieczenia społecznego, organy podatkowe, służby zatrudnienia i organy ds. migracji, zwane dalej „organami egzekwowania prawa”. Zgodnie z krajowym prawem lub praktyką państwa członkowskie powinny również angażować partnerów społecznych i inne właściwe podmioty.

3. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wykaz i dane kontaktowe wszystkich organów egzekwowania prawa, uczestniczących w zapobieganiu pracy nierejestrowanej lub zniechęcaniu do niej.

3. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wykaz i dane kontaktowe wszystkich organów egzekwowania prawa oraz – zgodnie z krajowym prawem lub praktyką – partnerów społecznych i innych właściwych podmiotów uczestniczących w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej.

4. Pojedyncze punkty kontaktowe utrzymują kontakt w zakresie działalności platformy ze wszystkimi organami egzekwowania prawa, uczestniczącymi w zapobieganiu pracy nierejestrowanej lub zniechęcaniu do niej, oraz zapewniają ich udział w posiedzeniach lub wkład w prace platformy lub jej grup roboczych, jeżeli omawiane są zagadnienia objęte zakresem ich kompetencji.

4. Wysocy rangą przedstawiciele, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. a), utrzymują regularny kontakt ze wszystkimi krajowymi organami egzekwowania prawa oraz – zgodnie z krajowym prawem lub praktyką – z partnerami społecznymi i innymi właściwymi podmiotami uczestniczącymi w przeciwdziałaniu pracy nierejestrowanej, angażując tym samym wszystkie zainteresowane strony.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 6

skreślony

Przedstawiciele partnerów społecznych

 

1. Przedstawiciele partnerów społecznych na szczeblu międzysektorowym, a także partnerzy społeczni w sektorach, w których często występuje praca nierejestrowana, mogą uczestniczyć w posiedzeniach platformy w charakterze obserwatorów, zgodnie z procedurą określoną przez ich macierzyste organizacje.

 

2 Na podstawie propozycji międzysektorowych i sektorowych partnerów społecznych na szczeblu unijnym, wspomniana grupa obserwatorów składa się z:

 

a) maksymalnie 8 obserwatorów reprezentujących partnerów społecznych na szczeblu międzysektorowym (reprezentujących w równej mierze organizacje pracodawców i pracowników),

 

b) maksymalnie 10 obserwatorów reprezentujących partnerów społecznych z sektorów, w których często występuje praca nierejestrowana (reprezentujących w równej mierze organizacje pracodawców i pracowników).

 

Poprawka  57

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 7

Artykuł 7

Działalność

Działalność

1. Komisja koordynuje prace platformy i przewodniczy jej posiedzeniom.

1. Komisja koordynuje prace platformy, a przedstawiciel Komisji w platformie współprzewodniczy jej posiedzeniom. Członkowie platformy wybierają ze swego grona drugiego, równoprawnego współprzewodniczącego oraz dwóch zastępców. Współprzewodniczący i zastępcy tworzą prezydium platformy (zwane dalej „prezydium”).

 

1a. Posiedzenia platformy zwołuje się co najmniej dwa razy w roku.

2. W celu realizacji swojej misji platforma przyjmuje większością głosów:

2. W celu realizacji swojej misji platforma przyjmuje większością głosów:

a) regulamin wewnętrzny, obejmujący m.in. zasady podejmowania decyzji na forum platformy,

a) regulamin wewnętrzny, obejmujący m.in. zasady podejmowania decyzji na forum platformy,

b) dwuletni program prac platformy, określający m.in. jej szczegółowe zadania i przewidujący regularne składanie sprawozdań z działań platformy co dwa lata,

b) roczny oraz wieloletni program prac platformy, określający m.in. szczegółowe zadania platformy i uwzględniający działania podjęte w poprzednim roku (poprzednich latach),

c) decyzje o ustanowieniu grup roboczych w celu zbadania zagadnień określonych w programach prac platformy. Grupy robocze są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swoich zadań.

c) decyzje o ustanowieniu grup roboczych w celu zbadania zagadnień określonych w programach prac platformy, którym to grupom roboczym przewodniczy jeden z członków platformy i które są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swoich zadań,

 

ca) roczne sprawozdanie z działalności.

3. Do uczestnictwa w obradach platformy lub grupy roboczej mogą na zasadzie jednostkowych przypadków być zapraszani eksperci posiadający specjalistyczne kompetencje w dziedzinach będących przedmiotem dyskusji, o ile jest to pomocne lub konieczne.

3. Do uczestnictwa w obradach platformy lub grupy roboczej prezydium może na zasadzie jednostkowych przypadków zapraszać ekspertów posiadających specjalistyczne kompetencje w dziedzinach będących przedmiotem dyskusji, o ile jest to uznane za pomocne lub konieczne.

4. Platformę wspiera sekretariat zapewniony przez Komisję. Sekretariat przygotowuje posiedzenia i programy prac platformy oraz jej sprawozdania.

4. Platformę wspiera sekretariat zapewniony przez Komisję. Sekretariat w ścisłej współpracy z prezydium i pod jego nadzorem przygotowuje posiedzenia, projekty programów prac platformy oraz projekty jej sprawozdań. Monitoruje również realizację zaleceń platformy.

 

4a. Prace platformy prowadzone są zgodnie z zasadą przejrzystości, jak zapisano w art. 15 TFUE.

5. Komisja regularnie informuje Parlament Europejski i Radę o działalności platformy.

5. Platforma przekazuje Komisji programy prac, o których mowa w ust. 2 lit. b), oraz sprawozdania, o których mowa w ust. 2 lit. ca). Komisja przekazuje programy prac i sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 8

Artykuł 8

Współpraca

Współpraca

Platforma w stosownych przypadkach współpracuje z innymi odpowiednimi grupami ekspertów i komitetami na szczeblu Unii, których praca ma związek z pracą nierejestrowaną, w szczególności z Komitetem Starszych Inspektorów Pracy (SLIC), Komitetem Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, Komitetem Zatrudnienia (EMCO), Komitetem Ochrony Socjalnej (SPC) i grupą roboczą ds. współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Można również organizować wspólne posiedzenia.

1. Platforma w stosownych przypadkach współpracuje z innymi odpowiednimi grupami ekspertów i komitetami na szczeblu Unii, których praca ma związek z pracą nierejestrowaną, w szczególności z Komitetem Starszych Inspektorów Pracy (SLIC), Komitetem Ekspertów ds. Delegowania Pracowników, Komisją Administracyjną ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, platformą UE H5NCP, Komitetem Zatrudnienia (EMCO), Komitetem Ochrony Socjalnej (SPC) i grupą roboczą ds. współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Z myślą o efektywniejszej pracy i silniejszym oddziaływaniu można organizować wspólne posiedzenia. Protokoły takich posiedzeń przekazuje się w rozsądnym czasie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

1a. Unika się powielania prac wykonanych przez inne organy na szczeblu Unii. W tym celu zasadnicze znaczenie mają przejrzystość i wymiana informacji.

Poprawka       59

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne zasoby na potrzeby wykonania niniejszej decyzji ustala się w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), którego roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach wyznaczonych ramami finansowymi.

Ogólne zasoby na potrzeby wykonania niniejszej decyzji ustala się w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), którego roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach wyznaczonych ramami finansowymi. Komisja dopilnowuje, by zasoby finansowe EaSI były wykorzystywane w sposób przejrzysty i efektywny.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Po upływie czterech lat od wejścia w życie niniejszej decyzji Komisja przedkłada sprawozdanie z jej stosowania Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów. W sprawozdaniu ocenia się w szczególności, w jakim stopniu platforma przyczyniła się do realizacji celów określonych w art. 2 oraz w jakim stopniu wypełniła zadania określone w art. 3 i w programach prac platformy.

Do dnia* … [cztery lata od wejścia w życie niniejszej decyzji], po konsultacji z platformą, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie dotyczące stosowania niniejszej decyzji oraz jej wartości dodanej. W sprawozdaniu ocenia się w szczególności, w jakim stopniu platforma przyczyniła się do realizacji celów określonych w art. 2, w jakim stopniu wypełniła misję określoną w art. 3, zrealizowała zadania określone w art. 4 zajęła się priorytetami określonymi w programach prac platformy. W sprawozdaniu określa się również niedociągnięcia i w stosownym przypadku przedstawia się wnioski dotyczące funkcjonowania platformy.

Poprawka       61

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Ochrona praw

 

Osoby zgłaszające przypadki pracy nierejestrowanej do platformy, bezpośrednio lub poprzez krajowe organy egzekwowania prawa, są chronione przed wszelkim niekorzystnym traktowaniem przez pracodawcę.

(1)

             Dz.U. C 458 z 19.12.2014, s. 43.

(2)

              Dz.U. C 415 z 20.11.2014, s. 37.


UZASADNIENIE

           Na samym początku ósmej kadencji Parlament Europejski został wezwany do podjęcia jednego z najbardziej niepokojących i złożonych problemów – problemu pracy nierejestrowanej. Złożoność tego wyzwania wynika z samego jego charakteru, tzn. chodzi o wszelką opłacaną działalność, która z samej swej natury jest legalna, ale która nie zostaje zgłoszona właściwym organom publicznym lub, jak w przypadku fikcyjnego samozatrudnienia, jest zadeklarowana fałszywie.

           W celu pomyślnego rozwiązania złożonego problemu pracy nierejestrowanej pierwszym krokiem musi być zatem obiektywne rozpatrzenie jej prawdziwego charakteru. Taka analiza istotnie ujawnia, że to faktycznie unikanie prawidłowej rejestracji stanowi bezpośrednią przyczynę szerokiego wachlarza wyjątkowo negatywnych implikacji i skutków związanych z taką pracą.

           We wniosku dotyczącym decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy Komisja na pierwszym miejscu stawia podejście zakładające egzekwowanie prawa, mające na celu zapobieganie pracy nierejestrowanej i zniechęcanie do niej. Przewiduje ono zacieśnioną współpracę w zwalczaniu naruszeń prawa pracy, unikania opodatkowania i naruszeń wymogów ochrony socjalnej – i bez wątpienia są to same w sobie sprawy budzące poważną troskę.

           Jednak coraz powszechniejsze staje się przekonanie, że egzekwowanie prawa musi iść w parze z proaktywną polityką i środkami umożliwiającymi uregulowanie statusu zatrudnionych, którzy nie zostali zarejestrowani, takimi jak ulgi podatkowe, obniżenie podatków i programy subsydiowania. Niemalejący poziom pracy nierejestrowanej w państwach członkowskich świadczy o tym, że istnieje zarówno popyt na nią, jak i jej podaż – stąd wynika potrzeba nie tyle eliminacji takiego zatrudnienia, co raczej objęcia go formalnym zakresem przepisów i regulacji społecznej gospodarki rynkowej.

           Z tego powodu głównym celem i założeniem nowej platformy europejskiej powinno być wnoszenie na szczeblu Unii wyraźnej wartości dodanej do wysiłków, których celem jest nie tylko zapobieganie pracy nierejestrowanej i zniechęcanie do niej, ale również – co może jest nawet ważniejsze – regulowanie statusu tak zatrudnionych osób. Potrzeba celowej proaktywnej polityki wynika z konieczności pobudzenia produkcji, aby przeciwdziałać utrzymującemu się niskiemu wzrostowi i deflacji.

           Taka polityka stała się jeszcze bardziej niezbędna w świetle niedawnych wyników badań Eurofoundu wskazujących na silną współzależność między rozmiarem i wzrostem szarej strefy gospodarki z jednej strony a polityką oszczędności polegającą na drastycznych cięciach budżetowych, coraz większej deregulacji i minimalizowaniu roli państwa z drugiej strony. Według tych samych badań alternatywne podejście przewidujące wzrost nakładów państwa na rynek pracy i świadczenia socjalne wiąże się ściśle ze znacząco mniejszą szarą strefą.

Należy zauważyć, że platforma będzie miejscem gromadzenia i wymiany wiarygodnych informacji dotyczących najlepszych praktyk i utrzymujących się problemów oraz miejscem współpracy w planowaniu i wdrażaniu skutecznych środków egzekwowania prawa i środków zachęcających.

Nie ma miejsca na samozadowolenie, jeśli chodzi o pilność działań, które należy podjąć, zważywszy na złożone i bardzo negatywne konsekwencje pracy nierejestrowanej, takie jak: bezlitosne wykorzystywanie oraz niepewne warunki pracy i życia milionów pracowników w całej Unii, rażąco nieuczciwa konkurencja, która poważnie szkodzi jednolitemu rynkowi, a także wysokie straty budżetów i systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich. Powinno też być jasne, że jedynie wspólne działania państw członkowskich i partnerów społecznych, wraz z innymi podmiotami, w tym na szczeblu regionalnym, we współpracy z instytucjami Unii i z wykorzystaniem jej potencjału, pozwolą z powodzeniem poradzić sobie z tą całą gamą najpoważniejszych wyzwań i niedociągnięć.

Takie rozumienie prawdziwej natury problemu pracy nierejestrowanej i proponowanych zadań platformy powinno umożliwić osiągnięcie porozumienia co do szeregu kwestii dotyczących członkostwa, udziału, procedur i podejmowania decyzji. Powinno również posłużyć za podstawę do ustanowienia programu prac, który by w pełni odpowiadał na palącą potrzebę celowych działań, aby odwrócić obecną tendencję upowszechniania się nierejestrowanej działalności w kierunku wzrostu uregulowanego zatrudnienia zapewniającego konsumentom godziwe warunki życia i potrzebne usługi, a jednocześnie sprzyjającego uczciwej konkurencji na rynku i trwałej stabilności budżetowej.


OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (23.1.2015)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Dennis de Jong

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W swojej rezolucji ze stycznia 2014 r. dotyczącej skutecznych inspekcji pracy Parlament Europejski wezwał do ściślejszej współpracy i wzmocnienia inspektoratów pracy w celu zwalczania pracy nierejestrowanej.

We wniosku z 2014 r. Komisja proponuje ustanowienie europejskiej platformy. Owa platforma powinna usprawnić współpracę na szczeblu UE w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej. Platforma skupiałaby różne krajowe organy egzekwowania prawa zaangażowane w walkę z pracą nierejestrowaną − zjawiskiem, które poważnie szkodzi warunkom pracy, uczciwej konkurencji oraz budżetom publicznym.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje ustanowienie tej platformy, choć krok ten sam w sobie nie wystarczy do podejmowania dalszych działań w zakresie poszczególnych wniosków, w tym wniosków ustawodawczych, określonych we wspomnianej powyżej rezolucji. Sprawozdawca proponuje wprowadzić poprawki w celu uczynienia platformy bardziej skuteczną w odniesieniu do jej zadań i celów.

W szczególności sprawozdawca rozważa objęcie fałszywie zadeklarowanej pracy zakresem decyzji. Zgłaszanie fałszywych danych dotyczących czasu pracy lub wynagrodzenia stanowi rodzaj fałszywie zadeklarowanej pracy, który nie może pozostać poza zakresem działań platformy.

Sprawozdawca wyraża również przekonanie, że platforma mogłaby przyczynić się do usprawnienia prowadzenia wspólnych kontroli przez państwa członkowskie. Wartość praktyczna platformy będzie zależeć w dużej mierze od wyników uzyskanych w zakresie tej formy współpracy operacyjnej. Z drugiej strony, rezultaty europejskich kampanii zwiększania świadomości budzą wątpliwości: takie kampanie są raczej bardziej skuteczne na szczeblu krajowym, w szczególności gdy partnerzy społeczni biorą aktywny udział w takich kampaniach. Z tego względu sprawozdawca opowiada się za zdecydowanym zaangażowaniem partnerów społecznych w działania platformy, jak również krajowych pojedynczych punktów kontaktowych.

Ponadto sprawozdawca uważa, że kluczowe znaczenie ma włączenie Parlamentu Europejskiego w ten proces i apeluje o to, by niezależny przedstawiciel mianowany przez tę instytucję wchodził w skład platformy, wraz z organami krajowymi i Komisją.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej.

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i fałszywie zadeklarowanej oraz zniechęcania do niej.

Uzasadnienie

Poprawka przekrojowa do całego tekstu. Włączenie nie tylko pozorowanego samozatrudnienia, lecz również innych rodzajów fałszywie zadeklarowanej pracy, jak np. fałszywych danych dotyczących czasu pracy lub wynagrodzenia, ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia platformie skutecznego działania.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Parlament Europejski w swojej rezolucji „Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie” z zadowoleniem przyjął inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia europejskiej platformy oraz wezwał do ściślejszej współpracy na szczeblu UE na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej27.

(4) Parlament Europejski w swojej rezolucji „Skuteczne inspekcje pracy jako strategia na rzecz poprawy warunków pracy w Europie” z zadowoleniem przyjął inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia europejskiej platformy oraz wezwał do ściślejszej współpracy na szczeblu UE na rzecz zwalczania pracy nierejestrowanej, ponieważ prowadzi ona do nieuczciwej konkurencji, która zakłóca rynek27.

__________________

__________________

27 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w Europie (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii poprawy warunków pracy w Europie (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Na szczeblu europejskim praca nierejestrowana zdefiniowana jest jako „wszelka działalność zarobkowa, zgodna z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich”7, a więc nie obejmuje żadnej działalności sprzecznej z prawem.

(5) Praca nierejestrowana zdefiniowana jest w komunikacie Komisji z dnia 24 października 2007 r. pt. „Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną” jako „wszelka działalność zarobkowa, zgodna z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszona władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich”7, a więc nie obejmuje żadnej działalności sprzecznej z prawem.

__________________

__________________

7 Komunikat Komisji „Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną” COM(2007)628 z dnia 24 października 2007 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:PL:HTML

7 Komunikat Komisji „Zaostrzenie walki z pracą niezgłoszoną” COM(2007)628 z dnia 24 października 2007 r. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:PL:HTML

Uzasadnienie

Odniesienie do komunikatu Komisji jest bardziej wyraźne i ukierunkowane niż zwykłe odniesienie do „szczebla europejskiegoˮ. Tekst jest zgodny z projektem ogólnego podejścia Rady.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Z pracą nierejestrowaną często wiąże się nadużywanie statusu osoby samozatrudnionej, czy to na szczeblu krajowym, czy w sytuacjach transgranicznych. Pozorowane samozatrudnienie występuje w sytuacji, gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu uniknięcia określonych zobowiązań prawnych lub podatkowych – jako pracująca na własny rachunek, mimo że wykonywana przez nią praca spełnia typowe kryteria stosunku pracy. Pozorowane samozatrudnienie jest zatem fałszywie zarejestrowaną pracą i powinno być objęte zakresem działań platformy.

(6) Platforma powinna zajmować się, poza pracą nierejestrowaną, fałszywie zadeklarowaną pracą. To pojęcie odnosi się do działalności zarobkowej, zgodnej z prawem ze względu na swój charakter, lecz niezgłoszonej we właściwy sposób władzom publicznym. Szczególnym rodzajem fałszywie zadeklarowanej pracy jest nadużywanie statusu osoby samozatrudnionej, czy to na szczeblu krajowym, czy w sytuacjach transgranicznych. Pozorowane samozatrudnienie występuje w sytuacji, gdy dana osoba jest zgłoszona – w celu uniknięcia określonych zobowiązań prawnych lub podatkowych – jako pracująca na własny rachunek, mimo że wykonywana przez nią praca spełnia typowe kryteria stosunku pracy. Pozorowane samozatrudnienie jest zatem fałszywie zarejestrowaną pracą i powinno być objęte zakresem działań platformy.

Uzasadnienie

Jak zauważył EKES, bez dalszych wyjaśnień pozorowane samozatrudnienie i nierejestrowana praca mogą wydawać się dwoma różnymi zjawiskami. Jednakże pozorowane samozatrudnienie uważane jest ogólnie za fałszywie zadeklarowaną pracę. Tym samym jest ściśle powiązane z pracą nierejestrowaną. Mogą występować również inne rodzaje fałszywie zadeklarowanej pracy, jak np. zgłaszanie fałszywych danych dotyczących czasu pracy lub wynagrodzenia. W celu rozwiania wszelkich nieporozumień dotyczących zakresu decyzji, konieczne jest uściślenie, że wszelkie rodzaje fałszywie zadeklarowanej pracy objęte są zakresem działań platformy.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Praca nierejestrowana ma poważne konsekwencje dla wykonujących ją pracowników, którzy zmuszeni są akceptować niepewne warunki zatrudnienia, znacznie niższe wynagrodzenie oraz bardzo ograniczoną ochronę na mocy przepisów w zakresie prawa pracy i ochrony socjalnej, co pozbawia ich odpowiednich świadczeń społecznych, uprawnień emerytalnych i dostępu do opieki zdrowotnej, a także możliwości rozwoju umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Praca nierejestrowana ma poważne skutki budżetowe, powodując spadek dochodów podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływa też negatywnie na poziom zatrudnienia, wydajność, przestrzeganie norm dotyczących warunków pracy, rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie. Podważa finansową trwałość systemów ochrony socjalnej, pozbawia pracowników odpowiednich świadczeń społecznych, powoduje obniżenie uprawnień emerytalnych i ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej.

(7) Praca nierejestrowana ma poważne skutki budżetowe, powodując spadek dochodów podatkowych i z tytułu ubezpieczeń społecznych. Wpływa też negatywnie na poziom zatrudnienia, wydajność, przestrzeganie norm dotyczących warunków pracy, rozwój umiejętności i uczenie się przez całe życie. Podważa finansową trwałość systemów ochrony socjalnej, pozbawia pracowników odpowiednich świadczeń społecznych, powoduje obniżenie uprawnień emerytalnych i ograniczenie dostępu do opieki zdrowotnej. Wpływa negatywnie na funkcjonowanie rynku wewnętrznego, prowadząc do nieuczciwej konkurencji zakłócającej rynek. Z problemem pracy nierejestrowanej należy zmierzyć się na szczeblu państw członkowskich, m.in. za pomocą efektywnych fiskalnych i socjalnych środków egzekwowania.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W licznych państwach członkowskich wprowadzono rozmaite strategie i działania zmierzające do rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej. Niektóre państwa członkowskie zawarły także porozumienia dwustronne i prowadziły wielostronne projekty dotyczące niektórych aspektów pracy nierejestrowanej. Platforma nie uniemożliwi stosowania dwustronnych porozumień lub uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.

(8) Praca nierejestrowana ma również negatywny wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. W licznych państwach członkowskich wprowadzono rozmaite strategie i działania zmierzające do rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej. Niektóre państwa członkowskie zawarły także porozumienia dwustronne i prowadziły wielostronne projekty dotyczące niektórych aspektów pracy nierejestrowanej. Platforma nie uniemożliwi stosowania dwustronnych porozumień lub uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej. Odpowiedzialność za zwalczanie pracy nierejestrowanej powinna spoczywać w głównej mierze na państwach członkowskich.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi na poziomie UE jest konieczne do tego, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej.

(10) Wzmocnienie aktywnej, opartej na wzajemnej pomocy, przejrzystości i poufności współpracy między państwami członkowskimi na poziomie UE jest konieczne, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej. Celem wzmocnionej współpracy jest zachęcanie do pracy rejestrowanej poprzez zmniejszenie biurokracji i wymogów administracyjnych, tym samym powodując, że praca nierejestrowana stanie się mniej atrakcyjna.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(10a) Krajowym inspektoratom pracy i organom egzekwowania prawa często potrzebny jest natychmiastowy dostęp do danych i informacji, jakimi dysponują zagraniczne organy krajowe. Sprawna i szybka wymiana danych jest zatem niezbędna do ograniczenia pracy nierejestrowanej.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Celem platformy będzie usprawnianie wymiany najlepszych praktyk i informacji, stworzenie na szczeblu UE ram rozwoju wiedzy specjalistycznej i analizy oraz poprawa koordynacji operacyjnej działań między różnymi krajowymi organami państw członkowskich zajmującymi się egzekwowaniem prawa.

(11) Wzmocnienie aktywnej, opartej na wzajemnej pomocy, przejrzystości i poufności współpracy między państwami członkowskimi na szczeblu UE jest konieczne, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej. Ponadto celem platformy będzie rozpowszechnianie pomiędzy państwami członkowskimi najlepszych praktyk dotyczących formułowania jasnych i prostych przepisów w celu ograniczenia ryzyka niezamierzonych błędów w szczególności wśród osób samozatrudnionych i MŚP.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Określanie, analiza i rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z egzekwowaniem prawa Unii w zakresie warunków pracy i ochrony socjalnej w pracy leżą głównie w gestii krajowych systemów inspekcji pracy, i dlatego wymagana jest ich ścisła i skuteczna współpraca na szczeblu Unii.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Platforma powinna wykorzystywać wszystkie istotne źródła informacji, w szczególności badania, umowy dwustronne zawarte między państwami członkowskimi oraz wielostronne projekty współpracy, a także kształtować synergię pomiędzy istniejącymi na szczeblu UE instrumentami i strukturami w celu maksymalnego zwiększenia odstraszającego lub zapobiegawczego działania tych środków. Koordynacja operacyjna działań państw członkowskich mogłaby przybrać formę wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych. Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne strategie mogłyby przyczyniać się do zwiększania świadomości dotyczącej problemu pracy nierejestrowanej.

(12) Platforma powinna wykorzystywać wszystkie istotne źródła informacji, w szczególności badania, umowy dwustronne zawarte między państwami członkowskimi, wielostronne projekty współpracy oraz sprawozdania dotyczące wdrażania prawodawstwa europejskiego w tym zakresie, a także kształtować synergię pomiędzy istniejącymi na szczeblu UE instrumentami i strukturami w celu maksymalnego zwiększenia odstraszającego lub zapobiegawczego działania tych środków. Koordynacja operacyjna działań państw członkowskich mogłaby przybrać formę wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych zgodnie z przepisami o ochronie danych, z wykorzystaniem − w stosownych przypadkach − systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) i systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI). Platforma mogłaby również promować prowadzenie wspólnych kontroli przez państwa członkowskie, szczególnie w przypadkach transgranicznych. Państwa członkowskie powinny być w stanie przestrzegać zaleceń platformy na zasadzie dobrowolności.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a) Platforma powinna uważnie śledzić wdrażanie nowych unijnych przepisów, które mogłyby wesprzeć walkę z pracą nierejestrowaną, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE1a w sprawie zamówień publicznych, zwłaszcza zamieszczonych w niej przepisów dotyczących podwykonawstwa i rażąco niskich ofert.

 

__________________

 

1aDyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65).

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Kwestią pracy nierejestrowanej zajmują się zasadniczo trzy rodzaje krajowych organów egzekwowania prawa: inspektoraty pracy, inspektoraty zabezpieczenia społecznego i organy podatkowe. W niektórych przypadkach zaangażowane są również organy migracyjne i służby zatrudnienia, a także organy celne, policja, prokuratura i partnerzy społeczni.

(13) Często kwestią ograniczenia pracy nierejestrowanej zajmuje się zasadniczo kilka krajowych organów egzekwowania prawa, w tym inspektoraty pracy, inspektoraty zabezpieczenia społecznego, inspektoraty BHP i organy podatkowe. W niektórych przypadkach zaangażowane są również organy migracyjne i służby zatrudnienia, a także organy celne, policja, prokuratura i partnerzy społeczni.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić określony zestaw polityk przy wsparciu w postaci ustrukturyzowanej współpracy między właściwymi organami. Współpraca ta powinna obejmować wszystkie organy krajowe prowadzące działania w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej lub zniechęcania do niej bądź uczestniczące w takich działaniach.

(14) W celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić określony zestaw polityk przy wsparciu w postaci ustrukturyzowanej współpracy między właściwymi organami. Platforma powinna obejmować wszystkie organy krajowe i inne zainteresowane strony prowadzące działania w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej lub zniechęcania do niej bądź uczestniczące w takich działaniach. Państwa członkowskie powinny zachować kompetencje w zakresie decydowania o tym, które organy będą ich reprezentantami w ramach różnych działań platformy.

Uzasadnienie

Niniejszy wniosek wynika z projektu ogólnego podejścia Rady i ma na celu uściślenie, że to w gestii państw członkowskich leży decyzja o tym, które organy krajowe będą w ich imieniu brały udział w działaniach platformy.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Platforma powinna angażować partnerów społecznych na szczeblu UE, zarówno w kontekście międzysektorowym, jak i w sektorach szczególnie dotkniętych problemem pracy nierejestrowanej, a także współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), oraz unijnymi agencjami zdecentralizowanymi, w szczególności z Eurofound i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Uczestnictwo Eurofound i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w pracach platformy w charakterze obserwatorów nie będzie stanowić rozszerzenia ich dotychczasowych uprawnień.

(16) Platforma powinna angażować Parlament Europejski, partnerów społecznych na szczeblu UE, zarówno w kontekście międzysektorowym, jak i w sektorach szczególnie dotkniętych problemem pracy nierejestrowanej, a także współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), oraz unijnymi agencjami zdecentralizowanymi, w szczególności z Eurofound i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Uczestnictwo Eurofound i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w pracach platformy w charakterze obserwatorów nie będzie stanowić rozszerzenia ich dotychczasowych uprawnień. Przedstawiciel Parlamentu Europejskiego powinien mieć status obserwatora w ramach platformy.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie do poprawki dotyczącej art. 1 ust. 2 lit. ba) (nowa).

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(17a) Komisja powinna publikować corocznie sprawozdanie z działalności platformy.

Uzasadnienie

Celem poprawki jest dostosowanie do poprawki dotyczącej art. 7 ust. 5a (nowy).

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(21) Platforma i jej zadania powinny być finansowane za pośrednictwem osi Progress Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) w ramach środków określonych przez władzę budżetową.

(21) Platforma i jej zadania powinny być finansowane za pośrednictwem osi Progress Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) w ramach środków określonych przez władzę budżetową. Komisja powinna dopilnować, by wykorzystanie zasobów finansowych w kontekście pracy platformy było przejrzyste i skuteczne.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22) Komisja podejmie konieczne kroki administracyjne w celu utworzenia sieci,

(22) Komisja podejmie konieczne kroki administracyjne w celu utworzenia platformy,

Uzasadnienie

Uściślenie, które znajduje się również w projekcie ogólnego podejścia Rady.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Choć platforma stanowi użyteczny pierwszy krok w kierunku lepszej współpracy między państwami członkowskimi w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, nie powinna być postrzegana jako jedyny instrument Unii służący przeciwdziałaniu temu zjawisku. Komisja powinna w szczególności kontynuować monitorowanie obowiązującego prawa krajowego i unijnego w celu określenia, czy bezpośrednio lub pośrednio sprzyja ono pracy nierejestrowanej.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się platformę na rzecz usprawnienia unijnej współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej, zwaną dalej „platformą”.

1. Niniejszym ustanawia się europejską platformę na rzecz usprawnienia współpracy między państwami członkowskimi na szczeblu Unii w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej, zwaną dalej „platformą”.

Uzasadnienie

Uściślenie współpracy zgodnie z projektem ogólnego podejścia Rady.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) poseł do Parlamentu Europejskiego będący członkiem przedmiotowo właściwej komisji lub niezależny przedstawiciel, wyznaczony przez Parlament Europejski,

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przedstawiciele państw EOG.

d) jeden przedstawiciel z każdego z państw EOG.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) poprawę współpracy na szczeblu UE między różnymi organami egzekwowania prawa poszczególnych państw członkowskich na rzecz skuteczniejszego i bardziej efektywnego zapobiegania pracy nierejestrowanej, w tym fikcyjnemu samozatrudnieniu, i zniechęcania do tego rodzaju praktyk;

a) poprawę skutecznej i ścisłej współpracy na szczeblu UE między różnymi organami egzekwowania prawa poszczególnych państw członkowskich i innymi zainteresowanymi stronami na rzecz skuteczniejszego i bardziej efektywnego zapobiegania pracy nierejestrowanej, w tym fałszywemu samozatrudnieniu, i zniechęcania do tego rodzaju praktyk;

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) koordynacja transgranicznych działań operacyjnych.

c) pobudzanie, inicjowanie, ułatwianie i propagowanie praktycznych, skutecznych i sprawnych transgranicznych działań operacyjnych oraz komunikacji między lokalnymi i regionalnymi urzędnikami z regionów przygranicznych w sprawie tych działań.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) rozwój analizy skuteczności różnych środków polityki w zakresie ograniczania występowania pracy nierejestrowanej, w tym środków zapobiegawczych i represyjnych, jak również ogólnie środków odstraszających;

b) analizowanie skuteczności różnych środków polityki w zakresie ograniczania występowania pracy nierejestrowanej, w tym zapobiegania i zniechęcania, jak również ogólnie środków zachęcających, a także analizowanie przyczyn zróżnicowanego poziomu pracy nierejestrowanej w poszczególnych państwach członkowskich i regionach;

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przyjmowanie niewiążących wytycznych dla inspektorów, podręczników dobrych praktyk oraz wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej;

d) opracowanie niewiążących wytycznych dla inspektorów, podręczników dobrych praktyk oraz wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej;

Uzasadnienie

Wprowadzone zostały niektóre elementy projektu ogólnego podejścia Rady, uściślające rodzaj współpracy.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f) zbadanie sposobów poprawy wymiany danych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, w tym rozpatrzenie możliwości wykorzystania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) i systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI);

f) zbadanie i zaproponowanie sposobów opracowania wiarygodnego i skutecznego systemu szybkiej wymiany informacji oraz poprawy wymiany danych zgodnie z unijnymi przepisami o ochronie danych, w tym rozpatrzenie możliwości wykorzystania systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI), ustanowionego na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/20121a, i systemu elektronicznej wymiany informacji dotyczących zabezpieczenia społecznego (EESSI);

 

__________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylające decyzję Komisji 2008/49/WE (,,rozporządzenie w sprawie IMI”) (Dz.U. L 316, z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h) organizowanie wzajemnych ocen w celu śledzenia postępów państw członkowskich w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej, w tym wsparcie wdrażania wydanych przez Radę zaleceń dla poszczególnych krajów w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej lub zapobiegania jej;

h) organizowanie wzajemnych ocen w celu śledzenia postępów państw członkowskich w zakresie zwalczania pracy nierejestrowanej;

Poprawka  30

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Państwa członkowskie dostarczają Komisji wykaz i dane kontaktowe wszystkich organów egzekwowania prawa, uczestniczących w zapobieganiu pracy nierejestrowanej lub zniechęcaniu do niej.

3. Państwa członkowskie dostarczają Komisji wykaz i dane kontaktowe wszystkich właściwych organów, uczestniczących w zapobieganiu pracy nierejestrowanej lub zniechęcaniu do niej.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Komisja koordynuje prace platformy i przewodniczy jej posiedzeniom.

1. Komisja promuje i usprawnia prace platformy i przewodniczy jej posiedzeniom.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Komisja publikuje corocznie sprawozdanie z działalności platformy.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Platforma powinna, w miarę możliwości, powstrzymywać się od powielania prac realizowanych już przez inne organy i, zamiast tego, koordynować z nimi działania w celu wymiany informacji.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ogólne zasoby na potrzeby wykonania niniejszej decyzji ustala się w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), którego roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach wyznaczonych ramami finansowymi.

Ogólne zasoby na potrzeby wykonania niniejszej decyzji ustala się w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI), którego roczne środki zatwierdza władza budżetowa w granicach wyznaczonych ramami finansowymi. Komisja dopilnowuje, by wykorzystanie zasobów finansowych Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) było przejrzyste i skuteczne.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 11a

 

Obrona praw

 

Osoby przekazujące platformie sprawy dotyczące nierejestrowanej pracy, bezpośrednio lub za pośrednictwem krajowych organów egzekwowania prawa lub obserwatorów platformy, są chronione przed jakimkolwiek niekorzystnym traktowaniem ze strony pracodawcy.

PROCEDURA

Tytuł

Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Odsyłacze

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

16.4.2014

Sprawozdawca

Data powołania

Dennis de Jong

17.7.2014

Rozpatrzenie w komisji

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Data przyjęcia

22.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

23

14

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


OPINIA Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia (22.1.2015)

dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kostadinka Kuneva

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Nigdy wcześniej kwestia godziwej pracy nie była tak ważna jak w ostatnich latach. Dlatego zapobieganie nierejestrowanej pracy, która wiąże się bezpośrednio z niepewnością zatrudnienia, stanowi przedmiot szczególnej troski. W swojej rezolucji z dnia 14 stycznia 2014 r. Parlament Europejski wezwał do wzmożonej współpracy inspektoratów pracy i poprawy ich skuteczności w zwalczaniu pracy nierejestrowanej, sprawozdawczyni komisji opiniodawczej przyjmuje więc z zadowoleniem wniosek Komisji Europejskiej. Praca nierejestrowana jest wyjątkowo szkodliwym zjawiskiem, które wzmaga się w czasach obecnego kryzysu, jako że polityka wyrzeczeń może prowadzić do powiększenia się szarej strefy w gospodarce. Bardziej alarmujący jest fakt, że pracownicy często zgadzają się na ten stan rzeczy, gdyż nierejestrowana praca stanowi dla nich jedyną szansę otrzymania wyższych, choć nadal nie zawsze zapewniających dostatnie życie wynagrodzeń. Skoordynowane podejście na szczeblu UE, pozwalające zrozumieć przyczyny i przeciwdziałać nielegalnemu zatrudnieniu, mogłoby ostatecznie przyczynić się do poprawy przestrzegania praw i ochrony pracowników, zwiększenia środków finansowych przeznaczanych na systemy zabezpieczeń społecznych oraz podwyższenia norm pracy. Mając na uwadze, że stopa zatrudnienia kobiet na europejskich rynkach pracy jest nadal zbyt niska, wszelkie propozycje mające przyczynić się do osiągnięcia głównego celu 75% zatrudnienia do roku 2020, a nawet celu pełnego zatrudnienia ustanowionego w art. 3 ust. 3 TUE, powinny jednak służyć również zniwelowaniu różnic między kobietami i mężczyznami w zakresie udziału w rynku pracy. Zwiększenie poziomu zatrudnienia kobiet jest kluczowe dla osiągnięcia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godnych warunkach oraz zapewnienia dostatniego życia własnym dzieciom, a także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Pomimo że w sektorach, w których, jak powszechnie wiadomo, zwyczajowo już występuje zjawisko pracy nierejestrowanej, takich jak sektor budowlany czy sektor napraw i renowacji, kobiety są mniej liczne, ich warunki pracy, jeżeli jest ona niezarejestrowana, są często gorsze, w związku z czym powinny zostać uregulowane przez platformę europejską. Choć niewiele jest dostępnych danych dotyczących specyfiki nierejestrowanej pracy w całej UE, w przeciwieństwie do danych dotyczących rozmiaru gospodarki nieformalnej, uważa się, że kobiety częściej podejmują pracę nierejestrowaną, gdyż nie mają możliwości znalezienia zatrudnienia w gospodarce formalnej, oraz że ich nierejestrowane zatrudnienie częściej ma stały charakter niż w przypadku zatrudnienia mężczyzn. Praca kobiet wykonywana w prywatnych gospodarstwach domowych, jak sprzątanie, opieka nad dziećmi lub osobami starszymi, jest szczególnie trudna do skontrolowania i często niepewna, niedostatecznie wynagradzana i nierejestrowana.

W Eurobarometrze opublikowanym 2014 r. stwierdzono, że zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć faktycznie występuje w przypadku nierejestrowanej pracy, przy czym średnie wynagrodzenie kobiet wynosi 231 EUR w przypadku kobiet i 402 EUR w przypadku mężczyzn. W 19% przypadków kobiety deklarowały, że głównym powodem podjęcia pracy nierejestrowanej był fakt, że nie miały innej możliwości pozyskania dochodów, podczas gdy wśród mężczyzn podobny powód podało 12%. Kobiety informowały, że „koperty z wypłatą” stanowią 45% ich dochodów, zaś w przypadku mężczyzn odsetek ten wyniósł 29%.

W odniesieniu do wniosku Komisji Europejskiej sprawozdawczyni komisji opiniodawczej zwraca uwagę na fakt, że definicja pracy nierejestrowanej jako „wszelkiej działalności zarobkowej zgodnej z prawem pod względem swojej natury, lecz niezgłoszonej władzom publicznym, z uwzględnieniem różnic w systemach prawnych państw członkowskich” pochodzi z 1998 r. i jako taka może z trudnością służyć za pewną podstawę, na której mogłaby się oprzeć platforma europejska. Aby zająć się prawidłowo problemami wszystkich pracowników, których to dotyczy, platforma powinna przede wszystkim zobowiązać się do dostosowana definicji do rzeczywistej sytuacji w państwach członkowskich.

W odniesieniu do perspektywy płci sprawozdawczyni komisji opiniodawczej określiła ponadto trzy następujące priorytety:

1.   Duża różnorodność typów nierejestrowanej pracy w Unii Europejskiej, dotycząca różnych pracowników o różnych profilach zawodowych, wymaga zastosowania zróżnicowanego podejścia w państwach członkowskich i sprawia, że monitorowanie tej praktyki na szczeblu UE jest utrudnione. Platforma europejska powinna dostarczyć możliwości wypracowania wspólnego zrozumienia tego, czym jest praca nierejestrowana, przy czym szczególną uwagę należy poświęcić grupom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji, takim jak nierejestrowane pracownice, oraz wykorzystaniu właściwych wskaźników.

2.   W celu wypracowania tego wspólnego zrozumienia i wskaźników istotny jest udział w platformie europejskiej Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE), aby zadbać o to, że wyniki będą sprawiedliwe dla obu płci.

3....Pomimo że platforma europejska jest przeznaczona dla organów egzekwowania prawa, obecne potrzeby pracowników wykonujących pracę nierejestrowaną i konsekwencje, jakie w związku z tym ponoszą, nie powinny zostać pominięte i właściwe ograny powinny zwrócić szczególną uwagę na warunki pracy tych osób oraz integrację zawodową dla wszystkich.

POPRAWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Nierejestrowana praca przejawia różny charakter w poszczególnych krajach w zależności od kontekstu gospodarczego, administracyjnego, finansowego i społecznego, a także od motywacji pracowników i pracodawców do podjęcia lub oferowania pracy nierejestrowanej, a jej skutki osiągają różne proporcje w poszczególnych grupach społecznych, na przykład pod względem płci czy faktu posiadania lub nie statusu imigranta. Szczególnym wyzwaniem jest praca w gospodarstwach domowych, wykonywana przede wszystkim przez kobiety, ponieważ jest to praca nietypowa i, z uwagi na swój charakter, niewidoczna. W celu przeciwdziałania wszystkim formom pracy nierejestrowanej wymagany jest szereg kompleksowych i dostosowanych do poszczególnych przypadków podejść i środków.

Uzasadnienie

Prace w gospodarstwach domowych i świadczenie usług w zakresie opieki są często nierejestrowane i wykonywane przez kobiety, zatem wymiana najlepszych rozwiązań w ramach platformy może być istotna dla tej grupy niezarejestrowanych pracowników, gdyż stosowane podejścia polityczne, takie jak uznanie ich kwalifikacji i środki zwalczania dyskryminacji, są złożone i szczegółowe.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 7 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7b) Wzmożona współpraca państw członkowskich umożliwia nie tylko zaradzenie problemowi z perspektywy podatkowej, ale także pozwala na wymianę najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony socjalnej, takich jak prawa emerytalne i dostęp do opieki zdrowotnej, w tym dla tych grup niezarejestrowanych pracowników, którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji lub wykonują pracę, która nie jest nawet uznawana we wszystkich państwach członkowskich jako praca nierejestrowana, taką jak nieformalna opieka nad dziećmi lub opieka nad starszymi członkami rodziny, świadczona w otoczeniu bliskiej rodziny, którą to pracę wykonują głównie kobiety.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) W licznych państwach członkowskich wprowadzono rozmaite strategie i działania zmierzające do rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej. Niektóre państwa członkowskie zawarły także porozumienia dwustronne i prowadziły wielostronne projekty dotyczące niektórych aspektów pracy nierejestrowanej. Platforma nie uniemożliwi stosowania dwustronnych porozumień lub uzgodnień dotyczących współpracy administracyjnej.

(8) W licznych państwach członkowskich wprowadzono rozmaite strategie i działania zmierzające do rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej w jej różnych formach. Niektóre państwa członkowskie zawarły także porozumienia dwustronne i prowadziły wielostronne projekty dotyczące niektórych aspektów pracy nierejestrowanej. Apeluje się również do państw członkowskich o podpisanie odnośnych konwencji ILO, takich jak konwencja dotycząca inspekcji pracy w przemyśle i handlu (nr 81) i konwencja dotycząca pracowników domowych (nr 189). Platforma powinna towarzyszyć państwom członkowskim w działaniach i pomóc im lepiej przestrzegać i stosować takie porozumienia.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10) Wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi na poziomie UE jest konieczne do tego, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej.

(10) Wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi na poziomie UE jest konieczne do tego, aby państwa członkowskie mogły efektywniej i skuteczniej zapobiegać pracy nierejestrowanej i zniechęcać do niej, przy uwzględnieniu różnic między płciami.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 12

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12) Platforma powinna wykorzystywać wszystkie istotne źródła informacji, w szczególności badania, umowy dwustronne zawarte między państwami członkowskimi oraz wielostronne projekty współpracy, a także kształtować synergię pomiędzy istniejącymi na szczeblu UE instrumentami i strukturami w celu maksymalnego zwiększenia odstraszającego lub zapobiegawczego działania tych środków. Koordynacja operacyjna działań państw członkowskich mogłaby przybrać formę wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych. Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne strategie mogłyby przyczyniać się do zwiększania świadomości dotyczącej problemu pracy nierejestrowanej.

(12) Platforma powinna wykorzystywać wszystkie istotne źródła informacji, w szczególności badania – w tym badania prowadzone przez odpowiednie agencje unijne, takie jak Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, które analizują potrzeby poszczególnych grup społeczeństwa – umowy dwustronne zawarte między państwami członkowskimi oraz wielostronne projekty współpracy, a także kształtować synergię pomiędzy istniejącymi na szczeblu UE instrumentami i strukturami w celu maksymalnego zwiększenia odstraszającego lub zapobiegawczego działania tych środków. Koordynacja operacyjna działań państw członkowskich mogłaby przybrać formę wspólnych szkoleń, wzajemnej oceny oraz rozwiązań w zakresie wymiany danych. Ogólnoeuropejskie kampanie lub wspólne strategie mogłyby przyczyniać się do zwiększania świadomości dotyczącej problemu pracy nierejestrowanej.

Uzasadnienie

Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) W celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić określony zestaw polityk przy wsparciu w postaci ustrukturyzowanej współpracy między właściwymi organami. Współpraca ta powinna obejmować wszystkie organy krajowe prowadzące działania w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej lub zniechęcania do niej bądź uczestniczące w takich działaniach.

(14) W celu kompleksowego i skutecznego rozwiązania problemu pracy nierejestrowanej należy w państwach członkowskich wprowadzić zestaw polityk uwzględniających kwestię płci w oparciu o ustrukturyzowaną współpracę między wszystkimi właściwymi organami i podmiotami. Współpraca ta powinna obejmować wszystkie organy i podmioty prowadzące działania w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej lub zniechęcania do niej bądź uczestniczące w takich działaniach. Należy zwrócić szczególną uwagę na ukryte lub niedoceniane obszary pracy nierejestrowanej, takie jak praca w gospodarstwach domowych.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) W ramach platformy należy promować pozytywne środki, takie jak zachęty podatkowe czy bony usługowe, aby ułatwić obywatelom europejskim zgodne z prawem zatrudnianie pracowników i wypełnianie obowiązków spoczywających na nich jako na pracodawcach, również w sektorach usług społecznych, takich jak usługi w zakresie pomocy w prowadzeniu gospodarstw domowych, sprzątania czy opieki nad dziećmi.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 16

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Platforma powinna angażować partnerów społecznych na szczeblu UE, zarówno w kontekście międzysektorowym, jak i w sektorach szczególnie dotkniętych problemem pracy nierejestrowanej, a także współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), oraz unijnymi agencjami zdecentralizowanymi, w szczególności z Eurofound i Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy. Uczestnictwo Eurofound i Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy w pracach platformy w charakterze obserwatorów nie będzie stanowić rozszerzenia ich dotychczasowych uprawnień.

(16) Platforma powinna angażować partnerów społecznych na szczeblu UE, zarówno w kontekście międzysektorowym, jak i w sektorach szczególnie dotkniętych problemem pracy nierejestrowanej, a także zintensyfikować dialog społeczny i współpracować z odpowiednimi organizacjami międzynarodowymi, jak Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP), oraz unijnymi agencjami zdecentralizowanymi, w szczególności z Eurofound, Europejską Agencją ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy oraz Europejskim Instytutem ds. Równości Kobiet i Mężczyzn. Uczestnictwo Eurofound, Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy oraz Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn w pracach platformy w charakterze obserwatorów lub uczestników nie będzie stanowić rozszerzenia ich dotychczasowych uprawnień.

Uzasadnienie

Platforma powinna być również wyraźnie postrzegana jako możliwość udzielenia tym pracownikom, wśród których wielu to kobiety – zwłaszcza w przypadku prac w zakresie opieki – pomocy we wejściu na rynek pracy legalnej. Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Motyw 19

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Platforma może powoływać grupy robocze w celu zbadania konkretnych zagadnień i powinna mieć do dyspozycji specjalistyczną wiedzę osób posiadających szczególne kompetencje.

(19) Platforma może powoływać grupy robocze w celu zbadania konkretnych zagadnień, takich jak ukierunkowane działania polityczne na rzecz pracowników w sektorze nieformalnym, zwłaszcza osób młodych, starszych i kobiet, a w szczególności kobiet niepełnosprawnych i imigrantek, a także zbadania przyczyn pracy nierejestrowanej, i powinna mieć do dyspozycji specjalistyczną wiedzę osób posiadających szczególne kompetencje.

Uzasadnienie

Praca wykonywana w prywatnych gospodarstwach domowych, w tym usługi domowe, takie jak sprzątanie, opieka nad dziećmi czy osobami starszymi, jest często nierejestrowana i wykonywana przez kobiety. Od samego początku istnienia platformy należy przewidzieć grupę roboczą ds. warunków pracy kobiet wykonujących pracę nierejestrowaną oraz skutków dla ich ubezpieczenia społecznego. Ważne jest również, by platforma pochyliła się nad powtarzającymi się przyczynami podejmowania przez pracowników pracy nierejestrowanej oraz by państwa członkowskie podjęły dyskusję nad sposobem zaradzenia tym przyczynom.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. W skład platformy wchodzą:

2. W skład platformy, z poszanowaniem zrównoważonej reprezentacji, wchodzą:

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) przedstawiciele międzysektorowych partnerów społecznych na szczeblu Unii, a także partnerzy społeczni w sektorach, w których często występuje praca nierejestrowana;

a) przedstawiciele międzysektorowych partnerów społecznych na szczeblu Unii, a także partnerzy społeczni w sektorach, w których często występuje praca nierejestrowana, wśród których powinny znaleźć się europejskie stowarzyszenia na rzecz kobiet;

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) przedstawiciel Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA);

b) przedstawiciel Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound), przedstawiciel Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) oraz przedstawiciel Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE);

Uzasadnienie

Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Platforma, o której mowa w art. 1 ust. 1, przyczynia się do lepszego egzekwowania przepisów prawa unijnego i krajowego, ograniczania skali pracy nierejestrowanej i zwiększania liczby formalnych stanowisk pracy, co powinno zapobiegać pogorszeniu jakości pracy, a także do wspierania integracji na rynku pracy i włączenia społecznego poprzez:

Platforma, o której mowa w art. 1 ust. 1, przyczynia się do lepszego egzekwowania przepisów prawa unijnego i krajowego, ograniczania skali pracy nierejestrowanej i zwiększania liczby formalnych stanowisk pracy, ułatwienia przejścia z gospodarki nieformalnej do formalnej, co powinno zapobiegać pogorszeniu jakości pracy, a także do wspierania integracji na rynku pracy, równości płci, zapewnienia równych szans i włączenia społecznego poprzez:

Uzasadnienie

Bardzo istotne jest ułatwienie przejścia z gospodarki nieformalnej do formalnej, zwłaszcza w tych sektorach, w których większość zatrudnionych stanowią kobiety, takich jak praca w prywatnych gospodarstwach domowych – usługi sprzątania, opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. Praca ta nie ma uregulowanego statusu i często tymczasowy charakter, nie wiąże się z zabezpieczeniem społecznym i jest nierejestrowana.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zwiększanie świadomości społecznej co do pilnej potrzeby działania oraz zachęcanie państw członkowskich do wzmożenia wysiłków w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej.

c) zwiększanie świadomości społecznej co do pilnej potrzeby działania oraz zachęcanie państw członkowskich do wzmożenia wysiłków w zakresie przeciwdziałania pracy nierejestrowanej, również w sektorach usług społecznych, które są w mniejszym stopniu dokumentowane i często nieuznawane za sektory, w których występuje zjawisko pracy nierejestrowanej.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) zapobieganie przenoszeniu stanowisk pracy z gospodarki formalnej do nieformalnej.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) zapewnienie wspólnego zrozumienia pracy nierejestrowanej poprzez przyjęcie jej jasnej definicji odzwierciedlającej rzeczywistość rynku pracy;

Uzasadnienie

Obecna definicja pracy nierejestrowanej sięga roku 1998, w związku z czym nie ułatwia pełnego zrozumienia tego zjawiska i zaradzenia mu w jak najskuteczniejszy sposób. Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca) przedstawienie wskazówek dotyczących harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich z uwzględnieniem aspektu płci.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) podnoszenie poziomu wiedzy na temat pracy nierejestrowanej dzięki opracowaniu wspólnych pojęć i narzędzi pomiaru oraz promowaniu wspólnych analiz porównawczych i związanych z nimi odpowiednich wskaźników;

a) podnoszenie poziomu wiedzy na temat pracy nierejestrowanej dzięki opracowaniu wspólnych pojęć i narzędzi pomiaru oraz promowaniu wspólnych analiz porównawczych i związanych z nimi odpowiednich wskaźników, w tym wskaźników, które uwzględniałyby płeć i wiek;

Uzasadnienie

Na rynkach pracy UE występuje podział ze względu na płeć i kobiety są częściej zatrudnione w takich branżach, jak domowe usługi opiekuńcze. Te miejsca pracy są nie tylko niezarejestrowane, lecz często jest to praca krótkotrwała, którą pracownik wykonuje w mniejszym wymiarze godzin i która jest również niskopłatna. To uniemożliwia tym kobietom zdobycie niezależności finansowej. Niewiele jest jednak dostępnych danych, które mogłyby wesprzeć strategie polityczne służące rozwiązaniu tego problemu, w tym brak jest danych dotyczących sytuacji migrantek.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) tworzenie narzędzi, np. banku wiedzy różnych praktyk i środków, w tym umów dwustronnych stosowanych w państwach członkowskich w celu zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej;

c) stworzenie skutecznych narzędzi, np. interaktywnego banku wiedzy w ramach Eurofound zawierającego szereg różnych praktyk i środków, w tym umów dwustronnych stosowanych w państwach członkowskich w celu zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej, jak również ułatwienia przejścia z gospodarki nieformalnej do formalnej i pozytywnych środków zachęcających obywateli do legalnego zatrudniania tych osób, które wcześniej wykonywały pracę nierejestrowaną;

Uzasadnienie

Obecna baza danych Eurofound jest postrzegana jako użyteczne narzędzie. Przekształcenie tej bazy w interaktywny bank wiedzy powinno być jeszcze bardziej przydatne, umożliwiając ułatwienie wymiany doświadczeń i dobrych rozwiązań oraz dostarczając aktualnych, obiektywnych, wiarygodnych i porównywanych informacji. Z tej przyczyny sprawozdawca apeluje do Komisji Europejskiej o stworzenie w ramach Eurofound banku wiedzy w celu wsparcia europejskiej platformy w zacieśnianiu współpracy na rzecz zapobiegania nierejestrowanej pracy i zniechęcania do niej, co stanowić będzie dodatkowe zadanie tej agencji.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 1 – litera d

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) przyjmowanie niewiążących wytycznych dla inspektorów, podręczników dobrych praktyk oraz wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej;

d) przyjmowanie niewiążących wytycznych dla inspektorów, podręczników dobrych praktyk oraz wspólnych zasad prowadzenia inspekcji w celu zwalczania pracy nierejestrowanej, które będą uwzględniały w sposób wyczerpujący różnice w warunkach pracy kobiet i mężczyzn;

Uzasadnienie

Punkt ten został również omówiony w rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie skutecznych inspekcji pracy jako strategii na rzecz poprawy warunków pracy w Europie, w której podkreślono, że w strategii „Europa 2020” zwrócono uwagę na potrzebę włączenia kobiet do rynku pracy.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 4 – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Platforma realizuje swoje zadania z wykorzystaniem wszelkich odpowiednich źródeł informacji, w tym badań oraz wielostronnych projektów współpracy, a także z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów i struktur unijnych oraz doświadczeń wynikających z właściwych umów dwustronnych. Platforma nawiązuje właściwą współpracę z Eurofound oraz EU-OSHA.

2. Platforma realizuje swoje zadania, mając na uwadze uwzględnienie aspektu płci i z wykorzystaniem wszelkich odpowiednich źródeł informacji, w tym badań oraz wielostronnych projektów współpracy, a także z uwzględnieniem odpowiednich instrumentów i struktur unijnych oraz doświadczeń wynikających z właściwych umów dwustronnych. Platforma nawiązuje właściwą współpracę z Eurofound, w szczególności w odniesieniu do rozwijania działalności interaktywnego banku wiedzy, jako dodatkowego zadania tej agencji, oraz z EU-OSHA i EIGE.

Uzasadnienie

Zaangażowanie EIGE jest kluczowe, aby zapewnić stosowanie przez platformę europejską podejścia opartego na uwzględnianiu aspektu płci. Zwiększenie liczby formalnych miejsc pracy jest szczególnie ważne dla kobiet, w przypadku których występują opóźnienia w osiąganiu celu zatrudnienia przewidzianego w strategii „Europa 2020”: poprawa sytuacji kobiet w zakresie zatrudnienia jest kluczowa dla zapewnienia przysługującej im swobody pracy w bezpiecznych i godziwych warunkach, a także stanowi siłę napędową wzrostu gospodarczego.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy pełniący funkcję członka platformy. Może również wyznaczyć jednego członka zastępczego.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza pojedynczy punkt kontaktowy pełniący funkcję członka platformy. Może również wyznaczyć jednego członka zastępczego. Wybór obydwu powinien odbyć się z poszanowaniem równowagi płci.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Przedstawiciele partnerów społecznych na szczeblu międzysektorowym, a także partnerzy społeczni w sektorach, w których często występuje praca nierejestrowana, mogą uczestniczyć w posiedzeniach platformy w charakterze obserwatorów, zgodnie z procedurą określoną przez ich macierzyste organizacje.

1. Przedstawiciele partnerów społecznych na szczeblu międzysektorowym i stowarzyszenia kobiet, które reprezentują sektory, w których często występuje praca nierejestrowana, mogą uczestniczyć w posiedzeniach platformy w charakterze obserwatorów, zgodnie z procedurą określoną przez ich macierzyste organizacje.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) maksymalnie 8 obserwatorów reprezentujących partnerów społecznych na szczeblu międzysektorowym (reprezentujących w równej mierze organizacje pracodawców i pracowników),

a) maksymalnie 8 obserwatorów w sposób zrównoważony reprezentujących partnerów społecznych na szczeblu międzysektorowym (reprezentujących w równej mierze organizacje pracodawców i pracowników),

Poprawka  25

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) maksymalnie 10 obserwatorów reprezentujących partnerów społecznych z sektorów, w których często występuje praca nierejestrowana (reprezentujących w równej mierze organizacje pracodawców i pracowników).

b) maksymalnie 10 obserwatorów w sposób zrównoważony reprezentujących partnerów społecznych z sektorów, w których często występuje praca nierejestrowana (reprezentujących w równej mierze organizacje pracodawców i pracowników).

Poprawka  26

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Komisja koordynuje prace platformy i przewodniczy jej posiedzeniom.

1. Komisja koordynuje prace platformy. Prace platformy są zorganizowane w następujący sposób:

 

a) każdemu posiedzeniu platformy przewodniczy dwóch przedstawicieli jej członków, kobieta i mężczyzna, pochodzący z różnych państw członkowskich;

 

b) przewodniczących wspiera dwoje wiceprzewodniczących, kobieta i mężczyzna, pochodzący z różnych państw członkowskich;

 

c) przewodniczący i wiceprzewodniczący tworzą prezydium;

 

d) prezydium przygotowuje i organizuje prace platformy wspólnie z służbami Komisji w roli sekretariatu.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dwuletni program prac platformy, określający m.in. jej szczegółowe zadania i przewidujący regularne składanie sprawozdań z działań platformy co dwa lata,

b) dwuletni program prac platformy, określający m.in. jej szczegółowe zadania i przewidujący regularne składanie sprawozdań z działań platformy co dwa lata, które należy opracować z uwzględnieniem aspektu płci,

Poprawka  28

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) decyzje o ustanowieniu grup roboczych w celu zbadania zagadnień określonych w programach prac platformy. Grupy robocze są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swoich zadań.

c) decyzje o ustanowieniu grup roboczych, które muszą być zrównoważone pod względem reprezentacji, w celu zbadania zagadnień określonych w programach prac platformy. Grupy robocze są rozwiązywane niezwłocznie po wypełnieniu swoich zadań.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 7 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Do uczestnictwa w obradach platformy lub grupy roboczej mogą na zasadzie jednostkowych przypadków być zapraszani eksperci posiadający specjalistyczne kompetencje w dziedzinach będących przedmiotem dyskusji, o ile jest to pomocne lub konieczne.

3. Do uczestnictwa w obradach platformy lub grupy roboczej mogą na zasadzie jednostkowych przypadków być zapraszani eksperci wyłonieni zgodnie z zasadą równowagi płci, posiadający specjalistyczne kompetencje w dziedzinach będących przedmiotem dyskusji lub gdy zagadnienie wymaga zastosowania podejścia opartego na uwzględnieniu aspektu płci, o ile takie uczestnictwo jest pomocne lub konieczne.

Uzasadnienie

O ile problematyka „płci” może nie stanowić odrębnego tematu rozpatrywanego przez platformę europejską, o tyle może ona zostać uwzględniona przy okazji analizowania innych kwestii, jeżeli rezultaty okażą się różne w przypadku kobiet i mężczyzn: włączenie EIGE w prace platformy europejskiej może zagwarantować takie podejście oparte na uwzględnianiu aspektu płci.

PROCEDURA

Tytuł

Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Odsyłacze

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

FEMM

16.4.2014

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Rozpatrzenie w komisji

2.12.2014

 

 

 

Data przyjęcia

20.1.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

29

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato


PROCEDURA

Tytuł

Utworzenie europejskiej platformy na rzecz usprawnienia współpracy w zakresie zapobiegania pracy nierejestrowanej i zniechęcania do niej

Odsyłacze

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Data przedstawienia w PE

9.4.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Sprawozdawcy

       Data powołania

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Data przyjęcia

7.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

5

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Data złożenia

22.5.2015

Informacja prawna