Procedură : 2014/0124(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0172/2015

Texte depuse :

A8-0172/2015

Dezbateri :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Voturi :

PV 02/02/2016 - 6.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0033

RAPORT     ***I
PDF 1070kWORD 750k
22.5.2015
PE 539.484v01-00 A8-0172/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

Raportor: Georgi Pirinski

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0221),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 153 alineatul (2) litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8–0144/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 septembrie 2014(1),

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 7 octombrie 2014(2),

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A8-0172/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării privind abordarea problematicii muncii nedeclarate

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Articolul 151 din tratat stabilește ca obiective în domeniul politicii sociale promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă. În vederea realizării acestor obiective, Uniunea poate susține și completa activitățile statelor membre în domeniile sănătății și securității la locul de muncă, condițiilor de muncă, integrării persoanelor excluse de pe piața forței de muncă și combaterii excluziunii sociale.

(3) Articolul 151 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește că obiectivele din domeniul politicii sociale sunt promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea condițiilor de trai și de muncă. În vederea realizării acestor obiective, Uniunea poate susține și completa activitățile statelor membre în domeniile sănătății și securității la locul de muncă, condițiilor de muncă, integrării persoanelor excluse de pe piața forței de muncă și combaterii excluziunii sociale, excluzând, în același timp, orice armonizare a actelor lor cu putere de lege și a normelor lor administrative. Totuși, în conformitate cu articolul 153 alineatul (2) din TFUE, Uniunea poate adopta măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Parlamentul European, în rezoluția sa privind „Inspecțiile eficiente de muncă ca o strategie de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa”, a salutat inițiativa Comisiei de a crea o platformă europeană și a făcut apel pentru intensificarea cooperării europene în materie de combatere a muncii nedeclarate27.

(4) Parlamentul European, în rezoluția sa din 14 ianuarie 2014 referitoare la „inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa”27, a salutat inițiativa Comisiei de a crea o platformă europeană și a solicitat intensificarea cooperării la nivel european pentru a aborda problematica muncii nedeclarate, care afectează economia Uniunii, ducând la concurență neloială și la distorsiuni pe piață, afectând sustenabilitatea financiară a modelelor sociale ale Uniunii și având drept consecință o lipsă tot mai acută a protecției sociale și a locurilor de muncă pentru lucrători. În acest scop, platforma europeană („platforma”) ar trebui să intensifice schimbul de experiență și de bune practici, să furnizeze informații actualizate, obiective, fiabile și comparative, să intensifice cooperarea transfrontalieră și să identifice și să păstreze evidența întreprinderilor de tip „căsuță poștală” și a operațiunilor similare.

__________________

_________________

27 Rezoluția Parlamentului European din 14 ianuarie 2014 privind inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Texte adoptate, P7_TA(2014)0012 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial)

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Crearea platformei nu ar trebui să afecteze competența statelor membre și/sau obligațiile de a aborda problematica munci nedeclarate și nici Convenția nr. 81 a OIM. Statele membre și organismele lor de aplicare a legii joacă un rol esențial în prevenirea, combaterea și sancționarea eficace a muncii nedeclarate. Activitatea platformei nu ar trebui, prin urmare, să împiedice controalele stricte sau alte activități desfășurate de statele membre pentru a combate economia subterană, ci ar trebui, mai degrabă, să sprijine măsurile care vizează încurajarea și promovarea muncii declarate și reducerea fraudei în materie de securitate socială.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La nivel european, munca nedeclarată este definită ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre”28, excluzând astfel toate activitățile ilegale.

(5) Așa cum se menționează în Comunicarea Comisiei din 24 octombrie 2007 intitulată: „Accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate”, munca nedeclarată la nivel european a fost definită din 1998 ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre”, excluzând astfel toate activitățile ilegale. Această definiție ar trebui actualizată pentru a reflecta evoluțiile recente de pe piața muncii.

_________________

 

28 Comunicarea Comisiei „Accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate” COM (2007)628 din 24 octombrie 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:RO:HTML

 

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Definițiile muncii nedeclarate variază de la un stat membru la altul, la fel ca și reglementările naționale. Mai mult decât atât, munca nedeclarată poate îmbrăca diferite forme, în funcție de contextul economic, administrativ, financiar și social, ceea ce face dificilă cuantificarea problemei la nivelul Uniunii. De asemenea, munca nedeclarată ia forme foarte diferite, în funcție de natura și de tipul de activități și de lucrătorul în cauză. Munca nedeclarată efectuată de lucrătorii casnici, în special de femei, reprezintă o provocare deosebită în acest context, întrucât aceasta reprezintă o activitate solitară și, prin natura sa, invizibilă. Măsurile care vizează abordarea problematicii muncii nedeclarate ar trebui adaptate pentru a ține seama de aceste diferențe.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Cooperarea consolidată în vederea combaterii muncii nedeclarate ar trebui să contribuie la garantarea unor condiții de concurență echitabile și să aducă beneficii actorilor economici care nu recurg la munca nedeclarată. Domeniul de aplicare al platformei ar trebui extins pentru a include toate formele de muncă nedeclarată, fără distincție, pentru a scoate Uniunea din economia subterană, creând locuri de muncă de calitate și sustenabile, încurajând redresarea economică și îndeplinind obiectivele sociale și de ocupare a forței de muncă ale Uniunii.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Economia subterană are o mare amploare, reprezentând peste 18% din PIB-ul UE. Totuși, ea variază în mod semnificativ de la un stat membru la altul, fluctuând de la sub 8 % la peste 30 % din PIB. Potrivit Eurofound, în cadrul Uniunii există și un decalaj clar nord-sud și est-vest1a.

 

__________________

 

1 a Raportul Eurofound privind Combaterea muncii nedeclarate în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și Norvegia (2013).

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Abuzul statutului de independent, la nivel național sau în situații transfrontaliere, este adesea asociat cu munca nedeclarată. Activitatea independentă falsă apare atunci când o persoană este declarată ca independentă deși aceasta îndeplinește în același timp condițiile caracteristice unui raport de angajare, pentru a evita anumite obligații legale sau fiscale. Prin urmare, activitatea independentă falsă este muncă declarată în mod fals și ar trebui să intre în domeniul de aplicare a platformei.

(6) Pe lângă munca nedeclarată, platforma ar trebui să abordeze și munca declarată în mod fals, care se referă la activitățile remunerate care sunt legale prin natura lor, dar care nu sunt declarate corect autorităților publice. O formă specifică de muncă nedeclarată este abuzul statutului de independent, la nivel național sau în situații transfrontaliere. Activitatea independentă falsă apare atunci când o persoană este declarată ca independentă deși aceasta îndeplinește în același timp condițiile caracteristice unui raport de angajare, pentru a evita anumite obligații legale sau fiscale. Prin urmare, activitatea independentă falsă este muncă declarată în mod fals. Ar trebui remarcat totuși faptul că definițiile și legislația referitoare la activitatea independentă variază de la un stat membru la altul. Activitatea independentă falsă și munca nedeclarată reprezintă activități-cheie ale economiei subterane. Fenomenele tot mai des întâlnite de activitate independentă falsă și de muncă nedeclarată ar trebui abordate prin urmare în cadrul platformei și ar trebui identificate principalele riscuri de fraudă.

 

 

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Întreprinderile de tip „căsuță poștală” sunt întreprinderi care au fost înființate cu scopul de a profita de pe urma lacunelor legislative, acestea neoferind niciun serviciu clienților. Ele reprezintă un paravan pentru servicii oferite de proprietarii lor. Prin urmare, aceste societăți ar trebui considerate o fațetă a muncii nedeclarate și ar trebui să intre în domeniul de aplicare al platformei.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Munca nedeclarată la nivel național și la nivel transfrontalier reprezintă două forme distincte de muncă nedeclarată. Munca nedeclarată poate contribui la apariția fenomenului cunoscut sub denumirea de „dumping social”, inclusiv prin reduceri salariale în statele membre în care serviciile sunt furnizate.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Munca nedeclarată are implicații grave pentru lucrătorii în cauză, aceștia fiind nevoiți să accepte condiții de muncă precare și, uneori, periculoase, salarii mult mai mici, încălcări grave ale drepturilor lucrătorilor și o protecție mult mai redusă în temeiul legislației muncii și al protecției sociale, ceea ce îi privează astfel pe lucrătorii respectivi de prestații sociale adecvate, de drepturi la pensie și de acces la asistență medicală, precum și de posibilități de dezvoltare a aptitudinilor și de învățare pe tot parcursul vieții. Situația este și mai gravă în cazul minorilor.

Justificare

Propunerea inițială a Comisiei referitoare la considerentul 7 a fost împărțită în două considerente, 6c și, respectiv, 7.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Munca nedeclarată are implicații bugetare grave prin venituri fiscale și asigurări sociale reduse. Aceasta are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă, asupra productivității, asupra conformității cu standardele privind condițiile de muncă, asupra dezvoltării de competențe și învățării pe tot parcursul l vieții. Munca nedeclarată subminează sustenabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială, privează lucrătorii de beneficii sociale adecvate și generează drepturi de pensie mai reduse și acces mai limitat la asistență medicală.

(7) Totodată, munca nedeclarată are implicații bugetare grave prin venituri fiscale și asigurări sociale reduse, subminând astfel sustenabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială. În plus, aceasta are un impact negativ atât asupra ocupării forței de muncă, cât și asupra productivității, conducând la concurență neloială care denaturează piața și are efecte negative asupra economiei, în general. Platforma ar trebui să țină seama în mod special de faptul că IMM-urile, care constituie marea majoritate a întreprinderilor europene, sunt afectate în mod deosebit de această problemă. În plus, printre consecințele directe ale muncii nedeclarate se pot număra obținerea ilegală de beneficii și dumpingul social.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Munca nedeclarată are efecte diferite asupra diferitelor grupuri sociale. Ar trebui acordată o atenție deosebită persoanelor celor mai vulnerabile, cum ar fi migranții și femeile, care sunt adesea suprareprezentate în sectoarele afectate de munca nedeclarată. Întrucât condițiile de muncă și motivele angajatorilor și ale lucrătorilor de a practica munca nedeclarată variază de la sector la sector și de la țară la țară, este nevoie de o serie amplă de măsuri strategice specifice pentru abordarea problemei.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Cooperarea consolidată între statele membre nu permite doar abordarea problemei din punct de vedere fiscal, ci permite și schimbul de bune practici privind protecția socială, precum drepturile la pensie și accesul la asistență medicală, inclusiv a grupurilor de lucrători nedeclarați care se află într-o situație deosebit de vulnerabilă sau care realizează o muncă ce nici măcar nu este considerată nedeclarată în toate statele membre, precum îngrijirea informală a copiilor sau îngrijirea membrilor de familie în vârstă, realizată în rețele familiale strânse, în special de femei.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În toate statele membre s-a introdus o gamă largă de abordări și măsuri politice de combatere a muncii nedeclarate. De asemenea, statele membre au încheiat acorduri bilaterale și au realizat proiecte multilaterale privind anumite aspecte ale muncii nedeclarate. Platforma nu va împiedica aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor bilaterale privind cooperarea administrativă.

(8) În toate statele membre s-a introdus o gamă largă de abordări și măsuri politice de combatere a problemei muncii nedeclarate; cu toate acestea, lipsește adesea o abordare holistică. Descurajarea, care încearcă să promoveze respectarea normelor detectând și sancționând cazurile de nerespectare, rămâne abordarea dominantă în majoritatea statelor membre. Multe state membre au pus deja în aplicare măsuri eficace de abordare a problematicii muncii nedeclarate, în special în ceea ce privește piața muncii, abuzurile fiscale și ale dreptului muncii, asigurându-se că angajatorii lucrătorilor nedeclarați se confruntă cu măsuri de executare mai dure și cu sancțiuni mai ferme. Principiul conform căruia sarcina de plată a oricărei contribuții de asigurări sociale și a oricăror impozite restante îi revine angajatorului, precum și amenințarea unor inspecții și amenzi suplimentare, care depășesc în mod clar orice profituri, reprezintă măsuri disuasive importante care descurajează angajatorii să desfășoare activități în cadrul economiei subterane.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8a) În ultimii câțiva ani, s-a constatat, de asemenea, adoptarea perceptibilă a unei abordări care încurajează și promovează munca declarată. O bancă de cunoștințe interactivă, cum este cea dezvoltată de Eurofound, ar putea ajuta statele membre să identifice noi abordări în acest sens.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Considerentul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8b) De asemenea, statele membre au încheiat acorduri bilaterale și au realizat proiecte multilaterale privind anumite aspecte ale muncii nedeclarate. Platforma ar trebui să sprijine aceste măsuri și să contribuie la îmbunătățirea aplicării acordurilor sau a înțelegerilor bilaterale și multilaterale privind cooperarea administrativă.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Considerentul 8 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(8c) Platforma ar trebui să respecte pe deplin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și să acționeze în conformitate cu aceasta, în special articolele 5, 15, 28 și 31, precum și convențiile și recomandările relevante ale OIM, în special Convenția nr. 81 privind inspecția muncii în industrie și comerț, Convenția nr. 189 privind munca decentă pentru personalul casnic, Convenția nr. 150 privind administrarea muncii: rol, funcții și organizare și Recomandarea nr. 198 privind relația de muncă.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Cooperarea la nivelul UE rămâne departe de a fi cuprinzătoare în ceea ce privește atât statele membre implicate, cât și aspectele reglementate. Nu există un mecanism formal de cooperare transfrontalieră între autoritățile relevante ale statelor membre pentru a aborda aspectele legate de munca nedeclarată.

(9) În prezent, cooperarea strânsă și eficace la nivelul Uniunii rămâne departe de a fi cuprinzătoare în ceea ce privește atât statele membre implicate, cât și aspectele reglementate. Nu există un mecanism formal de cooperare transfrontalieră între autoritățile relevante ale statelor membre pentru a aborda aspectele legate de munca nedeclarată. Activitatea Platformei ar trebui să se bazeze pe activitatea altor organisme și ar trebui să utilizeze Sistemul de informare al pieței interne (IMI), dacă este cazul. Mai mult decât atât, ea ar trebui să țină seama de diferențele din legislațiile naționale în materie de muncă nedeclarată și să încurajeze, dacă este cazul, punerea la dispoziție a resurselor adecvate pentru inspecțiile de muncă, în vederea îmbunătățirii punerii în aplicare la nivel transfrontalier.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Intensificarea cooperării între statele membre la nivelul UE este necesară pentru a sprijini statele membre să prevină și să descurajeze munca nedeclarată în mod mai eficient și mai eficace.

(10) Intensificarea cooperării active, bazate, atunci când este cazul, pe asistență reciprocă, transparență și confidențialitate între statele membre la nivelul Uniunii este necesară pentru a sprijini statele membre să abordeze problematica muncii nedeclarate în mod mai eficient și mai eficace, respectând în același timp libertatea de a presta servicii, libertatea de circulație a lucrătorilor și principiul nediscriminării, precum și drepturile lucrătorilor și acquis-ul social. Obiectivul acestei cooperări consolidate ar trebui să fie acela de a încuraja munca declarată și de a face ca munca nedeclarată să devină opțiunea cea mai puțin atractivă.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Inspectoratele naționale de muncă și alte organisme competente, în special autoritățile responsabile cu aplicarea legii, au deseori nevoie de un acces imediat la datele și informațiile deținute de către autoritățile naționale străine. Prin urmare, pentru a reduce munca nedeclarată, este esențial să existe un schimb de date eficient și rapid, recunoscând, în același timp, importanța protecției datelor.

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Considerentul 10 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10b) Sistemele naționale de inspecție a muncii ar trebui să fie organizate în mod eficient și ar trebui să dispună de suficient personal calificat pentru a funcționa în mod eficace și pentru a efectua controale sistematice și frecvente.

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Platforma va viza facilitarea schimbului de bune practici și de informații, va oferi un cadru la nivelul UE pentru a dezvolta expertiza și analiza și va îmbunătăți coordonarea operațională a acțiunilor între diferitele autorități naționale responsabile cu aplicarea legii ale statelor membre.

(11) Platforma ar trebui să contribuie la eliminarea posibilității de a utiliza în mod abuziv principiul libertății de circulație prin munca nedeclarată. În acest scop, ea ar trebui să vizeze facilitarea și îmbunătățirea schimbului de experiență, de bune practici și de informații, precum și dezvoltarea, la nivelul Uniunii, a înțelegerii comune, a cunoștințelor de specialitate și a analizei, inclusiv în ceea ce privește relațiile de muncă noi și emergente. Platforma ar trebui să consolideze cunoștințele prin crearea unei bănci de cunoștințe, să studieze modalități de îmbunătățire a schimbului de date, să sugereze organizarea unor sesiuni de formare comune și a unor schimburi între inspectoratele de muncă, să încurajeze crearea unor mecanisme eficace de control și să contribuie la îmbunătățirea coordonării operaționale între diferitele autorități naționale responsabile cu aplicarea legii din statele membre. În plus, platforma va facilita schimbul de bune practici și de informații.

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Pe baza informațiilor colectate în cadrul activității sale, platforma ar trebui să propună standarde și să ofere consiliere pentru elaborarea de acte legislative legate de munca nedeclarată, dacă este cazul, și să își dezvolte capacitățile de consiliere pentru acțiunile și instrumentele de politică necesare.

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b) Identificarea, analizarea și soluționarea problemelor practice legate de punerea în aplicare a dreptului Uniunii în ceea ce privește condițiile de muncă și protecția socială la locul de muncă intră în sfera de competență a statelor membre și a sistemelor lor naționale de protecție a muncii. Prin urmare, este necesară cooperarea strânsă și eficace la nivelul Uniunii.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Platforma ar trebui să facă uz de toate sursele pertinente de informații, în special studii, acorduri bilaterale încheiate între statele membre și proiecte de cooperare multilaterală și să creeze sinergii între instrumentele și structurile existente la nivelul UE pentru a maximiza efectul disuasiv sau preventiv al măsurilor. Coordonarea operațională a acțiunilor statelor membre ar putea lua forma unor instruiri comune, evaluări inter pares și soluții pentru schimbul de date. Campaniile europene sau strategiile comune ar putea crește gradul de conștientizare privind munca nedeclarată.

(12) Platforma ar trebui să facă uz de toate sursele pertinente de informații, în special studii, acorduri bilaterale încheiate între statele membre și proiecte de cooperare multilaterală și să creeze sinergii între instrumentele și structurile existente la nivelul UE pentru a maximiza efectul disuasiv sau preventiv al măsurilor. Coordonarea operațională a acțiunilor statelor membre ar putea lua forma unor instruiri comune, evaluări inter pares și soluții pentru schimbul de date. Campaniile europene sau strategiile comune ar putea sensibiliza în mai mare măsură cu privire la munca nedeclarată, bazându-se în acest scop pe politici și strategii care există deja într-o măsură mai mică sau mai mare în statele membre. Platforma ar trebui să includă și actori neguvernamentali, ca surse importante de informații. Platforma ar trebui să contribuie la consolidarea cooperării între statele membre, inclusiv prin sugerarea unor abordări inovatoare în ceea ce privește cooperarea și asigurarea respectării normelor la nivel transfrontalier, precum și prin evaluarea experiențelor dobândite în urma unei astfel de cooperări, în scopul tragerii unor concluzii pentru acțiunile politice viitoare.

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Platforma ar trebui să fie mai mult decât un organ pasiv de evaluare și de cartografiere. De asemenea, aceasta ar trebui să contribuie în mod activ la prevenirea muncii nedeclarate, prin elaborarea unor orientări practice de combatere a formelor și a rețelelor organizate de muncă nedeclarată și prin informarea permanentă a autorităților și a actorilor implicați. În acest scop, platforma ar trebui să discute abordări și să sugereze măsuri și instrumente care ar putea contribui la o mai bună prevenire, un mai bun control și o mai bună sancționare a formelor și a rețelelor organizate de muncă nedeclarată și ar putea facilita respectarea legislației conexe.

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Trei autorități naționale diferite responsabile cu aplicarea legii sunt implicate, în principal, în domeniul muncii nedeclarate: inspectoratele de muncă, inspectoratele de securitate socială și autoritățile fiscale. În unele cazuri sunt implicate, de asemenea, autoritățile de migrație și serviciile de ocupare a forței de muncă, precum și autoritățile vamale, poliția, procuratura și partenerii sociali.

(13) Deseori, mai multe organisme și mai mulți actori naționali diferiți responsabili cu aplicarea legii sunt implicați în abordarea problematicii legate de munca nedeclarată, inclusiv inspectoratele de muncă, inspectoratele și instituțiile de securitate socială, inspectoratele de securitate și sănătate și autoritățile fiscale. În unele cazuri, sunt implicate, de asemenea, autoritățile de migrație și serviciile de ocupare a forței de muncă, precum și autoritățile vamale, poliția, procuratura și partenerii sociali.

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a aborda munca nedeclarată în mod cuprinzător și cu succes, în statele membre se va pune în aplicare o combinație de politici, facilitată de o cooperare structurată între autoritățile relevante. Cooperarea ar trebui să includă toate autoritățile naționale care conduc și/sau sunt active în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate.

(14) Pentru a aborda munca nedeclarată în mod cuprinzător și cu succes, în statele membre ar trebui pusă în aplicare o combinație de politici adaptată la nivel individual, bazată pe o cooperare structurată între toate organismele relevante. Cooperarea ar trebui să includă toate autoritățile naționale, reprezentanții partenerilor sociali și poate, dacă este cazul, include și alți actori care conduc și/sau sunt activi în abordarea problematicii muncii nedeclarate și în protejarea lucrătorilor nedeclarați. În acest context, este esențială și sprijinirea cooperării dintre actorii relevanți din afara sectorului public.

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Rolul inspectoratelor de muncă din statele membre ar trebui consolidat pentru a garanta eficacitatea și succesul platformei.

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15) Pentru a-și atinge obiectivele, platforma ar trebui să fie sprijinită de un „punct unic de contact” în fiecare stat membru, care ar trebui să aibă autoritatea necesară pentru a lua legătura cu autoritățile naționale care se ocupă de aspectele multiple ale muncii nedeclarate.

(15) Pentru a-și atinge obiectivele, platforma ar trebui să fie sprijinită de un reprezentant la nivel înalt din fiecare stat membru, care ar trebui să aibă autoritatea necesară pentru a lua legătura cu autoritățile naționale, cu organisme regionale și de la nivelul Uniunii și cu alți actori, în special parteneri sociali, care se ocupă de aspectele multiple ale muncii nedeclarate. Activitatea platformei ar trebui să rămână la nivel de experți.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a) Reprezentanții la nivel înalt ar trebui să asigure legătura cu toate organismele responsabile cu aplicarea legii care sunt implicate în abordarea problematicii muncii nedeclarate, în ceea ce privește activitățile platformei, garantând astfel asocierea tuturor părților interesate și facilitând participarea acestora la activitățile platformei sau ale grupurilor sale de lucru în cazul în care aspectele discutate intră în domeniul lor de competență.

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Platforma ar trebui să implice partenerii sociali de la nivelul UE atât la nivel intersectorial, cât și în sectoarele mai grav afectate de munca nedeclarată și să coopereze cu organizații internaționale relevante precum Organizația Internațională a Muncii (OIM) și agențiile descentralizate ale Uniunii, în special Eurofound și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Implicarea Eurofound și a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă în activitatea platformei în calitate de observatori nu le va prelungi mandatele actuale.

(16) Platforma ar trebui să implice partenerii sociali de la nivelul UE atât la nivel intersectorial, cât și în sectoarele care fie sunt grav afectate de munca nedeclarată, fie joacă un rol special în abordarea problematicii muncii nedeclarate, precum și să coopereze cu organizații internaționale relevante precum OIM, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și agențiile descentralizate ale Uniunii.

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Eurofound ar trebui să joace un rol central în crearea unei bănci interactive de cunoștințe, care să aibă drept scop consolidarea cooperării în ceea ce privește abordarea problematicii muncii nedeclarate și evaluarea efectelor muncii nedeclarate asupra sănătății și siguranței lucrătorilor.

Amendamentul  36

Propunere de decizie

Considerentul 16 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16b) Comitetul inspectorilor de muncă principali (SLIC) a fost înființat prin Decizia nr. 95/319/CE1a a Comisiei cu obiectivul de a lucra pe problemele referitoare la respectarea de către statele membre a dreptului Uniunii în materie de sănătate și securitate la locul de muncă. Platforma ar trebui să includă, de asemenea, un observator din partea SLIC cu scopul de evita suprapunerile și de a crea sinergii.

 

____________

 

1aDecizia nr. 95/319/CE a Comisiei din 12 iulie 1995 privind constituirea Comitetului inspectorilor de muncă principali (JO L 188, 9.8.1995, p.11).

Amendamentul  37

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Platforma poate înființa grupuri de lucru pentru a examina aspecte specifice și ar trebui să se poată baza pe expertiza unor profesioniști cu competențe specifice.

(19) Platforma poate înființa grupuri de lucru pentru a examina aspecte specifice, cum ar fi politici orientate în favoarea lucrătorilor din sectorul informal care sunt tineri, în vârstă sau femei, în special femei cu dizabilități și femei cu statut de imigrant, precum și pentru a examina cauzele muncii nedeclarate, și ar trebui să se poată baza pe cunoștințele de specialitate ale unor profesioniști cu competențe specifice.

Justificare

Munca efectuată în gospodării particulare, inclusiv serviciile casnice cum ar fi curățenia sau îngrijirea copiilor sau a bătrânilor, este adeseori nereglementată și efectuată de către femei. Încă de la crearea platformei ar trebui să se prevadă crearea unui grup de lucru privind condițiile de muncă ale femeilor care ocupă locuri de muncă nedeclarate și efectele acestui fapt asupra securității lor sociale. De asemenea, este important ca platforma să analizeze motivele recurente care îi determină pe lucrători să accepte locuri de muncă nedeclarate, iar statele membre să discute politici pentru abordarea acestor cauze.

Amendamentul  38

Propunere de decizie

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Platforma va coopera cu grupurile de experți și comitetele relevante la nivelul UE a căror activitate are legături cu munca nedeclarată.

(20) Platforma ar trebui să coopereze cu grupurile de experți, comitetele și părțile implicate relevante ale căror activități au legături cu abordarea problematicii muncii nedeclarate.

Amendamentul  39

Propunere de decizie

Considerentul 20 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(20a) Activitatea platformei ar trebui să furnizeze Raportului comun privind ocuparea forței de muncă, întocmit de Comisie, informații utile privind problematica muncii nedeclarate.

Amendamentul  

Propunere de decizie

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Platforma și sarcinile acesteia ar trebui să fie finanțate prin axa PROGRESS a Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) în cadrul creditelor stabilite de autoritatea bugetară.

(21) Platforma și sarcinile acesteia ar trebui să fie finanțate prin axa PROGRESS a Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) în cadrul creditelor stabilite de autoritatea bugetară. Comisia ar trebui să se asigure că platforma utilizează resursele financiare destinate activității sale într-un mod transparent și eficient.

Amendamentul  41

Propunere de decizie

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Comisia va lua măsurile administrative necesare pentru a configura rețeaua.

(22) Comisia va lua măsurile administrative necesare pentru a configura platforma.

Amendamentul  42

Propunere de decizie

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Deși platforma este un prim pas util către o mai bună cooperare între statele membre în domeniul combaterii muncii nedeclarate, aceasta nu ar trebui să fie considerată drept unicul instrument pe care îl are la dispoziție Uniunea pentru a lupta împotriva acestui fenomen. În special, Comisia ar trebui să monitorizeze în continuare legislația națională și a Uniunii în vigoare pentru a stabili dacă aceasta încurajează direct sau indirect munca nedeclarată.

Amendamentul  43

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă pentru intensificarea cooperării europene în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, denumită în continuare „platforma”.

(1) Prin prezenta se instituie o platformă europeană pentru intensificarea cooperării la nivelul Uniunii în ceea ce privește problematica muncii nedeclarate, denumită în continuare „platforma”.

 

Amendamentul  44

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) autoritățile naționale responsabile cu aplicarea legii, astfel cum sunt nominalizate de către toate statele membre,

(a) un reprezentant la nivel înalt numit de fiecare stat membru, în numele organismelor naționale responsabile cu aplicarea legii și/sau al altor actori implicați în abordarea problematicii muncii nedeclarate, având mandatul de a participa la toate activitățile legate de platformă în numele statului membru respectiv;

Amendamentul  45

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) cel mult patru reprezentanți ai partenerilor sociali intersectoriali organizați la nivelul Uniunii, numiți în mod direct de către partenerii sociali și reprezentând în mod egal angajatorii și lucrătorii;

Amendamentul  46

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Următoarele persoane pot participa la reuniunile platformei în calitate de observatori, în condițiile stabilite în regulamentul de procedură al acesteia:

(3) Următoarele părți interesate sunt implicate activ în reuniunile platformei în calitate de observatori și contribuțiile lor sunt luate în considerare, în condițiile stabilite în regulamentul de procedură al acesteia:

Amendamentul  47

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reprezentanții partenerilor sociali intersectoriali la nivelul Uniunii, precum și ai partenerilor sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate,

(a) cel mult 14 reprezentanți ai partenerilor sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate, numiți direct de către partenerii sociali și reprezentând, de asemenea, în mod egal angajatorii și lucrătorii;

Amendamentul  48

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – literele ba - bd (noi)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) un reprezentant al Comitetului inspectorilor de muncă principali (SLIC),

 

(bb) un reprezentant al Comisiei administrative pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, instituită prin Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1a,

 

(bc) un reprezentant al Rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (rețeaua SPFOM),

 

(bc) un reprezentant al Comitetului Economic și Social European (CESE) și un reprezentant al Comitetului Regiunilor (CoR),

 

(bd) un reprezentant al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE),

 

______________

 

1a JO L …

Amendamentul  49

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) reprezentanți ai statelor din Spațiul Economic European (SEE).

(d) un reprezentant din fiecare stat terț din Spațiul Economic European (SEE).

Amendamentul  50

Propunere de decizie

Articolul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 1a

 

Definiții

 

În scopul prezentei decizii, „abordarea problematicii muncii nedeclarate” înseamnă prevenirea, descurajarea și combaterea muncii nedeclarate, precum și încurajarea și promovarea muncii declarate.

Amendamentul  51

Propunere de decizie

Articolul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 2

Articolul 2

Obiective

Obiective

 

Scopul primordial al platformei este de a aduce o contribuție cu valoare adăugată la nivelul Uniunii la eforturile depuse de statele membre și de instituțiile Uniunii pentru a putea soluționa cu succes problema complexă a muncii nedeclarate, inclusiv pentru a face față diverselor implicații și consecințe ale acesteia, și pentru a încuraja și promova munca declarată.

Platforma, astfel cum se stabilește la articolul 1 alineatul (1), contribuie la o mai bună aplicare a legislației UE și a legislației naționale, la reducerea muncii nedeclarate și la apariția de locuri de muncă formale, evitându-se astfel deteriorarea calității muncii, precum și la promovarea integrării pe piața forței de muncă și a incluziunii sociale prin:

Platforma, astfel cum se stabilește la articolul 1 alineatul (1), contribuie, în acest scop, la îmbunătățirea legislației Uniunii și a legislațiilor naționale și la o mai bună aplicare a acestora, la reducerea muncii nedeclarate și la apariția de locuri de muncă formale. Aceasta contribuie astfel la îndeplinirea obiectivelor Uniunii în materie de ocupare a forței de muncă, oferind un cadrul mai eficient la nivelul Uniunii pentru ocuparea forței de muncă și pentru asigurarea sănătății și siguranței la locul de muncă și evitând astfel deteriorarea calității muncii, și contribuie, de asemenea, la promovarea integrării pe piața forței de muncă și a incluziunii sociale prin:

(a) îmbunătățirea cooperării la nivel european între diferite autorități responsabile cu aplicarea legii ale statelor membre pentru a preveni și a descuraja, în mod mai eficient și mai eficace, munca nedeclarată, inclusiv activitatea independentă falsă,

(a) îmbunătățirea cooperării strânse și eficiente la nivel european între organismele relevante responsabile cu aplicarea legii ale statelor membre și alți actori implicați la nivelul Uniunii pentru a preveni, a descuraja și combate, în mod mai eficient și mai eficace, munca nedeclarată sub toate formele sale, inclusiv activitatea independentă falsă,

(b) îmbunătățirea capacității tehnice a diferitelor autorități responsabile cu aplicarea legii din statele membre pentru a aborda aspectele transfrontaliere ale muncii nedeclarate,

(b) sprijinirea diverselor organisme responsabile cu aplicarea legii din statele membre pentru a aborda și rezolva în mod eficient aspectele transfrontaliere ale muncii nedeclarate, precum și cele legate de concurența neloială și distorsiunea pieței, create de aceasta,

(c) sensibilizarea opiniei publice cu privire la urgența luării de măsuri și încurajarea statelor membre pentru a-și intensifica eforturile în abordarea muncii nedeclarate.

(c) sensibilizarea opiniei publice cu privire la chestiunile legate de munca nedeclarată și la necesitatea luării de măsuri adecvate, precum și încurajarea statelor membre pentru a-și intensifica în mod urgent eforturile în abordarea muncii nedeclarate.

Amendamentul  52

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) coordonează acțiuni operaționale transfrontaliere.

(c) încurajează și facilitează acțiuni operaționale transfrontaliere concrete, practice și eficiente;

Amendamentul  53

Propunere de decizie

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) contribuie la înțelegerea transsectorială a aspectelor legate de munca nedeclarată;

Amendamentul  54

Propunere de decizie

Articolul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 4

Articolul 4

Sarcini

Sarcini

(1) Pentru executarea misiunii sale, platforma efectuează, în special, următoarele sarcini:

(1) Pentru executarea misiunii sale, platforma efectuează, în special, următoarele sarcini:

(a) sporește cunoștințele privind munca nedeclarată prin intermediul unor concepte comune, instrumente de măsurare și prin promovarea de analize comparative comune și indicatori relevanți conecși,

(a) sporește cunoștințele privind toate formele de muncă nedeclarată, ținând seama de diversele cauze și de diferențele regionale, prin intermediul unor concepte comune, printre care definiții cuprinzătoare ale formelor existente și noi de muncă nedeclarată, indicatori și metodologii de colectare a datelor, precum și instrumente de măsurare și prin promovarea cercetării și a analizelor comparative comune;

 

(aa) îmbunătățește cunoașterea și înțelegerea reciprocă a diferitelor sisteme naționale de inspecție a muncii și a practicilor de abordare a problematicii muncii nedeclarate, a consecințelor muncii nedeclarate, inclusiv ale muncii nedeclarate transfrontaliere, ținând seama de distorsiunile pe piață și de concurența neloială create, precum și a condițiilor de muncă precare ale lucrătorilor nedeclarați;

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor măsuri de politică în reducerea incidenței muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de prevenire și punitive, precum și măsuri de descurajare în general,

(b) analizează eficacitatea și consecințele diferitelor măsuri de politică, precum măsurile de prevenire și de descurajare a muncii nedeclarate și cele care încurajează și promovează munca declarată, în ceea ce privește reducerea incidenței muncii nedeclarate,

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o bancă de cunoștințe privind diferite practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale utilizate în statele membre pentru a descuraja și a preveni munca nedeclarată,

(c) stabilește instrumente eficiente, de exemplu, o bancă de cunoștințe interactivă privind diferite practici/măsuri aplicate în cadrul diverselor modele de piețe ale muncii, inclusiv acorduri bilaterale și multilaterale utilizate în statele membre pentru a aborda problematica muncii nedeclarate,

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru inspectori, manuale de bune practici și principii comune privind inspecțiile pentru combaterea muncii nedeclarate,

(d) dezvoltă orientări pentru aplicarea legii, manuale de bune practici și principii comune privind inspecțiile pentru combaterea muncii nedeclarate și monitorizează progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a acestor orientări,

(e) dezvoltă forme de cooperare pentru creșterea capacității tehnice de a aborda aspectele transfrontaliere ale muncii nedeclarate prin adoptarea unui cadru comun pentru operațiuni comune pentru inspecții și schimb de personal,

(e) dezvoltă o strânsă cooperare pentru îmbunătățirea capacității sistemelor naționale de inspecție a muncii la nivelul controalelor și al abordării aspectelor transfrontaliere ale muncii nedeclarate, sub forma unor operațiuni comune, baze de date relevante și schimburi de personal,

 

(ea) elaborează și publică informații pentru a facilita activitățile sistemelor naționale de inspecție a muncii,

(f) examinează modalități de îmbunătățire a schimbului de date în conformitate cu normele de protecție a datelor ale Uniunii, inclusiv explorarea posibilităților de utilizare a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI),

(f) dezvoltă un sistem fiabil și eficient de schimb rapid de informații și de îmbunătățire a schimbului de date în conformitate cu normele de protecție a datelor ale Uniunii, inclusiv explorarea posibilităților de utilizare a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 1a și a Sistemului de schimb electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI),

 

(fa) contribuie la identificarea aspectelor legate de munca nedeclarată în care legislația Uniunii nu își îndeplinește obiectivele stabilite,

(g) dezvoltă o capacitate de instruire permanentă pentru autoritățile responsabile cu aplicarea legii și adoptă un cadru comun pentru realizarea de instruiri comune,

(g) dezvoltă și îmbunătățește capacitatea de instruire permanentă pentru autoritățile responsabile cu aplicarea legii și adoptă un cadru comun pentru realizarea de instruiri comune pentru a ajuta statele membre să își îndeplinească obligațiile, inclusiv cele asumate în cadrul Convenției OIM nr. 81,

(h) organizează evaluări inter pares pentru a urmări progresul statelor membre în combaterea muncii nedeclarate, inclusiv sprijin pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice emise de Consiliu pentru fiecare țară referitor la combaterea sau prevenirea muncii nedeclarate.

(h) organizează evaluări inter pares pentru a urmări progresul statelor membre în combaterea muncii nedeclarate, inclusiv sprijin pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice emise de Consiliu pentru fiecare țară referitor la combaterea sau prevenirea muncii nedeclarate și promovarea acțiunilor adecvate,

 

(ha) prezintă propuneri Comisiei, Parlamentului European și Consiliului privind includerea în recomandările specifice fiecărei țări a unor acțiuni adecvate privind aspecte concrete ale abordării muncii nedeclarate, precum și a efectelor lipsei de acțiune în statele membre respective;

 

(hb) prezintă avize și propuneri Comisiei, Parlamentului European sau Consiliului cu privire la chestiuni legate de îmbunătățirea normelor și aplicarea legislației Uniunii referitoare la condițiile de muncă și protecția socială în statele membre, la abordarea problematicii muncii nedeclarate și la efectele lipsei de acțiune,

 

(hc) încurajează, atunci când este cazul, cooperarea activă dintre autoritățile responsabile cu aplicarea legii din statele membre și cele din țări terțe pentru a rezolva problemele legate de munca nedeclarată în care sunt implicate aceste țări terțe,

(i) sporește gradul de conștientizare a problemei prin desfășurarea de activități comune, cum ar fi campanii europene și adoptarea unor strategii regionale sau la nivelul UE, inclusiv abordări sectoriale.

(i) sporește gradul de conștientizare a problemei prin desfășurarea de activități comune, cum ar fi campanii europene și adoptarea unor strategii regionale sau la nivelul Uniunii, inclusiv abordări sectoriale,

 

(ia) încurajează autoritățile naționale și alte organisme să acorde consiliere și să furnizeze informații lucrătorilor care au suferit de pe urma unor practici de muncă nedeclarată.

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, platforma va face uz de toate sursele relevante de informații, inclusiv studii și proiecte de cooperare multilaterală și ia în considerare instrumentele și structurile relevante ale Uniunii, precum și experiența acordurilor bilaterale relevante. Aceasta va stabili o cooperare adecvată cu Eurofound și cu EU-OSHA.

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, platforma utilizează toate sursele relevante de informații, inclusiv studii și proiecte de cooperare multilaterală și ia în considerare instrumentele și structurile relevante ale Uniunii, precum și experiența acordurilor bilaterale relevante.

 

(2a) Platforma stabilește o cooperare adecvată cu Eurofound, în special în ceea ce privește constituirea unei bănci de cunoștințe interactive, ca sarcină suplimentară pentru agenție, precum și cu EU-OSHA.

 

_________________

 

1aRegulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI” ) (JO L 316, 14.11.2012, p. 1)

Amendamentul  55

Propunere de decizie

Articolul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 5

Articolul 5

Punctul unic de contact

Reprezentanți la nivel înalt

(1) Fiecare stat membru desemnează un punct unic de contact în calitate de membru al platformei. Acestea pot desemna, de asemenea, un membru supleant.

(1) Fiecare stat membru desemnează un reprezentant la nivel înalt, astfel cum este menționat la articolul 1 alineatul (2) litera (a), în calitate de membru al platformei. Fiecare stat membru poate desemna, de asemenea, un supleant pentru a participa la reuniunile platformei, dacă este necesar.

(2) La numirea reprezentanților lor, statele membre ar trebui să implice toate autoritățile publice care au un rol în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate, cum ar fi inspectoratele de muncă, autoritățile de securitate socială, autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a forței de muncă și autoritățile din domeniul migrației, denumite în continuare „autorități responsabile cu aplicarea legii”. De asemenea, acestea pot să implice, în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale, partenerii sociali.

(2) La numirea reprezentantului la nivel înalt și a supleantului, statele membre ar trebui să implice toate organizațiile relevante care au un rol în abordarea problematicii muncii nedeclarate la nivel național sau transfrontalier, cum ar fi inspectoratele de muncă, autoritățile de securitate socială, autoritățile fiscale, serviciile de ocupare a forței de muncă și autoritățile din domeniul migrației, denumite în continuare „autorități responsabile cu aplicarea legii”. De asemenea, acestea ar trebui să asigure, în conformitate cu legislația și/sau practicile naționale, implicarea partenerilor sociali și a altor actori relevanți.

(3) Statele membre furnizează Comisiei lista și datele de contact ale tuturor autorităților responsabile cu aplicarea legii care sunt implicate în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate.

(3) Statele membre furnizează Comisiei lista și datele de contact ale tuturor organismelor responsabile cu aplicarea legii și, în conformitate cu legislația sau practicile naționale, ale partenerilor sociali și ale altor actori relevanți care sunt implicați în abordarea problematicii muncii nedeclarate.

(4) Punctele unice de contact asigură legătura cu toate autoritățile responsabile cu aplicarea legii care sunt implicate în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate în ceea ce privește activitățile platformei și garantează participarea acestora la reuniunile și/sau contribuția la activitățile platformei sau a grupurilor sale de lucru în cazul în care aspectele discutate implică domeniul lor de competență.

(4) Reprezentanții la nivel înalt menționați la articolul 1 alineatul (2) litera (a) asigură periodic legătura cu toate organismele naționale responsabile cu aplicarea legii și, în conformitate cu legislația sau practicile naționale, cu partenerii sociali și alți actori relevanți care joacă un rol în abordarea problematicii muncii nedeclarate.

Amendamentul  56

Propunere de decizie

Articolul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 6

eliminat

Reprezentanții partenerilor sociali

 

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la nivel intersectorial, precum și din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate pot participa la reuniunile platformei în calitate de observatori, în conformitate cu procedurile stabilite de organizațiile lor.

 

(2) Pe baza propunerilor din partea partenerilor sociali sectoriali și intersectoriali la nivelul Uniunii, grupul de observatori este compus din:

 

(a) un număr maxim de 8 observatori care reprezintă partenerii sociali la nivel intersectorial (împărțiți în mod egal între organizațiile sindicale și patronale),

 

(b) un număr maxim de 10 observatori care reprezintă partenerii sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate (împărțiți în mod egal între organizațiile sindicale și patronale).

 

Amendamentul  57

Propunere de decizie

Articolul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 7

Articolul 7

Activitate

Activitate

(1) Comisia coordonează activitatea platformei și prezidează reuniunile acesteia.

(1) Comisia coordonează activitatea platformei și reprezentanții Comisiei la nivelul platformei coprezidează reuniunile acesteia. Membrii platformei aleg din rândurile lor un alt copreședinte cu drepturi echivalente, precum și doi supleanți. Copreședinții și supleanții acestora formează Biroul platformei („Biroul”).

 

(1a) Platforma se întrunește cel puțin de două ori pe an.

(2) Pentru executarea misiunii sale, platforma adoptă prin decizia majorității:

(2) Pentru executarea misiunii sale, platforma adoptă prin decizia majorității:

(a) regulile de procedură, care cuprind, printre altele, modalitățile de luare a deciziilor în cadrul platformei,

(a) regulamentul de procedură, care cuprinde, printre altele, modalitățile de luare a deciziilor în cadrul platformei;

(b) un program de lucru pe doi ani al platformei care prevede, printre altele, sarcinile sale detaliate și rapoartele periodice ale platformei la fiecare doi ani,

(b) un program de lucru anual și multianual al platformei care prevede, printre altele, sarcinile sale detaliate și ia în considerare activitățile întreprinse în anul (anii) anterior(i);

(c) constituirea de grupuri de lucru pentru a examina aspectele menționate în programele de lucru ale platformei. Grupurile de lucru sunt dizolvate de îndată ce mandatele acestora sunt îndeplinite.

(c) constituirea de grupuri de lucru pentru a examina aspectele menționate în programele de lucru ale platformei, care sunt prezidate de un membru al platformei și sunt dizolvate de îndată ce mandatele acestora sunt îndeplinite;

 

(ca) raportul anual al activităților sale.

(3) Experți care dețin competențe specifice în legătură cu un subiect în discuție pot fi invitați, de la caz la caz, să participe la deliberările platformei sau ale grupului de lucru, dacă acest lucru este util și/sau necesar.

(3) Experți care dețin competențe specifice în legătură cu un subiect în discuție pot fi invitați de Birou, de la caz la caz, să participe la deliberările platformei sau ale grupului de lucru, dacă acest lucru este considerat a fi util și/sau necesar.

(4) Platforma este asistată de un secretariat asigurat de către Comisie. Secretariatul pregătește reuniunile, programele de lucru ale platformei și rapoartele acesteia.

(4) Platforma este asistată de un secretariat asigurat de către Comisie. Secretariatul pregătește reuniunile, proiectele de programe de lucru ale platformei și proiectele de rapoarte ale acesteia în strânsă cooperare cu consiliul de administrație al platformei și sub supravegherea Biroului. De asemenea, acesta asigură monitorizarea recomandărilor platformei.

 

(4a) Activitatea platformei se desfășoară în conformitate cu principiul transparenței enunțat la articolul 15 din TFUE.

(5) Comisia informează periodic Parlamentul European și Consiliul cu privire la activitățile platformei.

(5) Platforma transmite Comisiei programele de lucru menționate la alineatul (2) litera (b) și rapoartele menționate la alineatul (2) litera (ca). Comisia transmite programele de lucru și rapoartele Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor.

Amendamentul  58

Propunere de decizie

Articolul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

Cooperare

Cooperare

Platforma conlucrează, după caz, cu alte grupuri de experți și comitete relevante la nivelul Uniunii a căror activitate are legătură cu munca nedeclarată, în special Comitetul inspectorilor de muncă principali (SLIC), Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor, Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), Comitetul pentru protecție socială (CPS) și Grupul de lucru pentru cooperare administrativă în domeniul fiscal. De asemenea, se pot organiza reuniuni comune.

(1) Platforma conlucrează, după caz, cu alte grupuri de experți și comitete relevante la nivelul Uniunii a căror activitate are legătură cu munca nedeclarată, în special Comitetul inspectorilor de muncă principali (SLIC), Comitetul de experți privind detașarea lucrătorilor, Comisia administrativă pentru coordonarea sistemelor de securitate socială, Platforma H5NCP a UE, Comitetul pentru ocuparea forței de muncă (EMCO), Comitetul pentru protecție socială (CPS) și Grupul de lucru pentru cooperare administrativă în domeniul fiscal. Pentru asigurarea unei activități mai eficiente și a unui impact mai mare, se pot organiza reuniuni comune. Procesele-verbale ale acestor reuniuni sunt transmise Parlamentului European și Consiliului în termen rezonabil.

 

(1a) Trebuie să se evite duplicarea muncii realizate de alte organisme de la nivelul Uniunii. În acest scop, transparența și împărtășirea informațiilor joacă un rol esențial.

Amendamentul  59

Propunere de decizie

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resursele globale pentru punerea în aplicare a prezentei decizii sunt prevăzute în cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), ale cărui credite anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Resursele globale pentru punerea în aplicare a prezentei decizii sunt prevăzute în cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), ale cărui credite anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar. Comisia se asigură că resursele financiare ale EaSI sunt utilizate într-un mod transparent și eficient.

Amendamentul  60

Propunere de decizie

Articolul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

La patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind punerea în aplicare a acesteia. Raportul evaluează, în special, măsura în care platforma a contribuit la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 2 și la îndeplinirea sarcinilor, astfel cum sunt menționate la articolul 3 și în programele de lucru ale platformei.

Până la ...* [patru ani de la intrarea în vigoare a prezentei decizii], în urma consultării platformei, Comisia prezintă Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social European și Comitetului Regiunilor un raport privind punerea în aplicare și valoarea adăugată a acesteia. Raportul evaluează, în special, măsura în care platforma a contribuit la realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 2, și-a realizat misiunea definită la articolul 3 și a îndeplinit sarcinile menționate la articolul 4, precum și dacă aceasta a abordat prioritățile stabilite în programele sale de lucru. De asemenea, acesta identifică eventualele deficiențe și, dacă este cazul, prezintă propuneri privind funcționarea platformei.

Amendamentul  61

Propunere de decizie

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Apărarea drepturilor

 

Persoanele care, fie direct, fie prin intermediul autorităților naționale de aplicare a legii, aduc în atenția platformei cazuri de muncă nedeclarată sunt protejate împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului acestora.

(1)

             JO L 458, 19.12.2014, p. 43.

(2)

              JO L 415, 20.11.2014, p. 37.


EXPUNERE DE MOTIVE

           A opta legislatură a Parlamentului European este chemată, încă de la începutul mandatului său, să se ocupe de una dintre cele mai îngrijorătoare și mai complexe probleme - cea a muncii nedeclarate. Complexitatea provocării provine din însăși natura sa, și anume toate activitățile remunerate, care prin natura lor sunt legale, însă nu sunt declarate autorităților publice competente, sau care, în cazul falselor activități independente, sunt declarate în mod fals.

           Pentru a putea rezolva cu succes multiplele fațete ale problemei muncii nedeclarate, primul pas trebuie să fie, așadar, examinarea obiectivă a adevăratei sale naturi. În realitate, această examinare revelează că evitarea înregistrării corecte constituie, de fapt, cauza directă a unui număr mare de implicații și consecințe extrem de negative asociate acesteia.

           În propunerea sa de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene, Comisia a acordat prioritate unei abordări de constrângere care vizează prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate. Aceasta presupune o cooperare consolidată pentru „a combateˮ încălcările dreptului muncii, evaziunea fiscală și nerespectarea cerințelor de securitate socială, care reprezintă, fără îndoială, aspecte extrem de îngrijorătoare în sine.

           Cu toate acestea, este tot mai limpede că asigurarea respectării legii trebuie să fie însoțită de politici de susținere proactive și de măsuri vizând regularizarea locurilor de muncă nedeclarate, cum ar fi exonerarea de la impozitul pe venit, reducerea impozitului și sistemele de subvenții. Recurgerea constantă la munca nedeclarată în statele membre demonstrează că există atât o cerere, cât și o ofertă pentru locurile de muncă în cauză; prin urmare este necesar ca ele să nu fie eliminate, ci mai degrabă să fie integrate în setul oficial de norme și reglementări ale economiei sociale de piață.

           Așadar, scopul și obiectivul definitoriu al noii platforme europene ar trebui să fie de a furniza o valoare adăugată clară la nivelul Uniunii nu doar eforturilor de prevenire și de descurajare a muncii nedeclarate ci, poate și mai important, eforturilor de regularizare a locurilor de muncă în cauză. Necesitatea elaborării unor politici proactive precise provine din nevoia de a încuraja producția cu scopul de a contracara nivelul redus de creștere economică și deflația.

           Aceste politici devin și mai necesare având în vedere concluziile recente ale studiului efectuat de Eurofound, care indică o corelare puternică între dimensiunea și dezvoltarea economiei nedeclarate, pe de o parte, și politicile de austeritate care prevăd reduceri bugetare drastice, o creștere a dereglementării și un rol redus al statului, pe de altă parte. Același studiu indică faptul că abordarea alternativă care vizează stimularea cheltuielilor statului pe piața forței de muncă și pentru asistența socială este strâns corelată cu un nivel mult mai redus al economiilor subterane.

Ar trebui să se recunoască faptul că platforma constituie un loc de colectare și de schimb de informații fiabile privind problemele persistente și cele mai bune practici, precum și de cooperare în conturarea și implementarea unor măsuri eficiente de aplicare a legii și de sprijin.

Nu se poate ignora caracterul stringent al măsurilor ce se impun, având în vedere consecințele multiple și extrem de negative ale muncii nedeclarate, și anume exploatarea gravă și condițiile precare de muncă și de viață a milioane de lucrători în întreaga Uniune, concurența extrem de inechitabilă care perturbă profund piața unică, precum și pierderile semnificative la bugetele și sistemele de securitate socială din statele membre. Ar trebui, de asemenea, să fie clar faptul că doar prin efortul concertat al statelor membre și al partenerilor sociali, împreună cu alte părți interesate, inclusiv la nivel regional, interacționând cu instituțiile și capacitățile UE, se poate face față cu succes la toată această serie de provocări și deficiențe dintre cele mai grave.

Înțelegerea naturii reale a problemei pe care o reprezintă munca nedeclarată și a funcțiilor propuse ale platformei ar trebui să contribuie la realizarea unui acord cu privire la toate aspectele care privesc componența, participarea, procedurile și procesul decizional. Aceasta ar trebui, totodată, să servească drept bază pentru stabilirea unui program de lucru care să răspundă pe deplin nevoii urgente de a acționa în mod hotărât pentru a inversa tendința actuală de creștere a activităților nedeclarate în favoarea creșterii numărului de locuri de muncă regularizate care oferă condiții de viață decente și servicii necesare clienților, contribuind în același timp la o concurență echitabilă pe piață și la o stabilizare fiscală sustenabilă.


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (23.1.2015)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Raportor pentru aviz: Dennis de Jong

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În rezoluția sa din ianuarie 2014 referitoare la inspecțiile eficace la locul de muncă, Parlamentul European a solicitat o cooperare mai strânsă și consolidarea inspectoratelor de muncă în vederea combaterii muncii nedeclarate.

În propunerea sa din aprilie 2014, Comisia recomandă instituirea unei platforme europene. Această platformă ar îmbunătăți cooperarea la nivelul UE în domeniile prevenirii și descurajării muncii nedeclarate. Platforma ar reuni diverse organisme naționale de aplicare a legii, implicate în combaterea muncii nedeclarate, fenomen care provoacă daune grave condițiilor de muncă, concurenței echitabile și bugetelor publice.

Raportorul pentru aviz salută instituirea acestei platforme, deși doar această măsură izolată nu va fi suficientă pentru a da curs diverselor propuneri, inclusiv propunerilor legislative, incluse în rezoluția menționată mai sus. Raportorul pentru aviz propune amendamente pentru a îmbunătăți eficacitatea platformei în ceea ce privește sarcinile și obiectivele sale.

În special, consideră că este esențială includerea muncii declarate în mod fals în domeniul deciziei. Transmiterea de date false în legătură cu orarul de lucru sau remunerarea este o formă de muncă declarată în mod fals, care nu poate fi exclusă din domeniul platformei.

Raportorul pentru aviz este, de asemenea, convins că platforma ar putea să faciliteze în mod util efectuarea unor investigații comune de către statele membre. Valoarea sa practică va depinde într-o mare măsură de rezultatele obținute prin această formă de cooperare operațională. Pe de altă parte, efectele campaniilor de conștientizare la nivel european sunt discutabile: aceste campanii tind să fie mai eficiente la nivel național, în special dacă partenerii sociali naționali contribuie activ la acestea. Din acest motiv, raportorul pentru aviz este în favoarea unui strânse implicări a partenerilor sociali în activitățile platformei, precum și a punctelor unice naționale de contact.

Nu în ultimul rând, raportorul pentru aviz consideră că este esențială implicarea Parlamentului European în acest proces și solicită ca un reprezentant independent numit de această instituție să facă parte din platformă, împreună cu autoritățile naționale și Comisia.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate și a muncii declarate în mod fals.

Justificare

Amendament orizontal care se aplică la întregul text. Includerea nu numai a activității independente false, dar și a altor forme de muncă declarate în mod fals, cum ar transmiterea de date false privind orarul de lucru sau remunerarea, este esențială pentru funcționarea eficientă a platformei.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Parlamentul European, în rezoluția sa privind „Inspecțiile eficiente de muncă ca o strategie de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa”, a salutat inițiativa Comisiei de a crea o platformă europeană și a făcut apel pentru intensificarea cooperării europene în materie de combatere a muncii nedeclarate27.

(4) Parlamentul European, în rezoluția sa referitoare la inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategie de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa, a salutat inițiativa Comisiei de a crea o platformă europeană și a făcut apel pentru intensificarea cooperării europene în materie de combatere a muncii nedeclarate27 pentru că conduce la concurență neloială, fapt ce distorsionează piața.

 

__________________

__________________

27 Rezoluția Parlamentului European din 14 ianuarie 2014 privind inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

27 Rezoluția Parlamentului European din 14 ianuarie 2014 privind inspecțiile eficiente la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI)

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) La nivel european, munca nedeclarată este definită ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre”28, excluzând astfel toate activitățile ilegale.

(5) Munca nedeclarată este definită în comunicarea Comisiei din 24 octombrie 2007 intitulată „Accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate” ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre”28, excluzând astfel toate activitățile ilegale.

__________________

__________________

28 Comunicarea Comisiei „Accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate” COM(2007) 628 din 24 octombrie 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:RO:HTML

28 Comunicarea Comisiei „Accelerarea luptei împotriva muncii nedeclarate” COM(2007)0628 din 24 octombrie 2007, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:RO:HTML

Justificare

Trimiterea la Comunicarea Comisiei este mai clară și mai specifică decât o simplă trimitere la „nivelul european”. Textul este în acord cu proiectul de abordare generală a Consiliului.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Abuzul statutului de independent, la nivel național sau în situații transfrontaliere, este adesea asociat cu munca nedeclarată. Activitatea independentă falsă apare atunci când o persoană este declarată ca independentă deși aceasta îndeplinește în același timp condițiile caracteristice unui raport de angajare, pentru a evita anumite obligații legale sau fiscale. Prin urmare, activitatea independentă falsă este muncă declarată în mod fals și ar trebui să intre în domeniul de aplicare a platformei.

(6) Pe lângă munca nedeclarată, platforma ar trebui să se ocupe și de munca declarată în mod fals. Acest concept se referă la activitățile remunerate care sunt legale în ceea ce privește natura lor, dar nu sunt declarate corect autorităților publice. O formă specifică de muncă declarată în mod fals este abuzul statutului de independent, la nivel național sau în situații transfrontaliere. Activitatea independentă falsă apare atunci când o persoană este declarată ca independentă deși aceasta îndeplinește în același timp condițiile caracteristice unui raport de angajare, pentru a evita anumite obligații legale sau fiscale. Prin urmare, activitatea independentă falsă este muncă declarată în mod fals și ar trebui să intre în domeniul de aplicare a platformei.

Justificare

Așa cum observă CESE, fără explicații suplimentare, activitatea independentă falsă și munca nedeclarată pot părea două subiecte diferite. Cu toate acestea, activitatea independentă falsă este considerată în general a fi muncă declarată în mod fals; astfel, există efectiv o relație strânsă cu munca nedeclarată. Pot exista, de asemenea, și alte forme de muncă declarată în mod fals, de exemplu, transmiterea unor date false legate de orarul de lucru sau remunerare. Pentru a elimina orice neînțelegeri cu privire la sfera de aplicare a deciziei, este necesar să se clarifice faptul că orice formă de muncă declarată în mod fals intră în sfera de decizie a platformei.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Munca nedeclarată are implicații grave pentru lucrătorii în cauză, aceștia aflându-se în situația de a fi obligați să accepte condiții de muncă precare, salarii mult mai mici și o protecție mult mai redusă în temeiul legislației muncii și al protecției sociale, ceea ce îi privează astfel pe lucrătorii respectivi de prestații sociale adecvate, de drepturi la pensie și de acces la asistență medicală, precum și de posibilități de dezvoltare a aptitudinilor și de învățare pe tot parcursul vieții.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Munca nedeclarată are implicații bugetare grave prin venituri fiscale și asigurări sociale reduse. Aceasta are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă, asupra productivității, asupra conformității cu standardele privind condițiile de muncă, asupra dezvoltării de competențe și învățării pe tot parcursul vieții. Munca nedeclarată subminează sustenabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială, privează lucrătorii de beneficii sociale adecvate și generează drepturi de pensie mai reduse și acces mai limitat la asistență medicală.

(7) Munca nedeclarată are implicații bugetare grave prin venituri fiscale și asigurări sociale reduse. Aceasta are un impact negativ asupra ocupării forței de muncă, asupra productivității, asupra conformității cu standardele privind condițiile de muncă, asupra dezvoltării de competențe și învățării pe tot parcursul vieții. Munca nedeclarată subminează sustenabilitatea financiară a sistemelor de protecție socială, privează lucrătorii de beneficii sociale adecvate și generează drepturi de pensie mai reduse și acces mai limitat la asistență medicală. Ea are efecte negative asupra funcționării pieței interne, conducând la o concurență neloială care distorsionează piața. Munca nedeclarată ar trebui soluționată la nivelul statului membru, printre altele, prin politici eficiente de aplicare în domeniul fiscal și social.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În toate statele membre s-a introdus o gamă largă de abordări și măsuri politice de combatere a muncii nedeclarate. De asemenea, statele membre au încheiat acorduri bilaterale și au realizat proiecte multilaterale privind anumite aspecte ale muncii nedeclarate. Platforma nu va împiedica aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor bilaterale privind cooperarea administrativă.

(8) Munca nedeclarată are efecte negative și asupra funcționării pieței interne. În toate statele membre s-a introdus o gamă largă de abordări și măsuri politice de combatere a muncii nedeclarate. De asemenea, statele membre au încheiat acorduri bilaterale și au realizat proiecte multilaterale privind anumite aspecte ale muncii nedeclarate. Platforma nu va împiedica aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor bilaterale privind cooperarea administrativă. Principala responsabilitate pentru rezolvarea muncii nedeclarate ar trebui să revină statelor membre.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Intensificarea cooperării între statele membre la nivelul UE este necesară pentru a sprijini statele membre să prevină și să descurajeze munca nedeclarată în mod mai eficient și mai eficace.

(10) Intensificarea cooperării active, bazate pe asistență reciprocă, transparență și confidențialitate între statele membre la nivelul UE este necesară pentru a sprijini statele membre să prevină și să descurajeze munca nedeclarată în mod mai eficient și mai eficace. Cooperarea consolidată are drept scop încurajarea muncii declarate, făcând-o mai puțin birocratică și mai puțin administrativă, asigurându-se astfel, faptul că munca nedeclarată reprezintă opțiunea mai puțin atractivă.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(10a) Inspectoratele naționale de muncă și organismele responsabile cu aplicarea legii au deseori nevoie de acces imediat la datele și informațiile deținute de autoritățile naționale străine. Prin urmare, pentru a combate munca nedeclarată este esențial să existe un schimb eficient și rapid de date.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Platforma va viza facilitarea schimbului de bune practici și de informații, va oferi un cadru la nivelul UE pentru a dezvolta expertiza și analiza și va îmbunătăți coordonarea operațională a acțiunilor între diferitele autorități naționale responsabile cu aplicarea legii ale statelor membre.

(11) Intensificarea cooperării active bazate pe asistență reciprocă, transparență și confidențialitate între statele membre la nivelul UE este necesară pentru a sprijini statele membre să prevină și să descurajeze mai eficient și mai eficace, munca nedeclarată. În plus, platforma va avea ca obiectiv schimbul de bune practici privind reglementarea clară și simplă între statele membre, în scopul reducerii riscului unor erori accidentale, în special în rândul persoanelor care desfășoară activități independente și al IMM-urilor.

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Identificarea, analiza și soluționarea problemelor practice legate de respectarea legislației Uniunii privind condițiile de muncă și protecția socială la locul de muncă intră în sfera de competență a sistemelor naționale de inspecție a muncii, și de aceea este nevoie de o cooperare strânsă și eficientă la nivelul Uniunii.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Platforma ar trebui să facă uz de toate sursele pertinente de informații, în special studii, acorduri bilaterale încheiate între statele membre și proiecte de cooperare multilaterală și să creeze sinergii între instrumentele și structurile existente la nivelul UE pentru a maximiza efectul disuasiv sau preventiv al măsurilor. Coordonarea operațională a acțiunilor statelor membre ar putea lua forma unor instruiri comune, evaluări inter pares și soluții pentru schimbul de date. Campaniile europene sau strategiile comune ar putea crește gradul de conștientizare privind munca nedeclarată.

(12) Platforma ar trebui să facă uz de toate sursele pertinente de informații, în special studii, acorduri bilaterale încheiate între statele membre, proiecte de cooperare multilaterală și rapoartele privind punerea în aplicare a legislațiilor europene în domeniu și să creeze sinergii între instrumentele și structurile existente la nivelul UE pentru a maximiza efectul disuasiv sau preventiv al măsurilor. Coordonarea operațională a acțiunilor statelor membre ar putea lua forma unor instruiri comune, evaluări inter pares și soluții pentru schimbul de date, în conformitate cu normele privind protecția datelor, utilizând, acolo unde este relevant, Sistemul de informare al pieței interne (IMI) și Sistemul de schimb electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI). Platforma poate, de asemenea, să promoveze efectuarea unor investigații comune de către statele membre, în special în cazurile transfrontaliere. Statele membre ar trebui să poată să respecte recomandările platformei din proprie inițiativă.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) Platforma ar trebui să urmărească cu atenție punerea în aplicare a noilor reglementări ale UE care ar putea sprijini combaterea muncii nedeclarate, inclusiv Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului1a privind achizițiile publice și, cu precădere, dispozițiile sale privind subcontractarea și ofertele anormal de scăzute.

 

__________________

 

1aDirectiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65).

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Trei autorități naționale diferite responsabile cu aplicarea legii sunt implicate, în principal, în domeniul muncii nedeclarate: inspectoratele de muncă, inspectoratele de securitate socială și autoritățile fiscale. În unele cazuri sunt implicate, de asemenea, autoritățile de migrație și serviciile de ocupare a forței de muncă, precum și autoritățile vamale, poliția, procuratura și partenerii sociali.

(13) Adesea, mai multe autorități naționale diferite responsabile cu aplicarea legii sunt implicate, în principal, în diminuarea muncii nedeclarate, inclusiv inspectoratele de muncă, inspectoratele de securitate socială, inspectoratele de sănătate și siguranță și autoritățile fiscale. În unele cazuri sunt implicate, de asemenea, autoritățile de migrație și serviciile de ocupare a forței de muncă, precum și autoritățile vamale, poliția, procuratura și partenerii sociali.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a aborda munca nedeclarată în mod cuprinzător și cu succes, în statele membre se va pune în aplicare o combinație de politici, facilitată de o cooperare structurată între autoritățile relevante. Cooperarea ar trebui să includă toate autoritățile naționale care conduc și/sau sunt active în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate.

(14) Pentru a aborda munca nedeclarată în mod cuprinzător și cu succes, în statele membre se va pune în aplicare o combinație de politici, facilitată de o cooperare structurată între autoritățile relevante. Platforma ar trebui să includă toate autoritățile naționale și alte părți interesate care conduc și/sau sunt active în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate. Statele membre își păstrează competența de a decide ce autorități le reprezintă în contextul diferitelor activități ale platformei.

Justificare

Prezenta propunere decurge din proiectul de abordare generală a Consiliului și vizează precizarea faptului că este la latitudinea statelor membre să decidă ce autorități naționale vor participa în numele lor la activitățile platformei.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Platforma ar trebui să implice partenerii sociali de la nivelul UE atât la nivel intersectorial, cât și în sectoarele mai grav afectate de munca nedeclarată și să coopereze cu organizații internaționale relevante precum Organizația Internațională a Muncii (OIM) și agențiile descentralizate ale Uniunii, în special Eurofound și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Implicarea Eurofound și a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă în activitatea platformei în calitate de observatori nu le va prelungi mandatele actuale.

(16) Platforma ar trebui să implice Parlamentul European, partenerii sociali de la nivelul UE atât la nivel intersectorial, cât și în sectoarele mai grav afectate de munca nedeclarată și să coopereze cu organizații internaționale relevante precum Organizația Internațională a Muncii (OIM) și agențiile descentralizate ale Uniunii, în special Eurofound și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Implicarea Eurofound și a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă în activitatea platformei în calitate de observatori nu le va prelungi mandatele actuale. Reprezentantul din partea Parlamentului European ar trebui să aibă un statut de observator în cadrul platformei.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 1 alineatul (2) litera (ba) nouă.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(17a) Comisia ar trebui să publice un raport anual referitor la activitatea platformei.

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 7 alineatul (5) litera (a) nouă.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Platforma și sarcinile acesteia ar trebui să fie finanțate prin axa PROGRESS a Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) în cadrul creditelor stabilite de autoritatea bugetară.

(21) Platforma și sarcinile acesteia ar trebui să fie finanțate prin axa PROGRESS a Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) în cadrul creditelor stabilite de autoritatea bugetară. Comisia ar trebui să se asigure că resursele financiare sunt utilizate într-un mod transparent și eficient pentru activitatea platformei.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Comisia va lua măsurile administrative necesare pentru a configura rețeaua.

(22) Comisia va lua măsurile administrative necesare pentru a configura platforma.

Justificare

Precizare care poate fi găsită, de asemenea, în proiectul de abordare generală a Consiliului.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Deși platforma reprezintă un prim pas util pentru o mai bună cooperare între statele membre în domeniul combaterii muncii nedeclarate, ea nu ar trebui să fie considerată unicul instrument avut la dispoziție de Uniune pentru a combate acest fenomen. În special, Comisia ar trebui să monitorizez în continuare legislația actuală națională și legislația Uniunii, pentru a stabili dacă aceasta încurajează direct sau indirect munca nedeclarată.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prin prezenta se instituie o platformă pentru intensificarea cooperării europene în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, denumită în continuare „platforma”.

(1) Prin prezenta se instituie o platformă europeană pentru intensificarea cooperării între statele membre la nivelul Uniunii în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate, denumită în continuare „platforma”.

Justificare

Precizare care poate fi găsită, de asemenea, în proiectul de abordare generală a Consiliului.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) un deputat din Parlamentul European din partea comisiei responsabile și/sau un reprezentant independent desemnat de Parlamentul European.

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) reprezentanți ai statelor din Spațiul Economic European (SEE).

(d) un reprezentant din fiecare stat din Spațiul Economic European (SEE).

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) îmbunătățirea cooperării la nivel european între diferite autorități responsabile cu aplicarea legii ale statelor membre pentru a preveni și a descuraja, în mod mai eficient și mai eficace, munca nedeclarată, inclusiv activitatea independentă falsă,

(a) îmbunătățirea cooperării strânse și eficiente la nivel european între diferite structuri responsabile cu aplicarea legii ale statelor membre și alți actori implicați, pentru a preveni și a descuraja, în mod mai eficient și mai eficace, munca nedeclarată, inclusiv activitatea independentă falsă,

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) coordonează acțiuni operaționale transfrontaliere.

(c) încurajează, inițiază, facilitează și promovează acțiuni operaționale transfrontaliere efective și eficiente, precum și comunicarea între funcționarii locali și regionali din regiunile de frontieră cu privire la aceste acțiuni.

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) dezvoltă analiza eficacității diferitelor măsuri de politică în reducerea incidenței muncii nedeclarate, inclusiv măsuri de prevenire și punitive, precum și măsuri de descurajare în general,

(b) analizează eficacitatea diferitelor măsuri de politică în reducerea incidenței muncii nedeclarate, inclusiv prevenirea și descurajarea, dar și adoptarea de măsuri generale, și analizează de ce unele state membre și unele regiuni înregistrează mai puțină muncă nedeclarată decât altele.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru inspectori, manuale de bune practici și principii comune privind inspecțiile pentru combaterea muncii nedeclarate,

(d) elaborează orientări neobligatorii pentru inspectori, manuale de bune practici și principii comune pentru inspecțiile ce vizează muncii nedeclarate,

Justificare

Au fost incluse anumite elemente ale proiectului de abordare generală a Consiliului, care clarifică tipul de cooperare.

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) examinează modalități de îmbunătățire a schimbului de date în conformitate cu normele de protecție a datelor ale Uniunii, inclusiv explorarea posibilităților de utilizare a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și a Sistemului de schimb electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI),

(f) examinează și propune modalități de dezvoltare a unui sistem fiabil și eficient de schimb rapid de informații și de îmbunătățire a schimbului de date în conformitate cu normele de protecție a datelor ale Uniunii, inclusiv prin explorarea posibilităților de utilizare a Sistemului de informare al pieței interne (IMI) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului1a și a Sistemului de schimb electronic de informații în materie de securitate socială (EESSI),

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei ( „Regulamentul IMI” ) (JO L 316, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h) organizează evaluări inter pares pentru a urmări progresul statelor membre în combaterea muncii nedeclarate, inclusiv sprijin pentru punerea în aplicare a recomandărilor specifice emise de Consiliu pentru fiecare țară referitor la combaterea sau prevenirea muncii nedeclarate.

(h) organizează evaluări inter pares pentru a urmări progresul statelor membre în combaterea muncii nedeclarate.

Amendamentul  30

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre furnizează Comisiei lista și datele de contact ale tuturor autorităților responsabile cu aplicarea legii care sunt implicate în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate.

(3) Statele membre furnizează Comisiei lista și datele de contact ale tuturor autorităților relevante care sunt implicate în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate.

Amendamentul  31

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia coordonează activitatea platformei și prezidează reuniunile acesteia.

(1) Comisia promovează și facilitează activitatea platformei și prezidează reuniunile acesteia.

Amendamentul  32

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Comisia publică un raport anual referitor la activitatea platformei.

Amendamentul  33

Propunere de decizie

Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În măsura în care este posibil, platforma evită dublarea lucrărilor realizate deja de aceste organisme și, în schimb, se va coordona cu acestea pentru schimbul de informații.

Amendamentul  34

Propunere de decizie

Articolul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Resursele globale pentru punerea în aplicare a prezentei decizii sunt prevăzute în cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), ale cărui credite anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar.

Resursele globale pentru punerea în aplicare a prezentei decizii sunt prevăzute în cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), ale cărui credite anuale sunt autorizate de către autoritatea bugetară în limitele cadrului financiar. Comisia se asigură că toate resursele financiare sunt utilizate într-un mod transparent și eficient.

Amendamentul  35

Propunere de decizie

Articolul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 11a

 

Apărarea drepturilor

 

Persoanele care aduc cazurile de muncă nedeclarată în atenția platformei, direct sau prin intermediul autorităților naționale responsabile cu aplicarea legii sau a observatorilor platformei, sunt protejate împotriva oricărui tratament nefavorabil din partea angajatorului lor.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

Referințe

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

16.4.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Dennis de Jong

17.7.2014

Examinare în comisie

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Data adoptării

22.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

23

14

0

Membri titulari prezenți la votul final

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


AVIZ al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (22.1.2015)

destinat Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Raportoare pentru aviz: Kostadinka Kuneva

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Niciodată problema muncii decente nu a fost atât de importantă ca în ultimii ani. Prin urmare, prevenirea muncii nedeclarate, legată direct de precaritate, reprezintă o preocupare deosebită. În rezoluția sa din 14 ianuarie 2014, Parlamentul European a solicitat o cooperare mai strânsă și o consolidare a inspectoratelor de muncă în vederea combaterii muncii nedeclarate și, prin urmare, raportoarea salută propunerea Comisiei Europene. Munca nedeclarată este un fenomen deosebit de dăunător care ia amploare în situația actuală de criză dat fiind că măsurile de austeritate pot favoriza dezvoltarea economiilor subterane. Mai alarmant este faptul că lucrătorii acceptă deseori acest fenomen, întrucât munca nedeclarată reprezintă singura lor posibilitate de a beneficia de salarii mai mari, însă nu neapărat mai decente. O abordare coordonată la nivelul UE în scopul de a înțelege cauzele muncii nedeclarate și de a o combate ar putea, în cele din urmă, să contribuie la consolidarea drepturilor și protecției lucrătorilor, la stimularea finanțării securității sociale și la îmbunătățirea standardelor de muncă. Deoarece femeile sunt în continuare subreprezentate pe piețele de muncă europene, orice propunere menită să contribuie la îndeplinirea obiectivului principal de atingere a unei rate de ocupare a forței de muncă de 75 % până în 2020 și, chiar mai mult, la îndeplinirea obiectivului de ocupare integrală a forței de muncă stabilit la articolul 3 alineatul (3) din TUE, ar trebui să urmărească, de asemenea, să reducă diferențele dintre bărbați și femei în ceea ce privește gradul de participare pe piața muncii. Creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este esențială pentru ca acestea să beneficieze de libertatea de a munci în condiții de securitate și demnitate și de a oferi condiții de viață decente copiilor lor și reprezintă o forță motrice a creșterii economice.

Cu toate că femeile sunt mai puțin reprezentate în sectoarele cunoscute în mod tradițional pentru munca nedeclarată, cum ar fi sectorul construcțiilor, cel al reparațiilor și renovărilor, condițiile lor de muncă în sectorul muncii nedeclarate sunt deseori descrise ca fiind mai puțin favorabile și, prin urmare, această problemă ar trebui vizată în cadrul platformei UE. Deși există puține informații disponibile referitoare la natura muncii nedeclarate pe teritoriul UE, comparativ cu dimensiunile economiei informale, se consideră că femeile sunt mai des afectate de munca nedeclarată din cauza imposibilității de a se integra în economia formală, iar locurile lor de muncă nedeclarate sunt considerate a avea un caracter mai de durată decât cele ocupate de bărbați. Munca femeilor în gospodăriile particulare, cum ar fi serviciile de curățenie, de îngrijire a copiilor sau de îngrijire a persoanelor în vârstă, este deosebit de dificil de controlat, fiind adesea o muncă precară, subevaluată și nedeclarată.

Un sondaj Eurobarometru publicat în 2014 a constatat că diferența de remunerare între femei și bărbați este efectiv prezentă în munca nedeclarată, salariul mediu fiind de 231 EUR pentru femei, comparativ cu 402 EUR pentru bărbați. În 19% din cazuri, comparativ cu 12% în rândul bărbaților, femeile au susținut că principalul motiv pentru care desfășoară o muncă nedeclarată a fost absența unei alte surse de venit. Ele au indicat că „remunerațiile în plic” au reprezentat în total 45% din veniturile lor, în timp ce acestea reprezintă doar 29 % pentru bărbați.

În ceea ce privește propunerea Comisiei, raportoarea atrage atenția asupra faptului că definiția muncii nedeclarate ca „orice activitate remunerată, care este legală în ceea ce privește natura ei, dar nu este declarată autorităților publice, luând în calcul diferențele sistemelor de reglementare din statele membre” datează din 1998 și nu poate constitui o bază viabilă pentru platforma UE. În primul rând, pentru a răspunde în mod corect tuturor motivelor de îngrijorare ale lucrătorilor în cauză, platforma ar trebui să-și asume responsabilitatea de a adapta această definiție la situația reală din statele membre.

În ceea ce privește perspectiva de gen, raportoarea a identificat, de asemenea, următoarele trei priorități:

1.   Marea varietate de tipuri de muncă nedeclarată în cadrul Uniunii Europene, care implică lucrători diferiți cu profiluri variate, necesită abordări diferite din partea statelor membre și face ca monitorizarea acestora să fie dificilă la nivelul UE. Prin urmare, platforma UE ar trebui să ofere posibilitatea de a dezvolta o înțelegere comună privind munca nedeclarată, acordând o atenție specială grupurilor celor mai vulnerabile, precum lucrătoarele nedeclarate, și utilizării unor indicatori adecvați.

2.   Pentru a dezvolta această înțelegere comună privind munca nedeclarată și indicatorii menționați, este important ca Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați (EIGE) să participe în cadrul platformei UE în scopul de a garanta egalitatea între femei și bărbați.

3....Cu toate că platforma UE este destinată autorităților responsabile cu aplicarea legii, nu ar trebui trecute cu vederea nevoile reale ale lucrătorilor nedeclarați și consecințele pe care aceștia le vor suporta și ar trebui ca autoritățile competente să acorde o atenție suficientă condițiilor lor de muncă și incluziunii pe piața muncii pentru toți.

AMENDAMENTE

Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen recomandă Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Natura muncii nedeclarate este diferită de la o țară la alta, în funcție, între altele, de contextul economic, administrativ, financiar și social, precum și de motivele pentru care lucrătorii și angajatorii se implică în muncă nedeclarată, iar impactul acesteia este disproporțional asupra diferitelor segmente ale populației, de exemplu în ceea ce privește genul și statutul de imigrant. Activitățile casnice, desfășurate în principal de femei, reprezintă o provocare deosebită, întrucât acestea sunt atipice și, prin natura lor, invizibile. Pentru a aborda toate formele de muncă nedeclarată, este nevoie de o gamă complexă și adaptată de abordări și măsuri politice.

Justificare

Munca casnică și munca în domeniul îngrijirii este deseori nereglementată și executată de către femei, iar schimbul de bune practici în cadrul platformei ar putea fi important pentru acest grup de lucrători nedeclarați, dat fiind că abordările politice, cum ar fi recunoașterea calificărilor lor sau măsurile de combatere a discriminării, sunt complexe și specifice.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 7 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7b) Cooperarea consolidată a statelor membre nu permite doar abordarea problemei din punct de vedere fiscal, ci și schimbul de bune practici privind protecția socială, precum drepturile de pensie și accesul la asistență medicală, inclusiv a grupurilor de lucrători nedeclarați care au o funcție cu precădere vulnerabilă sau realizează o muncă ce nici măcar nu este considerată nedeclarată în toate statele membre, precum îngrijirea informală a copiilor sau îngrijirea membrilor de familie în vârstă, realizată în rețele familiale strânse, în special de femei.

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8) În toate statele membre s-a introdus o gamă largă de abordări și măsuri politice de combatere a muncii nedeclarate. De asemenea, statele membre au încheiat acorduri bilaterale și au realizat proiecte multilaterale privind anumite aspecte ale muncii nedeclarate. Platforma nu va împiedica aplicarea acordurilor sau a înțelegerilor bilaterale privind cooperarea administrativă.

(8) În toate statele membre s-a introdus o gamă largă de abordări și măsuri politice de combatere a diverselor forme ale muncii nedeclarate. De asemenea, statele membre au încheiat acorduri bilaterale și au realizat proiecte multilaterale privind anumite aspecte ale muncii nedeclarate. Statelor membre li se solicită semnarea inclusiv a convențiilor OIM relevante precum Convenția privind inspecția muncii (nr. 81) și Convenția privind lucrătorii casnici (nr. 189). Platforma ar trebui să însoțească acțiunile statelor membre și să ajute la îmbunătățirea subscrierii și aplicării acestor acorduri.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10) Intensificarea cooperării între statele membre la nivelul UE este necesară pentru a sprijini statele membre să prevină și să descurajeze munca nedeclarată în mod mai eficient și mai eficace.

(10) Intensificarea cooperării între statele membre la nivelul UE este necesară pentru a sprijini statele membre să prevină și să descurajeze munca nedeclarată în mod mai eficient și mai eficace, ținând seama de diferențele de gen.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) Platforma ar trebui să facă uz de toate sursele pertinente de informații, în special studii, acorduri bilaterale încheiate între statele membre și proiecte de cooperare multilaterală și să creeze sinergii între instrumentele și structurile existente la nivelul UE pentru a maximiza efectul disuasiv sau preventiv al măsurilor. Coordonarea operațională a acțiunilor statelor membre ar putea lua forma unor instruiri comune, evaluări inter pares și soluții pentru schimbul de date. Campaniile europene sau strategiile comune ar putea crește gradul de conștientizare privind munca nedeclarată.

(12) Platforma ar trebui să facă uz de toate sursele pertinente de informații, în special de studii, inclusiv studii efectuate de agențiile competente ale Uniunii, cum ar fi Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, care se ocupă de nevoile unor grupuri specifice ale populației, de acorduri bilaterale încheiate între statele membre și de proiecte de cooperare multilaterală și să creeze sinergii între instrumentele și structurile existente la nivelul UE pentru a maximiza efectul disuasiv sau preventiv al măsurilor. Coordonarea operațională a acțiunilor statelor membre ar putea lua forma unor instruiri comune, evaluări inter pares și soluții pentru schimbul de date. Campaniile europene sau strategiile comune ar putea crește gradul de conștientizare privind munca nedeclarată.

Justificare

Implicarea EIGE este esențială pentru a garanta faptul că platforma UE urmărește o abordare integratoare a egalității de gen. Crearea unor locuri de muncă oficiale este deosebit de importantă pentru femei, deoarece ele sunt în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă al Strategiei UE 2020: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este esențială pentru ca acestea să beneficieze de libertatea de a munci în condiții de securitate și demnitate și reprezintă o forță motrice a creșterii economice.

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a aborda munca nedeclarată în mod cuprinzător și cu succes, în statele membre se va pune în aplicare o combinație de politici, facilitată de o cooperare structurată între autoritățile relevante. Cooperarea ar trebui să includă toate autoritățile naționale care conduc și/sau sunt active în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate.

(14) Pentru a aborda munca nedeclarată în mod cuprinzător și cu succes, în statele membre ar trebui pusă în aplicare o combinație de politici în care este integrată perspectiva de gen și care este bazată pe o cooperare structurată între toate organele și toți actorii relevanți. Cooperarea ar trebui să includă toate organele și toți actorii care conduc și/sau sunt activi în prevenirea și/sau descurajarea muncii nedeclarate. O atenție deosebită ar trebui acordată domeniilor ascunse sau subestimate ale muncii nedeclarate, precum cele din sectorul muncii casnice.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) În cadrul platformei ar trebui prezentate măsuri pozitive precum stimulentele fiscale și cupoanele pentru servicii pentru a încuraja cetățenii Uniunii să angajeze în mod legal lucrătorii și să își îndeplinească sarcinile de angajatori, chiar și în sectoarele sociale, precum serviciile de gospodărie, curățenie sau îngrijire a copiilor.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Platforma ar trebui să implice partenerii sociali de la nivelul UE atât la nivel intersectorial, cât și în sectoarele mai grav afectate de munca nedeclarată și să coopereze cu organizații internaționale relevante precum Organizația Internațională a Muncii (OIM) și agențiile descentralizate ale Uniunii, în special Eurofound și Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Implicarea Eurofound și a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă în activitatea platformei în calitate de observatori nu le va prelungi mandatele actuale.

(16) Platforma ar trebui să implice partenerii sociali de la nivelul UE, atât la nivel intersectorial, cât și în sectoarele mai grav afectate de munca nedeclarată, să intensifice dialogul social și să coopereze cu organizații internaționale relevante precum Organizația Internațională a Muncii (OIM) și agențiile descentralizate ale Uniunii, în special Eurofound, Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă și Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Implicarea Eurofound, a Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă și a Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în activitatea platformei în calitate de observatori sau participanți nu le va prelungi mandatele actuale.

Justificare

De asemenea, platforma ar trebui să fie considerată în mod explicit o oportunitate de a ajuta acești lucrători, dintre care multe sunt femei care lucrează în special în activitățile de îngrijire, să se integreze în piețele reglementate ale forței de muncă. Implicarea EIGE este esențială pentru a garanta faptul că platforma UE urmărește o abordare integratoare a egalității de gen. Crearea unor locuri de muncă oficiale este deosebit de importantă pentru femei, deoarece ele sunt în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă al Strategiei UE 2020: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este esențială pentru ca acestea să beneficieze de libertatea de a munci în condiții de securitate și demnitate și reprezintă o forță motrice a creșterii economice.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Platforma poate înființa grupuri de lucru pentru a examina aspecte specifice și ar trebui să se poată baza pe expertiza unor profesioniști cu competențe specifice.

(19) Platforma poate înființa grupuri de lucru pentru a examina aspecte specifice, cum ar fi politici orientate în favoarea lucrătorilor din sectorul informal care sunt tineri, în vârstă sau femei, și, în special, femei cu dizabilități și femei cu statut de imigrant, precum și cauzele muncii nedeclarate, și ar trebui să se poată baza pe cunoștințele de specialitate ale unor profesioniști cu competențe specifice.

Justificare

Munca efectuată în gospodării particulare, inclusiv serviciile casnice cum ar fi curățenia sau îngrijirea copiilor sau a bătrânilor, este deseori nereglementată și efectuată de către femei. De la crearea platformei ar trebui să se prevadă crearea unui grup de lucru privind condițiile de muncă ale femeilor care ocupă locuri de muncă nedeclarate și efectele acestui fapt asupra securității lor sociale. De asemenea, este important ca platforma să analizeze motivele recurente care îi determină pe lucrători să accepte locuri de muncă nedeclarate, iar statele membre să discute politici pentru abordarea acestor cauze.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Platforma este compusă din:

(2) Platforma este compusă dintr-o reprezentare echilibrată a:

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) reprezentanții partenerilor sociali intersectoriali la nivelul Uniunii, precum și ai partenerilor sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate,

(a) reprezentanții partenerilor sociali intersectoriali la nivelul Uniunii, precum și ai partenerilor sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate, inclusiv ai asociațiilor europene de femei,

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un reprezentant al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound) și un reprezentant al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA),

(b) un reprezentant al Fundației Europene pentru Îmbunătățirea Condițiilor de Viață și de Muncă (Eurofound), un reprezentant al Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă (EU-OSHA) și un reprezentant al Institutului European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați,

Justificare

Implicarea EIGE este esențială pentru a garanta faptul că platforma UE urmărește o abordare integratoare a egalității de gen. Crearea unor locuri de muncă oficiale este deosebit de importantă pentru femei, deoarece ele sunt în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă al Strategiei UE 2020: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este esențială pentru ca acestea să beneficieze de libertatea de a munci în condiții de securitate și demnitate și reprezintă o forță motrice a creșterii economice.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Platforma, astfel cum se stabilește la articolul 1 alineatul (1), contribuie la o mai bună aplicare a legislației UE și a legislației naționale, la reducerea muncii nedeclarate și la apariția de locuri de muncă formale, evitându-se astfel deteriorarea calității muncii, precum și la promovarea integrării pe piața forței de muncă și a incluziunii sociale prin:

Platforma, astfel cum se stabilește la articolul 1 alineatul (1), contribuie la o mai bună aplicare a legislației UE și a legislației naționale, la reducerea muncii nedeclarate și la apariția de locuri de muncă formale, la îmbunătățirea tranziției de la economia informală la cea formală, evitându-se astfel deteriorarea calității muncii, precum și la promovarea integrării pe piața forței de muncă, a egalității între femei și bărbați, a egalității de șanse și a incluziunii sociale prin:

Justificare

Este foarte important să se îmbunătățească tranziția de la economia informală la cea formală, în special în sectoarele în care există în principal lucrători femei, precum munca în gospodării private – servicii de curățenie, îngrijirea copiilor sau a persoanelor în vârstă sau cu handicap. Aceste locuri de muncă nu sunt reglementate și sunt adesea precare, fără garanții sociale și nedeclarate.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) sensibilizarea opiniei publice cu privire la urgența luării de măsuri și încurajarea statelor membre pentru a-și intensifica eforturile în abordarea muncii nedeclarate.

(c) sensibilizarea opiniei publice cu privire la urgența luării de măsuri și încurajarea statelor membre pentru a-și intensifica eforturile în abordarea muncii nedeclarate și în sectoarele sociale care sunt mai puțin documentate și adesea nu sunt considerate sectoare în care există muncă nedeclarată.

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) prevenirea informalizării locurilor de muncă din economia formală.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) oferă o interpretare comună a muncii nedeclarate prin adoptarea unei definiții clare a muncii nedeclarate care să reflecte realitatea de pe piața muncii,

Justificare

Definiția actuală a muncii nedeclarate datează din 1998 și în forma sa actuală nu poate contribui la o înțelegere deplină a fenomenului și la soluționarea sa în cel mai eficient mod. Crearea unor locuri de muncă oficiale este deosebit de importantă pentru femei, deoarece ele sunt în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă al Strategiei UE 2020: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este esențială pentru ca acestea să beneficieze de libertatea de a munci în condiții de securitate și demnitate și reprezintă o forță motrice a creșterii economice.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 3 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) face sugestii de armonizare între statele membre, ținând seama de perspectiva de gen.

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) sporește cunoștințele privind munca nedeclarată prin intermediul unor concepte comune, instrumente de măsurare și prin promovarea de analize comparative comune și indicatori relevanți conecși,

(a) sporește cunoștințele privind munca nedeclarată prin intermediul unor concepte comune, instrumente de măsurare și prin promovarea de analize comparative comune și indicatori relevanți conecși, inclusiv indicatori care țin seama de dimensiunea de gen și vârstă,

Justificare

Piețele muncii din UE sunt fragmentate în funcție de gen, femeile fiind cel mai des angajate în sectoare precum domeniul serviciilor de îngrijire la domiciliu. Aceste locuri de muncă nu sunt doar nedeclarate, ci si de scurtă durată, cu mai puține ore lucrate, fiind plătite cu un salariu minim. Aceste condiții nu permit femeilor în cauză să fie independente din punct de vedere economic. Sunt disponibile puține informații pentru a sprijini politicile care ar putea soluționa această problemă, în special informații privind poziția femeilor migrante.

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) stabilește instrumente, de exemplu, o bancă de cunoștințe privind diferite practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale utilizate în statele membre pentru a descuraja și a preveni munca nedeclarată,

(c) instituie instrumente eficiente, de exemplu, o bancă interactivă de cunoștințe în cadrul Eurofound cu privire la diferite practici/măsuri, inclusiv acorduri bilaterale utilizate în statele membre, pentru a descuraja și a preveni munca nedeclarată, pentru a facilita tranzițiile de la economia informală la economia formală și măsuri pozitive pentru a încuraja cetățenii să angajeze legal aceste persoane care anterior realizau o muncă nedeclarată,

Justificare

Baza de date actuală a Eurofound este considerată un instrument util. Transformarea bazei de date într-o bancă interactivă de cunoștințe ar trebui să fie chiar mai utilă, permițând facilitarea schimbului de experiență și de bune practici, asigurând informații actualizate, obiective, fiabile și comparative. Din acest motiv, raportoarea invită Comisia Europeană să creeze o bancă de cunoștințe în cadrul Eurofound pentru a sprijini platforma europeană în vederea consolidării cooperării în ceea ce privește prevenirea și descurajarea muncii nedeclarate, ca sarcină suplimentară a agenției.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru inspectori, manuale de bune practici și principii comune privind inspecțiile pentru combaterea muncii nedeclarate,

(d) adoptă orientări neobligatorii pentru inspectori, manuale de bune practici și principii comune privind inspecțiile pentru combaterea muncii nedeclarate, care cuprind totalitatea diferențelor ce caracterizează condițiile de muncă pentru femei și bărbați,

Justificare

Acest punct a fost menționat, de asemenea, în rezoluția Parlamentului European referitoare la inspecțiile eficace la locul de muncă ca strategii de îmbunătățire a condițiilor de muncă în Europa, care indică faptul că Strategia UE 2020 atrage atenția asupra nevoilor femeilor în cadrul pieței de muncă.

Amendamentul  21

Propunere de decizie

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, platforma va face uz de toate sursele relevante de informații, inclusiv studii și proiecte de cooperare multilaterală și ia în considerare instrumentele și structurile relevante ale Uniunii, precum și experiența acordurilor bilaterale relevante. Aceasta va stabili o cooperare adecvată cu Eurofound și cu EU-OSHA.

(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, platforma ia în considerare integrarea perspectivei de gen și utilizează toate sursele relevante de informații, inclusiv studii și proiecte de cooperare multilaterală și ia în considerare instrumentele și structurile relevante ale Uniunii, precum și experiența acordurilor bilaterale relevante. Aceasta stabilește o cooperare adecvată cu Eurofound, în special în ceea ce privește dezvoltarea unei bănci interactive de cunoștințe ca sarcină suplimentară a agenției, precum și cu EU-OSHA și EIGE.

Justificare

Implicarea EIGE este esențială pentru a garanta faptul că platforma UE urmărește o abordare integratoare a egalității de gen. Crearea unor locuri de muncă oficiale este deosebit de importantă pentru femei, deoarece ele sunt în întârziere în ceea ce privește îndeplinirea obiectivului de ocupare a forței de muncă al Strategiei UE 2020: creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în rândul femeilor este esențială pentru ca acestea să beneficieze de libertatea de a munci în condiții de securitate și demnitate și reprezintă o forță motrice a creșterii economice.

Amendamentul  22

Propunere de decizie

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Fiecare stat membru desemnează un punct unic de contact în calitate de membru al platformei. Acestea pot desemna, de asemenea, un membru supleant.

(1) Fiecare stat membru desemnează un punct unic de contact în calitate de membru al platformei. Acestea pot desemna, de asemenea, un membru supleant. Desemnarea ambilor membri ar trebui să respecte echilibrul de gen.

Amendamentul  23

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la nivel intersectorial, precum și din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate pot participa la reuniunile platformei în calitate de observatori, în conformitate cu procedurile stabilite de organizațiile lor.

(1) Reprezentanții partenerilor sociali la nivel intersectorial și ai asociațiilor de femei care reprezintă sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate pot participa la reuniunile platformei în calitate de observatori, în conformitate cu procedurile stabilite de organizațiile lor.

Amendamentul  24

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) un număr maxim de 8 observatori care reprezintă partenerii sociali la nivel intersectorial (împărțiți în mod egal între organizațiile sindicale și patronale),

(a) un număr maxim de 8 observatori care asigură reprezentarea echilibrată a partenerilor sociali la nivel intersectorial (împărțiți în mod egal între organizațiile sindicale și patronale),

Amendamentul  25

Propunere de decizie

Articolul 6 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un număr maxim de 10 observatori care reprezintă partenerii sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate (împărțiți în mod egal între organizațiile sindicale și patronale).

(b) un număr maxim de 10 observatori care asigură reprezentarea echilibrată a partenerilor sociali din sectoarele cu o incidență ridicată a muncii nedeclarate (împărțiți în mod egal între organizațiile sindicale și patronale).

Amendamentul  26

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Comisia coordonează activitatea platformei și prezidează reuniunile acesteia.

(1) Comisia coordonează activitatea platformei. Activitatea platformei este organizată după cum urmează:

 

(a) fiecare reuniune a platformei este prezidată de doi reprezentanți ai membrilor săi, o femeie și un bărbat din state membre diferite;

 

(b) președinții sunt asistați de doi vicepreședinți, o femeie și un bărbat din state membre diferite;

 

(c) președinții și vicepreședinții formează Biroul;

 

(d) Biroul pregătește și organizează activitatea platformei în colaborare cu serviciile Comisiei, în calitate de secretariat.

Amendamentul  27

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) un program de lucru pe doi ani al platformei care prevede, printre altele, sarcinile sale detaliate și rapoartele periodice ale platformei la fiecare doi ani,

(b) un program de lucru pe doi ani al platformei care prevede, printre altele, sarcinile sale detaliate și rapoartele periodice ale platformei la fiecare doi ani, care ar trebui elaborat ținând seama de perspectiva de gen,

Amendamentul  28

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) constituirea de grupuri de lucru pentru a examina aspectele menționate în programele de lucru ale platformei. Grupurile de lucru sunt dizolvate de îndată ce mandatele acestora sunt îndeplinite.

(c) constituirea de grupuri de lucru care trebuie să asigure o reprezentare echilibrată pentru a examina aspectele menționate în programele de lucru ale platformei. Grupurile de lucru sunt dizolvate de îndată ce mandatele acestora sunt îndeplinite.

Amendamentul  29

Propunere de decizie

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Experți care dețin competențe specifice în legătură cu un subiect în discuție pot fi invitați, de la caz la caz, să participe la deliberările platformei sau ale grupului de lucru, dacă acest lucru este util și/sau necesar.

(3) Experți care dețin competențe specifice în legătură cu un subiect în discuție, sau în cazul în care subiectul necesită o abordare integratoare a egalității de gen, aleși în conformitate cu principiile echilibrului de gen, pot fi invitați, de la caz la caz, să participe la deliberările platformei sau ale grupului de lucru, dacă acest lucru este util și/sau necesar.

Justificare

Deși „egalitatea dintre femei și bărbațiˮ ar putea să nu constituie un aspect specific de examinat în cadrul platformei UE, aceasta poate fi luată în considerare în cadrul analizei altor aspecte în cazul în care rezultatul se consideră a fi diferit pentru bărbați și femei. Implicarea EIGE ar putea garanta faptul că platforma UE urmărește această abordare integratoare a egalității de gen.

PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

Referințe

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

FEMM

16.4.2014

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Examinare în comisie

2.12.2014

 

 

 

Data adoptării

20.1.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

29

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Membri supleanți prezenți la votul final

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Rosa D’Amato


PROCEDURĂ

Titlu

Instituirea unei platforme europene pentru intensificarea cooperării în materie de prevenire și descurajare a muncii nedeclarate

Referințe

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Data prezentării la PE

9.4.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Raportori

Data numirii

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Examinare în comisie

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Data adoptării

7.5.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

5

2

Membri titulari prezenți la votul final

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Membri supleanți prezenți la votul final

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Data depunerii

22.5.2015

Notă juridică