Postup : 2014/0124(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0172/2015

Predkladané texty :

A8-0172/2015

Rozpravy :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Hlasovanie :

PV 02/02/2016 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0033

SPRÁVA     ***I
PDF 1011kWORD 720k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajca: Georgi Pirinski

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0221),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 153 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8–0144/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené v rámci Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Dolnou snemovňou Spojeného kráľovstva, podľa ktorého návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. septembra 2014(1)

–       zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 7. októbra 2014(2),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8–0172/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti boja proti nelegálnej práci

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 151 zmluvy sa uvádza, že cieľmi v oblasti sociálnej politiky sú podpora zamestnanosti a lepšie životné a pracovné podmienky. Za účelom dosiahnutia týchto cieľov Únia môže podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, pracovných podmienok, integrácie osôb vylúčených z trhu práce a boja proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti.

(3) V článku 151 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa uvádza, že cieľmi v oblasti sociálnej politiky sú podpora zamestnanosti a lepšie životné a pracovné podmienky. V záujme dosiahnutia týchto cieľov Únia môže podporovať a dopĺňať činnosti členských štátov v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci, pracovných podmienok, integrácie osôb vylúčených z trhu práce a boja proti vylučovaniu osôb zo spoločnosti, pričom sa vylučuje akákoľvek harmonizácia vnútroštátneho práva a pravidiel. V súlade s článkom 153 ods. 2 ZFEÚ však Únia môže prijať opatrenia na podnietenie spolupráce medzi členskými krajinami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Európsky parlament vo svojom uznesení „o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe“ privítal iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej platformy a vyzval na posilnenie spolupráce na úrovni v oblasti boja s nelegálnou prácou27.

(4) Európsky parlament vo svojom uznesení z 14. januára 2014 „o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe“27 privítal iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej platformy a vyzval na posilnenie spolupráce na úrovni Únie v oblasti boja s nelegálnou prácou, ktorá poškodzuje hospodárstvo Únie, vedie k nespravodlivej hospodárskej súťaži a poruchám trhu, ohrozuje finančnú stabilitu sociálnych modelov Únie a jej výsledkom je zväčšujúci sa nedostatok sociálnej a zamestnaneckej ochrany pracovníkov. Na tento účel by európska platforma („platforma“) mala zlepšiť výmenu skúseností a osvedčených postupov, poskytovať aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnávacie údaje, posilňovať cezhraničnú spoluprácu a identifikovať a viesť zoznam schránkových spoločností a podobných operácií.

__________________

_________________

27 Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Prijaté texty, P7_TA(2014)0012 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku)

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Vytvorenie platformy by sa nemalo dotknúť právomoci členských štátov a ich záväzkov bojovať proti nelegálnej práci, ako aj záväzkov vyplývajúcich z dohovoru ILO č. 81. Členské štáty a ich orgány presadzovania práva hrajú hlavnú úlohu v účinnom predchádzaní, sledovaní a postihovaní nelegálnej práce. Činnosť platformy by preto nemala brániť prísnym kontrolám alebo iným činnostiam členských štátov v súvislosti s bojom proti tieňovej ekonomike, ale skôr by mala podporovať opatrenia na podnecovanie a povzbudenie legálnej práce a obmedziť podvody v oblasti sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Na európskej úrovni je nelegálna práca vymedzená ako „každá platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným úradom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov“28 , čím sa vylučuje akákoľvek nezákonná činnosť.

(5) Ako sa uvádza v oznámení Komisie z 24. októbra 2007 s názvom Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci, od roku 1998 je na úrovni Únie nelegálna práca vymedzená ako „každá platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným úradom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov“, čím sa vylučuje akákoľvek nezákonná činnosť. Toto vymedzenie by sa malo aktualizovať, aby odrážalo najnovší vývoj na trhu práce.

_________________

 

28 Oznámenie Komisie „Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci“ KOM(2007) 628, 24. októbra 2007 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:EN:HTML.

 

Pozmeňujúci návrh               6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Vymedzenia nelegálnej práce sa v rôznych členských štátoch líšia tak, ako sa líšia vnútroštátne predpisy. Okrem toho môže mať nelegálna práca rôzne formy v závislosti na hospodárskych, správnych, finančných a sociálnych súvislostiach, čo sťažuje stanovenie rozsahu tohto problému na úrovni Únie. Nelegálna práca má tiež rôzne vzory závisiace od povahy a druhu práce a od príslušného pracovníka. Nelegálna práca vykonávaná domácimi pracovníkmi, najmä ženami, predstavuje v tejto súvislosti osobitnú výzvu, keďže ide o individualizovanú prácu a svojou podstatou je preto „neviditeľná“. Opatrenia na boj proti nelegálnej práci by sa mali prispôsobiť tak, aby zohľadňovali tieto osobitosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Posilnená spolupráca v boji proti nelegálnej práci by mala prispievať k vytváraniu rovnakých podmienok a zvýhodňovať hospodárskych aktérov, ktorí sa neuchyľujú k nelegálnej práci. Rozsah pôsobnosti platformy by sa mal rozšíriť na všetky existujúce formy nelegálnej práce bez rozdielu s cieľom vymaniť Úniu z čiernej ekonomiky a vytvárať kvalitné a udržateľné pracovné miesta, oživiť hospodárstvo a dosiahnuť ciele Únie v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 c (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c) Nelegálna ekonomika je značne rozšírená, keďže predstavuje viac ako 18 % HDP Únie. Jej rozsah sa však v členských štátoch značne líši a dosahuje od takmer 8 % do viac ako 30 % HDP. Podľa Eurofoundu existuje v rámci Únie jednoznačné severojužné a východozápadné rozdelenie1 a.

 

__________________

 

1 a Správa Eurofoundu s názvom Boj s nelegálnou prácou v 27 členských štátoch Európskej únie a Nórsku (3013).

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb, na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je často spojené s nelegálnou prácou. O nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre zamestnanecký vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam. Nepravá samostatne zárobková činnosť je preto nepravdivo oznámená práca a mala by spadať do rámca pôsobnosti platformy.

(6) Okrem nelegálnej práce by sa platforma mala zaoberať nepravdivo oznámenou prácou, ktorá sa týka platenej zárobkovej činnosti, ktorá je síce svojím charakterom zákonná, no nie je správne oznámená orgánom verejnej moci. Osobitnou formou nelegálnej práce je zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb, na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je často spojené s nelegálnou prácou. O nepravú samostatnú zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre zamestnanecký vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam. Nepravá samostatná zárobková činnosť je preto nepravdivo oznámená práca. Treba však poznamenať, že vymedzenie a právne predpisy týkajúce sa samostatnej zárobkovej činnosti sa medzi jednotlivými členskými štátmi líšia. Nepravá samostatná zárobková činnosť a nelegálna práca sú hlavnými činnosťami čiernej ekonomiky. Platforma by sa preto mala zaoberať narastajúcim fenoménom nepravej samostatnej zárobkovej činnosti a nelegálnej práce a mali by sa identifikovať hlavné riziká podvodov.

Pozmeňujúci návrh               10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Schránkové spoločnosti sú spoločnosti, ktoré boli zriadené s cieľom využiť medzery v právnych predpisoch, pričom samy neposkytujú žiadne služby zákazníkom. Sú ako fasáda pre služby, ktoré poskytujú ich vlastníci. Schránkové spoločnosti by sa preto mali považovať za aspekt nelegálnej práce a mali by sa riešiť v rámci platformy.

 

Pozmeňujúci návrh               11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Nelegálna práca na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni sú dve odlišné formy nelegálnej práce. Nelegálna práca môže prispievať k fenoménu tzv. sociálneho dampingu, a to aj prostredníctvom znižovania platov v členských štátoch, kde sa služby ponúkajú.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6c) Nelegálna práca má závažné dôsledky pre dotknutých pracovníkov, ktorí sú nútení akceptovať neisté a niekedy až nebezpečné pracovné podmienky, oveľa nižšie mzdy, vážne porušovanie pracovných práv a výrazne zníženú ochranu na základe právnych predpisov v oblasti práce a sociálnej ochrany, čím sa im upierajú primerané sociálne dávky, dôchodkové práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosti v oblasti rozvoja zručností a celoživotného vzdelávania. V prípade maloletých je táto situácia ešte vážnejšia.

Odôvodnenie

Pôvodný návrh Komisie týkajúci sa odôvodnenia 7 bol rozdelený do dvoch odôvodnení 6c a 7.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Nelegálna práca má významný vplyv na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov z daní a sociálnych odvodov. Má nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, produktivitu a dodržiavanie noriem týkajúcich sa pracovných podmienok, rozvíjanie zručností a celoživotné vzdelávanie. Narušuje finančnú udržateľnosť systémov sociálnej ochrany, oberá pracovníkov o primerané sociálne výhody a spôsobuje nižšie dôchodky a obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti.

(7) Nelegálna práca má zároveň významný vplyv na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov z daní a sociálnych odvodov, čím sa narušuje finančná udržateľnosť systémov sociálnej ochrany. Okrem toho negatívne ovplyvňuje tak zamestnanosť, ako aj produktivitu, čo vedie k nekalej súťaži, ktorá narúša trh a má škodlivé účinky na hospodárstvo ako také. Platforma by mala venovať osobitnú pozornosť skutočnosti, že týmto problémom sú postihnuté hlavne MSP, ktoré predstavujú väčšinu podnikov v Únii. Okrem toho môžu byť nezákonné čerpanie výhod a sociálny damping priamymi dôsledkami nelegálnej práce.

Pozmeňujúci návrh               14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Nelegálna práca má rôzne účinky na rôzne sociálne skupiny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať najzraniteľnejším, ako sú migranti a ženy, ktorí sú často v sektoroch dotknutých nelegálnou prácou zastúpení najviac. Keďže podmienky a motívy zamestnávateľov a pracovníkov uchyľovať sa k nelegálnej práci sa medzi sektormi a krajinami rôznia, je potrebný široký rad špecifických politických prístupov na riešenie tohto problému.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi umožňuje riešiť problém nielen z fiškálneho hľadiska, ale umožňuje aj výmenu osvedčených postupov v oblasti sociálnej ochrany, ako sú dôchodkové práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, a to vrátane skupín nelegálnych pracovníkov, ktorí sú v obzvlášť zraniteľnej pozícii alebo ktorí vykonávajú prácu, aká ani nie je vo všetkých členských štátoch považovaná za nelegálnu, napríklad neformálna starostlivosť o deti či starostlivosť o starších rodinných príslušníkov poskytovaná v užších rodinných kruhoch väčšinou ženami.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Členské štáty prijali rôznorodé politické prístupy a opatrenia na boj proti nelegálnej práci. Takisto uzatvorili dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nelegálnej práce. Platforma nebude prekážkou uplatňovania dvojstranných dohôd alebo nástrojov týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

(8) Členské štáty prijali rôznorodé politické prístupy a opatrenia na boj s problémom nelegálnej práce, ale často stále chýba holistický prístup. Odrádzanie, ktorého cieľom je zabezpečiť súlad prostredníctvom odhaľovania a postihovania nesúladu, zostáva najčastejším prístupom vo väčšine členských štátov. Mnohé členské štáty už zaviedli účinné opatrenia na boj proti nelegálnej práci, najmä v súvislosti s trhom práce a zneužívaním právnych predpisov v oblasti daní a zamestnanosti tým, že zaručili, aby zamestnávatelia nelegálnych pracovníkov čelili prísnejším opatreniam v oblasti presadzovania práva a tvrdším sankciám. Zásada, že bremeno splatenia nesplatených odvodov sociálneho zabezpečenia a daní nesie zamestnávateľ, ako aj hrozba dodatočných kontrol a pokút, ktoré jasne prevýšia akýkoľvek zisk, sú dôležitými odstrašujúcimi prostriedkami, ktoré zamestnávateľov odrádzajú od činnosti v neformálnej ekonomike.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Za posledných niekoľko rokov sa znateľne rozšíril prístup, ktorý umožňuje podporovanie a podnecovanie legálnej práce. Členským štátom by pri identifikovaní nových prístupov v tomto smere mohla pomôcť interaktívna databáza poznatkov v podobe, ako ju vyvinul Eurofound.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b) Takisto uzatvorili dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nelegálnej práce. Platforma by mala tieto kroky sprevádzať a pomáhať pri zlepšovaní uplatňovania dvojstranných a viacstranných dohôd alebo nástrojov týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh               19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c) Platforma by mala plne rešpektovať a konať v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, najmä jej článkami 5, 15, 28 a 31, ako aj príslušnými dohovormi a odporúčaniami MOP, predovšetkým dohovorom č. 81 o inšpekcii práce v priemysle a obchode, dohovorom č. 189 o dôstojnej práci pre domácich pracovníkov, dohovorom č. 150 týkajúcim sa riadenia práce: Úlohy, funkcie a organizácia a odporúčanie č. 198 o pracovnom pomere.

Pozmeňujúci návrh               20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Spolupráca na úrovni nie je ani zďaleka komplexná, pokiaľ ide o zúčastnené členské štáty, ako aj o problematiku, ktorej sa týka. Neexistuje formálny mechanizmus cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov zameraný na riešenie otázok súvisiacich s nelegálnou prácou.

(9) V súčasnosti nie je úzka a účinná spolupráca na úrovni Únie ani zďaleka komplexná, pokiaľ ide o zúčastnené členské štáty, ako aj o problematiku, ktorej sa týka. Neexistuje formálny mechanizmus cezhraničnej spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov zameraný na riešenie otázok súvisiacich s nelegálnou prácou. Práca platformy by mala čerpať z práce iných orgánov a vo vhodných prípadoch by mala využívať informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Okrem toho by mala zohľadňovať rozdiely vo vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa nelegálnej práce a podporovať, ak je to potrebné, zabezpečenie primeraných zdrojov pre inšpekcie práce, aby sa zlepšilo cezhraničné presadzovanie práva.

 

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej.

(10) Posilnenie aktívnej spolupráce založenej v prípadoch, ktoré si to vyžadujú, na vzájomnej pomoci, transparentnosti a dôvernosti medzi členskými štátmi na úrovni Únie je potrebné na to, aby sa členským štátom efektívnejšie a účinnejšie pomohlo v boji proti nelegálnej práci, pri súčasnom zachovaní slobody poskytovať služby, voľného pohybu pracovníkov a zásady zákazu diskriminácie, ako aj práv pracovníkov a acquis v sociálnej oblasti. Cieľom tejto posilnenej spolupráce musí byť podporovanie legálnej práce a z nelegálnej práce urobiť menej príťažlivú možnosť.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Národné inšpektoráty práce a ďalšie príslušné orgány, najmä orgány presadzovania práva, často potrebujú priamy prístup k údajom a informáciám, ktoré uchovávajú zahraničné vnútroštátne orgány. Na zamedzovanie nelegálnej práci je preto potrebná účinná a rýchla výmena údajov a zároveň sa musí rešpektovať dôležitosť ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b) Systémy národnej inšpekcie práce by mali byť účinne organizované, mať k dispozícii dostatok kvalifikovaných zamestnancov na efektívne fungovanie a vykonávať systematické a časté kontroly.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Cieľom platformy bude uľahčiť výmenu najlepších postupov a informácií, vytvoriť rámec na úrovni EÚ na vytváranie odborných znalostí a analýz a na zlepšenie operačnej koordinácie opatrení medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch.

(11) Platforma by mala prispieť k znižovaniu zneužívania zásady voľného pohybu prostredníctvom nelegálnej práce. Na tento účel by sa mala zamerať na uľahčenie výmeny najlepších postupov a informácií, ako aj na rozvoj spoločného chápania, odborných znalostí a analýz vrátane tých, ktoré sa týkajú nových a vznikajúcich pracovných pomerov na úrovni Únie. Takisto by si prostredníctvom vytvorenia databázy poznatkov mala zlepšiť vedomosti, skúmať spôsoby zlepšenia výmeny údajov, navrhovať spoločné školiace stáže a výmeny medzi inšpektorátmi práce, podporovať účinné kontrolné mechanizmy a prispievať k zlepšovaniu operačnej koordinácie opatrení medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch. Okrem toho platforma uľahčí výmenu najlepších postupov a informácií.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Na základe informácií získaných v rámci svojej práce by platforma mala navrhovať normy a poskytovať poradenstvo týkajúce sa rozvoja práva v súvislosti s nelegálnou prácou a v prípade potreby rozširovať svoje kapacity ako poradca pre potrebné politické opatrenia a nástroje.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Identifikácia, analýza a riešenie praktických problémov súvisiacich s presadzovaním práva Únie v oblasti pracovných podmienok a sociálnej ochrany na pracovisku spadajú prevažne do právomoci členských štátov a ich národných systémov inšpekcie práce. Je preto potrebná úzka a účinná spolupráca na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Platforma by mala využiť všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a mnohostranné projekty spolupráce a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok týchto opatrení. Operačná koordinácia opatrení členských štátov by mohla mať formu spoločných školení, partnerských hodnotení a riešení pre zdieľanie údajov. Európske kampane alebo spoločné stratégie by mohli zvýšiť povedomie o nelegálnej práci.

(12) Platforma by mala využiť všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a mnohostranné projekty spolupráce a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok týchto opatrení. Operačná koordinácia opatrení členských štátov by mohla mať formu spoločných školení, partnerských hodnotení a riešení pre zdieľanie údajov. Európske kampane alebo spoločné stratégie by mohli zvýšiť povedomie o nelegálnej práci vychádzajúc pritom z politík a stratégií zvyšovania informovanosti o nelegálnej práci, ktoré už v rôznej miere v členských štátoch existujú. Platforma by mala zapojiť aj mimovládne subjekty ako dôležitý zdroj informácií. Platforma by mala prispievať k posilňovaniu spolupráce medzi členskými štátmi vrátane navrhovania inovatívnych prístupov cezhraničnej spolupráce a presadzovania práva, ako aj vyhodnocovaním skúseností s takouto spoluprácou s cieľom vyvodiť závery pre budúce politické opatrenia.

 

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Platforma by nemala byť iba orgánom pasívneho mapovania a posudzovania. Mala by tiež aktívne prispievať k predchádzaniu nelegálnej práci rozvíjaním usmernení proti organizovaným formám a sieťam nelegálnej práce a tým, že bude príslušným orgánom a subjektom poskytovať informácie. Na tento účel by platforma mala prerokovať prístupy a navrhovať opatrenia a nástroje, ktoré by mohli prispievať k lepšej prevencii, kontrole a postihovaniu organizovaných foriem a sietí nelegálnej práce a uľahčiť dodržiavanie príslušných právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Otázkami nelegálnej práce sa zaoberajú najmä tri druhy vnútroštátnych orgánov presadzovania práva: inšpektoráty práce, inšpektoráty sociálneho zabezpečenia a daňové orgány. V niektorých prípadoch sem patria aj migračné orgány a služby zamestnanosti, ako aj colné orgány, polícia, prokuratúra a sociálni partneri.

(13) Často sa otázkami nelegálnej práce zaoberá niekoľko rôznych orgánov a subjektov presadzovania práva vrátane inšpektorátov práce, inšpektorátov a inštitúcií sociálneho zabezpečenia, inšpektorátov zdravia a bezpečnosti pri práci a daňových orgánov. V niektorých prípadoch sem patria aj migračné orgány a služby zamestnanosti, ako aj colné orgány, polícia, prokuratúra a sociálni partneri.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom riešiť problematiku nelegálnej práce komplexne a úspešne, by sa v členských štátoch mala realizovať kombinácia politík, ktorú podporí štrukturálna spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Spolupráca by mala zahŕňať všetky vnútroštátne orgány, ktoré majú vedúce postavenie a/alebo pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce.

(14) S cieľom riešiť problematiku nelegálnej práce komplexne a úspešne, by sa v členských štátoch mal realizovať individuálne prispôsobený súbor politík na základe štrukturálnej spolupráce medzi všetkými príslušnými orgánmi. Spolupráca by mala zahŕňať všetky vnútroštátne orgány, zástupcov sociálnych partnerov a v prípade potreby zahŕňať aj iné subjekty, ktoré majú vedúce postavenie a/alebo pôsobia v oblasti boja proti nelegálnej práci alebo ochrany nelegálnych pracovníkov. Zároveň je v tomto kontexte nevyhnutná podpora spolupráce medzi relevantnými neverejnými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh               31

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) S cieľom zaručiť účinnosť a úspešnosť platformy by sa mala posilniť úloha, ktorú zohrávajú inšpektoráty práce v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Platformu by pri dosahovaní jej cieľov malo podporovať jednotné kontaktné miesto v každom členskom štáte, ktoré by malo mať právomoci potrebné na spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sa zaoberajú mnohostrannými aspektmi nelegálnej práce.

(15) Platformu by pri dosahovaní cieľov mal podporovať vysokopostavený zástupca za každý členský štát, ktorý by mal mať právomoci potrebné na spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi a orgánmi Únie a inými subjektmi, najmä sociálnymi partnermi, ktorí sa zaoberajú mnohostrannými aspektmi nelegálnej práce. Práca platformy by aj naďalej mala pokračovať na expertnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a) Vysokopostavení zástupcovia by mali spolupracovať so všetkými orgánmi presadzovania práva, ktoré pôsobia v oblasti boja proti nelegálnej práci, pokiaľ ide o činnosť platformy, čím sa umožní zapojenie všetkých zainteresovaných strán a uľahčí sa ich pomoc pri aktivitách platformy alebo jej pracovných skupín, ak prediskutované otázky spadajú do oblasti ich pôsobnosti.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Platforma by mala zapojiť sociálnych partnerov na úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté nelegálnou prácou. Takisto by mala spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) a decentralizovanými agentúrami Únie, osobitne s nadáciou Eurofound a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zapojenie nadácie Eurofound a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do práce platformy ako pozorovateľov nepresiahne ich súčasné mandáty.

(16) Platforma by mala zapojiť sociálnych partnerov na úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú buď ťažko zasiahnuté nelegálnou prácou, alebo majú osobitnú úlohu v boji proti nej a spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad MOP a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a decentralizované agentúry Únie.

Pozmeňujúci návrh               35

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a) Eurofound by mal zohrávať ústrednú úlohu pri vytvorení interaktívnej databázy poznatkov s cieľom zlepšiť spoluprácu v boji proti nelegálnej práci a pri posudzovaní vplyvu nelegálnej práce na zdravie a bezpečnosť pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b) Nariadením Komisie 95/319/ES1a bol zriadený Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), ktorého úlohou je venovať sa problémom členských štátov pri presadzovaní práva Únie v oblasti zdravia a bezpečnosti práce. Súčasťou platformy by mal byť aj pozorovateľ SLIC, aby sa predišlo prekrývaniu činností a vytvorila sa súčinnosť.

 

____________

 

1a Rozhodnutie Komisie z 12. júla 1995, ktorým sa zriaďuje Výbor vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (95/319/ES) (Ú.v. ES, L 188, 9.8.1995, s.11).

Pozmeňujúci návrh               37

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Platforma môže zriaďovať pracovné skupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky a mala by mať možnosť využívať znalosti odborníkov.

(19) Platforma môže zriaďovať pracovné skupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky, ako sú cielené politiky týkajúce sa pracovníkov v neformálnom sektore, ktorí sú mladí, starší alebo sú to ženy, najmä ženy so zdravotným postihnutím a z radov prisťahovalcov, ako aj príčiny nelegálnej práce, a mala by mať možnosť využívať znalosti odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou.

Odôvodnenie

Práce vykonávané v domácnostiach vrátane služieb v domácnosti, ako sú upratovanie, alebo staranie sa o deti alebo o starých ľudí, sú často neregulované a vykonávajú ich ženy. Od začiatku fungovania platformy by mala vzniknúť pracovná skupina pre pracovné podmienky žien pri nelegálnej práci a ich vplyv na sociálne zabezpečenie týchto žien. Je tiež dôležité, aby sa platforma zaoberala opakujúcimi sa príčinami, pre ktoré pracovníci vykonávajú nelegálnu prácu a aby členské štáty o týchto príčinách diskutovali.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Platforma bude spolupracovať s expertnými skupinami a výbormi na úrovni EÚ, ktoré pôsobia v oblasti nelegálnej práce.

(20) Platforma by mala spolupracovať s príslušnými expertnými skupinami, výbormi a zainteresovanými stranami, ktorých činnosť súvisí s bojom proti nelegálnej práci.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a) Činnosť platformy by mala prispievať do spoločnej správy Komisie o zamestnanosti, pokiaľ ide o riešenie problému nelegálnej práce.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Financovanie platformy a jej úloh by sa malo uskutočňovať prostredníctvom osi Progress programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci rozpočtových prostriedkov stanovených rozpočtovým orgánom.

(21) Financovanie platformy a jej úloh by sa malo uskutočňovať prostredníctvom osi Progress programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci rozpočtových prostriedkov stanovených rozpočtovým orgánom. Komisia by mala zabezpečiť, aby platforma využívala finančné zdroje na svoju prácu transparentným a efektívnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh               41

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia prijme potrebné administratívne opatrenia na zriadenie siete.

(22) Komisia prijme potrebné administratívne opatrenia na zriadenie platformy.

Pozmeňujúci návrh               42

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Hoci je platforma užitočným prvým krokom k lepšej spolupráci medzi členskými štátmi v boji proti nelegálnej práci, nemala by sa považovať za jediný možný nástroj Únie proti tomuto javu. Komisia by mala predovšetkým naďalej sledovať existujúce právne predpisy na úrovni členských štátov a Únie s cieľom určiť, či priamo alebo nepriamo neprispievajú k nelegálnej práci.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1) Týmto sa zriaďuje platforma na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (ďalej len „platforma“).

1. Týmto sa zriaďuje európska platforma na posilnenie spolupráce na úrovni Únie v oblasti boja proti nelegálnej práci (ďalej len „platforma“).

 

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) vnútroštátne orgány presadzovania práva menované všetkými členskými štátmi,

a) jeden vysokopostavený zástupca menovaný každým členským štátom, ktorý zastupuje orgány presadzovania práva a iné subjekty zapojené do boja proti nelegálnej práci s mandátom na účasť na všetkých činnostiach v súvislosti s platformou v mene členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) najviac štyria zástupcovia medziodvetvových sociálnych partnerov organizovaných na úrovni Únie, ktorí sú menovaní samotnými sociálnymi partnermi, rovnomerne reprezentujúci obidve zložky priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3) Zasadnutí platformy sa v súlade s podmienkami uvedenými v rokovacom poriadku môžu ako pozorovatelia zúčastňovať tieto subjekty:

3. Zasadnutí platformy by sa ako pozorovatelia mali aktívne zúčastňovať tieto zainteresované strany, pričom sa ich príspevky zohľadňujú v zmysle jej rokovacieho poriadku:

Pozmeňujúci návrh               47

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zástupcovia medziodvetvovych sociálnych partnerov na úrovni Únie, ako aj sociálnych partnerov v odvetviach, v ktorých je vysoký výskyt nelegálnej práce,

a) najviac 14 zástupcovia sociálnych partnerov z odvetví s vysokým výskytom nelegálnej práce, ktorí sú menovaní samotnými sociálnymi partnermi, rovnomerne reprezentujúci obidve zložky priemyslu;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b a až b d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) zástupca Výboru vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC),

 

bb) zástupca Správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia zriadenej nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady 883/20041a,

 

bc) zástupca siete verejných služieb zamestnanosti,

 

bc) zástupca Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a zástupca Výboru regiónov (VR),

 

bd) zástupca Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

 

______________

 

1a Ú. v. EÚ L ...

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) zástupcovia štátov EHP.

d) zástupca každej tretej krajiny v rámci EHP.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh rozhodnutia

Článok 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 1a

 

Vymedzenia pojmov

 

Na účely tohto rozhodnutia „boj proti nelegálnej práci“ je predchádzanie nelegálnej práci, odrádzanie od nej a jej riešenie, ako aj stimulovanie a podpora legálnej práce.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh rozhodnutia

Článok 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 2

Článok 2

Ciele

Ciele

 

Prvoradým cieľom platformy je poskytovať úsiliu členských štátov a inštitúcií Únie vstupy s pridanou hodnotou v záujme úspešného boja proti komplexnému problému nelegálnej práce na úrovni Únie a jej rozmanitým následkom a dôsledkom vrátane podnecovania a podpory legálnej práce.

Ako sa uvádza v článku 1 ods. 1, platforma prispeje k lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, k zníženiu nelegálnej práce a vytváraniu formálnych pracovných miest, a tým k predchádzaniu zhoršovania kvality pracovných podmienok a podpore integrácie na trhu práce a sociálneho začlenenia:

Ako sa uvádza v článku 1 ods. 1, platforma prispeje k lepším právnym predpisom Únie a vnútroštátnym právnym predpisom a ich lepšiemu presadzovaniu, k zníženiu nelegálnej práce a vytváraniu formálnych pracovných miest. Pomáha tak dosiahnuť ciele Únie v oblasti zamestnanosti tým, že poskytuje účinnejší rámec Únie pre zamestnanosť a ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku, čím predchádza zhoršovaniu kvality pracovných podmienok a podporuje integráciu na trhu práce a sociálneho začlenenia:

a) zlepšením spolupráce na úrovni medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch s cieľom účinnejšie a efektívnejšie predchádzať nelegálnej práci vrátane nepravej samostatnej zárobkovej činnosti a odrádzať od nej,

a) zlepšením účinnej a úzkej spolupráce medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a ďalšími subjektmi zapojenými na úrovni Únie s cieľom účinnejšie a efektívnejšie predchádzať nelegálnej práci, odrádzať od nej a bojovať s ňou vo všetkých jej formách vrátane nepravej samostatnej zárobkovej činnosti,

b) zlepšenia technickej kapacity rôznych orgánov presadzovania práva členských štátov na riešenie cezhraničných aspektov nelegálnej práce,

b) pomocou rôznym orgánom presadzovania práva členských štátov pri riešení a účinnom boji proti cezhraničným aspektom nelegálnej práce a s tým súvisiacej nekalej súťaži a narušeniam trhu,

c) zvyšovaním povedomia verejnosti o naliehavosti opatrení a podporou členských štátov, aby zintenzívnili svoje úsilie pri riešení nelegálnej práce.

c) zvyšovaním povedomia verejnosti v súvislosti s otázkami týkajúcimi sa nelegálnej práce a potrebou primeraných krokov, ako aj podporovaním členských štátov, aby naliehavo zintenzívnili svoje úsilie v boji proti nelegálnej práci,

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) koordinuje cezhraničné operačné opatrenia.

c) podporuje a uľahčuje praktické, účinné a efektívne cezhraničné operačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) prispieva k horizontálnemu chápaniu problémov týkajúcich sa nelegálnej práce.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh rozhodnutia

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 4

Článok 4

Úlohy

Úlohy

1) Na vykonávanie svojho poslania platforma plní najmä tieto úlohy:

1) Na vykonávanie svojho poslania platforma plní najmä tieto úlohy:

a) zlepšuje znalosti o nelegálnej práci prostredníctvom spoločných pojmov, nástrojov merania a podpory spoločných porovnávacích analýz a súvisiacich relevantných ukazovateľov,

a) zlepšuje znalosti o všetkých formách nelegálnej práce, aj vzhľadom na príčiny a regionálne rozdiely, prostredníctvom spoločných pojmov vrátane komplexných definícií existujúcich a nových foriem nelegálnej práce, ukazovateľov a metodík zberu údajov, nástrojov merania a podpory spoločných porovnávacích analýz a výskumu;

 

aa) zlepšuje znalosti a vzájomné poznávanie rôznych národných systémov inšpekcie práce a postupov boja proti nelegálnej práci, dôsledkov nelegálnej práce vrátane cezhraničnej nelegálnej práce, pokiaľ ide o nekalú súťaž a narušenia trhu, ako aj neisté pracovné podmienky osôb, ktoré vykonávajú nelegálnu prácu;

b) vypracúva analýzu účinnosti rôznych politických opatrení na obmedzenie výskytu nelegálnej práce vrátane preventívnych a represívnych opatrení, ako aj odstrašujúcich opatrení vo všeobecnosti,

b) analyzuje účinnosť a následky rôznych politických opatrení, ako sú preventívne, odstrašujúce, ako aj podporné opatrenia, ktoré podnecujú a podporujú legálnu prácu tým, že obmedzuje výskyt nelegálnej práce;

c) vytvára nástroje, napríklad databázu poznatkov o rôznych postupoch/opatreniach vrátane dvojstranných dohôd, ktoré členské štáty využívajú na prevenciu a odrádzanie od nelegálnej práce,

c) vytvára efektívne nástroje, napríklad interaktívnu databázu poznatkov o rôznych postupoch/opatreniach založenú na uplatňovaní rôznych modelov trhu práce vrátane dvojstranných a viacstranných dohôd, ktoré členské štáty využívajú na boj proti nelegálnej práci;

d) prijíma nezáväzné usmernenia pre inšpektorov, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie v súvislosti s riešením nelegálnej práce,

d) vypracúva usmernenia pre presadzovanie práva, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie v súvislosti s riešením nelegálnej práce a sleduje pokrok pri implementácii usmernení;

e) rozvíja formy spolupráce, ktoré zvyšujú technickú kapacitu na riešenie cezhraničných aspektov nelegálnej práce prostredníctvom spoločného rámca na spoločné operácie v oblasti inšpekcie a výmeny pracovníkov,

e) rozvíja úzku spoluprácu s cieľom zlepšiť schopnosť národných systémov inšpekcie práce kontrolovať a bojovať s cezhraničnými aspektmi nelegálnej práce prostredníctvom opatrení ako spoločné operácie, príslušné databázy a výmena zamestnancov,

 

ea) vypracúva a zverejňuje informácie na uľahčenie činnosti národných systémov inšpekcie práce,

f) skúma možnosti zlepšenia spoločného využívania údajov v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov vrátane možností využívania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI),

f) vytvára spoľahlivý a efektívny systém rýchlej výmeny informácií a zlepšuje spoločné využívanie údajov v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov vrátane skúmania možností využívania informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý je zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/20121a, a elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI),

 

fa) prispieva k identifikácii oblastí týkajúcich sa nelegálnej práce tam, kde právne predpisy Únie nedosahujú svoje vytýčené ciele.

g) vytvára trvalé kapacity v oblasti odborného vzdelávania pre orgány presadzovania práva a prijíma spoločný rámec na uskutočňovanie odbornej prípravy,

g) vytvára a zlepšuje trvalé kapacity v oblasti odborného vzdelávania pre orgány presadzovania práva a prijíma spoločný rámec na uskutočňovanie spoločnej odbornej prípravy s cieľom pomôcť členským štátom plniť svoje povinnosti vyplývajúce, okrem iného, aj z dohovoru MOP č. 81,

h) organizuje partnerské hodnotenia na sledovanie pokroku členských štátov v oblasti boja proti nelegálnej práci vrátane podpory pri uplatňovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných Radou, ktoré sa týkajú boja alebo prevencie nelegálnej práce,

h) organizuje partnerské hodnotenia na sledovanie pokroku členských štátov v oblasti boja proti nelegálnej práci vrátane podpory pri uplatňovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných Radou, ktoré sa týkajú boja alebo prevencie nelegálnej práce, a podporuje primerané opatrenia,

 

ha) predkladá Komisii, Európskemu parlamentu a Rade návrhy na zahrnutie primeraných opatrení do odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré sa týkajú osobitných aspektov boja proti nelegálnej práci, ako aj dôsledkov nekonania v dotknutých členských štátoch,

 

hb) poskytuje stanoviská a predkladá návrhy Komisii, Európskemu parlamentu alebo Rade v otázkach týkajúcich sa lepšej regulácie a presadzovania práva Únie týkajúceho sa pracovných podmienok a sociálnej ochrany v členských štátoch v súvislosti s bojom proti nelegálnej práci, ako aj s dôsledkami neprijatia potrebných opatrení,

 

hc) v prípade potreby podporuje aktívnu spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a tretích krajinách s cieľom riešiť problémy súvisiace s nelegálnou prácou v týchto tretích krajinách,

i) zvyšuje informovanosť o probléme uskutočňovaním spoločných činností, ako sú európske kampane a prijímanie regionálnych alebo celoeurópskych stratégií vrátane odvetvových prístupov.

i) zvyšuje informovanosť o probléme uskutočňovaním spoločných činností, ako sú európske kampane a prijímanie regionálnych alebo celoúnijových stratégií vrátane odvetvových prístupov,

 

ia) nabáda vnútroštátne orgány a iné orgány, aby poskytovali poradenstvo a informácie pracovníkom, ktorí sa stali obeťami praktík nelegálnej práce.

2) Pri vykonávaní svojich úloh bude platforma využívať všetky relevantné zdroje informácií vrátane štúdií a mnohostranných projektov spolupráce a zohľadní príslušné nástroje Únie a štruktúry, ako aj skúsenosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd. Nadviaže vhodnú spoluprácu s nadáciou Eurofound a agentúrou EU-OSHA.

2) Pri vykonávaní svojich úloh platforma využíva všetky relevantné zdroje informácií vrátane štúdií a mnohostranných projektov spolupráce a zohľadňuje príslušné nástroje Únie a štruktúry, ako aj skúsenosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd.

 

2a) Platforma nadviaže vhodnú spoluprácu s nadáciou Eurofound, najmä čo sa týka rozvoja interaktívnej databázy poznatkov, čo je ďalšia úloha agentúry, ako aj s agentúrou EU-OSHA.

 

_________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“)(Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh rozhodnutia

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 5

Článok 5

Jednotné kontaktné miesto

Vysokopostavení zástupcovia

1) Každý členský štát určí jedno jednotné kontaktné miesto ako člena platformy. Môže takisto vymenovať jedného náhradníka.

1) Každý členský štát vymenuje vysokopostaveného zástupcu za člena platformy, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 písm. a). Môže tiež vymenovať náhradníka, ktorý sa bude zúčastňovať na zasadnutiach platformy podľa potreby.

2) Do procesu vymenúvania svojich zástupcov by členské štáty mali zapojiť všetky verejné orgány, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce, ako sú inšpektoráty práce, orgány sociálneho zabezpečenia, daňové orgány, služby zamestnanosti a migračné úrady (ďalej len „orgány presadzovania práva“). V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou môžu takisto zapojiť sociálnych partnerov.

2) Do procesu vymenúvania vysokopostaveného zástupcu a jeho náhradníka by členské štáty mali zapojiť všetky relevantné orgány, ktoré zohrávajú úlohu v boji proti nelegálnej práci v domácom alebo cezhraničnom kontexte, ako sú inšpektoráty práce, orgány sociálneho zabezpečenia, daňové orgány, služby zamestnanosti a migračné úrady (ďalej len „orgány presadzovania práva“). V súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou by mali zapájať aj sociálnych partnerov a ďalšie relevantné subjekty.

3) Členské štáty poskytnú Komisii zoznam a kontaktné údaje všetkých orgánov presadzovania práva, ktoré pôsobia v oblasti prevencie nelegálnej práce a/alebo odrádzania od nej.

3) Členské štáty poskytnú Komisii zoznam a kontaktné údaje všetkých orgánov presadzovania práva a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou zoznam a kontaktné údaje sociálnych partnerov a ďalších relevantných subjektov, ktoré pôsobia v oblasti boja proti nelegálnej práci.

4) Jednotné kontaktné miesta spolupracujú so všetkými orgánmi presadzovania práva, ktoré pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce, pokiaľ ide o činnosti platformy, a zabezpečia svoju účasť na zasadnutiach a/alebo príspevky v súvislosti s činnosťou platformy alebo jej pracovných skupín, ak otázky, ktoré sú predmetom diskusie, patria do ich právomoci.

4) Vysokopostavení zástupcovia uvedení v článku 1 ods. 2 písm. a) pravidelne spolupracujú s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo praxou so sociálnymi partnermi a ďalšími subjektmi, ktoré pôsobia v oblasti boja proti nelegálnej práci, čím sú zapojené všetky zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh rozhodnutia

Článok 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 6

vypúšťa sa

Zástupcovia sociálnych partnerov

 

1) Zástupcovia sociálnych partnerov na medziodvetvovej úrovni, ako aj z odvetví s vysokým výskytom nelegálnej práce, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach platformy ako pozorovatelia v súlade s postupmi stanovenými ich príslušnými organizáciami.

 

2) Na základe návrhov sociálnych medziodvetvových a odvetvových partnerov na úrovni Únie, túto skupinu pozorovateľov tvorí:

 

a) najviac 8 pozorovateľov zastupujúcich sociálnych partnerov na medziodvetvovej úrovni (rovnomerne rozdelených medzi organizácie zamestnávateľov a zamestnancov),

 

b) najviac 10 pozorovateľov zastupujúcich sociálnych partnerov z odvetví s vysokým výskytom nelegálnej práce (rovnomerne rozdelených medzi organizácie zamestnávateľov a zamestnancov).

 

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh rozhodnutia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 7

Článok 7

Činnosť

Činnosť

1) Komisia koordinuje činnosť platformy a predsedá jej zasadnutiam.

1) Komisia koordinuje činnosť platformy a zásupca Komisie v platforme spolupredsedá jej zasadnutiam. Členovia platformy volia zo svojich radov ďalšieho spolupredsedu, ktorý má rovnaké postavenie, ako aj dvoch náhradníkov. Spolupredsedovia a náhradníci tvoria predsedníctvo platformy („predsedníctvo“).

 

1a) Platforma sa stretáva najmenej dvakrát ročne.

2) Na naplnenie svojho poslania platforma prijíma väčšinou hlasov:

2) Na naplnenie svojho poslania platforma prijíma väčšinou hlasov:

a) rokovací poriadok, ktorý okrem iného obsahuje ustanovenia o prijímaní rozhodnutí platformy,

a) rokovací poriadok, ktorý okrem iného obsahuje ustanovenia o prijímaní rozhodnutí platformy,

b) dvojročný pracovný program platformy, v ktorom sa okrem iného uvádzajú podrobné úlohy a pravidelné dvojročné správy platformy,

b) ročný a viacročný pracovný program platformy, v ktorom sa okrem iného uvádzajú jej podrobné úlohy, a zohľadňujú sa činnosti za predchádzajúci(e) rok(y),

c) rozhodnutie o zriadení pracovných skupín na preskúmanie otázok uvedených v pracovných programoch platformy. Takéto pracovné skupiny zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

c) rozhodnutie o zriadení pracovných skupín na preskúmanie otázok uvedených v pracovných programoch platformy, ktorým predsedá člen platformy, a ktoré zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

 

ca) výročnú správu o svojej činnosti.

3) Ak je to užitočné a/alebo potrebné, môžu sa v jednotlivých prípadoch prizvať na diskusie platformy alebo pracovných skupín odborníci s osobitnou odbornou spôsobilosťou v oblasti, ktorá je predmetom diskusie.

3) Ak sa to považuje za užitočné alebo potrebné, môže predsedníctvo v jednotlivých prípadoch prizvať na diskusie platformy alebo pracovných skupín odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou v oblasti, ktorá je predmetom diskusie.

4) Platforme pomáha sekretariát, ktorý poskytne Komisia. Sekretariát pripravuje zasadnutia, pracovné programy platformy a jej správy.

4) Platforme pomáha sekretariát, ktorý poskytne Komisia. Sekretariát pripravuje zasadnutia, návrhy pracovných programov platformy a návrhy jej správ v úzkej spolupráci s predsedníctvom a pod jeho dohľadom. Nadviaže tiež na odporúčania platformy.

 

4a) Platforma vykonáva svoju činnosť v súlade so zásadou transparentnosti stanovenou v článok 15 ZFEÚ.

5) Komisia pravidelne informuje Európsky parlament a Radu o činnosti platformy.

5) Platforma postupuje pracovné programy uvedené v odseku 2 písm. b) a správy uvedené v odseku 2 písm. ca) Komisii. Komisia predkladá pracovné programy a správy Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh rozhodnutia

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 8

Článok 8

Spolupráca

Spolupráca

Ak je to vhodné, platforma spolupracuje s ostatnými príslušnými expertnými skupinami a výbormi na úrovni Únie, ktorých činnosť súvisí s nelegálnou prácou, najmä výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), výborom odborníkov pre vysielanie pracovníkov, správnou komisiou pre koordináciu sociálneho zabezpečenia, Výborom pre zamestnanosť (EMCO), Výborom pre sociálnu ochranu (SPC) a pracovnou skupinou pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní. Takisto je možné organizovať spoločné zasadnutia.

1. Ak je to vhodné, platforma spolupracuje s ostatnými príslušnými expertnými skupinami a výbormi na úrovni Únie, ktorých činnosť súvisí s nelegálnou prácou, najmä výborom vedúcich predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), výborom odborníkov pre vysielanie pracovníkov, správnou komisiou pre koordináciu sociálneho zabezpečenia, platformou EÚ na boj proti podvodom a chybám v oblasti sociálneho zabezpečenia (H5NCP ), Výborom pre zamestnanosť (EMCO), Výborom pre sociálnu ochranu (SPC) a pracovnou skupinou pre administratívnu spoluprácu v oblasti daní. V záujme efektívnejšej práce a posilnenia vplyvu sa môžu organizovať spoločné zasadnutia. Zápisnice z týchto zasadnutí sa predkladajú Európskemu parlamentu a Rade v primeranom čase.

 

1a. Je potrebné vyvarovať sa duplicite práce iných orgánov na úrovni Únie. Na tento účel je nevyhnutná transparentnosť a výmena informácií.

Pozmeňujúci návrh               59

Návrh rozhodnutia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové financie na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Celkové financie na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca. Komisia zabezpečí transparentné a efektívne využívanie finančných zdrojov EaSI.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh rozhodnutia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia Komisia predloží správu o uplatňovaní Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa posúdi najmä to, do akej miery platforma prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 2 a splnila úlohy uvedené v článku 3 a pracovných programoch platformy.

Do ... * [štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia] Komisia po konzultácii s platformou predloží správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia a jeho pridanej hodnote Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa posúdi najmä to, do akej miery platforma prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 2 a splnila svoje poslanie uvedené v článku 3, vykonala úlohy uvedené v článku 4 a rieši priority stanovené v pracovných programoch platformy. Musí tiež identifikovať nedostatky a predkladať návrhy na fungovanie platformy, ak je to vhodné.

Pozmeňujúci návrh               61

Návrh rozhodnutia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11 a

 

Obrana práv

 

Osoby, ktoré upozornia platformu na prípady nelegálnej práce, a to buď priamo alebo prostredníctvom vnútroštátnych orgánov presadzovania práva, sú chránené voči akémukoľvek nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa.

(1)

             Ú. v. EÚ C 458, 19.12.2014, s. 43.

(2)

              Ú. v. EÚ C 415, 20.11.2014, s. 37.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

           Od Európskeho parlamentu sa na samom začiatku jeho ôsmeho volebného obdobia očakáva, že bude riešiť jeden z najznepokojujúcejších a najkomplexnejších problémov – nelegálnu prácu. Zložitosť tejto výzvy vyplýva z jej samotnej povahy, t. j. – každá platená činnosť, ktorá je svojou povahou legálna, ale správne orgány verejnej moci ju považujú za nelegálnu, alebo, v prípade nepravej samostatnej zárobkovej činnosti, nepravdivo oznámenú.

           Prvým krokom na úspešné vyriešenie rôznych problémov spojených s nelegálnou prácou preto musí byť objektívne posúdenie jej skutočnej povahy. Pri takýchto úvahách vychádza najavo, že v skutočnosti je hlavnou príčinou mnohých, veľmi negatívnych dôsledkov súvisiacich s nelegálnou prácou vyhýbanie sa riadnej registrácii.

           Vo svojom návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy Komisia uprednostňuje prístup zameraný na prevenciu a odrádzanie od nelegálnej práce. Predpokladá to posilnenú spoluprácu pre „boj“ proti porušovaniu pracovného práva, daňovým únikom a porušovaniu požiadaviek sociálneho zabezpečenia – nepochybne otázky, ktoré samy osebe vzbudzujú vážne obavy.

           Je však čoraz zrejmejšie, že presadzovanie práva musí byť spojené s proaktívnymi podpornými politikami a opatreniami zameranými na legalizáciu nelegálnych pracovných miest, ako sú napríklad úľavy na dani z príjmu, zníženie dane a systémy subvencovania. Neutíchajúca prax nelegálnej práce vo všetkých členských štátoch ukazuje, že existuje dopyt a ponuka príslušných pracovných miest – preto ich netreba obmedzovať, ale skôr začleňovať do formálneho súboru pravidiel a predpisov sociálneho trhového hospodárstva.

           Preto by rozhodujúcim účelom a cieľom novej európskej platformy malo byť poskytovanie jasnej pridanej hodnoty na úrovni Únie, nielen v záujme predchádzania nelegálnej práci a odrádzania od nej, ale, čo je ešte dôležitejšie, v záujme legalizácie pracovných miest. Potreba cielených, proaktívnych politických opatrení vyplýva z nevyhnutnosti zvýšiť výrobu s cieľom bojovať proti pretrvávajúcemu nízkemu rastu a deflácii.

           Takéto opatrenia sú ešte potrebnejšie vzhľadom na nedávne zistenia prieskumu Eurofoundu, ktoré naznačujú silnú súvzťažnosť medzi veľkosťou a rastom nelegálnej ekonomiky na jednej strane a úspornými politikami drastických rozpočtových škrtov, rastúcou dereguláciou a minimalizovanou úlohou štátu na strane druhej. Ten istý výskum poukazuje na to, že alternatívny prístup posilňovania štátnych výdavkov na trhu práce a na sociálne opatrenia úzko súvisí s výrazne menšou nelegálnou ekonomikou.

Malo by sa uznať, že platforma má byť miestom zberu a výmeny spoľahlivých informácií o najlepších postupoch a pretrvávajúcich problémoch a na spoluprácu pri navrhovaní a vykonávaní účinného presadzovania, ako aj na podporné opatrenia.

Nemožno byť ľahostajný, pokiaľ ide o naliehavosť opatrení, ktoré treba uskutočniť, vzhľadom na početné a veľmi negatívne dôsledky nelegálnej práce – extrémne vykorisťovanie a neisté pracovné a životné podmienky miliónov pracovníkov v rámci Únie, výrazne nekalú hospodársku súťaž, ktorá hlboko narúša jednotný trh, ako aj závažné straty pre rozpočty a systémy sociálneho zabezpečenia členských štátov. A takisto by malo byť jasné, že len spoločné úsilie členských štátov a sociálnych partnerov, ako aj iných zainteresovaných strán, a to aj na regionálnej úrovni, spolu s inštitúciami a možnosťami EÚ bude schopné úspešne prekonať celú túto škálu najzávažnejších problémov a nedostatkov.

Takéto chápanie skutočnej povahy problému nelegálnej práce a navrhovaných funkcií platformy by malo umožniť dosiahnuť dohodu v celom rade otázok, pokiaľ ide o členstvo, účasť, postupy a rozhodovanie. Malo by tiež slúžiť ako základ pre stanovenie pracovného programu, ktorý plne reaguje na naliehavú potrebu cielených opatrení s cieľom zvrátiť súčasný trend narastajúcej nelegálnej činnosti v prospech zvýšenia počtu legalizovaných pracovných miest, ktoré poskytujú dôstojné živobytie a potrebné služby zákazníkom, a zároveň prispievať k spravodlivej hospodárskej súťaži na trhu a udržateľnej fiškálnej stabilizácii.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (23.1.2015)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Dennis de Jong

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament vo svojom uznesení z januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách požaduje v záujme potláčania nelegálnej práce posilnenie spolupráce a inšpektorátov práce.

Komisia vo svojom návrhu z apríla 2014 navrhuje zriadiť európsku platformu. Táto platforma by mala zlepšiť spoluprácu na úrovni EÚ v oblasti prevencie nelegálnej práce a odrádzania od nej. Rôzne orgány presadzovania práva jednotlivých štátov, ktoré sú činné v oblasti nelegálnej práce, by sa tým spojili v boji proti tomuto javu, ktorý vážne poškodzuje pracovné podmienky, spravodlivú hospodársku súťaž a verejné rozpočty.

Spravodajca víta vytvorenie tejto platformy, hoci toto opatrenie nebude samo osebe postačovať na rozpracovanie rôznych návrhov vrátane legislatívnych, ktoré obsahuje uvedené uznesenie. Predkladá pozmeňujúce návrhy, ktoré by mohli prispieť k zvýšeniu účinnosti platformy pri vykonávaní jej úloh a cieľov.

Za dôležité považuje predovšetkým zahrnúť do rozsahu pôsobnosti rozhodnutia aj nepravdivo oznámenú prácu. Predloženie nepravdivých údajov o odpracovaných hodinách alebo zárobku je forma nepravdivo oznámenej práce, ktorú nemožno z pôsobnosti platformy vynechať.

Spravodajca je tiež presvedčený, že platforma by mohla podstatne uľahčiť spoločné vyšetrovania členských štátov. Jej praktická hodnota bude vo veľkej miere závisieť od výsledkov dosiahnutých touto formou operačnej spolupráce. Dosah európskych informačných kampaní je na druhej strane otázny: takéto kampane sú zväčša účinnejšie na úrovni jednotlivých štátov, a to predovšetkým vtedy, keď sa do nich aktívne zapoja sociálni partneri na vnútroštátnej úrovni. Z tohto dôvodu sa spravodajca prikláňa k úzkemu zapojeniu sociálnych partnerov do činností platformy a k zapojeniu jednotných kontaktných miest v každom členskom štáte.

Spravodajca považuje napokon za dôležité zapojiť do procesu aj Európsky parlament a žiada, aby bol súčasťou platformy spolu s orgánmi jednotlivých štátov a Komisiou aj nezávislý zástupca, ktorého vymenuje Európsky parlament.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie nelegálnej a nepravdivo oznámenej práce a odrádzania od nich

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci návrh v celom texte. Aby mohla platforma fungovať efektívne, je nevyhnutné zahrnúť nielen nepravú samostatne zárobkovú činnosť, ale aj ostatné formy nepravdivo oznámenej práce, ako napr. predloženie nepravdivých údajov o odpracovaných hodinách alebo mzde.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Európsky parlament vo svojom uznesení „o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe“ privítal iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej platformy a vyzval na posilnenie spolupráce na úrovni EÚ v oblasti boja s nelegálnou prácou27.

(4) Európsky parlament vo svojom uznesení „o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe“ privítal iniciatívu Komisie na vytvorenie európskej platformy a vyzval na posilnenie spolupráce na úrovni EÚ v oblasti boja s nelegálnou prácou27, ktorá vedie k nespravodlivej hospodárskej súťaži narúšajúcej trh.

__________________

__________________

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27Uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. januára 2014 o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe (2013/2112/INI) http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Na európskej úrovni je nelegálna práca vymedzená ako „každá platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným úradom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov“, čím sa vylučuje akákoľvek nezákonná činnosť.

(5) Nelegálna práca je vymedzená v oznámení Komisie z 24. októbra 2007 s názvom Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci ako „každá platená činnosť, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená orgánom verejnej moci, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov“7, čím sa vylučuje akákoľvek nezákonná činnosť.

__________________

__________________

7Oznámenie Komisie „Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci“ z 24. októbra 2007, KOM(2007) 628, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SK:HTML.

7Oznámenie Komisie „Zintenzívnenie boja proti nelegálnej práci“ z 24. októbra 2007, KOM(2007)0628, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SK:HTML.

Odôvodnenie

Odkaz na oznámenie Komisie je jednoznačnejší a cielenejší než formulácia „na európskej úrovni”. Znenie je v súlade s navrhovaným všeobecným prístupom Rady.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb, na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách, je často spojené s nelegálnou prácou. O nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre zamestnanecký vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam. Nepravá samostatne zárobková činnosť je preto nepravdivo oznámená práca a mala by spadať do rámca pôsobnosti platformy.

(6) Platforma by sa mala okrem nelegálnej práce zaoberať aj nepravdivo oznámenou prácou. Tento pojem označuje platenú zárobkovú činnosť, ktorá je síce svojím charakterom zákonná, no nie je správne oznámená orgánom verejnej moci. Osobitnou formou nepravdivo oznámenej práce je zneužívanie postavenia samostatne zárobkovo činných osôb na vnútroštátnej úrovni alebo v cezhraničných situáciách. O nepravú samostatne zárobkovú činnosť ide vtedy, keď je osoba formálne samostatne zárobkovo činná, pričom spĺňa podmienky, ktoré sú charakteristické pre zamestnanecký vzťah, s cieľom vyhnúť sa určitým právnym alebo daňovým povinnostiam. Nepravá samostatne zárobková činnosť je preto nepravdivo oznámená práca a mala by spadať do rámca pôsobnosti platformy.

Odôvodnenie

Ako konštatuje Európsky hospodársky a sociálny výbor, bez bližšieho objasnenia znamenajú nepravá samostatne zárobková činnosť a nelegálna práca dva rôzne pojmy. Nepravá samostatne zárobková činnosť sa však všeobecne považuje za nepravdivo oznámenú prácu, a preto existuje úzky vzťah medzi takouto činnosťou a nelegálnou prácou. Môžu existovať aj iné formy nepravdivo oznámenej práce, napríklad v podobe nepravdivých údajov o odpracovaných hodinách či zárobku. Aby sa vylúčili pochybnosti o rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia, je potrebné ujasniť, že každá forma nepravdivo oznámenej práce patrí do rozsahu pôsobnosti platformy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Nelegálna práca má závažné dôsledky pre dotknutých pracovníkov, ktorí sú nútení akceptovať neisté pracovné podmienky, oveľa nižšie mzdy a výrazne zníženú ochranu na základe právnych predpisov v oblasti práce a sociálnej ochrany, čím sa im upierajú primerané sociálne dávky, dôchodkové práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, ako aj možnosti v oblasti rozvoja zručností a celoživotného vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Nelegálna práca má významný vplyv na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov z daní a sociálnych odvodov. Má nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, produktivitu a dodržiavanie noriem týkajúcich sa pracovných podmienok, rozvíjanie zručností a celoživotné vzdelávanie. Narušuje finančnú udržateľnosť systémov sociálnej ochrany, oberá pracovníkov o primerané sociálne výhody a spôsobuje nižšie dôchodky a obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti.

(7) Nelegálna práca má významný vplyv na rozpočet, a to z dôvodu nižších príjmov z daní a sociálnych odvodov. Má nepriaznivý vplyv na zamestnanosť, produktivitu, dodržiavanie noriem týkajúcich sa pracovných podmienok, rozvíjanie zručností a celoživotné vzdelávanie. Narušuje finančnú udržateľnosť systémov sociálnej ochrany, oberá pracovníkov o primerané sociálne dávky a spôsobuje nižšie dôchodky a obmedzený prístup k zdravotnej starostlivosti. Má negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu, čo vedie k nekalej súťaži narúšajúcej trh. Proti nelegálnej práci by sa malo bojovať na úrovni členských štátov, a to okrem iného účinnými politikami presadzovania práva vo fiškálnej a sociálnej oblasti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Členské štáty prijali rôznorodé politické prístupy a opatrenia na boj proti nelegálnej práci. Takisto uzatvorili dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nelegálnej práce. Platforma nebude prekážkou uplatňovania dvojstranných dohôd alebo nástrojov týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

(8) Nelegálna práca má tiež negatívny vplyv na fungovanie vnútorného trhu. Členské štáty prijali rôznorodé politické prístupy a opatrenia na boj proti nelegálnej práci. Takisto uzatvorili dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nelegálnej práce. Platforma nebude prekážkou uplatňovania dvojstranných dohôd alebo nástrojov týkajúcich sa administratívnej spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za riešenie problému nelegálnej práce by mali niesť členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni EÚ je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej.

(10) Posilnenie aktívnej spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni EÚ založenej na vzájomnej pomoci, transparentnosti a dôvernosti je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej. Cieľom posilnenej spolupráce je podporiť legálnu prácu znížením byrokratickej a administratívnej záťaže, čím sa nelegálna práca stane menej atraktívnou možnosťou.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Národné inšpektoráty práce a orgány presadzovania práva často potrebujú okamžitý prístup k údajom a informáciám, ktoré uchovávajú zahraničné vnútroštátne orgány. Na zamedzovanie nelegálnej práci je preto potrebná účinná a rýchla výmena údajov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Cieľom platformy bude uľahčiť výmenu najlepších postupov a informácií, vytvoriť rámec na úrovni EÚ na vytváranie odborných znalostí a analýz a na zlepšenie operačnej koordinácie opatrení medzi rôznymi vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch.

(11) Posilnenie aktívnej spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni EÚ založenej na vzájomnej pomoci, transparentnosti a dôvernosti je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej. Cieľom platformy bude navyše spoločné využívanie najlepších postupov jasnej a jednoduchej regulácie medzi členskými štátmi s cieľom znížiť riziko neúmyselných chýb, najmä medzi samostatne zárobkovo činnými osobami a MSP.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Identifikácia, analýza a riešenie praktických problémov súvisiacich s presadzovaním práva Únie v oblasti  pracovných podmienok a sociálnej ochrany na pracovisku spadajú prevažne do právomoci národných systémov inšpekcie práce a z tohto dôvodu si vyžadujú úzku a účinnú spoluprácu na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Platforma by mala využiť všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a mnohostranné projekty spolupráce a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok týchto opatrení. Operačná koordinácia opatrení členských štátov by mohla mať formu spoločných školení, partnerských hodnotení a riešení pre zdieľanie údajov. Európske kampane alebo spoločné stratégie by mohli zvýšiť povedomie o nelegálnej práci.

(12) Platforma by mala využívať všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi, mnohostranné projekty spolupráce a správy o vykonávaní práva Únie v oblasti nelegálnej práce, a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok týchto opatrení. Operačná koordinácia opatrení členských štátov by mohla mať formu spoločných školení, partnerských hodnotení a riešení pre zdieľanie údajov v súlade s pravidlami o ochrane údajov a využívajúc pritom vždy, keď je to vhodné, informačný systém o vnútornom trhu (IMI) a elektronickú výmenu informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI). Platforma by tiež mohla podporovať spoločné vyšetrovania, ktoré vedú členské štáty, a to najmä v cezhraničných prípadoch. Členské štáty by mali mať možnosť plniť odporúčania platformy na báze dobrovoľnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Platforma by mala dôsledne monitorovať uplatňovanie nových pravidiel Únie, ktoré by mohli prispieť k boju proti nelegálnej práci, vrátane smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní1a a najmä jej ustanovení o zadávaní zákaziek subdodávateľom a ponukách s neobvykle nízkou cenou.

 

__________________

 

1aSmernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Otázkami nelegálnej práce sa zaoberajú najmä tri druhy vnútroštátnych orgánov presadzovania práva: inšpektoráty práce, inšpektoráty sociálneho zabezpečenia a daňové orgány. V niektorých prípadoch sem patria aj migračné orgány a služby zamestnanosti, ako aj colné orgány, polícia, prokuratúra a sociálni partneri.

(13) Zamedzovaním nelegálnej práci sa často zaoberá niekoľko rôznych vnútroštátnych orgánov presadzovania práva vrátane inšpektorátov práce, inšpektorátov sociálneho zabezpečenia, inšpektorátov zdravia a bezpečnosti a daňových orgánov. V niektorých prípadoch sem patria aj migračné orgány a služby zamestnanosti, ako aj colné orgány, polícia, prokuratúra a sociálni partneri.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom riešiť problematiku nelegálnej práce komplexne a úspešne, by sa v členských štátoch mala realizovať kombinácia politík, ktorú podporí štrukturálna spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Spolupráca by mala zahŕňať všetky vnútroštátne orgány, ktoré majú vedúce postavenie a/alebo pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce.

(14) S cieľom riešiť problematiku nelegálnej práce komplexne a úspešne by sa v členských štátoch mala realizovať kombinácia politík, ktorú podporí štrukturálna spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Platforma by mala zahŕňať všetky vnútroštátne orgány a ďalšie zainteresované strany, ktoré majú vedúce postavenie a/alebo pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce. Členské štáty by si mali zachovať právomoc rozhodovať o tom, aké orgány ich budú pri rôznych činnostiach platformy zastupovať.

Odôvodnenie

Tento návrh pochádza z navrhovaného všeobecného prístupu Rady a je zameraný na objasnenie, že je na členských štátoch, aby rozhodovali o tom, ktoré vnútroštátne orgány sa v ich mene zúčastnia na činnostiach platformy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Platforma by mala zapojiť sociálnych partnerov na úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté nelegálnou prácou. Takisto by mala spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) a decentralizovanými agentúrami Únie, osobitne s nadáciou Eurofound a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zapojenie nadácie Eurofound a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do práce platformy ako pozorovateľov nepresiahne ich súčasné mandáty.

(16) Platforma by mala zapojiť Európsky parlament a sociálnych partnerov na úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté nelegálnou prácou. Takisto by mala spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Medzinárodnou organizáciou práce (MOP), a decentralizovanými agentúrami Únie, osobitne s nadáciou Eurofound a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zapojenie nadácie Eurofound a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do práce platformy ako pozorovateľov nepresiahne ich súčasné mandáty. Zástupca Európskeho parlamentu by mal mať v rámci platformy štatút pozorovateľa.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 1 ods. 2 písm. ba) (nové).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 17 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) Komisia by mala zverejňovať výročnú správu o činnosti platformy.

Odôvodnenie

V súlade s pozmeňujúcim návrhom k článku 7 ods. 5a (nový).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Financovanie platformy a jej úloh by sa malo uskutočňovať prostredníctvom osi Progress programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci rozpočtových prostriedkov stanovených rozpočtovým orgánom.

(21) Financovanie platformy a jej úloh by sa malo uskutočňovať prostredníctvom osi Progress programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) v rámci rozpočtových prostriedkov stanovených rozpočtovým orgánom. Komisia by mala zabezpečiť transparentné a efektívne využitie finančných zdrojov vyčlenených na činnosť platformy.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Komisia prijme potrebné administratívne opatrenia na zriadenie siete.

(22) Komisia prijme potrebné administratívne opatrenia na zriadenie platformy.

Odôvodnenie

Toto objasnenie možno nájsť aj v návrhu všeobecného prístupu Rady.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(22a) Hoci je platforma užitočným prvým krokom k lepšej spolupráci medzi členskými štátmi v boji proti nelegálnej práci, nemala by sa považovať za jediný možný nástroj Únie proti tomuto javu. Komisia by mala predovšetkým naďalej sledovať existujúce právne predpisy na úrovni členských štátov a Únie s cieľom zistiť, či priamo alebo nepriamo neprispievajú k nelegálnej práci.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto sa zriaďuje platforma na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce (ďalej len „platforma“).

1. Týmto sa zriaďuje európska platforma na posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni Únie v oblasti prevencie nelegálnej práce a odrádzania od nej (ďalej len „platforma“).

Odôvodnenie

Objasnenie spolupráce v súlade s navrhovaným všeobecným prístupom Rady.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba) poslanec Európskeho parlamentu, ktorý je členom gestorského výboru a/alebo nezávislý zástupca menovaný Európskym parlamentom,

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) zástupcovia štátov EHP.

d) jeden zástupca za každý štát EHP.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zlepšením spolupráce na úrovni EÚ medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch s cieľom účinnejšie a efektívnejšie predchádzať nelegálnej práci vrátane nepravej samostatnej zárobkovej činnosti a odrádzať od nej,

a) zlepšením účinnej a úzkej spolupráce na úrovni EÚ medzi rôznymi orgánmi presadzovania práva v členských štátoch a ďalšími zainteresovanými stranami s cieľom účinnejšie a efektívnejšie predchádzať nelegálnej práci vrátane nepravdivo oznámenej samostatnej zárobkovej činnosti a odrádzať od nej,

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) koordinuje cezhraničné operačné opatrenia.

c) podnecuje, iniciuje, uľahčuje a podporuje účinné a efektívne cezhraničné operačné opatrenia a komunikáciu medzi miestnymi a regionálnymi úradníkmi hraničných regiónov týkajúcu sa týchto opatrení.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) vypracúva analýzu účinnosti rôznych politických opatrení na obmedzenie výskytu nelegálnej práce vrátane preventívnych a represívnych opatrení, ako aj odstrašujúcich opatrení vo všeobecnosti,

b) analyzuje účinnosť rôznych politických opatrení na obmedzenie výskytu nelegálnej práce vrátane prevencie a odstrašujúcich, ako aj podporných opatrení vo všeobecnosti a analyzuje, prečo sa nelegálna práca v niektorých členských štátoch a regiónoch vyskytuje zriedkavejšie než v iných,

 

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) prijíma nezáväzné usmernenia pre inšpektorov, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie v súvislosti s riešením nelegálnej práce,

d) vypracúva nezáväzné usmernenia pre inšpektorov, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie v súvislosti s riešením nelegálnej práce,

Odôvodnenie

Boli zahrnuté niektoré prvky návrhu všeobecného prístupu Rady, ktoré objasňujú druh spolupráce.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) skúma možnosti zlepšenia spoločného využívania údajov v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov vrátane možností využívania informačného systému o vnútornom trhu (IMI) a elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI),

f) skúma a navrhuje možnosti rozvoja spoľahlivého a efektívneho systému rýchlej výmeny informácií a zlepšenia spoločného využívania údajov v súlade s pravidlami Únie na ochranu údajov vrátane možností využívania informačného systému o vnútornom trhu (IMI), ktorý bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady1a (EÚ) č. 1024/2012, a elektronickej výmeny informácií o sociálnom zabezpečení (EESSI),

 

__________________

 

1aNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu a o zrušení rozhodnutia Komisie 2008/49/ES („nariadenie o IMI“) (Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) organizuje partnerské hodnotenia na sledovanie pokroku členských štátov v oblasti boja proti nelegálnej práci vrátane podpory pri uplatňovaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny vydaných Radou, ktoré sa týkajú boja alebo prevencie nelegálnej práce,

h) organizuje partnerské hodnotenia zamerané na sledovanie pokroku členských štátov v oblasti boja proti nelegálnej práci,

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam a kontaktné údaje všetkých orgánov presadzovania práva, ktoré pôsobia v oblasti prevencie nelegálnej práce a/alebo odrádzania od nej.

3. Členské štáty poskytnú Komisii zoznam a kontaktné údaje všetkých príslušných orgánov, ktoré pôsobia v oblasti prevencie nelegálnej práce a/alebo odrádzania od nej.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia koordinuje činnosť platformy a predsedá jej zasadnutiam.

1. Komisia podporuje a uľahčuje činnosť platformy a predsedá jej zasadnutiam.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. Komisia uverejňuje aj výročnú správu o činnosti platformy.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ možno, platforma nevykonáva duplicitne prácu, ktorú už vykonali iné orgány, a namiesto toho bude spolupracovať s príslušnými orgánmi v záujme spoločného využívania informácií.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Celkové financie na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca.

Celkové financie na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje rozpočtový orgán v rámci obmedzení finančného rámca. Komisia zabezpečí transparentné a efektívne využívanie finančných zdrojov EaSI.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Článok 11 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 11a

 

Ochrana práv

 

Osoby, ktoré priamo alebo prostredníctvom vnútroštátnych orgánov presadzovania práva či pozorovateľov platformy upozornia platformu na prípady nelegálnej práce, sú chránené voči akémukoľvek nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa.

POSTUP

Názov

Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

Referenčné čísla

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

16.4.2014

Spravodajca

dátum vymenovania

Dennis de Jong

17.7.2014

Prerokovanie vo výbore

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Dátum prijatia

22.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

14

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


STANOVISKO Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (22.1.2015)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kostadinka Kuneva

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Nikdy predtým nebola otázka dôstojnej práce taká dôležitá ako v ostatných rokoch. Predchádzanie nelegálnej práci, ktoré priamo súvisí s neistotou, je preto osobitným predmetom záujmu. Európsky parlament vyzval vo svojom uznesení zo 14. januára 2014 na intenzívnejšiu spoluprácu a podporu inšpektorátov práce v boji proti nelegálnej práci a spravodajkyňa víta návrh Európskej komisie ako taký. Nelegálna práca je osobitne škodlivý fenomén, ktorý počas súčasnej krízy naberá na sile, keďže úsporné opatrenia môžu viesť k rozširovaniu tieňových ekonomík. Ešte znepokojujúcejšie je to, že pracovníci sa často nelegálne zamestnajú dobrovoľne, pretože je to pre nich jediný spôsob, ako zarobiť viac, no ani to nemusí vždy stačiť na slušné živobytie. Koordinovaný postup na úrovni EÚ zameraný na pochopenie príčin nelegálnej práce a boj proti nej by nakoniec mohol pomôcť posilniť práva pracovníkov a ich ochranu, podporiť financovanie sociálneho zabezpečenia a posilniť pracovné normy. Keďže na európskom pracovnom trhu sa stále ženám poskytuje menej pracovných príležitostí, každý návrh, ktorého cieľom je prispieť k dosiahnutiu zamestnanosti na úrovni 75 % do roku 2020 a dokonca úplnej zamestnanosti podľa článku 3 ods. 3 ZEÚ, by mal byť z hľadiska účastí na zamestnávaní tiež zameraný na zmenšovanie rozdielov medzi mužmi a ženami. Zvýšenie zamestnávania žien je kľúčové z hľadiska dosiahnutia ich slobody pracovať v bezpečnom a dôstojnom prostredí a zabezpečenia živobytia pre ich deti a je hnacou silou hospodárskeho rastu.

Napriek tomu, že v sektoroch, v ktorých sa nelegálna práca tradične vyskytuje často, ako sú stavebníctvo alebo rekonštrukčné a renovačné práce, je zamestnaných menej žien, ich pracovné podmienky v prípade nelegálneho zamestnávania sú často horšie a mala by sa im venovať platforma EÚ. Zatiaľ čo o povahe nelegálnej práce v EÚ je k dispozícii málo údajov, na rozdiel od rozsahu neformálneho hospodárstva, ženy sa na nelegálnej práci podieľajú väčšou mierou, pretože je pre ne nemožné, zapojiť sa do oficiálneho hospodárstva a ich nelegálne pracovné miesta sú stálejšie ako v prípade mužov. Prácu žien v domácnostiach, ako je upratovanie, staranie sa o deti alebo o starých ľudí, je obzvlášť zložité kontrolovať a je často neistá, podhodnotená a nelegálna.

V Eurobarometri zverejnenom v roku 2014 sa uvádza, že rozdiel v zárobkoch mužov a žien sa prejavuje najmä pri nelegálnej práci, čo v prípade priemerného zárobku predstavuje 231 EUR u žien v porovnaní s 402 EUR u mužov. V 19 % prípadoch nelegálnej práce žien bola hlavným dôvodom takejto práce nemožnosť nájsť si iný zdroj príjmu, zatiaľ čo tento dôvod uviedlo 12 % mužov. Ženy uviedli, že tzv. mzdy na čierno tvoria 45 % ich príjmu, kým u mužov je to iba 29 %.

Vzhľadom na návrh Komisie spravodajkyňa poukazuje na skutočnosť, že definícia nelegálnej práce ako každej platenej činnosti, ktorá je zákonná, pokiaľ ide o jej charakter, ale nie je oznámená verejným úradom, pričom sa berú do úvahy rozdiely v regulačnom systéme členských štátov, pochádza z roku 1998 a ako taká môže iba ťažko slúžiť ako funkčný základ pre platformu EÚ, z ktorého možno vychádzať. Na začiatok a predovšetkým je potrebné uviesť, že v záujme skutočného pokrytia všetkých dotknutých zamestnancov by platforma mala prevziať zodpovednosť za prispôsobenie tejto definície skutočnej situácii v členských štátoch.

Z rodového hľadiska navyše spravodajkyňa identifikovala tieto tri priority:

1.   Rozdielnosť typov nelegálnej práce v Európskej únii vrátane rôznych pracovníkov s rozličnými profilmi si zo strany členských štátov vyžaduje rôzne prístupy a robí sledovanie praxe na úrovni EÚ zložitým. Platforma EÚ ako taká by mala vytvoriť priestor na vytvorenie jednotného ponímania nelegálnej práce s osobitným zameraním na najzraniteľnejšie skupiny, ako sú nelegálne zamestnané ženy, a na využitie primeraných ukazovateľov.

2.   S cieľom vytvoriť toto jednotné ponímanie a tieto ukazovatele je dôležité, aby sa do platformy EÚ zapojil Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) a aby sa tým zabezpečil účinok rodovej rovnosti.

3....Napriek tomu, že platforma EÚ má slúžiť posilneniu orgánov presadzovania, nemali by sa prehliadať skutočné potreby nelegálneho pracovníka alebo pracovníčky a následky, ktoré pre nich vyplývajú, a príslušné orgány by mali venovať dostatok pozornosti ich pracovným podmienkam a zaradeniu všetkých do pracovného procesu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Povaha nelegálnej práce sa od krajiny ku krajine líši – okrem iného – v závislosti od hospodárskych, administratívnych, finančných a sociálnych podmienok, a dôvody, ktoré pracovníkov a zamestnávateľov vedú k nelegálnej práci a jej vplyv je v rámci skupín obyvateľov nerovnomerný, napríklad z pohľadu pohlavia alebo imigračného statusu. Práca v domácnosti, ktorú vykonávajú predovšetkým ženy, je osobitnou výzvou, pretože je to práca netypická a zo svojej povahy neviditeľná. Na boj proti všetkým formám nelegálnej práce sú nutné rôznorodé politické prístupy a opatrenia šité na mieru.

Odôvodnenie

Práce v domácnosti a sektore starostlivosti sú často neregulované a vykonávajú ich ženy a výmena najlepších postupov v rámci platformy môže byť pre túto skupinu nelegálnych zamestnancov a zamestnankýň dôležitá, keďže prístupy politík, ako sú uznávanie kvalifikácií alebo opatrenia proti diskriminácii, sú komplexné a osobitné.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Posilnená spolupráca medzi členskými štátmi nielen umožňuje riešiť problém z fiškálneho hľadiska, ale umožní aj výmenu osvedčených postupov v oblasti sociálnej ochrany, ako sú dôchodkové práva a prístup k zdravotnej starostlivosti, a to vrátane skupín nelegálnych pracovníkov, ktorí sú v obzvlášť zraniteľnej pozícii alebo ktorí vykonávajú prácu, aká ani nie je vo všetkých členských štátoch považovaná za nelegálnu, napríklad neformálna starostlivosť o deti či starostlivosť o starších rodinných príslušníkov poskytovaná v užších rodinných kruhoch väčšinou ženami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Členské štáty prijali rôznorodé politické prístupy a opatrenia na boj proti nelegálnej práci. Takisto uzatvorili dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nelegálnej práce. Platforma nebude prekážkou uplatňovania dvojstranných dohôd alebo nástrojov týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

(8) Členské štáty zaviedli rôznorodé politické prístupy a opatrenia na boj proti rôznym formám nelegálnej práce. Takisto uzatvorili dvojstranné dohody a uskutočnili mnohostranné projekty o určitých aspektoch nelegálnej práce. Od členských štátov sa tiež požaduje, aby pristúpili k príslušným dohovorom MOP, napr. k dohovoru č. 81 o inšpekcii práce a dohovoru č. 189 o pracovníkoch v domácnosti. Platforma by mala sledovať činnosti členských štátov a pomáhať im zlepšovať podpisovanie a uplatňovanie týchto dohôd.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni EÚ je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej.

(10) Posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi na úrovni EÚ je potrebné na to, aby sa členským štátom pomohlo efektívnejšie a účinnejšie predchádzať nelegálnej práci a odrádzať od nej, pričom sa zohľadnia rodové rozdiely.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 12

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Platforma by mala využiť všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a mnohostranné projekty spolupráce a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok týchto opatrení. Operačná koordinácia opatrení členských štátov by mohla mať formu spoločných školení, partnerských hodnotení a riešení pre zdieľanie údajov. Európske kampane alebo spoločné stratégie by mohli zvýšiť povedomie o nelegálnej práci.

(12) Platforma by mala využiť všetky relevantné zdroje informácií, najmä štúdie vrátane štúdií príslušných agentúr Únie, ako je Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, ktorý sa zaoberá potrebami jednotlivých skupín obyvateľstva, dvojstranné dohody medzi členskými štátmi a mnohostranné projekty spolupráce a vytvárať synergie medzi existujúcimi nástrojmi a štruktúrami na úrovni EÚ s cieľom maximalizovať odradzujúci alebo preventívny účinok týchto opatrení. Operačná koordinácia opatrení členských štátov by mohla mať formu spoločných školení, partnerských hodnotení a riešení pre zdieľanie údajov. Európske kampane alebo spoločné stratégie by mohli zvýšiť povedomie o nelegálnej práci.

Odôvodnenie

Zapojenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je kľúčové z hľadiska zabezpečenia toho, že platforma EÚ nadviaže na prístup uplatnenia rodovej rovnosti. Vytváranie formálnych pracovných miest je dôležité predovšetkým pre ženy, keďže zaostávajú, čo sa týka dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020: zlepšenie zamestnávania žien je z hľadiska dosiahnutia slobody pracovať v bezpečnom a dôstojnom prostredí kľúčové a je hnacou silou hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom riešiť problematiku nelegálnej práce komplexne a úspešne, by sa v členských štátoch mala realizovať kombinácia politík, ktorú podporí štrukturálna spolupráca medzi príslušnými orgánmi. Spolupráca by mala zahŕňať všetky vnútroštátne orgány, ktoré majú vedúce postavenie a/alebo pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce.

(14) S cieľom riešiť problematiku nelegálnej práce komplexne a úspešne, by sa v členských štátoch mala realizovať kombinácia politík uplatňujúca hľadisko rodovej rovnosti, a to na základe štrukturálnej spolupráce medzi všetkými príslušnými subjektmi a aktérmi. Spolupráca by mala zahŕňať všetky subjekty a aktérov, ktorí majú vedúce postavenie a/alebo pôsobia v oblasti prevencie a/alebo odrádzania od nelegálnej práce. Osobitná pozornosť by sa mala venovať skrytým či podceňovaným oblastiam nelegálnej práce, akou je odvetvie prác v domácnosti.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 14 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) V rámci platformy by sa mali presadzovať pozitívne opatrenia, ako daňové stimuly a poukazy na služby, ktoré uľahčia občanom Únie zákonne zamestnávať pracovníkov a plniť si svoje povinnosti zamestnávateľa, a to i v sociálnych odvetviach, akými sú služby v domácnostiach, upratovacie služby alebo služby starostlivosti o deti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 16

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) Platforma by mala zapojiť sociálnych partnerov na úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté nelegálnou prácou. Takisto by mala spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) a decentralizovanými agentúrami Únie, osobitne s nadáciou Eurofound a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Zapojenie nadácie Eurofound a Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci do práce platformy ako pozorovateľov nepresiahne ich súčasné mandáty.

(16) Platforma by mala zapojiť sociálnych partnerov na úrovni EÚ, a to medziodvetvových, ako aj partnerov z odvetví, ktoré sú vážnejšie zasiahnuté nelegálnou prácou. Takisto by mala zintenzívniť sociálny dialóg a spolupracovať s príslušnými medzinárodnými organizáciami, ako napríklad Medzinárodnou organizáciou práce (MOP) a decentralizovanými agentúrami Únie, osobitne s nadáciou Eurofound a Európskou agentúrou pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť. Zapojenie nadácie Eurofound, Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť do práce platformy ako pozorovateľov alebo účastníkov nepresiahne ich súčasné mandáty.

Odôvodnenie

Platforma by sa tiež mala jasne vnímať ako príležitosť pomôcť týmto pracovníkom, z ktorých mnoho je žien, najmä opatrovateliek, integrovať sa do štandardných trhov práce. Zapojenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je kľúčové z hľadiska zabezpečenia toho, že platforma EÚ nadviaže na prístup uplatnenia rodovej rovnosti. Vytváranie formálnych pracovných miest je dôležité predovšetkým pre ženy, keďže zaostávajú, čo sa týka dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020: zlepšenie zamestnávania žien je z hľadiska dosiahnutia slobody pracovať v bezpečnom a dôstojnom prostredí kľúčové a je hnacou silou hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 19

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Platforma môže zriaďovať pracovné skupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky a mala by mať možnosť využívať znalosti odborníkov.

(19) Platforma môže zriaďovať pracovné skupiny s cieľom preskúmať špecifické otázky, ako sú cielené politiky týkajúce sa pracovníkov v neformálnom sektore, ktorí sú mladí, starší alebo sú to ženy, najmä ženy so zdravotným postihnutím a z radov prisťahovalcov, ako aj príčiny nelegálnej práce, a mala by mať možnosť využívať znalosti odborníkov s osobitnou odbornou spôsobilosťou.

Odôvodnenie

Práce vykonávané v domácnostiach vrátane služieb v domácnosti, ako sú upratovanie, alebo staranie sa o deti alebo o starých ľudí, sú často neregulované a vykonávajú ich ženy. Od začiatku fungovania platformy by mala vzniknúť pracovná skupina pre pracovné podmienky žien pri nelegálnej práci a ich vplyv na sociálne zabezpečenie týchto žien. Je tiež dôležité, aby sa platforma zaoberala opakujúcimi sa príčinami, pre ktoré pracovníci vykonávajú nelegálnu prácu a aby členské štáty o týchto príčinách diskutovali.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Platformu tvoria:

2. Platformu tvoria vo vyváženom zastúpení:

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zástupcovia medziodvetvových sociálnych partnerov na úrovni Únie, ako aj sociálnych partnerov v odvetviach, v ktorých je vysoký výskyt nelegálnej práce,

a) zástupcovia medziodvetvových sociálnych partnerov na úrovni Únie, ako aj sociálnych partnerov v odvetviach, v ktorých je vysoký výskyt nelegálnej práce, vrátane európskych ženských združení,

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zástupca Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a zástupca Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA),

b) zástupca Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound), zástupca Európskej agentúry pre bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a zástupca Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE),

Odôvodnenie

Zapojenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je kľúčové z hľadiska zabezpečenia toho, že platforma EÚ nadviaže na prístup uplatnenia rodovej rovnosti. Vytváranie formálnych pracovných miest je dôležité predovšetkým pre ženy, keďže zaostávajú, čo sa týka dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020: zlepšenie zamestnávania žien je z hľadiska dosiahnutia slobody pracovať v bezpečnom a dôstojnom prostredí kľúčové a je hnacou silou hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ako sa uvádza v článku 1 ods. 1, platforma prispeje k lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, k zníženiu nelegálnej práce a vytváraniu formálnych pracovných miest, a tým k predchádzaniu zhoršovania kvality pracovných podmienok a podpore integrácie na trhu práce a sociálneho začlenenia:

Ako sa uvádza v článku 1 ods. 1, platforma prispeje k lepšiemu presadzovaniu právnych predpisov EÚ a vnútroštátnych právnych predpisov, k zníženiu nelegálnej práce a vytváraniu formálnych pracovných miest, k zlepšeniu prechodu z neformálnej ekonomiky na formálnu, a tým k predchádzaniu zhoršovania kvality pracovných podmienok a podpore integrácie na trhu práce, rodovej rovnosti, rovnakých príležitostí a sociálneho začlenenia:

Odôvodnenie

Je veľmi dôležité zlepšiť prechod z neformálnej ekonomiky na formálnu, najmä v tých odvetviach, v ktorých pracujú väčšinou ženy, ako je práca v súkromných domácnostiach – upratovacie služby, opatrovanie detí či starostlivosť o staršie či zdravotne postihnuté osoby. Tieto pracovné miesta nie sú regulované a často poskytujú neisté podmienky, bez sociálnych záruk a sú neprihlásené.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) zvyšovaním povedomia verejnosti o naliehavosti opatrení a podporou členských štátov, aby zintenzívnili svoje úsilie pri riešení nelegálnej práce.

c) zvyšovaním povedomia verejnosti o naliehavosti opatrení a podporou členských štátov, aby zintenzívnili svoje úsilie pri riešení nelegálnej práce, a to i v sociálnych odvetviach, ktoré sú horšie zdokumentované a často sa nepovažujú za odvetvia, v ktorých by sa nelegálna práca vyskytovala.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) predchádzaním tomu, aby sa pracovné miesta formálnej ekonomiky menili na neformálne zamestnanie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) umožní jednotné ponímanie nelegálnej práce tým, že prijme jasné vymedzenie pojmu nelegálna práca, ktorý bude odrážať skutočnú situáciu v oblasti trhu práce,

Odôvodnenie

Skutočné vymedzenie nelegálnej práce pochádza z roku 1998 a ako také už nedokáže prispievať k úplnému pochopeniu tohto fenoménu a riešiť ho najúčinnejším spôsobom. Vytváranie formálnych pracovných miest je dôležité predovšetkým pre ženy, keďže zaostávajú, čo sa týka dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020: zlepšenie zamestnávania žien je z hľadiska dosiahnutia slobody pracovať v bezpečnom a dôstojnom prostredí kľúčové a je hnacou silou hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) pripraví návrhy na harmonizáciu v členských štátoch, pričom zohľadní rodové hľadisko.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zlepšuje znalosti o nelegálnej práci prostredníctvom spoločných pojmov, nástrojov merania a podpory spoločných porovnávacích analýz a súvisiacich relevantných ukazovateľov,

a) zlepšuje znalosti o nelegálnej práci prostredníctvom spoločných pojmov, nástrojov merania a podpory spoločných porovnávacích analýz a súvisiacich relevantných ukazovateľov vrátane rodovo a vekovo citlivých ukazovateľov,

Odôvodnenie

Pracovné trhy EÚ sú rodové segregované a ženy sú častejšie zamestnané v sektoroch ako starostlivosť o domácnosť. Tieto pracovné miesta sú nielen nelegálne ale často trvajú kratšie s menším počtom odpracovaných hodín a zároveň sa za ne vyplácajú minimálne sumy. To týmto ženám bráni hospodársky sa osamostatniť. Na podporu týchto politík však nie je k dispozícii dostatok údajov, ktoré by sa tohto problému týkali, vrátane nedostatku údajov o postavení migrantiek.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) vytvára nástroje, napríklad databázu poznatkov o rôznych postupoch/opatreniach vrátane dvojstranných dohôd, ktoré členské štáty využívajú na prevenciu a odrádzanie od nelegálnej práce,

c) vytvára efektívne nástroje, napríklad interaktívnu databázu poznatkov v rámci Eurofoundu o rôznych postupoch/opatreniach vrátane dvojstranných dohôd, ktoré členské štáty využívajú na prevenciu a odrádzanie od nelegálnej práce, s cieľom uľahčiť prechod z neformálnej ekonomiky na formálnu, a pozitívnych opatrení na povzbudenie občanov k tomu, aby zákonne zamestnávali tie osoby, ktoré predtým pracovali nelegálne,

Odôvodnenie

Súčasná databáza nadácie Eurofound sa považuje za užitočný nástroj. Premena tejto databázy na interaktívnu databázu poznatkov by mala byť ešte užitočnejšia, keďže umožní sprostredkúvať výmeny skúseností a osvedčených postupov a poskytne aktualizované, objektívne, spoľahlivé a komparatívne informácie. Spravodajkyňa z tohto dôvodu žiada Európsku komisiu, aby vytvorila v rámci nadácie Eurofound databázu poznatkov na podporu európskej platformy pri posilňovaní spolupráce v prevencii nelegálnej práce a odrádzania od nej, čo bude dodatočnou úlohou nadácie.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) prijíma nezáväzné usmernenia pre inšpektorov, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie v súvislosti s riešením nelegálnej práce,

d) prijíma nezáväzné usmernenia pre inšpektorov, príručky o osvedčených postupoch a spoločné zásady pre inšpekcie v súvislosti s riešením nelegálnej práce, ktoré sú z hľadiska rozdielov medzi pracovnými podmienkami mužov a žien komplexné,

Odôvodnenie

Tento bod sa zároveň spomína v uznesení Európskeho parlamentu o účinných pracovných inšpekciách ako stratégii na zlepšenie pracovných podmienok v Európe, ktoré poukazuje na to, že stratégia EÚ2020 je zameraná na potrebu zamestnávania žien na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Článok 4 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Pri vykonávaní svojich úloh bude platforma využívať všetky relevantné zdroje informácií vrátane štúdií a mnohostranných projektov spolupráce a zohľadní príslušné nástroje Únie a štruktúry, ako aj skúsenosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd. Nadviaže vhodnú spoluprácu s nadáciou Eurofound a agentúrou EU-OSHA.

(2) Pri vykonávaní svojich úloh platforma zohľadňuje uplatňovanie rodového hľadiska a využíva všetky relevantné zdroje informácií vrátane štúdií a mnohostranných projektov spolupráce a zohľadní príslušné nástroje Únie a štruktúry, ako aj skúsenosti vyplývajúce z dvojstranných dohôd. Nadväzuje vhodnú spoluprácu s nadáciou Eurofound, najmä čo sa týka rozvoja interaktívnej databázy poznatkov ako dodatočnej úlohy nadácie, a s agentúrou EU-OSHA a inštitútom EIGE.

Odôvodnenie

Zapojenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť je kľúčové z hľadiska zabezpečenia toho, že platforma EÚ nadviaže na prístup uplatnenia rodovej rovnosti. Vytváranie formálnych pracovných miest je dôležité predovšetkým pre ženy, keďže zaostávajú, čo sa týka dosahovania cieľov v oblasti zamestnanosti stanovených v stratégii EÚ 2020: zlepšenie zamestnávania žien je z hľadiska dosiahnutia slobody pracovať v bezpečnom a dôstojnom prostredí kľúčové a je hnacou silou hospodárskeho rastu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Každý členský štát určí jedno jednotné kontaktné miesto ako člena platformy. Môže takisto vymenovať jedného náhradníka.

1. Každý členský štát určí jedno jednotné kontaktné miesto ako člena platformy. Môže takisto vymenovať jedného náhradníka. Obe menovania budú rešpektovať rodovú rovnováhu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Zástupcovia sociálnych partnerov na medziodvetvovej úrovni, ako aj z odvetví s vysokým výskytom nelegálnej práce, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach platformy ako pozorovatelia v súlade s postupmi stanovenými ich príslušnými organizáciami.

1. Zástupcovia sociálnych partnerov na medziodvetvovej úrovni a ženských združení zastupujúcich odvetvia s vysokým výskytom nelegálnej práce, sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach platformy ako pozorovatelia v súlade s postupmi stanovenými ich príslušnými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) najviac 8 pozorovateľov zastupujúcich sociálnych partnerov na medziodvetvovej úrovni (rovnomerne rozdelených medzi organizácie zamestnávateľov a zamestnancov),

a) najviac 8 pozorovateľov zabezpečujúcich vyvážené zastúpenie sociálnych partnerov na medziodvetvovej úrovni (rovnomerne rozdelených medzi organizácie zamestnávateľov a zamestnancov),

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) najviac 10 pozorovateľov zastupujúcich sociálnych partnerov z odvetví s vysokým výskytom nelegálnej práce (rovnomerne rozdelených medzi organizácie zamestnávateľov a zamestnancov).

b) najviac 10 pozorovateľov zabezpečujúcich vyvážené zastúpenie sociálnych partnerov z odvetví s vysokým výskytom nelegálnej práce (rovnomerne rozdelených medzi organizácie zamestnávateľov a zamestnancov).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Komisia koordinuje činnosť platformy a predsedá jej zasadnutiam.

1. Komisia koordinuje činnosť platformy. Činnosť platformy je organizovaná takto:

 

a) každému zasadnutiu platformy predsedajú dvaja zástupcovia jej členov, ktorí nie sú ani rovnakého pohlavia ani z rovnakého členského štátu;

 

 

b) predsedom asistujú dvaja podpredsedovia, ktorí nie sú ani rovnakého pohlavia ani z rovnakého štátu;

 

c) predsedovia a podpredsedovia tvoria predsedníctvo;

 

d) predsedníctvo pripravuje a organizuje činnosť platformy v súčinnosti s útvarmi Komisie, ktoré plnia úlohy sekretariátu platformy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) dvojročný pracovný program platformy, v ktorom sa okrem iného uvádzajú podrobné úlohy a pravidelné dvojročné správy platformy,

b) dvojročný pracovný program platformy, v ktorom sa okrem iného uvádzajú podrobné úlohy a pravidelné dvojročné správy platformy, ktorých príprava zohľadňuje rodové hľadisko,

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) rozhodnutie o zriadení pracovných skupín na preskúmanie otázok uvedených v pracovných programoch platformy. Takéto pracovné skupiny zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

c) rozhodnutie o zriadení pracovných skupín, ktoré musí zabezpečiť vyvážené zastúpenie, na preskúmanie otázok uvedených v pracovných programoch platformy. Takéto pracovné skupiny zaniknú hneď, ako splnia svoje mandáty.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Článok 7 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Ak je to užitočné a/alebo potrebné, môžu sa v jednotlivých prípadoch prizvať na diskusie platformy alebo pracovných skupín odborníci s osobitnou odbornou spôsobilosťou v oblasti, ktorá je predmetom diskusie.

(3) Ak je to užitočné a/alebo potrebné alebo si téma diskusie vyžaduje prístup uplatnenia rodovej rovnosti, môžu sa v jednotlivých prípadoch prizvať na diskusie platformy alebo pracovných skupín odborníci s osobitnou odbornou spôsobilosťou v oblasti, ktorá je predmetom diskusie, pričom sú vybraní podľa zásad rodovej rovnováhy.

Odôvodnenie

Kým otázka „rodu“ nemusí predstavovať osobitný problém, ktorým sa by sa platforma EÚ zaoberala, môže byť zahrnutá do analýzy iných otázok, ak sa účinok považuje za rozdielny v prípade mužov a žien: zapojenie Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť môže zabezpečiť, že platforma EÚ nadviaže na prístup uplatnenia rodovej rovnosti.

POSTUP

Názov

Zriadenie európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

Referenčné čísla

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

FEMM

16.4.2014

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

               dátum vymenovania

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Prerokovanie vo výbore

2.12.2014

 

 

 

Dátum prijatia

20.1.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

29

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato


POSTUP

Názov

k zriadeniu európskej platformy na posilnenie spolupráce v oblasti prevencie a odrádzania od nelegálnej práce

Referenčné čísla

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Dátum predloženia v EP

9.4.2014

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Bez predloženia stanoviska

Dátum rozhodnutia

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Spravodajca

dátum vymenovania

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Dátum prijatia

7.5.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

44

5

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Dátum predloženia

22.5.2015

Právne oznámenie