Postopek : 2014/0124(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0172/2015

Predložena besedila :

A8-0172/2015

Razprave :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Glasovanja :

PV 02/02/2016 - 6.9
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0033

POROČILO     ***I
PDF 1036kWORD 694k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

Poročevalec: Georgi Pirinski

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov
 MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0221),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 153(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0144/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju obrazloženega mnenja spodnjega doma parlamenta Združenega kraljestva v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavlja, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. septembra 2014(1),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. oktobra 2014(2),

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0172/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri boju proti delu na črno

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Člen 151 Pogodbe kot cilje na področju socialne politike določa spodbujanje zaposlovanja ter izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev. Za dosego teh ciljev lahko Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na področju zdravja in varnosti pri delu, delovnih pogojev, vključevanja oseb, ki so izključene s trga dela, ter boja proti socialni izključenosti.

(3) Člen 151 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) kot cilje na področju socialne politike določa spodbujanje zaposlovanja ter izboljšanje življenjskih razmer in delovnih pogojev. Za dosego teh ciljev lahko Unija podpira in dopolnjuje dejavnosti držav članic na področju zdravja in varnosti pri delu, delovnih pogojev, vključevanja oseb, ki so izključene s trga dela, ter boja proti socialni izključenosti, pri čemer pa ne pride do harmonizacije nacionalne zakonodaje in ureditve. V skladu s členom 153(2) PDEU lahko Unija sprejme ukrepe, ki so namenjeni spodbujanju sodelovanja med državami članicami.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Evropski parlament je v resoluciji z naslovom „Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi“ pozdravil pobudo Komisije za vzpostavitev evropske platforme in se zavzel za okrepljeno sodelovanje na ravni EU za boj proti delu na črno27.

(4) Evropski parlament je v resoluciji z dne 14. januarja 2014 z naslovom „Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi“27 pozdravil pobudo Komisije za vzpostavitev evropske platforme in se zavzel za okrepljeno sodelovanje na ravni Unije za boj proti delu na črno, ki ogroža gospodarstvo Unije ter povzroča nelojalno konkurenco in izkrivljanje trga, ogroža finančno stabilnost socialnega modela Unije in zmanjšuje socialno varstvo in varstvo zaposlitve pri delavcih. V ta namen bi morala evropska platforma (v nadaljnjem besedilu: „platforma“) okrepiti izmenjavo izkušenj in primerov dobre prakse, zagotoviti posodobljene, objektivne, zanesljive in primerljive informacije, okrepiti čezmejno sodelovanje ter odkrivati družbe „poštni nabiralnik“ in podobne operacije ter voditi evidenco o njih.

__________________

_________________

27 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2014 o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi (2013/2112/INI), http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0012 (še ni objavljeno v Uradnem listu)

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Vzpostavitev platforme ne bi smela posegati v pristojnost in/ali obveznosti držav članic pri boju proti delu na črno ter v konvencijo MOD št. 81. Države članice in njihovi izvršni organi imajo bistveno vlogo pri učinkovitem preprečevanju, odkrivanju in kaznovanju dela na črno. Delo platforme torej ne bi smelo onemogočiti strogega nadzora ali drugih dejavnosti, ki jih države članice izvajajo v okviru boja proti delu na črno, ampak bi moralo podpirati ukrepe za spodbujanje prijavljenega dela in omejevanje goljufij na področju socialne varnosti.

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Na evropski ravni je delo na črno opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem, ob upoštevanju različnih ureditvenih sistemov držav članic“28, kar izključuje vse nezakonite dejavnosti.

(5) Kot je navedeno v sporočilu Komisije z dne 24. oktobra 2007 z naslovom Krepitev boja proti neprijavljenemu delu, je delo na črno od leta 1998 na ravni Unije opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem, ob upoštevanju različnih ureditvenih sistemov držav članic“, kar izključuje vse nezakonite dejavnosti. To opredelitev bi bilo treba posodobiti, da bi odražala nedavno dogajanje na trgu dela.

_________________

 

28 Sporočilo Komisije „Krepitev boja proti neprijavljenemu delu“, COM(2007) 628 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML.

 

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Od države do države se razlikujejo tudi opredelitve dela na črno in nacionalni predpisi. Poleg tega ima lahko delo na črne različne oblike, odvisno od gospodarskih, upravnih, finančnih in socialnih okoliščin, zato ga je na ravni Unije težko količinsko opredeliti. Delo na črno ima prav tako zelo različne vzorce, odvisne od narave in vrste dela ter od zadevnega delavca. Delo na črno, ki ga opravlja gospodinjsko osebje, večinoma ženske, v tem okviru predstavlja poseben izziv, saj se to delo opravlja individualno in je po svoji naravi nevidno. Ukrepi za boj proti delu na črno bi morali biti oblikovani tako, da bi upoštevali te razlike.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Okrepljeno sodelovanje pri boju proti delu na črno bi moralo prispevati k zagotavljanju enakih konkurenčnih pogojev in koristiti gospodarskim akterjem, ki se ne zatekajo k delu na črno. Obseg dela platforme bi bilo treba razširiti na vse obstoječe oblike dela na črno brez razlikovanja, da bi Unija odpravila problem dela na črno ter da bi ustvarili kakovostna in trajnostna delovna mesta, spodbudili okrevanje gospodarstva in dosegli cilje Unije na področju zaposlovanja in na socialnem področju.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) Delo na črno je obsežen pojav in predstavlja več kot 18 % BDP Unije, vendar se njegov obseg med državami močno razlikuje – vse od 8 % do 30 % BDP. Po podatkih Eurofounda je v Uniji mogoče ugotoviti jasno ločnico vzdolž črt sever–jug in vzhod–zahod1a.

 

__________________

 

1a Poročilo Eurofounda o boju proti delu na črno v 27 državah članicah Evropske unije in na Norveškem (2013).

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zloraba statusa samozaposlitve, bodisi na nacionalni ravni ali v čezmejnih primerih, je pogosto povezana z delom na črno. Navidezna samozaposlitev se pojavi, kadar je delavec, da bi se izognil določenim pravnim ali finančnim obveznostim, prijavljen kot samozaposlena oseba, čeprav izpolnjuje pogoje, ki so značilni za delovno razmerje. Navidezna samozaposlitev je torej napačno prijavljeno delo in bi morala biti vključena v področje uporabe platforme.

(6) Poleg dela na črno bi morala platforma obravnavati tudi napačno prijavljeno delo, ki zajema plačane dejavnosti, ki so po naravi zakonite, niso pa na pravilen način prijavljene državnim oblastem. Zloraba statusa samozaposlitve, bodisi na nacionalni ravni ali v čezmejnih primerih, je posebna oblika dela na črno. Navidezna samozaposlitev se pojavi, kadar je delavec, da bi se izognil določenim pravnim ali finančnim obveznostim, prijavljen kot samozaposlena oseba, čeprav izpolnjuje pogoje, ki so značilni za delovno razmerje. Navidezna samozaposlitev je torej napačno prijavljeno delo. Treba je dodati, da se opredelitve in zakonodaja na področju samozaposlovanja v državah članicah razlikujejo. Navidezna samozaposlitev in delo na črno sta osrednji dejavnosti sive ekonomije. Platforma bi torej morala obravnavati vse pogostejši pojav navideznega samozaposlovanja in dela na črno ter odkrivati glavna področja tveganja za goljufije.

Predlog spremembe     10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Družbe „poštni nabiralnik“ so družbe, ki so ustanovljene za namen okoriščanja z zakonodajnimi vrzelmi, pri čemer ne ponujajo nikakršnih storitev za stranke, temveč so le fasada za dejavnosti, ki jih opravljajo njihovi lastniki. Družbe „poštni nabiralnik“ bi morale biti zato obravnavane kot ena od oblik dela na črno in bi morale spadati v področje uporabe platforme.

Predlog spremembe     11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Delo na črno na nacionalni in čezmejni ravni sta dve različni obliki dela na črno. Delo na črno lahko prispeva k pojavu socialnega dampinga, tudi z zniževanjem plač v državah članicah, kjer so storitve na voljo.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Delo na črno ima hude posledice za delavce, ki so prisiljeni sprejeti negotove in včasih nevarne delovne razmere, občutno nižje plače, resne kršitve pravic delavcev in dosti manjšo zaščito po zakonodaji o delu in socialnem varstvu, s tem pa so prikrajšani za ustrezne socialne prejemke, pokojninske pravice in dostop do zdravstvenega varstva, pa tudi za priložnosti za razvoj znanj in spretnosti ter vseživljenjsko učenje. Težava je še bolj resna v primeru mladoletnikov.

Obrazložitev

Izvorni predlog Komisije za uvodno izjavo 7 je razdeljen na dve uvodni izjavi, 6c in 7.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Zaradi zmanjšanih prihodkov od davkov in prispevkov za socialno varnost ima delo na črno tudi resne posledice za proračun. Negativno vpliva na zaposlovanje, produktivnost, upoštevanje standardov glede delovnih pogojev, razvoj spretnosti in vseživljenjsko učenje. Zmanjšuje finančno vzdržnost sistemov socialne zaščite, delavcem odvzema ustrezne socialne ugodnosti ter povzroča zmanjševanje pokojninskih pravic in slabši dostop do zdravstvenega varstva.

(7) Obenem ima delo na črno zaradi zmanjšanih prihodkov od davkov in prispevkov za socialno varnost tudi resne posledice za proračun ter tako zmanjšuje finančno vzdržnost sistemov socialne zaščite. Poleg tega negativno vpliva na zaposlovanje in produktivnost, saj povzroča nelojalno konkurenco, ki izkrivlja trg, ter škodljivo vpliva na gospodarstvo v celoti. Platforma bi morala posebno pozornost nameniti dejstvu, da ta težava posebej prizadene mala in srednja podjetja, ki predstavljajo veliko večino podjetij Unije. Poleg tega lahko med neposredne posledice dela na črno štejemo nezakonito črpanje socialnih prejemkov in socialni damping.

Predlog spremembe     14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Delo na črno ima različne učinke na različne družbene skupine. Posebno pozornost bi morali posvetiti najbolj ranljivim skupinam, kot so migranti in ženske, ki so pogosto močno zastopani v sektorjih, kjer je obseg dela na črno večji. Ker se delovni pogoji ter motivi delodajalcev in delavcev, da se poslužujejo dela na črno, razlikujejo med posameznimi sektorji in med državami, je za boj proti temu problemu potreben širok nabor posebnih pristopov politike.

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Okrepljeno sodelovanje med državami članicami omogoča tako reševanje problema s fiskalnega vidika kot izmenjavo najboljše prakse na področju socialne zaščite, na primer pri pokojninskih pravicah in dostopu do zdravstvenega varstva, tudi za skupine delavcev na črno, ki so v posebej ranljivem položaju ali opravljajo delo, ki ne velja v vseh državah članicah za delo na črno, na primer neformalno varstvo otrok ali oskrba starejših družinskih članov, ki ga v ožji družinski mreži opravljajo predvsem ženske.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Države članice so sprejele različne pristope in ukrepe politike za preprečevanje dela na črno. Poleg tega so sklenile dvostranske sporazume in izvedle večstranske projekte o nekaterih vidikih dela na črno. Platforma ne bo preprečevala uporabe dvostranskih sporazumov ali ureditev glede upravnega sodelovanja.

(8) Države članice so sprejele različne pristope in ukrepe politike za obravnavanje problema dela na črno, še vedno pa celostni pristop pogosto manjka. Odvračanje od dela na črno, katerega namen je zagotoviti upoštevanje pravil z odkrivanjem in kaznovanjem neupoštevanja, ostaja prevladujoč pristop v večini držav članic. Številne države članice so že sprejele učinkovite ukrepe za boj proti delu na črno, zlasti v zvezi z zlorabami trga dela ter davčnega in delovnega prava, tako da so za delodajalce, ki se poslužujejo dela na črno, predvidele strožje izvršilne ukrepe in višje kazni. Načelo, da breme povračila neplačanih prispevkov socialne varnosti in davkov nosi delodajalec, ter grožnja dodatnih inšpekcij in kazni, ki močno presegajo dobiček, sta pomembni sredstvi za odvračanje, ki delodajalce odvračata od delovanja v neformalnem gospodarstvu.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8a) V zadnjih nekaj letih se vse bolj uporablja tudi podporni pristop, ki spodbuja prijavljeno delo. Državam članicam bi lahko pri iskanju tovrstnih novih pristopov pomagala interaktivna banka znanja, kot na primer tista, ki jo je razvil Eurofound.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8b) Države članice so poleg tega sklenile dvostranske sporazume in izvedle večstranske projekte o nekaterih vidikih dela na črno. Platforma bi morala spremljati te ukrepe ter pomagati izboljšati uporabo dvostranskih in večstranskih sporazumov ali ureditev glede upravnega sodelovanja.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(8c) Platforma bi morala v celoti spoštovati Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, predvsem njene člene 5, 15, 28 in 31, ter ustrezne konvencije in priporočila MOD, predvsem konvencijo št. 81 o delovnih inšpekcijah v industriji in trgovini, konvencijo št. 189 o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu, konvencijo št. 150 o javnih organih na področju politike trga dela in priporočilo št. 198 o delovnih razmerjih, ter ravnati v skladu z njimi.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Sodelovanje na ravni EU še zdaleč ni celovito, tako glede udeleženih držav članic kot glede obravnavanih zadev. Zaenkrat ni formalnega mehanizma za čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic pri obravnavanju vprašanj v zvezi z delom na črno.

(9) Trenutno tesno in učinkovito sodelovanje na ravni Unije še zdaleč ni celovito, tako glede udeleženih držav članic kot glede obravnavanih zadev. Zaenkrat ni formalnega mehanizma za čezmejno sodelovanje med pristojnimi organi držav članic pri obravnavanju vprašanj v zvezi z delom na črno. Platforma bi morala črpati iz dela, ki ga opravijo drugi organi, in po potrebi uporabljati informacijski sistem za notranji trg. Prav tako bi morala upoštevati razlike v nacionalni zakonodaji glede dela na črno in po potrebi spodbujati zagotavljanje ustreznih sredstev za delovne inšpekcije za izboljšanje čezmejnega izvrševanja.

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšemu in uspešnejšemu preprečevanju in odvračanju od dela na črno je potrebna okrepitev sodelovanja med državami članicami na ravni EU.

(10) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšem in uspešnejšem boju proti delu na črno je potrebna okrepitev aktivnega sodelovanja med državami članicami na ravni Unije, ki bo po potrebi temeljilo na medsebojni pomoči, preglednosti in zaupnosti, obenem pa je treba zagotoviti svobodo opravljanja storitev, prosto gibanje delavcev, spoštovanje načela nediskriminacije in pravic delavcev ter socialni pravni red. Cilj takšnega okrepljenega sodelovanja bi moral biti spodbujanje prijavljenega dela in prikaz dela na črno kot manj privlačne možnosti.

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Nacionalni inšpektorati za delo in drugi ustrezni organi, zlasti izvršilni organi, pogosto potrebujejo takojšen dostop do podatkov in informacij, ki jih imajo tuji organi. Zato je za zmanjševanje dela na črno odločilnega pomena učinkovita in hitra izmenjava podatkov, pri čemer se je treba zavedati pomena varstva podatkov.

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) Nacionalni sistemi delovnih inšpekcij bi morali biti učinkovito organizirani, imeti na voljo dovolj osebja za učinkovito delovanje ter izvajati sistematične in pogoste preglede.

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Cilj platforme bo olajšati izmenjavo dobrih praks in informacij, zagotoviti okvir za razvoj strokovnega znanja in analiz na ravni EU ter izboljšati operativno usklajevanje ukrepov med različnimi nacionalnimi izvršilnimi organi držav članic.

(11) Platforma bi morala prispevati k odpravljanju zlorab načela prostega gibanja prek dela na črno. V ta namen bi si morala prizadevati za omogočanje in izboljšanje izmenjave izkušenj, primerov dobre prakse in informacij ter za razvoj skupnega razumevanja, strokovnega znanja in analiz na ravni Unije, vključno z novimi in nastajajočimi oblikami odnosov med delodajalci in delojemalci. Prav tako bi morala krepiti znanje prek vzpostavitve banke znanja, preučiti načine za izboljšanje izmenjave podatkov, predlagati skupno usposabljanje in izmenjave med inšpektorati za delo, spodbujati učinkovite nadzorne mehanizme ter prispevati k izboljšanju operativnega usklajevanja ukrepov med različnimi nacionalnimi izvršilnimi organi držav članic. Poleg tega bo platforma omogočila izmenjavo primerov najboljše prakse in informacij.

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Platforma bi morala na podlagi informacij, ki jih zbere pri svojem delu, po potrebi predlagati standarde in zagotavljati svetovanje za oblikovanje zakonodaje v zvezi z delom na črno ter razviti svoje zmogljivosti za svetovanje glede potrebnih ukrepov in instrumentov politike.

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b) Prepoznavanje, analiza in reševanje praktičnih težav z izvrševanjem zakonodaje Unije o delovnih pogojih in socialni zaščiti pri delu večinoma sodi v pristojnost držav člani in v njihove nacionalne sisteme delovnih inšpekcij. Zato je potrebno tesno in učinkovito sodelovanje na ravni Unije.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Platforma bi morala uporabiti vse relevantne vire informacij, zlasti študije, dvostranske sporazume, sklenjene med državami članicami, in večstranske projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije med obstoječimi instrumenti in strukturami na ravni EU, da bi se čim bolj povečal odvračilni ali preventivni učinek teh ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov držav članic bi lahko potekalo v obliki skupnih usposabljanj, medsebojnih pregledov in rešitev za izmenjavo podatkov. Evropske kampanje ali skupne strategije bi lahko povečale ozaveščenost o delu na črno.

(12) Platforma bi morala uporabiti vse relevantne vire informacij, zlasti študije, dvostranske sporazume, sklenjene med državami članicami, in večstranske projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije med obstoječimi instrumenti in strukturami na ravni EU, da bi se čim bolj povečal odvračilni ali preventivni učinek teh ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov držav članic bi lahko potekalo v obliki skupnih usposabljanj, medsebojnih pregledov in rešitev za izmenjavo podatkov. Evropske kampanje ali skupne strategije bi lahko povečale ozaveščenost o delu na črno na podlagi politik in strategij za ozaveščanje o delu na črno, ki že v različni meri obstajajo v državah članicah. Platforma bi morala vključevati tudi nevladne akterje kot pomemben vir informacij. Prispevati bi morala h krepitvi sodelovanja med državami članicami, med drugim tako, da bi spodbujala in omogočala inovativne pristope k čezmejnemu sodelovanju in izvrševanju ter ovrednotila izkušnje s takšnim sodelovanjem in oblikovala zaključke, na katere bi se oprli pri oblikovanju prihodnjih ukrepov politike.

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Platforma ne bi smela biti zgolj pasiven organ za evidentiranje in vrednotenje. Dejavno bi morala prispevati k preprečevanju dela na črno, in sicer z razvijanjem praktičnih smernic za spoprijemanje z organiziranimi oblikami in mrežami dela na črno ter obveščanjem ustreznih organov in akterjev. V ta namen bi bilo treba v okviru platforme razpravljati o ukrepih ter predlagati ukrepe in instrumente, ki bi lahko prispevali k preprečevanju, nadzorovanju in kaznovanju organiziranih oblik in mrež dela na črno ter olajšali spoštovanje ustrezne zakonodaje.

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Z delom na črno se v glavnem ukvarjajo trije različni nacionalni izvršilni organi: inšpektorati za delo, inšpektorati za socialno varnost in davčni organi. V nekaterih primerih so vključeni tudi migracijski organi, službe za zaposlovanje ter carinskimi organi, policija, državno tožilstvo in socialni partnerji.

(13) Z bojem proti delu na črno se pogosto ukvarjajo različni nacionalni izvršilni organi in akterji, vključno z inšpektorati za delo, inšpektorati za socialno varnost in institucijami za socialno varnost, inšpektorati za zdravje in varnost ter davčni organi. V nekaterih primerih so vključeni tudi migracijski organi, službe za zaposlovanje ter carinskimi organi, policija, državno tožilstvo in socialni partnerji.

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Da bi delo na črno obravnavali celovito in uspešno, je treba v državah članicah izvajati mešanico politik, kar bo mogoče doseči s strukturiranim sodelovanjem med pristojnimi organi. Sodelovanje bi moralo vključevati vse nacionalne organe, ki so odgovorni in/ali dejavni pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela na črno.

(14) Da bi delo na črno obravnavali celovito in uspešno, je treba v državah članicah izvajati v ta namen oblikovano mešanico politik, ki bo temeljila na strukturnem sodelovanju med vsemi pristojnimi organi. Sodelovanje bi moralo vključevati vse nacionalne organe in predstavnike socialnih partnerjev, po potrebi pa lahko vključuje tudi druge akterje, ki so odgovorni in/ali dejavni pri boju proti delu na črno in zaščiti neprijavljenih delavcev. V zvezi s tem je bistvenega pomena tudi podpora sodelovanju med ustreznimi nejavnimi akterji.

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Za zagotovitev učinkovitosti in uspešnosti platforme bi bilo treba okrepiti vlogo inšpektoratov za delo v državah članicah.

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15) Za izpolnitev ciljev bi morala v okviru platforme v vsaki državi delovati „enotna kontaktna točka“, ki bi morala imeti potrebne pristojnosti za povezavo z nacionalnimi organi, ki se ukvarjajo z raznolikimi vidiki dela na črno.

(15) Za izpolnitev ciljev bi moral v okviru platforme delovati višji predstavnik vsake države članice, ki bi moral imeti potrebne pristojnosti za povezavo z nacionalnimi in regionalnimi organi ter organi Unije in drugimi akterji, zlasti socialnimi partnerji, ki se ukvarjajo z raznolikimi vidiki dela na črno. Delo platforme bi moralo ostati na ravni strokovnjakov.

Predlog spremembe  33

Predlog sklepa

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a) Višji predstavniki bi morali biti v zvezi z dejavnostmi platforme povezani z vsemi izvršilnimi organi, ki so vključeni v boj proti delu na črno, in tako vključiti vse deležnike ter omogočiti njihov prispevek k dejavnostim platforme ali njenih delovnih skupin, če obravnavajo vprašanja, ki se nanašajo na njihove pristojnosti.

Predlog spremembe  34

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Platforma bi morala vključevati socialne partnerje na ravni EU, tako medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je delo na črno pogostejše, ter sodelovati s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela (MOD), in decentraliziranimi agencijami Unije, zlasti Eurofoundom in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Sodelovanje Eurofounda in Evropske agencije za varnost in zdravje, ki bosta imeli pri delu platforme status opazovalk, ne bo razširilo njunih obstoječih pooblastil.

(16) Platforma bi morala vključevati socialne partnerje na ravni EU, tako medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je delo na črno pogosto ali ki imajo posebno vlogo pri boju proti delu na črno, ter sodelovati s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kot sta Mednarodna organizacija dela (MOD), Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), ter decentraliziranimi agencijami Unije.

Predlog spremembe  35

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Eurofound bi moral imeti osrednjo vlogo pri vzpostavljanju interaktivne banke znanja, katere namen bo spodbujanje sodelovanja pri boju proti delu na črno, ter pri oceni učinka dela na črno na zdravje in varnost delavcev.

Predlog spremembe  36

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16b) S Sklepom Komisije 95/319/ES1a je bil ustanovljen Odbor višjih inšpektorjev za delo, ki naj bi obravnaval problematiko, s katero se države članice srečujejo pri izvrševanju prava Unije o zdravju in varnosti pri delu. V platformi bi moral sodelovati tudi opazovalec iz tega odbora, da ne bi prihajalo do podvajanja in da bi ustvarjali sinergijske učinke.

 

____________

 

1a Sklep Komisije (95/319/ES) z dne 12. julija 1995 o ustanovitvi Odbora višjih inšpektorjev za delo (UL L 188, 9.8.1995, str. 11).

Predlog spremembe  37

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Platforma lahko ustanovi delovne skupine za preučevanje posebnih vprašanj in bi morala imeti možnost, da se opre na strokovno znanje strokovnjakov s specifičnimi znanji.

(19) Platforma lahko ustanovi delovne skupine za preučevanje posebnih vprašanj, na primer usmerjenih politik za delavce v neformalnem sektorju – mlade, starejše ali ženske, zlasti invalidke in priseljenke – in vzrokov dela na črno, in bi morala imeti možnost, da se opre na strokovno znanje strokovnjakov s specifičnimi znanji.

Obrazložitev

Delo v zasebnih gospodinjstvih, na primer storitve kot čiščenje ali oskrba otrok in starejših, pogosto ni urejeno in ga opravljajo ženske. Takoj na začetku delovanja platforme bi bilo treba predvideti delovno skupino o delovnih razmerah žensk, ki delajo na črno, in o posledicah za njihovo socialno varnost. Pomembno je tudi, da platforma preuči ponavljajoče se vzroke, zakaj se delavci zaposlujejo na črno, in da države članice razmislijo o politikah za odpravo teh vzrokov.

Predlog spremembe  38

Predlog sklepa

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Platforma bo sodelovala z ustreznimi strokovnimi skupinami in odbori na ravni EU, katerih delo je povezano z delom na črno.

(20) Platforma bi morala sodelovati z ustreznimi strokovnimi skupinami, odbori in deležniki, katerih dejavnosti so povezane z bojem proti delu na črno.

Predlog spremembe  39

Predlog sklepa

Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(20a) Platforma bi morala v okviru svojega dela dati prispevek k skupnemu poročilu Komisije o zaposlovanju v zvezi z bojem proti delu na črno.

Predlog spremembe  40

Predlog sklepa

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Platformo in njene naloge bi bilo treba financirati v okviru osi PROGRESS programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v mejah proračunskih sredstev, ki jih je določil proračunski organ.

(21) Platformo in njene naloge bi bilo treba financirati v okviru osi PROGRESS programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v mejah proračunskih sredstev, ki jih je določil proračunski organ. Komisija bi morala zagotoviti, da bo platforma finančna sredstva za svoje delo uporabila na pregleden in učinkovit način.

Predlog spremembe  41

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Komisija bo izvedla potrebne upravne ukrepe za vzpostavitev mreže 

(22) Komisija bo izvedla potrebne upravne ukrepe za vzpostavitev platforme

Predlog spremembe  42

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Čeprav je platforma koristen prvi korak k boljšemu sodelovanju držav članic v boju proti delu na črno, je ne bi smeli razumeti kot edini možni instrument Unije za ukrepanje proti temu pojavu. Komisija bi morala zlasti še naprej spremljati veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije, da bi ugotovila, ali neposredno ali posredno spodbuja delo na črno.

Predlog spremembe  43

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vzpostavi se platforma za krepitev sodelovanja na ravni EU pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (v nadaljnjem besedilu: „platforma“).

1. Vzpostavi se evropska platforma za krepitev sodelovanja na ravni Unije pri boju proti delu na črno (v nadaljnjem besedilu: „platforma“)

 

Predlog spremembe  44

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) nacionalni izvršilni organi, ki jih imenujejo vse države članice,

(a) po en visok predstavnik, ki ga imenuje vsaka država članica in ki zastopa nacionalne izvršilne organe in/ali druge akterje, ki so dejavni pri boju proti delu na črno, in sicer s pooblastilom, da v imenu države članice sodelujejo v vseh dejavnostih, povezanih s platformo;

Predlog spremembe 45

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a novo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) največ štirje predstavniki socialnih partnerjev na medsektorski ravni, organiziranih na ravni Unije, ki jih imenujejo sami socialni partnerji ter ki enakovredno predstavljajo obe strani v gospodarstvu.

Predlog spremembe 46

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Naslednje strani se lahko pod pogoji, določenimi v poslovniku platforme, udeležijo sestankov platforme kot opazovalci:

3. Naslednje strani bi morale pod pogoji, določenimi v poslovniku platforme, dejavno sodelovati na sestankih platforme kot opazovalci, njihovi prispevki pa se ustrezno upoštevajo:

Predlog spremembe  47

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) predstavniki medsektorskih socialnih partnerjev na ravni Unije ter socialni partnerji iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno,

(a) največ 14 predstavnikov socialnih partnerjev iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno, ki jih imenujejo sami socialni partnerji ter ki enakovredno predstavljajo obe strani v gospodarstvu;

Predlog spremembe  48

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – točke b a do b d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) predstavnik Odbora višjih inšpektorjev za delo (SLIC),

 

(bb) predstavnik upravne komisije za koordinacijo sistemov socialne varnosti, ustanovljene z Uredbo (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta1a,

 

(bc) predstavnik mreže javnih zavodov za zaposlovanje (PES),

 

(bc) predstavnik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in predstavnik Odbora regij,

 

(bd) predstavnik Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD);

 

______________

 

1a UL L ...

Predlog spremembe  49

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) predstavniki držav EGP.

(d) po en predstavnik vsake države EGP, ki ni članica EU.

Predlog spremembe  50

Predlog sklepa

Člen 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 1a

 

Opredelitev pojmov

 

Za namene tega sklepa boj proti delu na črno pomeni preprečevanje, odvračanje od dela na črno in ukrepanje proti njemu ter spodbujanje dela na črno.

Predlog spremembe  51

Predlog sklepa

Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 2

Člen 2

Cilji

Cilji

 

Krovni cilj platforme je zagotavljati dodano vrednost prizadevanjem držav članic in institucij Unije na ravni Unije za uspešen boj proti kompleksnemu problemu dela na črno ter njegovim mnogoplastnim učinkom in posledicam, vključno s spodbujanjem prijavljenega dela.

Platforma, kot je določena v členu 1(1), bo prispevala k boljšemu izvrševanju zakonodaje na ravni EU in na nacionalni ravni, omejevanju dela na črno, ustvarjanju formalnih delovnih mest brez poslabšanja kakovosti dela in spodbujanju vključevanja na trg dela in socialnega vključevanja z:

Platforma, kot je določena v členu 1(1), bo v ta namen prispevala k boljšemu izvrševanju zakonodaje na ravni Unije in na nacionalni ravni, omejevanju dela na črno in ustvarjanju formalnih delovnih mest. Tako bo pomagala pri doseganju ciljev Unije na področju zaposlovanja z zagotavljanjem učinkovitejšega okvira Unije za zaposlovanje ter zdravje in varnost na delovnem mestu ter s preprečevanjem poslabšanja kakovosti dela in spodbujanju vključevanja na trg dela in socialnega vključevanja z:

(a) izboljšanjem sodelovanja med različnimi izvršilnimi organi držav članic na ravni EU za učinkovitejše in uspešnejše preprečevanje in odvračanje od dela na črno, vključno z navidezno samozaposlitvijo,

(a) izboljšanjem učinkovitega in tesnega sodelovanja med ustreznimi izvršilnimi organi držav članic in drugimi akterji, ki delujejo na ravni Unije, za učinkovitejše in uspešnejše preprečevanje in odvračanje od dela na črno v vseh oblikah ter boj proti njemu, vključno z navidezno samozaposlitvijo,

(b) izboljšanjem tehničnih zmogljivosti različnih izvršilnih organov držav članic za obravnavanje čezmejnih vidikov dela na črno,

(b) zagotavljanjem pomoči različnim izvršilnim organom pri učinkovitem obravnavanju in reševanju čezmejnih vidikov dela na črno ter s tem povezane nelojalne konkurence in izkrivljanja trga,

(c) krepitvijo javne ozaveščenosti o nujnosti ukrepanja in spodbujanjem držav članic, naj okrepijo prizadevanja za obravnavanje dela na črno. Poglavje II Poslanstvo in naloge Člen 3 Poslanstvo

(c) krepitvijo javne ozaveščenosti o vprašanjih, povezanih z delom na črno, in potrebi po ustreznem ukrepanju ter s spodbujanjem držav članic, da nemudoma okrepijo prizadevanja za boj proti delu na črno,

Predlog spremembe  52

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) usklajevanje čezmejnih operativnih ukrepov.

(c) omogočanje in spodbujanje praktičnih, učinkovitih in uspešnih čezmejnih operativnih ukrepov;

Predlog spremembe  53

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) prispevek k horizontalnemu razumevanju vprašanj, povezanih z delom na črno.

Predlog spremembe  54

Predlog sklepa

Člen 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 4

Člen 4

Naloge

Naloge

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo platforma izvajala zlasti naslednje naloge:

(1) Za uresničevanje svojega poslanstva bo platforma izvajala zlasti naslednje naloge:

(a) izboljšanje poznavanja problematike dela na črno s pomočjo skupnih konceptov, merskih orodij ter spodbujanja skupne primerjalne analize in povezanih ustreznih kazalnikov,

(a) izboljšanje poznavanja vseh oblik dela na črno, tudi vzrokov in regionalnih razlik, s pomočjo skupnih konceptov, vključno s celovitimi opredelitvami obstoječih in novih oblik dela na črno, kazalnikov in metodologij za zbiranje podatkov, merskih orodij ter spodbujanja skupne primerjalne analize in raziskav;

 

(aa) izboljšanje znanja in medsebojnega razumevanja različnih nacionalnih sistemov delovnih inšpekcij in praks za boj proti delu na črno, posledic dela na črno, vključno s čezmejnim delom na črno, kar zadeva nepošteno konkurenco in izkrivljanje trga ter negotove delovne pogoje oseb, ki opravljajo delo na črno;

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih ukrepov politike za zmanjševanje pogostosti dela na črno, vključno s preventivnimi ter kaznovalnimi in odvračilnimi ukrepi na splošno;

(b) analiza učinkovitosti in posledic različnih ukrepov politike za zmanjševanje pogostosti dela na črno, kot so preprečevanje in odvračanje ter podporni ukrepi za spodbujanje prijavljenega dela na splošno;

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke znanja različnih praks in ukrepov, vključno z dvostranskimi sporazumi, ki se uporabljajo v državah članicah za preprečevanje in odvračanje od dela na črno,

(c) vzpostavitev učinkovitih orodij, na primer interaktivne banke znanja o različnih praksah in ukrepih na podlagi uporabe različnih modelov trga dela, vključno z dvostranskimi in večstranskimi sporazumi, ki se uporabljajo v državah članicah za boj proti delu na črno;

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za boj proti delu na črno,

(d) oblikovanje smernic za izvrševanje, priročnikov o dobrih praksah in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za boj proti delu na črno ter spremljanje napredka pri izvajanju smernic;

(e) razvoj oblik sodelovanja za povečanje tehničnih zmogljivosti za reševanje čezmejnih vidikov dela na črno s sprejetjem skupnega okvira za skupne operacije, kot so inšpekcijski pregledi in izmenjava osebja,

(e) razvoj tesnega sodelovanja z namenom izboljšanja zmogljivosti nacionalnih sistemov delovnih inšpekcij na področju nadzora in obravnavanja čezmejnih vidikov dela na črno z ukrepi, kot so skupne operacije, ustrezne baze podatkov in izmenjava osebja;

 

(ea) priprava in objava informacij za lažje delovanje nacionalnih sistemov delovnih inšpekcij;

(f) preučitev načinov za izboljšanje izmenjave podatkov v skladu s pravili Unije o varstvu podatkov, vključno s preučitvijo možnosti za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (IMI) ter elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI),

(f) razvoj zanesljivega in učinkovitega sistema za hitro izmenjavo podatkov in izboljšanje izmenjave podatkov v skladu s pravili Unije o varstvu podatkov, vključno s preučitvijo možnosti za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (IMI), ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI);

 

(fa) prispevek o opredelitvi področij, povezanih z delom na črno, kjer zakonodaja Unija ne dosega zastavljenih ciljev;

(g) razvoj zmogljivost za stalno usposabljanje izvršilnih organov in sprejetje skupnega okvira za izvedbo skupnih usposabljanj,

(g) razvoj in izboljšanje zmogljivost za stalno usposabljanje izvršilnih organov in sprejetje skupnega okvira za izvedbo skupnega usposabljanja v pomoč državam članicam pri izpolnjevanju njihovih obveznosti, med drugim tistih iz konvencije MOD št. 81;

(h) organizacija medsebojnih pregledov za spremljanje napredka držav članic pri boju proti delu na črno, vključno s podporo za izvajanje priporočil za posamezne države članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali boj proti delu na črno, ki jih izda Svet,

(h) organizacija medsebojnih pregledov za spremljanje napredka držav članic pri boju proti delu na črno, vključno s podporo za izvajanje priporočil za posamezne države članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali boj proti delu na črno, ki jih izda Svet, in spodbujanje ustreznih ukrepov;

 

(ha) oblikovanje predlogov Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu za vključitev v priporočila za posamezne države o ustreznem ukrepanju v zvezi s posameznimi vidiki boja proti delu na črno in o učinku neukrepanja zadevnih držav članic;

 

(hb) oblikovanje mnenj in predlogov za Komisijo, Evropski parlament ali Svet glede vprašanj v zvezi z boljšim pravnim urejanjem in izvrševanjem zakonodaje Unije s področja delovnih pogojev in socialne zaščite v državah članicah o boju proti delu na črno in o učinku neukrepanja zadevnih držav članic;

 

(hc) po potrebi spodbujanje dejavnega sodelovanja med organi izvrševanja v državah članicah in tretjih državah, da se rešijo problemi z delom na črno, povezani s temi tretjimi državami;

(i) povečanje ozaveščenosti o problemu z izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so evropske kampanje, in sprejetjem strategij na regionalni ravni ali na ravni EU, vključno s sektorskimi pristopi.

(i) povečanje ozaveščenosti o problemu z izvajanjem skupnih dejavnosti, kot so evropske kampanje, in sprejetjem strategij na regionalni ravni ali na ravni Unije, vključno s sektorskimi pristopi;

 

(ia) spodbujanje nacionalnih in drugih organov pri zagotavljanju svetovanja in informacij delavcem, ki so bili žrtve praks dela na črno;

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja vse ustrezne virov informacij, vključno s študijami in večstranskimi projekti sodelovanja, ter upošteva ustrezne instrumente in strukture Unije ter izkušnje iz ustreznih dvostranskih sporazumov. Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z Eurofoundom in EU-OSHA.

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja vse ustrezne virov informacij, vključno s študijami in večstranskimi projekti sodelovanja, ter upošteva ustrezne instrumente in strukture Unije ter izkušnje iz ustreznih dvostranskih sporazumov.

 

(2a) Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z Eurofoundom, zlasti pri razvoju interaktivne banke znanja, kar je dodatna naloga agencije, in z EU-OSHA.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1)

Predlog spremembe  55

Predlog sklepa

Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 5

Člen 5

Enotna kontaktna točka

Visoki predstavniki

(1) Vsaka država članica imenuje enotno kontaktno točko, ki je članica platforme. Imenuje lahko tudi enega nadomestnega člana.

(1) Vsaka država članica za člana platforme imenuje visokega predstavnika iz člena 1(2)(a). Imenuje lahko tudi namestnika, ki se udeležuje sestankov platforme, kadar je potrebno.

(2) V imenovanje svojih predstavnikov bi morale države članice vključiti vse javne organe, ki imajo vlogo pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela na črno, kot so inšpektorati za delo, organi za socialno varnost, davčni organi, službe za zaposlovanje in migracijski organi, v nadaljnjem besedilu izvršilni organi“. V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso lahko vključijo tudi socialne partnerje.

(2) V imenovanje višjega predstavnika in njegovega namestnika bi morale države članice vključiti vse ustrezne organe, ki imajo vlogo pri boju proti delu na črno znotraj države in v čezmejnem kontekstu, kot so inšpektorati za delo, organi za socialno varnost, davčni organi, službe za zaposlovanje in migracijski organi, v nadaljnjem besedilu „organi izvrševanja“. V skladu z nacionalno zakonodajo in/ali prakso vključijo tudi socialne partnerje in druge ustrezne akterje.

(3) Države članice Komisiji predložijo seznam s kontaktnimi podatki vseh izvršilnih organov, ki so vključeni v preprečevanje in odvračanje od dela na črno.

(3) Države članice Komisiji predložijo seznam s kontaktnimi podatki vseh organov izvrševanja, v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso, pa tudi socialne partnerje in druge ustrezne organe, ki so vključeni v boj proti delu na črno.

(4) Enotna kontaktna točka je v zvezi z dejavnostmi platforme v stiku z vsemi izvršilnimi organi, ki so vključeni v preprečevanje in odvračanje od dela na črno, in jamči za njihovo udeležbo na sestankih in/ali prispevek k dejavnostim platforme ali njenih delovnih skupin, če vključujejo vprašanja, ki se nanašajo na njihove pristojnosti.

(4) Višji predstavniki iz člena 1(2)(a) so redno v stiku z vsemi nacionalnimi organi izvrševanja, v skladu z nacionalno zakonodajo ali prakso, pa tudi s socialnimi partnerji in drugimi ustreznimi akterji, ki imajo vlogo pri boju proti delu na črno, tako da so vključeni vsi deležniki.

Predlog spremembe  56

Predlog sklepa

Člen 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6

črtano

Predstavniki socialnih partnerjev

 

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno se lahko udeležijo sestankov platforme kot opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih določile njihove organizacije.

 

(2) Na podlagi predlogov medsektorskih in sektorskih socialnih partnerjev na ravni Unije to skupino opazovalcev sestavlja:

 

(a) največ 8 opazovalcev, ki predstavljajo socialne partnerje na medsektorski ravni (enakomerno porazdeljenih med organizacije delodajalcev in organizacije delavcev),

 

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo socialne partnerje iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno (enakomerno porazdeljenih med organizacije delodajalcev in organizacije delavcev).

 

Predlog spremembe  57

Predlog sklepa

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 7

Člen 7

Delovanje

Delovanje

(1) Komisija usklajuje delo platforme in predseduje njenim sestankom.

(1) Komisija usklajuje delo platforme, predstavnik Komisije pa sopredseduje njenim sestankom. Člani platforme iz svojih vrst izvolijo še enega sopredsednika in dva podpredsednika. Sopredsednika in podpredsednika sestavljajo predsedstvo platforme (v nadaljnjem besedilu: predsedstvo).

 

(1a) Platforma se sestaja vsaj dvakrat letno.

(2) Za opravljanje svojih nalog platforma z večino glasov sprejme:

(2) Za opravljanje svojih nalog platforma z večino glasov sprejme:

(a) poslovnik, ki med drugim vsebuje določitve o sprejemanju odločitev platforme,

(a) poslovnik, ki med drugim vsebuje določitve o sprejemanju odločitev platforme;

(b) dvoletni delovni program platforme, ki med drugim določa natančne naloge platforme in redna poročila vsaki dve leti,

(b) letni in večletni delovni program platforme, ki med drugim določata njene natančne naloge in upoštevata dejavnosti, izvedene v preteklem letu oziroma preteklih letih;

(c) odločitev o ustanovitvi delovnih skupin za obravnavo vprašanj, določenih v delovnih programih platforme. Take delovne skupine se razpustijo takoj po opravljeni nalogi.

(c) odločitev o ustanovitvi delovnih skupin za obravnavo vprašanj, določenih v delovnih programih platforme, katerim predseduje član platforme in ki se razpustijo takoj po opravljeni nalogi;

 

(ca) letno poročilo o dejavnostih.

(3) K razpravam platforme ali njenih delovnih skupin se lahko po potrebi za vsak primer posebej povabijo strokovnjaki s posebnim znanjem o določeni zadevi.

(3) K razpravam platforme ali njenih delovnih skupin lahko predsedstvo za vsak primer posebej povabi strokovnjake s posebnim znanjem o določeni zadevi, če meni, da je to koristno ali potrebno.

(4) Platformi pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Komisija. Sekretariat pripravlja sestanke, delovne programe platforme in njena poročila.

(4) Platformi pomaga sekretariat, ki ga zagotovi Komisija. Sekretariat pripravlja sestanke, osnutke delovnih programov platforme in njenih poročil v tesnem sodelovanju s predsedstvom in pod njegovim nadzorom. Prav tako ukrepa na podlagi priporočil platforme.

 

(4a) Delo platforme se izvaja v skladu z načeli preglednosti, določenimi v členu 15 PDEU.

(5) Komisija o dejavnostih platforme redno obvešča Evropski parlament in Svet.

(5) Platforma delovne programe iz odstavka 2(b) in poročila iz odstavka 2(ca) posreduje Komisiji. Komisija delovno mnenje in poročila predloži Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij.

Predlog spremembe  58

Predlog sklepa

Člen 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

Sodelovanje

Sodelovanje

Platforma po potrebi sodeluje z drugimi pristojnimi strokovnimi skupinami in odbori na ravni Unije, katerih delo je povezavo z delom na črno, zlasti Odborom višjih inšpektorjev za delo (SLIC), Odborom strokovnjakov za napotitev delavcev, Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, Odborom za zaposlovanje (EMCO), Odborom za socialno zaščito (SPC) in delovno skupino za upravno sodelovanje pri obdavčevanju. Lahko se organizirajo tudi skupni sestanki.

1. Platforma po potrebi sodeluje z drugimi pristojnimi strokovnimi skupinami in odbori na ravni Unije, katerih delo je povezavo z delom na črno, zlasti Odborom višjih inšpektorjev za delo (SLIC), Odborom strokovnjakov za napotitev delavcev, Upravno komisijo za koordinacijo sistemov socialne varnosti, platformo EU H5NCP, Odborom za zaposlovanje (EMCO), Odborom za socialno zaščito (SPC) in delovno skupino za upravno sodelovanje pri obdavčevanju. Za zagotavljanje učinkovitejšega dela in večjega učinka je mogoče organizirati skupne sestanke. Zapisnik takšnega sestanka se v razumem času posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu.

 

1a. Prepreči se podvajanje dela drugih organov na ravni Unije. Zato sta pomembna preglednost in izmenjava informacij.

Predlog spremembe  59

Predlog sklepa

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se določijo v okviru programa za zaposlovanje in inovacije (EaSI), katerega letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se določijo v okviru programa za zaposlovanje in inovacije (EaSI), katerega letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira. Komisija zagotovi, da se finančna sredstva, namenjena programu EaSI, uporabljajo pregledno in učinkovito.

Predlog spremembe  60

Predlog sklepa

Člen 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija predloži poročilo o izvajanju tega sklepa Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij štiri leta po začetku njegove veljavnosti. V poročilu je zlasti ocenjeno, v kolikšni meri je platforma prispevala k doseganju ciljev iz člena 2 ter izpolnila naloge iz člena 3 in delovnih programov platforme.

Do …* [štiri leta po začetku veljavnosti sklepa] Komisija po posvetovanju s platformo predloži poročilo o izvajanju in dodani vrednosti tega sklepa Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij. V poročilu je zlasti ocenjeno, v kolikšni meri je platforma prispevala k doseganju ciljev iz člena 2, dosegla svoj namen, kot je določen v členu 3, izvedla naloge iz člena 4 in obravnavala prednostne naloge iz svojih delovnih programov. Prav tako se ugotovijo morebitne pomanjkljivosti in po potrebi oblikujejo predlogi o delovanju platforme.

Predlog spremembe  61

Predlog sklepa

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Varstvo pravic

 

Osebe, ki neposredno ali prek nacionalnih organov izvrševanja platformo seznanijo s primeri dela na črno, so zaščitene pred neugodno obravnavo s strani svojega delodajalca.

(1)

UL C 0, 0.0.0000, str. 0.

(2)

UL C 0, 0.0.0000, str. 0.


OBRAZLOŽITEV

           Evropski parlament je bil na začetku svojega osmega mandata pozvan, naj ukrepa v zvezi z enim najbolj zaskrbljujočih in najbolj zapletenih problemov – delom na črno. Kompleksnost tega izziva izhaja prav iz njegove narave: gre za dejavnosti, ki so sicer po naravi zakonite, niso pa prijavljene pri javnih organih oziroma so v primeru navidezne samozaposlenosti nepravilno prijavljene.

           Kot prvi korak za uspešno spoprijetje s to večplastno problematiko je treba torej objektivno preučiti, za kaj v resnici gre. Ugotovimo lahko, da gre dejansko za izogibanje pravilni prijavi, kar ima številne izredno negativne učinke in posledice.

           V predlaganem sklepu Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi evropske platforme je Komisija dala prednost pristopu izvrševanja, s katerim naj bi preprečevali in odvračali od dela na črno. To predvideva okrepljeno sodelovanje za „boj“ proti kršitvam delovnega prava, izogibanju davkom in kršitvam socialnovarstvenih zahtev – ki so že same po sebi zelo zaskrbljujoče.

           Obenem pa postaja vse očitneje, da je treba izvrševanje kombinirati s proaktivnimi politikami omogočanja in usmerjenimi ukrepi za ureditev del, ki se še vedno opravljajo na črno, na primer z davčnimi olajšavami, znižanjem davkov in subvencijskimi shemami. Trdoživost dela na črno v vseh državah članicah kaže, da pri teh delovnih mestih obstaja tako povpraševanje kot ponudba – torej jih ne smemo zatreti, marveč jih moramo pritegniti v formalni sistem pravil in predpisov socialnega tržnega gospodarstva.

           Zato bi moral biti namen in cilj nove evropske platforme zagotoviti nedvomno dodano vrednost na ravni Unije pri prizadevanjih za preprečevanje dela na črno in odvračanje od njega, še posebej pa za ureditev teh delovnih mest. Potreba po namenskih proaktivnih politikah izhaja iz potrebe po spodbuditvi proizvodnje, s čimer bi ukrepali proti vztrajno nizki rasti in deflaciji.

           Tovrstne politike so še toliko pomembnejše po nedavnih ugotovitvah raziskave Eurofounda, da obstaja velika povezava med obsegom in rastjo dela na črno na eni strani ter ostrimi proračunskimi rezi, vse večjo deregulacijo in zmanjšano vlogo države na drugi strani. Raziskava je tudi pokazala, da je alternativni pristop s povečanjem državnih izdatkov za trg dela in socialnovarstvene predpise močno povezan s precej manjšim deležem dela na črno.

Priznati je treba, da bo platforma točka, kjer se bodo zbirale in delile verodostojne informacije o najboljši praksi in trdovratnejših težavah ter za sodelovanje pri opredeljevanju in izvajanju učinkovitega izvrševanja in ukrepov omogočanja.

Glede nujnosti potrebnih ukrepov se ne smemo sprenevedati, saj ima delo na črno številne zelo negativne posledice – hudo izkoriščanje ter negotove delovne in življenjske razmere za milijone delavcev v vsej Uniji, skrajno nelojalno konkurenco, ki močno izkrivlja enotni trg, ter velike izgube za proračune in socialnovarstvene sisteme držav članic. Povedati je tudi treba, da bo mogoče zgolj z združenim prizadevanjem držav članic in socialnih partnerjev in drugih zainteresiranih strani, tudi na regionalni ravni, in ob sodelovanju z institucijami in zmogljivostmi EU premostiti ves ta sklop izredno resnih izzivov in pomanjkljivosti.

Če bomo razumeli resnično naravo problema dela na črno in predlaganih funkcij platforme, bi moralo biti mogoče, da bi dosegli dogovor o vrsti vprašanj – članstvu, udeležbi, postopkih in odločanju. To bi morala biti nekakšna osnova za oblikovanje delovnega programa, ki bi popolnoma ustrezal nujni potrebi po usmerjenem ukrepanju, da bi zaobrnili naraščajočo tendenco dejavnosti na črno in zagotovili več urejenih delovnih mest, ki bodo omogočala dostojno preživetje in potrošnikom zagotavljala potrebne storitve, obenem pa prispevala k lojalni konkurenci in vzdržni fiskalni stabilizaciji.


MNENJE Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (23.1.2015)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Pripravljavec mnenja: Dennis de Jong

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament je v svoji resoluciji o učinkovitih inšpekcijah dela z dne 14. januarja 2014 pozval k tesnejšemu sodelovanju in okrepitvi inšpektoratov za delo pri boju proti delu na črno.

Komisija v svojem predlogu iz aprila 2014 predlaga vzpostavitev evropske platforme, ki naj bi okrepila sodelovanje na ravni EU pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno. Povezala bi več nacionalnih organov izvrševanja, ki sodelujejo pri boju proti delu na črno, saj ima ta pojav zelo škodljive posledice za pogoje dela, pošteno konkurenco in državni proračun.

Pripravljavec mnenja pozdravlja vzpostavitev platforme, čeprav ta ukrep sam po sebi ne bo dovolj za uresničitev raznovrstnih predlogov (tudi zakonodajnih) iz omenjene resolucije. Predlaga nekatere spremembe, da bi bila platforma pri svojih nalogah in ciljih učinkovitejša.

Zlasti meni, da je treba v področje uporabe sklepa nujno vključiti napačno prijavljeno delo. Predložitev napačnih podatkov glede opravljenih ur ali plačila je oblika napačno prijavljenega dela in mora biti zajeta v področje uporabe platforme.

Pripravljavec mnenja je tudi prepričan, da bi bila platforma lahko koristna za države članice pri izvajanju skupnih preiskav. Njena praktična vrednost bo v veliki meri odvisna od rezultatov, ki jih bodo dosegle pri tej obliki operativnega sodelovanja. Po drugi strani so vprašljivi tudi učinki evropskih kampanj ozaveščanja; običajno so učinkovitejše na nacionalni ravni, zlasti če v njih aktivno sodelujejo nacionalni socialni partnerji. Pripravljavec mnenja je zato naklonjen tesnemu sodelovanju socialnih partnerjev pri dejavnostih platforme in nacionalnih enotnih kontaktnih točkah.

Pripravljavec mnenja hkrati meni, da bi se moral v ta proces vključiti tudi Evropski parlament in zahtevati, da bi bil poleg nacionalnih organov in Komisije v platformo vključen tudi neodvisni predstavnik, ki bi ga imenoval Parlament.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o ustanovitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno in napačno prijavljenega dela.

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe za vse besedilo. Za učinkovito delovanje platforme je bistveno, da v sklep ne vključimo samo navidezne samozaposlenosti, ampak tudi druge oblike napačno prijavljenega dela, kot je predložitev napačnih podatkov o opravljenih urah ali plačilu.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Evropski parlament je v resoluciji z naslovom „Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi“ pozdravil pobudo Komisije za vzpostavitev evropske platforme in se zavzel za okrepljeno sodelovanje na ravni EU za boj proti delu na črno27.

(4) Evropski parlament je v resoluciji z naslovom „Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi“ pozdravil pobudo Komisije za vzpostavitev evropske platforme in se zavzel za okrepljeno sodelovanje na ravni EU za boj proti delu na črno27, saj to povzroča nelojalno konkurenco, ki izkrivlja trg.

__________________

__________________

27Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2014 o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi (2013/2112/INI), http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. januarja 2014 o učinkovitih inšpekcijah dela kot strategiji za izboljšanje pogojev dela v Evropi (2013/2112/INI), http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Na evropski ravni je delo na črno opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem, ob upoštevanju različnih ureditvenih sistemov držav članic“7, kar izključuje vse nezakonite dejavnosti.

(5) Delo na črno je v sporočilu Komisije z dne 24. oktobra 2007 z naslovom „Krepitev boja proti neprijavljenemu delu“ opredeljeno kot „vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem, ob upoštevanju različnih ureditvenih sistemov držav članic“7, kar izključuje vse nezakonite dejavnosti.

__________________

__________________

7Sporočilo Komisije „Krepitev boja proti neprijavljenemu delu“, COM(2007) 628 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML.

7Sporočilo Komisije „Krepitev boja proti neprijavljenemu delu“, COM(2007) 628 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SL:HTML.

Obrazložitev

Sklicevanje na sporočilo Komisije je jasnejše in določnejše kot zgolj sklicevanje na evropsko raven. Besedilo je skladno s splošnim pristopom v osnutku Sveta.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Zloraba statusa samozaposlitve, bodisi na nacionalni ravni ali v čezmejnih primerih, je pogosto povezana z delom na črno. Navidezna samozaposlitev se pojavi, kadar je delavec, da bi se izognil določenim pravnim ali finančnim obveznostim, prijavljen kot samozaposlena oseba, čeprav izpolnjuje pogoje, ki so značilni za delovno razmerje. Navidezna samozaposlitev je torej napačno prijavljeno delo in bi morala biti vključena v področje uporabe platforme.

(6) Platforma bi morala poleg dela na črno obravnavati tudi napačno prijavljeno delo. To zajema plačane dejavnosti, ki so po naravi zakonite, niso pa prijavljene nacionalnim organom na pravilen način. Posebna oblika napačno prijavljenega dela je zloraba statusa samozaposlitve, bodisi na nacionalni ravni ali v čezmejnih primerih. Navidezna samozaposlitev se pojavi, kadar je delavec, da bi se izognil določenim pravnim ali finančnim obveznostim, prijavljen kot samozaposlena oseba, čeprav izpolnjuje pogoje, ki so značilni za delovno razmerje. Navidezna samozaposlitev je torej napačno prijavljeno delo in bi morala biti vključena v področje uporabe platforme.

Obrazložitev

Kot ugotavlja Evropski ekonomsko-socialni odbor, se brez dodatne pojasnitve lahko zdi, da sta navidezna samozaposlitev in delo na črno dva različna pojava. Vendar navidezna samozaposlitev na splošno velja za napačno prijavljeno delo in je torej dejansko v tesni povezavi z delom na črno. Napačno prijavljeno delo se lahko pojavlja tudi v drugih oblikah, npr. pri predložitvi napačnih podatkov o opravljenih urah ali plačilu. Da bi zagotovili pravilno razumevanje področja uporabe sklepa, je treba pojasniti, da zajema vse oblike napačno prijavljenega dela.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Delo na črno ima hude posledice za delavce, ki so tako prisiljeni sprejeti negotove delovne razmere, občutno nižje plače in dosti manjšo zaščito po zakonodaji s področja dela in socialne zaščite, s tem pa so prikrajšani za ustrezne socialne prejemke, pokojninske pravice in dostop do zdravstvenega varstva, pa tudi za priložnosti za razvoj znanj in spretnosti ter vseživljenjsko učenje.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Zaradi zmanjšanih prihodkov od davkov in prispevkov za socialno varnost ima delo na črno tudi resne posledice za proračun. Negativno vpliva na zaposlovanje, produktivnost, upoštevanje standardov glede delovnih pogojev, razvoj spretnosti in vseživljenjsko učenje. Zmanjšuje finančno vzdržnost sistemov socialne zaščite, delavcem odvzema ustrezne socialne ugodnosti ter povzroča zmanjševanje pokojninskih pravic in slabši dostop do zdravstvenega varstva.

(7) Zaradi zmanjšanih prihodkov od davkov in prispevkov za socialno varnost ima delo na črno tudi resne posledice za proračun. Negativno vpliva na zaposlovanje, produktivnost, upoštevanje standardov glede delovnih pogojev, razvoj spretnosti in vseživljenjsko učenje. Zmanjšuje finančno vzdržnost sistemov socialne zaščite, delavcem odvzema ustrezne socialne ugodnosti ter povzroča zmanjševanje pokojninskih pravic in slabši dostop do zdravstvenega varstva. Negativno vpliva na delovanje notranjega trga ter vodi v nepošteno konkurenco, ki izkrivlja trg. Proti delu na črno bi se morali boriti na ravni držav članic, med drugim z učinkovitim izvrševanjem davčne in socialne politike.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Države članice so sprejele različne pristope in ukrepe politike za preprečevanje dela na črno. Poleg tega so sklenile dvostranske sporazume in izvedle večstranske projekte o nekaterih vidikih dela na črno. Platforma ne bo preprečevala uporabe dvostranskih sporazumov ali ureditev glede upravnega sodelovanja.

(8) Delo na črno negativno vpliva tudi na delovanje notranjega trga. Države članice so sprejele različne pristope in ukrepe politike za preprečevanje dela na črno. Poleg tega so sklenile dvostranske sporazume in izvedle večstranske projekte o nekaterih vidikih dela na črno. Platforma ne bo preprečevala uporabe dvostranskih sporazumov ali ureditev glede upravnega sodelovanja. Glavno odgovornost za obravnavanje dela na črno naj še naprej nosijo države članice.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšemu in uspešnejšemu preprečevanju in odvračanju od dela na črno je potrebna okrepitev sodelovanja med državami članicami na ravni EU.

(10) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšem in uspešnejšem preprečevanju in odvračanju od dela na črno je potrebna okrepitev aktivnega sodelovanja med državami članicami na ravni EU, ki naj temelji na vzajemni pomoči, preglednosti in zaupnosti. Cilj okrepljenega sodelovanja je spodbujanje prijavljenega dela z zmanjševanjem birokracije in upravnih bremen, s čimer bi zagotovili, da bi bilo delo na črno manj privlačna izbira.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Nacionalni inšpektorati za delo in organi izvrševanja pogosto potrebujejo takojšen dostop do podatkov in informacij, ki jih imajo tuji nacionalni organi. Zato je za zmanjševanje dela na črno odločilnega pomena učinkovita in hitra izmenjava podatkov.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Cilj platforme bo olajšati izmenjavo dobrih praks in informacij, zagotoviti okvir za razvoj strokovnega znanja in analiz na ravni EU ter izboljšati operativno usklajevanje ukrepov med različnimi nacionalnimi izvršilnimi organi držav članic.

(11) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšem in uspešnejšem preprečevanju in odvračanju od dela na črno je potrebna okrepitev aktivnega sodelovanja med državami članicami na ravni EU, ki bo temeljilo na vzajemni pomoči, preglednosti in zaupnosti. Poleg tega bo cilj platforme izmenjava dobrih praks na področju jasne in preproste ureditve med državami članicami, da bi zmanjšali tveganje nenamernih napak, zlasti pri samozaposlenih osebah ter malih in srednjih podjetjih.

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Prepoznavanje, analiza in reševanje praktičnih problemov z izvrševanjem zakonodaje Unije o delovnih razmerah in socialni zaščiti pri delu večinoma sodi v pristojnost nacionalnih sistemov delovnih inšpekcij, zaradi česar je potrebno tesno in učinkovito sodelovanje na ravni Unije.

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Platforma bi morala uporabiti vse relevantne vire informacij, zlasti študije, dvostranske sporazume, sklenjene med državami članicami, in večstranske projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije med obstoječimi instrumenti in strukturami na ravni EU, da bi se čim bolj povečal odvračilni ali preventivni učinek teh ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov držav članic bi lahko potekalo v obliki skupnih usposabljanj, medsebojnih pregledov in rešitev za izmenjavo podatkov. Evropske kampanje ali skupne strategije bi lahko povečale ozaveščenost o delu na črno.

(12) Platforma bi morala uporabiti vse relevantne vire informacij, zlasti študije, dvostranske sporazume, sklenjene med državami članicami, večstranske projekte sodelovanja in poročila o izvajanju zakonodaje Unije na področju dela na črno, ter ustvariti sinergije med obstoječimi instrumenti in strukturami na ravni EU, da bi se čim bolj povečal odvračilni ali preventivni učinek teh ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov držav članic bi lahko potekalo v obliki skupnih usposabljanj, medsebojnih pregledov in rešitev za izmenjavo podatkov, v skladu s pravili o varstvu podatkov in po potrebi z uporabo informacijskega sistema za notranji trg (IMI) ter elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI). Platforma bi lahko spodbujala tudi skupne preiskave držav članic, zlasti v čezmejnih primerih. Države članice bi morale imeti možnost prostovoljnega upoštevanja priporočil platforme.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Platforma bi morala tesno spremljati izvajanje novih predpisov Unije, ki bi lahko pomagali v boju proti delu na črno, med drugim Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta o javnem naročanju in še posebej njenih določb o oddaji javnih naročil podizvajalcem in neobičajno nizkih ponudbah.

 

__________________

 

1aDirektiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L 94, 28.3.2014, str. 65).

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Z delom na črno se v glavnem ukvarjajo trije različni nacionalni izvršilni organi: inšpektorati za delo, inšpektorati za socialno varnost in davčni organi. V nekaterih primerih so vključeni tudi migracijski organi, službe za zaposlovanje ter carinskimi organi, policija, državno tožilstvo in socialni partnerji.

(13) Z omejevanjem dela na črno se pogosto ukvarja več različnih nacionalnih organov izvrševanja, med drugim inšpektorati za delo, inšpektorati za socialno varnost, inšpektorati za zdravje in varnost ter davčni organi. V nekaterih primerih so vključeni tudi migracijski organi, službe za zaposlovanje ter carinskimi organi, policija, državno tožilstvo in socialni partnerji.

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Da bi delo na črno obravnavali celovito in uspešno, je treba v državah članicah izvajati mešanico politik, kar bo mogoče doseči s strukturiranim sodelovanjem med pristojnimi organi. Sodelovanje bi moralo vključevati vse nacionalne organe, ki so odgovorni in/ali dejavni pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela na črno.

(14) Da bi delo na črno obravnavali celovito in uspešno, je treba v državah članicah izvajati mešanico politik, kar bo mogoče doseči s strukturiranim sodelovanjem med pristojnimi organi. Platforma bi morala vključevati vse nacionalne organe in druge interesne skupine,ki so odgovorni in/ali dejavni pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela na črno. Države članice bi morale biti še naprej pristojne za odločanje o tem, kateri organi jih zastopajo v različnih dejavnostih platforme.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe temelji na splošnem pristopu Sveta iz osnutka in pojasnjuje, da države članice same odločajo, kateri nacionalni organi bodo v njihovem imenu sodelovali v dejavnostih platforme.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Platforma bi morala vključevati socialne partnerje na ravni EU, tako medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je delo na črno pogostejše, ter sodelovati s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela (MOD), in decentraliziranimi agencijami Unije, zlasti Eurofoundom in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Sodelovanje Eurofounda in Evropske agencije za varnost in zdravje, ki bosta imeli pri delu platforme status opazovalk, ne bo razširilo njunih obstoječih pooblastil.

(16) Platforma bi morala vključevati Evropski parlament, socialne partnerje na ravni EU, tako medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je delo na črno pogostejše, ter sodelovati s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela (MOD), in decentraliziranimi agencijami Unije, zlasti Eurofoundom in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Sodelovanje Eurofounda in Evropske agencije za varnost in zdravje, ki bosta imeli pri delu platforme status opazovalk, ne bo razširilo njunih obstoječih pooblastil. Predstavnik Evropskega parlamenta bi moral imeti v platformi status opazovalca.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 1(2)(ba) novo.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(17a) Komisija bi morala objaviti letno poročilo o dejavnostih platforme.

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe k členu 7(5a) novo.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Platformo in njene naloge bi bilo treba financirati v okviru osi PROGRESS programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v mejah proračunskih sredstev, ki jih je določil proračunski organ.

(21) Platformo in njene naloge bi bilo treba financirati v okviru osi PROGRESS programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) v mejah proračunskih sredstev, ki jih je določil proračunski organ. Komisija bi morala zagotoviti, da se bodo finančna sredstva za delovanje platforme uporabljajo pregledno in učinkovito.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Komisija bo izvedla potrebne upravne ukrepe za vzpostavitev mreže

(22) Komisija bo izvedla potrebne upravne ukrepe za vzpostavitev platforme.

Obrazložitev

Pojasnitev, ki jo vsebuje tudi splošni pristop, uporabljen v osnutku Sveta.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Čeprav je platforma koristen prvi korak k boljšemu sodelovanju držav članic v boju proti delu na črno, je ne bi smeli razumeti kot edini možni instrument Unije za ukrepanje proti temu pojavu. Komisija bi morala zlasti še naprej spremljati veljavno nacionalno zakonodajo in zakonodajo Unije, da bi ugotovila, ali neposredno ali posredno spodbuja delo na črno.

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vzpostavi se platforma za krepitev sodelovanja na ravni EU pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (v nadaljnjem besedilu:platforma).

(1) Vzpostavi se evropska platforma za krepitev sodelovanja med državami članicami na ravni Unije pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno (v nadaljnjem besedilu: platforma).

Obrazložitev

Pojasnitev glede sodelovanja v skladu z osnutkom splošnega pristopa Sveta.

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) poslanec Evropskega parlamenta, ki je član pristojnega odbora, in/ali neodvisen predstavnik, ki ga imenuje Evropski parlament.

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) predstavniki držav EGP.

(d) po en predstavnik vsake države EGP.

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izboljšanjem sodelovanja med različnimi izvršilnimi organi držav članic na ravni EU za učinkovitejše in uspešnejše preprečevanje in odvračanje od dela na črno, vključno z navidezno samozaposlitvijo,

(a) izboljšanjem učinkovitega in tesnega sodelovanja med različnimi organi izvrševanja v državah članicah in drugimi interesnimi skupinami na ravni EU za učinkovitejše in uspešnejše preprečevanje in odvračanje od dela na črno, vključno z navidezno samozaposlitvijo,

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) usklajevanje čezmejnih operativnih ukrepov.

(c) spodbujanje, sprožanje, omogočanje in pospeševanje čezmejnih operativnih ukrepov ter komunikacije na lokalni in regionalni ravni med uradniki obmejnih regij v zvezi s takimi ukrepi.

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) priprava analiz učinkovitosti različnih ukrepov politike za zmanjševanje pogostosti dela na črno, vključno s preventivnimi ter kaznovalnimi in odvračilnimi ukrepi na splošno,

(b) analiza učinkovitosti različnih ukrepov politike za zmanjševanje pogostosti dela na črno, vključno s preventivnimi in odvračilnimi ukrepi ter ukrepi omogočanja na splošno, pa tudi ugotavljanje, zakaj je v nekaterih državah članicah in regijah manj dela na črno kot v drugih.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za boj proti delu na črno,

(d) oblikovanje nezavezujočih smernic za inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za boj proti delu na črno,

Obrazložitev

Vključeni so nekateri elementi splošnega pristopa, uporabljeni v osnutku Sveta, ki pojasnjujejo, za kakšno vrsto sodelovanja gre.

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) preučitev načinov za izboljšanje izmenjave podatkov v skladu s pravili Unije o varstvu podatkov, vključno s preučitvijo možnosti za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (IMI) ter elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI),

(f) preučitev in predlaganje načinov za razvoj zanesljivega in učinkovitega sistema za hitro izmenjavo podatkov in izboljšanje izmenjave podatkov v skladu s pravili Unije o varstvu podatkov, vključno s preučitvijo možnosti za uporabo informacijskega sistema za notranji trg (IMI), ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter elektronske izmenjave informacij o socialni varnosti (EESSI),

 

__________________

 

1aUredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) organizacija medsebojnih pregledov za spremljanje napredka držav članic pri boju proti delu na črno, vključno s podporo za izvajanje priporočil za posamezne države članice, ki se nanašajo na preprečevanje ali boj proti delu na črno, ki jih izda Svet,

(h) organizacija medsebojnih pregledov za spremljanje napredka držav članic pri boju proti delu na črno,

Predlog spremembe  30

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Države članice Komisiji predložijo seznam s kontaktnimi podatki vseh izvršilnih organov, ki so vključeni v preprečevanje in odvračanje od dela na črno.

3. Države članice Komisiji predložijo seznam s kontaktnimi podatki vseh ustreznih organov, ki so vključeni v preprečevanje in odvračanje od dela na črno.

Predlog spremembe  31

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Komisija usklajuje delo platforme in predseduje njenim sestankom.

1. Komisija spodbuja in omogoča delo platforme in predseduje njenim sestankom.

Predlog spremembe  32

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Komisija objavi letno poročilo o dejavnostih platforme.

Predlog spremembe  33

Predlog sklepa

Člen 8 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Platforma se kolikor mogoče izogiba podvajanju dela, ki so ga že prevzeli omenjeni drugi organi, in se z njimi raje uskladi o izmenjavi informacij.

Predlog spremembe  34

Predlog sklepa

Člen 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se določijo v okviru programa za zaposlovanje in inovacije (EaSI), katerega letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira.

Globalni viri za izvajanje tega sklepa se določijo v okviru programa za zaposlovanje in inovacije (EaSI), katerega letna proračunska sredstva odobri proračunski organ v mejah finančnega okvira. Komisija zagotovi, da se finančna sredstva, namenjena programu EaSI, uporabljajo pregledno in učinkovito.

Predlog spremembe  35

Predlog sklepa

Člen 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 11a

 

Varstvo pravic

 

Osebe, ki platformo opozorijo na delo na črno, bodisi neposredno ali prek nacionalnih organov izvrševanja ali opazovalcev, vključenih v platformo, so zaščitene pred neugodno obravnavo svojega delodajalca.

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

Referenčni dokumenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

16.4.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Dennis de Jong

17.7.2014

Obravnava v odboru

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Datum sprejetja

22.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

23

14

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


MNENJE Odbora za pravice žensk in enakost spolov (22.1.2015)

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Pripravljavka mnenja: Kostadinka Kuneva

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vprašanje dela na črno je v zadnjem času postalo pomembnejše kot kdajkoli prej. Zato je veliko pozornosti namenjene njegovemu preprečevanju, saj je neposredno povezano z negotovimi razmerami. Evropski parlament je v svoji resoluciji z dne 14. januarja 2014 pozval k tesnejšemu sodelovanju in okrepitvi delovnih inšpektoratov za boj proti delu na črno, zato pripravljavka mnenja pozdravlja predlog Komisije. Govorimo o sila škodljivem pojavu, ki zdaj v krizi še narašča, saj lahko varčevalni ukrepi povečajo obseg sive ekonomije. Toliko bolj zaskrbljujoče je, da delavci pogosto pristanejo na delo na črno, saj je to njihova edina priložnost za nekoliko višjo plačo – ki še vedno ni nujno dovolj visoka za preživetje. Usklajen pristop na ravni EU, ki bi pomagal razumeti vzroke in s katerim bi lahko ukrepali proti neformalnemu delu, bi lahko pripomogel k okrepitvi in zaščiti pravic delavcev, spodbudil financiranje socialne varnosti in okrepil delovne standarde. Ženske na evropskih trgih dela še vedno niso ustrezno zaposlene, zato bi morali biti vsi predlogi, s katerimi bi prispevali h krovnemu cilju 75-odstotne zaposlenosti do leta 2020, še bolj pa k cilju polne zaposlenosti iz člena 3.3 PEU, usmerjeni k izravnavanju razlik med moškimi in ženskami v udeležbi na trgu dela. Spodbujanje zaposlenosti žensk je bistvenega pomena za njihovo pravico do varnega in dostojnega dela, da lahko svojim otrokom omogočijo preživetje, in to je gonilo gospodarske rasti.

Čeprav je v panogah, kjer je že tradicionalno več dela na črno, na primer gradbeništvo, popravila in renoviranje, manj žensk, pogosto prevladuje mnenje, da če že delajo na črno, delajo pod slabšimi pogoji, zato bi morala platforma EU to ustrezno obravnavati. Čeprav je o naravi dela na črno v EU na voljo le malo podatkov, medtem ko je o obsegu neformalne ekonomije več znanega, na splošno velja, da ženske pogosteje delajo na črno, ker nimajo možnosti udeležbe v formalni ekonomiji. Za ta dela nekako velja, da so stalnejše narave kot pri moških. Delo žensk v zasebnih gospodinjstvih, na primer čiščenje, varstvo otrok ali nega starejših, je zelo težko nadzorovati; pogosto je negotovo, premalo cenjeno in neprijavljeno.

V raziskavi Eurobarometer, objavljeni leta 2014, je bilo ugotovljeno, da se pri delu na črno plače dejansko razlikujejo glede na spol: ženske povprečno zaslužijo 231 EUR, moški pa 402 EUR. Kot glavni razlog za delo na črno je 19 % žensk (in 12 % moških) navedlo, da nimajo druge možnosti dohodka. Navajale so, da predstavlja neprijavljeno plačilo 45 % njihovega dohodka, medtem ko je bil pri moških ta delež samo 29 %.

Glede na predlog Komisije bi želela pripravljavka mnenja opozoriti, da opredelitev dela na črno kot „vsaka plačana dejavnost, ki je po naravi zakonita, ni pa prijavljena državnim oblastem, ob upoštevanju različnih ureditvenih sistemov držav članic“ sega v leto 1998, zato ni ravno najustreznejša osnova, na kateri bi lahko platforma gradila.

Da bi ustrezno obravnavali vse delavce, ki jih to zadeva, bi morala platforma predvsem prevzeti odgovornost za spremembo te opredelitve, da bi bolje odražala stvarnost v državah članicah.

Z vidika spola je pripravljavka mnenja opredelila tri prednostne naloge.

1.   Ker v Evropski uniji na črno dela veliko delavcev najrazličnejših profilov in gre za precej raznovrstne oblike dela, so v državah članicah potrebni različni pristopi, kar otežuje spremljanje prakse na ravni EU. Zato bi morala platforma omogočiti razvoj skupne opredelitve dela na črno, pri čemer bi bilo treba posebno pozornost nameniti najranljivejšim skupinam (na primer ženskam) in uporabi ustreznih kazalnikov.

2.   Da bi razvili skupno opredelitev in kazalnike, je v platformo EU pomembno vključiti Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE).

3....Čeprav naj bi bila platforma namenjena organom izvrševanja, ne bi smeli pozabiti na potrebe posameznega delavca na črno in posledice zanj, in bi morali ustrezni organi nameniti ustrezno pozornost delovnim razmeram in vključevanju na trg dela za vse.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za pravice žensk in enakost spolov poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Narava dela na črno se razlikuje po državah članicah – med drugim je odvisna od gospodarskih, upravnih, finančnih in socialnih okoliščin ter motiviranosti delavcev za udejstvovanje v delu na črno, in njegov vpliv je nesorazmerno razpršen po plasteh prebivalstva, na primer glede na spol in priseljenski status. Gospodinjska dela, ki jih večinoma opravljajo ženske, so poseben izziv, saj niso tipična in so po naravi neopazna. Da bi se spoprijeli z vsemi oblikami dela na črno, je potreben kompleksen in ustrezno prilagojen nabor pristopov politike in ukrepov.

Obrazložitev

Delo v gospodinjstvu in negi pogosto ni urejeno, izvajajo pa ga ženske. Zato bi bila za to skupino delavcev na črno pomembna izmenjava najboljše prakse v okviru platforme, saj so pristopi v okviru politike, na primer priznanje njihovih kvalifikacij ali ukrepi proti diskriminaciji, kompleksni in specifični.

Predlog spremembe  2

Predlog sklepa

Uvodna izjava 7 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7b) Okrepljeno sodelovanje med državami članicami omogoča tako reševanje problema s fiskalnega vidika kot izmenjavo najboljše prakse o socialni zaščiti, na primer pokojninskih pravicah in dostopu do zdravstvenega varstva, tudi za skupine delavcev na črno, ki so v posebej ranljivem položaju ali opravljajo delo, ki ne velja v vseh državah članicah za delo na črno, na primer neformalno varstvo otrok ali oskrba starejših družinskih članov, ki ga v ožji družinski mreži opravljajo predvsem ženske.

Predlog spremembe  3

Predlog sklepa

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) Države članice so sprejele različne pristope in ukrepe politike za preprečevanje dela na črno. Poleg tega so sklenile dvostranske sporazume in izvedle večstranske projekte o nekaterih vidikih dela na črno. Platforma ne bo preprečevala uporabe dvostranskih sporazumov ali ureditev glede upravnega sodelovanja.

(8) Države članice so sprejele različne pristope in ukrepe politike za preprečevanje različnih oblik dela na črno. Poleg tega so sklenile dvostranske sporazume in izvedle večstranske projekte o nekaterih vidikih dela na črno. Od držav članic se pričakuje tudi podpis ustreznih konvencij Mednarodne organizacije dela, na primer o inšpekciji dela (št. 81) in delavcih v gospodinjstvu (št. 189). Platforma bi morala spremljati ukrepanje držav članic in jim pomagati pri podpisovanju in uporabi tovrstnih sporazumov.

Predlog spremembe  4

Predlog sklepa

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšemu in uspešnejšemu preprečevanju in odvračanju od dela na črno je potrebna okrepitev sodelovanja med državami članicami na ravni EU.

(10) Za pomoč državam članicam pri učinkovitejšemu in uspešnejšemu preprečevanju in odvračanju od dela na črno z upoštevanjem razlik med spoloma je potrebna okrepitev sodelovanja med državami članicami na ravni EU.

Predlog spremembe  5

Predlog sklepa

Uvodna izjava 12

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Platforma bi morala uporabiti vse relevantne vire informacij, zlasti študije, dvostranske sporazume, sklenjene med državami članicami, in večstranske projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije med obstoječimi instrumenti in strukturami na ravni EU, da bi se čim bolj povečal odvračilni ali preventivni učinek teh ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov držav članic bi lahko potekalo v obliki skupnih usposabljanj, medsebojnih pregledov in rešitev za izmenjavo podatkov. Evropske kampanje ali skupne strategije bi lahko povečale ozaveščenost o delu na črno.

(12) Platforma bi morala uporabiti vse relevantne vire informacij, zlasti študije, tudi študije ustreznih agencij Unije, na primer Evropskega inštituta za enakost spolov, ki obravnavajo potrebe posameznih skupin prebivalstva, dvostranske sporazume, sklenjene med državami članicami, in večstranske projekte sodelovanja, ter ustvariti sinergije med obstoječimi instrumenti in strukturami na ravni EU, da bi se čim bolj povečal odvračilni ali preventivni učinek teh ukrepov. Operativno usklajevanje ukrepov držav članic bi lahko potekalo v obliki skupnih usposabljanj, medsebojnih pregledov in rešitev za izmenjavo podatkov. Evropske kampanje ali skupne strategije bi lahko povečale ozaveščenost o delu na črno.

Obrazložitev

Pritegnitev inštituta EIGE je zelo pomembna za zagotovitev, da bo platforma EU uporabljala pristop enakosti spolov. Odpiranje formalnih delovnih mest je za ženske še posebej pomembno, saj to področje zaostaja pri izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Spodbujanje zaposlovanja žensk je odločilnega pomena za njihovo pravico do varnega in dostojnega dela in gonilo gospodarske rasti.

Predlog spremembe  6

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Da bi delo na črno obravnavali celovito in uspešno, je treba v državah članicah izvajati mešanico politik, kar bo mogoče doseči s strukturiranim sodelovanjem med pristojnimi organi. Sodelovanje bi moralo vključevati vse nacionalne organe, ki so odgovorni in/ali dejavni pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela na črno.

(14) Da bi delo na črno obravnavali celovito in uspešno, bi bilo treba v državah članicah po pristopu enakosti spolov izvajati kombinacijo politik, ki bo temeljila na strukturnem sodelovanju med vsemi pristojnimi organi in akterji. Sodelovanje bi moralo vključevati vse organe in akterje, ki so odgovorni in/ali dejavni pri preprečevanju in/ali odvračanju od dela na črno. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti skritim ali podcenjenim področjem dela na črno, kot je delo v gospodinjstvu.

Predlog spremembe  7

Predlog sklepa

Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) V okviru platforme bi bilo treba predlagati pozitivne ukrepe, na primer davčne spodbude in kupone za storitve, s čimer bi državljanom Unije tudi v socialnih sektorjih (gospodinjstvo, čiščenje ali otroško varstvo) omogočili zakonito zaposlovanje delavcev in izpolnjevanje njihovih delodajalskih obveznosti.

Predlog spremembe  8

Predlog sklepa

Uvodna izjava 16

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Platforma bi morala vključevati socialne partnerje na ravni EU, tako medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je delo na črno pogostejše, ter sodelovati s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela (MOD), in decentraliziranimi agencijami Unije, zlasti Eurofoundom in Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Sodelovanje Eurofounda in Evropske agencije za varnost in zdravje, ki bosta imeli pri delu platforme status opazovalk, ne bo razširilo njunih obstoječih pooblastil.

(16) Platforma bi morala vključevati socialne partnerje na ravni EU, tako medsektorske kot tiste iz sektorjev, kjer je delo na črno pogostejše, okrepiti socialni dialog ter sodelovati s pristojnimi mednarodnimi organizacijami, kot je Mednarodna organizacija dela (MOD), in decentraliziranimi agencijami Unije, zlasti Eurofoundom, Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu in Evropskim inštitutom za enakost spolov. Sodelovanje Eurofounda, Evropske agencije za varnost in zdravje in Evropskega inštituta za enakost spolov, ki bodo imeli pri delu platforme status opazovalcev ali udeležencev, ne bo razširilo njihovih obstoječih pooblastil.

Obrazložitev

Platformo bi morali izrecno dojemati kot priložnost za pomoč tem delavcem, da jih bomo lahko vključili v urejeni trg dela; med njimi je veliko žensk, zlasti v dejavnostih oskrbe in nege. Pritegnitev inštituta EIGE je zelo pomembna za zagotovitev, da bo platforma EU uporabljala pristop enakosti spolov. Odpiranje formalnih delovnih mest je za ženske še posebej pomembno, saj to področje zaostaja pri izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Spodbujanje zaposlovanja žensk je odločilnega pomena za njihovo pravico do varnega in dostojnega dela in gonilo gospodarske rasti.

Predlog spremembe  9

Predlog sklepa

Uvodna izjava 19

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Platforma lahko ustanovi delovne skupine za preučevanje posebnih vprašanj in bi morala imeti možnost, da se opre na strokovno znanje strokovnjakov s specifičnimi znanji.

(19) Platforma lahko ustanovi delovne skupine za preučevanje posebnih vprašanj, na primer usmerjenih politik za delavce v neformalnem sektorju – mlade, starejše ali ženske, zlasti invalidke in priseljenke – in vzrokov dela na črno, in bi morala imeti možnost, da se opre na strokovno znanje strokovnjakov s specifičnimi znanji.

Obrazložitev

Delo v zasebnih gospodinjstvih, na primer storitve kot čiščenje ali oskrba otrok in starejših, pogosto ni urejeno in ga opravljajo ženske. Takoj z začetkom delovanja platforme bi bilo treba predvideti delovno skupino o delovnih razmerah žensk, ki delajo na črno, in o posledicah za njihovo socialno varnost. Pomembno je tudi, da platforma preuči trdovratne vzroke, zakaj se delavci zaposlujejo na črno, in da države članice razmislijo o politikah za odpravo teh vzrokov.

Predlog spremembe  10

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Platformo sestavljajo:

2. Platformo uravnoteženo sestavljajo predstavniki:

Predlog spremembe  11

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) predstavniki medsektorskih socialnih partnerjev na ravni Unije ter socialni partnerji iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno,

(a) predstavniki medsektorskih socialnih partnerjev na ravni Unije ter socialni partnerji iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno, vključno z evropskimi ženskimi združenji,

Predlog spremembe  12

Predlog sklepa

Člen 1 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) predstavnik Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) in predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA),

(b) predstavnik Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), predstavnik Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) in predstavnik Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE),

Obrazložitev

Pritegnitev inštituta EIGE je zelo pomembna za zagotovitev, da bo platforma EU uporabljala pristop enakosti spolov. Odpiranje formalnih delovnih mest je za ženske še posebej pomembno, saj to področje zaostaja pri izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Spodbujanje zaposlovanja žensk je odločilnega pomena za njihovo pravico do varnega in dostojnega dela in gonilo gospodarske rasti.

Predlog spremembe  13

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Platforma, kot je določena v členu 1(1), bo prispevala k boljšemu izvrševanju zakonodaje na ravni EU in na nacionalni ravni, omejevanju dela na črno, ustvarjanju formalnih delovnih mest brez poslabšanja kakovosti dela in spodbujanju vključevanja na trg dela in socialnega vključevanja z:

Platforma, kot je določena v členu 1(1), bo prispevala k boljšemu izvrševanju zakonodaje na ravni EU in na nacionalni ravni, omejevanju dela na črno, ustvarjanju formalnih delovnih mest in lažjemu prehajanju iz sive ekonomije v formalno gospodarstvo brez poslabšanja kakovosti dela in spodbujanju vključevanja na trg dela, enakosti spolov, enakih možnosti in socialnega vključevanja z:

Obrazložitev

Zelo pomembno je izboljšati prehod iz sive ekonomije v formalno gospodarstvo, zlasti v sektorjih, kjer delajo pretežno ženske, ko na primer v zasebnih gospodinjstvih čistijo ali skrbijo za starejše ali invalide. Ta delovna mesta niso urejena in so pogosto negotova, neprijavljena in brez socialnih jamstev.

Predlog spremembe  14

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) krepitvijo javne ozaveščenosti o nujnosti ukrepanja in spodbujanjem držav članic, naj okrepijo prizadevanja za obravnavanje dela na črno.

(c) krepitvijo javne ozaveščenosti o nujnosti ukrepanja in spodbujanjem držav članic, naj okrepijo prizadevanja za obravnavanje dela na črno, tudi v sektorjih, v katerih je manj evidenc in se zanje pogosto sodi, da v njih ni dela na črno.

Predlog spremembe  15

Predlog sklepa

Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) preprečevanjem prehajanja delovnih mest iz formalnega gospodarstva v sivo ekonomijo.

Predlog spremembe  16

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka a a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) skupno razumevanje dela na črno, in sicer s sprejetjem jasne opredelitve tega pojava, v kateri se bo odražala stvarnost na trgu dela;

Obrazložitev

Sedanja opredelitev sega v leto 1998 in zato ne more biti v pomoč pri razumevanju tega pojava in njegovi čim učinkovitejši obravnavi. Odpiranje formalnih delovnih mest je za ženske še posebej pomembno, saj to področje zaostaja pri izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Spodbujanje zaposlovanja žensk je odločilnega pomena za njihovo pravico do varnega in dostojnega dela in gonilo gospodarske rasti.

Predlog spremembe  17

Predlog sklepa

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) predloge za harmonizacijo po državah članicah, pri čemer bo upoštevan vidik spolov.

Predlog spremembe  18

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) izboljšanje poznavanja problematike dela na črno s pomočjo skupnih konceptov, merskih orodij ter spodbujanja skupne primerjalne analize in povezanih ustreznih kazalnikov,

(a) izboljšanje poznavanja problematike dela na črno s pomočjo skupnih konceptov, merskih orodij ter spodbujanja skupne primerjalne analize in povezanih ustreznih kazalnikov, tudi takšnih, pri katerih bodo prikazane razlike med spoloma in glede na starost,

Obrazložitev

Trgi dela v EU ločujejo po spolu in ženske so pogosto zaposlene v panogah, kakršna je oskrba na domu. Ne samo, da ta dela niso prijavljena, pogosto trajajo manj časa in delovni čas je krajši, pa tudi plačilo je minimalno. Tem ženskam torej ni omogočena ekonomska neodvisnost. Na voljo je tudi premalo podatkov, na katere bi oprli politike za ureditev te problematike, manjka na primer podatkov o položaju migrantk.

Predlog spremembe  19

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) vzpostavitev orodij, na primer banke znanja različnih praks in ukrepov, vključno z dvostranskimi sporazumi, ki se uporabljajo v državah članicah za preprečevanje in odvračanje od dela na črno,

(c) vzpostavitev učinkovitih orodij, na primer interaktivne banke znanja različnih praks in ukrepov, vključno z dvostranskimi sporazumi, ki se uporabljajo v državah članicah za preprečevanje in odvračanje od dela na črno, pri Eurofoundu, da bi omogočili lažje prehajanje iz sive ekonomije v formalno gospodarstvo, ter vzpostavitev pozitivnih ukrepov, s katerimi bi spodbudili državljane k zakonitemu zaposlovanju ljudi, ki so prej delali na črno,

Obrazložitev

Sedanja zbirka podatkov pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je koristno orodje. Še bolj koristno bi jo bilo pretvoriti v interaktivno banko znanja, ki bi zagotavljala posodobljene, objektivne, zanesljive in primerljive informacije in tako omogočala izmenjavo izkušenj in dobre prakse. Zato pripravljavka mnenja poziva Evropsko komisijo, naj v okviru fundacije oblikuje banko znanja, s katero bo podprla evropsko platformo in spodbudila sodelovanje pri preprečevanju dela na črno in odvračanju od njega, kar bo dodatna naloga Agencije.

Predlog spremembe  20

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 1 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za boj proti delu na črno,

(d) sprejetje nezavezujočih smernic za inšpektorje, priročnikov o dobrih praksah in skupnih načel inšpekcijskih pregledov za boj proti delu na črno, v katerih bodo poglobljeno obdelane razlike v delovnih pogojih moških in žensk,

Obrazložitev

Ta točka je bila zapisana tudi v resoluciji Evropskega parlamenta Učinkovite inšpekcije dela kot strategija za izboljšanje pogojev dela v Evropi, kjer je navedeno, da je v strategiji Evropa 2020 posebna pozornost namenjena potrebam žensk na trgu dela.

Predlog spremembe  21

Predlog sklepa

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Pri izvajanju nalog platforma uporablja vse ustrezne virov informacij, vključno s študijami in večstranskimi projekti sodelovanja, ter upošteva ustrezne instrumente in strukture Unije ter izkušnje iz ustreznih dvostranskih sporazumov. Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z Eurofoundom in EU-OSHA.

(2) Pri izvajanju nalog platforma upošteva pristop enakosti spolov in uporablja vse ustrezne vire informacij, vključno s študijami in večstranskimi projekti sodelovanja, ter upošteva ustrezne instrumente in strukture Unije ter izkušnje iz ustreznih dvostranskih sporazumov. Platforma vzpostavi ustrezno sodelovanje z Eurofoundom, zlasti pri razvoju interaktivne banke znanja, kar je dodatna naloga Agencije, z EU-OSHA in inštitutom EIGE.

Obrazložitev

Pritegnitev inštituta EIGE je zelo pomembna za zagotovitev, da bo platforma EU uporabljala pristop enakosti spolov. Odpiranje formalnih delovnih mest je za ženske še posebej pomembno, saj to področje zaostaja pri izpolnjevanju ciljev strategije Evropa 2020. Spodbujanje zaposlovanja žensk je odločilnega pomena za njihovo pravico do varnega in dostojnega dela in gonilo gospodarske rasti.

Predlog spremembe  22

Predlog sklepa

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Vsaka država članica imenuje enotno kontaktno točko, ki je članica platforme. Imenuje lahko tudi enega nadomestnega člana.

1. Vsaka država članica imenuje enotno kontaktno točko, ki je članica platforme. Imenuje lahko tudi enega nadomestnega člana. Pri imenovanju sta spola uravnoteženo zastopana.

Predlog spremembe  23

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Predstavniki socialnih partnerjev na medsektorski ravni ter tistih iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno se lahko udeležijo sestankov platforme kot opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih določile njihove organizacije.

1. Predstavniki socialnih partnerjev na medsektorski ravni ter ženskih predstavniških združenj iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno se lahko udeležijo sestankov platforme kot opazovalci, v skladu s postopki, ki so jih določile njihove organizacije.

Predlog spremembe  24

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) največ 8 opazovalcev, ki predstavljajo socialne partnerje na medsektorski ravni (enakomerno porazdeljenih med organizacije delodajalcev in organizacije delavcev),

(a) največ 8 opazovalcev, ki uravnoteženo predstavljajo socialne partnerje na medsektorski ravni (enakomerno porazdeljenih med organizacije delodajalcev in organizacije delavcev),

Predlog spremembe  25

Predlog sklepa

Člen 6 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) največ 10 opazovalcev, ki predstavljajo socialne partnerje iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno (enakomerno porazdeljenih med organizacije delodajalcev in organizacije delavcev).

(b) največ 10 opazovalcev, ki uravnoteženo predstavljajo socialne partnerje iz sektorjev z visoko stopnjo dela na črno (enakomerno porazdeljenih med organizacije delodajalcev in organizacije delavcev).

Predlog spremembe  26

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Komisija usklajuje delo platforme in predseduje njenim sestankom.

1. Komisija usklajuje delo platforme. Delo platforme je organizirano takole:

 

(a) vsak sestanek platforme vodita dva predstavnika članov, in sicer moški in ženska iz različnih držav članic;

 

(b) predsedujočima pomagata podpredsednik in podpredsednica iz različnih držav članic;

 

(c) vsi skupaj tvorijo predsedstvo;

 

(d) predsedstvo pripravlja in organizira delo platforme v povezavi s službami Komisije, ki opravljajo vlogo sekretariata platforme.

Predlog spremembe  27

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) dvoletni delovni program platforme, ki med drugim določa natančne naloge platforme in redna poročila vsaki dve leti,

(b) dvoletni delovni program platforme, ki med drugim določa natančne naloge platforme in redna poročila vsaki dve leti, v katerem bo upoštevan vidik spolov,

Predlog spremembe  28

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) odločitev o ustanovitvi delovnih skupin za obravnavo vprašanj, določenih v delovnih programih platforme. Take delovne skupine se razpustijo takoj po opravljeni nalogi.

(c) odločitev o ustanovitvi uravnoteženo sestavljenih delovnih skupin za obravnavo vprašanj, določenih v delovnih programih platforme. Delovne skupine se razpustijo takoj po opravljeni nalogi.

Predlog spremembe  29

Predlog sklepa

Člen 7 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) K razpravam platforme ali njenih delovnih skupin se lahko po potrebi za vsak primer posebej povabijo strokovnjaki s posebnim znanjem o določeni zadevi.

(3) K razpravam platforme ali njenih delovnih skupin se lahko po potrebi za vsak primer posebej povabijo strokovnjaki s posebnim znanjem o določeni zadevi ali kadar tematika zahteva pristop enakosti spolov, in morata biti oba spola uravnoteženo zastopana.

Obrazložitev

Čeprav vprašanje spola ni specifična naloga platforme, bi jo lahko vključila v analizo drugih vprašanj, če se pričakuje, da bo njihov učinek na moške in ženske različen: s sodelovanjem inštituta EIGE bi lahko zagotovili, da bo platforma EU zagotavljala pristop enakosti spolov.

POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

Referenčni dokumenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

FEMM

16.4.2014

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Obravnava v odboru

2.12.2014

 

 

 

Datum sprejetja

20.1.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

29

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Rosa D’Amato


POSTOPEK

Naslov

Vzpostavitev evropske platforme za okrepitev sodelovanja pri preprečevanju in odvračanju od dela na črno

Referenčni dokumenti

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Datum predložitve EP

9.4.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Datum sprejetja

7.5.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

5

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Labros Fundulis (Lampros Fountoulis), Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Datum predložitve

22.5.2015

Pravno obvestilo