Förfarande : 2014/0124(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0172/2015

Ingivna texter :

A8-0172/2015

Debatter :

PV 02/02/2016 - 3
CRE 02/02/2016 - 3

Omröstningar :

PV 02/02/2016 - 6.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0033

BETÄNKANDE     ***I
PDF 871kWORD 575k
22.5.2015
PE 539.484v02-00 A8-0172/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Georgi Pirinski

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

(COM(2014)0221 – C8‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0221),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 153.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0144/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det motiverade yttrandet från det brittiska underhuset som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 10 september 2014(1),

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 7 oktober 2014(2),

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0172/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att hantera odeklarerat arbete

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Att främja sysselsättningen och förbättra levnads- och arbetsvillkoren tillhör målen för socialpolitiken enligt artikel 151 i fördraget. För att bidra till uppnåendet av dessa mål kan unionen stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder i fråga om hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsvillkor, integration av personer som är utestängda från arbetsmarknaden och när det gäller att motverka social utestängning.

(3) Att främja sysselsättningen och förbättra levnads- och arbetsvillkoren tillhör målen för socialpolitiken enligt artikel 151 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). För att bidra till uppnåendet av dessa mål kan unionen stödja och komplettera medlemsstaternas åtgärder i fråga om hälsa och säkerhet i arbetet, arbetsvillkor, integration av personer som är utestängda från arbetsmarknaden och när det gäller att motverka social utestängning, med samtidigt uteslutande av all harmonisering av nationella lagar och andra författningar. I enlighet med artikel 153.2 i EUF-fördraget får unionen dock anta åtgärder för att främja samarbetet mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Europaparlamentet välkomnar i sin resolution om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa kommissionens initiativ att inrätta ett europeiskt forum och uppmanade till ökat samarbete på EU-nivå för att motverka odeklarerat arbete27.

(4) Europaparlamentet välkomnade i sin resolution av den 14 januari 2014 om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa27 kommissionens initiativ att inrätta ett europeiskt forum och uppmanade till ökat samarbete på unionsnivå för att hantera odeklarerat arbete som är till skada för unionens ekonomi, leder till illojal konkurrens och snedvridningar av marknaden, sätter den finansiella bärkraften i unionens sociala modeller på spel och leder till allt sämre socialskydd och anställningsskydd för arbetstagarna. För detta ändamål bör det europeiska forumet (nedan kallat forumet) underlätta utbytet av erfarenheter och god praxis, tillhandahålla aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information, stärka det gränsöverskridande samarbetet och kartlägga och registrera brevlådeföretag och liknande verksamheter.

__________________

_________________

27 Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2014 om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa (2013/2112(INI)). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Antagna texter, P7_TA(2014)0012 (ännu inte offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning).

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Inrättandet av forumet bör inte påverka medlemsstaternas befogenhet och/eller skyldigheter att hantera odeklarerat arbete och inte heller ILO:s konvention nr 81. Medlemsstaterna och deras tillsynsorgan har en utslagsgivande funktion att fylla för att effektivt förebygga, spåra och bestraffa odeklarerat arbete. Forumets arbete bör därför inte hindra medlemsstaterna att utföra strikta kontroller eller annan verksamhet för att bekämpa den svarta ekonomin, utan bör snarare stödja åtgärder för uppmuntran till och främjande av deklarerat arbete och för att begränsa fusket med socialskyddet.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) På europeisk nivå definieras odeklarerat arbete som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”28, och därmed utesluts all illegal verksamhet.

(5) Såsom det framhölls i kommissionens meddelande av den 24 oktober 2007 ”Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete” har på unionsnivå odeklarerat arbete sedan 1998 definierats som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”, och därmed utesluts all illegal verksamhet. Definitionen bör aktualiseras så den återspeglar den senaste tidens utveckling på arbetsmarknaden.

_________________

 

28 Kommissionens meddelande Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete, KOM(2007) 628, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SV:HTML.

 

Ändringsförslag 6

Förslag till beslut

Skäl 5a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Både definitionerna av odeklarerat arbete och de nationella bestämmelserna skiljer sig åt mellan medlemsstaterna. Beroende på ekonomiska, administrativa, finansiella och sociala omständigheter kan odeklarerat arbete dessutom uppträda i olika former, så att det blir svårt att kvantifiera problemet på unionsnivå. Odeklarerat arbete har även mycket olika strukturer beroende på vad slags arbete och arbetstagare det handlar om. Odeklarerat arbete, som utförs av hushållsarbetande, som merendels är kvinnor, utgör en särskild utmaning, eftersom arbetet utförs av ensamarbetande personer och till sin natur är osynligt. Åtgärderna mot odeklarerat arbete bör skräddarsys så att hänsyn tas till dessa skillnader.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) Ett bättre samarbete mot odeklarerat arbete bör bidra till likvärdiga förutsättningar och gynna de ekonomiska aktörer som inte sysslar med odeklarerat arbete. Forumets arbetsområde bör utsträckas till alla befintliga former av odeklarerat arbete, utan åtskillnad, för att få bort unionen ur den svarta ekonomin, skapa hållbara arbetstillfällen av god kvalitet, stödja den ekonomiska återhämtningen och uppnå unionens sysselsättningsmål och sociala mål.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) Den odeklarerade ekonomin har ett avsevärt omfång och motsvarar mer än 18 procent av unionens BNP. Skillnaderna mellan medlemsstaterna är dock avsevärda och går från under 8 procent till över 30 procent av BNP. Enligt Eurofounds undersökning går det en klar skiljelinje inom unionen, såväl mellan nord och syd som mellan öst och väst1a.

 

__________________

 

1aEurofounds rapport Tackling Undeclared Work in 27 European Union Member States and Norway (2013).

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Missbruk av ställningen som egenföretagare, antingen inom det egna landet eller över gränserna, förknippas ofta med odeklarerat arbete. Falskt egenföretagande är när en person deklareras som egenföretagare men i själva verket uppfyller villkor som är typiska för ett anställningsförhållande, för att man ska kunna undvika vissa rättsliga skyldigheter och skyldighet att betala skatter och avgifter. Falskt egenföretagande är därför falskdeklarerat arbete och bör omfattas av forumets verksamhet.

(6) Förutom med odeklarerat arbete bör forumet också befatta sig med falskdeklarerat arbete, varmed avses avlönad verksamhet som i och för sig är laglig, men som inte anmäls korrekt till myndigheterna. En särskild form av falskdeklarerat arbete är missbruk av ställningen som egenföretagare, antingen inom det egna landet eller över gränserna. Falskt egenföretagande är när en person deklareras som egenföretagare men i själva verket uppfyller villkor som är typiska för ett anställningsförhållande, för att man ska kunna undvika vissa rättsliga skyldigheter och skyldighet att betala skatter och avgifter. Falskt egenföretagande är därför falskdeklarerat arbete. Noteras bör dock att definitionerna av och lagstiftningen om egenföretagande är olika i olika medlemsstater. Falskt egenföretagande och odeklarerat arbete är centrala verksamheter inom den svarta ekonomin. De allt vanligare fenomenen falskt egenföretagande och odeklarerat arbete bör därför tas upp till behandling av forumet och de huvudsakliga riskerna för bedrägeri bör identifieras.

Ändringsförslag   10

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Brevlådeföretag är företag som grundats för att dra nytta av kryphål i lagstiftningen men som själva inte erbjuder några tjänster till kunderna. De är en bulvan för tjänster som erbjuds av deras ägare. Brevlådeföretag bör därför anses utgöra en aspekt av odeklarerat arbete och bör tas itu med som ett led av forumets verksamhet.

Ändringsförslag   11

Förslag till beslut

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) Odeklarerat arbete på nationell nivå respektive gränsöverskridande nivå är två olika slag av odeklarerat arbete. Odeklarerat arbete kan bidra till vad som kallas social dumpning, bland annat genom att pressa ned lönerna i de medlemsstater där tjänsterna erbjuds.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) Odeklarerat arbete får allvarliga konsekvenser för de berörda arbetstagarna, som måste gå med på osäkra och i vissa fall riskfyllda arbetsvillkor, åtskilligt lägre löner, allvarliga kränkningar av arbetstagarrättigheter och avsevärt minskat skydd enligt arbets- och socialskyddslagstiftningen och därmed får otillräckliga sociala förmåner, sämre pensionsrättigheter och sämre tillgång till hälso- och sjukvård, liksom sämre möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande. För underåriga är situationen ännu allvarligare.

Motivering

Kommissionens ursprungliga förslag med avseende på skäl 7 har delats upp på två skäl, nämligen skäl 6c och 7.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Odeklarerat arbete får allvarliga budgetkonsekvenser på grund av minskade intäkter via skatter och sociala avgifter. Det inverkar negativt på sysselsättning, produktivitet, efterlevnaden av normer för arbetsvillkor, kompetensutveckling och livslångt lärande. Dessutom undergräver det de sociala trygghetssystemens långsiktiga stabilitet och leder till att arbetstagarna får otillräckliga sociala förmåner, sämre pensionsrättigheter och sämre tillgång till hälso- och sjukvård.

(7) Samtidigt får odeklarerat arbete allvarliga budgetkonsekvenser på grund av minskade intäkter via skatter och sociala avgifter, vilket undergräver de sociala trygghetssystemens långsiktiga stabilitet. Dessutom inverkar det negativt på både sysselsättning och produktivitet, vilket leder till illojal konkurrens som snedvrider marknaden och skadar ekonomin överlag. Forumet bör särskilt uppmärksamma att små och medelstora företag, som utgör det stora flertalet av unionens företag, drabbas särskilt svårt av detta problem. Till detta kommer att olagliga vinster och social dumpning kan bli direkta konsekvenser av odeklarerat arbete.

Ändringsförslag 14

Förslag till beslut

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Odeklarerat arbete har olika inverkan på olika socialgrupper. Man bör särskilt inrikta sig på de mest utsatta grupperna, såsom migranter och kvinnor, som ofta är överrepresenterade inom sektorer som påverkas av odeklarerat arbete. Eftersom arbetsförhållandena och motiven för arbetsgivare och arbetstagare att använda sig av odeklarerat arbete varierar mellan sektorer och länder måste man ha en bred uppsättning särskilda politiska strategier för att hantera problemet.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna gör det inte bara möjligt att ta itu med problemet ur skattesynpunkt, utan möjliggör också utbyte av bästa praxis i fråga om socialt skydd såsom pensionsrättigheter och tillgång till hälso- och sjukvård, inbegripet för de grupper av odeklarerade arbetstagare som befinner sig i en särskilt utsatt situation eller som utför arbete som inte ens betraktas som odeklarerat i alla medlemsstater, till exempel informell barnomsorg eller vård av äldre släktingar som ges i nära familjenätverk, framför allt av kvinnor.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna har infört en rad olika strategier och åtgärder mot odeklarerat arbete. De har dessutom slutit bilaterala avtal och genomfört multilaterala projekt som rör vissa aspekter av odeklarerat arbete. Forumet kommer inte att hindra tillämpningen av bilaterala avtal eller överenskommelser om administrativt samarbete.

(8) Medlemsstaterna har infört en rad olika strategier och åtgärder mot problemet med odeklarerat arbete, men likväl saknas det fortfarande ofta ett helhetsperspektiv. I flertalet medlemsstater går den huvudsakliga strategin fortfarande ut på att motverka odeklarerat arbete genom upptäckt och bestraffning av det. Många medlemsstater har redan infört effektiva åtgärder för att hantera odeklarerat arbete, i synnerhet med avseende på överträdelser av arbetsmarknads-, skatte- och arbetsrätten, genom att skärpa verkställighetsåtgärderna och påföljderna mot dem som anställer odeklarerade arbetstagare. Principen om att eventuella obetalda socialavgifter och skatter ska återbetalas av arbetsgivaren är, tillsammans med hotet om ytterligare inspektioner och böter som avgjort uppväger alla vinster, ett effektivt medel att avskräcka arbetsgivare från verksamhet inom den informella ekonomin.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a) De senaste åren har man i märkbar grad gått in för en stödjande metod som uppmuntrar och främjar deklarerat arbete. En interaktiv kunskapsbank, av det slag som tagits fram av Eurofound, skulle kunna hjälpa medlemsstaterna att komma på nya tillvägagångssätt i detta hänseende.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b) Medlemsstaterna har också ingått bilaterala avtal och genomfört multilaterala projekt som rör vissa aspekter av odeklarerat arbete. Forumet bör följa denna verksamhet och bidra till att förbättra tillämpningen av bilaterala och multilaterala avtal eller överenskommelser om administrativt samarbete.

Ändringsförslag 19

Förslag till beslut

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c) Forumet bör fullt ut respektera och agera i enlighet med Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artiklarna 5, 15, 28 and 31 i den, samt tillämpliga konventioner och rekommendationer som utarbetats av Internationella arbetsorganisationen (ILO), i synnerhet konvention nr 81 om yrkesinspektion, konvention nr 189 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare, konvention nr 150 om arbetsmarknadsförvaltning, dess roll, uppgifter och organisation, och rekommendation nr 198 om anställningsförhållandet.

Ändringsförslag 20

Förslag till beslut

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Samarbetet på EU-nivå är inte heltäckande, vare sig när det gäller deltagande medlemsstater eller de frågor som behandlas. Det finns ingen formell mekanism för samarbete mellan berörda myndigheter i medlemsstaterna i frågor som rör gränsöverskridande aspekter på odeklarerat arbete.

(9) I dagens läge är det nära och effektiva samarbetet på unionsnivå inte heltäckande, vare sig när det gäller deltagande medlemsstater eller de frågor som behandlas. Det finns ingen formell mekanism för samarbete mellan berörda myndigheter i medlemsstaterna i frågor som rör gränsöverskridande aspekter på odeklarerat arbete. Forumet bör i sitt arbete dra nytta av det arbete som gjorts av andra organ och använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI), när så är lämpligt. Forumet bör dessutom beakta skillnaderna i nationell lagstiftning om odeklarerat arbete och vid behov uppmuntra till att det anslås tillräckliga medel till yrkesinspektioner för att förbättra de gränsöverskridande tillsynsåtgärderna.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Att stärka medlemsstaternas samarbete EU-nivå är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete.

(10) Det behövs ett starkare aktivt samarbete, vid behov baserat på ömsesidigt bistånd, insyn och förtroende, mellan medlemsstaterna unionsnivå, för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att hantera odeklarerat arbete, och samtidigt respektera friheten att tillhandahålla tjänster, arbetstagarnas fria rörlighet, principen om icke-diskriminering, liksom också arbetstagarnas rättigheter och det sociala regelverket. Detta starkare samarbete bör ha som mål att uppmuntra till deklarerat arbete och att få odeklarerat arbete att framstå som det mindre attraktiva alternativet.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Nationella yrkesinspektioner och andra relevanta organ, i synnerhet tillsynsmyndigheter, behöver ofta omedelbart komma åt uppgifter och information som finns hos nationella myndigheter utomlands. Motåtgärder mot odeklarerat arbete förutsätter därför ett snabbt och ändamålsenligt uppgiftsutbyte, varvid uppgiftsskyddets betydelse samtidigt måste erkännas.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Skäl 10b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10b) De nationella yrkesinspektionerna bör vara ändamålsenligt organiserade och ha tillräckligt med kvalificerad personal för att kunna fungera effektivt och utföra systematiska och täta kontroller.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Forumet har till syfte att underlätta utbytet av bästa praxis och information, tillhandahålla en ram EU-nivå för att utveckla expertis och analys samt förbättra den operativa samordningen av insatser som vidtas av medlemsstaternas olika nationella tillsynsmyndigheter.

(11) Forumet bör bidra till att principen om fri rörlighet inte missbrukas genom odeklarerat arbete. Forumet bör därför sträva efter att underlätta och förbättra utbytet av bästa praxis och information, samt efter att unionsnivå utveckla samsyn, expertis och analys, bland annat när det gäller nya och framväxande anställningsförhållanden. Forumet bör även förbättra kunskaperna genom att inrätta en kunskapsbank, undersöka olika sätt att förbättra uppgiftsutbytet, föreslå gemensamma utbildningar och utbyten mellan yrkesinspektionerna, stödja utvecklingen av effektiva kontrollmekanismer och bidra till att förbättra den operativa samordningen av insatser som vidtas av medlemsstaternas olika nationella tillsynsmyndigheter. Forumet kommer dessutom att underlätta delande av bästa praxis och av information.

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Utgående från den information som forumet samlat in under sitt arbete bör forumet föreslå normer och vid behov ge råd om lagstiftning kring odeklarerat arbete samt utveckla sin förmåga att ge råd om vilka åtgärder och styrmedel som krävs inom politiken.

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b) Att identifiera, analysera och lösa praktiska problem i anslutning till genomförandet av unionslagstiftningen om arbetsvillkor och arbetstagares socialskydd är i huvudsak en behörighet för medlemsstaterna och deras nationella yrkesinspektionsväsen. Därför behövs det ett nära och effektivt samarbete på unionsnivå.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Forumet bör använda alla relevanta informationskällor, särskilt undersökningar, bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna och multilaterala samarbetsprojekt samt skapa synergieffekter mellan befintliga instrument och strukturer på EU-nivå för att se till att dessa åtgärder får en så stark avskräckande eller förebyggande effekt som möjligt. Den operativa samordningen av medlemsstaternas insatser kan ske i form av gemensamma utbildningar, ömsesidiga utvärderingar och lösningar för datadelning. EU-kampanjer eller gemensamma strategier kan öka medvetenheten om odeklarerat arbete.

(12) Forumet bör använda alla relevanta informationskällor, särskilt undersökningar, bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna och multilaterala samarbetsprojekt samt skapa synergieffekter mellan befintliga instrument och strukturer på EU-nivå för att se till att dessa åtgärder får en så stark avskräckande eller förebyggande effekt som möjligt. Den operativa samordningen av medlemsstaternas insatser kan ske i form av gemensamma utbildningar, ömsesidiga utvärderingar och lösningar för datadelning. EU-kampanjer eller gemensamma strategier kan öka medvetenheten om odeklarerat arbete, utgående från sådana politiska åtgärder och strategier till förmån för ökat medvetande om odeklarerat arbete som i olika hög grad redan finns i medlemsstaterna. Forumet bör även låta icke-statliga aktörer medverka, eftersom de är viktiga källor till information. Forumet bör bidra till att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna, bland annat genom att föreslå innovativa tillvägagångssätt för gränsöverskridande samarbete och verkställighet och genom att utvärdera erfarenheterna av sådant samarbete för att dra slutsatser för framtida politiska åtgärder.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Forumet bör vara mer än bara ett passivt kartläggnings- och bedömningsorgan. Det bör också aktivt bidra till att förebygga odeklarerat arbete genom att utveckla praktiska riktlinjer mot organiserade former av och nätverk för odeklarerat arbete och genom att hålla berörda myndigheter och aktörer underrättade. Forumet bör därför diskutera tillvägagångssätt och föreslå metoder och styrmedel som skulle kunna bidra till att organiserade former av och nätverk för odeklarerat arbete förebyggs, kontrolleras och bestraffas bättre och till att underlätta efterlevnaden av lagstiftningen om dessa frågor.

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Odeklarerat arbete bekämpas främst via tre olika tillsynsmyndigheter: arbetsmiljöinspektioner, socialförsäkringsinspektioner och skattemyndigheter. I vissa fall deltar också migrationsmyndigheterna, arbetsförmedlingen, tullmyndigheterna, polisen, åklagarmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

(13) Odeklarerat arbete hanteras ofta via flera olika nationella tillsynsorgan och aktörer, bland annat yrkesinspektioner, socialförsäkringsinspektioner och socialförsäkringsinstitutioner, hälsovårdsinspektioner och skattemyndigheter. I vissa fall deltar också migrationsmyndigheterna, arbetsförmedlingen, tullmyndigheterna, polisen, åklagarmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att hantera frågan om odeklarerat arbete på ett heltäckande sätt och med goda resultat behöver en kombination av politiska åtgärder vidtas i medlemsstaterna med stöd av ett strukturerat samarbete mellan berörda myndigheter. Samarbetet bör omfatta alla nationella myndigheter som leder eller deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete.

(14) För att hantera frågan om odeklarerat arbete på ett heltäckande sätt och med goda resultat bör en individuellt skräddarsydd kombination av politiska åtgärder vidtas i medlemsstaterna, utgående från ett strukturerat samarbete mellan alla berörda organ. Samarbetet bör omfatta alla nationella myndigheter och företrädare för arbetsmarknadens parter och kan, när så är lämpligt, omfatta också andra aktörer som leder eller deltar i arbetet när det gäller att hantera odeklarerat arbete samt för att skydda odeklarerade arbetstagare. Här är det också väsentligt att samarbetet stöds av relevanta icke-offentliga aktörer.

Ändringsförslag 31

Förslag till beslut

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) För att forumet ska få verkan och framgång bör medlemsstaternas yrkesinspektioner få en starkare roll.

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15) För uppnå forumets mål bör det finnas en gemensam kontaktpunkt i varje medlemsstat som har befogenhet att upprätthålla kontakten med de nationella myndigheter som arbetar med frågor som rör olika aspekter av odeklarerat arbete.

(15) För att forumet ska uppnå sina mål bör det stödjas av en högt uppsatt företrädare från varje medlemsstat som bör ha befogenhet att upprätthålla kontakten med nationella myndigheter samt med regionala organ och unionens organ och andra aktörer, framför allt arbetsmarknadens parter, som arbetar med frågor som rör olika aspekter av odeklarerat arbete. Forumets arbete bör kvarstå på expertnivå.

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a) De högt uppsatta företrädarna bör upprätthålla kontakten med alla tillsynsorgan som medverkar med att hantera odeklarerat arbete när det gäller frågor som rör forumets verksamhet och då låta alla berörda parter medverka och göra det lättare för dem att bidra till forumets eller dess arbetsgruppers verksamhet, såvida de frågor som behandlas berör deras behörighetsområde.

Ändringsförslag  34

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Forumet bör sörja för medverkan av arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom de sektorer som är särskilt berörda av odeklarerat arbete, och bör samarbeta med relevanta internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och unionens decentraliserade organ, särskilt Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån. Det faktum att Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån deltar i forumets arbete som observatörer innebär inte att deras nuvarande uppdrag utvidgas.

(16) Forumet bör sörja för medverkan av arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom de sektorer som antingen är särskilt berörda av odeklarerat arbete eller som har en särskild roll när det gäller att hantera odeklarerat arbete, och bör samarbeta med relevanta internationella organisationer som ILO, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och unionens decentraliserade organ.

Ändringsförslag 35

Förslag till beslut

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) Eurofound bör spela en nyckelroll i arbetet med att inrätta en interaktiv kunskapsbank för att förbättra samarbetet när det gäller att hantera odeklarerat arbete och för bedömning av hur odeklarerat arbete påverkar arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

Ändringsförslag  36

Förslag till beslut

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b) Yrkesinspektörskommittén inrättades genom kommissionens beslut 95/319/EG1a för att arbeta med problem i anslutning till medlemsstaternas genomförande av unionslagstiftningen om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. I forumet bör även en observatör från yrkesinspektörskommittén medverka, för att överlappningar ska kunna undvikas och synergieffekter uppnås.

 

____________

 

1a Kommissionens beslut (95/319/EG) av den 12 juli 1995 om inrättande av en yrkesinspektörskommitté (EGT L 188, 9.8.1995, s. 11).

Ändringsförslag 37

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Forumet kan inrätta arbetsgrupper för att undersöka specifika frågor och bör kunna konsultera personer med särskild kompetens på området.

(19) Forumet kan inrätta arbetsgrupper för att undersöka specifika frågor, såsom målinriktade politiska åtgärder för arbetstagare inom den informella sektorn som är ungdomar, äldre eller kvinnor, och framför allt kvinnor med funktionsnedsättningar och invandrarkvinnor, liksom också orsakerna till odeklarerat arbete, och bör kunna konsultera personer med särskild kompetens på området.

Motivering

Arbete i privata hushåll, bland annat tjänster såsom städning eller omvårdnad om barn eller äldre, är ofta oreglerat och utförs av kvinnor. Alltifrån första början av forumets verksamhet bör där finnas en arbetsgrupp för arbetsvillkoren för kvinnor som utför odeklarerat arbete samt konsekvenserna för deras sociala trygghet. Det är också viktigt att forumet utreder vilka återkommande orsaker det finns till att arbetstagare går över till odeklarerat arbete och att medlemsstaterna diskuterar politiska åtgärder mot dessa orsaker.

Ändringsförslag  38

Förslag till beslut

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) Forumet kommer att samarbeta med relevanta expertgrupper och kommittéer på EU-nivå vars verksamhet har anknytning till odeklarerat arbete.

(20) Forumet bör samarbeta med relevanta expertgrupper, kommittéer och berörda parter vars verksamhet har anknytning till hanteringen av odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  39

Förslag till beslut

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a) Forumets arbete bör ge material till kommissionens gemensamma sysselsättningsrapport när det gäller hanteringen av odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  40

Förslag till beslut

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Forumet och dess uppgifter bör finansieras via Progress-delen av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) inom ramen för de anslag som fastställs av budgetmyndigheten.

(21) Forumet och dess uppgifter bör finansieras via Progress-delen av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) inom ramen för de anslag som fastställs av budgetmyndigheten. Kommissionen bör se till att forumet med insyn och effektivitet använder de ekonomiska resurserna för sitt arbete.

Ändringsförslag 41

Förslag till beslut

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Kommissionen kommer att vidta de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att inrätta nätverket.

(22) Kommissionen kommer att vidta de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att inrätta forumet.

Ändringsförslag 42

Förslag till beslut

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Fastän forumet är ett nyttigt första steg i riktning mot bättre samarbete mellan medlemsstaterna om åtgärder mot odeklarerat arbete bör det inte ses som unionens enda möjliga instrument mot sådant arbete. Framför allt bör kommissionen fortsätta övervaka nuvarande nationella lagstiftning och unionslagstiftning för att fastställa om den direkt eller indirekt uppmuntrar till odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  43

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett forum för att förbättra EU-samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (nedan kallat forumet) inrättas härmed.

1. Ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet på unionsnivå när det gäller att hantera odeklarerat arbete (nedan kallat forumet) inrättas härmed.

Ändringsförslag  44

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) de nationella tillsynsmyndigheter som utnämns av alla medlemsstater, och

a) en högt uppsatt företrädare som utnämns av varje respektive medlemsstat, och som ska företräda nationella tillsynsorgan och/eller andra aktörer som medverkar när det gäller att hantera odeklarerat arbete, och ha i uppdrag att delta i alla verksamheter med anknytning till forumet, och

Ändringsförslag  45

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) maximalt fyra företrädare för de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på unionsnivå, vilka ska utnämnas av arbetsmarknadsparterna själva, varvid arbetstagare och arbetsgivare ska vara lika företrädda.

Ändringsförslag  46

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Följande kan närvara vid forumets möten som observatörer på de villkor som anges i dess arbetsordning:

3. Följande berörda parter bör delta aktivt i forumets möten som observatörer och deras bidrag ska vederbörligen beaktas, på de villkor som anges i dess arbetsordning:

Ändringsförslag 47

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Företrädare för de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på unionsnivå samt arbetsmarknadens parter inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande.

a) Högst 14 företrädare för arbetsmarknadens parter inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande, vilka ska utnämnas av arbetsmarknadsparterna själva, varvid arbetstagare och arbetsgivare ska vara lika företrädda.

Ändringsförslag  48

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – led ba–bd (nya)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) En företrädare för yrkesinspektörskommittén.

 

bb) En företrädare för administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 884/20041a.

 

bc) En företrädare för nätverket för offentliga arbetsförmedlingar.

 

bc) En företrädare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och en företrädare för Regionkommittén (ReK).

 

bd) En företrädare för Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

 

______________

 

1aEUT L …

Ändringsförslag  49

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Företrädare för EES-länderna.

d) En företrädare för varje tredjeland bland EES-länderna.

Ändringsförslag  50

Förslag till beslut

Artikel 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 1a

 

Definitioner

 

I detta direktiv avses med att hantera odeklarerat arbete att förebygga, motverka och bekämpa odeklarerat arbete, liksom att uppmuntra och främja deklarerat arbete.

Ändringsförslag  51

Förslag till beslut

Artikel 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 2

Artikel 2

Mål

Mål

 

Forumet ska ha som övergripande mål att tillföra ett mervärde på unionsnivå till medlemsstaternas och unionens institutioners insatser för att med framgång hantera det invecklade problemet med odeklarerat arbete och de mångskiftande inverkningar och konsekvenser det för med sig, också genom att uppmuntra och främja deklarerat arbete.

Forumet ska, i enlighet med artikel 1.1, bidra till bättre efterlevnad av unionslagstiftningen och den nationella lagstiftningen, till att minska förekomsten av odeklarerat arbete och skapa formella arbetstillfällen och på så sätt undvika en försämring av arbetets kvalitet, samt till att främja arbetsmarknadsintegration och social delaktighet genom att

Forumet ska för detta ändamål, i enlighet med artikel 1.1, bidra till att förbättra unionslagstiftningen och den nationella lagstiftningen och efterlevnaden av dem, samt till att minska förekomsten av odeklarerat arbete och skapa formella arbetstillfällen. Därigenom ska forumet bidra till uppnåendet av unionens sysselsättningsmål och ge unionen en effektivare ram för sysselsättning och hälsa och säkerhet i arbetet och på så sätt undvika en försämring av arbetets kvalitet, samt till att främja arbetsmarknadsintegration och social delaktighet genom att

a) förbättra samarbetet på EU-nivå mellan medlemsstaternas olika tillsynsmyndigheter så att de kan vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete, inklusive falskt egenföretagande,

a) förbättra det effektiva och nära samarbetet på EU-nivå mellan medlemsstaternas relevanta tillsynsorgan och andra aktörer som arbetar på unionsnivå, så att de kan vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga, motverka och bekämpa alla former av odeklarerat arbete, inklusive falskt egenföretagande,

b) stärka de nationella myndigheternas tekniska kapacitet att hantera de gränsöverskridande aspekterna på odeklarerat arbete, och

b) bistå medlemsstaternas olika tillsynsorgan med att effektivt hantera och lösa de gränsöverskridande aspekterna på odeklarerat arbete med därtill hörande illojal konkurrens och marknadssnedvridningar, och

c) öka allmänhetens medvetenhet om hur akut problemet är och uppmana medlemsstaterna att öka sina insatser mot odeklarerat arbete.

c) öka allmänhetens medvetenhet om frågor med anknytning till odeklarerat arbete samt om behovet av lämpliga åtgärder och uppmana medlemsstaterna att skyndsamt öka sina insatser mot odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  52

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) samordna gränsöverskridande operativa insatser.

c) uppmuntra till och underlätta praktiska, effektiva och ändamålsenliga gränsöverskridande operativa insatser.

Ändringsförslag  53

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) bidra till övergripande insikter om frågor med anknytning till odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  54

Förslag till beslut

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 4

Artikel 4

Uppgifter

Uppgifter

1. För att fullgöra sitt uppdrag ska forumet i synnerhet utföra följande uppgifter:

1. För att fullgöra sitt uppdrag ska forumet i synnerhet utföra följande uppgifter:

a) Öka kunskapen om odeklarerat arbete genom att införa gemensamma begrepp och mätverktyg och främja gemensamma jämförande analyser och därmed sammanhängande relevanta indikatorer.

a) Öka kunskapen om alla former av odeklarerat arbete, också om orsakerna till det och om skillnader mellan olika regioner, genom att införa gemensamma begrepp, bland annat heltäckande definitioner av befintliga och nya former av odeklarerat arbete, indikatorer och metoder för uppgiftsinsamling samt mätverktyg, och främja gemensamma jämförande analyser och forskning.

 

aa) Förbättra kunskaperna om och den ömsesidiga förståelsen av olika nationella system och rutiner för yrkesinspektion för att hantera odeklarerat arbete och dess konsekvenser, också av gränsöverskridande slag, när det gäller illojal konkurrens och marknadssnedvridning, liksom också de osäkra anställningsförhållandena för odeklarerade arbetstagare.

b) Utveckla analysen av hur verkningsfulla olika åtgärder mot odeklarerat arbete är, bland annat förebyggande åtgärder, straffåtgärder och allmänna avskräckande åtgärder.

b) Analysera hur verkningsfulla olika åtgärder mot odeklarerat arbete är och vilka konsekvenser de får när det gäller att minska förekomsten av odeklarerat arbete, bland annat förebyggande åtgärder, avskräckande åtgärder och åtgärder som gör det möjligt att uppmuntra till och främja deklarerat arbete.

c) Utarbeta verktyg som en kunskapsbank med olika metoder/åtgärder som till exempel bilaterala avtal som används av medlemsstaterna för att förebygga och motverka odeklarerat arbete.

c) Utarbeta effektiva verktyg som en interaktiv kunskapsbank med olika metoder/åtgärder utifrån tillämpningar inom olika arbetsmarknadsmodeller och bedöma tillämpningen av dessa inom olika arbetsmarknadssystem som till exempel bilaterala och multilaterala avtal som används av medlemsstaterna för att hantera odeklarerat arbete.

d) Anta icke-bindande riktlinjer för inspektörer, anvisningar om god praxis och gemensamma principer för inspektioner i syfte att motverka odeklarerat arbete.

d) Utveckla riktlinjer för hur efterlevnaden ska genomdrivas, anvisningar om god praxis och gemensamma principer för inspektioner i syfte att hantera odeklarerat arbete och övervaka framstegen med genomförandet av riktlinjerna.

e) Utveckla olika former av samarbete som utökar den tekniska kapaciteten att hantera gränsöverskridande aspekter på odeklarerat arbete genom att anta en gemensam ram för gemensamma insatser när det gäller inspektioner och personalutbyte.

e) Utveckla ett nära samarbete för att utöka de nationella yrkesinspektionsväsendenas kapacitet när det gäller kontroller och förmågan att hantera gränsöverskridande aspekter på odeklarerat arbete genom sådana åtgärder som gemensamma insatser, relevanta databaser och personalutbyte.

 

ea) Sammanställa och offentliggöra information för att underlätta de nationella yrkesinspektionsväsendenas verksamhet.

f) Undersöka olika sätt att förbättra datadelningen i enlighet med unionens bestämmelser om dataskydd, bland annat möjligheten att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

f) Utveckla ett pålitligt och ändamålsenligt system för snabbt informationsutbyte och förbättra datadelningen i enlighet med unionens bestämmelser om dataskydd, bland annat möjligheten att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI), vilket inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

 

fa) Bidra till att kartlägga inom vilka områden med anknytning till odeklarerat arbete som unionslagstiftningen inte uppnår de avsedda målen.

g) Utveckla en permanent utbildningskapacitet för tillsynsmyndigheterna och anta en gemensam ram för gemensam fortbildning.

g) Utveckla och förbättra den permanenta utbildningskapaciteten för tillsynsmyndigheterna och anta en gemensam ram för gemensam fortbildning för att hjälpa medlemsstaterna att fullgöra sina skyldigheter, bland annat enligt ILO:s konvention nr 81.

h) Anordna ömsesidiga utvärderingar för att följa medlemsstaternas framsteg när det gäller att motverka odeklarerat arbete och stödja genomförandet av de landsspecifika rekommendationer om att motverka eller förebygga odeklarerat arbete som antas av rådet.

h) Anordna ömsesidiga utvärderingar för att följa medlemsstaternas framsteg när det gäller att motverka odeklarerat arbete och stödja genomförandet av de landsspecifika rekommendationer om att motverka eller förebygga odeklarerat arbete som antas av rådet och främja lämpliga åtgärder.

 

ha) Lägga fram förslag för kommissionen, Europaparlamentet och rådet om lämpliga åtgärder som bör tas med i de landsspecifika rekommendationerna och hänför sig till de olika aspekterna på hanteringen av odeklarerat arbete, med redogörelse för vilka konsekvenser det får i de berörda medlemsstaterna om åtgärder inte vidtas.

 

hb) Lägga fram yttranden och förslag för kommissionen, Europaparlamentet och rådet om frågor i anslutning till bättre lagstiftning och till verkställigheten av unionslagstiftningen om arbetsförhållanden och socialskydd i medlemsstaterna, i samband med hanteringen av odeklarerat arbete och med redogörelse för vilka konsekvenser det får i de berörda medlemsstaterna om åtgärder inte vidtas.

 

hc) Uppmuntra till aktivt samarbete mellan tillsynsmyndigheterna i medlemsstater och tredjeländer när så är lämpligt, för att lösa problem med odeklarerat arbete som berör dessa tredjeländer.

i) Öka medvetenheten om problemet genom gemensamma insatser som europeiska kampanjer och regionala eller europeiska strategier, inklusive sektoriella strategier.

i) Öka medvetenheten om problemet genom gemensamma insatser som europeiska kampanjer och regionala eller unionsomfattande strategier, inklusive sektoriella strategier.

 

ia) Uppmuntra nationella myndigheter och andra organ att stå till tjänst med råd och upplysningar till arbetstagare som fallit offer för odeklarerat arbete.

2. Forumet kommer i samband med utförandet av sina uppgifter att använda alla relevanta informationskällor, inbegripet undersökningar och multilaterala samarbetsprojekt, och beakta relevanta unionsinstrument och unionsstrukturer samt erfarenheterna av relevanta bilaterala avtal. Forumet kommer att knyta lämpliga samarbetskontakter med Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån.

2. Forumet ska i samband med utförandet av sina uppgifter använda alla relevanta informationskällor, inbegripet undersökningar och multilaterala samarbetsprojekt, och beakta relevanta unionsinstrument och unionsstrukturer samt erfarenheterna av relevanta bilaterala avtal.

 

2a. Forumet ska etablera ett lämpligt samarbete med Eurofound, särskilt när det gäller utvecklingen av en interaktiv kunskapsbank, något som det organet ska få som ytterligare arbetsuppgift, och med Europeiska arbetsmiljöbyrån.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (EUT L 316, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag  55

Förslag till beslut

Artikel 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 5

Artikel 5

Gemensam kontaktpunkt

Högt uppsatta företrädare

1. Varje medlemsstat ska utse en gemensam kontaktpunkt som medlem av forumet. Medlemsstaten får även utse en suppleant.

1. Varje medlemsstat ska utse en högt uppsatt företrädare, såsom avses i artikel 1.2 a, som medlem av forumet. Medlemsstaten får även utse en suppleant, som vid behov får delta i forumets möten.

2. När medlemsstaterna utser sina företrädare ska de sörja för medverkan av alla offentliga myndigheter som har en roll när det gäller att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete, till exempel arbetsmiljöinspektioner, socialförsäkringsmyndigheter, skattemyndigheter, arbetsförmedlingar och migrationsmyndigheter (nedan kallade tillsynsmyndigheter). De får också ge arbetsmarknadens parter möjlighet att delta.

2. När medlemsstaterna utser en högt uppsatt företrädare och en suppleant ska de sörja för medverkan av alla relevanta organ som har en roll när det gäller att hantera odeklarerat arbete på det inhemska eller gränsöverskridande planet, till exempel yrkesinspektioner, socialförsäkringsmyndigheter, skattemyndigheter, arbetsförmedlingar och migrationsmyndigheter (nedan kallade tillsynsmyndigheter). De bör också ge arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer möjlighet att delta, i enlighet med nationell lag och/eller praxis.

3. Medlemsstaterna ska se till att kommissionen får en förteckning med kontaktuppgifter till alla tillsynsmyndigheter som deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete.

3. Medlemsstaterna ska se till att kommissionen får en förteckning med kontaktuppgifter till alla tillsynsorgan, och, i enlighet med nationell lag eller praxis, till alla av arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer som deltar i arbetet med att hantera odeklarerat arbete.

4. De gemensamma kontaktpunkterna ska upprätthålla kontakten med alla tillsynsmyndigheter som deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete när det gäller frågor som rör forumets verksamhet och ska garantera deras medverkan vid möten och/eller bidrag till forumets verksamhet eller dess arbetsgruppers verksamhet när de frågor som tas upp faller inom deras behörighetsområde.

4. De högt uppsatta företrädare som avses i artikel 1.2 a ska regelbundet upprätthålla kontakten med alla nationella tillsynsorgan, och, i enlighet med nationell lag eller praxis, alla av arbetsmarknadens parter och andra relevanta aktörer som har en roll i arbetet med att hantera odeklarerat arbete, och därigenom låta alla berörda parter medverka.

Ändringsförslag  56

Förslag till beslut

Artikel 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 6

utgår

Företrädare för arbetsmarknadens parter

 

1. Företrädare för branschövergripande arbetsmarknadsparter och för arbetsmarknadens parter inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande får delta i forumets möten som observatörer i enlighet med de förfaranden som fastställs av deras respektive organisationer.

 

2. På grundval av förslagen från arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande, ska denna grupp av observatörer bestå av

 

a) högst åtta observatörer som företräder branschövergripande arbetsmarknadsparter (med jämn fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna), och

 

b) högst tio observatörer som företräder arbetsmarknadens parter i sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande (med jämn fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna).

 

Ändringsförslag  57

Förslag till beslut

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 7

Artikel 7

Arbetssätt

Arbetssätt

1. Kommissionen ska samordna forumets arbete och fungera som ordförande för dess möten.

1. Kommissionen ska samordna forumets arbete och kommissionens företrädare i forumet ska fungera som medordförande för dess möten. Medlemmarna av forumet ska bland sig välja ytterligare en likaberättigad medordförande och två suppleanter. Medordförandena och suppleanterna ska bilda forumets styrelse (nedan kallad styrelsen).

 

1a. Forumet ska hålla möte minst två gånger om året.

2. För att fullgöra sitt uppdrag ska forumet besluta om följande med majoritetsbeslut:

2. För att fullgöra sitt uppdrag ska forumet besluta om följande med majoritetsbeslut:

a) En arbetsordning med bland annat forumets beslutsordning.

a) En arbetsordning med bland annat forumets beslutsordning.

b) Ett tvåårigt arbetsprogram med en beskrivning av dess uppgifter i detalj och regelbundna rapporter vartannat år.

b) Ett årligt och ett flerårigt arbetsprogram med en beskrivning av forumets uppgifter i detalj och med hänsyn tagen till de verksamheter som utförts under det eller de föregående åren.

c) Inrättandet av arbetsgrupper för att undersöka särskilda frågor i forumets arbetsprogram. Dessa arbetsgrupper ska upplösas så snart som deras uppdrag är utfört.

c) Inrättandet av arbetsgrupper för att undersöka särskilda frågor i forumets arbetsprogram. Dessa arbetsgrupper ska ha en ledamot av forumet som ordförande och upplösas så snart som deras uppdrag är utfört.

 

ca) En årlig rapport om sin verksamhet.

3. Experter med särskild kompetens i ett visst aktuellt ämne kan i enskilda fall bjudas in att delta i forumets eller den berörda arbetsgruppens möte, om detta är lämpligt och/eller nödvändigt.

3. Experter med särskild kompetens i ett visst aktuellt ämne kan i enskilda fall bjudas in av styrelsen för att delta i forumets eller den berörda arbetsgruppens möte, om detta anses vara lämpligt eller nödvändigt.

4. Forumet ska bistås av ett sekretariat som tillhandahålls av kommissionen. Sekretariatet ska förbereda möten samt forumets arbetsprogram och rapporter.

4. Forumet ska bistås av ett sekretariat som tillhandahålls av kommissionen. Sekretariatet ska, i nära samarbete med styrelsen och under styrelsens övervakning, förbereda möten samt utkast till forumets arbetsprogram och utkast till rapporter. Sekretariatet ska också följa upp forumets rekommendationer.

 

4a. Forumets arbete ska utföras i enlighet med öppenhetsprincipen, såsom det föreskrivs i artikel 15 i EUF-fördraget.

5. Kommissionen ska lämna regelbundna rapporter till Europaparlamentet och rådet om forumets verksamhet.

5. Forumet ska sända in de arbetsprogram som avses i punkt 2 b och de rapporter som avses i punkt 2 ca till kommissionen. Kommissionen ska överlämna arbetsprogrammen och rapporterna till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag  58

Förslag till beslut

Artikel 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

Samarbete

Samarbete

Forumet ska på lämpligt sätt samarbeta med andra relevanta expertgrupper och kommittéer på EU-nivå vars arbete har anknytning till odeklarerat arbete, särskilt yrkesinspektörskommittén, expertkommittén om utstationering av arbetstagare, administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, sysselsättningskommittén, kommittén för socialt skydd och arbetsgruppen för administrativt samarbete i fråga om beskattning. Gemensamma möten kan också anordnas.

1. Forumet ska på lämpligt sätt samarbeta med andra relevanta expertgrupper och kommittéer på EU-nivå vars arbete har anknytning till odeklarerat arbete, särskilt yrkesinspektörskommittén, expertkommittén om utstationering av arbetstagare, administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, EU-forumet H5NCP (för nationella kontaktpunkter enligt beslut H5), sysselsättningskommittén, kommittén för socialt skydd och arbetsgruppen för administrativt samarbete i fråga om beskattning. Av omsorg om ett effektivare arbete och bättre inverkan får gemensamma möten anordnas. Protokollen från dessa möten ska inom rimlig tid översändas till Europaparlamentet och rådet.

 

1a. Dubbelarbete med andra organ på unionsnivå ska undvikas. Därför är det väsentligt med insyn och informationsdelning.

Ändringsförslag 59

Förslag till beslut

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska fastställas inom ramen för programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), vars årliga anslag ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

De sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska fastställas inom ramen för programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), vars årliga anslag ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen. Kommissionen ska se till att EaSIs ekonomiska resurser används öppet och ändamålsenligt.

Ändringsförslag  60

Förslag till beslut

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport om beslutets genomförande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén fyra år efter ikraftträdandet. Rapporten ska i synnerhet innehålla en bedömning av i vilken utsträckning forumet har bidragit till de mål som anges i artikel 2 och utfört de uppgifter som anges i artikel 3 och i forumets arbetsprogram.

Senast ... * [fyra år efter ikraftträdandet] ska kommissionen, efter samråd med forumet, överlämna en rapport om beslutets genomförande och dess mervärde till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén. Rapporten ska i synnerhet innehålla en bedömning av i vilken utsträckning forumet har bidragit till uppnåendet av de mål som anges i artikel 2, fullgjort sitt uppdrag som anges i artikel 3, utfört de uppgifter som anges i artikel 4 och åtgärdat de prioriteringar som anges i forumets arbetsprogram. Där ska också, vid behov, anges var det finns brister och framläggas förslag om forumets funktion.

Ändringsförslag 61

Förslag till beslut

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Tillvaratagande av rättigheter

 

Personer som uppmärksammar forumet på fall med odeklarerat arbete, antingen direkt eller via nationella tillsynsmyndigheter, ska skyddas mot all ogynnsam behandling från sina arbetsgivares sida.

(1)

EUT C 458, 19.12.2014, s. 43.

(2)

EUT C 415, 20.11.2014, s. 37.


MOTIVERING

Det åttonde Europaparlamentet har knappt hunnit inleda sin valperiod förrän det får ge sig i kast med ett av de mest oroväckande och invecklade problem som finns, nämligen odeklarerat arbete. Att det här är en så pass komplicerad utmaning beror på själva karaktären hos odeklarerat arbete. Det handlar om varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till vederbörliga myndigheter eller, liksom fallet är med falskt egenföretagande, som falskdeklarerats.

För att man ska kunna komma åt det mångfasetterade problemet odeklarerat arbete måste man alltså först objektivt se efter vad odeklarerat arbete egentligen består i. Då framkommer det att alla de många ytterst negativa effekterna och konsekvenserna som förknippas med odeklarerat arbete i själva verket har som sin direkta orsak att detta arbete aldrig registrerats i vederbörlig ordning.

I sitt förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av en europeisk plattform har kommissionen gett företräde åt verkställighetsåtgärder, såsom ett sätt att förebygga och motverka odeklarerat arbete. Detta innebär ett förstärkt samarbete för ”bekämpning” av brott mot arbetsrätten, skatteflykt och brott mot kraven i fråga om social trygghet och allt detta är utan tvivel allvarliga frågor i sig.

Man börjar dock i allt högre grad komma fram till att verkställighetsåtgärderna måste gå hand i hand med politik och åtgärder som är problemförebyggande och öppnar möjligheter. Det handlar då att om med hjälp av inkomstskattelättnader, skattesänkningar och subventionssystem åstadkomma en regularisering av arbetstillfällen som fortfarande inte deklarerats. Odeklarerat arbete försiggår i oförminskad skala i alla medlemsstater och av detta framgår det att det finns både en efterfrågan på och ett utbud av sådana arbeten som berörs av det. Vad som behövs är därför, inte att få bort dessa arbeten utan snarare att inlemma dem i den formella uppsättning av regler och bestämmelser som är utmärkande för den sociala marknadsekonomin.

Därför bör det nya europeiska forumet rent definitoriskt ha som ändamål och syfte att tillföra ett klart mervärde på unionsnivå till insatserna, inte bara för att förebygga och motverka odeklarerat arbete utan, vilket kanske är ännu viktigare, för att regularisera de arbetstillfällen som berörs. Orsaken till att det behövs en målmedveten och problemförebyggande politik är att produktionen måste stimuleras för att motverka den ihållande låga tillväxten och deflationen.

En sådan politik blir ännu nödvändigare mot bakgrund av vad som framkommit av Eurofounds forskning på senaste tid, nämligen att det verkar råda en stark korrelation mellan å ena sidan den odeklarerade ekonomins storlek och tillväxt och å andra sidan en åtstramningspolitik med drastiska budgetnedskärningar, ökad avreglering och en minimerad roll för staten. Samma forskning ger vid handen att alternativet med att öka statens arbetsmarknads- och välfärdsutgifter starkt korrelerar med att den odeklarerade ekonomin blir allt mindre omfattande.

Det borde erkännas att forumet ska vara en plats för insamling och delgivning av tillförlitlig information om bästa praxis och ihållande problem och för samarbete med att uppskissera och förverkliga effektiva åtgärder för genomförande och möjliggörande.

Med tanke på det akuta behovet av åtgärder går det inte an att sitta med händerna i kors. Odeklarerat arbete för ju med sig många olika konsekvenser av starkt negativt slag. Hit hör ett skoningslöst utnyttjande av och otrygga arbets- och boendevillkor för miljontals arbetstagare överallt i unionen, tillsammans med en groteskt illojal konkurrens som svårt stör den inre marknaden, och dessutom allvarliga förluster för medlemsstaternas budgetar och sociala trygghetssystem. Och det torde också vara klart att det inte finns något annat sätt att framgångsrikt komma till rätta med alla dessa ytterst allvarliga utmaningar och brister än samordnade insatser från medlemsstaternas och arbetsmarknadens parters sida, tillsammans med andra aktörer, också på regional nivå, i samverkan med EU:s institutioner och kapaciteter.

Om man på det här sättet kommer fram till insikt om den rätta naturen hos problemet med odeklarerat arbete och om hur forumet föreslås fungera, då bör man kunna nå fram till överenskommelse om en rad olika frågor om medlemskap, deltagande, förfaranden och beslutsfattande. Forumet bör också tjäna som grund för fastställande av ett arbetsprogram som fullt ut tillgodoser det akuta behovet av målmedvetna åtgärder för att bryta den nuvarande trenden med att odeklarerade verksamheter blir allt vanligare och i stället få till stånd en regularisering av arbetstillfällena så att arbetstagarna får anständiga möjligheter att tjäna sitt levebröd och kunderna får de tjänster de behöver, samtidigt som det bidras till lojal konkurrens på marknaden och en varaktig stabilisering av de offentliga finanserna.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (23.1.2015)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Föredragande av yttrande: Dennis de Jong

KORTFATTAD MOTIVERING

I sin resolution om effektiva yrkesinspektioner från januari 2014 uppmanade Europaparlamentet till utökat samarbete mellan yrkesinspektionerna och en utökad roll för dem, för att motverka odeklarerat arbete.

I sitt förslag från april 2014 föreslår kommissionen att inrätta ett europeiskt forum. Detta forum bör förbättra samarbetet på EU-nivå när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete. Forumet skulle sammanföra olika nationella tillsynsmyndigheter som medverkar i åtgärderna mot odeklarerat arbete, en företeelse som allvarligt skadar arbetsvillkor, lojal konkurrens och offentliga budgetar.

Föredraganden välkomnar inrättandet av detta forum, trots att det inte kommer att räcka med detta för att man ska kunna fullfölja de olika förslagen, bland dem lagstiftningsförslagen, som ingår i den ovannämnda resolutionen. Han lägger fram ändringsförslag för att forumet mera effektivt ska kunna utföra sina uppgifter och uppnå sina mål.

Framför allt anser föredraganden det viktigt att räckvidden för beslutet utvidgas till att omfatta också falskdeklarerat arbete. Att lämna in falska uppgifter om arbetstider eller lön är en form av falskdeklarerat arbete som inte kan lämnas utanför forumets behörighetsområde.

Föredraganden är också övertygad om att forumet skulle kunna bli till nytta genom att underlätta gemensamma utredningar från medlemsstaternas sida. Dess praktiska värde kommer i hög grad att bero av vilka resultat som åstadkoms med hjälp av sådant operativt samarbete. Däremot kan man fråga sig hur effektivt det är med europeiska kampanjer till förmån för ökad medvetenhet bland allmänheten, eftersom sådana kampanjer brukar vara effektivare på nationell nivå, särskilt om de nationella arbetsmarknadsparterna aktivt bidrar till dem. Därför vill föredraganden att arbetsmarknadens parter nära ska medverka i den verksamhet som bedrivs, både av forumet och av de nationella gemensamma kontaktpunkterna.

Sist men inte minst anser föredraganden att Europaparlamentet absolut måste få medverka i processen och yrkar på att en oberoende företrädare som utsetts av parlamentet ska medverka i forumet, tillsammans med de nationella myndigheterna och kommissionen.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat och falskdeklarerat arbete

Motivering

Ett övergripande ändringsförslag som berör hela texten. För att forumet ska kunna arbeta effektivt måste inte bara falskt egenföretagande utan också andra former av falskdeklarerat arbete tas med, såsom inlämnande av falska uppgifter om arbetstider eller lön.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Europaparlamentet välkomnar i sin resolution om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa kommissionens initiativ att inrätta ett europeiskt forum och uppmanade till ökat samarbete på EU-nivå för att motverka odeklarerat arbete27.

(4) Europaparlamentet välkomnar i sin resolution om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa kommissionens initiativ att inrätta ett europeiskt forum och uppmanade till ökat samarbete på EU-nivå för att åtgärda odeklarerat arbete27, eftersom det leder till illojal, marknadssnedvridande konkurrens.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2014 om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa (2013/2112(INI)). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

27 Europaparlamentets resolution av den 14 januari 2014 om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa (2013/2112(INI)). http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2013/2112(INI).

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) På europeisk nivå definieras odeklarerat arbete som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”28, och därmed utesluts all illegal verksamhet.

(5) Odeklarerat arbete definieras i kommissionens meddelande av den 24 oktober 2007 Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem”28, och därmed utesluts all illegal verksamhet.

__________________

__________________

28 Meddelande från kommissionen Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete, KOM(2007) 628 slutlig, 24.10.2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SV:HTML.

28 Meddelande från kommissionen Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete, KOM(2007) 628 slutlig, 24.10.2007. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:SV:HTML.

Motivering

Hänvisningen till kommissionens meddelande är tydligare och mera målinriktad än att man bara talar om ”på europeisk nivå”. Texten överensstämmer med rådets utkast till allmän riktlinje.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6) Missbruk av ställningen som egenföretagare, antingen inom det egna landet eller över gränserna, förknippas ofta med odeklarerat arbete. Falskt egenföretagande är när en person deklareras som egenföretagare men i själva verket uppfyller villkor som är typiska för ett anställningsförhållande, för att man ska kunna undvika vissa rättsliga skyldigheter och skyldighet att betala skatter och avgifter. Falskt egenföretagande är därför falskdeklarerat arbete och bör omfattas av forumets verksamhet.

(6) Förutom odeklarerat arbete bör forumet också befatta sig med falskdeklarerat arbete. Med detta begrepp avses betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmäls korrekt till myndigheterna. En särskild form av falskdeklarerat arbete är missbruk av ställningen som egenföretagare, antingen inom det egna landet eller över gränserna. Falskt egenföretagande är när en person deklareras som egenföretagare men i själva verket uppfyller villkor som är typiska för ett anställningsförhållande, för att man ska kunna undvika vissa rättsliga skyldigheter och skyldighet att betala skatter och avgifter. Falskt egenföretagande är därför falskdeklarerat arbete och bör omfattas av forumets verksamhet.

Motivering

Såsom det konstaterats inom det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter kan det i avsaknad av ytterligare klarläggande tänkas att falskt egenföretagande och odeklarerat arbete kommer att uppfattas som två olika saker. Falskt egenföretagande brukar dock allmänt anses som falskdeklarerat arbete och är därför i själva verket nära besläktat med odeklarerat arbete. Andra former av falskdeklarerat arbete är också tänkbara, såsom att man lämnar in falska uppgifter om arbetstider eller lön. För att det inte ska råda några missuppfattningar om beslutets räckvidd måste det klarläggas att alla slag av falskdeklarerat arbete faller under forumets behörighetsområde.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Odeklarerat arbete får allvarliga konsekvenser för de berörda arbetstagarna, som måste gå med på otrygga arbetsvillkor, åtskilligt lägre löner och avsevärt minskat skydd enligt arbets- och socialskyddslagstiftningen och därmed får otillräckliga sociala förmåner, sämre pensionsrättigheter och sämre tillgång till hälso- och sjukvård, liksom sämre möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Odeklarerat arbete får allvarliga budgetkonsekvenser på grund av minskade intäkter via skatter och sociala avgifter. Det inverkar negativt på sysselsättning, produktivitet, efterlevnaden av normer för arbetsvillkor, kompetensutveckling och livslångt lärande. Dessutom undergräver det de sociala trygghetssystemens långsiktiga stabilitet och leder till att arbetstagarna får otillräckliga sociala förmåner, sämre pensionsrättigheter och sämre tillgång till hälso- och sjukvård.

(7) Odeklarerat arbete får allvarliga budgetkonsekvenser på grund av minskade intäkter via skatter och sociala avgifter. Det inverkar negativt på sysselsättning, produktivitet, efterlevnaden av normer för arbetsvillkor, kompetensutveckling och livslångt lärande. Dessutom undergräver det de sociala trygghetssystemens långsiktiga stabilitet och leder till att arbetstagarna får otillräckliga sociala förmåner, sämre pensionsrättigheter och sämre tillgång till hälso- och sjukvård. Det inverkar negativt på den inre marknadens funktion och leder till illojal konkurrens som snedvrider marknaden. Odeklarerat arbete bör åtgärdas på medlemsstatsnivå, bland annat genom åtgärder för effektiv efterlevnad av skatte- och sociallagstiftningen.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna har infört en rad olika strategier och åtgärder mot odeklarerat arbete. De har dessutom slutit bilaterala avtal och genomfört multilaterala projekt som rör vissa aspekter av odeklarerat arbete. Forumet kommer inte att hindra tillämpningen av bilaterala avtal eller överenskommelser om administrativt samarbete.

(8) Odeklarerat arbete inverkar också negativt på den inre marknadens funktion. Medlemsstaterna har infört en rad olika strategier och åtgärder mot odeklarerat arbete. De har dessutom slutit bilaterala avtal och genomfört multilaterala projekt som rör vissa aspekter av odeklarerat arbete. Forumet kommer inte att hindra tillämpningen av bilaterala avtal eller överenskommelser om administrativt samarbete. Medlemsstaterna bör också i fortsättningen bära huvudansvaret för insatserna mot odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Att stärka medlemsstaternas samarbete på EU-nivå är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete.

(10) Att stärka medlemsstaternas aktiva samarbete på EU-nivå, utgående från ömsesidigt bistånd, öppenhet och konfidentialitet, är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete. Målet för det stärkta samarbetet är att uppmuntra till deklarerat arbete genom att göra det mindre byråkratiskt och administrativt betungande, så att odeklarerat arbete framstår som det mindre attraktiva alternativet.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a) Nationella arbetsmiljöinspektioner och tillsynsorgan behöver ofta omedelbart komma åt uppgifter och information som finns hos nationella myndigheter utomlands. Motåtgärder mot odeklarerat arbete förutsätter därför ett snabbt och effektivt utbyte av uppgifter.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Forumet har till syfte att underlätta utbytet av bästa praxis och information, tillhandahålla en ram på EU-nivå för att utveckla expertis och analys samt förbättra den operativa samordningen av insatser som vidtas av medlemsstaternas olika nationella tillsynsmyndigheter.

(11) Att stärka medlemsstaternas aktiva samarbete på EU-nivå, utgående från ömsesidigt bistånd, öppenhet och konfidentialitet, är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete. Forumet kommer dessutom att ha till syfte att få medlemsstaterna att utbyta bästa praxis för tydlig och enkel lagstiftning, för att minska risken för oavsiktliga fel, i synnerhet bland egenföretagare och små och medelstora företag.

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Att identifiera, analysera och lösa praktiska problem i anslutning till genomförandet av unionsrätten om arbetsvillkor och arbetstagares socialskydd är i huvudsak en behörighet för systemen för nationella arbetsmiljöinspektioner, och därför behöver dessa system ett nära och effektivt samarbete på unionsnivå.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Forumet bör använda alla relevanta informationskällor, särskilt undersökningar, bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna och multilaterala samarbetsprojekt samt skapa synergieffekter mellan befintliga instrument och strukturer på EU-nivå för att se till att dessa åtgärder får en så stark avskräckande eller förebyggande effekt som möjligt. Den operativa samordningen av medlemsstaternas insatser kan ske i form av gemensamma utbildningar, ömsesidiga utvärderingar och lösningar för datadelning. EU-kampanjer eller gemensamma strategier kan öka medvetenheten om odeklarerat arbete.

(12) Forumet bör använda alla relevanta informationskällor, särskilt undersökningar, bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna, multilaterala samarbetsprojekt och rapporter om genomförandet av unionslagstiftning om odeklarerat arbete samt skapa synergieffekter mellan befintliga instrument och strukturer på EU-nivå för att se till att dessa åtgärder får en så stark avskräckande eller förebyggande effekt som möjligt. Den operativa samordningen av medlemsstaternas insatser kan ske i form av gemensamma utbildningar, ömsesidiga utvärderingar och lösningar för datadelning i överensstämmelse med bestämmelserna för uppgiftsskydd, med användning av informationssystemet för den inre marknaden och det elektroniska utbytet av socialförsäkringsuppgifter när detta är relevant. Forumet skulle också kunna främja gemensamma utredningar från medlemsstaternas sida, framför allt i fall med en gränsöverskridande dimension. Medlemsstaterna bör kunna följa forumets rekommendationer på frivillig väg.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) Forumet bör uppmärksamt följa genomförandet av ny unionslagstiftning som skulle kunna hjälpa till att bekämpa odeklarerat arbete, bland annat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU1a om offentlig upphandling och i synnerhet dess bestämmelser om underentreprenad och onormalt låga anbud.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Odeklarerat arbete bekämpas främst via tre olika tillsynsmyndigheter: arbetsmiljöinspektioner, socialförsäkringsinspektioner och skattemyndigheter. I vissa fall deltar också migrationsmyndigheterna, arbetsförmedlingen, tullmyndigheterna, polisen, åklagarmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

(13) Odeklarerat arbete motverkas ofta främst via ett flertal olika tillsynsmyndigheter: bland annat arbetsmiljöinspektioner, socialförsäkringsinspektioner, hälsovårdsinspektioner och skattemyndigheter. I vissa fall deltar också migrationsmyndigheterna, arbetsförmedlingen, tullmyndigheterna, polisen, åklagarmyndigheten och arbetsmarknadens parter.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att hantera frågan om odeklarerat arbete på ett heltäckande sätt och med goda resultat behöver en kombination av politiska åtgärder vidtas i medlemsstaterna med stöd av ett strukturerat samarbete mellan berörda myndigheter. Samarbetet bör omfatta alla nationella myndigheter som leder eller deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete.

(14) För att hantera frågan om odeklarerat arbete på ett heltäckande sätt och med goda resultat behöver en kombination av politiska åtgärder vidtas i medlemsstaterna med stöd av ett strukturerat samarbete mellan berörda myndigheter. Forumet bör omfatta alla nationella myndigheter och andra aktörer som leder eller deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete. Medlemsstaterna bör ha kvar befogenheten att avgöra vilka myndigheter som ska företräda dem inom forumets olika verksamheter.

Motivering

Detta förslag kommer från rådets utkast till allmän riktlinje och syftar till att klarlägga att det är medlemsstaterna som ska besluta vilka nationella myndigheter som på deras vägnar ska medverka i forumets verksamhet.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Forumet bör sörja för medverkan av arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom de sektorer som är särskilt berörda av odeklarerat arbete, och bör samarbeta med relevanta internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och unionens decentraliserade organ, särskilt Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån. Det faktum att Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån deltar i forumets arbete som observatörer innebär inte att deras nuvarande uppdrag utvidgas.

(16) Forumet bör sörja för medverkan av Europaparlamentet, arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom de sektorer som är särskilt berörda av odeklarerat arbete, och bör samarbeta med relevanta internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och unionens decentraliserade organ, särskilt Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån. Det faktum att Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån deltar i forumets arbete som observatörer innebär inte att deras nuvarande uppdrag utvidgas. Företrädaren för Europaparlamentet bör ha observatörstatus inom forumet.

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget avseende artikel 1.2 ba.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a) Kommissionen bör offentliggöra en årlig verksamhetsberättelse om forumets arbete.

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslaget avseende artikel 7.5a.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Forumet och dess uppgifter bör finansieras via Progress-delen av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) inom ramen för de anslag som fastställs av budgetmyndigheten.

(21) Forumet och dess uppgifter bör finansieras via Progress-delen av programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) inom ramen för de anslag som fastställs av budgetmyndigheten. Kommissionen bör se till att de ekonomiska resurserna används öppet och ändamålsenligt för forumets arbete.

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) Kommissionen kommer att vidta de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att inrätta nätverket.

(22) Kommissionen kommer att vidta de administrativa åtgärder som är nödvändiga för att inrätta forumet.

Motivering

Ett förtydligande som också återfinns i rådets utkast till allmän riktlinje.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Fastän forumet är ett användbart första steg i riktning mot bättre samarbete mellan medlemsstaterna om åtgärder mot odeklarerat arbete bör det inte ses som unionens enda möjliga instrument mot sådant arbete. Framför allt bör kommissionen fortsätta övervaka nuvarande nationella lagstiftning och unionsrätt för att fastställa om den direkt eller indirekt uppmuntrar till odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Ett forum för att förbättra EU-samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (nedan kallat forumet) inrättas härmed.

1. Ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna på unionsnivå när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete (nedan kallat forumet) inrättas härmed.

Motivering

Ett förtydligande av samarbetet, i enlighet med rådets utkast till allmän riktlinje.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) en ledamot av Europaparlamentet, som är ledamot av det ansvariga utskottet, och/eller en oberoende företrädare, utsedd av Europaparlamentet.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Företrädare för EES-länderna.

d) En företrädare för varje EES-stat.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) förbättra samarbetet på EU-nivå mellan medlemsstaternas olika tillsynsmyndigheter så att de kan vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete, inklusive falskt egenföretagande,

a) förbättra det effektiva och nära samarbetet på EU-nivå mellan medlemsstaternas olika tillsynsorgan och andra berörda aktörer, så att de kan vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete, inklusive falskt egenföretagande,

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Artikel 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) samordna gränsöverskridande operativa insatser.

c) uppmuntra, ta initiativ till, underlätta och främja praktiska, resurseffektiva och ändamålsenliga gränsöverskridande operativa insatser och en dialog mellan lokala och regionala tjänstemän i gränsregioner om dessa.

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Utveckla analysen av hur verkningsfulla olika åtgärder mot odeklarerat arbete är, bland annat förebyggande åtgärder, straffåtgärder och allmänna avskräckande åtgärder.

b) Analysera hur verkningsfulla olika åtgärder mot odeklarerat arbete är, bland annat förebyggande och avskräckande åtgärder och möjliggörande åtgärder överlag, samt analysera varför det är mindre vanligt med odeklarerat arbete i somliga medlemsstater och regioner än i andra.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Anta icke-bindande riktlinjer för inspektörer, anvisningar om god praxis och gemensamma principer för inspektioner i syfte att motverka odeklarerat arbete.

d) Utveckla icke-bindande riktlinjer för inspektörer, anvisningar om god praxis och gemensamma principer för inspektioner i syfte att motverka odeklarerat arbete.

Motivering

Här har vissa inslag i rådets utkast till allmän riktlinje tagits med, med förtydligande om vad slags samarbete det rör sig om.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) Undersöka olika sätt att förbättra datadelningen i enlighet med unionens bestämmelser om dataskydd, bland annat möjligheten att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

f) Undersöka och föreslå olika sätt att utveckla ett pålitligt och ändamålsenligt system för snabbt informationsutbyte och att förbättra datadelningen i enlighet med unionens bestämmelser om dataskydd, bland annat möjligheten att använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI), vilket inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/20121a, och systemet för elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter (EESSI).

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut 2008/49/EG (IMI-förordningen) (EUT L 316, 14.11.2012, s.1).

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h) Anordna ömsesidiga utvärderingar för att följa medlemsstaternas framsteg när det gäller att motverka odeklarerat arbete och stödja genomförandet av de landsspecifika rekommendationer om att motverka eller förebygga odeklarerat arbete som antas av rådet.

h) Anordna ömsesidiga utvärderingar för att följa medlemsstaternas framsteg när det gäller att motverka odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  30

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska se till att kommissionen får en förteckning med kontaktuppgifter till alla tillsynsmyndigheter som deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete.

3. Medlemsstaterna ska se till att kommissionen får en förteckning med kontaktuppgifter till alla berörda myndigheter som deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  31

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska samordna forumets arbete och fungera som ordförande för dess möten.

1. Kommissionen ska främja och underlätta forumets arbete och fungera som ordförande för dess möten.

Ändringsförslag  32

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Kommissionen ska offentliggöra en årlig verksamhetsberättelse om forumets arbete.

Ändringsförslag  33

Förslag till beslut

Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Forumet ska, när det är möjligt, undvika att arbete som redan gjorts av dessa organ görs på nytt och i stället samordna med dem om delning av information.

Ändringsförslag  34

Förslag till beslut

Artikel 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

De sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska fastställas inom ramen för programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), vars årliga anslag ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen.

De sammanlagda medlen för genomförandet av detta beslut ska fastställas inom ramen för programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI), vars årliga anslag ska godkännas av budgetmyndigheten inom budgetramen. Kommissionen ska se till att EaSIs ekonomiska resurser används öppet och ändamålsenligt.

Ändringsförslag  35

Förslag till beslut

Artikel 11a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 11a

 

Försvar av rättigheter

 

Personer som uppmärksamgör forumet på fall av odeklarerat arbete, direkt eller via nationella tillsynsmyndigheter eller forumets observatörer, ska skyddas mot all ogynnsam behandling från sina arbetsgivares sida.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Referensnummer

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

16.4.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

16.4.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Dennis de Jong

17.7.2014

Behandling i utskott

4.12.2014

21.1.2015

 

 

Antagande

22.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

23

14

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Eduard-Raul Hellvig, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Jiří Maštálka, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Emma McClarkin, Roberta Metsola, Marc Tarabella


YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (22.1.2015)

till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

(COM(2014)0221 – C7‑0144/2014 – 2014/0124(COD))

Föredragande av yttrande: Kostadinka Kuneva

KORTFATTAD MOTIVERING

Aldrig förut har frågan om anständigt arbete varit så viktig som nu under de senaste åren. Därför är det särskilt viktigt att förebygga odeklarerat arbete, som har en direkt koppling till otrygghet. I sin resolution av den 14 januari 2014 uppmanade Europaparlamentet till utökat samarbete mellan yrkesinspektionerna och en utökad roll för dem, för att motverka odeklarerat arbete, och föredraganden välkomnar kommissionens förslag i dess nuvarande utformning. Odeklarerat arbete är till särskilt stor skada och blir alltmer utbrett under den nuvarande krisen, eftersom åtstramningsåtgärder kan leda till att den dolda ekonomin ökar i omfång. Ännu mera oroväckande är det att arbetstagare ofta går med på odeklarerat arbete, eftersom detta är deras enda möjlighet att få högre löner – utan att det nödvändigtvis går att leva på dem. Om det togs ett samordnat grepp på EU-nivå för att man skulle förstå orsakerna till informellt arbete och bekämpa det, då skulle detta i slutänden kunna bidra till att stärka arbetstagarnas rättigheter och arbetarskyddet, förbättra finansieringen av social trygghet och stärka arbetsnormerna. Kvinnor är emellertid fortfarande underrepresenterade på de europeiska arbetsmarknaderna och därför bör alla förslag som är avsedda att bidra till uppnåendet av det övergripande målet om 75 procents sysselsättning fram till 2020 och ännu mer till uppnåendet av det mål om full sysselsättning som fastställs i artikel 3.3 i EU-fördraget även syfta till att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor i fråga om deltagande på arbetsmarknaden. Förbättrad sysselsättning för kvinnor är avgörande för att kvinnor fritt ska kunna arbeta under trygga och värdiga betingelser där de kan sörja för sina barns uppehälle, och en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Visserligen arbetar färre kvinnor inom sådana branscher som traditionellt har rykte om sig för odeklarerat arbete, såsom byggbranschen eller reparations- och renoveringsbranschen, men kvinnor lär ofta ha sämre arbetsvillkor inom odeklarerat arbete och denna fråga bör därför tas upp av EU-forumet. Det finns inte särskilt mycket uppgifter att tillgå om det odeklarerade arbetets art runtom i EU, i motsats till vad man vet om storleken på den informella ekonomin, men man tror att kvinnors odeklarerade arbete oftare har sin upprinnelse i att de inte kan gå över till den formella ekonomin. Dessutom tror man att kvinnors odeklarerade arbete har en mera stadigvarande karaktär än männens. Särskilt svårt att det att övervaka det arbete som görs av kvinnor i privata hushåll, till exempel i form av städning, barnpassning eller omvårdnad av äldre personer och detta arbete är ofta otryggt, undervärderat och odeklarerat.

I en Eurobarometerundersökning som offentliggjordes 2014 visade det sig att löneklyftan mellan könen är ett faktum inom odeklarerat arbete, i och med att medianinkomsten där utgör 231 euro för kvinnor, jämfört med 402 euro för män. I 19 procent av fallen hävdade kvinnorna att huvudorsaken till deras odeklarerade arbete var att de inte hade någon annan inkomstkälla, medan motsvarande andel bland männen uppgick till 12 procent. Kvinnorna berättade att ”svarta löner” stod för sammanlagt 45 procent av deras inkomster, medan motsvarande andel för männen är bara 29 procent.

I fråga om kommissionens förslag påpekar föredraganden att definitionen av odeklarerat arbete som ”varje betald verksamhet som till sin art inte är lagstridig men som inte anmälts till myndigheterna, med beaktande av de skillnader som förekommer i medlemsstaternas kontrollsystem” stammar från 1998 och i sin nuvarande utformning knappast kan tjäna som en funktionsduglig grund för EU-forumet. För att korrekt åtgärda situationen för alla berörda arbetstagare, bör forumet prioritera att anpassa denna definition till den verklighet som råder i medlemsstaterna.

När det gäller jämställdhetsperspektivet har föredraganden ytterligare identifierat följande tre prioriteringar:

1.   Eftersom det finns så många olika former av odeklarerat arbete inom Europeiska unionen, med olika arbetstagare som har olika profiler, behövs det olika grepp på problematiken från medlemsstaternas sida och dessutom blir det svårt att i praktiken övervaka odeklarerat arbete på EU-nivå. EU-forumet bör erbjuda utrymme för utveckling av en samsyn på odeklarerat arbete, med särskild hänsyn ägnad åt de mest utsatta grupperna, såsom kvinnor med odeklarerat arbete, samt åt att det används lämpliga indikatorer.

2.   För att denna samsyn och dessa indikatorer ska utvecklas är det viktigt att Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) får medverka i EU-forumet för att dess arbete ska bli till nytta för jämställdheten.

3.   Fastän EU-forumet är avsett för tillsynsmyndigheter bör man inte bortse från de faktiska behoven hos och konsekvenserna för dem som utför odeklarerat arbete och de berörda myndigheterna bör ägna tillräcklig uppmärksamhet åt deras arbetsvillkor samt åt en arbetsmarknad med plats för alla.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) Odeklarerat arbete tar sig olika uttryck från land till land, beroende på bland annat det ekonomiska, administrativa, finansiella och sociala sammanhanget och på i vad mån arbetstagare och arbetsgivare har intresse av odeklarerat arbete, och det får oproportionerliga konsekvenser för vissa befolkningsgrupper, till exempel utgående från faktorer som kön eller ställning som invandrare. Hushållsarbete, som huvudsakligen utförs av kvinnor, utgör en särskild utmaning, eftersom arbetet är atypiskt och osynligt. Det behövs en mångfasetterad och skräddarsydd uppsättning av strategier och tillvägagångssätt för att man ska komma åt det odeklarerade arbetet i alla dess former.

Motivering

Hushållsarbete och arbete inom vårdbranschen är ofta oreglerat och utförs av kvinnor. För denna grupp av arbetstagare med odeklarerat arbete skulle det kunna bli viktigt med utbyte av bästa praxis inom forumet, eftersom strategierna, såsom erkännande av deras kvalifikationer eller åtgärder mot diskriminering, är mångskiftande och situationsspecifika.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 7b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b) Fördjupat samarbete mellan medlemsstaterna gör det inte bara möjligt att ta itu med problemet ur skattesynpunkt, utan kommer också att möjliggöra utbyte av bästa praxis i fråga om socialt skydd såsom pensionsrätter och tillgång till hälso- och sjukvård, inbegripet för de grupper av odeklarerade arbetstagare som befinner sig i en särskilt utsatt situation eller som utför arbete som inte ens betraktas som odeklarerat i alla medlemsstater, till exempel informell barnomsorg eller vård av äldre släktingar som ges i nära familjenätverk, framför allt av kvinnor.

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8) Medlemsstaterna har infört en rad olika strategier och åtgärder mot odeklarerat arbete. De har dessutom slutit bilaterala avtal och genomfört multilaterala projekt som rör vissa aspekter av odeklarerat arbete. Forumet kommer inte att hindra tillämpningen av bilaterala avtal eller överenskommelser om administrativt samarbete.

(8) Medlemsstaterna har infört en rad olika strategier och åtgärder mot olika former av odeklarerat arbete. De har dessutom slutit bilaterala avtal och genomfört multilaterala projekt som rör vissa aspekter av odeklarerat arbete. Medlemsstaterna anmodas också att ansluta sig till de relevanta ILO-konventionerna såsom konventionen om arbetsinspektion (nr 81) och konventionen om anständiga arbetsvillkor för hushållsanställda (nr 189). Forumet bör bistå medlemsstaternas åtgärder och bidra till att förbättra anslutningen till och tillämpningen av sådana avtal.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10) Att stärka medlemsstaternas samarbete på EU-nivå är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete.

(10) Att stärka medlemsstaternas samarbete på EU-nivå är nödvändigt för att medlemsstaterna ska kunna vidta mer ändamålsenliga och resurseffektiva åtgärder för att förebygga och motverka odeklarerat arbete, med beaktande av skillnaderna mellan könen.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Forumet bör använda alla relevanta informationskällor, särskilt undersökningar, bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna och multilaterala samarbetsprojekt samt skapa synergieffekter mellan befintliga instrument och strukturer på EU-nivå för att se till att dessa åtgärder får en så stark avskräckande eller förebyggande effekt som möjligt. Den operativa samordningen av medlemsstaternas insatser kan ske i form av gemensamma utbildningar, ömsesidiga utvärderingar och lösningar för datadelning. EU-kampanjer eller gemensamma strategier kan öka medvetenheten om odeklarerat arbete.

(12) Forumet bör använda alla relevanta informationskällor, särskilt undersökningar, bland dem undersökningar gjorda av unionens relevanta organ, såsom Europeiska jämställdhetsinstitutet, i vilka särskilda befolkningsgruppers behov tas upp, bilaterala avtal som slutits mellan medlemsstaterna och multilaterala samarbetsprojekt samt skapa synergieffekter mellan befintliga instrument och strukturer på EU-nivå för att se till att dessa åtgärder får en så stark avskräckande eller förebyggande effekt som möjligt. Den operativa samordningen av medlemsstaternas insatser kan ske i form av gemensamma utbildningar, ömsesidiga utvärderingar och lösningar för datadelning. EU-kampanjer eller gemensamma strategier kan öka medvetenheten om odeklarerat arbete.

Motivering

Medverkan från EIGE:s sida är avgörande för att EU-forumet garanterat ska ha en strategi där jämställdheten integreras i all verksamhet. Att det uppkommer arbetstillfällen inom den formella ekonomin är särskilt viktigt för kvinnor, eftersom de ligger efter när det gäller att uppnå sysselsättningsmålet för Europa 2020-strategin. Förbättrad sysselsättning för kvinnor är avgörande för att kvinnor fritt ska kunna arbeta under trygga och värdiga betingelser, och en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att hantera frågan om odeklarerat arbete på ett heltäckande sätt och med goda resultat behöver en kombination av politiska åtgärder vidtas i medlemsstaterna med stöd av ett strukturerat samarbete mellan berörda myndigheter. Samarbetet bör omfatta alla nationella myndigheter som leder eller deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete.

(14) För att hantera frågan om odeklarerat arbete på ett heltäckande sätt och med goda resultat bör en kombination av jämställdhetsintegrerade politiska åtgärder vidtas i medlemsstaterna, på basis av ett strukturerat samarbete mellan alla berörda organ och aktörer. Samarbetet bör omfatta alla organ och aktörer som leder eller deltar i arbetet med att förebygga och/eller motverka odeklarerat arbete. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt dolda eller undervärderade områden av odeklarerat arbete, till exempel inom hushållssektorn.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Inom forumet bör positiva åtgärder, till exempel skatteincitament och tjänstecheckar, föreslås för att det ska gå lättare för unionsmedborgarna att lagligt anställa arbetstagare och att fullgöra sina skyldigheter som arbetsgivare, även inom sociala sektorer såsom hushållsarbete, städning eller omsorg om barn.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) Forumet bör sörja för medverkan av arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom de sektorer som är särskilt berörda av odeklarerat arbete, och bör samarbeta med relevanta internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och unionens decentraliserade organ, särskilt Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån. Det faktum att Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån deltar i forumets arbete som observatörer innebär inte att deras nuvarande uppdrag utvidgas.

(16) Forumet bör sörja för medverkan av arbetsmarknadens parter på unionsnivå, både branschövergripande och inom de sektorer som är särskilt berörda av odeklarerat arbete, intensifiera den sociala dialogen och samarbeta med relevanta internationella organisationer som Internationella arbetsorganisationen (ILO) och unionens decentraliserade organ, särskilt Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska jämställdhetsinstitutet. Det faktum att Eurofound, Europeiska arbetsmiljöbyrån och Europeiska jämställdhetsinstitutet medverkar i forumets arbete som observatörer eller deltagare innebär inte att deras nuvarande uppdrag utvidgas.

Motivering

Forumet bör också uttryckligen ses som en möjlighet att hjälpa dessa arbetstagare, av vilka många är kvinnor och sysselsatta särskilt med vårdarbete, att komma in på de reguljära arbetsmarknaderna. Medverkan från EIGE:s sida är avgörande för att EU-forumet garanterat ska ha en strategi där jämställdheten integreras i all verksamhet. Att det uppkommer arbetstillfällen inom den formella ekonomin är särskilt viktigt för kvinnor, eftersom de ligger efter när det gäller att uppnå sysselsättningsmålet för Europa 2020-strategin. Förbättrad sysselsättning för kvinnor är avgörande för att kvinnor fritt ska kunna arbeta under trygga och värdiga betingelser, och en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Forumet kan inrätta arbetsgrupper för att undersöka specifika frågor och bör kunna konsultera personer med särskild kompetens på området.

(19) Forumet kan inrätta arbetsgrupper för att undersöka specifika frågor, såsom målinriktade politiska åtgärder för arbetstagare inom den informella sektorn som är ungdomar, äldre eller kvinnor, och framför allt kvinnor med funktionsnedsättningar och invandrarkvinnor, liksom också orsakerna till odeklarerat arbete, och bör kunna konsultera personer med särskild kompetens på området.

Motivering

Arbete i privata hushåll, bland annat tjänster såsom städning eller omvårdnad om barn och äldre, är ofta oreglerat och utförs av kvinnor. Alltifrån första början av forumets verksamhet bör där finnas en arbetsgrupp för arbetsvillkoren för kvinnor som utför odeklarerat arbete samt konsekvenserna för deras sociala trygghet. Det är också viktigt att forumet utreder vilka återkommande orsaker det finns till att arbetstagare går över till odeklarerat arbete och att medlemsstaterna diskuterar politiska åtgärder mot dessa orsaker.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Forumet ska bestå av

2. Forumet ska bestå av en balanserad representation av

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Företrädare för de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på unionsnivå samt arbetsmarknadens parter inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande.

a) Företrädare för de branschövergripande arbetsmarknadsparterna på unionsnivå samt arbetsmarknadens parter inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande, bland vilka även europeiska kvinnoorganisationer bör ingå.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) En företrädare för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad Eurofound) och en företrädare för Europeiska arbetsmiljöbyrån.

b) En företrädare för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (nedan kallad Eurofound), en företrädare för Europeiska arbetsmiljöbyrån och en företrädare för Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE).

Motivering

Medverkan från EIGE:s sida är avgörande för att EU-forumet garanterat ska ha en strategi där jämställdheten integreras i all verksamhet. Att det uppkommer arbetstillfällen inom den formella ekonomin är särskilt viktigt för kvinnor, eftersom de ligger efter när det gäller att uppnå sysselsättningsmålet för Europa 2020-strategin. Förbättrad sysselsättning för kvinnor är avgörande för att kvinnor fritt ska kunna arbeta under trygga och värdiga betingelser, och en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Forumet ska, i enlighet med artikel 1.1, bidra till bättre efterlevnad av unionslagstiftningen och den nationella lagstiftningen, till att minska förekomsten av odeklarerat arbete och skapa formella arbetstillfällen och på så sätt undvika en försämring av arbetets kvalitet, samt till att främja arbetsmarknadsintegration och social delaktighet genom att

Forumet ska, i enlighet med artikel 1.1, bidra till bättre efterlevnad av unionslagstiftningen och den nationella lagstiftningen, till att minska förekomsten av odeklarerat arbete och skapa formella arbetstillfällen samt till att förbättra övergången från den informella till den formella ekonomin och på så sätt undvika en försämring av arbetets kvalitet, samt till att främja arbetsmarknadsintegration, jämställdhet, lika möjligheter och social delaktighet genom att

Motivering

Det är mycket viktigt att förbättra övergången från den informella till den formella ekonomin, särskilt inom de sektorer där flertalet arbetstagare är kvinnor, till exempel arbete i privata hushåll – städning, barnpassning eller omsorg om äldre eller personer med funktionsnedsättning. Dessa arbeten är inte regulariserade och är ofta otrygga, då de inte omfattas av det sociala skyddsnätet och är odeklarerade.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) öka allmänhetens medvetenhet om hur akut problemet är och uppmana medlemsstaterna att öka sina insatser mot odeklarerat arbete.

c) öka allmänhetens medvetenhet om hur akut problemet är och uppmana medlemsstaterna att öka sina insatser mot odeklarerat arbete, även inom sociala sektorer, som är mindre väldokumenterade och som ofta inte betraktas som sektorer där det förekommer odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Artikel 2 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) förhindra att arbeten inom den formella ekonomin blir informella.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Artikel 3 - punkt 1 - led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa) erbjuda samsyn om odeklarerat arbete genom att anta en tydlig definition av odeklarerat arbete, vilken återspeglar de faktiska förhållandena på arbetsmarknaden.

Motivering

Definitionen av odeklarerat arbete stammar i själva verket från 1998 och kan således inte bidra till en fullständig förståelse av detta fenomen och inte heller till att det åtgärdas så effektivt som möjligt. Att det uppkommer arbetstillfällen inom den formella ekonomin är särskilt viktigt för kvinnor, eftersom de ligger efter när det gäller att uppnå sysselsättningsmålet för Europa 2020-strategin. Förbättrad sysselsättning för kvinnor är avgörande för att kvinnor fritt ska kunna arbeta under trygga och värdiga betingelser, och en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca) föreslå harmoniseringar bland medlemsstaterna, med beaktande av jämställdhetsperspektivet.

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Öka kunskapen om odeklarerat arbete genom att införa gemensamma begrepp och mätverktyg och främja gemensamma jämförande analyser och därmed sammanhängande relevanta indikatorer.

a) Öka kunskapen om odeklarerat arbete genom att införa gemensamma begrepp och mätverktyg och främja gemensamma jämförande analyser och därmed sammanhängande relevanta indikatorer, bland dem också jämställdhets- och åldersrelaterade indikatorer.

Motivering

Det råder könssegregering på arbetsmarknaderna inom EU och kvinnor brukar arbeta exempelvis inom sektorn för vård och omsorg i hemmen. Dessa arbeten är inte bara odeklarerade utan både anställnings- och arbetstiderna brukar också vara kortare och lönerna även minimala. På det här sättet kan dessa kvinnor inte nå fram till ekonomiskt oberoende. Det finns dock inte särskilt mycket uppgifter att tillgå till stöd för en politik som skulle kunna åtgärda denna fråga. Exempelvis råder det brist på uppgifter om invandrarkvinnors ställning.

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Utarbeta verktyg som en kunskapsbank med olika metoder/åtgärder som till exempel bilaterala avtal som används av medlemsstaterna för att förebygga och motverka odeklarerat arbete.

c) Utarbeta ändamålsenliga verktyg som en interaktiv kunskapsbank inom Eurofound med olika metoder/åtgärder som till exempel bilaterala avtal som används av medlemsstaterna för att förebygga och motverka odeklarerat arbete, underlätta övergångar från den informella till den formella ekonomin och positiva åtgärder som uppmuntrar människor att lagligen anställa dem som tidigare haft odeklarerade arbeten.

Motivering

Eurofounds befintliga databas betraktas som ett användbart verktyg. När den omvandlas till en interaktiv kunskapsbank torde den bli ännu mer användbar genom att underlätta utbyte av erfarenheter och god praxis och erbjuda aktuell, objektiv, tillförlitlig och jämförbar information. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att inrätta en kunskapsbank inom Eurofound till stöd för forumet, för att Eurofound ska få en ytterligare uppgift, nämligen att stärka samarbetet kring förebyggandet och motverkandet av odeklarerat arbete.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 1 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Anta icke-bindande riktlinjer för inspektörer, anvisningar om god praxis och gemensamma principer för inspektioner i syfte att motverka odeklarerat arbete.

d) Anta icke-bindande riktlinjer för inspektörer, anvisningar om god praxis och gemensamma principer för inspektioner i syfte att motverka odeklarerat arbete, vilka ska ge en helhetsbild av skillnaderna i arbetsvillkor för kvinnor respektive män.

Motivering

Detta har också förts på tal i Europaparlamentets resolution om effektiva yrkesinspektioner för att förbättra arbetsförhållandena i Europa, där parlamentet påminner om att Europa 2020-strategin lyfter fram vikten av fler kvinnor på arbetsmarknaden.

Ändringsförslag  21

Förslag till beslut

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Forumet kommer i samband med utförandet av sina uppgifter att använda alla relevanta informationskällor, inbegripet undersökningar och multilaterala samarbetsprojekt, och beakta relevanta unionsinstrument och unionsstrukturer samt erfarenheterna av relevanta bilaterala avtal. Forumet kommer att knyta lämpliga samarbetskontakter med Eurofound och Europeiska arbetsmiljöbyrån.

2. Forumet ska i samband med utförandet av sina uppgifter anlägga ett jämställdhetsperspektiv och använda alla relevanta informationskällor, inbegripet undersökningar och multilaterala samarbetsprojekt, och beakta relevanta unionsinstrument och unionsstrukturer samt erfarenheterna av relevanta bilaterala avtal. Forumet ska knyta lämpliga samarbetskontakter med Eurofound, särskilt i samband med Eurofounds nya uppgift att utveckla en interaktiv kunskapsbank, samt med Europeiska arbetsmiljöbyrån och EIGE.

Motivering

Medverkan från EIGE:s sida är avgörande för att EU-forumet garanterat ska ha en strategi där jämställdheten integreras i all verksamhet. Att det uppkommer arbetstillfällen inom den formella ekonomin är särskilt viktigt för kvinnor, eftersom de ligger efter när det gäller att uppnå sysselsättningsmålet för Europa 2020-strategin. Förbättrad sysselsättning för kvinnor är avgörande för att kvinnor fritt ska kunna arbeta under trygga och värdiga betingelser, och en drivkraft för ekonomisk tillväxt.

Ändringsförslag  22

Förslag till beslut

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska utse en gemensam kontaktpunkt som medlem av forumet. Medlemsstaten får även utse en suppleant.

1. Varje medlemsstat ska utse en gemensam kontaktpunkt som medlem av forumet. Medlemsstaten får även utse en suppleant. I vartdera fallet ska hänsyn tas till en jämn könsfördelning.

Ändringsförslag  23

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Företrädare för branschövergripande arbetsmarknadsparter och för arbetsmarknadens parter inom sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande får delta i forumets möten som observatörer i enlighet med de förfaranden som fastställs av deras respektive organisationer.

1. Företrädare för branschövergripande arbetsmarknadsparter och för kvinnoorganisationer som företräder sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande får delta i forumets möten som observatörer i enlighet med de förfaranden som fastställs av deras respektive organisationer.

Ändringsförslag  24

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) högst åtta observatörer som företräder branschövergripande arbetsmarknadsparter (med jämn fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna), och

a) högst åtta observatörer som på ett balanserat sätt företräder branschövergripande arbetsmarknadsparter (med jämn fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna), och

Ändringsförslag  25

Förslag till beslut

Artikel 6 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) högst tio observatörer som företräder arbetsmarknadens parter i sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande (med jämn fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna).

b) högst tio observatörer som på ett balanserat sätt företräder arbetsmarknadens parter i sektorer där odeklarerat arbete är vanligt förekommande (med jämn fördelning mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna).

Ändringsförslag  26

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska samordna forumets arbete och fungera som ordförande för dess möten.

1. Kommissionen ska samordna forumets arbete. Forumets arbete ska organiseras enligt följande:

 

a) Vid varje möte i forumet ska två av dess ledamöter vara ordförande, varvid den ena ska vara en man och den andra en kvinna, och de ska komma från olika medlemsstater.

 

b) Ordförandena ska bistås av två vice ordförande, varvid den ena ska vara en man och den andra en kvinna, och de ska komma från olika medlemsstater.

 

c) Ordförandena och vice ordförandena ska utgöra presidiet.

 

d) Presidiet ska förbereda och organisera forumets arbete i samverkan med kommissionens tjänsteavdelningar, vilka ska fungera som sekretariat.

Ändringsförslag  27

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Ett tvåårigt arbetsprogram med en beskrivning av dess uppgifter i detalj och regelbundna rapporter vartannat år.

b) Ett tvåårigt arbetsprogram med en beskrivning av dess uppgifter i detalj och regelbundna rapporter vartannat år, vilka ska sammanställas med beaktande av jämställdhetsperspektivet.

Ändringsförslag  28

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Inrättandet av arbetsgrupper för att undersöka särskilda frågor i forumets arbetsprogram. Dessa arbetsgrupper ska upplösas så snart som deras uppdrag är utfört.

c) Inrättandet av arbetsgrupper, vilka ska ha en balanserad representation, för att undersöka särskilda frågor i forumets arbetsprogram. Dessa arbetsgrupper ska upplösas så snart som deras uppdrag är utfört.

Ändringsförslag  29

Förslag till beslut

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Experter med särskild kompetens i ett visst aktuellt ämne kan i enskilda fall bjudas in att delta i forumets eller den berörda arbetsgruppens möte, om detta är lämpligt och/eller nödvändigt.

3. Experter med särskild kompetens i ett visst aktuellt ämne eller när ämnet kräver ett tillvägagångssätt där jämställdheten integreras i all verksamhet kan i enskilda fall, förutsatt att dessa experter utvalts i enlighet med principen om en jämn könsfördelning, bjudas in att delta i forumets eller den berörda arbetsgruppens möte, om detta är lämpligt och/eller nödvändigt.

Motivering

Visserligen kan det tänkas att ”jämställdhet” inte i sig utgör en fråga att undersöka för EU-forumet, men jämställdhet kan tas med i behandlingen av andra frågor, om de anses få olika effekter för män och kvinnor. Medverkan från EIGE:s sida skulle kunna garantera att EU-forumet följer en sådan strategi där jämställdheten integreras i all verksamhet.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Referensnummer

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

GD EMPL

16.4.2014

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

FEMM

16.4.2014

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Kostadinka Kuneva

15.9.2014

Behandling i utskott

2.12.2014

 

 

 

Antagande

20.1.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Maria Arena, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Vicky Maeijer, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Jordi Sebastià, Ángela Vallina, Beatrix von Storch, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Izaskun Bilbao Barandica, Biljana Borzan, Linnéa Engström, Rosa Estaràs Ferragut, Mariya Gabriel, Ildikó Gáll-Pelcz, Kostadinka Kuneva, Marc Tarabella

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Rosa D’Amato


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Inrättande av ett europeiskt forum för att förbättra samarbetet när det gäller att förebygga och motverka odeklarerat arbete

Referensnummer

COM(2014)0221 – C7-0144/2014 – 2014/0124(COD)

Framläggande för parlamentet

9.4.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

GD EMPL

16.4.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

16.4.2014

ITRE

16.4.2014

IMCO

16.4.2014

JURI

16.4.2014

 

LIBE

16.4.2014

FEMM

16.4.2014

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

22.7.2014

ITRE

22.7.2014

JURI

3.9.2014

LIBE

15.7.2014

Föredragande

       Utnämning

Georgi Pirinski

15.9.2014

 

 

 

Behandling i utskott

22.7.2014

4.11.2014

1.12.2014

22.1.2015

Antagande

7.5.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

5

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Kostadinka Kuneva, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Karima Delli, Tania González Peñas, Marju Lauristin, Joachim Schuster, Helga Stevens, Ivo Vajgl, Tom Vandenkendelaere

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Jens Nilsson

Ingivande

22.5.2015

Rättsligt meddelande