Διαδικασία : 2014/2245(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 11
CRE 08/09/2015 - 11

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0308

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 356kWORD 383k
27.5.2015
PE 546.892v02-00 A8-0173/2015

σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγητής: Tamás Deutsch

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την έκτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: Προώθηση της ανάπτυξης και της καλής διακυβέρνησης στις περιφέρειες και πόλεις της ΕΕ», της 23ης Ιουλίου 2014 (εφεξής «έκτη έκθεση συνοχής»),

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), ειδικότερα τα άρθρα 4, 162, 174 έως 178 και 349,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (εφεξής «ο κανονισμός περί κοινών διατάξεων»)(1),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006(2),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(3),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τις ειδικές διατάξεις για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας(4),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (EΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των ομίλων(5),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1300/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1084/2006 του Συμβουλίου(6),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(7),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(8),

–       έχοντας υπόψη την «Εδαφική Ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 - Προς μια Ευρώπη έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς, με ποικίλες περιφέρειες» όπως συμφωνήθηκε στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, η οποία διεξήχθη στις 19 Μαΐου 2011 στην πόλη Γκέντελε (Gödöllő) της Ουγγαρίας,

–       έχοντας υπόψη την όγδοη έκθεση προόδου της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή με τίτλο «Η περιφερειακή και αστική διάσταση της κρίσης», της 26ης Ιουνίου 2013,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Ιανουαρίου 2014 με θέμα «Ευφυής εξειδίκευση: δικτύωση κέντρων αριστείας για μια αποτελεσματική πολιτική συνοχής»(9),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του της 14ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την ετοιμότητα των κρατών μελών της ΕΕ για μια αποτελεσματική και έγκαιρη έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής(10),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την 7η και την 8η έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική συνοχής της ΕΕ και τη στρατηγική έκθεση του 2013 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013(11),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάπτυξη του δυναμικού των εξόχως απόκεντρων περιοχών μέσω της δημιουργίας συνεργειών μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και των άλλων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020(13),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Ένα πλαίσιο για τη νέα γενιά καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων – οι ενωσιακές πλατφόρμες ιδίων κεφαλαίων και χρέους» (COM(2011) 0662),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014) 0903),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Ιανουαρίου 2015 με τίτλο «Αξιοποίηση στο έπακρο της ελαστικότητας στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης» (COM(2015) 0012),

–       έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Χρηματοπιστωτικά μέσα για τις ΜΜΕ συγχρηματοδοτηθέντα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» (ειδική έκθεση αριθ. 2/2012),

–       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων (Συνοχής) στις 19 Νοεμβρίου 2014,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών, της 3ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή(14),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 21ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – 'Έκτη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή: επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη(15),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 9ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2015 (COM(2015)0116),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Ιανουαρίου 2015 με τίτλο «Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 στον γενικό προϋπολογισμό του 2015» COM(2015)0016),

–       έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του 2013 σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - καταπολέμηση της απάτης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0173/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αδιαμφισβήτητος ο καθοριστικός ρόλος που διαδραματίζει η ενωσιακή πολιτική συνοχής στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των περιφερειών των κρατών μελών και την παροχή στήριξης στη δημιουργία θέσεων εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αντιπροσωπεύει τη βασική επενδυτική πολιτική ενωσιακής κλίμακας στην πραγματική οικονομία και αποτελεί καθιερωμένο εργαλείο για την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ, με προϋπολογισμό άνω των 350 δισ. EUR για την περίοδο έως το 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, η πολιτική συνοχής αποδεικνύεται βασικό εργαλείο για τη διατήρηση του επιπέδου των επενδύσεων σε διάφορα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μερικά κράτη μέλη αποτελεί την κύρια πηγή δημόσιων επενδύσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο απτός και ορατός χαρακτήρας των αποτελεσμάτων της πολιτικής συνοχής έχει επιβεβαιωθεί από πολλές διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2013 δείχνουν τη μακροχρόνια ανεργία στην Ένωση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1% του εργατικού δυναμικού· ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει σοβαρές για επιπτώσεις για τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μπορεί να μετατραπεί σε διαρθρωτική, ιδίως σε απόκεντρες περιφέρειες·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκε πτώση της τάξης του 15% στις δημόσιες δαπάνες της Ένωσης σε πραγματικούς όρους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλουν επαρκώς στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως του βασικού στόχου για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% έως το 2020, του στόχου για μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια, καθώς και τον στόχο για περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της έχουν εξελιχθεί με τον χρόνο, με γνώμονα τις νέες απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση, καθώς και ότι η ίδια η πολιτική συνοχής έχει συνδεθεί στενότερα με τη συνολική πολιτική ατζέντα της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι ο αρχικός ρόλος που είχε η πολιτική συνοχής – η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, και ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες και τις πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες – πρέπει να ενδυναμωθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται απλώς ένα μέσο για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και άλλων αναπτυξιακών στρατηγικών της ΕΕ αλλά πρέπει να θεωρείται και ως επενδυτική πολιτική στις περιφέρειες·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την έκτη έκθεση συνοχής, η οικονομική κρίση είχε αρνητικό αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη τάση γεφύρωσης των περιφερειακών ανισοτήτων και, παρόλο που διαπιστώθηκαν ορισμένες θετικές τάσεις, στην έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού οι ανισότητες μεταξύ των διαφόρων ειδών περιφερειών εξακολουθούν να είναι μεγάλες·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μέσω της θεματικής συγκέντρωσης, οι πόροι που διατίθενται για την πολιτική συνοχής προορίζονται για έναν περιορισμένο αριθμό στρατηγικών στόχων με δυνατότητες ενίσχυσης της ανάπτυξης, δημιουργίας θέσεων εργασίας, κοινωνικής ένταξης, περιβαλλοντικής και κλιματικής αλλαγής·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι χωρίς χρηστή διακυβέρνηση είναι αδύνατο να επιτευχθούν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης και περιφερειακής οικονομικής σύγκλισης δεδομένης της ανάγκης για αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των εταίρων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και με γνώμονα την αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα επιχειρησιακά προγράμματα αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την καθοδήγηση των επενδύσεων στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14, 16 και 29 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, με ένα χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και έγκρισή τους, σύμφωνα με το οποίο οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα έπρεπε να έχουν εγκριθεί έως το τέλος Αυγούστου 2014 και τα επιχειρησιακά προγράμματα έως το τέλος Ιανουαρίου 2015, το αργότερο·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η άτυπη σύνοδος υπουργών στο Γκέντελε (Gödöllő) της Ουγγαρίας το 2011 έχει ζητήσει από τις διαδοχικές προεδρίες του Συμβουλίου για τα έτη 2015 και 2016 να αξιολογήσουν και να εξετάσουν εάν η εδαφική ατζέντα της ΕΕ 2020 θα πρέπει να επανεξετασθεί, λαμβάνοντας υπόψη το πώς λειτουργεί στην πράξη, και κατόπιν να προωθήσουν ενδεχομένως την όποια επανεξέταση·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ, τα κράτη μέλη ασκούν και συντονίζουν την οικονομική τους πολιτική με σκοπό να επιτυγχάνουν τους στόχους της συνολικής αρμονικής ανάπτυξης και της ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και ότι το νέο Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη θα συμβάλει επίσης στην επίτευξη αυτών των στόχων·

Επιτεύγματα και προκλήσεις της πολιτικής συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης (περίοδος προγραμματισμού 2007-2013)

1.      υπογραμμίζει ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύει στη μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητάς τους, στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020· υπογραμμίζει ότι, παρά τις δυσκολίες συγχρηματοδότησης που αντιμετωπίζουν ορισμένα κράτη μέλη και περιφέρειες, οι επενδύσεις από την πολιτική συνοχής έχουν μετριάσει σημαντικά τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχουν παράσχει σταθερότητα σε περιφέρειες εξασφαλίζοντας τη ροή της χρηματοδότησης όταν οι σε εθνική και περιφερειακή κλίμακα δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν απότομα· υπογραμμίζει ότι η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής αντιστοιχούσε σε ποσοστό 21 % των δημοσίων επενδύσεων στην ΕΕ συνολικά και σε ποσοστό 57 % στις χώρες συνοχής·

2.      τονίζει ότι η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει ότι μπορεί να αποτελεί άμεση αντίδραση με ευέλικτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κενού επενδύσεων για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, για παράδειγμα μειώνοντας την εθνική συγχρηματοδότηση και προβαίνοντας σε πρόσθετες προκαταβολικές πληρωμές, καθώς και ανακατευθύνοντας 13% της συνολικής χρηματοδότησης (45 δισ. EUR) προς στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης με άμεσα αποτελέσματα· ως εκ τούτου, θεωρεί απαραίτητη τη διενέργεια μιας ουσιαστικής και ενδελεχούς ενδιάμεσης αναθεώρησης που θα επιτρέψει τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και των ποσοστών συγχρηματοδότησης εφόσον αλλάξουν οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες των κρατών μελών ή ορισμένων περιφερειών·

3.      υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τον στόχο της προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ)·

4.      επικροτεί την πρόσφατη μεταρρύθμιση της πολιτικής συνοχής με σκοπό την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, βάσει ενός συνεκτικού στρατηγικού πλαισίου για τα έτη 2014-2020 με σαφείς στόχους και κίνητρα για όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες, και ιδίως τις κυριότερες αρχές, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα της εφαρμογής του νέου νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής, εστιάζοντας κυρίως στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων και αποτελεσμάτων· καλεί όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες να θεσπίσουν επαρκώς λειτουργικούς μηχανισμούς πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και συντονισμού για τη διασφάλιση της συνοχής μεταξύ των προγραμμάτων και της στήριξης στη στρατηγική Ευρώπη 2020 και στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις·

5.      τονίζει ότι ένα σταθερό δημοσιονομικό και οικονομικό – καθώς και ρυθμιστικό, διοικητικό και θεσμικό – περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής συνοχής αλλά δεν πρέπει να προδικάζει την επίτευξη των στόχων και των σκοπών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναστολή πληρωμών, που προβλέπεται στο άρθρο 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, θα μπορούσε να υπονομεύσει την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020· υπογραμμίζει ότι, για να επιτευχθούν τόσο οι στόχοι της συνοχής όσο και της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η πολιτική πρέπει να ευθυγραμμίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο με τις τομεακές πολιτικές και να επιτυγχάνονται συνέργειες με τα άλλα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι σύμφωνα με το άρθρο 175 της ΣΛΕΕ όλες οι οικονομικές πολιτικές επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής·

6.      υπογραμμίζει ότι η βελτίωση της διοικητικής ικανότητας προγραμματισμού, υλοποίησης και αξιολόγησης στα κράτη μέλη αποτελεί βασική προτεραιότητα για να επιτυγχάνονται έγκαιρα και επιτυχή αποτελέσματα στην πολιτική συνοχής·

7.      επισημαίνει ότι, παρά το ότι η πολιτική συνοχής έχει αμβλύνει τον αντίκτυπο της κρίσης, οι περιφερειακές ανισότητες παραμένουν μεγάλες, και ότι ο στόχος της πολιτικής συνοχής για μείωση των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων, με την παροχή ειδικής στήριξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, δεν έχει επιτευχθεί ακόμα παντού·

8.      επισημαίνει ότι, παρά την κρίση και το γεγονός ότι τα τοπικά δημοσιονομικά συστήματα δέχθηκαν μεγάλη πίεση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές αναγκάστηκαν να συνεχίσουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών για πιο προσβάσιμες δημόσιες υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας·

9.      τονίζει τη σημασία της αναβιομηχάνισης της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η βιομηχανική παραγωγή αντιπροσωπεύει μερίδιο τουλάχιστον 20% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ έως το 2020· υπενθυμίζει ως εκ τούτου τη μεγάλη σημασία της προληπτικής στήριξης και ενίσχυσης των αρχών της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της κανονιστικής αξιοπιστίας, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης εντός της Ευρώπης·

Προβλήματα στην εφαρμογή και στις πληρωμές

10.    εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις σημαντικές διαρθρωτικές καθυστερήσεις στην εκκίνηση των περιόδων προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής, που είναι απόρροια της καθυστέρησης στην έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων μέσω της διαδικασίας μεταφοράς· επισημαίνει ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί να αυξήσει την πίεση στις πιστώσεις πληρωμών, ιδίως στα έτη 2017 και 2018 και έτσι να αυξήσει τις ανησυχίες για τη λυπηρή συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα, που ανέρχονται σε περίπου 25 δισ. EUR για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 παρατηρεί ότι παρόλο που -εάν εξεταστεί σε ευρύτερο πλαίσιο- η κατάσταση στον τομέα της συνοχής είναι καλύτερη σε σύγκριση με την ανάπτυξη της υπαίθρου ή την αλιεία, η ανησυχία αυτή παραμένει δεδομένου ότι, για ορισμένα κράτη μέλη, μένει ακόμα να εγκριθεί μεγάλος αριθμός προγραμμάτων· τονίζει ότι αυτές οι καθυστερήσεις ενδέχεται να υπονομεύσουν την αξιοπιστία του προϋπολογισμού της ΕΕ και της πολιτικής συνοχής, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητά της, συνιστώντας πρόκληση για την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να ολοκληρώσουν την υλοποίηση της περιόδου 2007-2013 και να σχεδιάζουν αποτελεσματικά και να αξιοποιούν τους πόρους από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) για την περίοδο 2014-2020· χαιρετίζει τις πρόσφατες προσπάθειες των κρατών μελών και της Επιτροπής σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά καλεί την Επιτροπή να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει την έγκριση, χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, όλων των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων, δεδομένου ότι έχει ήδη εγκριθεί από το Κοινοβούλιο η αναθεώτηση του ΠΔΠ που είναι αναγκαία για τη χρήση των αναξιοποίητων πόρων του 2014, καθώς και το συνοδευτικό σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού·

11.    υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα της συσσώρευσης ανεξόφλητων πληρωμών επηρεάζει την πολιτική συνοχής περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα πολιτικής της ΕΕ, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 24,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2014 για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2007-2013, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 5,6 % σε σχέση με το 2013· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την κάλυψη των εν λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει πρωτίστως τους μικρότερους και πλέον ευάλωτους δικαιούχους της πολιτικής συνοχής, όπως οι ΜΜΕ, οι ΜΚΟ και οι σύλλογοι, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητάς τους να προχρηματοδοτούν τις δαπάνες·

12.    εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών, ιδίως στην πολιτική συνοχής, στο τέλος του έτους στο διαρθρωτικό επίπεδό του κατά τη διάρκεια του ΠΔΠ, όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση που συνοδεύει τη δημοσιονομική συμφωνία του 2015, και σημειώνει το έγγραφο της Επιτροπής « Στοιχεία σχεδίου για την επαναφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ σε βιώσιμη τροχιά », που του παραδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2015· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να παρουσιάσει σχέδιο πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016· επιπλέον, υπενθυμίζει σε όλα τα θεσμικά όργανα τη δέσμευσή τους να καταλήξουν σε συμφωνία και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή ενός σχεδίου όπως αυτού του 2015 και μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

13.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι με την προτεινόμενη αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ(16), που αφορά τη μεταφορά 11,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για το σύνολο του τομέα 1β βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού ΠΔΠ, και με τη μεταφορά(17) 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, αποφεύγεται η ακύρωση των εν λόγω πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1β, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το υποκείμενο πρόβλημα των καθυστερήσεων στον προγραμματισμό, ούτε αλλάζει το γεγονός ότι η χρόνια καθυστέρηση της εφαρμογής και οι συστηματικά καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους τελικούς δικαιούχους·

14.    υπογραμμίζει ότι η ως άνω συσσώρευση πληρωμών σε εκκρεμότητα από κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ του τομέα 1β είναι στην πραγματικότητα ο σημαντικότερος άμεσος παράγοντας που θέτει σε κίνδυνο την εφαρμογή της πολιτικής για τη συνοχή, τόσο την προηγούμενη όσο και, πιθανότατα, την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020· επαναλαμβάνει ότι ο αντίκτυπος αυτής της συσσώρευσης γίνεται έντονα αισθητός από τους αρμόδιους για την πολιτική συνοχής παράγοντες επιτόπου, μερικές φορές σε ακραίο βαθμό· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή να καταρτίσει έναν χάρτη πορείας που να προβλέπει ειδικό χρονοδιάγραμμα συγκεκριμένων, βήμα προς βήμα δράσεων πολιτικής, με την υποστήριξη ειδικών δημοσιονομικών μέσων, και τούτο για να μειωθεί και στη συνέχεια να εξαλειφθεί η συσσώρευση πληρωμών· ελπίζει ότι το Συμβούλιο θα συνειδητοποιήσει τελικά τη σοβαρότητα και μη βιωσιμότητα της κατάστασης και θα είναι έτοιμο να συμβάλει ενεργά για την εξεύρεση μόνιμης λύσης στο πρόβλημα· είναι πεπεισμένο ότι πρωταρχικός στόχος αυτών των δράσεων πρέπει να είναι η αισθητή μείωση αυτής της συσσώρευσης εντός του έτους 2015·

15.    τονίζει ότι είναι επιτακτικό το να αρχίσει η εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων ευθύς μόλις αυτά εγκριθούν, για να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματα των επενδύσεων, να ενισχυθεί η δημιουργία θέσεων εργασίας, να επιτευχθεί μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγικότητας και να υποστηριχθούν οι κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι της Ένωσης και ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επισπεύσουν την έγκρισή τους, χωρίς τούτο να βλάψει την ποιότητά τους· ζητεί από την Επιτροπή – ενώ θα δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη συνέχισης της καταπολέμησης της απάτης– να αναλύσει όλους τους δυνατούς τρόπους εξορθολογισμού των εσωτερικών της διαδικασιών για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες βάσει των δύο σεναρίων για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω καθυστερήσεις στην έναρξη της εφαρμογής·

16.    ζητεί από την Επιτροπή, δεδομένων των ανωτέρω στοιχείων: να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα που εξετάζει για να διευκολύνει το ταχύτερο δυνατόν την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου ιδίως να αποφευχθούν αποδεσμεύσεις κονδυλίων το 2017, μαζί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα· να εξηγήσει τον αντίκτυπο της καθυστέρησης πληρωμών στην έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων· και να προτείνει λύσεις για να περιορισθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία· ζητεί περαιτέρω από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων να αναλύσει τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας η καθυστερημένη εκκίνηση της πολιτικής συνοχής 2014-2020, και να διατυπώσει συστάσεις με βάση τα διδάγματα που έχουν αντληθεί μέχρι τούδε·

17.    πιστεύει ότι το ΠΔΠ 2014-2020 που προέκυψε από την πρόταση τροποποίησης του κανονισμού ΠΔΠ που υπέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βάσει της οποίας συσσωρεύονται μόνο στο οικονομικό έτος 2015 οι αδιάθετοι πόροι του 2014, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο να αποδεσμευτούν το 2018 τα προγράμματα που δεν εγκρίθηκαν το 2014 και, ως εκ τούτου, δεν ευνοεί την πλήρη αξιοποίηση των πόρων και την αποτελεσματική υποστήριξη των επενδύσεων της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση της στρατηγικής έκθεσης του 2017 που προβλέπεται στο άρθρο 53 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, να προτείνει το συντομότερο δυνατό κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων νομοθετικού χαρακτήρα, ώστε να αποφευχθεί ο εν λόγω κίνδυνος αποδέσμευσης·

18.    ανησυχεί για τη χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 σε ορισμένα κράτη μέλη και προειδοποιεί ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι λόγοι που την προκάλεσαν προκειμένου να μην επαναληφθούν τα ίδια προβλήματα στην επόμενη περίοδο· υπογραμμίζει ότι η διοικητική ικανότητα είναι βασική για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή της πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι η αστάθεια στον δημόσιο τομέα, σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή συντονισμό των πολιτικών, μπορεί να υπονομεύσει την επιτυχή υλοποίηση των προγραμμάτων ΕΔΕΤ και συνιστά απειλή για την αποτελεσματική διαχείριση των πολιτικών συνολικά·

19.    προτείνει ότι κατά την κατάρτιση της επόμενης περιόδου προγραμματισμού θα μπορούσαν οι ρυθμιστικές διατάξεις για τον προγραμματισμό να ενσωματωθούν χωριστά και πριν από τις δημοσιονομικές προτάσεις, αποσυνδέοντας έτσι τις συζητήσεις για το περιεχόμενο και τα χρήματα και παρέχοντας επαρκή χρόνο για τη διεξοδική προετοιμασία των προγραμμάτων· υπενθυμίζει πως παρόλο που οι ρυθμιστικές διατάξεις είναι πολύ αναλυτικές, δεν θα πρόσφεραν πλήρη διαβεβαίωση στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες και μπορεί να αποτελούν πηγή για διαφορετικές ερμηνείες· παρατηρεί ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για την απλοποίηση των ρυθμιστικών διατάξεων·

20.    ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει προσεκτικά τις περιπτώσεις δημοσιονομικής διόρθωσης ή αναστολής πληρωμών, λαμβάνοντας υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση·

Η πολιτική συνοχής στο επίκεντρο των έξυπνων, βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς επενδύσεων για την περίοδο 2014-2020

21.    επαναλαμβάνει τον αρχικό ρόλο που διαδραματίζει η πολιτική συνοχής στην προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, παρέχοντας ιδιαίτερη στήριξη στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· υπογραμμίζει ότι από τη φύση της και τον αρχικό της σχεδιασμό, όπως ορίζεται στη Συνθήκη, η πολιτική συνοχής προορίζεται να συμβάλλει στους στόχους της Ένωσης, ειδικότερα στους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020 για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, καθώς και τον θεμελιώδη στόχο της Συνθήκης για ενίσχυση της εδαφικής συνοχής·

22.    χαιρετίζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και την εν δυνάμει μόχλευση από αυτό· υπογραμμίζει ότι κύριος στόχος του ΕΤΣΕ πρέπει να είναι να εξασφαλιστεί οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και ότι, ως εκ τούτου, πρέπει να ωφελούνται όλες οι περιφέρειες της ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η προσθετικότητα των πόρων του ΕΤΣΕ -και, κατά συνέπεια, η προσθετικότητα και η συνεργία μεταξύ αυτού και των ΕΔΕΤ- και, στο ίδιο πνεύμα, συνιστά στα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη της Οικονομίας το 2008, ειδικότερα όσον αφορά τις έξυπνες επενδύσεις·

23.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ενισχυμένο συντονισμό και συνεκτικότητα ανάμεσα σε όλες τις επενδυτικές και αναπτυξιακές πολιτικές της ΕΕ, και ιδίως την πολιτική συνοχής, καθώς και μεταξύ των ΕΔΕΤ, άλλων ταμείων της ΕΕ και των εθνικών και περιφερειακών μηχανισμών χρηματοδότησης, ώστε να εξασφαλίζεται συμπληρωματικότητα και αυξημένες συνέργειες, να αποφεύγονται οι αλληλοκαλύψεις και η διπλή στήριξη και να εξασφαλίζεται υψηλή προστιθέμενη αξία της ενωσιακής χρηματοδότησης· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τις συνέργειες στις επικείμενες εκθέσεις συνοχής· προτείνει η υλοποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου της ΕΕ να αξιοποιεί τις εμπειρίες των τριών κοινών πρωτοβουλιών JEREMIE, JESSICA και JASMINE, που επέφεραν αύξηση στην αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων από 1,2 δισ. EUR την περίοδο 2000-2006 σε 8,4 δισ. EUR την περίοδο 2007-2012· ζητεί να διενεργηθεί λεπτομερής και ενδελεχής ανάλυση σε διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

24.    υπογραμμίζει ότι η νομοθεσία της πολιτικής συνοχής προβλέπει την εκτεταμένη χρήση χρηματοδοτικών μέσων, με σκοπό να διπλασιασθεί η συνεισφορά τους σε περίπου 25-30 δισεκατομμύρια EUR την περίοδο 2014-2020, χάρις στην επέκταση του θεματικού τους πεδίου και την παροχή μεγαλύτερη ευελιξία στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες· υπογραμμίζει τον ρόλο των χρηματοδοτικών μέσων στην κινητοποίηση πρόσθετων δημόσιων ή ιδιωτικών κοινών επενδύσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αστοχίες της αγοράς, σύμφωνα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020 και με τις προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής· υποστηρίζει ειδικότερα την επιμερισμένου κινδύνου πρωτοβουλία για τις ΜΜΕ και καλεί την Επιτροπή να καταβάλει πάσα προσπάθεια για να καταστήσει τα χρηματοδοτικά μέσα εύχρηστα και δελεαστικά για τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες, εξασφαλίζοντας έτσι τον διπλασιασμό των συνεισφορών σε χρηματοδοτικά μέσα και την εδραίωση του ότι οι ενδιαφερόμενοι κύκλοι συμφερόντων ενστερνίζονται αυτόν τον στόχο· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστούν η διαφάνεια, η λογοδοσία και ο έλεγχος για τα χρηματοδοτικά μέσα που περιλαμβάνουν χρήματα της ΕΕ·

25.    προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει να υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής· τονίζει ότι ο αναπροσανατολισμός των διαρθρωτικών ταμείων θα ήταν αντιπαραγωγικός και δεν μπορεί, ως εκ τούτου, να γίνει αποδεκτός καθώς θα έθετε την αποτελεσματικότητά τους –και την ανάπτυξη των περιφερειών– σε κίνδυνο· επισημαίνει ότι οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις προς τα κράτη μέλη που έχουν συμφωνηθεί βάσει του τομέα 1β του ΠΔΠ 2014-2020 δεν μπορούν να τροποποιηθούν για τους σκοπούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων· τονίζει ότι η αντικατάσταση των επιχορηγήσεων με δάνεια, ίδια κεφάλαια ή εγγυήσεις, ενώ έχει ορισμένα πλεονεκτήματα, πρέπει να εκτελεσθεί με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις περιφερειακές ανισότητες και την ποικιλομορφία των πρακτικών και εμπειριών μεταξύ των περιφερειών σχετικά με τη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων· επισημαίνει ότι οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από τόνωση των επενδύσεων έχουν συχνά χαμηλές ικανότητες διοίκησης και απορρόφησης·

26.    προειδοποιεί ότι η ευελιξία που παρέχεται κατά την επιλογή έργων εντός του ΕΤΣΕ δημιουργεί τον κίνδυνο να κατευθύνονται οι επενδύσεις στα πιο ανεπτυγμένα κράτη μέλη, υπονομεύοντας την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά τη σχέση μεταξύ ΕΤΣΕ και ΕΔΕΤ·

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσανατολισμός των επιδόσεων για την πολιτική συνοχής 2014-2020

27.    τονίζει τη σπουδαιότητα όλων των μέτρων που αποσκοπούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, της απλούστευσης, της αποδοτικότητας και του προσανατολισμού της πολιτικής συνοχής στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, στοιχεία που θα διασφαλίσουν τη μετάβαση από τα κριτήρια απορρόφησης των κονδυλίων προς την ποιότητα των δαπανών και την υψηλή προστιθέμενη αξία των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων· προτείνει στο πλαίσιο αυτό να πραγματοποιηθούν τεχνικές προσαρμογές στους σχετικούς κανονισμούς ΕΔΕΤ·

28.    χαιρετίζει τη μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση της στήριξης επενδύσεων σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη που αποβλέπουν στην προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και τον περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και σε ενισχυμένη εστίαση στα αποτελέσματα και στη μετρησιμότητα όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή· διατηρεί ταυτόχρονα την απαίτηση για μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις περιφέρειες, ανάλογα με τις τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες, ειδικά στο πλαίσιο της δεινής κρίσης, έτσι ώστε να μειωθούν τα αναπτυξιακά χάσματα ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες της Ένωσης· ζητεί μια ουσιαστικά ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση για τη στόχευση προγραμμάτων και έργων που ανταποκρίνονται στις επιτόπου ανάγκες·

29.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν συνοχή μεταξύ των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων με σκοπό την επαρκή κάλυψη των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και την πλήρη ευθυγράμμιση με τις διαδικασίες οικονομικής διακυβέρνησης, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο πρώιμου επαναπρογραμματισμού·

30.    υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αρχική αντίθεση του Κοινοβουλίου και τονίζει την ευθύνη του για πλήρη συμμετοχή, έλεγχο και εποπτεία ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να παράσχουν πλήρη, διαφανή και έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τα κριτήρια και όλη τη διαδικασία που θα μπορούσε να επιφέρει ο επαναπρογραμματισμός και η αναστολή υποχρεώσεων ή πληρωμών των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 15 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων· επισημαίνει ότι η απόφαση για αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή πληρωμών θα πρέπει να αποτελεί έσχατη λύση, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι υπόλοιπες επιλογές και αφού έχουν εκτιμηθεί οι πιθανές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας, καθώς η αναστολή των αναλήψεων υποχρεώσεων ή των πληρωμών θα μπορούσε να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής συνολικά· θεωρεί ότι στόχος της μακροοικονομικής αιρεσιμότητας πρέπει να είναι η επίτευξη περισσότερο βιώσιμης και αποτελεσματικής πολιτικής συνοχής και απορρίπτει την ιδέα να τιμωρούνται οι περιφέρειες, οι περιοχές ή/και οι πολίτες για μακροοικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται από τις εθνικές κυβερνήσεις· εφιστά την προσοχή στον σημαντικό διοικητικό φόρτο που ενδέχεται να προκαλέσει ο επαναπρογραμματισμός των ταμείων υπενθυμίζει ότι πρόταση επαναπρογραμματισμού που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού απαιτεί προηγούμενη διαβούλευση με τη σχετική επιτροπή παρακολούθησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3 του ίδιου κανονισμού·

31.    επισημαίνει ότι οι παρατυπίες πηγάζουν σε σημαντικό βαθμό από περίπλοκες απαιτήσεις και ρυθμίσεις· τονίζει ότι ο αριθμός των παρατυπιών κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων συνοχής θα μπορούσε να μειωθεί με την απλούστευση της διαχείρισης και των διαδικασιών, με ταχεία μεταφορά των προσφάτως εγκεκριμένων σχετικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, καθώς και με ενίσχυση των διοικητικών δυνατοτήτων, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες· τονίζει, κατά συνέπεια, την ανάγκη για ελαχιστοποίηση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους κατά τις επαληθεύσεις που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η δέουσα χρήση των πιστώσεων του ΕΤΣΕ, καθώς και την ανάγκη προσπαθειών για βελτιστοποίηση και την περαιτέρω ευελιξία των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, εστιάζοντας περισσότερο στην εκτίμηση των κινδύνων και την ορθή κατανομή των αρμοδιοτήτων όλων των αρχών, χωρίς παράλληλα να υπονομεύεται η θέσπιση διαδικασιών ενισχυμένου ελέγχου προκειμένου να προλαμβάνονται πιο αποτελεσματικά οι παρατυπίες και, κατά συνέπεια, να αποφεύγονται οι δημοσιονομικές διορθώσεις, καθώς και οι διακοπές και οι αναστολές των πληρωμών· ανησυχεί για τα χαμηλά ποσοστά εκταμίευσης χρηματοδοτικών μέσων προς τους δικαιούχους, δεδομένου ιδίως του στόχου να αυξηθεί η χρήση αυτών των μέσων· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη, τις διαχειριστικές αρχές και τους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται με αυτά τα χρηματοδοτικά μέσα να κάνουν πλήρη χρήση της τεχνικής βοήθειας που παρέχεται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων -της τεχνικής συμβουλευτικής πλατφόρμας (FI-TAP) και της υπηρεσίας fi-compass·

Απασχόληση, ΜΜΕ, νεολαία και εκπαίδευση

32.    τονίζει ότι τα ΕΔΕΤ θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην ανατροπή των αρνητικών κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης και ότι, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση την οποία παρέχει ο πολυταμειακός προγραμματισμός, με αποτελεσματικότερο συντονισμό και μεγαλύτερη ευελιξία των ταμείων, που καθιστά δυνατή την καλύτερη εκμετάλλευση των συνεργιών ειδικότερα μεταξύ ΕΚΤ και ΕΤΠΑ· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ δεν μπορούν να παραγάγουν βέλτιστα αποτελέσματα εάν δεν υπάρχουν οι σχετικές υποδομές και τα κατάλληλα όργανα· εφιστά την προσοχή στο ότι τα ΕΔΕΤ μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την κοινωνική ένταξη και θα πρέπει, επομένως, να κινητοποιηθούν για να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση μειονεκτουσών και ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι Ρομά και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και για να στηρίξουν τη μετάβαση από τις θεσμικές στις δημοτικές υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά και ενήλικες·

33.    καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μειονοτικών ομάδων σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι υπόκεινται σε κάθε είδους κοινωνικούς αποκλεισμούς και είναι, συνεπώς, πιθανότερο να πληγούν από τη διαρθρωτική ανεργία· εκτιμά ότι οποιοσδήποτε προγραμματισμός πολιτικής προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής στην Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη την ενσωμάτωση των μειονοτήτων·

34.    επισημαίνει τον βασικό ρόλο των ΜΜΕ στη δημιουργία θέσεων εργασίας και υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΜΜΕ όσον αφορά την προώθηση της έξυπνης ανάπτυξης και της ψηφιακής οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· ζητεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη σύσταση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων, ιδίως των επιχειρήσεων που δημιουργούνται από νέους και των επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει τη σημασία της μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων που επιβάλλονται στις ΜΜΕ και της διευκόλυνσης της πρόσβασής τους στη χρηματοδότηση, καθώς και την ανάγκη στήριξης προγραμμάτων και κύκλων κατάρτισης που προάγουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων·

35.    υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μέχρι και το 99 % του επιχειρηματικού ιστού της ΕΕ και προσφέρουν το 80 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

36.    εκφράζει την ανησυχία του για το ιδιαίτερα χαμηλό όριο (5 εκατομμύρια ευρώ) που έχει θέσει η Επιτροπή για παροχή στήριξης από το ΕΤΠΑ σε μικρής κλίμακας πολιτιστικές υποδομές και υποδομές βιώσιμου τουρισμού, το οποίο επιπλέον ορίζεται ως συνολικές δαπάνες αντί για τις επιλέξιμες δαπάνες και τονίζει τον ισχυρό θετικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν αυτά τα έργα στην περιφερειακή ανάπτυξη, όσον αφορά τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο, την κοινωνική ένταξη και την ελκυστικότητα·

37.    συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων ορισμένων κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά, αφενός, την οικονομική ανάπτυξη και, αφετέρου, την κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και με γνώμονα έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς· τονίζει ότι μια σαφής στρατηγική για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης είναι καίριος παράγοντας για την υλοποίηση των εν λόγω προτεραιοτήτων·

38.    τονίζει τη σημασία του ΕΚΤ καθώς και του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία» και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα οποία πρέπει να στηρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα βιώσιμα έργα δημιουργίας θέσεων εργασίας, για παράδειγμα υπό τη μορφή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών·

39.    προειδοποιεί ότι τα ανησυχητικά ποσοστά ανεργίας των νέων απειλούν να επιφέρουν την απώλεια μιας ολόκληρης γενιάς, ιδίως στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση και την ανεργία· επιμένει ότι η προώθηση της ένταξης των νέων στην αγορά εργασίας πρέπει να παραμείνει κορυφαία προτεραιότητα, για την επίτευξη της οποίας είναι απολύτως απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της ΕΕ και στην οποία η ολοκληρωμένη χρήση του ΕΚΤ, του ΕΤΠΑ, του Ταμείου Συνοχής και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)· θεωρεί ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί εν προκειμένω μια προσέγγιση περισσότερο προσανατολισμένη στα αποτελέσματα, για να εξασφαλίζεται η πλέον αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων, ώστε να τονωθεί η απασχόληση και η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, να αυξηθούν τα εισοδήματα και να ωφεληθεί ολόκληρη η οικονομία της ΕΕ· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό τον ζωτικό ρόλο του προγράμματος Εγγυήσεις για τη Νεολαία για την παροχή βοηθείας σε νέους κάτω των 25 ετών είτε να βρουν μια θέση εργασίας καλής ποιότητας ή να αποκτήσουν την εκπαίδευση, τις δεξιότητες και την εμπειρία που απαιτούνται για την εύρεση εργασίας· τονίζει ότι πρέπει να διατεθούν το συντομότερο δυνατόν οι απαραίτητοι πόροι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» και τα λοιπά μέτρα που προβλέπονται στο πλαίσιο της ΠΑΝ· πιστεύει ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται σαφείς και κατανοητοί δείκτες επιπτώσεων, ώστε η συμβολή των ενωσιακών ταμείων στην ανάπτυξη και την απασχόληση να μπορεί να εκτιμηθεί σωστά

40.    επαναλαμβάνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να εξευρεθούν περαιτέρω τρόποι για τη βελτίωση των επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης των νέων καθώς, παρά την έγκριση του κανονισμού ΕΚΤ και της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, τα εν λόγω αποτελέσματα δεν ήταν ικανοποιητικά· υπογραμμίζει την πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει άμεση στήριξη για την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας·

41.    τονίζει ότι, εξαιτίας των αλλαγών στα πρότυπα παραγωγής και της γήρανσης του πληθυσμού, ο ρόλος του ΕΚΤ, και των επενδύσεων στην προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έχει αυξηθεί σημαντικά· πιστεύει ακράδαντα ότι, στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εθνικές προσεγγίσεις των κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά με στόχο να διασφαλίζεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων, η ισότητα των φύλων και η κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα κατάρτισης πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στις ανάγκες των επιχειρηματιών και των διευθυντικών στελεχών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, που δημιουργούν την πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην Ένωση·

42.    καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίζουν να εργάζονται, ιδίως, για την βελτίωση και εδραίωση της πλατφόρμας των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), δεδομένου ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη, και δη της διασυνοριακής, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων των εργαζομένων για την ενωσιακή αγορά εργασίας, της ενημέρωσής τους σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και της πλαισίωσής τους κατά την αναζήτηση εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να υποστηρίξουν τα διασυνοριακά δίκτυα της EURES, μεταξύ άλλων ως αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που δημιουργεί η προσαρμογή και η αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι, μέσω της συνένωσης δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων ιδιωτικών φορέων, τα δίκτυα αυτά ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την διασυνοριακή κινητικότητα·

43.    επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να αξιοποιείται η συνδρομή των νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας· συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να συνδέσει την μείωση της ανεργίας με τα μέσα του Ψηφιακού Θεματολογίου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

44.    σημειώνει ότι στην Ένωση το επίπεδο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένει αυξημένο και ότι το πρόβλημα αυτό έχει αντίκτυπο στο ποσοστό ανεργίας των νέων· τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί μέσω της χρησιμοποίησης του ΕΚΤ προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα διδασκαλίας·

45.    τονίζει ότι, χωρίς αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των συντελεστών της αγοράς εργασίας, θα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων πτυχιούχων στην ΕΕ· τονίζει, ειδικότερα, ότι η διδασκαλία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στην αγορά εργασίας συντέλεσε στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων και στη μείωση των κοινωνικών διαφορών·

46.    υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας· καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των γυναικών· συντάσσεται με την άποψη ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο προκειμένου να αποκτήσουν πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε αυτό το θέμα·

47.    επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργίας υποδομών φύλαξης για μικρά παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αυξάνουν τις πιθανότητες των γυναικών να λαμβάνουν ενεργό μέρος στην οικονομική ζωή και στην αγορά εργασίας·

48.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας, να δώσουν κίνητρα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν γυναίκες μετά την άδεια μητρότητας, να διευκολύνουν ρυθμίσεις για ευέλικτα εργασιακά ωράρια και να προωθήσουν πρόσθετα προγράμματα εκπαίδευσης (διά βίου μάθησης) που θα δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επανέλθουν ομαλά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία·

Διακυβέρνηση της πολιτικής

49.    επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να εφαρμόζεται στο πνεύμα μιας δεόντως λειτουργικής πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, σε συνδυασμό με έναν αποτελεσματικό σχεδιασμό ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματα του κοινού και των επιχειρήσεων, και με διαφανείς και καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις, στοιχεία που είναι ζωτικής σημασίας για την τόνωση του αντικτύπου της πολιτικής· τονίζει επ' αυτού ότι ανεξαρτήτως της σπουδαιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές συχνά έχουν πρωταρχική διοικητική ευθύνη για τις δημόσιες επενδύσεις, και ότι η πολιτική συνοχής είναι εργαλείο ζωτικής σημασίας που επιτρέπει σε αυτές τις αρχές να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την ανάγκη ευρείας εφαρμογής της αρχής εταιρικής σχέσης, όπως αναλύεται στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και στον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση·

50.    συνιστά να χρησιμοποιηθούν οι πόροι και οι γνώσεις από την πολιτική συνοχής για να ενισχυθεί σημαντικά η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταξύ άλλων μέσω της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών και της προώθησης εξορθολογισμένων διαδικασιών, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό,· καλεί την Επιτροπή να καθορίσει μορφές διοικητικής υποστήριξης σε βασικά θέματα όπως η θέση στόχων για πρωτοβουλίες, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους μέσω κατάλληλων δεικτών και ο καθορισμός των επόμενων μέτρων που πρέπει να ληφθούν για να καθιερωθεί μια διοικητική φιλοσοφία που να βασίζεται στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση σε όλη την ΕΕ· θεωρεί σημαντικό να εξασφαλιστεί η παροχή βοήθειας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές σχετικά με τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την αύξηση των πόρων και των επενδύσεων, και σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικό εργαλείο της δημόσιας διοίκησης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας·

51.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν περιλαμβάνει ενδελεχή αξιολόγηση των επιτευγμάτων του μηχανισμού τεχνικής βοήθειας JASPERS, ο οποίος την περίοδο 2007-2013 παρείχε στα κράτη μέλη την απαιτούμενη τεχνική εμπειρογνωμοσύνη για την προετοιμασία σημαντικών έργων υψηλής ποιότητας που θα συγχρηματοδοτούνταν με κονδύλια της ΕΕ· χαιρετίζει την έναρξη της πλατφόρμας δικτύωσης JASPERS για δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων το 2013 και τη δημιουργία του κέντρου δικτύωσης και ικανοτήτων για την παροχή εμπειρογνωμοσύνης από ειδικούς το 2014 στο πλαίσιο της προετοιμασίας των έργων της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020· χαιρετίζει τη δημιουργία ενός κέντρου ικανοτήτων για την ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων σχετικά με τα ΕΔΕΤ το οποίο θα συμβάλει στη βελτίωση των ικανοτήτων όλων των αρχών των κρατών μελών που συμμετέχουν στη διαχείριση και υλοποίηση των ΕΔΕΤ·

52.    χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή δίνει ολοένα και μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο της διακυβέρνησης και συμφωνεί ότι η χρηστή διακυβέρνηση και οι δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας διαφθοράς, έχουν καίρια σημασία για ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον· ζητεί να υπάρξουν υψηλές φιλοδοξίες ώστε οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής να καταστούν λιγότερο επιρρεπείς σε δόλια χρήση και να εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης·

53.    είναι πεπεισμένο ότι ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση θα ενισχύσει τη συμμετοχή στις περιφέρειες σε όλα τα στάδια, σε μορφή και περιεχόμενο, και πρέπει να εφαρμοστεί πλήρως καθώς θα έχει θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων από την πολιτική συνοχής και στην εδραίωση του αντικτύπου της επί τόπου· συγχαίρει τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες που κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή των εταίρων τους στην προετοιμασία των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση· ωστόσο, διατυπώνει σοβαρούς προβληματισμούς σχετικά με τις πολυάριθμες περιπτώσεις κακής εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης και καλεί την Επιτροπή να μην εγκρίνει προγράμματα για τα οποία η συμμετοχή των εταίρων δεν ήταν επαρκής· τονίζει τη σημασία διάδοσης παραδειγμάτων καλών πρακτικών για την οργάνωση εταιρικών σχέσεων, όπως αναλύεται στον κώδικα δεοντολογίας· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλλει στο Κοινοβούλιο, σε τακτική βάση, έκθεση που να αξιολογεί την κατάσταση της εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης.

Εδαφική διάσταση

54.    σημειώνει με ανησυχία τη σχετική έλλειψη αναφορών στην περιφερειακή προσέγγιση, ειδικότερα στη διασυνοριακή συνεργασία, στην έκτη έκθεση συνοχής, παρόλο που η συνεργασία αυτή αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής· επισημαίνει ότι η ένταξη όλων των διασυνοριακών και μακροπεριφερειακών πτυχών θα είχε εμπλουτιστικό αποτέλεσμα όσον αφορά π.χ. τις υποδομές, την αγορά εργασίας και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου ενός κοινού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, τη χρήση και διάθεση των υδάτων, τη διαχείριση αποβλήτων, τη μέριμνα για την υγεία, την έρευνα και την ανάπτυξη, τον τουρισμό, τις δημόσιες υπηρεσίες και τη διακυβέρνηση, καθώς όλοι αυτοί οι τομείς περιλαμβάνουν αξιοσημείωτα διασυνοριακά στοιχεία και δυνατότητες· είναι της γνώμης ότι στην περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών μεθοριακών και διασυνοριακών περιφερειών στην αντιμετώπιση της κρίσης, με περισσότερο έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, θα βελτιωθούν σημαντικά·

55.    τονίζει ότι η ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση είναι σημαντική, ιδιαίτερα όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα·

56.    επικροτεί την εισαγωγή νέων εργαλείων για τον συντονισμό των ενδιαφερομένων κύκλων συμφερόντων και την ολοκλήρωση των πολιτικών της ΕΕ, και για την εστίαση των επενδύσεων στις πραγματικές επιτόπου ανάγκες, όπως είναι οι ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις και τα μέσα τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των κοινοτήτων, αναζητώντας ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη· επισημαίνει τη σημασία της εφαρμογής μέσων για την αξιολόγηση του εδαφικού αντίκτυπου των πολιτικών, κύριος στόχος της οποίας είναι να εξετάσει τον εδαφικό αντίκτυπο των πολιτικών της ΕΕ στις τοπικές και περιφερειακές αρχές και να επιστήσει μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπό τους στη νομοθετική διεργασία, σημειώνοντας παράλληλα τις υφιστάμενες δυσκολίες κατά την εφαρμογή ολοκληρωμένων εδαφικών προσεγγίσεων δεδομένων των κανονιστικών διαφορών μεταξύ των ταμείων της ΕΕ και του διαφορετικού βαθμού εξουσίας των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων που παρατηρείται στα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές· ζητεί μια συνολική ολοκληρωμένη στρατηγική επενδύσεων της ΕΕ και την ενίσχυση της εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ, η οποία εγκρίθηκε υπό την ουγγρική προεδρία το 2011 και έχει προγραμματιστεί να αξιολογηθεί από τις προεδρίες του 2015, στην οποία περιλαμβάνεται το αστικό θεματολόγιο της ΕΕ· είναι της άποψης ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση του ρόλου των μικρών και μεσαίων αστικών περιοχών·

57.    σημειώνει με ανησυχία το γεγονός ότι δεν αναφέρεται με ποιον τρόπο οι αρχές και προτεραιότητες της εδαφικής ατζέντας 2020 της ΕΕ έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής 2007-2013· ζητεί τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών αξιολόγησης κατά την περίοδο 2014-2020 έτσι ώστε να μπορεί να γίνει εκτίμηση της εδαφικής διάστασης της πολιτικής συνοχής·

58.    επιδοκιμάζει, ωστόσο, το γεγονός ότι δίδεται έμφαση στα αστικά ζητήματα στην έκθεση, δεδομένης της σημασίας των πόλεων στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία και του δυνάμει αντικτύπου που έχουν όσον αφορά τη βιωσιμότητα· σημειώνει τη δέσμευση των ευρωπαϊκών περιφερειών και πόλεων στο να υλοποιήσουν τη μετάβαση προς μια περισσότερο πράσινη ανάπτυξη, όπως εκφράζεται στο Σύμφωνο των Δημάρχων· συνιστά να αντιμετωπιστούν επίσης δεόντως τα σημαντικά χάσματα στην ανάπτυξη μεταξύ αγροτικών και αστικών περιοχών· συνιστά να αντιμετωπιστεί επίσης η προβληματική κατάσταση στις μητροπολιτικές περιφέρειες που είναι ανθεκτικές αλλά και ευάλωτες·

59.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν αναφέρεται στην πολυκεντρική εδαφική ανάπτυξη ως βασικό στοιχείο για την επίτευξη εδαφικής συνοχής και εδαφικής ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με την εδαφική ατζέντα 2020 της ΕΕ και την έκθεση ESPON με τίτλο «Καθιστώντας την Ευρώπη Ανοιχτή και Πολυκεντρική» (2013)· υπογραμμίζει τον ρόλο των μικρών και μεσαίων πόλεων και τη σημασία της ενίσχυσης των λειτουργικών συνδέσεων των αστικών κέντρων με τις γύρω περιοχές τους για την επίτευξη ισόρροπης εδαφικής ανάπτυξης·

60.    ζητεί μεγαλύτερο σεβασμό στο άρθρο 174 της ΣΛΕΕ σχετικά με την εδαφική συνοχή, ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στη σημαντική σχέση που έχει η πολιτική συνοχής με την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά περιοχές που πλήττονται από τον μετασχηματισμό της βιομηχανίας και περιφέρειες που υποφέρουν από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα, όπως είναι οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, οι υπερβόρειες περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού και οι νησιωτικές, οι διασυνοριακές και οι ορεινές περιοχές· συνιστά να ληφθούν επίσης υπόψη άλλες δημογραφικές προκλήσεις που έχουν μείζονα αντίκτυπο στις περιφέρειες, όπως είναι η συρρίκνωση, η γήρανση και η υψηλή διασπορά του πληθυσμού· ζητεί από την Επιτροπή να δίδει ιδιαίτερη έμφαση στις περισσότερο μειονεκτούσες από γεωγραφικής και δημογραφικής άποψης περιοχές κατά την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής·

61.    είναι της άποψης ότι η έκτη έκθεση συνοχής δεν δίδει επαρκή έμφαση στην Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΕΣ), δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο στόχο της πολιτικής συνοχής ήδη από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013· υπενθυμίζει τις δυνατότητες του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όχι μόνο ως μέσου για τη διαχείριση της διασυνοριακής διακυβέρνησης, αλλά και ως μέσου συμβολής σε μια συνολικά ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη·

62.    ζητεί στενότερο συντονισμό ανάμεσα στην πολιτική συνοχής, τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας και την πολιτική γειτονίας της ΕΕ, καθώς και καλύτερη αξιολόγηση και διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων·

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική συνοχής

63.    υπενθυμίζει, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα να δοθεί νέα ώθηση στη συζήτηση για την πολιτική συνοχής της ΕΕ· δηλώνει ότι το έτος 2019, έτος διεξαγωγής εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι αποφασιστικό, καθώς το νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί και η νέα Επιτροπή θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον τερματισμό της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ένα νέο επερχόμενο ΠΔΠ, καθώς και να διασφαλίσουν το μέλλον της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 με επαρκή προϋπολογισμό και να προετοιμάσουν νέα νομοθεσία για την πολιτική συνοχής· σημειώνει ότι η συζήτηση για την πολιτική συνοχής πρέπει να λάβει υπόψη τους σοβαρούς χρονικούς περιορισμούς και τις καθυστερήσεις που υπήρξαν στην έναρξη της τρέχουσας περιόδου προγραμματισμού·

64.    τονίζει τη ζωτική σημασία των διοικητικών ικανοτήτων· καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης να ευνοούν την παροχή στοχευμένης τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των πολιτικών συνοχής γενικότερα, και ιδίως για τη διευρυμένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων σε συνδυασμό με τα ΕΔΕΤ·

65.    εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των διαρθρωτικών ανισορροπιών στις περιφέρειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

66.    καλεί τα κράτη μέλη να διεξάγουν τακτικά πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου εντός των εθνικών κοινοβουλίων σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την έγκαιρη αξιοποίηση των πόρων των ΕΔΕΤ και σχετικά με τη συνεισφορά της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των μακροοικονομικών στόχων·

67.    ζητεί να διεξάγονται τακτικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου με τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, για να αντιμετωπίζεται η ανάγκη παρακολούθησης και ανταπόκρισης στις συνεχείς προκλήσεις που έχει ενώπιόν της η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

°

°         °

68.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 289.

(3)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(4)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 259.

(5)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 303.

(6)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 281.

(7)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(8)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(9)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0002.

(10)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0015.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0132.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014) 0133.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014) 0068.

(14)

ΕΕ C 19 της 21.1.2015, σ. 9.

(15)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(16)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, COM(2015)0015, 21.1.2015.

(17)

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2014 στο 2015 και τις προς ανασύσταση πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2015, C(2015)0827, 11.2.2015.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό

Σύμφωνα με τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να παρουσιάζει ανά τριετία μια έκθεση συνοχής «σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί για την υλοποίηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής...». Η δημοσίευση της έκτης έκθεσης συνοχής καθυστέρησε λόγω της έγκρισης του νέου νομοθετικού πλαισίου για την πολιτική συνοχής 2014-2020· η παραδοσιακή δομή της έχει αλλάξει, αντικατοπτρίζοντας τώρα τη στρατηγική Ευρώπη 2020.

Επιτεύγματα και προκλήσεις για την πολιτική συνοχής στο πλαίσιο της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης

Όσον αφορά το παρελθόν, η έκτη έκθεση συνοχής αναφέρει ότι κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, η πολιτική συνοχής μετρίασε τον αντίκτυπο της ραγδαίας πτώσης των δημόσιων επενδύσεων, που έφθασε πάνω από -60% σε ορισμένα κράτη μέλη και -20% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Οι επενδύσεις συνοχής προσέδωσαν σταθερότητα στις περιφέρειες διασφαλίζοντας τη ροή χρηματοδότησης, όταν οι εθνικές δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις μειώθηκαν ή και σταμάτησαν. Ωστόσο, οι περιφερειακές ανισότητες πρόσφατα διευρύνθηκαν και τα κέρδη στην απασχόληση που σημειώθηκαν από το 2000 καθώς και η ανταγωνιστικότητα σε αρκετά κράτη μέλη χάθηκαν, ειδικά στα νότια κράτη μέλη.

Όσον αφορά το μέλλον, η έκθεση επισημαίνει τους κεντρικούς στόχους των επενδύσεων συνοχής 2014-2020: ενεργειακή απόδοση, απασχόληση και ΜΜΕ –τομείς όπου οι δυνατότητες δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας είναι πράγματι ελπιδοφόρες. Ο εισηγητής θεωρεί ανάγκη να υπογραμμίσει ότι ο αρχικός ρόλος για την πολιτική συνοχής και τα μέσα της, όπως καθορίζεται από τη Συνθήκη, την καθιστά εγγενώς κύρια επενδυτική πολιτική για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης σε όλη την ΕΕ. Συνεπώς, η πολιτική συνοχής δεν μπορεί να θεωρηθεί ένα απλό μέσο για άλλες τομεακές στρατηγικές. Αντιθέτως, η μακροπρόθεσμη ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη προσέγγιση διακυβέρνησής της παρέχει σημαντική πρόσθετη αξία στην εφαρμογή και οικειοποίηση των ενωσιακών μέτρων, που μια καθαρά τομεακή προσέγγιση πολιτικής δεν μπορεί να αποφέρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο εισηγητής επικροτεί το νέο επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για την Ευρώπη που θα συμπληρώσει τις διαρθρωτικές επενδύσεις και τις επενδύσεις συνοχής. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τις κοινές πρωτοβουλίες που προήλθαν από την πολιτική συνοχής όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, όπως η JEREMIE, θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες, καθώς η αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του νέου επενδυτικού σχεδίου. Συγχρόνως όμως, πρέπει να δηλωθεί ρητώς ότι ούτε ο προϋπολογισμός ούτε ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός προγραμματισμός για την πολιτική συνοχής δεν πρέπει να επηρεαστούν αρνητικά με οποιονδήποτε τρόπο από αυτή τη νέα επενδυτική πρωτοβουλία, καθώς αυτό θα έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο την ανάπτυξη των περιφερειών, αλλά και την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων ύψους 350 δισεκατομμυρίων ευρώ που προβλέπονται στην πολιτική συνοχής και έχουν προγραμματιστεί για την περιφερειακή ανάπτυξη 2014-2020. Στην πραγματικότητα, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από επενδυτικά κίνητρα είναι συχνά αυτές με τις χαμηλότερες ικανότητες διοίκησης και απορρόφησης, οι οποίες δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις για το νέο επενδυτικό σχέδιο.

Αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και προσανατολισμός των επιδόσεων για την πολιτική συνοχής

Τα νέα μέτρα για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και του προσανατολισμού στα αποτελέσματα περιλαμβάνουν θεματική συγκέντρωση ιδιαίτερα στην καινοτομία, στην ψηφιακή οικονομία, στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, στην εκπαίδευση και στη στήριξη των ΜΜΕ. Ο εισηγητής ζητεί κάποια ευελιξία για τις περιφέρειες, ανάλογα με την κατάστασή τους, ειδικά στο πλαίσιο της δεινής κρίσης. Συνεχείς προσπάθειες για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας είναι απαραίτητες για να αυξηθεί η προσβασιμότητα και η απορρόφηση των κεφαλαίων και να κρατηθούν τα ποσοστά σφαλμάτων –που συχνά οφείλονται σε περίπλοκους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, και όχι σε κανονισμούς που αφορούν τη συνοχή– στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο.

Η σύνδεση με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και τις συστάσεις ανά χώρα μπορεί επίσης να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα των επενδύσεων συνοχής. Ο βασικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο της συνολικής διαδικασίας, που θα μπορούσε να επιφέρει αναστολή υποχρεώσεων ή πληρωμών του ΕΤΣΕ, πρέπει να επισημανθεί σε αυτό το πλαίσιο. Ο εισηγητής ζητεί πλήρη σεβασμό του άρθρου 23 παράγραφος 15 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, που προβλέπει διαφάνεια και έγκαιρη πληροφόρηση του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή και το Συμβούλιο.

Απασχόληση, ΜΜΕ, νεολαία και εκπαίδευση

Το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρει ότι η πλήρης απασχόληση και η κοινωνική πρόοδος περιλαμβάνονται στους στόχους της ΕΕ και η στρατηγική ΕΕ 2020 ορίζει τον στόχο της ένταξης του 75% των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην αγορά εργασίας ως το 2020. Ωστόσο, μετά την εκδήλωση της κρίσης αυτός ο στόχος φαίνεται δυσκολότερο να επιτευχθεί, καθώς η ανεργία στην ΕΕ παραμένει στο 9,5% από τις αρχές του 2010 και ξεπερνά το 15% σε πολλά κράτη μέλη ακόμη και το 2014.

Η κατάσταση των νέων είναι ιδιαίτερα ανησυχητική όσον αφορά την απασχόληση –στο δεύτερο τρίμηνο του 2014, το ποσοστό ανεργίας στους νέους της ΕΕ ήταν 21,7%, υπερδιπλάσιο του ποσοστού ανεργίας των ενηλίκων (9,0%), πράγμα που σημαίνει ότι πάνω από πέντε εκατομμύρια άνθρωποι κάτω των 25 ετών ήταν άνεργοι στην Ευρώπη των 28 αυτή την περίοδο. Ο αριθμός των νέων Ευρωπαίων (μεταξύ 15 και 24 ετών) που είναι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) είναι επίσης απαράδεκτα υψηλός.

Η στήριξη της πολιτικής συνοχής στις ΜΜΕ είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ, καθώς συνεισέφεραν το 85% της καθαρής αύξησης της απασχόλησης την περίοδο 2002-2010. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, οι συνέργειες μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ (COSME) και του προγράμματος πλαισίου Ορίζοντας 2020 θα αυξηθούν την περίοδο 2014-2020 μέσω στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Προβλήματα στην εφαρμογή και στις πληρωμές

Ο εισηγητής σας υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων, οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα έπρεπε να είχαν εγκριθεί ως το τέλος Αυγούστου 2014 και τα επιχειρησιακά προγράμματα ως το τέλος Ιανουαρίου 2015 το αργότερο. Ωστόσο, υπάρχει σαφής καθυστέρηση στη διαδικασία προγραμματισμού, καθώς μόνο 100 περίπου επιχειρησιακά προγράμματα εγκρίθηκαν στο τέλος του 2014. Εξετάζονται δύο σενάρια για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, που αμφότερα συνεπάγονται περαιτέρω καθυστερήσεις όσον αφορά την έναρξη υλοποίησης, ειδικότερα: i) η διαδικασία μεταφοράς για όσα προγράμματα θεωρούνται «έτοιμα προς έγκριση» έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 και ii) η επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των αχρησιμοποίητων κονδυλίων του 2014 για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) –πράγμα που συνεπάγεται τεχνική αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ)– για όσα προγράμματα θεωρούνται «όχι έτοιμα προς έγκριση» έως το τέλος του 2014.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Επιτροπή, βάσει της διαδικασίας μεταφοράς, τα επιχειρησιακά προγράμματα θα μπορούσαν να εγκριθούν μεταξύ 15 Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου 2015, ενώ βάσει της διαδικασίας επανεγγραφής, μετά την 1η Μαΐου 2015. Το Κοινοβούλιο εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, τονίζοντας ότι αυτές οι καθυστερήσεις θέτουν σε δοκιμασία την ικανότητα των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών να σχεδιάσουν αποτελεσματικά και να εφαρμόσουν το ΕΤΣΕ για την περίοδο 2014-2020. Ο εισηγητής σας συμμερίζεται αυτή την ανησυχία. Ζητεί επομένως από την Επιτροπή να παρουσιάσει στο Κοινοβούλιο μέτρα για τη διευκόλυνση, το συντομότερο δυνατόν, της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, μαζί με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Πέραν της καθυστέρησης εφαρμογής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει συσσώρευση εκκρεμών πληρωμών που ισοδυναμούν με 25 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Καλείται επομένως η Επιτροπή να αναλύσει τον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η καθυστέρηση των πληρωμών στην έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προτείνει λύσεις για να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η ζημία.

Η πολιτική συνοχής αναμένεται να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση, αλλά το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της συσσώρευσης εκκρεμών πληρωμών που οδηγεί σε καθυστερημένες πληρωμές, εμποδίζει την εφαρμογή των προγραμμάτων και επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των δικαιούχων και των κρατών μελών, δεν είναι αποδεκτό. Η δημοσιονομική πειθαρχία σημαίνει αποφυγή σπατάλης του δημοσίου χρήματος: αλλά σημαίνει επίσης έγκαιρη πληρωμή υποχρεώσεων. Ο εισηγητής σας συνεπώς πιστεύει ότι αυτό το μέρος του προβλήματος είναι το πιο δύσκολο και το πιο επείγον.

Θέματα διακυβέρνησης

Οι πόροι και οι γνώσεις της πολιτικής συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθεί σημαντικά η διοικητική ικανότητα των δημόσιων αρχών, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ούτως ώστε να βελτιωθεί η ικανότητά τους να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες στο κοινό, μεταξύ άλλων μέσω της ευρύτερης χρήσης των νέων τεχνολογιών και της προώθησης απλουστευμένων διαδικασιών. Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί συνδρομή στις τοπικές και περιφερειακές αρχές όσον αφορά τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία είναι κρίσιμης σημασίας για την αύξηση των πόρων και των επενδύσεων, και όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναδειχθούν σε σημαντικό εργαλείο της δημόσιας διοίκησης για την προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Ο εισηγητής σας υπογραμμίζει ότι ο κώδικας δεοντολογίας σχετικά με την εταιρική σχέση θα ενίσχυε τη συμμετοχή στον προγραμματισμό στις περιφέρειες, σε μορφή και περιεχόμενο, και ότι θα είχε θεμελιώδη ρόλο στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων από την πολιτική συνοχής και στην εδραίωση του αντικτύπου της·

Εδαφική διάσταση

Η έκτη έκθεση συνοχής δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία να αναλύσει τα προβλήματα και τις δυνατότητες ιδιαίτερα της διασυνοριακής συνεργασίας, που περιγράφονται μόνο εν συντομία· τα αποτελέσματά της δεν παρουσιάζονται καθόλου. Επιπλέον, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ποιοτικές πτυχές απουσιάζουν παντελώς, παρότι το κείμενο παρέχει αρκετές δυνατότητες εξέτασής τους (βλέπε ειδικά πλαίσια για μεμονωμένα θέματα/τομείς όπως πόλεις, θαλάσσιες και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες). Επίσης, από θεματικής και ποιοτικής πλευράς, η συμπερίληψη των διασυνοριακών πτυχών θα εμπλούτιζε το περιεχόμενο αρκετών κεφαλαίων, όπως για παράδειγμα οι υποδομές, η αγορά εργασίας και η εργασιακή κινητικότητα, το περιβάλλον, η χρήση και διάθεση των υδάτων, η διαχείριση των αποβλήτων, η υγειονομική περίθαλψη, η έρευνα και ανάπτυξη, ο τουρισμός, οι δημόσιες υπηρεσίες και η διακυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι τομείς εμπεριέχουν αξιοσημείωτα διασυνοριακά στοιχεία και δυνατότητες. Ο εισηγητής σας είναι της άποψης ότι η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία (ΕΕΣ) μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Αυτές οι σκέψεις συνδέονται, τέλος, με τα θέματα που αφορούν την ΕΕΣ και το μέσο του ευρωπαϊκού ομίλου εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Η συνιστώσα της ΕΕΣ που αφορά τη διασυνοριακή συνεργασία, ειδικότερα, επηρεάζει τη συνοχή των διασυνοριακών περιφερειών. Ο εισηγητής σας, επομένως, προτείνει ότι θα πρέπει στο μέλλον η έκθεση συνοχής να περιλαμβάνει μια αξιολόγηση της συνοχής των διασυνοριακών περιφερειών της Ευρώπης, μια ανάλυση των βασικών τους προβλημάτων, καθώς και μια αξιολόγηση του αντικτύπου των επιχειρησιακών προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας. Αυτό το μέσο θα πρέπει να τύχει μεγαλύτερης προσοχής, αφενός διότι προωθεί τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρχών των κρατών μελών, ενώ αφετέρου προάγει ένα διοικητικό σύστημα που βασίζεται ολοένα και περισσότερο σε κοινές αξίες και επιχειρησιακές μεθόδους. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη η εξωτερική διάσταση που ενέχεται στην πολιτική συνοχής.

Μακροπρόθεσμες προοπτικές για την πολιτική συνοχής

Ο εισηγητής σας θα ήθελε να επιστήσει ιδιαίτερα την προσοχή στο μέλλον που αφορά την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Έχοντας πλήρη γνώση ότι μόλις έχει αρχίσει να εφαρμόζεται η πολιτική συνοχής 2014-2020 και ήδη αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της καθυστερημένης έγκρισης των προγραμμάτων, η ορθή εφαρμογή της θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των προσπαθειών μας. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι το έτος 2019 πολλά σημαντικά θέματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν συγχρόνως –το νέο Κοινοβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσουν, μεταξύ άλλων, το τέλος της στρατηγικής Ευρώπη 2020, ένα νέο επερχόμενο ΠΔΠ, την προετοιμασία νέας νομοθεσίας για την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Δεδομένων των σοβαρών χρονικών περιορισμών, ο εισηγητής σάς καλεί να αρχίσετε από τώρα να μελετάτε τη μετά το 2020 πολιτική συνοχής, ώστε να τεθούν οι κοινότητες και οι πολίτες στο επίκεντρο της εν λόγω πολιτικής μετά το 2020, έχοντας ως σκοπό την πραγμάτωση της κοινής τους ευημερίας με βάση την ατομική ευημερία.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (16.4.2015)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την επένδυση για την ανάπτυξη και την απασχόληση: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean-Paul Denanot

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η πολιτική συνοχής έχει αποδείξει ότι είναι ικανή να αμβλύνει την αρνητική επίδραση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης στα επίπεδα των δημόσιων επενδύσεων στα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων μέσω της μείωσης των εθνικών απαιτήσεων συγχρηματοδότησης και της ανακατεύθυνσης σημαντικού μέρους των κονδυλίων συνοχής προς μέτρα που επηρεάζουν ευθέως και άμεσα την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υπογραμμίζει τη θετική συμβολή που έχουν άλλες πολιτικές και μέσα, πέραν του τομέα της συνοχής, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· είναι πεπεισμένο ότι, λόγω του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί συνήθως μεταξύ της δράσης και της δημιουργίας αντίκτυπου, και λόγω του γεγονότος ότι τα κονδύλια της περιόδου 2007-2013 επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται έως το τέλος του 2016, τα εν λόγω οφέλη αναμένεται να πολλαπλασιαστούν εντός των επόμενων ετών·

2.  τονίζει τη σημασία του επενδυτικού σχεδίου που παρουσίασε η Επιτροπή και το οποίο αποτελεί το πρώτο βήμα για την εξισορρόπηση του ανεπαρκούς όγκου δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεωνστην Ένωση, που συνιστά σοβαρή απειλή για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»· υπογραμμίζει ότι η πτώση των επενδύσεων που σημειώθηκε μετά την οικονομική κρίση υπήρξε ιδιαίτερα έντονη στις λιγότερο ευημερούσες περιοχές· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το σχέδιο Juncker θα οδηγήσει σε πιθανές επενδύσεις ύψους μόλις 315 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα τριών ετών ενώ, σύμφωνα με την Επιτροπή, το επενδυτικό χάσμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως· εμμένει συνεπώς στην ανάγκη να δοθούν πρόσθετα περιθώρια ελιγμών στον προϋπολογισμό της Ένωσης και των κρατών μελών, με σκοπό τη στήριξη των επενδύσεων· τονίζει ότι τα έργα που λαμβάνουν εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) θα πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ, να συμμορφώνονται προς τους στόχους της πολιτικής για τη συνοχή, όπως ορίζεται στο άρθρο 174 ΣΛΕΕ, και να τηρούν τις αρχές της προσθετικότητας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι χρηματοδοτικές συνεισφορές των κρατών μελών προς το ΕΤΣΕ υπό μορφή έκτακτων μέτρων για τις ειδικές επενδυτικές πλατφόρμες και τις εθνικές τράπεζες προώθησης, οι οποίες καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ, υπόκεινται στο σύνολο των ισχυόντων κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

3.  επισημαίνει ότι, παρά την κρίση και το γεγονός ότι η τοπική χρηματοδότηση δέχθηκε μεγάλη πίεση, οι τοπικές και περιφερειακές αρχές ήταν υποχρεωμένες να συνεχίσουν να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πολιτών για περισσότερο προσβάσιμες και υψηλότερης ποιότητας δημόσιες υπηρεσίες·

4.  τονίζει τη σημασία της αναβιομηχάνισης της Ευρώπης, με την εξασφάλιση της αύξησης του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής τουλάχιστον στο 20% του ΑΕγχΠ των κρατών μελών της ΕΕ, έως το 2020· υπενθυμίζει ως εκ τούτου τη μεγάλη σημασία της προληπτικής στήριξης και ενίσχυσης των αρχών της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της κανονιστικής αξιοπιστίας, με σκοπό την προώθηση της απασχόλησης και της ανάπτυξης εντός της Ευρώπης·

5.  υπενθυμίζει ότι το πρόβλημα της συσσώρευσης ανεξόφλητων πληρωμών επηρεάζει την πολιτική συνοχής περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τομέα πολιτικής της ΕΕ, με ανεξόφλητους λογαριασμούς ύψους 24,8 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2014 για τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) κατά την περίοδο 2007-2013, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση 5,6 % σε σχέση με το 2013· προτρέπει την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για την κάλυψη των εν λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών· υπογραμμίζει ότι η κατάσταση αυτή επηρεάζει πρωτίστως τους μικρότερους και πλέον ευάλωτους δικαιούχους της πολιτικής συνοχής, όπως οι ΜΜΕ, οι ΜΚΟ και οι σύλλογοι, δεδομένης της περιορισμένης ικανότητάς τους να προχρηματοδοτούν τις δαπάνες·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία για τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών, ιδίως στην πολιτική συνοχής, στο τέλος του έτους στο διαρθρωτικό επίπεδό του κατά τη διάρκεια του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), όπως ορίζεται στην κοινή δήλωση που συνοδεύει τη δημοσιονομική συμφωνία του 2015, και σημειώνει το έγγραφο της Επιτροπής « Στοιχεία σχεδίου για την επαναφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ σε βιώσιμη τροχιά », που του παραδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2015· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να παρουσιάσει σχέδιο πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση πριν από την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016· επιπλέον, υπενθυμίζει σε όλα τα θεσμικά όργανα τη δέσμευσή τους να καταλήξουν σε συμφωνία και να μεριμνήσουν για την εφαρμογή ενός σχεδίου όπως αυτού του 2015 και μέχρι την ενδιάμεση αναθεώρηση του τρέχοντος ΠΔΠ·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σοβαρές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην αρχή του 2015 σε σχέση με τη διαδικασία προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020 στον εν λόγω τομέα· υπογραμμίζει το γεγονός ότι με την προτεινόμενη αναθεώρηση των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ(1), που αφορά τη μεταφορά 11,2 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων για το σύνολο του τομέα 1β βάσει του άρθρου 19 παράγραφος 2 του κανονισμού ΠΔΠ, και με τη μεταφορά(2) 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων από το 2014 στο 2015 βάσει του άρθρου 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του δημοσιονομικού κανονισμού, αποφεύγεται η ακύρωση των εν λόγω πιστώσεων πληρωμών στον τομέα 1β, αλλά δεν αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το υποκείμενο πρόβλημα των καθυστερήσεων στον προγραμματισμό, ούτε αλλάζει το γεγονός ότι η χρόνια καθυστέρηση της εφαρμογής και οι συστηματικά καθυστερημένες πληρωμές μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα στους τελικούς δικαιούχους·

8.  επιδοκιμάζει την εκτεταμένη χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων στην πολιτική συνοχής, όπως είναι τα δάνεια και οι εγγυήσεις, με σκοπό τη στήριξη και την κινητοποίηση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο ΕΕ και την αναβάθμιση της αποδοτικότητας των δημόσιων χρηματοδοτήσεων· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές να αξιοποιούν πλήρως τις πρόσθετες αυτές χρηματοδοτικές ευκαιρίες, όπως τη δυνατότητα χρήσης εγγυήσεων βάσει της νέας πρωτοβουλίας για τις ΜΜΕ για την κάλυψη έργων υψηλότερου κινδύνου· τονίζει την ανάγκη διασφάλισης της διαφάνειας, της λογοδοσίας και του ελέγχου αυτών των χρηματοδοτικών μέσων·

9.  επισημαίνει τη μεγαλύτερη θεματική συγκέντρωση πόρων σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων με δυναμικό για την προώθηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της ενεργειακής εξάρτησης και τον περιορισμό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, όπως και την ενισχυμένη εστίαση στα αποτελέσματα και στη μετρησιμότητα όσον αφορά τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020, με στόχο την περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της πολιτικής για τη συνοχή· υπογραμμίζει, ωστόσο, την ανάγκη να εφαρμοστεί η αρχή αυτή με ευελιξία και με πλήρη σεβασμό στις εδαφικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες, προκειμένου να μειωθεί το χάσμα μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διαφόρων περιφερειών της Ένωσης·

10. συμφωνεί με την ανάλυση της Επιτροπής ότι πρέπει να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων ορισμένων κρατών μελών, με ιδιαίτερη εστίαση, αφενός, στην οικονομική ανάπτυξη και, αφετέρου, στην κοινωνική ένταξη, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, και με γνώμονα έναν ουσιαστικό διάλογο με τους εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς· τονίζει ότι μια σαφής στρατηγική για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των κρατών μελών όσον αφορά τη διοικητική ικανότητα και την ποιότητα της δικαιοσύνης είναι καίριος παράγοντας για την υλοποίηση των εν λόγω προτεραιοτήτων·

11. επικροτεί την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ), η οποία έχει σχεδιαστεί για τη χορήγηση ειδικής χρηματοδότησης που θα συμβάλει στην υλοποίηση του προγράμματος «Εγγύηση για τη Νεολαία», και καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην υλοποίηση των έργων που αποσκοπούν στη μείωση της ανεργίας σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα, στις περιφέρειες στις οποίες η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα υψηλή· καλεί την Επιτροπή να σεβαστεί τη δέσμευσή της για συνεχή παρακολούθηση, υποβολή ετήσιων εκθέσεων και αξιολογήσεων της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και των επιπτώσεων των κοινών ενεργειών υποστήριξης εκ μέρους του ΕΚΤ και των ειδικών χρηματοδοτήσεων για την ΠΑΝ, μεταξύ άλλων και για την υλοποίηση της «Εγγύησης για τη Νεολαία» (άρθρο 19 και Παράρτημα ΙΙ του κανονισμού για το ΕΚΤ και άρθρα 47-59 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων)·

12. όσον αφορά τα μέτρα που συνδέουν την αποδοτικότητα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών πόρων με τη χρηστή οικονομική διακυβέρνηση, καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη και τους διαφορετικούς βαθμούς προσπαθειών που πρέπει να καταβληθούν για την εκπλήρωση των προϋποθέσεων, και να φροντίσει ώστε να μη θιγούν οι περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ούτε θα τιμωρηθούν ορισμένες τοπικές και περιφερειακές αρχές για τις ειδικές προκλήσεις που παρουσιάζονται σε εθνικό επίπεδο·

13. επαναλαμβάνει τη βαθιά του πεποίθησή του ότι μια διεξοδική ενδιάμεση αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, σχετικά με το ΠΔΠ, που θα πρέπει να υποβληθεί από την Επιτροπή το αργότερο έως το τέλος του 2016, θα αποτελούσε ιδανική ευκαιρία για να επιβεβαιωθεί ότι αντανακλά πιστά τις προτεραιότητες της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά την αντιμετώπιση των δημοσιονομικών συνεπειών των καθυστερήσεων στην εκτέλεση των διαρθρωτικών πόρων, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, τη χρηματοδότηση του ΕΤΣΕ και τις νέες προτάσεις σε σχέση με τους ίδιους πόρους της Ένωσης, και να αντιμετωπιστούν οι πλέον επείγουσες ανάγκες των κρατών μελών και των περιφερειών για τα εναπομείναντα έτη του ΠΔΠ, καθώς και το χρόνιο πρόβλημα των ανεπαρκών πιστώσεων πληρωμών που παρουσιάστηκε προς το τέλος του ΠΔΠ και τον πιθανό αντίκτυπο που έχει στις πληρωμές η καθυστερημένη εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής για τη συνοχή·

14. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής για την εξασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης και τονίζει ότι πρέπει να διατηρηθεί υψηλό επίπεδο φιλοδοξίας για να καταστούν οι δαπάνες της πολιτικής συνοχής λιγότερο επιρρεπείς σε δόλια χρήση και να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση της απάτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

4

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Reimer Böge, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureșan, Younous Omarjee, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bernd Kölmel, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

(1)

Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020, COM(2015)15 τελικό, 21.1.2015.

(2)

Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη αυτόματη μεταφορά πιστώσεων από το 2014 στο 2015 και τις προς ανασύσταση πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων το 2015, C(2015)827 τελικό, 11.2.2015.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (20.4.2015)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις για τη δημιουργία απασχόλησης και ανάπτυξης: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Danuta Jazłowiecka

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, η χρηματοπιστωτική κρίση έχει αντίκτυπο επί της πολιτικής για τη συνοχή και έχει οδηγήσει σε ακόμη πιο υψηλά ποσοστά ανεργίας, αυξημένη φτώχεια, κοινωνικό αποκλεισμό και έχει διευρύνει τις αποκλίσεις μεταξύ των περιφερειών της Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το 2013 δείχνουν τη μακροχρόνια ανεργία στην Ένωση σε ιστορικά υψηλά επίπεδα της τάξης του 5,1% του εργατικού δυναμικού· ότι η μακροχρόνια ανεργία έχει σοβαρές για επιπτώσεις για τα άτομα καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και μπορεί να μετατραπεί σε διαρθρωτική, ιδίως σε απόκεντρες περιφέρειες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατα σημειώθηκε πτώση της τάξης του 15% στις δημόσιες δαπάνες της Ένωσης σε πραγματικούς όρους, και λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές περιφέρειες, ιδίως εκείνες που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις, δεν έχουν κατορθώσει να συμβάλουν επαρκώς στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και κυρίως του βασικού στόχου για επίτευξη ποσοστού απασχόλησης 75% έως το 2020, του στόχου για μείωση του αριθμού των φτωχών κατά 20 εκατομμύρια, καθώς και τον στόχο για περιορισμό της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες που πλήττονται από σοβαρά και μόνιμα φυσικά ή δημογραφικά μειονεκτήματα έχουν συνήθως υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, μικρότερη οικονομική ανάπτυξη και χαρακτηρίζονται από έλλειψη σημαντικών επενδύσεων, με συνέπεια διαρθρωτικές αποκλίσεις στην Ένωση· ότι σε αυτές οι περιφέρειες τα ποσοστά απασχόλησης που, κατά μέσο όρο, υπολείπονται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες του εθνικού στόχου, όταν η αντίστοιχη υστέρηση των περισσότερο ανεπτυγμένων περιφερειών είναι μόνο 3 ποσοστιαίες μονάδες·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα κύρια επενδυτικά εργαλεία της Ένωσης, και ότι έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τις ανισότητες και τις διαρθρωτικές ανισορροπίες μεταξύ των περιφερειών, να μετριάζουν τις αρνητικές τάσεις που οφείλονται στην οικονομική κρίση και να δημιουργούν ποιοτικές και βιώσιμες θέσεις εργασίας, καθώς και βιώσιμη ανάπτυξη, ιδίως στις περιφέρειες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, εφόσον χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελεί το κύριο μέσο για τις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο, για την προαγωγή της ολοκλήρωσης της αγοράς εργασίας και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες μεταξύ των κρατών μελών έχουν προσλάβει βαθύτερες διαστάσεις, ενώ για τον στόχο της περιφερειακής σύγκλισης ισχύει το αντίθετο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ κέντρου και περιφέρειας όσον αφορά την ανεργία έχει αυξηθεί από 3,5 % το 2000 σε 10 % το 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η απόκλιση αυξάνει τον κίνδυνο κατακερματισμού και απειλεί την οικονομική σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή στην Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκτη Έκθεση Συνοχής επισημαίνει τον ρόλο των ΕΔΕΤ στην εξάλειψη των ανισοτήτων, ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης·

1.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας των κονδυλίων της Ένωσης εξακολουθεί να είναι ανεπαρκές, και σημειώνει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω μιας αποτελεσματικότερης και βάσει αποτελεσμάτων χάραξης και υλοποίησης πολιτικής· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανησυχία του για την έγκριση και την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, και παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τη διαδικασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση στην χρηματοδότηση για όλους τους δικαιούχους, ιδίως για τις ΜΜΕ, που έχουν δημιουργήσει πρόσφατα πλέον του 80% των νέων θέσεων απασχόλησης στην Ένωση·

2.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν εξατομικευμένες πολιτικές για να στηρίξουν τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας για τους μακροχρόνια άνεργους, τους ηλικιωμένους άνεργους, τις γυναίκες και άλλες ομάδες προτεραιότητας που έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την κρίση·

3.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας των νέων συνεχίζει να είναι υπερβολικά υψηλό, ιδίως σε αυτά τα κράτη μέλη που πλήττονται ιδιαίτερα έντονα από την οικονομική κρίση· ζητεί από τα κράτη μέλη να προβούν στην καλύτερη και ταχύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων, και ιδίως του ποσού του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ της προχρηματοδότησης, μόλις αυτό αποδεσμευθεί, ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση για τους νέους· παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της Ένωσης για τη συμπλήρωση και ενίσχυση των εθνικών προγραμμάτων που επιδιώκουν να δώσουν ώθηση στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, στην απασχόληση και στην εδραίωση ενός πνεύματος επιχειρηματικότητας, ιδίως μεταξύ των νέων· καλεί επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τα ευρωπαϊκά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να προσαρμόσουν τα προγράμματά τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας εν γένει, και να εκπονήσουν προγράμματα ατομικής καθοδήγησης και παροχής συμβουλών που μπορούν να βοηθήσουν στην καταπολέμηση της μεγάλης κλίμακας ανεργίας των νέων·

4.  σημειώνει ότι στην Ένωση το επίπεδο πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου παραμένει αυξημένο και ότι το πρόβλημα αυτό έχει αντίκτυπο στο ποσοστό ανεργίας των νέων· τονίζει ότι το πρόβλημα αυτό είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί μέσω της χρησιμοποίησης του ΕΚΤ προκειμένου να εκσυγχρονιστούν τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα προγράμματα διδασκαλίας·

5.  υπογραμμίζει τη μεγάλη σημασία της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της δημιουργίας θέσεων εργασίας·   καλεί την Επιτροπή να διαθέσει επαρκή κονδύλια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ανεργία των γυναικών· συντάσσεται με την άποψη ότι οι γυναίκες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την τεχνολογική πρόοδο προκειμένου να αποκτήσουν πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και καλεί την Επιτροπή να επενδύσει σε αυτό το θέμα·

6.  καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των μειονοτικών ομάδων σε ολόκληρη την Ένωση, δεδομένου ότι υπόκεινται σε κάθε είδους κοινωνικούς αποκλεισμούς και είναι, συνεπώς, πιθανότερο να πληγούν από τη διαρθρωτική ανεργία· εκτιμά ότι οποιοσδήποτε προγραμματισμός πολιτικής προς την κατεύθυνση της κοινωνικής συνοχής στην Ένωση οφείλει να λάβει υπόψη την ενσωμάτωση των μειονοτήτων·

7.  τονίζει ότι, εξαιτίας των αλλαγών στα πρότυπα παραγωγής και της γήρανσης του πληθυσμού, ο ρόλος του ΕΚΤ, και των επενδύσεων στην προσαρμογή των δεξιοτήτων των εργαζομένων, έχει αυξηθεί σημαντικά· πιστεύει ακράδαντα ότι, στο πλαίσιο αυτό, το ΕΚΤ θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις εθνικές προσεγγίσεις των κρατών μελών· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι θα χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικά και αποδοτικά με στόχο να διασφαλίζεται η απασχολησιμότητα των εργαζομένων, η ισότητα των φύλων και η κοινωνική ένταξη· υπογραμμίζει, ταυτόχρονα, ότι χρηματοδοτούμενα από το ΕΚΤ προγράμματα κατάρτισης πρέπει επίσης να προσαρμοστούν στις ανάγκες των επιχειρηματιών και των διευθυντικών στελεχών προκειμένου να διασφαλίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων, κυρίως των ΜΜΕ, που δημιουργούν την πλειοψηφία των θέσεων εργασίας στην Ένωση·

8.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεχίζουν να εργάζονται, ιδίως, για την βελτίωση και εδραίωση της πλατφόρμας των ευρωπαϊκών υπηρεσιών απασχόλησης (EURES), δεδομένου ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διευκόλυνσης της κινητικότητας των εργαζομένων στην Ευρώπη, και δη της διασυνοριακής, μέσω της βελτίωσης των γνώσεων των εργαζομένων για την ενωσιακή αγορά εργασίας, της ενημέρωσής τους σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης και της πλαισίωσής τους κατά την αναζήτηση εργασίας· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διαμορφώσουν και να υποστηρίξουν τα διασυνοριακά δίκτυα της EURES, μεταξύ άλλων ως αναγνώριση του γεγονότος ότι οι μεθοριακοί εργαζόμενοι είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τις δυσκολίες που δημιουργεί η προσαρμογή και η αναγνώριση των τυπικών επαγγελματικών προσόντων· σημειώνει ότι, μέσω της συνένωσης δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών εταίρων, τοπικών και περιφερειακών αρχών καθώς και άλλων ιδιωτικών φορέων, τα δίκτυα αυτά ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την διασυνοριακή κινητικότητα·

9.  επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να αξιοποιείται η συνδρομή των νέων τεχνολογιών στην προσπάθεια δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας· συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να συνδέσει την μείωση της ανεργίας με τα μέσα του Ψηφιακού Θεματολογίου και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

10. τονίζει ότι η Ένωση πρέπει να επενδύσει στις επιχειρήσεις και να υποστηρίξει τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ΜΜΕ και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99 % όλων των επιχειρήσεων στην Ένωση, και που έχουν δημιουργήσει πρόσφατα πλέον του 80% των νέων θέσεων απασχόλησης, με διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της μείωσης των γραφειοκρατικών εμποδίων, της απλούστευσης της νομοθεσίας μέσω του προγράμματος REFIT, και παρέχοντας ένα φιλόξενο περιβάλλον και το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο και για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις· υπογραμμίζει ότι τέτοια μέτρα δεν πρέπει ναοδηγήσουν στην υπονόμευση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων στην ΕΕ· εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή του για την πρόθεση σύστασης του νέου Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο θα αποτελέσει συμπληρωματικό εργαλείο ως προς την πολιτική συνοχής με δυνατότητα δημιουργίας 1,3 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας εντός περιόδου τριών ετών·

11. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιτευχθεί έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες με τις μεγαλύτερες ανάγκες μέσω της στήριξης των νεοσύστατων επιχειρήσεων και της ανάπτυξης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων με σειρά μέτρων και οικονομικών μηχανισμών·

12. καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινωνικοοικονομική σύγκλιση, ούτως ώστε και οι εξόχως απόκεντρες και μικρές περιφέρειες να διαθέτουν το αναγκαίο δυναμικό, όπως το ανθρώπινο, για να μπορούν να απορροφήσουν τα διαθέσιμα κονδύλια·

13. καλεί τα κράτη μέλη, με δεδομένες τις αρνητικές επιπτώσεις που η γήρανση του πληθυσμού και οι δημογραφικές προκλήσεις έχουν επί των αγορών εργασίας, να διαμορφώσουν προγράμματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μείωσης πληθυσμού και να στηρίξουν την κινητικότητα·

14. ζητεί από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι επενδύσεις θα έχουν στόχο τις οικονομικά ασθενέστερες περιφέρειες που πλήττονται από υψηλή ανεργία και τις ΜΜΕ αυτών των περιφερειών, δεδομένης της περιορισμένης πρόσβασης αυτών των ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες αυτές θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο, ενώ οι επιλογές θα πρέπει να γίνονται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των οικονομικών χαρακτηριστικών των επενδύσεων· συμμερίζεται την άποψη της Επιτροπής ότι υπάρχει ανάγκη ειδικευμένου εργατικού δυναμικού σε αναπτυσσόμενους τομείς όπως η ψηφιακή οικονομία, οι πράσινοι τομείς και η υγειονομική περίθαλψη·

15. υπενθυμίζει ότι η ευθυγράμμιση μισθών και παραγωγικότητας είναι σημαντική όχι μόνο για την κοινωνική συνοχή, αλλά και για τη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομίας και ενός παραγωγικού εργατικού δυναμικού·

16. επισημαίνει τον ρόλο της εδαφικής συνοχής και υπογραμμίζει σχετικά την σημασία των επενδύσεων σε διασυνοριακές υποδομές, όπως εκείνες για τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές, σε αναγνώριση του ρόλου τους στην προώθηση της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών·

17. εκτιμά ότι τα μέτρα της πολιτικής συνοχής διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη μείωση των εσωτερικών ανταγωνιστικών ανισοτήτων και των διαρθρωτικών ανισορροπιών στις περιφέρειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο προχρηματοδότησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η πλήρης αξιοποίηση των κονδυλίων από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη την περίοδο 2014-2020, διασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση της αρχής της δημοσιονομικής λογοδοσίας·

18. εκτιμά ότι η δημοσιονομική πειθαρχία είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να επιτευχθεί ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας κατά τρόπο έξυπνο και βιώσιμο· ζητεί να δοθεί ακόμη περισσότερη έμφαση στην βελτίωση της διαχείρισης των δαπανών και στην πάταξη της απάτης·

19. τονίζει ότι οι πολιτικές για την ανάπτυξη και την απασχόληση έχουν διαφορετικές εδαφικές επιπτώσεις, ανάλογα με την ιδιαίτερη κατάσταση σε κάθε περιφέρεια, και ότι οι περιφερειακές ανισότητες έχουν διευρυνθεί από τότε που ξεκίνησε η κρίση· τονίζει ότι οι συστάσεις ανά χώρα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις εδαφικές διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των κρατών μελών για την τόνωση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, διαφυλάσσοντας παράλληλα την εδαφική συνοχή.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

13

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Martina Dlabajová, Elena Gentile, Arne Gericke, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Terry Reintke, Maria João Rodrigues, Claude Rolin, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Λάμπρος Φουντούλης, Георги Пирински

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Tania González Peñas, Ivo Vajgl, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Амджад Башир

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Grapini, Ivan Jakovčić


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (25.3.2015)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την επένδυση για την ανάπτυξη και την απασχόληση: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νεοκλής Συλικιώτης

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπογραμμίζει ότι η οικονομική κρίση αποτέλεσε πρόκληση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή στην ΕΕ, δημιουργώντας επιπλέον διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι, από τότε που εκδηλώθηκε η κρίση, έχουν χαθεί περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ(1)· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η πολιτική συνοχής της ΕΕ με σαφή δήλωση προτεραιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες και να επιτευχθούν οι πανενωσιακής εμβέλειας στόχοι για την ανάπτυξη και την απασχόληση·

2.  τονίζει το γεγονός ότι απαιτούνται ουσιαστικές προσπάθειες για να επανέλθει η ΕΕ στην πορεία για την επίτευξη του στόχου της επανεκβιομηχάνισης στο 20 % έως το 2020· ζητεί την ενίσχυση και ανανέωση της βιομηχανικής δομής στην Ένωση, για να προαχθούν η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση· τονίζει ότι, για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, πρέπει να γίνουν επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές και στις υποδομές ενέργειας και μεταφορών και, σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αλλά εξίσου επειγόντως, στην εκπαίδευση, την έρευνα και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων·

3.  αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής συνέβαλαν στον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης και αποτελούν σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού επενδύσεων σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για ανακατεύθυνση των επενδύσεων της πολιτικής συνοχής σε τομείς που επλήγησαν σοβαρότερα από την κρίση·

4.  υπογραμμίζει ότι η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση περιλαμβάνει τον στόχο της προαγωγής της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής και της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών (άρθρο 3 ΣΕΕ)·

5.  τονίζει ότι οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην πολιτική συνοχής· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να αποσκοπούν στην ανάπτυξη, την αύξηση των καινοτομιών, τις ΜΜΕ, την ψηφιακή οικονομία και τη βιοοικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα· τονίζει ότι ειδικότερα οι επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς μπορούν όχι μόνο να διασφαλίσουν υπάρχουσες θέσεις εργασίας αλλά και να οδηγήσουν στην ανάπτυξη και τη δημιουργία περαιτέρω θέσεων εργασίας·

6.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο που παίζει ο βιομηχανικός τομέας, και ειδικότερα ο μεταποιητικός, στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς αντιστοιχεί στο 80% των ευρωπαϊκών εξαγωγών και στο 80% των δαπανών για Ε&Α. σημειώνει ότι εκτιμάται πως δημιουργήθηκαν 594.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 έως το 2012 μόνον μέσω τις περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ(2)·

7.  συνιστά να εκσυγχρονιστεί η πολιτική συνοχής· συνιστά να αποκτήσουν κεντρικό ρόλο στην πολιτική συνοχής η ανανέωση της βιομηχανίας και των δομών και η στήριξη των καινοτομιών, για να ενισχυθεί η απασχόληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  τονίζει ότι είναι σημαντική η απλούστευση της διαχείρισης και των διαδικασιών των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής· τονίζει ότι η διοικητική επιβάρυνση που προκαλείται από διαφορετικές διαδικασίες διαχείρισης και παρακολούθησης πρέπει να είναι εύλογη συγκριτικά με το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνεται από τα προγράμματα πολιτικής συνοχής.

9.  υπογραμμίζει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν μέχρι και το 99 % του επιχειρηματικού ιστού της ΕΕ και προσφέρουν το 80 % των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

10. θεωρεί ότι απαιτούνται πρόσθετα μέτρα και επενδύσεις, προκειμένου να ενισχυθούν οι βιομηχανικές δομές σε ορισμένα κράτη μέλη, να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε επενδύσεις και πιστώσεις για τους κατασκευαστές και να αντιμετωπιστεί η ανεργία· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια προσέγγιση βασισμένη στα ισχυρά σημεία των περιφερειών, για να επιτευχθεί οικονομική μεγέθυνση·

11. θεωρεί ότι όλα τα νέα έργα και οι επενδύσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής προσανατολίζονται στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και στον μέγιστο αντίκτυπο και σέβεται το νέο πλαίσιο επιδόσεων με στόχο την ενίσχυση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης· θεωρεί επίσης ότι τα έργα και οι επενδύσεις που προωθούνται από ευρωπαϊκά ταμεία πρέπει να αποσκοπούν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας· τονίζει επομένως ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να εστιάσουν τις πολιτικές τους στη δημιουργία ποιοτικών και βιώσιμων θέσεων εργασίας κατά την εφαρμογή των επιχειρησιακών τους προγραμμάτων για την τρέχουσα περίοδο χρηματοδότησης, προκειμένου να λάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων και για να μπορέσουν οι περιφέρειες να αναπτύξουν υγιείς και βιώσιμες οικονομίες· υπενθυμίζει ότι όλες οι επενδύσεις και τα έργα θα πρέπει να ενισχύουν ειδικότερα την προστασία του περιβάλλοντος, για να προαγάγουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα μέτρα ενεργειακής απόδοσης· υπενθυμίζει ότι η παγκόσμια αγορά φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών προβλέπεται σχεδόν να διπλασιαστεί έως το 2020, φθάνοντας τα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ ετησίως·

12. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόταση σχετικά με την Ένωση των Κεφαλαιαγορών και θεωρεί ότι αυτή αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη συμπλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και τη βελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε πιστώσεις, μέσω της δημιουργίας και της ανάπτυξης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης πέρα από τα τραπεζικά δάνεια, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση των αρχικών δημόσιων προσφορών·

13. ζητεί την ταχεία εφαρμογή και χρήση της Ένωση των Κεφαλαιαγορών για τη στήριξη του έργου της βιομηχανίας για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αγορών ιδιωτικών τοποθετήσεων και τη στήριξη της αξιοποίησης μακροπρόθεσμων επενδυτικών κεφαλαίων· πιστεύει ότι η επιτυχία της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών θα μειώσει τον κατακερματισμό στις χρηματοοικονομικές αγορές της ΕΕ, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη μείωση του κόστους χρηματοδότησης·

14. τονίζει ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να εστιάζονται σε τομείς που μπορούν να παράγουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη, όπως στην καινοτομία ή την εκπαίδευση·

15. τονίζει τη σημασία της περιφερειακής χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ, οι οποίες λειτουργούν ως περιφερειακή κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την έξυπνη ανάπτυξη και την πρόοδο προς ψηφιακές οικονομίες χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα·

16. υπογραμμίζει τη σημασία της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής για τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και για την επίτευξη των στόχων του 2020 και του 2030 όσον αφορά τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα, την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

17. σημειώνει ότι η υποβολή εκθέσεων σχετικά με έργα που χρηματοδοτούνται από ταμεία της ΕΕ επικεντρώνονται συνήθως στις ίδιες τις δαπάνες και στη συμμόρφωση με τους διοικητικούς κανόνες και όχι στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελλιπής γνώση της αποτελεσματικότητας των επιδοτήσεων της ΕΕ· τονίζει, εν προκειμένω, τη σημασία της συστηματικής συλλογής πληροφοριών σχετικά με τον αντίκτυπο των ταμείων της ΕΕ, για να καθοριστούν τα πλέον αποτελεσματικά μέτρα για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης των περιφερειών της ΕΕ·

18. ζητεί καλύτερο συντονισμό των δημόσιων επενδύσεων εκ μέρους των κρατών μελών, των τοπικών και των περιφερειακών αρχών καθώς και σταθερότερο οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον στην ΕΕ, για να καταστεί ελκυστικότερη για ιδιωτικές επενδύσεις, διότι, αν δεν γίνει τούτο, θα είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο στόχος που αφορά την αύξηση της συνεισφοράς της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ μέχρι και κατά 20% έως το 2020· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η συγκέντρωση επενδύσεων της ΕΕ σε καινοτόμους τομείς, όπως την έρευνα και καινοτομία, την υποστήριξη των ΜΜΕ και την οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος των επενδύσεων στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας· υποστηρίζει σθεναρά την προσέγγιση στην έρευνα και ανάπτυξη η οποία στοχεύει στη μείωση του χάσματος καινοτομίας εντός της ΕΕ, διευκολύνοντας τις λιγότερο προηγμένες περιφέρειες να υιοθετήσουν, να ενισχύσουν και να προσαρμόσουν τις καινοτόμες λύσεις που αναπτύχθηκαν στις προηγμένες περιφέρειες· ζητεί επίσης περαιτέρω αποσαφήνιση και γρήγορη εφαρμογή της ιδέας της έξυπνης εξειδίκευσης, η οποία έχει τη δυνατότητα να τονώσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στις περιφέρειες της ΕΕ·

19. ζητεί μια βιομηχανική στρατηγική χωρίς αποκλεισμούς, η οποία λαμβάνει υπόψη τις περιοχές που πλήττονται από συρρίκνωση και γήρανση του πληθυσμού· θεωρεί ότι απώτερος στόχος θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας, η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης και μεγέθυνσης καθώς και της αύξησης των θέσεων εργασίας·

20. υπογραμμίζει ότι, για να είναι δυνατές οι καινοτόμες και παραγωγικές ερευνητικές δραστηριότητες, είναι αναγκαίο να αυξηθεί περαιτέρω η χρηματοδότηση για την έρευνα και ανάπτυξη· ζητεί, επομένως, να υπάρξει καλύτερη ευθυγράμμιση των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέτρων, δηλ. της χρηματοδότησης των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», όπως ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

21. καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν το πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη Νεολαία», δεδομένου ότι η κρίση έχει εμποδίσει δυσανάλογα μεγάλο αριθμό νέων στην αρχή της καριέρας τους να βρουν θέσεις εργασίας και διότι η ανεργία των νέων έχει ανέλθει σε ανησυχητικά επίπεδα στις μισές περιφέρειες·

22. ζητεί, για τη βελτίωση της κατάστασης της απασχόλησης, να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ανάγκες των ΜΜΕ στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και να διευκολυνθεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης σε πιστώσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος των επιχειρήσεων·

23. ζητεί να βελτιωθεί η κατάσταση όσον αφορά την καινοτομία, την ανταλλαγή γνώσεων και ιδεών και την ανταγωνιστικότητα και το δυναμικό καινοτομίας των επιχειρήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί η ψηφιακή εσωτερική αγορά.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

7

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bendt Bendtsen, Reinhard Bütikofer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Juan Carlos Girauta Vidal, Theresa Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, András Gyürk, Roger Helmer, Dawid Bohdan Jackiewicz, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης, Владимир Уручев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pervenche Berès, Simona Bonafè, Cornelia Ernst, Yannick Jadot, Werner Langen, Morten Messerschmidt, Clare Moody, Dominique Riquet, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Anne Sander, Paul Tang, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt, Cora van Nieuwenhuizen, Μαρία Σπυράκη

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Ignazio Corrao, Antanas Guoga

(1)

Πίνακας Αποτελεσμάτων Βιομηχανίας 2013, Έγγραφο Εργασίας των Υπηρεσιών της Επιτροπής (SWD(2013)0346 , 20 Σεπτεμβρίου 2013), σ. 6.

(2)

"Για πιο ανταγωνιστικές περιφέρειες και πόλεις της Ευρώπης, τόνωση της ανάπτυξης και δημιουργία θέσεων εργασίας". http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regional_policy_en.pdf - p. 6


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (26.3.2015)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Silvia Costa

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι, για να επιτευχθεί αποτελεσματική συμβολή στην καταπολέμηση των υψηλών επιπέδων ανεργίας των νέων, η πολιτική συνοχής της ΕΕ πρέπει να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», ιδίως δε με τους πρωταρχικούς στόχους για την εκπαίδευση που αφορούν τη μείωση, σε λιγότερο από 10 %, των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, την αύξηση στο 40 % τουλάχιστον του ποσοστού των νέων με πτυχίο ή δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίπλωμα ή ισότιμο προσόν στην επαγγελματική κατάρτιση, και με δείκτη αναφοράς τουλάχιστον 15 % κατά μέσο όρο των ενηλίκων που συμμετέχουν στη διά βίου μάθηση, καθώς και με ένα ποσοστό παιδιών όχι μικρότερο του 9% όσον αφορά τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας και αξιοποιώντας με τον τρόπο αυτό τις δεξιότητες και την αποκτηθείσα εμπειρία·

2.  τονίζει ότι, για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ιδίως όσων αφορούν την εκπαίδευση και τη μείωση των ποσοστών πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η πρόσβαση στην εκπαιδευτική υποδομή και η ποιότητα των κοινωνικοπολιτισμικών υπηρεσιών στις περιφέρειες της ΕΕ, ιδίως σε όσες αντιμετωπίζουν οικονομική στασιμότητα· υπενθυμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης όσον αφορά τη συμβολή της σε μεγαλύτερη κοινωνική και περιφερειακή συνοχή και την ενίσχυση της δημοκρατικής συνείδησης και συμμετοχής στους νέους·

3.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 12% των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών είναι άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο· καλεί την ΕΕ να εντοπίσει τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου και να παρακολουθήσει τα χαρακτηριστικά του φαινομένου σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ως το θεμέλιο στοχοθετημένων και αποτελεσματικών τεκμηριωμένων πολιτικών, θεωρεί ότι οι πολιτικές για τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου πρέπει να αντιμετωπίζουν μια σειρά από παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και κοινωνικών προκλήσεων που μπορεί ενδεχομένως να οδηγούν σε ένα τέτοιο φαινόμενο·

4.  τονίζει ότι, χωρίς αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των συντελεστών της αγοράς εργασίας, θα είναι αδύνατον να αντιμετωπιστούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας των νέων πτυχιούχων στην ΕΕ· τονίζει, ειδικότερα, ότι η διδασκαλία των γνώσεων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται στην αγορά εργασίας συντέλεσε στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των νέων και στη μείωση των κοινωνικών διαφορών·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι επί του παρόντος η χρηματοδότηση που χορηγείται για την εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξουν μεγαλύτερες επενδύσεις στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης και στον τομέα της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης· υπογραμμίζει ότι αυτό ισχύει και εφαρμόζεται επίσης και όσον αφορά την ανακαίνιση των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων και την παροχή των νέων τεχνολογιών για την εκπαίδευση και την έρευνα (πρόσβαση σε ερευνητικές βάσεις δεδομένων, κατάρτιση στην πληροφορική και διαδραστική διαδικτυακή εκπαίδευσης (e-learning)·

6.  υπογραμμίζει τη σημασία που αποκτά η ενίσχυση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρήσεων σε περιφερειακό, τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο· καλεί επίσης τα κράτη μέλη να αναλάβουν το συντομότερο δυνατό δράση βάσει συστάσεων για την εκπαίδευση ανά χώρα (ΣΑΧ) κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, καθώς και άλλων συστάσεων της Επιτροπής·

7.  υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν, ως βασικοί παράγοντες για την οικονομική ανάπτυξη, τόσο η διά βίου μάθησης όσο και - προκειμένου να προσελκύεται και να διατηρείται ένα ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό - οι καλύτερες συνθήκες εργασίας για τους ερευνητές και καθηγητές· επισημαίνει πόσο σημαντικό είναι οι νέοι άνθρωποι να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, και ότι οι εκπαιδευτικοί να είναι ανάλογα καταρτισμένοι, δεδομένου ότι οι δεξιότητες αυτές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας·

8.  τονίζει ότι οι ανάγκες της αγοράς εργασίας μεταβάλλονται ραγδαία και ότι οι νέοι αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες κατά τη μετάβασή τους από την εκπαίδευση στην εργασία και ως εκ τούτου είναι συνήθως πιο ευάλωτοι στην ανεργία· επαναλαμβάνει τη σημασία των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο και ιδιαίτερα στη νεολαία της Ευρώπης, προκειμένου να ενισχυθεί η δυνατότητα απασχόλησής τους και η εκμετάλλευση των επαγγελματικών προσόντων τους· ζητεί τη βελτίωση της υφιστάμενης πρωτοβουλίας "Πανόραμα δεξιοτήτων της ΕΕ" μέσω της οποίας εντοπίζονται οι θέσεις εργασίας και οι δεξιότητες που απαιτούνται, καθώς και την αντίστοιχη αναδιαμόρφωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών, έτσι ώστε να παρέχονται στα άτομα οι κατάλληλες δεξιότητες για τη σωστή δουλειά

9.  τονίζει την ανάγκη να προωθηθούν οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ του εκπαιδευτικού κόσμου και των πολιτικών απασχόλησης με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών εταίρων, των φορέων λήψης αποφάσεων, των φορέων παροχής εκπαίδευσης και των εργοδοτών·

10. χαιρετίζει την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων που εφαρμόστηκε προς ενίσχυση του Συστήματος Εγγυήσεων για τη Νεολαία, ιδίως σε περιοχές με ανεργία των νέων πάνω από 25 %, και επισημαίνει ότι αυτό είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μείωση της ανεργίας των νέων και θα εξυπηρετήσει ως βασική διαρθρωτική μεταρρύθμιση μεσο-μακροπρόθεσμα· καλεί τα κράτη μέλη να καθιερώσουν μια ισχυρή συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως τους εργοδότες και τις ΜΜΕ, και να κάνουν πλήρη χρήση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και άλλων διαρθρωτικών ταμείων όταν θα θέτουν σε εφαρμογή το καθεστώς και θα δημιουργούν τη σχετική για αυτό υποδομή·

11. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος εγγυήσεων για τη νεολαία, με την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλής πρακτικής· τονίζει ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το σύστημα εγγυήσεων για τη νεολαία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων, λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2015· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει την απαραίτητη δράση για να εξασφαλίσει τη συνέχιση του προγράμματος·

12. τονίζει την ανάγκη για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο των συστημάτων εγγυήσεων για τους νέους· θεωρεί ωστόσο ότι απαιτούνται πρώιμη παρέμβαση και ενεργοποίηση και, σε πολλές περιπτώσεις, μεταρρυθμίσεις, όπως είναι η βελτίωση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ότι η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με το διττό εκπαιδευτικό σύστημα, θα μπορούσε να συμβάλει σε διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά εργασίας και να οδηγήσει σε υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης·

13. επιδοκιμάζει το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων· ευελπιστεί ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται στρατηγικές επενδύσεις και, ως εκ τούτου, συγκαταλέγονται στις δράσεις προτεραιότητας·

14. ζητεί από την Επιτροπή να αναγνωρίσει το πλήρες δυναμικό του πολιτισμού στη συμβολή στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, καθώς και στη βελτίωση της κοινωνικής συνοχής· επισημαίνει, ειδικότερα, τον ρόλο των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) και την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη στην ΕΕ και για την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούν - άμεσα ή έμμεσα - περισσότερα από 7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας·

15. τονίζει τη σημασία του πολιτιστικού τομέα για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός είναι πολύ ελκυστικός για τους νέους και τους προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης· υπενθυμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτισμός στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης μέσω της εκπαίδευσης, της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της άτυπης μάθησης· επιδιώκει να προσανατολίσει τα μέσα της πολιτικής συνοχής στην κατεύθυνση της βελτίωσης και της αύξησης του αριθμού των θέσεων απασχόλησης στον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα·

16. καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει το φάσμα χρήσης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την προώθηση πολιτιστικών δράσεων στα κράτη μέλη, και ιδίως για την προαγωγή του δημιουργικού τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αργότερο μαζί με τη μεσοπρόθεσμη έκθεση για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη», δηλαδή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2017·

17. υπενθυμίζει ότι ο πολιτισμός και η υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν βασικά στοιχεία για την ελκυστικότητα των πόλεων και των περιφερειών, καθώς και για την οικονομική ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού τουρισμού και των δημιουργικών ΜΜΕ · ζητεί τη δημιουργία περιφερειακών πολιτιστικών κέντρων, στα οποία πόλεις και περιφέρειες να μπορούν να συνεργάζονται για την προώθηση και διατήρηση της πολιτιστικής τους κληρονομιάς, και την εκμετάλλευσή της ως οικονομικό πλεονέκτημα·

18. καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική προστασία των υλικών και άυλων αγαθών που συνθέτουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και είναι θεμελιώδους σημασίας για την τόνωση της πολιτιστικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης που βασίζεται και προωθεί την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα και τον πολιτιστικό διακριτικό χαρακτήρα των ευρωπαϊκών χωρών, περιφερειών και πόλεων· καλεί τις πόλεις και τις περιφέρειες της ΕΕ να χρησιμοποιήσουν τα μέσα της πολιτικής συνοχής για το σκοπό αυτό·

19. είναι της άποψης ότι το ανώτατο όριο των 5 εκατομμυρίων ευρώ που εγκρίθηκε από την Επιτροπή βάσει του συνολικού κόστους του έργου είναι υπερβολικά άκαμπτο και θα οδηγήσει σε λιγότερη υποστήριξη για την πολιτιστική κληρονομιά, αν μη τι άλλο διότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αφαίρεση του κόστους τεκμηρίωσης και διαχείρισης και τις μη-αναγώγιμες δαπάνες (π.χ. ΦΠΑ), και ότι μειώνει το πεδίο εφαρμογής για δημόσιες και ιδιωτικές εταιρικές σχέσεις και για επενδύσεις στον πολιτιστικό τομέα που έχουν ζωτική σημασία για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη στην ΕΕ·

20. τονίζει ότι δεν υφίσταται νομική βάση για αυτή την προσέγγιση στο δίκαιο της ΕΕ και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να επανεξετάσει την απόφαση και να διευκρινίσει, στους κόλπους των θεματικών οδηγών, την ερμηνεία του άρθρου 3 (ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 (ΕΤΠΑ) όσον αφορά τις επενδύσεις στην ανάπτυξη ενδογενούς δυναμικού μέσω των σταθερών επενδύσεων σε εξοπλισμό και των μικρής κλίμακας υποδομών για τον πολιτισμό και τον αειφόρο τουρισμό·

21. καλεί τα κράτη μέλη να διαθέσουν μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού τους και της χρηματοδότησης για την περιφερειακή ανάπτυξη με στόχο να καταστούν οι περιφέρειες πιο ελκυστικές, να προαχθεί η αποτελεσματική και σφαιρική ανάπτυξή τους και να αξιοποιηθεί το δυναμικό τους·

22. υπογραμμίζει τη σημασία της απλούστευσης, και συνιστά η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την απλούστευση της υλοποίησης της πολιτικής για τη συνοχή, προκειμένου να βελτιωθεί η στόχευση των αποτελεσμάτων της πολιτικής και η μείωση της γραφειοκρατίας σε όλα τα επίπεδα· τονίζει τη σημασία ύπαρξης βάσεων ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών σε διάφορους τομείς υλοποίησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Petra Kammerevert, Andrew Lewer, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka, Εμμανουήλ Γλέζος, Γιώργος Γραμματικάκης, Θεόδωρος Ζαγοράκης, Ангел Джамбазки, Светослав Христов Малинов, Момчил Неков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sylvie Guillaume, György Hölvényi, Dietmar Köster, Ernest Maragall, Emma McClarkin, Martina Michels, Илхан Кючюк


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων (1.4.2015)

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με τις επενδύσεις για θέσεις εργασίας και ανάπτυξη: προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση

(2014/2245(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Julie Girling

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι παραδοσιακά οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο από την ανεργία σε σχέση με τους άνδρες – μολονότι σήμερα αντιπροσωπεύουν το 59% των νέων πτυχιούχων(1), γεγονός το οποίο δεν συνάδει επίσης με τους χαμηλούς αριθμούς γυναικών σε θέσεις ευθύνης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών έχει σημειώσει ελαφρά αύξηση, από 60% σε 63%, τα τελευταία πέντε χρόνια, και ότι η ανεργία των γυναικών ανέρχεται σε 10% σε ολόκληρη την ΕΕ, με σημαντικές διακυμάνσεις ανά περιφέρεια (παρότι οι διαφορές αυτές έχουν μειωθεί σημαντικά)(2)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ακόμη και για τις γυναίκες που απασχολούνται, η θέση εργασίας τους σε ό,τι αφορά τα επαγγελματικά προσόντα, το επίπεδο του μισθού και τις συνταξιοδοτικές εισφορές δεν είναι ανάλογη των πτυχίων τους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μόλις το 29% των γυναικών έχουν πτυχίο στις ΤΠΕ και ότι μόλις το 4% απασχολούνται άμεσα στον τομέα των ΤΠΕ(3)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, ο αριθμός των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι υψηλότερος από εκείνον των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, ωστόσο, συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά, γεγονός που περιορίζει τις οικονομικές ευκαιρίες που διαθέτουν, μολονότι δεν αποδεικνύεται επιστημονικά ότι οι άνδρες έχουν μεγαλύτερη έφεση στους κλάδους αυτούς·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι χαμηλοί μισθοί είναι ένα πρόβλημα που πλήττει ιδιαιτέρως τις γυναίκες (21,2% το 2010 σε σχέση με 13,3% για τους άνδρες), κυρίως τις υπαλλήλους με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εκείνες με συμβόλαια ορισμένου χρόνου(4)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι από τη διαφορά στις συντάξεις των φύλων προκύπτει ότι οι συντάξεις των γυναικών είναι κατά 39% χαμηλότερες των συντάξεων των ανδρών κατά μέσο όρο σε ολόκληρη την ΕΕ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού από τους άνδρες, ιδίως μετά το 60ό έτος της ηλικίας τους (22,2% το 2010, σε σύγκριση με 17,3% για τους άνδρες)(5)·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων συνιστά σημαντικό εργαλείο οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί το κύριο εργαλείο για την υλοποίηση μέτρων κατά της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού και βασίζεται σε επενδύσεις στην εκπαίδευση και στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι με το πέρασμα του χρόνου μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων έχουν κάνει την εμφάνισή τους στην ύπαιθρο, όπως είναι η ανεπαρκώς ανεπτυγμένη επιχειρηματική νοοτροπία, η χαμηλή συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση και κατάρτιση, η έλλειψη επαγγελματικής επιμόρφωσης στην ύπαιθρο και το υψηλό ποσοστό ατόμων που απασχολούνται στη γεωργία αυτοσυντήρησης·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλό σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» (11,5% κάτω από τον στόχο του 75%)(6)·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΟΟΣΑ, η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην αγορά εργασίας θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 12,4% του κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ μέχρι το 2030·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις διευθυντικές θέσεις και ότι μόλις το 30% των νεοσυσταθεισών εταιρειών στην Ευρώπη ιδρύεται από γυναίκες(7)·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων ζουν σε πόλεις, οι οποίες είναι μεν κέντρα παραγωγικότητας και καινοτομίας, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρώνουν μεγάλους αριθμούς κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, με αποτέλεσμα να έχουν καθοριστική σημασία στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το να είσαι μόνη μητέρα ή μόνος γονέας εξακολουθεί να είναι μειονέκτημα στην αγορά εργασίας·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ίσες ευκαιρίες μεταξύ ανδρών και γυναικών και η αρχή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου προβλέπονται ρητά στους κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία ως οριζόντιες πτυχές του προγραμματισμού και της πολιτικής εφαρμογής τους·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις προσφέρουν στις γυναίκες καλύτερες αμοιβές σε σχέση με τις ΜΜΕ και ευκαιρίες πρόσβασης σε ανδροκρατούμενους κλάδους· λαμβάνοντας υπόψη ότι γυναίκες που εργάζονται σε οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να καταλάβουν διευθυντικές θέσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να προωθήσουν αυτό το είδος δραστηριότητας και να πείσουν τις γυναίκες να δραστηριοποιούνται σε μεγαλύτερο βαθμό σε οικογενειακές επιχειρήσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στήριξη της ισότητας, εκτός από θέμα δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων, συνιστά επίσης συντελεστή ανταγωνιστικότητας, δεδομένου ότι η αχρήστευση του ταλέντου των γυναικών που περιθωριοποιούνται επαγγελματικά δεν συνάδει με τις προσπάθειες για την υποστήριξη της οικονομίας της γνώσης·

1.      εκφράζει τη λύπη του διότι τα κράτη μέλη δεν καταβάλλουν περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του μισθολογικού χάσματος· εκφράζει την ανησυχία του διότι οι αποδοχές των γυναικών στην ΕΕ είναι, κατά μέσο όρο, 16,4% χαμηλότερες από τις αποδοχές των ανδρών για εργασία ίσης αξίας ενώ οι γυναίκες εργάζονται 59 ημέρες τον χρόνο δωρεάν, γεγονός που τις θέτει σε οικονομικά δυσχερή θέση και τις υποχρεώνει ενίοτε να εξαρτώνται από τον σύντροφό τους· επισημαίνει τη σημασία που έχει η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος, το οποίο προξενεί επίσης συνταξιοδοτικό χάσμα της τάξης του 39% μεταξύ των ανδρών και γυναικών στην ΕΕ· τονίζει το γεγονός ότι σε εννέα κράτη μέλη η διαφορά αυτή τα τελευταία πέντε έτη έχει αυξηθεί· παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, μία μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ γυναικών και ανδρών της τάξης του 1% θα επέφερε αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης κατά 0,1%· σημειώνει ότι η πρόσβαση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης μπορεί να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των οργανισμών· καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις στατιστικές τους σχετικά το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων·

2.      καλεί την Επιτροπή να απαιτεί διαφάνεια σχετικά με τις αποδοχές στις θέσεις εργασίας που δημιουργεί ή χρηματοδοτεί μέσω της πολιτικής για τη συνοχή και να μεριμνήσει για την εξάλειψη οιασδήποτε αδικαιολόγητης μισθολογικής ανισότητας·

3.      εκτιμά ότι η Ένωση οφείλει, σε όλα τα στάδια αξιοποίησης των κονδυλίων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, να στοχεύει στην εξάλειψη των ανισοτήτων και στην προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου καθώς και στην καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού·

4.      ζητεί να αναγνωριστούν και να αντιμετωπιστούν οι πολλαπλοί τύποι διακρίσεων, δηλαδή όχι μόνο η ανισότητα με βάση το φύλο αλλά και οι ανισότητες που βασίζονται στο θρήσκευμα ή στις προσωπικές πεποιθήσεις, την κοινωνική προέλευση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ηλικία, την εθνοτική καταγωγή και την αναπηρία, προκειμένου να εφαρμοστεί μία ουσιαστική και αποτελεσματική πολιτική κοινωνικής ένταξης·

5.      σημειώνει ότι η οικονομική κρίση έχει προκαλέσει υποχώρηση της ισότητας σε πολλούς τομείς· επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να ληφθεί μέριμνα ούτως ώστε να μη χρησιμοποιείται η οικονομική κρίση ως πρόσχημα για τη διαιώνιση της ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, αλλά, αντιθέτως, να συνεχιστεί η δουλειά στο πεδίο της ισότητας ακόμη και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης·

6.      ζητεί από τα κράτη μέλη να αλλάξουν αυτή τη δυναμική εφαρμόζοντας πρωτοποριακές πολιτικές για την ενεργό προώθηση της ισότητας, μέσω προγραμμάτων και κονδυλίων που θα έχουν ως στόχο να αυξήσουν το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ· 

7.      καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν ενεργά τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία ως εργαλεία βελτίωσης της ισότητας των φύλων· ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διεξαγάγουν ανάλυση με γνώμονα το φύλο και να εφαρμόσουν τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, προκειμένου να επιτύχουν ίση, από άποψη φύλου, κατανομή των οικονομικών πόρων·

8.      ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει στη Eurostat στατιστικούς δείκτες για κάθε κράτος χωριστά, ώστε να μετράται η επίδραση της ισότητας στην οικονομική πρόοδο από την άποψη της πραγματικής συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και του βαθμού στον οποίο κατέχουν θέσεις ευθύνης και ανώτερες διοικητικές θέσεις·

9.      αναγνωρίζει ότι οι ΜΜΕ συνεισφέρουν σημαντικά στην ευρωπαϊκή οικονομία και δη μέσω της δημιουργίας θέσεων εργασίας· εκφράζει τη λύπη του διότι υπάρχουν πολύ λιγότερες γυναίκες επικεφαλής ΜΜΕ από άνδρες· σημειώνει ότι μόλις το 5% των διοικητικών συμβουλίων στην ΕΕ προεδρεύονται σήμερα από γυναίκες και μόνο το 18,6% των μελών των διοικητικών συμβουλίων είναι γυναίκες· εκφράζει τη λύπη του διότι, κατά την περίοδο 2003-2012, το ποσοστό της γυναικείας επιχειρηματικότητας εμφάνισε ελάχιστη αύξηση από 10% σε 10,4%·

10.    καλεί τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές με σκοπό την ενθάρρυνση των γυναικών να ιδρύουν ΜΜΕ,να αναπτύξουν στρατηγικές για την προαγωγή της γυναικείας επιχειρηματικότητας και να διευκολύνουν την πρόσβαση των γυναικών επιχειρηματιών σε χρηματοδοτική υποστήριξη· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) παρέχει στήριξη στις ΜΜΕ που έχουν γυναίκες επικεφαλής και ενθαρρύνει τη στήριξη δραστηριοτήτων που εστιάζουν στην κατάρτιση και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση· ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) να δώσει προτεραιότητα στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στα οικονομικά δίκτυα·

11.    εκφράζει τη λύπη του διότι είναι τόσο λίγα αυτά που γίνονται για να προαχθεί η συμμετοχή των γυναικών σε όργανα λήψης αποφάσεων ή για να ενθαρρυνθούν να δημιουργήσουν τις δικές τους εταιρείες· παρατηρεί ότι διακρίσεις με τη δικαιολογία της εγκυμοσύνης, λόγου χάρη, χρησιμοποιούνται σε μεγάλη κλίμακα για τον αποκλεισμό των γυναικών από την αγορά εργασίας, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα·

12.    παρατηρεί ότι η υποεκπροσώπηση των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά απορρέει από τα στερεότυπα φύλου· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν την είσοδο των γυναικών σε τομείς που παραδοσιακά θεωρούνται ανδροκρατούμενοι, μεταξύ των οποίων οι επιστήμες και οι νέες τεχνολογίες, ιδίως μέσω εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το ανθρώπινο κεφάλαιο που αντιπροσωπεύουν οι Ευρωπαίες·

13.    παρατηρεί ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες να εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε χαμηλά αμειβόμενες ή επισφαλείς θέσεις εργασίας, γεγονός που παρουσιάζει ενδεχομένως πλεονεκτήματα για τις μητέρες που έχουν επιστρέψει από άδειες μητρότητας, αλλά που μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την φτώχεια στην εργασία και την ανισότητα στις συντάξεις των δύο φύλων· παρατηρεί ότι στην Ευρώπη οι εργαζόμενες γυναίκες είναι τέσσερις φορές πιθανότερο να εργάζονται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης από ό,τι οι εργαζόμενοι άντρες(8)· εκφράζει τον προβληματισμό του σχετικά με τη διακύμανση που εμφανίζουν οι αριθμοί για τη μερική απασχόληση μεταξύ των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει επικαιροποιημένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση των διαφόρων μορφών εργασίας, που θα περιλαμβάνει συγκρίσεις τόσο στο εσωτερικό των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να χαρτογραφήσει την αδικία λόγω φύλου στις μορφές απασχόλησης, με ιδιαίτερη αναφορά στην εργασία μερικής απασχόλησης·

14.    επιβεβαιώνει την ανάγκη δημιουργίας υποδομών φύλαξης για μικρά παιδιά, προκειμένου να ενισχυθεί η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας, και καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει καινοτόμα προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση· επισημαίνει ότι οι επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές όπως οι βρεφονηπιακοί σταθμοί αυξάνουν τις πιθανότητες των γυναικών να δραστηριοποιηθούν ενεργά στην οικονομική ζωή και στην αγορά εργασίας·

15.    συνιστά στην Επιτροπή, στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή, να αφιερώσει μεγαλύτερο ποσοστό των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ σε προγράμματα που θα δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα πρόσβασης σε κατάρτιση και απασχόληση υψηλής ποιότητας·

16.    παρατηρεί την ισχυρή μεταναστευτική τάση του γυναικείου πληθυσμού από την ύπαιθρο στα αστικά κέντρα σε αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης, γεγονός που δημιουργεί έλλειψη ισορροπίας όσον αφορά την απασχόληση των δύο φύλων στις αγροτικές περιοχές· επισημαίνει τον αντίκτυπο που έχει το παραπάνω γεγονός στην οικονομία και τον πληθυσμό, καθώς και τη σημασία που έχει η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας έτσι ώστε να αξιοποιείται το δυναμικό αμφοτέρων των φύλων και να αποδίδεται στους κατά κανόνα γυναικοκρατούμενους τομείς το ίδιο στάτους με αυτό της ανδροκρατούμενης εργασίας, καθώς και η συμβολή που έχουν στην επίτευξη του σκοπού αυτού συστήματα που υποστηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και μηχανισμοί για την εναρμόνιση των υπηρεσιών που παρέχονται στις αγροτικές περιοχές, όπως η φροντίδα των παιδιών, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση· ζητεί επίσης να καταβληθεί μακρόπνοη προσπάθεια προκειμένου να εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους άνδρες και γυναίκες καταλήγουν σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, ούτως ώστε να επιτευχθεί ισότητα στην αγορά εργασίας· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προωθήσουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στις αγροτικές περιοχές·

17.    επισημαίνει τη ζωτική σημασία που έχει η έναρξη της υλοποίησης προγραμμάτων επικεντρωμένων στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των γυναικών, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των επιχειρήσεων τόσο στις αγροτικές όσο και στις αστικές περιοχές· υπογραμμίζει την σημασία που έχει η προαγωγή ίσων ευκαιριών απασχόλησης, μέσω της δραστηριοποίησης των γυναικών, ιδίως των γυναικών της υπαίθρου, για τη δημιουργία των δικών τους επιχειρήσεων·

18.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο να συμπεριλάβουν ρήτρες σχετικά με το φύλο στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για δημόσιες συμβάσεις, προκειμένου να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να επιδιώξουν την ισότητα των φύλων στο προσωπικό τους, ενώ ταυτόχρονα θα συμμορφώνονται με την νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού·

19.    επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντικό ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων, το οποίο πρέπει να αντιμετωπισθεί μέσω της διευκόλυνσης και της προώθησης της πρόσβασης των γυναικών σε προγράμματα κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες·

20.    καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στο οικονομικό σκέλος του ψηφιακού θεματολογίου και επισημαίνει ότι η δυνατότητα πρόσβασης σε πλήρη ευρυζωνική κάλυψη αποτελεί στοιχείο καίριας σημασίας προκειμένου να δοθεί σε γυναίκες, άνδρες και επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευχέρεια ευέλικτων ρυθμίσεων απασχόλησης και κατ' οίκον εργασίας· ζητεί από τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να στηρίξουν τις επενδύσεις που στοχεύουν στην κατάρτιση γυναικών στον τομέα των ΤΠΕ κατά τρόπον ώστε να βελτιωθεί η ισορροπία μεταξύ εργασίας και ζωής·

21.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των γυναικών που επιστρέφουν από άδεια μητρότητας, να δώσουν κίνητρα στους εργοδότες να προσλαμβάνουν γυναίκες μετά την άδεια μητρότητας, να διευκολύνουν ρυθμίσεις για ευέλικτα εργασιακά ωράρια και να προωθήσουν πρόσθετα προγράμματα εκπαίδευσης (διά βίου μάθησης) που θα δίνουν στις γυναίκες τη δυνατότητα να επανέλθουν ομαλά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία·

22.    ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να λαμβάνουν υπόψη στα επενδυτικά προγράμματά τους τις πολιτικές για την προστασία των γυναικών και να μεριμνούν ώστε τα κονδύλια να διοχετεύονται στην αποτελεσματική εργασιακή και επαγγελματική ανάπτυξη και να μην χρησιμοποιούνται καταχρηστικά·

23.    ζητεί από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να υποστηρίζουν συστηματικά την επιλογή της χρήσης μέσων ηλεκτρονικής εκμάθησης με στόχο την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δεξιοτήτων των γυναικών και της επιχειρηματικότητας στις διασυνοριακές περιοχές· εκφράζει ιδίως τον προβληματισμό του όσον αφορά την ανάγκη δημιουργίας δικτύων διασυνοριακών συμπράξεων θεμελιωμένων στον διάλογο και στην επικοινωνία μεταξύ οργανισμών συνδεόμενων με εταιρικές σχέσεις, προκειμένου να διοργανωθούν δημόσιοι διάλογοι με θέμα τη γυναικεία και τη διασυνοριακή επιχειρηματικότητα·

24.    καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους σχετικά με την αύξηση της χωρητικότητας των βρεφονηπιακών σταθμών, να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τους ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες ώστε να εξασφαλιστεί ίση πρόσβαση για όλα τα παιδιά σε μέριμνα και εκπαίδευση υψηλής ποιότητας·

25.    ζητεί μετ’ επιτάσεως από τα κράτη μέλη να προωθήσουν τις επενδύσεις σε προγράμματα κατάρτισης που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τις γυναίκες να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, ιδίως όσες προηγουμένως ήταν μητέρες πλήρους απασχόλησης ή είχαν αναλάβει τη φροντίδα άλλων εξαρτώμενων ατόμων, καθώς και σε προσβάσιμες και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες φροντίδας παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων με ωράρια προσαρμοσμένα στο ωράριο πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να διευκολυνθεί ο συμβιβασμός επαγγελματικού και οικογενειακού βίου και να αντιμετωπιστούν η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός·

26.    ζητεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν δημοσιονομικά μέτρα που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου στον προγραμματισμό της πολιτικής για τη συνοχή, με στόχο να εξεταστούν όχι μόνο τα προγράμματα που απευθύνονται ειδικά σε γυναίκες, αλλά και όλα τα άλλα προγράμματα και οι κυβερνητικές πολιτικές, οι επιπτώσεις τους στην κατανομή των πόρων και η συμβολή τους στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

27.    καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν και να βελτιώσουν την κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα τη διάσταση του φύλου και ζητεί από την Επιτροπή να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στην κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα τη διάσταση του φύλου.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

31.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Krisztina Morvai, Maria Noichl, Marijana Petir, Terry Reintke, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská, Inês Cristina Zuber, Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa Estaràs Ferragut, Julie Girling, Constance Le Grip, Marc Tarabella, Julie Ward, Marco Zullo

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Bart Staes

(1)

Έκθεση του 2014 σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών.

(2)

Στοιχεία Eurostat για το 2008 και το 2013.

(3)

Έκθεση της Επιτροπής (2013), Γυναίκες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΤΠΕ.

(4)

Αυτόθι.

(5)

http://www.europarl.europa.eu/eplibrary/Pauvrete-dans-l-Union-europeenne.pdf

(6)

Eurostat, Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ), 2014 (δεύτερο τρίμηνο)

(7)

Πρόγραμμα δράσης για την επιχειρηματικότητα 2020. Επιστροφή του επιχειρηματικού πνεύματος στην Ευρώπη (COM(2012)0795).

(8)

Έκθεση σχετικά με την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2014, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Δικαιοσύνη και Καταναλωτές.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

5.5.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

6

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Martina Michels, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Olaf Stuger, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Ángela Vallina, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Joachim Zeller, Μαρία Σπυράκη, Искра Михайлова, Андрей Новаков

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Enrique Calvet Chambon, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, Miroslav Mikolášik, Bronis Ropė, Marco Zullo

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ulrike Trebesius

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου