Procedure : 2013/0451(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0176/2015

Indgivne tekster :

A8-0176/2015

Forhandlinger :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Afstemninger :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0267

BETÆNKNING     *
PDF 355kWORD 379k
2.6.2015
PE 546.837v02-00 A8-0176/2015

om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare

(COM(2013)0943 – C7‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Esther Herranz García

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare

(COM(2013)0943 – C7‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2013)0943),

–       der henviser til artikel 31 og 32 i traktaten om Den Europæiske Union, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7‑0045/2014),

–       der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59 og 39,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0176/2015),

1.      godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.      opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab;

3.      opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.      anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

Rådets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare

Rådets og Europa-Parlamentets forordning om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare

 

(Denne ændring finder anvendelse på hele teksten).

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Henvisning 1

Forslag til forordning

Ændringsforslag

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 31 og 32,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114,

 

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Henvisning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet14,

efter den almindelige lovgivningsprocedure,

____________________

 

14 EUT C …, …, s. ….

 

(Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslag 2.)

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer overensstemmelse med ændringen af retsgrundlaget.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Rådets direktiv 96/29/Euratom16 fastsætter grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

(1) Rådets direktiv 2013/59/Euratom16 fastsætter grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling.

__________________

__________________

16 Rådets direktiv 96/29/Euratom af 13. maj 1996 om fastsættelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling (EFT L 159 af 29.6.1996, s. 1).

16 Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling, og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I overensstemmelse med artikel 168 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) bør der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for mennesker ved fastsættelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og aktiviteter.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Efter ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986 strømmede store mængder radioaktive stoffer ud i atmosfæren og kontaminerede fødevarer og foder i helbredstruende grad i flere europæiske lande. Der er vedtaget foranstaltninger med henblik på at sikre, at visse landbrugsprodukter kun indføres på Unionens område i henhold til fælles arrangementer, som sikrer befolkningens sundhed, og som opretholder markedets enhed og forebygger fordrejning af samhandelen.

(2) Efter ulykken på kernekraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986 strømmede store mængder radioaktive stoffer ud i atmosfæren og kontaminerede fødevarer og foder i væsentlig helbredstruende grad i flere europæiske lande, hvilket forårsagede livstruende sygdomme og sundhedstilstande. I dag er der stadig høje niveauer af radioaktiv kontaminering. Eftersom de radioaktive stoffer, der blev udledt, kontaminerede luft, vand, jord og vegetation, blev der vedtaget foranstaltninger med henblik på at sikre, at visse landbrugsprodukter kun indførtes på Unionens område i henhold til fælles arrangementer for at beskytte befolkningens sundhed og samtidig opretholde markedets enhed og forebygge fordrejning af samhandelen.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Medlemsstaterne er ansvarlige for at overvåge overholdelsen af de niveauer, som er fastsat i denne forordning, navnlig ved at føre tilsyn med sikkerhedsstandarder for fødevarer og foder. Artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF giver mulighed for at vedtage fælles foranstaltninger på veterinærområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden. Artikel 114 i TEUF giver mulighed for at fastsætte et passende niveau af harmonisering for at sikre et velfungerende indre marked.

Begrundelse

Artikel 168 indeholder retsgrundlaget for den fælles beslutningsprocedure med hensyn til foder, og artikel 114 dækker spørgsmål vedrørende fødevarer til konsum.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Det er dokumenteret, at højere strålingsdoser har en skadelig og ødelæggende virkning på kroppens celler og kan forårsage kræft.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c) Det er vigtigt at fastsætte lave grænseværdier for maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer for at tage højde for den højere kumulative dosis forårsaget af kontaminerede fødevarer, der indtages over en længere periode.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/8717 fastsætter de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan medføre eller har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder. Disse maksimalt tilladte niveauer er stadig i overensstemmelse med den seneste videnskabelige rådgivning, der er til rådighed på verdensplan i dag.

(3) Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/8717 fastsætter de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan medføre eller har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder. Disse maksimalt tilladte niveauer er stadig i overensstemmelse med den seneste videnskabelige rådgivning, der er til rådighed på verdensplan i dag, og bør regelmæssigt gennemgås og ajourføres for at tage højde for nye videnskabelige resultater. De maksimalt tilladte niveauer, som er opført i bilag I til III, er blevet revideret og er fastsat i Kommissionens "Radiological Protection Publication 105". De er især baseret på et referenceniveau på 1 mSv pr. år foruden den individuelle dosis ved indtagelse og på den antagelse, at 10 % af de årligt indtagede fødevarer er kontaminerede.

____________________

____________________

17 Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11).

17 Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 af 22. december 1987 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (EFT L 371 af 30.12.1987, s. 11).

(Kommissionens "Radiological Protection Publication 105" = Kommissionens "publication Radiation Protection 105 on EU Food Restriction Criteria for Application after an Accident", jf. http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications.)

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at præcisere Kommissionens tekst ved at henvise til de parametre, som benyttes til at fastsætte de maksimalt tilladte niveauer, som er fastlagt i bilagene. EU har omfattende radioaktiv beskyttelse, for så vidt angår fødevarer, med niveauer, som er langt under de internationalt tilladte.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radioaktive nuklider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de indgrebsværdier for fødevarer, der gælder i Japan. Da en sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folkesundheden og dyresundheden i Unionen, er der i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed vedtaget foranstaltninger i form af særlige betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i Japan eller afsendt fra Japan.

(4) Efter ulykken på atomkraftværket i Fukushima den 11. marts 2011 blev Kommissionen orienteret om, at indholdet af radioaktive nuklider i visse fødevarer med oprindelse i Japan oversteg de tærskelværdier for fødevarer, der gælder i Japan. Da en sådan kontaminering kan udgøre en trussel mod folkesundheden og dyresundheden i Unionen, er der i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed vedtaget foranstaltninger i form af særlige betingelser for import af fødevarer og foder med oprindelse i Japan eller afsendt fra Japan. Der bør desuden træffes foranstaltninger for at overvåge og minimere risikoen ved indtagelse af fødevarer fra andre lande, som er berørt af radioaktivt nedfald fra en nuklear ulykke i et andet land.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Det er nødvendigt at indføre en ordning, hvorved Det Europæiske Atomenergifællesskab får mulighed for i tilfælde af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan antages at ville medføre, eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, at fastsætte maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering med henblik på at beskytte befolkningen.

(5) Det er nødvendigt at indføre en ordning, hvorved Unionen får mulighed for i tilfælde af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, som kan antages at ville medføre, eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, at fastsætte maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering med henblik på at sikre et højt folkesundhedsbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) De maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering bør gælde for fødevarer og foder, der har oprindelse i Unionen eller importeres fra tredjelande, alt efter hvor den nukleare ulykke eller strålingsfaren er indtruffet, og omstændighederne derved.

(6) De maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering bør gælde for fødevarer og foder, der har oprindelse i Unionen eller importeres fra tredjelande, alt efter hvor den nukleare ulykke eller strålingsfaren er indtruffet, og omstændighederne derved og under hensyntagen til indvirkningen af naturlig og kumulativ stråling, efterhånden som den bevæger sig opad i fødekæden. Disse niveauer bør regelmæssigt gennemgås.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Eftersom der kan forekomme store variationer i spædbørns kost i deres første seks levemåneder, og da metabolismen hos spædbørn mellem seks og tolv måneder ikke er fuldt klarlagt, vil det være fordelagtigt at anvende en lavere grænse for de maksimalt tilladte niveauer i fødevarer til spædbørn i alle deres første tolv levemåneder.

(8) Eftersom der kan forekomme store variationer i spædbørns kost i deres første seks levemåneder, og da metabolismen hos spædbørn mellem seks og tolv måneder ikke er fuldt klarlagt, vil det være fordelagtigt at anvende en lavere grænse for de maksimalt tilladte niveauer i fødevarer til spædbørn i alle deres første tolv levemåneder. Der bør gælde lavere maksimalt tilladte niveauer i fødevarer for gravide og ammende kvinder.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) Med henblik på at lette tilpasningen af de maksimalt tilladte niveauer, især i lyset af den videnskabelige viden, bør samråd med den i traktatens artikel 31 omhandlede ekspertgruppe indgå i procedurerne for fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer.

(9) Med henblik på at lette tilpasningen af de maksimalt tilladte niveauer, især i lyset af den videnskabelige viden og de tekniske fremskridt på internationalt plan, bør Kommissionen fremsætte et nyt forslag for at tilpasse de maksimalt tilladte niveauer for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) Med henblik på at lette tilpasningen af de maksimalt tilladte niveauer bør der fastsættes procedurer, som giver mulighed for et regelmæssigt samråd med eksperter. Kommissionen bør nedsætte en ekspertgruppe ud fra videnskabelige og etiske kriterier. Kommissionen bør offentliggøre gruppens sammensætning og dens medlemmers erklæringer om økonomiske interesser. Kommissionen bør også, når den vedtager maksimalt tilladte niveauer, høre eksperter fra internationale organer, som arbejder inden for strålebeskyttelse.

 

Begrundelse

Der foreligger for øjeblikket ikke nogen klare oplysninger om sammensætningen af ekspertgruppen, som omtales i artikel 31 i Euratomtraktaten. Gruppens sammensætning skal fastsættes på en klar og gennemsigtig måde under Kommissionens ansvar, som det er tilfældet for andre videnskabelige udvalg, navnlig inden for sundhed og forbrugerbeskyttelse.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) Ekspertgruppen bør også vurdere den kumulative virkning af radioaktiv kontamination.

Begrundelse

Måske nås niveauerne ikke i forbindelse med indtagelse af én fødevare, men hvis en person indtager forskellige fødevarer med et radioaktivitetsniveau lidt under disse grænser, vil denne person blive udsat for en betydelig stråling.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 9 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9b) De maksimalt tilladte niveauer bør offentliggøres og regelmæssigt revideres for at tage behørigt hensyn til de seneste videnskabelige fremskridt og anbefalinger, der på nuværende tidspunkt er til rådighed på internationalt plan, for at afspejle behovet for at berolige befolkningen og for at give denne et højt beskyttelsesniveau samt undgå uoverensstemmelser mellem regler på internationalt plan.

Begrundelse

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à l’organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4400 personnes consommant 30% d’aliments contaminés aux niveaux maximaux qu’elle a choisis. C’est un niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments « légalement » contaminés, sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) For at sikre, at fødevarer og foder, der ligger over de maksimalt tilladte niveauer, bør overholdelsen af disse niveauer sikres ved passende kontrolforanstaltninger.

(10) For at sikre at fødevarer og foder, der ligger over de maksimalt tilladte niveauer, ikke bringes i omsætning i Unionen, bør overholdelsen af disse niveauer sikres ved grundige kontrolforanstaltninger af medlemsstaterne og Kommissionen. Sanktioner for manglende overholdelse bør anvendes, og offentligheden bør orienteres i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a) Reglerne for kontrol af overholdelsen af foranstaltninger, som har til formål at forebygge, fjerne eller mindske kontamineringsrisikoen for mennesker eller dyr til acceptable niveauer, er fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 20041a.

 

____________________

 

1a EUT L 191 af 28.5.2004, s. 1.

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 882/2004 fastlægger offentlig kontrol, som skal gennemføres med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af retsakter, som bringer tidligere fastsatte maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder i anvendelse.

(12) Undersøgelsesproceduren bør anvendes til vedtagelse af retsakter, som bringer tidligere fastsatte maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder i anvendelse. I tilfælde af en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare er det ikke desto mindre nødvendigt i sådanne situationer at tage tilbørligt hensyn til de særlige omstændigheder og forhold ved den enkelte ulykke og derfor fastsætte en procedure til hurtig nedsættelse af disse forud fastsatte niveauer til maksimalt tilladte niveauer, og om nødvendigt indførelse af maksimalt tilladte niveauer for andre radionuklider (navnlig tritium), som indgår i den pågældende ulykke, med henblik på at sikre det højst mulige beskyttelsesniveau for befolkningen. Offentligheden bør omgående orienteres om foranstaltningen og de maksimale niveauer.

Begrundelse

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l’approche prévue par la US FDA qui recommande l’évaluation immédiate après un accident pour s’assurer que les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration pénalisante. De cette façon, on part d’un niveau de protection a priori adéquat et on peut assouplir le dispositif une fois connu l’intensité, la composition et l’étendue des retombées radioactives.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a) Kommissionen bør bistås af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 20021a. Medlemsstaterne bør sikre, at deres repræsentanter i udvalget har tilstrækkelig viden om strålebeskyttelse.

 

____________________

 

1a EUT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

Begrundelse

I henhold til den nye udvalgsprocedure skal Kommissionen bistås af udvalget i forbindelse med behandling af gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende strålingsfare, som kan antages at ville medføre, eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt —

(13) Kommissionen bør vedtage gennemførelsesretsakter, der finder anvendelse straks, når det i behørigt begrundede tilfælde vedrørende strålingsfare, som kan antages at ville medføre, eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, på grund af sagens hastende karakter er bydende nødvendigt. Offentligheden bør omgående orienteres om foranstaltningen og de maksimale niveauer.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Vedtagelsen af de maksimalt tilladte niveauer i henhold til denne forordning bør baseres på beskyttelseskravene til de mest kritiske og udsatte befolkningsgrupper, navnlig børn og personer i isolerede geografiske områder eller dem, som driver selvforsyningslandbrug. De maksimalt tilladte niveauer bør være de samme for hele befolkningen og bør baseres på de laveste niveauer.

Begrundelse

Det er også den tilgang, der anlægges af den amerikanske Food and Drug Administration, som i 1998 efter at have undersøgt de afledte niveauer for forskellige aldersgrupper anbefalede at indføre det strengeste niveau pr. aldersgruppe og pr. radionuklide for dermed at sikre et højt beskyttelsesniveau for hele befolkningen på grundlag af beskyttelsen af de mest udsatte grupper og forenklede dermed gennemførelsen af anbefalingerne (dvs. den samme kost for alle familiemedlemmer).

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Når fødevarer og foder, som har oprindelse i Unionen eller er importeret fra tredjelande, udgør en alvorlig risiko for menneskers eller dyrs sundhed eller for miljøet, bør Kommissionen ved gennemførelsesretsakter vedtage yderligere foranstaltninger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 178/2002 for at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers og dyrs sundhed. Hvis det er muligt, bør de gældende maksimalt tilladte niveauer og yderligere nødforanstaltninger fastlægges i en enkelt gennemførelsesforordning.

 

Begrundelse

I den pågældende forordning fastlægges der, hvor det er nødvendigt, handelsrestriktive foranstaltninger til at sikre fødevaresikkerhed. Der skal henvises til disse yderligere foranstaltninger i denne lovgivning.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Ved udarbejdelse eller revision af gennemførelsesretsakter bør Kommissionen primært tage hensyn til følgende omstændigheder: Stedet for, arten af og omfanget af den nukleare ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, arten og omfanget af radiologiske stoffer, der udledes til luft, vand eller jord samt i fødevarer og foder, uanset om det er i eller uden for Unionen, risikoen for reel eller potentiel radiologisk kontaminering af fødevarer og foder og de forbundne strålingsdoser, typen og mængden af kontaminerede fødevarer og foder, som kan komme ind på Unionens marked, og de maksimalt tilladte niveauer for kontaminerede fødevarer og foder i tredjelande;

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) I tilfælde af en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som kræver, at de maksimalt tilladte niveauer anvendes, bør befolkningen underrettes om de gældende niveauer både af Kommissionen og medlemsstaterne. Befolkningen bør desuden få oplysninger om fødevarer og foder, som kan tænkes at akkumulere kraftigere koncentrationer af radioaktivitet.

Begrundelse

Forpligtelsen til at forelægge oplysninger indgår ikke i forordningen, men er afgørende for dens gennemførelse.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Betragtning 13 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13c) Overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer bør sikres ved passende kontrolforanstaltninger, og der bør indføres sanktioner for bevidst eksport, import eller salg af levnedsmidler, som overstiger de maksimalt tilladte kontamineringsniveauer.

Begrundelse

Af indlysende etiske årsager er det ikke acceptabelt at eksportere fødevarer med kontamineringsniveauer, der overstiger tilladte europæiske niveauer. Desuden er det EU's pligt at beskytte sine borgere og tjenestemænd, uanset hvor de befinder sig, og uanset om de bor eller rejser i eller uden for EU.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) "fødevarer": alle stoffer eller produkter, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til eller med rimelighed må antages at skulle indtages af mennesker, herunder drikkevarer, tyggegummi og ethvert stof, herunder vand, der bevidst tilsættes fødevarer i forbindelse med deres fremstilling, tilberedning eller behandling; "fødevarer" omfatter ikke:

1) "fødevarer": alle stoffer eller produkter som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002;

a) foder

 

b) levende dyr, medmindre de er forberedt til at blive markedsført med henblik på konsum

 

c) planter, inden de høstes

 

d) lægemidler i samme betydning som i artikel 1, nr. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF20

 

e) kosmetiske produkter i samme betydning som i artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/200921

 

f) tobak og tobaksvarer i samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF22

 

g) narkotiske eller psykotrope stoffer i den betydning, hvori disse begreber anvendes i De Forenede Nationers Enkeltkonvention om narkotiske midler (1961) og De Forenede Nationers konvention om psykotrope stoffer (1971)

 

h) restkoncentrationer og forureninger

 

____________________

 

20 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 67).

 

21 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59).

 

22 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/37/EF af 5. juni 2001 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer (EFT L 194 af 18.7.2001, s. 26).

 

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 178/2002 skal nævnes her for at undgå enhver fremtidig uoverensstemmelse med den definition, som Kommissionen har fastsat i sit forslag.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "foder": alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr

3) "foder": alle stoffer eller produkter som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 178/2002 skal nævnes her for at undgå enhver fremtidig uoverensstemmelse med den definition, som Kommissionen har fastsat i sit forslag.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) "markedsføring": besiddelse af fødevarer eller foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overdragelse, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og andre former for overdragelse.

4) "markedsføring": en operation som defineret i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002

Begrundelse

Forordning (EF) nr. 178/2002 skal nævnes her for at undgå enhver fremtidig uoverensstemmelse med den definition, som Kommissionen har givet i sit forslag.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) "fødevarer/materialer, der kommer i berøring med foder": indpakning og andre materialer, der skal i berøring med fødevarer

Begrundelse

Det er nødvendigt at tage højde for den mulige kontaminering af indpakning, for selv om fødevarerne ikke kommer fra et kontamineret område, kan indpakningen være blevet produceret i et kontamineret område, hvilket således kan medføre, at det endelige produkt indeholder stråling. Det er nødvendigt at tage højde for disse aspekter, dvs. ikke blot fødevarernes oprindelse, men også indpakningens oprindelse for at kunne afgøre, hvilke fødevarer der skal kontrolleres.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b) "strålingsfare": en usædvanlig hændelse, som omfatter en strålekilde, og som kræver øjeblikkelig indgriben for at imødegå de alvorlige sundhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige trusler eller for at afbøde negative konsekvenser for livskvaliteten, for ejendom eller for miljøet, eller som udgør en fare, der kan føre til sådanne negative konsekvenser.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Det er ikke tilladt at blande levnedsmidler, som indeholder koncentrationer, der er højere end de fastsatte grænseværdier for radioaktiv kontaminering i fødevarer og foder, med ikke-kontaminerede eller svagt kontaminerede levnedsmidler med henblik på at opnå et produkt, der er i overensstemmelse med reglerne.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Forslag til forordning

Ændringsforslag

1. Hvis Kommissionen — navnlig i overensstemmelse med enten Euratom-ordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare eller i henhold til IAEA-konventionen af 26. september 1986 om hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld — modtager officielle oplysninger om uheld eller om andre tilfælde at strålingsfare, der godtgør, at de maksimalt tilladte værdier for fødevarer, mindre vigtige fødevarer eller foder må antages at blive nået eller er nået, vedtager den, hvis omstændighederne kræver det, en gennemførelsesforordning, som bringer de maksimalt tilladte niveauer i anvendelse. Den gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

1. Hvis Kommissionen — navnlig i overensstemmelse med enten Euratom-ordningen for hurtig udveksling af information i tilfælde af strålingsfare eller i henhold til IAEA-konventionen af 26. september 1986 om hurtig anmeldelse af et kernekraftuheld — modtager officielle oplysninger om uheld eller om andre tilfælde af strålingsfare, der kontaminerer fødevarer og foder, vedtager den hurtigst muligt en gennemførelsesforordning om fastsættelse af maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, som ikke må overstige dem, der er fastsat i bilagene til denne forordning. Den gennemførelsesretsakt vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 5, stk. 2.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. De maksimalt tilladte niveauer offentliggøres og revideres regelmæssigt for at tage tilbørligt hensyn til de seneste videnskabelige fremskridt og anbefalinger, som på nuværende tidspunkt er til rådighed på internationalt plan, for at afspejle behovet for at berolige befolkningen og for at give denne et højt beskyttelsesniveau samt undgå uoverensstemmelser med internationale regler, der yder et højere beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. I behørigt begrundede tilfælde, hvor det på grund af sagens hastende karakter som følge af omstændighederne ved den nukleare ulykke eller den opståede strålingsfare er bydende nødvendigt, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 3, en gennemførelsesforordning, der finder anvendelse straks.

2. I tilfælde, hvor det på grund af sagens hastende karakter som følge af omstændighederne ved den nukleare ulykke eller den opståede strålingsfare er bydende nødvendigt, vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 5, stk. 3, en gennemførelsesforordning, der finder anvendelse straks.

Begrundelse

Formålet med gennemførelsesretsakten vil være at anvende de niveauer, som er fastsat i denne forordning, eller, hvis forholdene tillader det, lavere niveauer. Når der skal træffes foranstaltninger meget hurtigt, har Kommissionen i artikel 8, stk. 2, i forordning (EU) nr. 182/2011 fastsat en hasteprocedure, som indebærer en gennemførelsesretsakt, der finder anvendelse med øjeblikkelig virkning.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3

Forslag til forordning

Ændringsforslag

3. Når Kommissionen udarbejder udkastet til den i stk. 1 og 2 nævnte gennemførelsesretsakt og drøfter det med det i artikel 5 omhandlede udvalg, tager den hensyn til de grundlæggende normer, som er fastlagt i overensstemmelse med traktatens artikel 30 og 31, herunder det princip, at alle eksponeringer skal holdes på så lavt et niveau, som det med rimelighed er muligt under hensyntagen til beskyttelsen af folkesundheden samt økonomiske og samfundsmæssige faktorer.

3. Når Kommissionen udarbejder udkastet til den i stk. 1 og 2 nævnte gennemførelsesretsakt og drøfter det med det i artikel 5 omhandlede udvalg, tager den hensyn til de grundlæggende normer, som er fastlagt i overensstemmelse med Rådets direktiv 2013/59/Euratom, herunder det princip, at alle eksponeringer skal holdes på så lavt et niveau, som det med rimelighed er muligt, idet der som en prioritet tages hensyn til beskyttelsen af folkesundheden samt økonomiske og samfundsmæssige faktorer, navnlig de mest udsatte samfundsgrupper. Ved udarbejdelsen af denne retsakt bistås Kommissionen af en uafhængig gruppe af eksperter inden for offentlig sundhed, som udvælges på grundlag af deres kendskab til og ekspertise inden for strålebeskyttelse og fødevaresikkerhed. Kommissionen offentliggør udvalgets sammensætning og medlemmernes interesseerklæringer.

 

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 a (nyt)

Forslag til forordning

Ændringsforslag

 

3a. De gennemførelsesretsakter, som er omhandlet i stk. 1 og 2, vedtages i overensstemmelse med strålingens art og omfang og revideres så mange gange, som det er nødvendigt, med hensyn til hvordan kontamineringen udvikler sig. Kommissionen foretager en revision senest en måned efter en nuklear ulykke eller en radiologisk krisesituation for at ændre, hvis det er nødvendigt, de maksimalt tilladte niveauer af radioaktivitet og listen over radionuklider.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Så snart Kommissionen vedtager en gennemførelsesforordning, som bringer maksimalt tilladte niveauer i anvendelse, må fødevarer og foder, der overskrider disse maksimalt tilladte niveauer, ikke markedsføres.

1. Så snart Kommissionen vedtager en gennemførelsesforordning, som bringer maksimalt tilladte niveauer i anvendelse, må fødevarer, mindre vigtige fødevarer og foder, der overskrider disse maksimalt tilladte niveauer, ikke markedsføres.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen skal fastlægge en ansvarsordning på det nukleare område, der skal tage hånd om bekymringerne hos alle de medlemsstater, som kan blive berørt af en nuklear ulykke. Dette system skal sikre, at der udbetales passende kompensation i tilfælde af nukleare ulykker.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved anvendelsen af nærværende forordning anses fødevarer og foder, som indføres fra tredjelande, for markedsført, når de indføres på Fællesskabets toldområde, medmindre der er tale om en toldtransitprocedure.

Ved anvendelsen af nærværende forordning anses fødevarer, mindre fødevarer og foder, som indføres fra tredjelande, for markedsført, når de indføres på Fællesskabets toldområde medmindre der er tale om en toldtransitprocedure.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne overvåger overholdelsen af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering på deres område. Medlemsstaterne opretholder til dette formål en ordning med officiel kontrol af fødevarer og foder og træffer andre til omstændighederne passende foranstaltninger, herunder udsendelse af officielle meddelelser om fødevare- og fodersikkerhed samt risici, i overensstemmelse med artikel 17 i forordning (EF) nr. 178/2002.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 og stk. 2 a (nyt)

Forslag til forordning

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedrørende anvendelsen af denne forordning, især om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

2. Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedrørende anvendelsen af denne forordning, især om:

 

a) en regelmæssig tilrettelæggelse af kontrol med de maksimalt tilladte niveauer på nationalt område

 

b) tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt

 

c) udpegning af de nationale kompetente tjenestegrene, som er ansvarlige for kontrollerne.

 

Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater hurtigst muligt.

 

Tilfælde af manglende overholdelse af de maksimalt tilladte niveauer meddeles via det hurtige varslingssystem, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002.

 

2a. Medlemsstaterne giver offentligheden oplysninger, primært ved hjælp af en onlinetjeneste, om de maksimalt tilladte niveauer, nødsituationer og tilfælde af manglende overholdelse af de maksimalt tilladte niveauer. Offentligheden orienteres ligeledes om fødevarer, der kan tænkes at akkumulere højere koncentrationer af radioaktivitet, og navnlig om produkttype, varemærke, oprindelse og analysedato.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedrørende anvendelsen af denne forordning, især om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater.

2. Hver medlemsstat giver Kommissionen alle oplysninger vedrørende anvendelsen af denne forordning, især om tilfælde, hvor de maksimalt tilladte niveauer ikke er blevet overholdt. Kommissionen videregiver disse oplysninger til de øvrige medlemsstater. Kommissionen indfører sanktioner over for medlemsstater, der selv undlader at indføre sanktioner i tilfælde af markedsføring eller eksport af foder, som ligger over de maksimalt tilladte niveauer for kontaminering.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – afsnit 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilagene bør tage hensyn til virkningen af en delvis nedbrydning af radioaktive isotoper i løbet af holdbarhedstiden for opbevarede fødevarer. Afhængigt af typen af kontaminering, f.eks. isotoper af jod, skal radioaktiviteten af opbevarede fødevarer konstant overvåges.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen forelægger senest den 31. marts 2017 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvorvidt det er passende at oprette en mekanisme, som skal yde kompensation til landbrugere, hvis fødevarer er blevet kontamineret i en grad, der overskrider de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, og derfor ikke kan markedsføres. En sådan mekanisme skal baseres på princippet om, at forureneren betaler. Rapporten ledsages, hvis hensigtsmæssigt, af et lovgivningsmæssigt forslag om oprettelse af en sådan mekanisme.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 4a

 

1. Kommissionen forelægger senest den 31. marts 2017 en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om relevansen af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet, der er fastsat i bilagene.

 

2. Rapporten gør det muligt at kontrollere, hvorvidt de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering sikrer, at grænsen for den effektive dosis for offentlig eksponering på 1 mSv/år overholdes og medfører skjoldbruskkirteldoser, der er tilstrækkeligt under det referenceniveau på 10 mGy, som WHO anbefaler for anvendelse af stabilt jod til særligt udsatte grupper.

 

3. Rapporten skal tage højde for muligheden for at revidere klassificeringen af radionuklider og medtage tritium og kulstof-14 i bilagene. Rapporten skal i forbindelse med vurderingen af disse maksimalt tilladte niveauer fokusere på beskyttelsen af de mest udsatte befolkningsgrupper, navnlig børn, og undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte maksimalt tilladte niveauer for alle befolkningsgrupper på dette grundlag.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, der er nedsat ved artikel 58, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

1. Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, der er nedsat ved artikel 58, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002. Denne komité er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

____________________

____________________

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

23 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1).

Begrundelse

Komitéens navn er blevet ændret.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 6

Forslag til forordning

Ændringsforslag

For at sikre, at der i de maksimalt tilladte niveauer i bilag I, II og III bliver taget hensyn til alle nye eller supplerende vigtige data, der måtte blive tilgængelige, især med hensyn til den videnskabelige viden, fremsætter Kommissionen forslag om tilpasning af disse bilag efter at have rådført sig med den ekspertgruppe, der er omhandlet i artikel 31 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

For at sikre, at der i de maksimalt tilladte niveauer i bilagene til denne forordning bliver taget hensyn til alle nye eller supplerende vigtige data, der måtte blive tilgængelige, især med hensyn til den seneste videnskabelige viden, forelægger Kommissionen en rapport for Rådet og Parlamentet, om nødvendigt ledsaget af et forslag om tilpasning af disse bilag og, hvis det er nødvendigt, om revision af listen over radionuklider, efter at have rådført sig med den ekspertgruppe, der er omhandlet i artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Rapporter

 

I tilfælde af en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som fører til kontaminering af fødevarer og foder, forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet og giver nærmere oplysninger om de foranstaltninger, der træffes i overensstemmelse med denne forordning, og de oplysninger, der meddeles, i medfør af artikel 4, stk. 2.


BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union har behov for ajourførte retlige instrumenter, som omfatter fleksible, situationsbestemte beslutningsprocedurer til at håndtere situationer som dem, der opstod efter ulykkerne i Tjernobyl og Fukushima.

Kommissionen fremsatte i april 2010 et forslag til omarbejdning af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i levnedsmidler og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i mindre vigtige levnedsmidler som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90 af 29. marts 1990 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare.

Forslagets retsgrundlag krævede, at Europa-Parlamentet blot skulle høres. Europa-Parlamentet vedtog i februar 2011 i overensstemmelse med Retsudvalgets udtalelse en lovgivningsmæssig beslutning om spørgsmålet og erstattede retsgrundlaget i artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten med artikel 168, stk. 4, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, hvilket indebærer, at den almindelige lovgivningsprocedure ville finde anvendelse.

Under behandlingen af forslaget stod det imidlertid klart, at bestemmelserne i forordning (Euratom) nr. 3954/87 ikke var forenelige med de nye regler for udvalgsproceduren, som blev indført efter Lissabontraktatens ikrafttræden. Kommissionen besluttede derfor at trække sit udkast tilbage og fremsætte et nyt.

Det nye forslag, som er genstand for denne betænkning, indfører en række nye elementer, der etablerer en klarere forbindelse med EU-lovgivningen om fødevaresikkerhed. Kommissionen påpeger i sin begrundelse, at det – under hensyntagen til udviklingen i EU's primære ret med hensyn til fødevaresikkerhed og behovet for at sikre sammenhæng mellem alle lovgivningsmæssige foranstaltninger vedrørende betingelser for import af fødevarer og foder fra tredjelande, som er berørt af en nuklear ulykke eller en radiologisk krisesituation – er afgørende, at de foranstaltninger, som blev truffet efter situationen i Tjernobyl [...], tilpasses de ordninger for gennemførelsesbeføjelser og procedurer, som fastsættes i nærværende forordning. Dette kan om nødvendigt også indebære en ændring af retsgrundlaget. Dette kunne tolkes som et tegn på, at Kommissionen muligvis er rede til at acceptere en ændring af det retsgrundlag, som den hidtil har fulgt.

I bilagene til forslaget fastsættes de maksimalt tilladte niveauer, som finder anvendelse i tilfælde af et strålingsuheld eller en radiologisk krisesituation. Disse blev bekræftet i 2012 af en ekspertgruppe, som var nedsat i medfør af artikel 31 i Euratomtraktaten. Niveauerne er anført i Kommissionens "Radiological Protection Publication 105".

I tilfælde af en strålingsulykke eller radiologisk krisesituation vil Kommissionen vedtage en gennemførelsesretsakt for derved at anvende de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer. Kommissionen vil have en stor manøvremargen med hensyn til at tilpasse de i bilagene fastsatte niveauer, hvis det er nødvendigt alt efter omstændighederne.

I henhold til de nye regler for udvalgsproceduren vil Kommissionen for første gang skulle bistås af den afdeling i Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, som er ansvarlig for toksikologisk sikkerhed i fødevarekæden, og som håndterer radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder som omhandlet i artikel 58, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Ordførerens holdninger

I overensstemmelse med den holdning, som Europa-Parlamentet vedtog i 2010, foreslår ordføreren, at retsgrundlaget i forordningen bør ændres, således at Parlamentet gives beføjelser til at træffe beslutninger. Fødevaresikkerhed er det endelige mål i Kommissionens forslag, og reguleringen skal afspejle udviklingen i EU-lovgivningen siden vedtagelsen af Maastrichttraktaten i 1992, som indeholdt en artikel om folkesundhed (artikel 168), der skal tages i betragtning ved ændringen af den tidligere vedtagne lovgivning. Dette er et særligt relevant forhold, der skal lægges stor vægt på i forbindelse med afvejningen af Europa-Parlamentets beføjelser til at træffe beslutninger. Ordføreren foreslår, at retsgrundlaget bør være artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som tildeler Parlamentet beslutningsbeføjelser med hensyn til både fødevarer og foder.

Ordføreren mener, at gennemførelsesretsakter er det bedste middel til at sikre, at der hurtigt kan træffes foranstaltninger til at håndtere krisesituationer efter en nuklear ulykke eller andre radiologiske krisesituationer. Kommissionen giver faktisk mulighed for en særlig hasteprocedure, som omfatter vedtagelse af en gennemførelsesretsakt uden forudgående behandling, når det er afgørende at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at garantere forbrugersikkerheden. Parlamentet vil imidlertid forbeholde sig ret til, at fælles beslutningstagning skal finde anvendelse ved ændring af de niveauer, som er fastsat i bilagene til forordningen, hvis dette skulle være nødvendigt på baggrund af nye videnskabelige resultater. Udkastet til betænkning indeholder desuden en forpligtelse for Kommissionen til at forelægge en rapport for Parlamentet og Rådet vedrørende de foranstaltninger, som er truffet i tilfælde af en nuklear ulykke eller andre radiologiske krisesituationer.

Med hensyn til gennemførelsesretsakter, som vedtages i tilfælde af en nuklear ulykker eller andre tilfælde af strålingsfarer, gør udkastet til betænkning det muligt, at sådanne retsakter kan revideres så mange gange, som det er nødvendigt, for at tage hensyn til, hvordan kontamineringen udvikler sig.

I betragtningerne i udkastet til betænkning påpeges det, hvilke parametre der er blevet anvendt til at fastsætte de maksimalt tilladte niveauer, som er fastlagt i bilagene til forordningen.

Kommissionens forslag skal suppleres, således at det indbefatter referencer til de procedurer, som er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, der omfatter et "hurtigt varslingssystem", som gør det muligt hurtigt at udveksle oplysninger. De relevante lovgivningsmæssige referencer skal ligeledes inkluderes med hensyn til definitionerne på "fødevarer", "foder" og "markedsføring", som er fastsat i forordningen. Medtagelsen af sådanne referencer vil sikre, at eventuelle ændringsforslag til disse definitioner automatisk finder anvendelse. Hvis dette ikke sker, kan der opstå uoverensstemmelser mellem forordning (EF) nr. 178/2002 og denne forordning.


UDTALELSE FRA RETSUDVALGET OM RETSGRUNDLAGET

Giovanni La Via

Formand for

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om retsgrundlaget for forslag til Rådets forordning (Euratom) om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare (COM(2013)09432013/0451(NLE))

Med skrivelse af 5. februar 2015 anmodede De Retsudvalget om en udtalelse om holdbarheden af retsgrundlaget for Kommissionens ovennævnte forslag, jf. forretningsordenens artikel 39, stk. 2.

Det af Kommissionen foreslåede retsgrundlag er artikel 31 og 32 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratomtraktaten).

Der er i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed fremsat ændringsforslag om at ændre retsgrundlaget til artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Retsudvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på mødet den 24. marts 2015.

I – Baggrund

Den foreslåede rådsforordning skal erstatte Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87, Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 770/90, som alle vedrører maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder.

Forslaget er en ændring af et tidligere forslag om omarbejdning af disse retsakter fra 2010, som imidlertid ikke tilpassede bestemmelserne til artikel 291 i TEUF om overdragelse af gennemførelsesbeføjelser og forordningen om gennemførelsesretsakter fra 2011(1). I 2011 vedtog Parlamentet en lovgivningsmæssig beslutning om forslaget til omarbejdning fra 2010, hvori det ændrede retsgrundlaget fra artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten til artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF(2).

Det ændrede forslag, som er genstand for denne udtalelse, fastholdt imidlertid artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten som retsgrundlag.

Udkastet til betænkning om forslaget i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed indeholder et ændringsforslag, som går ud på at ændre retsgrundlaget til artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114 i TEUF med følgende begrundelse:

[ÆF 2] Forordningen skal tage hensyn til udviklingen i EU-traktaterne og navnlig indføjelsen i Maastrichttraktaten (1992) af artikel 168 om folkesundhed, der blev foretaget efter vedtagelsen af Euratom-forordningerne, som stadig er i kraft. Artikel 168, stk. 4, litra b), omfatter harmoniseringsforanstaltninger på foderområdet, mens artikel 114 om det indre marked garanterer harmonisering af de maksimalt tilladte grænseværdier for restkoncentrationer i fødevarer.

Følgende ændringsforslag fremsat til udkastet til betænkning går også ud på at ændre retsgrundlaget med følgende begrundelser:

[ÆF 24] For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for EU-borgerne i tilfælde af radioaktiv kontaminering og med henblik på at give vedtagelsen af denne forordning demokratisk legitimitet bør retsgrundlaget ændres til artikel 168, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde for at give Europa-Parlamentet en rolle i beslutningstagningen i forbindelse med en forordning, som muligvis kan indvirke på folkesundheden.

[ÆF 28] For at sikre et højt sundhedsbeskyttelsesniveau for EU-borgerne i tilfælde af radioaktiv kontaminering og med henblik på at give vedtagelsen af denne forordning demokratisk legitimitet bør retsgrundlaget ændres til den nye Lissabontraktat for at give Europa-Parlamentet en rolle i beslutningstagningen i forbindelse med en forordning, som muligvis kan indvirke på folkesundheden. Forslaget har til formål at medtage folkesundhed (artikel 168) og forbrugerbeskyttelse (artikel 169, stk. 1).

II - Relevante artikler i traktaten

Følgende artikler i Euratomtraktaten, under kapitel 3 med titlen "Sundhedsbeskyttelse", præsenteres som retsgrundlag i Kommissionens forslag (fremhævelse tilføjet):

Artikel 31

De grundlæggende normer udarbejdes af Kommissionen, efter indstilling fra en gruppe personer udpeget af Det Videnskabelige og Tekniske Udvalg blandt medlemsstaternes videnskabelige eksperter, især blandt eksperter for offentlig sundhed. Om de således udarbejdede grundlæggende normer indhenter Kommissionen udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg.

Efter høring af Europa-Parlamentet vedtages de grundlæggende normer af Rådet med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, der til dette oversender de udtalelser, den har indhentet fra udvalgene. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Artikel 32

Efter anmodning fra Kommissionen eller fra en medlemsstat kan de grundlæggende normer revideres eller kompletteres efter den i artikel 31 angivne fremgangsmåde.

Kommissionen skal behandle enhver anmodning, der fremsættes af en medlemsstat.

Udtrykket "grundlæggende normer" er defineret i artikel 30 i Euratomtraktaten (fremhævelser tilføjet):

Artikel 30

I Fællesskabet indføres grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod de farer, som er forbundet med ioniserende stråling.

Ved grundlæggende normer forstås:

a) de maksimale doser, der kan tillades med fornøden sikkerhed

b) den maksimalt tilladelige bestråling og kontraminering

c) de fundamentale principper for lægekontrol med arbejdstagerne.

Følgende artikler foreslås af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed som retsgrundlag (fremhævelser tilføjet).

Artikel 168

(tidl. artikel 152 i TEF)

[...]

4. Uanset artikel 2, stk. 5, og artikel 6, litra a), og i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, litra k), bidrager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til virkeliggørelse af målene i nærværende artikel ved for at imødegå de fælles sikkerhedsudfordringer

a) [...]

b) at vedtage foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden

[...]

Artikel 114

(tidl. artikel 95 i TEF)

1. Medmindre andet er bestemt i traktaterne, finder følgende bestemmelser anvendelse med henblik på virkeliggørelsen af de i artikel 26 fastsatte mål. Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, vedtager de foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, der vedrører det indre markeds oprettelse og funktion.

2. [...]

3. Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger. Inden for deres respektive kompetenceområder bestræber Europa-Parlamentet og Rådet sig også på at nå dette mål.

[...]

8. Hvis en medlemsstat rejser et specifikt problem vedrørende folkesundheden på et område, der har været omfattet af tidligere harmoniseringsforanstaltninger, underretter den Kommissionen, der omgående undersøger, om den skal foreslå Rådet passende foranstaltninger.

III - Det foreslåede retsgrundlag

Artikel 31 i Euratomtraktaten udgør retsgrundlaget for vedtagelse af grundlæggende normer til beskyttelse af befolkningens og arbejdstagernes sundhed mod stråling, mens artikel 32 i Euratomtraktaten udgør retsgrundlaget for revision af de grundlæggende normer og bestemmelser, der kompletterer dem. Rådet træffer afgørelse med enstemmighed, og Parlamentet høres.

Artikel 168, stk. 4, litra b), i TEUF udgør retsgrundlaget for vedtagelse af foranstaltninger på veterinær- og plantesundhedsområdet, der direkte har til formål at beskytte folkesundheden. Disse foranstaltninger vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

Artikel 114 i TEUF udgør retsgrundlaget for det indre markeds oprettelse og funktion gennem vedtagelse af foranstaltninger med henblik på indbyrdes tilnærmelse af bestemmelser herom. De pågældende foranstaltninger vedtages efter den almindelige lovgivningsprocedure.

IV - Retspraksis og tidligere udtalelser om retsgrundlag

Det fremgår af Domstolens faste praksis, at "valget af hjemmel for en fællesskabsretsakt skal foretages på grundlag af objektive forhold, som gør det muligt at foretage en domstolskontrol, herunder især retsaktens formål og indhold"(3). Vælges en forkert hjemmel, vil den pågældende retsakt derfor kunne annulleres.

Parlamentets Juridiske Tjeneste har gjort udvalget opmærksom på, at Domstolen for nylig har truffet afgørelse(4) om spørgsmålet om det korrekte retsgrundlag for en lovgivningsmæssig retsakt(5), som rejser de samme spørgsmål som det her omhandlede forslag. Domstolen udtalte følgende i de relevante dele (fremhævelser tilføjet):

35. Domstolen har imidlertid allerede ved flere lejligheder fastslået, at bestemmelserne i Euratomtraktatens kapitel 3, afsnit II, skal fortolkes vidt med henblik på at sikre deres effektive virkning [...]. De pågældende bestemmelser, som artikel 31 EA og 32 EA er en del af, har således til formål at sikre en konsekvent og effektiv beskyttelse af befolkningens sundhed mod risikoen ved ioniserende stråling, uanset hvilken strålingskilde og hvilke udsatte persongrupper der er tale om [...].

36. Når der i traktaterne i øvrigt findes en mere specifik bestemmelse, som kan udgøre retsgrundlaget for den omhandlede retsakt, skal retsakten have hjemmel i denne bestemmelse [...].

37. Artikel 31 EA udgør imidlertid et mere specifikt retsgrundlag for så vidt angår beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand end det generelle retsgrundlag i artikel 192, stk. 1, TEUF. Euratomtraktaten indeholder et sæt regler netop til beskyttelse af befolkningen og miljøet mod ioniserende stråling [...].

38. Hvis den blotte konstatering af, at en retsakt vedrørende radioaktive stoffer, som har til formål at beskytte menneskers sundhed, jf. artikel 191, stk. 1, TEUF, er tilstrækkelig til at anse artikel 192, stk. 1, TEUF for det korrekte retsgrundlag for den pågældende retsakt, kan artikel 31 EA under alle omstændigheder ikke længere udgøre retsgrundlaget for en fællesskabsaktion, da de grundlæggende normer i henhold til artikel 30 EA i sig selv har til formål at beskytte menneskers sundhed. Parlamentets argumentation strider således ikke alene mod den effektive virkning af artikel 31 EA, som udgør et mere specifikt retsgrundlag end artikel 192, stk. 1, TEUF, men også mod princippet i artikel 106A, stk. 3, EA, hvorefter bestemmelserne i EUF-traktaten ikke berører bestemmelserne i Euratomtraktaten.

Domstolen har således utvetydigt fastslået, at proceduren i artikel 31 i Euratomtraktaten har forrang i forhold til de mere generelle bestemmelser i TEUF, når det drejer sig om EU-foranstaltninger med henblik på at beskytte befolkningens sundhed mod stråling og radioaktiv kontaminering.

I sin udtalelse af 17. september 2013 til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed om retsgrundlaget for forslaget til en lovgivningsmæssig retsakt om sikkerhedsnormer til beskyttelse mod farerne ved stråling(6) henstillede Retsudvalget, at det korrekte retsgrundlag burde være artikel 31 og 32 i stedet for artikel 192, stk. 1, i TEUF.

V - Forslagets formål og indhold

Formålet med forslaget er at konsolidere den eksisterende Euratomlovgivning med henblik på at fastsætte grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse af arbejdstagernes, befolkningens og patienters sundhed samt sundheden for andre personer, der er udsat for medicinsk bestråling, mod de farer, som er forbundet med radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, idet hensigten er, at medlemsstaterne gennemfører disse ensartet.

I forslaget og bilagene hertil fastsættes de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering af fødevarer, de maksimalt tilladte niveauer i mindre vigtige fødevarer og de maksimalt tilladte niveauer for radioaktiv kontaminering i foder, under hvilke de kan markedsføres efter en nuklear ulykke eller andre tilfælde af strålingsfare, som må antages at ville medføre eller som har medført væsentlig radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder, samt de procedurer, der bringer disse maksimalt tilladte niveauer i anvendelse.

VI - Fastlæggelse af det korrekte retsgrundlag

De retsakter, der ophæves ved forslaget, var alle baseret på artikel 31 i Euratomtraktaten, og de samme maksimalt tilladte niveauer, der er fastsat for nye ulykker, fastholdes i den foreslåede forordning. Under hensyntagen til udviklingen i den videnskabelige viden om doser og risikoen for radioaktiv kontaminering vil de grundlæggende normer muligvis skulle revideres eller kompletteres i fremtiden. Artikel 32 i Euratomtraktaten er derfor også medtaget som retsgrundlag for forslaget.

Med henblik på at fastslå, om dette valg af retsgrundlag er hensigtsmæssigt, er det – som det fremgår af de principper, der kan udledes af Domstolens retspraksis – den foreslåede foranstaltnings formål og indhold, der er de afgørende faktorer.

Det fremherskende formål med forslaget er at fastsætte grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med radioaktiv kontaminering af fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare, inden for rammerne af Euratomsystemet. Forslaget indeholder derfor de maksimalt tilladte niveauer for stråling for fødevarer og foder og proceduren for ajourføring heraf.

På baggrund af Domstolens retspraksis og udvalgets hidtidige praksis, navnlig den ovennævnte dom i sag C-48/14 og udtalelsen om retsgrundlaget for direktivet om ioniserende stråling fra 2013, skal artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten derfor udgøre retsgrundlaget for forslaget. Hvis der anvendes nogen af de foreslåede alternative retsgrundlag fra TEUF, som er af mere generel karakter, når det drejer sig om folkesundhed, miljø eller forbrugerbeskyttelse, herunder artikel 168, stk. 4, litra b), og artikel 114 i TEUF, vil det højst sandsynligt føre til annullation af retsakten, hvis den bliver anfægtet ved Domstolen.

VII - Konklusion

Artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten udgør det relevante retsgrundlag for forslaget.

VIII - Henstilling

På mødet den 24. marts 2015 vedtog Retsudvalget (for: 21; imod: 2; hverken/eller: 2)(7) at henstille til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ikke at ændre retsgrundlaget artikel 31 og 32 i Euratomtraktaten som foreslået af Kommissionen, medmindre der foretages ændringer af materielle bestemmelser, så det bliver muligt at tilføje yderligere retsgrundlag.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(2)

Jf. Retsudvalgets udtalelse af 22. november 2010.

(3)

Sag C-45/86, Kommissionen mod Rådet (generelle toldpræferencer), Sml. 1987, s. 1439, præmis 5, sag C-440/86, Kommissionen mod Rådet, Sml. 2007 I, s. 9097, og sag C-411/06, Kommissionen mod Parlamentet og Rådet (8. september 2009) (EUT C 267 af 7.11.2009, s. 8).

(4)

Sag C-48/14, Parlamentet mod Rådet.

(5)

Rådets direktiv 2013/51/Euratom af 22. oktober 2013 om krav om beskyttelse af befolkningens sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand (EUT L 296 af 7.11.2013, s. 12).

(6)

Rådets direktiv 2013/59/Euratom af 5. december 2013 om fastlæggelse af grundlæggende sikkerhedsnormer til beskyttelse mod de farer, som er forbundet med udsættelse for ioniserende stråling og om ophævelse af direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom og 2003/122/Euratom (EUT L 13 af 17.1.2014, s. 1).

(7)

Til stede ved den endelige afstemning: Pavel Svoboda (formand), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (næstformænd), Heidi Hautala (ordfører), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Andrzej Duda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Victor Negrescu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.5.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

42

21

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Renata Briano, Soledad Cabezón Ruiz, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, József Nagy, James Nicholson, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Fredrick Federley, Jiří Maštálka

Juridisk meddelelse