Menetlus : 2013/0451(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0176/2015

Esitatud tekstid :

A8-0176/2015

Arutelud :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Hääletused :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0267

RAPORT     *
PDF 249kWORD 511k
2.6.2015                                                                                                                       
PE 546.837v02-00 A8-0176/2015

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral

(COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE))

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

Raportöör: Esther Herranz García

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral

(COM(2013)0943 – C7-0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2013)0943),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu lepingu artikleid 31 ja 32, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0045/2014),

–       võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikleid 59 ja 39,

–       võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit (A8-0176/2015),

1.      kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.      palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euratomi asutamislepingu artiklit 106a;

3.      palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.      palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu määrus

Pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ettepanek:

Ettepanek:

Nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral

 

(See muudatus kehtib kogu tekstis.)

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artikleid 31 ja 32,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 168 lõike 4 punkti b ja artiklit 114,

 

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu määrus

Volitus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

võttes arvesse Euroopa Parlamendi arvamust,14

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt,

____________________

 

14 ELT C …, …, lk ….

 

(See muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga 2.)

Selgitus

Tekst kooskõlastatakse õigusliku aluse muutmisega.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1) Nõukogu direktiivis 96/29/Euratom16 on sätestatud põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

(1) Nõukogu direktiivis 2013/59/Euratom16 on sätestatud põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest.

__________________

__________________

16 Nõukogu direktiiv 96/29/Euratom, 13. mai 1996, millega sätestatakse põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna tervise kaitsmiseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest (EÜT L 159, 29.6.1996, lk 1).

Nõukogu direktiiv 2013/59/Euratom, 5. detsember 2013, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014, lk 1).

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a) Vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklile 168 tuleks kogu liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2) 26. aprillil 1986 toimunud Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärjel paiskus atmosfääri märkimisväärses koguses radioaktiivseid aineid, mis tervishoiu seisukohast olulisel määral saastasid mitmes Euroopa riigis toiduaineid ja sööta. Võeti meetmed tagamaks, et teatavaid põllumajandustooteid toodaks liitu sisse ainult vastavalt ühtsele korrale, mis kaitseb elanikkonna tervist ning samas säilitab turu ühtsuse ega kahjusta kaubavahetust.

(2) 26. aprillil 1986 toimunud Tšernobõli aatomielektrijaama avarii tagajärjel paiskus atmosfääri märkimisväärses koguses radioaktiivseid aineid, mis tervishoiu seisukohast olulisel määral saastasid mitmes Euroopa riigis toiduaineid ja sööta, põhjustades eluohtlikke haigusi ja tervislikke seisundeid. Radioaktiivse saastatuse kõrge tase püsib veel tänagi. Kuna välja paiskunud radioaktiivsed ained saastasid õhku, vett, pinnast ja taimestikku, võeti meetmed tagamaks, et teatavaid põllumajandustooteid toodaks liitu sisse ainult vastavalt ühtsele korrale, selleks et kaitsta elanikkonna tervist ning samas säilitada turu ühtsus ja mitte kahjustada kaubavahetust.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a) Liikmesriigid vastutavad käesolevas määruses sätestatud tasemetele vastavuse kontrollimise eest, eelkõige toidu ja sööda ohutusstandardite järelevalve kaudu. ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punktis b on sätestatud veterinaariaalal ühiste meetmete vastuvõtmine, mille otsene eesmärk on inimeste tervise kaitse. Lisaks on ELi toimimise lepingu artikliga 114 ette nähtud asjakohasel tasemel ühtlustamine siseturu sujuva toimimise tagamiseks.

Selgitus

Artikliga 168 antakse õiguslik alus kaasotsustamismenetluseks loomasööda valdkonnas ja artikkel 114 hõlmab inimtarbimiseks ettenähtud toitu.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) On tõestatud fakt, et suuremad kiirgusdoosid mõjuvad keha rakkudele kahjulikult ja hävitavalt ning võivad põhjustada vähki.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c) Tähtis on kehtestada toidu radioaktiivse saastatuse lubatud piirmääradele madalad läved, et võtta arvesse suuremat kumulatiivset doosi, mille põhjustab pikema aja jooksul söödav toit.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) Nõukogu määruses (Euratom) nr 3954/8717 on sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad, mida tuleb kohaldada pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud märkimisväärse toidu ja sööda radioaktiivse saastumise. Need lubatud piirmäärad on senini kooskõlas praegu rahvusvaheliselt kättesaadavate uusimate teadusuuringute tulemustega.

(3) Nõukogu määruses (Euratom) nr 3954/8717 on sätestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad, mida tuleb kohaldada pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud märkimisväärse toidu ja sööda radioaktiivse saastumise. Need lubatud piirmäärad on senini kooskõlas praegu rahvusvaheliselt kättesaadavate uusimate teadusuuringute tulemustega ning need tuleks korrapäraselt läbi vaadata ja neid ajakohastada, et võtta arvesse uusi teaduslikke tõendeid. I–III lisas toodud lubatud piirmäärad on läbi vaadatud ja esitatud komisjoni kiirguskaitse väljaandes 105. Täpsemalt põhinevad need võrdlustasemel 1 mSv aastas lisaks omastatud individuaalsele doosile ja eeldusel, et 10 % aastas tarbitavast toidust on saastunud.

____________________

____________________

17 Nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87, 22. detsember 1987, toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 371, 30.12.1987, lk 11).

17 Nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87, 22. detsember 1987, toiduainete ja loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (EÜT L 371, 30.12.1987, lk 11).

(Komisjoni kiirguskaitse väljaanne 105 = komisjoni kiirguskaitse väljaanne 105 ELi toidule pärast avariid kohaldatavate piirangute kriteeriumide kohta, vt http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications.)

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on komisjoni teksti selgitada, viidates lisades kehtestatud lubatud piirmäärade kindlaksmääramiseks kasutatud parameetritele. ELis kehtib toiduainete puhul kõrge kiirguskaitsetase, sest need kiirgustasemed on rahvusvaheliselt lubatud tasemetest palju madalamad.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide tase teatavates Jaapanist pärit toiduainetes ületab Jaapanis kohaldatavaid häiretasemeid. Selline saaste võib ohustada inimeste ja loomade tervist liidus ja seepärast võeti vastu meetmed, millega kehtestati kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega eritingimused Jaapanist pärit või lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes.

(4) Pärast Fukushima tuumaelektrijaamas 11. märtsil 2011 toimunud avariid on komisjonile teatatud, et radionukliidide tase teatavates Jaapanist pärit toiduainetes ületab Jaapanis toiduainete suhtes kohaldatavaid lävitasemeid. Selline saaste võib ohustada inimeste ja loomade tervist liidus ja seepärast võeti vastu meetmed, millega kehtestati kooskõlas alalise toiduahela ja loomatervishoiu komitee arvamusega eritingimused Jaapanist pärit või lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes. Meetmed tuleks kehtestada ka selleks, et jälgida ja minimeerida selliste toiduainete tarbimise ohtu, mis on pärit teistest riikidest, mida mõjutab teises riigis toimunud tuumaavarii tagajärjel tekkinud radioaktiivne sade.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5) On vaja luua süsteem, mis võimaldaks Euroopa Aatomienergiaühendusel pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda olulise radioaktiivse saastumise, kehtestada elanikkonna kaitseks radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad.

(5) On vaja luua süsteem, mis võimaldaks liidul pärast tuumaavariid või muud kiirguslikku avariiolukorda, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda olulise radioaktiivse saastumise, kehtestada rahvatervise kaitse kõrge taseme tagamiseks radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6) Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid tuleks kohaldada liidust pärit või kolmandatest riikidest imporditud toidu ja sööda suhtes vastavalt tuuma- või kiirgusavarii asukohale ja olukorrale.

(6) Radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid tuleks kohaldada liidust pärit või kolmandatest riikidest imporditud toidu ja sööda suhtes vastavalt tuumaavarii või kiirgusliku avariiolukorra asukohale ja olukorrale, võttes arvesse loodusliku ja kumulatiivse kiirguse mõju toiduahelas ülespoole liikumisel. Tuleks ette näha nende määrade korrapärane läbivaatamine.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Et võtta arvesse asjaolu, et imikute toiduvalik võib esimese kuue elukuu jooksul märkimisväärselt varieeruda ning et imikute ainevahetus on järgmise kuue elukuu jooksul ebakindel, on kasulik laiendada imikutoidu madalaima lubatud piirmäära kohaldamist esimesele 12 elukuule.

(8) Et võtta arvesse asjaolu, et imikute toiduvalik võib esimese kuue elukuu jooksul märkimisväärselt varieeruda ning et imikute ainevahetus on järgmise kuue elukuu jooksul ebakindel, on kasulik laiendada imikutoidu madalaima lubatud piirmäära kohaldamist esimesele 12 elukuule. Toidu madalamaid lubatud piirmäärasid tuleks kohaldada rasedate ja rinnaga toitvate naiste suhtes.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9) Selleks et hõlbustada lubatud piirmäärade kohandamist, eelkõige seoses teaduslikult põhjendatud teadmistega, peaksid lubatud piirmäärade kehtestamise menetlused hõlmama konsulteerimist Euratomi asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühmaga.

(9) Selleks et hõlbustada lubatud piirmäärade kohandamist, eelkõige seoses teaduslikult põhjendatud teadmistega ja tehnilise arenguga rahvusvahelisel tasandil, peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule uue ettepaneku lubatud piirmäärade kohandamiseks.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a) Lubatud piirmäärade kohandamise hõlbustamiseks tuleks ette näha kord, mis võimaldab korrapäraseid konsultatsioone ekspertidega. Komisjon peaks teaduslike ja eetiliste kriteeriumide alusel moodustama eksperdirühma. Komisjon peaks avaldama rühma koosseisu ja liikmete huvide deklaratsioonid. Lubatud piirmäärade kohandamisel peaks komisjon konsulteerima ka kiirguskaitse valdkonna rahvusvaheliste organisatsioonide ekspertidega.

Selgitus

Praegu puudub selge teave Euratomi asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühma koosseisu kohta. Rühma koosseis tuleb määrata kindlaks selgelt ja läbipaistvalt komisjoni vastutusel, nii nagu see on muude teaduskomiteede puhul, eelkõige tervise- ja tarbijakaitse valdkonnas.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Eksperdirühm peaks hindama ka radioaktiivse saastatuse kumulatiivset mõju.

Selgitus

Võib-olla ei saavutata doosi iga toidu puhul, aga kui üks inimene tarbib erinevaid toite, mille radioaktiivne saastatus jääb piirmäärast veidi allapoole, võib ta saada märkimisväärse kiirgustaseme.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 b) Lubatud piirmäärad tuleks avalikustada ja korrapäraselt läbi vaadata, et võtta asjakohaselt arvesse teaduse viimaseid arenguid ja uusimate teadusuuringute tulemusi, mis on praegu rahvusvaheliselt kättesaadavad, vastata vajadusele rahustada üldsust ja tagada talle kõrgetasemeline kaitse ning vältida lahknevusi rahvusvahelistes reguleerimistavades.

Selgitus

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à l’organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4400 personnes consommant 30% d’aliments contaminés aux niveaux maximaux qu’elle a choisis. C’est un niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments « légalement » contaminés, sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10) Tagamaks, et lubatud piirmäärasid ületavat toitu ja sööta ei lasta liidu turule, tuleks vastavust kõnealustele piirmääradele asjakohaselt kontrollida.

(10) Tagamaks, et lubatud piirmäärasid ületavat toitu ja sööta ei lasta liidu turule, peaksid liikmesriigid ja komisjon vastavust kõnealustele piirmääradele põhjalikult kontrollima; mittevastavuse eest tuleks kohaldada karistusi ja üldsust tuleks vastavalt teavitada.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 10 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a) Eeskirjad, mille abil kontrollitakse inimeste või loomade saastamise ohtude vältimiseks, kõrvaldamiseks või vastuvõetava tasemeni vähendamiseks mõeldud meetmete järgimist, on kehtestatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruses (EÜ) nr 882/20041a.

 

____________________

 

1a ELT L 191, 28.5.2004, lk 1.

Selgitus

Määruses (EÜ) nr 882/2004 on sätestatud ametlikud kontrollid, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Kontrollimenetlust tuleks kasutada, kui võetakse vastu õigusaktid, millega kohaldatakse varem kehtestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad toidu ja sööda jaoks.

(12) Kontrollimenetlust tuleks kasutada, kui võetakse vastu õigusaktid, millega kohaldatakse varem kehtestatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad toidu ja sööda jaoks. Tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral tuleb siiski asjakohaselt arvesse võtta konkreetseid asjaolusid ja iga avarii korral valitsevaid tingimusi ning seepärast välja töötada kord, mis võimaldab neid eelnevalt kehtestatud lubatud piirmäärasid kiiresti alandada ja vajaduse korral kehtestada lubatud piirmäärad muudele avariiga hõlmatud radionukliididele (eelkõige triitiumile), et tagada üldsuse võimalikult kõrgetasemeline kaitse. Üldsust tuleks meetmest ja piirmääradest viivitamata teavitada.

Selgitus

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l’approche prévue par la US FDA qui recommande l’évaluation immédiate après un accident pour s’assurer que les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration pénalisante. De cette façon, on part d’un niveau de protection a priori adéquat et on peut assouplir le dispositif une fois connu l’intensité, la composition et l’étendue des retombées radioactives.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a) Komisjoni peaks abistama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrusega (EÜ) nr 178/20021a moodustatud alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee. Liikmesriigid peaksid tagama, et nende esindajatel komitees on piisavad teadmised kiirguskaitse valdkonnas.

 

 

____________________

 

1a EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

Selgitus

Uus komiteemenetlus nõuab, et kõnealune komitee abistaks komisjoni rakendusaktide menetlemisel.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Komisjon peaks viivitamata vastu võtma kohaldatavad rakendusaktid, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik põhjendatud juhtudel, mis on seotud teatavate radioaktiivsest saastusest tingitud hädaolukordadega, mis võivad tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda olulise radioaktiivse saastumise.

(13) Komisjon peaks viivitamata vastu võtma kohaldatavad rakendusaktid, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik põhjendatud juhtudel, mis on seotud teatavate kiirguslike avariiolukordadega, mis võivad tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda olulise radioaktiivse saastumise. Üldsust tuleks meetmest ja piirmääradest viivitamata teavitada.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Käesoleva määruse alusel lubatud piirmäärade vastuvõtmine peaks põhinema kõige kriitilisemas ja kaitsetumas olukorras olevate elanikkonna rühmade, eelkõige laste ja eraldatud geograafilistes piirkondades elavate inimeste või elatuspõllumajandusega tegelevate inimeste kaitse nõuetel. Lubatud piirmäärad peaksid olema samad kogu elanikkonna jaoks ja põhinema madalaimatel määradel.

Selgitus

Seda lähenemisviisi kohaldab ka Ameerika Ühendriikide toidu ja ravimite amet, kes 1998. aastal pärast eri vanuserühmade jaoks tuletatud tasemete uurimist soovitas kehtestada vanuserühmade ja radionukliidide kaupa kõige karmimad näitajad, mis tagavad kogu elanikkonna kõrgetasemelise kaitse kõige kaitsetumate rühmade kaitse alusel ning lihtsustavad seega soovituste rakendamist (st üks ja sama toiduvalik kõigile pereliikmetele).

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 a) Kui liidust pärit või kolmandatest riikidest imporditud toit või sööt kujutab tõsist ohtu inimeste või loomade tervisele või keskkonnale, peaks komisjon kooskõlas määrusega (EÜ) nr 178/2002 võtma rakendusaktidega vastu täiendavad meetmed inimeste ja loomade tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks. Võimaluse korral tuleks kohaldatavad lubatud piirmäärad ja täiendavad hädaabimeetmed koondada ühte ainsasse rakendusmäärusesse.

Selgitus

Viidatud määruses on toiduohutuse kaitsmiseks kehtestatud vajaduse korral kaubandust piiravad meetmed. Nendele täiendavatele meetmetele tuleb käesolevas õigusakti tekstis osutada.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Komisjon peaks rakendusaktide koostamisel või läbivaatamisel võtma arvesse peamiselt järgmiseid asjaolusid: tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra asukoht, laad ja ulatus; õhku, vette ja pinnasesse, samuti toiduainetesse ja sööta paiskunud radioaktiivsete ainete laad ja ulatus nii liidus kui ka väljaspool; tuvastatud või potentsiaalse toiduainete ja sööda radioaktiivse saastumise riskid ja tulenevad kiirgusdoosid; liidu turule jõuda võivate saastunud toiduainete ja sööda liik ja kogus ning toiduainete ja sööda puhul kolmandates riikides lubatud piirmäärad.

 

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 b) Kui toimub tuumaavarii või muu kiirguslik avariiolukord, mille suhtes tuleb kohaldada lubatud piirmäärasid, peaks nii komisjon kui ka iga liikmesriik teavitama üldsust kehtivatest piirmääradest. Lisaks tuleks üldsusele anda teavet ka toiduainete ja sööda kohta, mis võivad akumuleerida suuremas kontsentratsioonis radioaktiivsust.

Selgitus

Määrus ei sisalda teavitamiskohustust, aga see on määruse rakendamiseks oluline.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 13 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(13 c) Lubatud piirmäärade järgimist tuleks asjakohaselt kontrollida ning saastatuse lubatud piirmäärasid ületavate toiduainete tahtliku ekspordi, impordi ja müügi suhtes tuleks kohaldada karistusi.

Selgitus

Endastmõistetavatel eetilistel põhjustel ei ole vastuvõetav eksportida toiduaineid, mille saastatuse määr ületab Euroopas lubatud määra. Peale selle on ELi kohustus kaitsta oma kodanikke ja ametiisikuid, kus iganes nad ka ei ole, elagu ja reisigu nad ELis või väljaspool ELi.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1) „toit” – töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, mis on mõeldud inimestele tarvitamiseks või mille puhul põhjendatult eeldatakse, et seda tarvitavad inimesed, sealhulgas joogid, närimiskumm ja muud ained, kaasa arvatud vesi, mis on tahtlikult toidule lisatud tootmise, valmistamise või töötlemise käigus; mõistega „toit” ei ole hõlmatud:

1) „toit” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 2 määratletud aine või toode;

(a) sööt;

 

(b) elusloomad, välja arvatud juhul, kui need on ette valmistatud turule laskmiseks inimtoiduna;

 

(c) taimed enne saagikoristust;

 

(d) ravimid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ20 artikli 1 lõike 2 tähenduses;

 

(e) kosmeetikatooted Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1223/200921 artikli 2 lõike 1 punkti a tähenduses;

 

(f) tubakas ja tubakatooted Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/37/EÜ22 tähenduses;

 

(g) narkootilised ja psühhotroopsed ained määratletuna Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1961. aasta ühtses konventsioonis narkootiliste ainete kohta ning Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni 1971. aasta konventsioonis psühhotroopsete ainete kohta;

 

(h) jääkproduktid ja saasteained.

 

____________________

 

20 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/83/EÜ, 6. november 2001, inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).

 

21 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1223/2009, 30. november 2009, kosmeetikatoodete kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59).

 

22 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2001/37/EÜ, 5. juuni 2001, tubakatoodete valmistamist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta (EÜT L 194, 18.7.2001, lk 26).

 

Selgitus

Siin tuleb mainida määrust (EÜ) nr 178/2002, et vältida tulevikus igasugust võimalikku kõrvalekaldumist määratlusest, mille komisjon on oma ettepanekus esitanud.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3) „sööt” – töödeldud, osaliselt töödeldud või töötlemata aine või toode, kaasa arvatud lisaained, mis on mõeldud loomadele suukaudseks söötmiseks;

3) „sööt” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 3 määratletud aine või toode;

Selgitus

Siin tuleb mainida määrust (EÜ) nr 178/2002, et vältida tulevikus igasugust võimalikku kõrvalekaldumist määratlusest, mille komisjon on oma ettepanekus esitanud.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4) „turule laskmine” – toidu või sööda valdamine müügi eesmärgil, kaasa arvatud müügiks pakkumine ja mis tahes muud liiki üleandmine tasu eest või tasuta ning müük, levitamine ja muud liiki üleandmine.

4) „turule laskmine” – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 3 määratletud toiming.

Selgitus

Siin tuleb mainida määrust (EÜ) nr 178/2002, et vältida tulevikus igasugust võimalikku kõrvalekaldumist määratlusest, mille komisjon on oma ettepanekus esitanud.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a) „toiduga/söödaga kokkupuutuvad materjalid” – pakendid ja muud materjalid, mis on ette nähtud toiduga kokkupuutumiseks;

Selgitus

Tuleb arvestada pakendite võimalikku saastumist, näiteks kui toit ei ole pärit saastunud piirkonnast, aga pakend on toodetud saastunud piirkonnas, võib lõplik toit olla kiiritatud. Seda aspekti tuleb arvesse võtta: et otsustada, millist toitu kontrollida, mängib rolli mitte ainult toidu päritolu, vaid ka pakendi päritolu.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 b) „kiirguslik avariiolukord” – ebatavaline sündmus, mis hõlmab kiirgusallikat ja nõuab viivitamatut sekkumist, et leevendada võimalikke tõsiseid tervise- ja turvalisusohte või ebasoodsaid tagajärgi elukvaliteedile, varale või keskkonnale, või mis kujutab endast ohtu, mis võib sellised ebasoodsad tagajärjed kaasa tuua.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 2 a

 

Ei ole lubatud segada toiduaineid, mis sisaldavad toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid käsitlevate eeskirjadega lubatust suuremaid kontsentratsioone, saastumata või mõõdukalt saastunud toiduainetega, et saada eeskirjadele vastav toode.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

1. Kui komisjon saab, – eriti vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse operatiivse teabevahetuse korrale kiirgusavariide puhul või 26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise Energiaagentuuri konventsioonile tuumaavariist operatiivse teatamise kohta, tuuma- või muu kiirgusavarii kohta ametliku teate, mis tõendab, et tõenäoliselt jõutakse või on jõutud toidu, vähem tähtsa toidu või sööda suhtes kehtestatud lubatud piirmääradeni, võtab ta vajaduse korral vastu rakendusmääruse, millega kõnealused lubatud piirmäärad rakendatakse. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui komisjon saab, – eriti vastavalt Euroopa Aatomienergiaühenduse operatiivse teabevahetuse korrale kiirguslike avariiolukordade puhul või 26. septembri 1986. aasta Rahvusvahelise Energiaagentuuri konventsioonile tuumaavariist operatiivse teatamise kohta, ametliku teate tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra kohta, mis põhjustab toidu ja sööda saastumise, võtab ta võimalikult lühikese aja jooksul vastu rakendusmääruse, millega kehtestatakse lubatud piirmäärad, mis ei tohi ületada käesoleva määruse lisades ettenähtud piirmäärasid. Rakendusakt võetakse vastu kooskõlas artikli 5 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Lubatud piirmäärad avalikustatakse ja vaadatakse korrapäraselt läbi, et võtta asjakohaselt arvesse teaduse viimaseid arenguid ja uusimate teadusuuringute tulemusi, mis on praegu rahvusvaheliselt kättesaadavad, vastata vajadusele rahustada üldsust ja tagada talle kõrgetasemeline kaitse ning vältida lahknevusi rahvusvahelistes reguleerimistavades, millega nähakse ette kõrgem kaitsetase.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisusega juhtudel, mis on seotud tuuma- või muu kiirgusavarii olukorraga, võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatava rakendusmääruse vastavalt artikli 5 lõikes 3 osutatud korrale.

2. Tungiva kiireloomulisusega juhtudel, mis on seotud tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra olukorraga, võtab komisjon vastu viivitamata kohaldatava rakendusmääruse vastavalt artikli 5 lõikes 3 osutatud korrale.

Selgitus

Rakendusakt on ette nähtud käesolevas määruses kehtestatud tasemete või, kui asjaolud seda nõuavad, siis nendest madalamate piirmäärade kohaldamiseks. Komisjon näeb juhul, kui on vaja tegutseda väga kiiresti, hädaabimenetlusena määruse (EL) nr 182/2011 artikli 8 lõikes 2 ette vahetult kohaldatava rakendusakti.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud rakendusakti eelnõu koostamisel ja selle arutamisel artiklis 5 nimetatud komiteega arvestab komisjon asutamislepingu artiklitega 30 ja 31 kooskõlas kehtestatud põhinorme, sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades silmas elanikkonna tervise kaitset ning majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid.

3. Lõigetes 1 ja 2 nimetatud rakendusakti eelnõu koostamisel ja selle arutamisel artiklis 5 nimetatud komiteega arvestab komisjon kooskõlas nõukogu direktiiviga 2013/59/Euratom kehtestatud põhinorme, sealhulgas põhimõtet, et kiirgusdoosid oleksid nii väikesed kui võimalik, pidades esmajärjekorras silmas elanikkonna tervise kaitset ning arvestades majanduslikke ja ühiskondlikke tegureid, eriti ühiskonna kõige kaitsetumate osade puhul. Komisjoni abistab selle akti koostamisel sõltumatu rahvatervise ekspertide rühm, mille liikmed on valitud nende kiirguskaitse- ja toiduohutusealaste teadmiste ja kogemuse põhjal. Komisjon avaldab eksperdirühma koosseisu ja selle liikmete huvide deklaratsioonid.

 

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 3 a (uus)

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

 

3 a. Lõigetes 1 ja 2 osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas kiirguse laadi ja ulatusega ning need vaadatakse saastatuse olukorras toimuvaid muutusi arvestades läbi nii sageli kui vaja. Komisjon kohustub teostama esimese läbivaatamise hiljemalt ühe kuu jooksul pärast tuumaavariid või kiirguslikku avariiolukorda, et muuta vajaduse korral radioaktiivsuse lubatud piirmäärasid ja radionukliidide loetelu.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Niipea, kui komisjon võtab vastu rakendusmääruse, millega kehtestatakse lubatud piirmäärad, ei või lubatud piirmääradele mittevastavat toitu või sööta turule lasta.

1. Niipea, kui komisjon võtab vastu rakendusmääruse, millega kehtestatakse lubatud piirmäärad, ei või lubatud piirmääradele mittevastavat toitu, vähem tähtsat toitu või sööta turule lasta.

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon kehtestab tuumaalase vastutuse süsteemi, mis tegeleb kõigi nende liikmesriikide muredega, keda võib mõjutada tuumaavarii; süsteem näeb tuumaavariide korral ette asjakohase hüvitise.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse kolmandatest riikidest imporditud toitu ja sööta nende turule laskmisena, kui need on liidu tolliterritooriumil läbinud tolliprotseduuri, mis ei ole tollitransiit.

Käesoleva määruse kohaldamisel käsitatakse kolmandatest riikidest imporditud toitu, vähem tähtsat toitu ja sööta turule lastuna, kui see on liidu tolliterritooriumil läbinud tolliprotseduuri, mis ei ole tollitransiit.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Liikmesriigid jälgivad oma territooriumidel vastavust radioaktiivse saastatuse lubatud piirmääradele. Selleks rakendavad liikmesriigid toiduainete ja loomasööda ametliku kontrollimise süsteemi ning võtavad muid olukorrale vastavaid ja asjakohaseid meetmeid, kaasa arvatud üldsuse teavitamine toidu ja sööda ohutusest ja ohtudest vastavalt määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklile 17.

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõiked 2 ja 2 a (uus)

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik annab komisjonile käesoleva määruse kohaldamisega seotud teavet, eriti juhtumite kohta, kui lubatud piirmääri ei järgita. Komisjon edastab sellise teabe teistele liikmesriikidele.

2. Iga liikmesriik annab komisjonile käesoleva määruse kohaldamisega seotud teavet, eriti järgmise kohta:

 

a) riigi territooriumil lubatud piirmäärade kontrolli regulaarne graafik;

 

b) juhtumid, kui lubatud piirmäärasid ei järgita;

 

c) kontrollide eest vastutavad riigi pädevad talitused.

 

Komisjon edastab sellise teabe teistele liikmesriikidele võimalikult lühikese aja jooksul.

 

Juhtumitest, kui lubatud piirmäärasid ei järgita, teatatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 178/2002 ette nähtud kiirhoiatussüsteemi kaudu.

 

2 a. Liikmesriigid teavitavad üldsust, peamiselt veebiteenuse abil, lubatud piirmääradest, avariiolukordadest ja juhtumitest, kui lubatud piirmäärasid ei järgita. Samuti teavitatakse üldsust toiduainetest, mis võivad akumuleerida suuremas kontsentratsioonis radioaktiivsust, ning eriti toote liigist, kaubamärgist, päritolust ja analüüsi kuupäevast.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Iga liikmesriik annab komisjonile käesoleva määruse kohaldamisega seotud teavet, eriti juhtumite kohta, kui lubatud piirmääri ei järgita. Komisjon edastab sellise teabe teistele liikmesriikidele.

2. Iga liikmesriik annab komisjonile käesoleva määruse kohaldamisega seotud teavet, eriti juhtumite kohta, kui lubatud piirmääri ei järgita. Komisjon edastab sellise teabe teistele liikmesriikidele. Komisjon kehtestab karistused liikmesriikidele, kes ei kehtesta neid ise saastatuse lubatud piirmääri ületava sööda turule laskmise või eksportimise eest.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – lõik 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Lisades võetakse arvesse konserveeritud toiduainete säilivusaja jooksul toimuvat radioaktiivsete isotoopide osalist lagunemist. Sõltuvalt saastatuse liigist (nt saastatus joodi isotoopidega) kontrollitakse konserveeritud toiduainete radioaktiivsust pidevalt.

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. märtsiks 2017 aruande sellise mehhanismi asjakohasuse kohta, millega hüvitataks kahjud põllumajandustootjatele, kelle toiduained on saastatud üle radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade ja kes ei saa neid seetõttu turule lasta. Mehhanismi aluseks peab olema „saastaja maksab” põhimõte. Aruandele lisatakse vajaduse korral õigusakti ettepanek sellise mehhanismi kehtestamiseks.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 4 a

 

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule 31. märtsiks 2017 aruande lisades esitatud radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade asjakohasuse kohta.

 

2. Aruanne võimaldab kontrollida, kas radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tagavad, et peetakse kinni elanikukiirituse efektiivdoosi piirväärtusest 1 mSv aastas, ning kas nendega kaasnevad kilpnäärme doosid, mis jäävad piisavalt allapoole WHO soovitatud viitemäära 10 mGy eriti kaitsetutele rühmadele stabiilse joodi manustamiseks.

 

3. Aruandes kaalutakse võimalust vaadata läbi radionukliidide liigitus ning triitiumi ja süsinik 14 lisamine lisadesse. Hinnates neid lubatud piirmäärasid, keskendutakse aruandes kõige kaitsetumate elanikkonnarühmade, eriti laste kaitsele, ning analüüsitakse, kas oleks asjakohane kehtestada sellel alusel lubatud piirmäärad kõigile elanikkonnakategooriatele.

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 5 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/200223 artikli 58 lõikega 1 asutatud alaline toiduahela ja loomatervishoiu komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

1. Komisjoni abistab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 178/200223 artikli 58 lõikega 1 asutatud alaline taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

____________________

____________________

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

23 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 178/2002, 28. jaanuar 2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1).

Selgitus

Selle komitee nime on muudetud.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6

Ettepanek võtta vastu määrus

Muudatusettepanek

Selleks et tagada, et I, II ja III lisas sätestatud lubatud piirmäärade puhul võetaks arvesse uusi või täiendavaid olulisi andmeid, eelkõige seoses teaduslike teadmistega, esitab komisjon pärast Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklis 31 osutatud eksperdirühmaga konsulteerimist nende lisade kohandused.

Selleks et tagada, et käesoleva määruse lisades sätestatud lubatud piirmäärade puhul võetaks arvesse uusi või täiendavaid olulisi andmeid, eelkõige seoses uusimate teaduslike teadmistega, esitab komisjon pärast artikli 3 lõikes 3 osutatud eksperdirühmaga konsulteerimist nõukogule ja Euroopa Parlamendile aruande, millele on vajaduse korral lisatud ettepanek nende lisade kohandamiseks ja vajaduse korral radionukliidide loetelu läbivaatamiseks.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 6 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 6 a

 

Aruanded

 

Tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral, mis põhjustab toidu ja sööda saastumise, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande, milles on üksikasjalikult kirjeldatud käesoleva määruse kohaselt võetud meetmeid ja artikli 4 lõike 2 kohaselt edastatud teavet.


SELETUSKIRI

On kohane, et Euroopa Liidul oleks olemas ajakohastatud õigusaktid, mis sisaldaksid kiireid ja igale olukorrale kohandatud otsustusmenetlusi, et tulla toime selliste olukordadega nagu elati läbi pärast Tšernobõli ja Fukushima õnnetusi.

Komisjon esitas 2010. aasta aprillis uuestisõnastamise ettepaneku määruse (Euratom) nr 3954/87 (toidu ja sööda saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral) kohta, komisjoni määruse (Euratom) nr 944/89 (millega kehtestatakse vähem tähtsate toiduainete radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad tuuma- või muu kiirgusavarii korral) kohta ning komisjoni määruse (Euratom) nr 770/90 (loomasööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või kiirgusavarii korral) kohta.

Selle ettepaneku õiguslik alus nõudis ainult Euroopa Parlamendiga konsulteerimist. Euroopa Parlamendi täiskogu hääletas 2011. aasta veebruaris ja kooskõlas oma õiguskomisjoni arvamusega selleteemalise seadusandliku resolutsiooni üle, millega asendatakse Euratomi asutamislepingu artiklite 31 ja 32 õiguslik alus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punktiga b, mis eeldas seadusandliku tavamenetluse kohaldamist.

Selle ettepaneku menetlemise ajal aga ilmnes, et määruse (Euratom) nr 3954/87 sätted ei ole kooskõlas uute komiteemenetluse eeskirjadega, mis kehtestati pärast Lissaboni lepingu jõustamist. Seepärast otsustas komisjon selle eelnõu tagasi võtta ja esitada uue.

Uue ettepanekuga, mida käsitletakse käesolevas raportis, tehakse mõned uuendused, mis loovad selgema sideme toiduohutusalaste Euroopa õigusnormidega. Tegelikult tõdeb komisjon ettepaneku seletuskirjas, et arvestades toiduohutusalase ühenduse esmase õiguse arengut ning samuti vajadust tagada seadusandlike meetmete ühtsus seoses kõikide tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra tõttu kahjustatud kolmandatest riikidest pärit toidu ja sööda importimise tingimustega, tuleb tingimata „Tšernobõli-järgses kontekstis kehtestatud meetmed viia vastavusse käesolevas määruses määratletud rakendusvolituste korra ja menetlustega. See võib tähendada ka vajaduse korral õigusliku aluse muutmist”. Seda kinnitust võib tõlgendada ka kui komisjoni avatust seni kasutatud õigusliku aluse muutmisele.

Ettepaneku lisades on kehtestatud kiirgusõnnetuse või kiirgusliku avariiolukorra korral kohaldatavad lubatud piirmäärad, mida kinnitas 2012. aastal Euratomi asutamislepingu artikli 31 alusel asutatud eksperdirühm ja mis lisati komisjoni kiirguskaitse väljaandessee 105.

Kiirgusõnnetuse või kiirgusliku avariiolukorra korral võtab komisjon vastu rakendusakti, et muuta kohaldatavaks toidus radioaktiivsete jääkide lubatud piirmäärad. Komisjonil on väga paindlikud võimalused lisades kehtestatud piirmäärade kohandamiseks, kui asjaolud seda nõuavad.

Uue komiteemenetluse alusel peab esimest korda komisjoni abistama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused) artikli 58 lõikes 1 ette nähtud alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee toiduahela toksikoloogilise ohutuse sektsioon, mis tegeleb toidu ja sööda radioaktiivse saastatusega.

Raportööri arvamus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi 2010. aasta arvamusega teeb raportöör ettepaneku muuta määruse õiguslikku alust, mis annab Euroopa Parlamendile kaasotsustamisõiguse. Komisjoni ettepaneku lõppeesmärk on toiduohutus ja määrus peab kajastama ühenduse õiguse arengut alates Maastrichti lepingust (1992), millesse võeti artikkel rahvatervise kohta (artikkel 168), mida tuleb varem vastu võetud õigusnormide läbivaatamisel arvesse võtta. See on oluline asjaolu, mida tuleb Euroopa Parlamendi otsustusõiguse kaalumisel hoolikalt silmas pidada. Raportöör teeb ettepaneku võtta õiguslikuks aluseks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b ja artikkel 114, millega antakse parlamendile kaasotsustamisõigus nii sööda kui ka toidu valdkonnas.

Raportöör on seisukohal, et rakendusaktide kasutusele võtmine tuumaõnnetusest või muust kiirguslikust avariiolukorrast tingitud kriitiliste olukordadega toime tulemiseks on kõige asjakohasem viis kiiresti tegutsemiseks. Tegelikult näeb komisjon juhuks, kui tarbijate ohutuse tagamiseks on vaja tegutseda viivitamata, ette spetsiaalse kiirmenetluse rakendusakti vastuvõtmisega ilma eelneva uurimiseta. Parlament jätab endale siiski kaasotsustamisõiguse määruse lisades kehtestatud piirmäärade muutmisel, kui need on uute teaduslike teadmiste kontekstis vaja läbi vaadata. Raporti projekt sisaldab ühtlasi komisjoni kohustust esitada parlamendile ja nõukogule aruanne tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral võetud meetmete kohta.

Tuumaavarii või muu kiirgusliku avariiolukorra korral vastu võetud rakendusaktide suhtes näeb raporti projekt ette võimaluse, et need vaadatakse läbi nii sageli kui vaja, et võtta arvesse muutusi saastatuse olukorras.

Raporti projekti põhjendustes selgitatakse, milliseid parameetreid kasutati määruse lisades kehtestatud lubatud piirmäärade kehtestamisel.

Komisjoni ettepaneku teksti tuleb täiendada, lisades sellesse ka menetlused, mis on ette nähtud määruses (EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted), kus sätestatakse muude meetmete hulgas kiirhoiatussüsteem, mis võimaldab kiiret teabevahetust. Samas tuleb asjakohaselt viidata õigusaktidele, et lisada nimetatud määruses määratletud mõisted „toit”, „sööt” ja „turule laskmine”. Nende viidete lisamine tagab nende mõistete võimalike muutmiste automaatse kohaldamise, sest vastasel korral võib tekkida lahknevus määruse (EÜ) nr 178/2002 ja kõnealuse seadusandliku akti teksti vahel.


ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS ÕIGUSLIKU ALUSE KOHTA

Giovanni La Via

Esimees

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon

BRÜSSEL

Teema:            Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (COM(2013)09432013/0451(NLE)) – arvamus õigusliku aluse kohta

Austatud esimees

Palusite 5. veebruari 2015. aasta kirjas õiguskomisjonil kontrollida vastavalt kodukorra artikli 39 lõikele 2 komisjoni kõnealuse ettepaneku õigusliku aluse sobivust.

Komisjoni ettepanekus on õiguslikuks aluseks Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu (Euratomi asutamisleping) artiklid 31 ja 32.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni esitatud muudatusettepanekutega tahetakse õiguslikuks aluseks võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b ja artikkel 114.

Õiguskomisjon arutas eespool nimetatud küsimust 24. märtsi 2015. aasta koosolekul.

I – Taust

Kavandatava nõukogu määruse eesmärk on asendada nõukogu määrus (Euratom) nr 3954/87, komisjoni määrus (Euratom) nr 944/89 ja komisjoni määrus (Euratom) nr 770/90, mis kõik käsitlevad toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärasid.

Ettepanekuga kavatsetakse muuta nimetatud õigusakte käsitlevat 2010. aastal esitatud uuestisõnastamise ettepanekut, millega ei viidud sätteid vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu rakendusvolituste andmist puudutava artikliga 291 ja 2011. aasta rakendusaktide määrusega(1). Euroopa Parlament võttis 2011. aastal vastu seadusandliku resolutsiooni 2010. aasta uuestisõnastamise ettepaneku kohta, milles Euratomi asutamislepingu artikleid 31 ja 32 hõlmav õiguslik alus asendati Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punktiga b(2).

Käesoleva arvamuse teemaks oleva muudetud ettepaneku õiguslikuks aluseks jäeti siiski Euratomi asutamislepingu artiklid 31 ja 32.

Ettepanekut käsitleva keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raporti projekt sisaldab muudatusettepanekut, millega tahetakse õiguslikuks aluseks võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b ja artikkel 114 järgmistel põhjendustel:

[AM 2] Määruses tuleb arvesse võtta Euroopa Liidu aluslepingute muutmist ja eelkõige Maastrichti lepingusse (1992) rahvatervist käsitleva artikli 168 lisamist, mida tehti pärast seni kehtivate Euratomi määruste vastuvõtmist. Artikli 168 lõike 4 punkt b hõlmab ühtlustamismeetmeid sööda valdkonnas, samas kui artikkel 114 siseturu kohta tagab toidus sisalduvate jääkainete piirnormide ühtlustamise.

Raporti projektile esitatud järgmiste muudatusettepanekute eesmärk on samuti muuta õiguslikku alust järgmistel põhjendustel:

[AM 24] ELi kodanike tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks radioaktiivse saastatuse korral ning käesoleva määruse vastuvõtmisele demokraatliku legitiimsuse andmiseks tuleks õiguslikuks aluseks võtta Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõige 4, et anda Euroopa Parlamendile rahvatervist mõjutada võiva määruse puhul otsuste tegemise õigus.

[AM 28] ELi kodanike tervise kõrgetasemelise kaitse tagamiseks radioaktiivse saastatuse korral ning käesoleva määruse vastuvõtmisele demokraatliku legitiimsuse andmiseks tuleks õiguslikku alust Lissaboni lepinguga seoses muuta, et anda Euroopa Parlamendile rahvatervist mõjutada võiva määruse puhul otsuste tegemise õigus. Muudatusettepaneku eesmärk on võtta arvesse rahvatervist (artikkel 168) ja tarbijakaitset (artikli 169 lõige 1).

II – Asjakohased aluslepingute artiklid

Komisjoni ettepanekus esitatakse õigusliku alusena järgmised Euratomi asutamislepingu 3. peatüki „Tervisekaitse ja ohutus” artiklid (allajoonimine lisatud):

Artikkel 31

Komisjon töötab põhistandardid välja pärast seda, kui ta on saanud arvamuse eksperdirühmalt, kelle teadus- ja tehnikakomitee on määranud liikmesriikide teadusekspertide, eriti tervishoiuekspertide hulgast. Nende põhistandardite kohta saab komisjon majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse.

Pärast Euroopa Parlamendiga konsulteerimist kehtestab nõukogu [...] põhistandardid komisjoni ettepaneku põhjal, kes edastab nõukogule nimetatud komiteede arvamused; nõukogu teeb otsuse kvalifitseeritud häälteenamusega.

Artikkel 32

Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib põhistandardid uuesti läbi vaadata ja neid täiendada kooskõlas artiklis 31 sätestatud menetlusega.

Komisjon vaatab läbi iga liikmesriigi sellekohase taotluse.

Mõiste „põhistandardid” on määratletud Euratomi asutamislepingu artiklis 30 (allajoonimine lisatud):

Artikkel 30

Ühenduse piires kehtestatakse põhistandardid töötajate ja kogu elanikkonna tervise kaitseks ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest.

Väljend „põhistandardid” tähendab:

a) suurimaid lubatud doose, mis tagavad piisava ohutuse;

b) suurimaid lubatud kiiritus- ja saastetasemeid;

c) töötajate meditsiinilise järelevalve põhimõtteid.

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon teeb ettepaneku kasutada õigusliku alusena järgmisi Euroopa Liidu toimimise lepingu artikleid (allajoonimine lisatud):

Artikkel 168

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 152)

[...]

4. Erandina artikli 2 lõikest 5 ja artikli 6 punktist a ning kooskõlas artikli 4 lõike 2 punktiga k aitavad Euroopa Parlament ja nõukogu, toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomitee ning regioonide komiteega, kaasa käesolevas artiklis viidatud eesmärkide saavutamisele, võttes ühistest ohutusprobleemidest jagusaamiseks:

a) [...]

b) veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmeid, mille otsene eesmärk on rahvatervise kaitse;

[...]

Artikkel 114

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 95)

1. Kui aluslepingutes ei ole ette nähtud teisiti, kohaldatakse artiklis 26 seatud eesmärkide saavutamiseks järgmisi sätteid. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt ning pärast konsulteerimist majandus- ja sotsiaalkomiteega võtavad Euroopa Parlament ja nõukogu liikmesriikides nii õigus- kui ka haldusnormide ühtlustamiseks meetmed, mille eesmärk on siseturu rajamine ja selle toimimine.

2. [...]

3. Lõikes 1 ettenähtud tervishoidu, ohutust, keskkonnakaitset ja tarbijakaitset käsitlevates ettepanekutes võtab komisjon aluseks kaitstuse kõrge taseme, eriti võttes arvesse kõiki uusi teaduslikel faktidel põhinevaid suundumusi. Oma vastavate volituste piires püüavad ka Euroopa Parlament ja nõukogu saavutada sama eesmärki.

[...]

8. Kui liikmesriik tõstatab rahvatervisega seotud konkreetse küsimuse valdkonnas, kus varem on võetud ühtlustusmeetmeid, juhib ta sellele komisjoni tähelepanu, kes siis viivitamata uurib, kas teha nõukogule ettepanek sobivate meetmete kohta.

III – Esildatud õiguslik alus

Euratomi asutamislepingu artiklis 31 on sätestatud õiguslik alus põhistandardite vastuvõtmiseks, mille eesmärk on kaitsta töötajate ja muu elanikkonna tervist kiirguse eest, ning Euratomi asutamislepingu artiklis 31 on sätestatud õiguslik alus põhistandardite läbivaatamiseks ja nende täiendamiseks. Nõukogu võtab meetmeid ühehäälselt ja Euroopa Parlamendiga konsulteeritakse.

ELi toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punktis b on sätestatud õiguslik alus veterinaaria- ja fütosanitaaralal meetmete vastuvõtmiseks, mille otsene eesmärk on kaitsta rahvatervist. Meetmed võetakse vastu kooskõlas seadusandliku tavamenetlusega.

ELi toimimise lepingu artiklis 114 on sätestatud õiguslik alus siseturu loomiseks ja toimimiseks asjaomaseid sätteid ühtlustavate meetmete vastuvõtmise kaudu. Sellised meetmed võetakse vastu kooskõlas seadusandliku tavamenetlusega.

IV – Kohtupraktika ja varasemad arvamused õigusliku aluse kohta

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt „peab ühenduse õigusakti õigusliku aluse valik põhinema objektiivsetel asjaoludel, mis on kohtulikult kontrollitavad ja mille hulka kuuluvad eelkõige õigusakti eesmärk ja sisu”(3). Vale õigusliku aluse valik võib seega põhjendada kõnealuse õigusakti tühistamist.

Euroopa Parlamendi õigusteenistus on juhtinud parlamendikomisjoni tähelepanu asjaolule, et kohus tegi hiljuti otsuse kohtuasjas (4) õigusakti(5) nõuetekohase õigusliku aluse kohta, kus käsitletakse samu küsimusi, mis puudutavad kõnealust ettepanekut. Kohus sedastas asjaomastes punktides järgmist (allajoonimine lisatud):

35. Samas on Euroopa Kohus juba korduvalt otsustanud, et Euratomi asutamislepingu II jaotise 3. peatüki sätteid tuleb tõlgendada laialt, et tagada nende kasulik mõju [...]. Nimetatud sätted, mille hulka kuuluvad EA artiklid 30 ja 31, peavad tagama elanikkonna tervise järjepideva ja tõhusa kaitse ioniseerivast kiirgusest tulenevate ohtude eest sõltumata sellest, milline on kiirguse allikas ja milline isikute ring kiirgusega kokku puutub [...].

36. Lisaks, kui aluslepingutes on erisäte, mis võib olla teatud õigusakti õiguslik alus, peab selle õigusakti nimetatud sätte alusel vastu võtma [...].

37. Elanikkonna tervise kaitsmise osas olmevees sisalduvate radioaktiivsete ainete eest kujutab EA artikkel 31 endast konkreetsemat õiguslikku alust kui ELTL artikli 192 lõikest 1 tulenev üldine õiguslik alus. Euratomi asutamisleping sisaldab nimelt eeskirjade kogumit, mis reguleerivad just elanikkonna ja keskkonna kaitset ioniseeriva kiirguse eest [...].

38. Kui pelgast tõdemusest, et radioaktiivsete ainetega seotud õigusakti eesmärk on inimeste tervise kaitsmine ELTL artikli 191 lõike 1 tähenduses, piisab selleks, et valida kõnealuse õigusakti õigeks õiguslikuks aluseks ELTL artikli 192 lõige 1, ei saaks EA artikkel 31 enam olla ühenduse meetmete aluseks, sest põhistandardid EA artikli 30 tähenduses on olemuslikult suunatud inimeste tervise ohutuse kaitsmisele. Parlamendi argumentatsioon eirab seega mitte ainult EA artikli 31 – mis on konkreetsem õiguslik alus kui ELTL artikli 192 lõige 1 – kasulikku mõju, vaid ka EA artikli 106a lõikes 3 sätestatud põhimõtet, mille kohaselt EL toimimise lepingu sätted ei kaldu kõrvale Euratomi asutamislepingu sätetest.

Kohus on seega üheselt kindlaks määranud, et Euratomi asutamislepingu artiklis 31 sätestatud menetlus on ELi toimimise lepingu üldisemate sätete suhtes ülimuslik, kui tegemist on liidu meetmetega, mille eesmärk on kaitsta elanikkonna tervist kiirguse ja radioaktiivse saastatuse eest.

Oma 17. septembri 2013. aasta arvamuses keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile kiirgusest tulenevate ohtude kaitseks kehtestatavaid ohutusnorme käsitleva õigusakti ettepaneku(6) õigusliku aluse kohta soovitas õiguskomisjon, et asjakohane õiguslik alus peaks ELi toimimise lepingu artikli 192 lõike 1 asemel olema artiklid 31 ja 32.

V – Kavandatava määruse eesmärk ja sisu

Ettepaneku eesmärk on olemasolevate Euratomi õigusaktide konsolideerimine, et kehtestada põhilised ohutusnormid töötajate ja muu elanikkonna, patsientide ja muude meditsiinikiiritust saavate isikute tervise kaitseks toidu ja sööda radioaktiivsest saastatusest tuuma- või muu kiirgusavarii korral tulenevate ohtude eest ja näha ette nende normide ühetaoline rakendamine liikmesriikide poolt.

Käesolevas ettepanekus ja selle lisades sätestatakse selliste toiduainete radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad ja selliste vähem tähtsate toiduainete suhtes kohaldatavad lubatud piirmäärad ning sellise sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärad, mida on lubatud turule lasta pärast tuuma- või muud kiirgusavariid, mis võib tõenäoliselt põhjustada või on põhjustanud toidu ja sööda märkimisväärse radioaktiivse saastatuse, ja menetlused kõnealuste lubatud piirmäärade kohaldamiseks.

VI – Sobiva õigusliku aluse määramine

Kõigi ettepanekuga kehtetuks muudetavate õigusaktide õiguslikuks aluseks on Euratomi asutamislepingu artikkel 31 ning kavandatavas määruses säilitatakse tulevaste õnnetuste puhuks samad eelnevalt kindlaksmääratud lubatud piirmäärad. Võttes arvesse doose ja radioaktiivse saastatuse ohte käsitlevate teaduslike teadmiste arenemist, tuleb põhistandardid tulevikus tõenäoliselt läbi vaadata või neid tuleb täiendada. Seetõttu on ettepaneku õigusliku alusena lisatud ka Euratomi asutamislepingu artikkel 32.

Selleks et leida, kas selline õigusliku aluse valik on asjakohane vastavalt Euroopa Kohtu pädevusest tulenevatele põhimõtetele, on otsustavad tegurid esitatud meetme eesmärk ja sisu.

Ettepaneku ülekaalukas eesmärk on Euratomi süsteemis põhiliste ohutusnormide kehtestamine kaitseks toidu ja sööda radioaktiivsest saastatusest tuuma- või muu kiirgusavarii korral tulenevate ohtude eest. Ettepanek sisaldab seetõttu toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse piirmäärasid ja nende ajakohastamise menetlust.

Pidades silmas Euroopa Kohtu praktikat ja parlamendikomisjoni varasemat otsustuspraktikat, eelkõige eespool nimetatud otsust kohtuasjas C-48/14 ja õiguslikku arvamust ioniseerivat kiirgust käsitleva 2013. aasta direktiivi kohta, peavad Euratomi asutamislepingu artiklid 31 ja 32 olema ettepaneku õiguslikuks aluseks. Kõikide Euroopa Liidu lepingu alternatiivsete õiguslike aluste kasutamine, mis on rahvatervise, keskkonna või tarbijakaitse valdkonnas üldisemat laadi, sealhulgas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkt b ja artikkel 114, tooksid kohtus vaidlustamise korral tõenäoliselt kaasa asjaomase õigusakti tühistamise.

VII – Järeldus

Ettepaneku asjakohane õiguslik alus on Euratomi asutamislepingu artiklid 31 ja 32.

VIII – Soovitus

Õiguskomisjon otsustas oma 24. märtsi 2015. aasta koosolekul 21 poolt- ja kahe vastuhäälega ning kahe erapooletuga(7) soovitada keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil mitte muuta õiguslikku alust, milleks on Euratomi asutamislepingu artiklid 31 ja 32, nagu komisjon soovitas, välja arvatud juhul, kui muudetakse määruse olulisi sätteid, et oleks võimalik lisada täiendavaid õiguslikke aluseid.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182//2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(2)

Vt õiguskomisjoni 22. novembri 2010. aasta arvamust.

(3)

Kohtuasi C-45/86: komisjon vs. nõukogu (üldised tariifsed soodustused), EKL 1987, lk 1439, punkt 5; kohtuasi C-440/05: komisjon vs. nõukogu, EKL 2007, I-9097; kohtuasi C-411/06, komisjon vs. parlament ja nõukogu (8. september 2009) (ELT C 267, 7.11.2009, lk 8).

(4)

Kohtuasi C-48/14: komisjon vs. nõukogu.

(5)

Nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiiv 2013/51/Euratom, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees sisalduvate radioaktiivsete ainete eest (ELT L 296, 7.11.2013, lk 12).

(6)

Nõukogu 5. detsembri 2013. aasta direktiiv 2013/59/Euratom, millega kehtestatakse põhilised ohutusnormid kaitseks ioniseeriva kiirgusega kiiritamisest tulenevate ohtude eest ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ning 2003/122/Euratom (ELT L 13, 17.1.2014. lk 1).

(7)

Lõpphääletuse ajal olid kohal: Pavel Svoboda (esimees), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (aseesimehed), Heidi Hautala (raportöör), Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Andrzej Duda,

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland,

Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Victor Negrescu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

42

21

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Renata Briano, Soledad Cabezón Ruiz, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, József Nagy, James Nicholson, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Fredrick Federley, Jiří Maštálka

Õigusalane teave