Procedūra : 2013/0451(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0176/2015

Pateikti tekstai :

A8-0176/2015

Debatai :

PV 09/07/2015 - 9
CRE 09/07/2015 - 9

Balsavimas :

PV 09/07/2015 - 12.2
CRE 09/07/2015 - 12.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0267

PRANEŠIMAS     *
PDF 293kWORD 458k
2.6.2015
PE 546.837v02-00 A8-0176/2015

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai

(COM(2013) 0943 – C7‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėja: Esther Herranz García

ERRATA/ADDENDA
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai

(COM(2013)0943 – C7‑0045/2014 – 2013/0451(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0943),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 31 ir 32 straipsnius, pagal kuriuos Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7‑0045/2014),

–       atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl pasiūlyto teisinio pagrindo,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 ir 39 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0176/2015),

1.      pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.      ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį ir Euratomo sutarties 106a straipsnį;

3.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl reglamento

Antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pasiūlymas

Pasiūlymas

Tarybos reglamentas kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui.)

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 nurodomoji dalis

Pasiūlymas dėl reglamento

Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 31 ir 32 straipsnius,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 114 straipsnį,

 

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl reglamento

3 nurodomoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę14,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

____________________

 

14 OL C , , p. .

 

(Šis pakeitimas susijęs su 2 pakeitimu.)

Pagrindimas

Nurodomosios dalies pakeitimas atitinka teisinio pagrindo pasikeitimą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) Tarybos direktyva 96/29/Euratomas16 nustatyti pagrindiniai darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartai;

(1) Tarybos direktyvoje 2013/59/Euratomas16 nustatyti pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų;

__________________

__________________

16 1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/EURATOMAS, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus, OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

16 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, p. 1).

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 168 straipsnį, nustatant ir įgyvendinant visų krypčių Sąjungos politiką ir veiklą, turėtų būti užtikrinama aukšto lygio žmonių sveikatos apsauga;

 

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) po 1986 m. balandžio 26 d. Černobylio branduolinės elektrinės avarijos į atmosferą pateko dideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai, kurie keliose Europos šalyse lėmė sveikatos požiūriu reikšmingą maisto ir pašarų taršos lygį. Buvo imtasi priemonių užtikrinti, kad tam tikri žemės ūkio produktai į Sąjungą patektų tik pagal bendrą tvarką, kuria siekiama apsaugoti gyventojų sveikatą kartu išlaikant vientisą rinkos pobūdį ir išvengiant prekybos srautų nukreipimo;

(2) po 1986 m. balandžio 26 d. Černobylio branduolinės elektrinės avarijos į atmosferą pateko dideli radioaktyviųjų medžiagų kiekiai, kurie keliose Europos šalyse lėmė sveikatos požiūriu reikšmingą maisto ir pašarų taršos lygį ir sukėlė gyvybei pavojingas ligas ir gyvybei pavojingą sveikatos būklę. Aukšto lygio radioaktyvioji tarša iki šiol vis dar nepašalinta. Kadangi radioaktyviosios medžiagos užteršė orą, vandenį, dirvožemį ir augaliją, buvo imtasi priemonių užtikrinti, kad tam tikri žemės ūkio produktai į Sąjungą patektų tik pagal bendrą tvarką, kuria siekiama apsaugoti gyventojų sveikatą kartu išlaikant vientisą rinkos pobūdį ir išvengiant prekybos srautų nukreipimo;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) valstybės narės atsako už kontrolę, kad būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų lygių, visų pirma stebėdamos, kaip laikomasi maisto produktų ir pašarų saugos standartų. SESV 168 straipsnio 4 dalies b punkte numatoma priimti bendras priemones veterinarijos srityje, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą. Kita vertus, SESV 114 straipsniu užtikrinamas atitinkamas teisės aktų suderinimas, siekiant sklandaus vidaus rinkos veikimo;

Pagrindimas

168 straipsnis suteikia teisinį pagrindą laikytis bendro sprendimo procedūros pašarų klausimu, o 114 straipsnis taip pat apima klausimus, susijusius su žmonėms skirtu maistu.

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl reglamento

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b) įrodyta, kad didesnės radiacijos dozės daro žalingą ir ardomąjį poveikį organizmo ląstelėms ir gali sukelti vėžį;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl reglamento

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c) svarbu nustatyti mažas didžiausių leidžiamų maisto radioaktyviosios taršos lygių vertes, kad būtų atsižvelgiama į didesnę sukauptąją dozę, kuri gaunama dėl ilgesnį laikotarpį vartojamo užteršto maisto;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) Tarybos reglamentu (Euratomas) Nr. 3954/8717 nustatomi didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai, taikytini po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą. Šie didžiausi leidžiami taršos kiekiai vis dar atitinka naujausias dabartines tarptautiniu mastu išplatintas mokslines rekomendacijas;

(3) Tarybos reglamentu (Euratomas) Nr. 3954/8717 nustatomi didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai, taikytini po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą. Šie didžiausi leidžiami taršos kiekiai vis dar atitinka naujausias dabartines tarptautiniu mastu išplatintas mokslines rekomendacijas, tačiau juos reikėtų periodiškai persvarstyti ir atnaujinti atsižvelgiant į naujus mokslinius duomenis. I–III prieduose nustatyti didžiausi leidžiami taršos lygiai persvarstyti ir paskelbti Komisijos Radiacinės saugos leidinyje Nr. 105, jie visų pirma grindžiami atskaitos lygiu, kuris yra individualiosios dozės, į organizmą patenkančios prarijus, padidėjimas 1 mSv per metus, ir prielaida, kad užteršti yra 10 proc. per metus suvartotų maisto produktų;

 

____________________

____________________

17 1987 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 3954/87, nustatantis didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

17 1987 m. gruodžio 22 d. Tarybos Reglamentas (EURATOMAS) Nr. 3954/87, nustatantis didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, OL L 371, 1987 12 30, p. 11.

(Komisijos Radiacinės saugos leidinys Nr. 105 – tai Komisijos leidinys dėl radiacinės saugos Nr. 105 dėl ES kriterijų, taikytinų po avarijos nustatant apribojimus maisto produktų srityje, žr. http://ec.europa.eu/energy/en/radiation-protection-publications.)

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama padaryti Komisijos tekstą daug aiškesnį – nurodomi parametrai, naudojami nustatant prieduose nurodytus didžiausius leistinus taršos lygius. Europos Sąjungoje taikoma aukšto lygio radiacinė maisto sauga, taigi, nurodyti lygiai gerokai mažesni, nei priimti tarptautiniu lygmeniu.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios Fukušimos branduolinės elektrinės avarijos Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose radionuklidų lygis viršijo Japonijoje taikomus maisto taršos lygius. Kadangi tokia tarša gali kelti grėsmę Sąjungos žmonių ir gyvūnų sveikatai, laikantis Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonės buvo priimtos priemonės, kuriomis nustatytos specialios Japonijos kilmės arba iš jos atvežto maisto ir pašarų importo sąlygos;

(4) po 2011 m. kovo 11 d. įvykusios Fukušimos branduolinės elektrinės avarijos Komisijai pranešta, kad tam tikruose Japonijos kilmės maisto produktuose radionuklidų lygis viršijo Japonijoje taikomus leidžiamus maisto taršos lygius. Kadangi tokia tarša gali kelti grėsmę Sąjungos žmonių ir gyvūnų sveikatai, laikantis Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonės buvo priimtos priemonės, kuriomis nustatytos specialios Japonijos kilmės arba iš jos atvežto maisto ir pašarų importo sąlygos. Taip pat reikėtų imtis priemonių, siekiant stebėti ir kuo labiau sumažinti maisto produktų iš kitų šalių, nukentėjusių nuo radioaktyviųjų iškritų po branduolinės avarijos kitoje šalyje, vartojimo riziką;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) reikalinga sistema, pagal kurią Europos atominės energijos bendrija po branduolinės avarijos arba bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, galėtų nustatyti didžiausius leidžiamus radioaktyviosios taršos lygius ir taip apsaugoti gyventojus;

(5) reikalinga sistema, pagal kurią Sąjunga po branduolinės avarijos arba bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, galėtų nustatyti didžiausius leidžiamus radioaktyviosios taršos lygius siekiant užtikrinti aukšto lygio visuomenės sveikatos apsaugą;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai turėtų būti taikomi Sąjungos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuotam maistui ir pašarams atsižvelgiant į branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties vietą ir aplinkybes;

(6) didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai turėtų būti taikomi Sąjungos kilmės arba iš trečiųjų šalių importuotam maistui ir pašarams atsižvelgiant į branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties vietą ir aplinkybes ir atsižvelgiant į natūraliosios ir sukauptosios radiacijos, pereinančios per maisto grandinę, poveikį. Šiuos lygius reikėtų periodiškai persvarstyti;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) siekiant atsižvelgti į tai, kad kūdikių mityba pirmaisiais šešiais gyvenimo mėnesiais gali labai skirtis, ir į šešių–dvylikos mėnesių amžiaus kūdikių metabolizmo neapibrėžtumą, tikslinga žemesnių didžiausių leidžiamų kūdikių maisto taršos lygių ribų taikymą prailginti iki 12 pirmųjų gyvenimo mėnesių;

(8) siekiant atsižvelgti į tai, kad kūdikių mityba pirmaisiais šešiais gyvenimo mėnesiais gali labai skirtis, ir į šešių–dvylikos mėnesių amžiaus kūdikių metabolizmo neapibrėžtumą, tikslinga žemesnių didžiausių leidžiamų kūdikių maisto taršos lygių ribų taikymą prailginti iki 12 pirmųjų gyvenimo mėnesių. Mažesni didžiausi leidžiami maisto taršos lygiai turėtų būti taikomi nėščioms ir žindančioms moterims;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) siekiant palengvinti didžiausių leidžiamų taršos lygių pritaikymą, visų pirma pagal mokslinę informaciją, į šių lygių nustatymo procedūrą turėtų būti įtraukta konsultacija su Sutarties 31 straipsnyje nurodyta ekspertų grupe;

(9) siekiant palengvinti didžiausių leidžiamų taršos lygių pritaikymą, visų pirma pagal mokslinę informaciją ir atsižvelgiant į tarptautinio lygmens techninę pažangą, Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai turėtų pateikti naują pasiūlymą dėl didžiausių leidžiamų lygių koregavimo;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a) siekiant sudaryti sąlygas koreguoti didžiausius leidžiamus lygius, reikėtų nustatyti procedūras, kad būtų galima reguliariai konsultuotis su ekspertais. Komisija, remdamasi moksliniais ir etiniais kriterijais, turėtų sudaryti ekspertų grupę. Komisija turėtų viešai paskelbti grupės sudėtį ir jos narių interesų deklaracijas. Keisdama didžiausius leidžiamus taršos lygius, Komisija taip pat turėtų konsultuotis su tarptautinių institucijų ekspertais radiacinės saugos srityje;

Pagrindimas

Šiuo metu nėra skaidrios informacijos apie Euratomo sutarties 31 straipsnyje nurodytos ekspertų grupės sudėtį. Grupės sudėtis turi būti nustatyta aiškiai ir skaidriai, tą padaryti įpareigojant Komisiją, kaip yra kitų mokslinių komitetų, ypač sveikatos ir vartotojų apsaugos srityje, atveju.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) ekspertų grupė taip pat turėtų įvertinti radioaktyviosios taršos kaupimosi efektą;

Pagrindimas

Galbūt dozė neviršijama nė viename maisto produkte, bet jeigu asmuo vartoja įvairius radiacija užterštus maisto produktus, nors jų tarša ir mažesnė už nustatytus lygius, gali susikaupti gana didelis radiacijos kiekis.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl reglamento

9 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9b) didžiausi leidžiami lygiai turėtų būti skelbiami viešai ir reguliariai persvarstomi, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į naujausius mokslinius laimėjimus ir turimas tarptautines mokslines rekomendacijas, siekiant tenkinti visuomenės pasitikėjimo poreikius, užtikrinti aukšto lygio apsaugą ir išvengti tarptautinės reglamentavimo praktikos skirtumų;

Pagrindimas

Les niveaux maximaux admissibles sont des limites dérivées de la limite de dose qui sert de référence. La limite de dose (en mSv) indique le niveau de risque jugé acceptable. La US FDA a choisi 5 mSv pour la limite de dose efficace (corps entier) et 50 mSv pour la limite de dose à l’organe, le niveau de risque acceptable est un mort par cancer pour 4400 personnes consommant 30% d’aliments contaminés aux niveaux maximaux qu’elle a choisis. C’est un niveau de risque élevé. Pour la totalité de la population européenne, cela représenterait près de 114 000 décès imputables à la consommation des aliments « légalement » contaminés, sans compter les cancers non mortels, maladies génétiques et autres problèmes.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) siekiant užtikrinti, kad maisto produktai ir pašarai, kurių radioaktyvioji tarša viršija didžiausius leidžiamus lygius, nebūtų teikiami rinkai, jų atitiktis tiems lygiams turėtų būti tinkamai tikrinama;

(10) siekiant užtikrinti, kad maisto produktai ir pašarai, kurių radioaktyvioji tarša viršija didžiausius leidžiamus lygius, nebūtų teikiami Sąjungos rinkai, jų atitiktį tiems lygiams turėtų nuodugniai tikrinti valstybės narės ir Komisija. Neatitikties atveju turėtų būti taikomos nuobaudos ir atitinkamai turėtų būti informuojama visuomenė;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 882/20041a nustatytos taisyklės, siekiant įvertinti, ar laikomasi priemonių, kuriomis išvengiamas, panaikinamas arba iki priimtinų lygių sumažinamas žmonių maisto ar gyvūnų pašarų taršos pavojus;

 

____________________

 

1a OL L 191, 2004 5 28, p. 1.

Pagrindimas

Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 nustatoma oficiali kontrolė, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių.

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma aktams, kuriais iš anksto nustatyti didžiausi leidžiami maisto ir pašarų radioaktyviosios taršos lygiai imami taikyti, priimti;

(12) nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma aktams, kuriais iš anksto nustatyti didžiausi leidžiami maisto ir pašarų radioaktyviosios taršos lygiai imami taikyti, priimti. Vis dėlto branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties atveju būtina atsižvelgti į kiekvienos avarijos specifines aplinkybes ir sąlygas ir todėl nustatyti procedūrą, kurios laikantis būtų galima greitai sumažinti iš anksto nustatytus didžiausius leidžiamus lygius ir prireikus nustatyti kitų su avarija susijusių radionuklidų (ypač tričio) didžiausius leidžiamus lygius, siekiant užtikrinti kuo didesnio lygio visuomenės apsaugą. Visuomenė turėtų būti nedelsiant informuojama apie šią priemonę ir didžiausius leidžiamus lygius;

Pagrindimas

Les accidents nucléaires ou les urgences radiologiques pouvant être de nature différente et concerner des radionucléides différents, il faut prévoir un mécanisme de révision rapide. La flexibilité pour répondre aux cas spécifiques de chaque accident est aussi l’approche prévue par la US FDA qui recommande l’évaluation immédiate après un accident pour s’assurer que les niveaux en place soient appropriés à la situation. Les normes préétablies ne doivent pas être définies par rapport à une configuration optimiste mais par rapport à une configuration pénalisante. De cette façon, on part d’un niveau de protection a priori adéquat et on peut assouplir le dispositif une fois connu l’intensité, la composition et l’étendue des retombées radioactives.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) Komisijai turėtų padėti pagal 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/20021a įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų atstovai tame komitete turėtų tinkamų radiacinės saugos žinių;

 

____________________

 

1a OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Pagrindimas

Pagal naują komitologijos procedūrą reikalaujama, kad Komisijai padėtų nurodytas komitetas, kai priimami įgyvendinimo aktai.

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su tam tikromis nepaprastosiomis radiologinėmis padėtimis, kurios greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti,

(13) Komisija turėtų priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, kai tinkamai pagrįstais atvejais, susijusiais su tam tikromis nepaprastosiomis radiologinėmis padėtimis, kurios greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti. Visuomenė turėtų būti nedelsiant informuojama apie priemonę ir didžiausius leidžiamus lygius,

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) didžiausių leidžiamų lygių pagal šį reglamentą tvirtinimas turėtų būti pagrįstas labiausiai nukentėti galinčių ir pažeidžiamiausių gyventojų grupių, ypač vaikų ir izoliuotuose geografinėse vietovėse gyvenančių arba natūrinį ūkininkavimą praktikuojančių žmonių, apsaugos reikalavimais. Didžiausi leidžiami lygiai turėtų būti tokie patys visiems gyventojams ir turėtų būti grindžiami kuo mažesniais kiekiais;

Pagrindimas

Tokio požiūrio laikosi JAV Maisto ir vaistų administracija, 1998 m. ištyrusi išvestines poveikio įvairaus amžiaus grupėms vertes ir rekomendavusi patvirtinti patį mažiausią lygį priklausomai nuo amžiaus grupės ir radionuklido ir taip užtikrinti visų gyventojų aukšto lygio apsaugą, pagrįstą pažeidžiamiausių gyventojų apsauga, drauge supaprastinant rekomendacijų įgyvendinimą (t. y. tie patys maisto produktai visiems šeimos nariams).

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl reglamento

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) kai maistas arba pašarai, kilę iš Sąjungos ar importuoti iš trečiųjų šalių, kelia didelį pavojų žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, Komisija turėtų priimti įgyvendinimo aktus, kuriais nustatytų papildomas priemones pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, kad būtų užtikrinta aukšto lygio visuomenės ir gyvūnų sveikatos apsauga. Jei įmanoma, taikytini didžiausi leidžiami taršos lygiai ir papildomos skubios priemonės turėtų būti nustatomi viename įgyvendinimo reglamente;

Pagrindimas

Pagal nurodytą reglamentą prireikus nustatomos ribojamosios prekybos priemonės, siekiant užtikrinti maisto saugą. Tikslinga paminėti šias papildomas priemones ir šio teisės akto tekste.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) rengdama ar keisdama įgyvendinimo aktus, Komisija pirmiausia turėtų atsižvelgti į šias aplinkybes: branduolinės avarijos ar bet kokios kitos nepaprastosios radiologinės padėties priežasties vietą, pobūdį ir mastą, į orą, vandenį ir dirvožemį, taigi, atitinkamai į maistą ir pašarus Sąjungoje ar už jos ribų patenkančių radioaktyviųjų medžiagų pobūdį ir kiekį, nustatytą ar galimą radioaktyviąją maisto ir pašarų taršą ir dėl jos gaunamas radiacijos dozes, užteršto maisto ir pašarų, kurie gali patekti į Sąjungos rinką, rūšis ir kiekius, taip pat į trečiosiose šalyse nustatytus didžiausius leidžiamus maisto ir pašarų taršos lygius;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl reglamento

13 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13b) branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties atveju, kai reikia taikyti didžiausius leidžiamus lygius, tiek Komisija, tiek kiekviena valstybė narė turėtų informuoti visuomenę apie galiojančius lygius. Be to, visuomenei taip pat turėtų būti pateikta informacija apie maistą ir pašarus, kuriuose gali susikaupti didesnė radiacijos koncentracija;

Pagrindimas

Reglamente nenumatoma prievolė teikti informaciją, bet tai būtina siekiant reglamentą įgyvendinti.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl reglamento

13 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13c) turėtų būti atliekami tinkami atitikties didžiausiems leidžiamiems lygiams patikrinimai ir, jeigu eksportuojamuose, importuojamuose ar parduodamuose maisto produktuose didžiausi leidžiami taršos lygiai sąmoningai viršijami, turėtų būti taikomos nuobaudos;

Pagrindimas

Dėl akivaizdžių etinių priežasčių nepriimtina eksportuoti maisto produktus, kuriuose taršos lygiai viršija leidžiamus Europoje lygius. Be to, ES pareiga apsaugoti savo piliečius ir pareigūnus visame pasaulyje, nepriklausomai nuo to, ar jie gyvena ar keliauja ES ar už jos ribų.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) maistas – medžiaga arba produktas, perdirbtas, iš dalies perdirbtas arba neperdirbtas, kuris yra skirtas žmonėms nuryti arba, kaip pagrįstai manoma, yra žmonių nuryjamas, įskaitant gėrimus, kramtomąją gumą ir bet kokią medžiagą (taip pat ir vandenį), apgalvotai įdėtą į maistą jį gaminant, ruošiant ar apdorojant; prie maisto nepriskiriami:

(1) maistas – medžiaga arba produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje;

a) pašarai,

 

b) gyvi gyvūnai, nebent jie būtų paruošti pateikti rinkai ir skirti žmonėms vartoti,

 

c) augalai prieš nuimant derlių,

 

d) vaistai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/83/EB20 1 straipsnio 2 dalyje,

 

e) kosmetikos gaminiai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/200921 2 straipsnio 1 dalies a punkte,

 

f) tabakas ir tabako gaminiai, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/37/EB22,

 

g) narkotinės ar psichotropinės medžiagos, kaip apibrėžta 1961 m. Jungtinių Tautų bendrojoje narkotinių medžiagų konvencijoje ir 1971 m. Jungtinių Tautų psichotropinių medžiagų konvencijoje,

 

h) likučiai ir teršalai;

 

____________________

 

20 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

 

21 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių, OL L 342, 2009 12 22, p. 59.

 

22 2001 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/37/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, taikomų tabako gaminių gamybai, pateikimui ir pardavimui, suderinimo, OL L 194, 2001 7 18, p. 26.

 

Pagrindimas

Tekste turi būti nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, siekiant ateityje išvengti bet kokių galimų apibrėžties, kurią Komisija savo pasiūlyme perima iš to reglamento, neatitikimų.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) pašarai – medžiaga arba produktas, įskaitant priedus, perdirbtas, iš dalies perdirbtas arba neperdirbtas, skirtas gyvūnams per burną šerti;

(3) pašarai – medžiaga arba produktas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnyje;

Pagrindimas

Tekste turi būti nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, siekiant ateityje išvengti bet kokių galimų apibrėžties, kurią Komisija savo pasiūlyme perima iš to reglamento, neatitikimų.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) pateikimas rinkai – maisto ar pašarų laikymas parduoti įskaitant siūlymą parduoti arba perduoti kokiu nors kitu būdu, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, platinimas ir kiti perdavimo būdai.

(4) pateikimas rinkai – veiksmas, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnyje;

Pagrindimas

Tekste turi būti nuoroda į Reglamentą (EB) Nr. 178/2002, siekiant ateityje išvengti bet kokių galimų apibrėžties, kurią Komisija savo pasiūlyme perima iš to reglamento, neatitikimų.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a) su maistu arba pašarais besiliečiančios medžiagos – pakuotės ir kitos medžiagos, kurios, kaip numatyta, liesis su maistu ar pašaru;

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į galimą pakuočių taršą, nes, jeigu maisto produktas nėra kilęs iš užterštos vietovės, bet pakuotė gaminama užterštoje vietovėje, galutinis maisto produktas gali turėti radiacijos. Sprendžiant, kuriuos maisto produktus reikia tikrinti, būtina atsižvelgti į šį aspektą – ne tik į maisto produkto kilmę, bet ir pakuotės kilmę.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 4 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b) nepaprastoji radiologinė padėtis – neįprastas įvykis, susijęs su radiacijos šaltiniu, dėl kurio reikia nedelsiant imtis intervencinių priemonių siekiant sumažinti bet kokias dideles grėsmes sveikatai ar saugai arba neigiamas pasekmes gyvenimo kokybei, turtui ar aplinkai arba dėl kurio kyla galimų tokių neigiamų pasekmių pavojus.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl reglamento

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Praktika, kurios laikantis maisto produktai, kuriuose taršos koncentracija didesnė, nei leidžiama pagal taisykles dėl didžiausių leidžiamų maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos lygių, maišomi su neužterštais arba mažai užterštais maisto produktais, siekiant gauti produktą, kuris atitiktų šias taisykles, yra neleidžiama.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalis

Pasiūlymas dėl reglamento

Pakeitimas

1. Kai Komisija pagal Europos atominės energijos bendrijos nustatytą skubaus pasikeitimo informacija nepaprastosios radiologinės padėties atveju tvarką arba pagal 1986 m. rugsėjo 26 d. TATENA konvenciją dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją gauna oficialią informaciją apie avariją arba bet kokią nepaprastąją radiologinę padėtį, patvirtinančią, kad maisto, mažais kiekiais vartojamo maisto arba pašarų radioaktyvioji tarša greičiausiai pasieks arba jau pasiekė didžiausius leidžiamus lygius, ji nedelsdama (kai tai būtina pagal aplinkybes) priima įgyvendinimo reglamentą, kuriuo šie didžiausi leidžiami lygiai imami taikyti. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

1. Kai Komisija pagal Europos atominės energijos bendrijos nustatytą skubaus pasikeitimo informacija nepaprastosios radiologinės padėties atveju tvarką arba pagal 1986 m. rugsėjo 26 d. TATENA konvenciją dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją gauna oficialią informaciją apie avariją arba bet kokią nepaprastąją radiologinę padėtį, dėl kurios gali kilti maisto produktų arba pašarų radioaktyvioji tarša, ji per kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį priima įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustato didžiausius leidžiamus radioaktyviosios taršos lygius, neviršijančius lygių, nustatytų šio reglamento prieduose. Tas įgyvendinimo aktas priimamas laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Didžiausi leidžiami lygiai turėtų būti skelbiami viešai ir reguliariai persvarstomi, kad būtų tinkamai atsižvelgiama į naujausius mokslinius laimėjimus ir turimas tarptautines mokslines rekomendacijas, siekiant tenkinti visuomenės pasitikėjimo poreikius, užtikrinti visuomenei aukšto lygio apsaugą ir išvengti tarptautinės reglamentavimo praktikos, užtikrinančios aukštesnio lygio apsaugą, skirtumų.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei yra tinkamai pagrįstų priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties aplinkybėmis, Komisija priima nedelsiant taikytiną įgyvendinimo reglamentą laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

2. Jei yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ir kurios susijusios su branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties aplinkybėmis, Komisija priima nedelsiant taikytiną įgyvendinimo reglamentą laikydamasi 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.

Pagrindimas

Įgyvendinimo aktu bus siekiama, kad būtų taikomi šiame reglamente nustatyti lygiai arba, jeigu to reikia atsižvelgiant į aplinkybes, už juos mažesni lygiai. Reglamento (ES) Nr. 182/2011 8 straipsnio 2 dalyje Komisija numačiusi nedelsiant taikomą įgyvendinimo aktą, kaip skubos procedūrą, kai būtina veikti labai greitai.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 dalis

Pasiūlymas dėl reglamento

Pakeitimas

3. Rengdama 1 ir 2 dalyse nurodyto įgyvendinimo akto projektą ir apsvarstydama jį su 5 straipsnyje nurodytu komitetu, Komisija atsižvelgia į Sutarties 30 ir 31 straipsniuose nustatytus pagrindinius standartus, įskaitant principą, kad visų rūšių apšvita būtų tokia maža, kiek tai protingai įmanoma, atsižvelgiant į visuomenės sveikatos apsaugą ir ekonominius bei socialinius veiksnius.

3. Rengdama 1 ir 2 dalyse nurodyto įgyvendinimo akto projektą ir apsvarstydama jį su 5 straipsnyje nurodytu komitetu, Komisija atsižvelgia į Tarybos direktyvoje 2013/59/Euratomas nustatytus pagrindinius standartus, įskaitant principą, kad visų rūšių apšvita būtų tokia maža, kiek tai protingai įmanoma, pirmiausia atsižvelgiant į visuomenės sveikatos apsaugą ir ekonominius bei socialinius veiksnius, ypač pažeidžiamiausių visuomenės grupių sveikatos apsaugą. Komisijai rengiant aktą, jai padeda nepriklausoma visuomenės sveikatos ekspertų, išrinktų remiantis jų žiniomis ir kompetencijomis radiacinės saugos ir maisto saugos srityje, grupė. Komisija viešai paskelbia ekspertų komiteto sudėtį ir jos narių interesų deklaracijas.

 

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl reglamento

Pakeitimas

 

3a. 1 ir 2 dalyse nurodyti įgyvendinimo aktai priimami atsižvelgiant į radioaktyviosios taršos pobūdį ir mastą ir juos galima keisti tiek kartų, kiek reikia atsižvelgiant į taršos pokyčius. Komisija pirmąją peržiūrą įsipareigoja atlikti ne vėliau kaip per vieną mėnesį po branduolinės avarijos arba nepaprastosios radiologinės padėties tam, kad prireikus pakeistų didžiausius leidžiamus radioaktyviosios taršos lygius ir radionuklidų sąrašą.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kai tik Komisija priima įgyvendinimo reglamentą, kuriuo didžiausi leidžiami taršos lygiai imami taikyti, šių lygių neatitinkantis maistas ar pašarai nebepateikiami rinkai.

1. Kai tik Komisija priima įgyvendinimo reglamentą, kuriuo didžiausi leidžiami taršos lygiai imami taikyti, šių lygių neatitinkantis maistas, mažais kiekiais vartojamas maistas ar pašarai nebepateikiami rinkai.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija nustato branduolinės atsakomybės režimą, kad būtų sprendžiami valstybėms narėms, kurios gali nukentėti nuo branduolinės avarijos, susirūpinimą keliantys klausimai. Šioje sistemoje numatoma tinkama kompensacija branduolinės avarijos atveju.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Taikant šį reglamentą, iš trečiųjų šalių importuotas maistas ar pašarai laikomi pateiktais rinkai, jei Sąjungos muitų teritorijoje jiems taikoma ne tranzito, o kitokia muitinės procedūra.

Taikant šį reglamentą, iš trečiųjų šalių importuotas maistas, mažais kiekiais vartojamas maistas ar pašarai laikomi pateiktais rinkai, jei Sąjungos muitų teritorijoje jiems taikoma ne tranzito, o kitokia muitinės procedūra.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės savo teritorijose stebi, ar nėra viršijami didžiausi leidžiami radiacinės taršos lygiai. Šiuo tikslu valstybės narės taiko oficialios maisto produktų ir pašarų kontrolės sistemą ir vykdo kitokią aplinkybes atitinkančią veiklą, įskaitant visuomenės informavimą apie maisto ir pašarų saugą ir pavojus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 17 straipsnyje.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis ir 2 a dalis (nauja)

Pasiūlymas dėl reglamento

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė Komisijai teikia visą su šio reglamento taikymu susijusią informaciją, pirmiausia apie didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus. Tokią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

2. Kiekviena valstybė narė Komisijai teikia visą su šio reglamento taikymu susijusią informaciją, pirmiausia apie:

 

a) reguliarų didžiausių leidžiamų taršos lygių tikrinimo jos teritorijoje planavimą;

 

b) didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus;

 

c) nacionalinių kompetentingų tarybų, atsakingų už kontrolę, nustatymą.

 

Tokią informaciją Komisija nedelsdama perduoda kitoms valstybėms narėms.

 

Apie atvejus, kai viršijami didžiausi leidžiami taršos lygiai, pranešama per skubaus įspėjimo apie pavojų sistemą, numatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002.

 

2a. Valstybės narės, visų pirma per internetines paslaugas, teikia informaciją visuomenei apie didžiausius leidžiamus taršos lygius, avarines situacijas ir didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus. Visuomenė taip pat informuojama apie maisto produktus, kuriuose gali susikaupti didesnė radiacijos koncentracija, ir ypač apie produkto rūšį, prekės ženklą, kilmę ir analizės atlikimo datą.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kiekviena valstybė narė Komisijai teikia visą su šio reglamento taikymu susijusią informaciją, pirmiausia apie didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus. Tokią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms.

2. Kiekviena valstybė narė Komisijai teikia visą su šio reglamento taikymu susijusią informaciją, pirmiausia apie didžiausių leidžiamų taršos lygių viršijimo atvejus. Tokią informaciją Komisija perduoda kitoms valstybėms narėms. Komisija taiko nuobaudas toms valstybėms narėms, kurios pačios netaiko nuobaudų už pašarų, kurių radioaktyvioji tarša viršija didžiausius leidžiamus lygius, pateikimą rinkai arba eksportą.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Prieduose atsižvelgiama į radioaktyviųjų izotopų skilimo pusamžį per konservuoto maisto saugojimo laikotarpį. Priklausomai nuo taršos rūšies, pvz., taršos jodo izotopais, konservuotų maisto produktų radioaktyvumas nuolatos stebimas.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisija iki 2017 m. kovo 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl mechanizmo, skirto atlyginti žalą ūkininkams, kurių maisto produktai buvo užteršti viršijant nustatytus didžiausius leidžiamus radiacinės taršos lygius ir kurių todėl negalima pateikti į rinką, tinkamumo. Toks mechanizmas turi būti grindžiamas principu „teršėjas moka“. Jei reikia, prie ataskaitos pridedamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo nustatomas toks mechanizmas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl reglamento

4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a straipsnis

 

1. Komisija iki 2017 m. kovo 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai prieduose nustatytų didžiausių leidžiamų radiacinės taršos lygių tinkamumo ataskaitą.

 

2. Ši ataskaita sudaro galimybę patikrinti, ar didžiausi leidžiami radiacinės taršos lygiai užtikrina, kad būtų neviršijama 1 mSv metinė gyventojų apšvitos efektinė ribinė dozė ir kad dėl jų skydliaukę veikiančios dozės būtų pakankamai žemesnės nei PSO rekomenduotas 10 mGy atskaitos lygis, taikomas paskiriant stabilųjį jodą itin pažeidžiamoms grupėms.

 

3. Ataskaitoje svarstoma galimybė peržiūrėti radionuklidų klasifikavimą ir į priedus įtraukti tritį ir anglį-14. Vertinant didžiausius leidžiamus taršos lygius ataskaitoje dėmesys skiriamas pažeidžiamiausių gyventojų grupių, ypač vaikų, apsaugai ir nagrinėjama, ar būtų tikslinga šiuo pagrindu nustatyti didžiausius leidžiamus taršos lygius visoms gyventojų kategorijoms.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/200223 58 straipsnio 1 dalį įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas. Tas komitetas laikomas komitetu, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

1. Komisijai padeda pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/200223 58 straipsnio 1 dalį įsteigtas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinis komitetas. Tas komitetas laikomas komitetu, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

____________________

____________________

23 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

23 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Pagrindimas

Pasikeitė nurodyto komiteto pavadinimas.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnis

Pasiūlymas dėl reglamento

Pakeitimas

Siekdama užtikrinti, kad I, II ir III prieduose nustatyti didžiausi leidžiami taršos lygiai atitiktų visus naujus arba papildomus aktualius duomenis, ypač susijusius su mokslinėmis žiniomis, Komisija, pasikonsultavusi su Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 31 straipsnyje nurodyta ekspertų grupe, pateikia atitinkamo šių priedų pritaikymo pasiūlymą.

Siekdama užtikrinti, kad šio reglamento prieduose nustatyti didžiausi leidžiami taršos lygiai atitiktų visus naujus arba papildomus aktualius duomenis, ypač susijusius su naujausiomis mokslinėmis žiniomis, Komisija pateikia Tarybai ir Parlamentui ataskaitą ir prireikus, pasikonsultavusi su 3 straipsnio 3 dalyje nurodyta ekspertų grupe, pasiūlymą dėl atitinkamo šių priedų pakeitimo ir, jei reikia, radionuklidų sąrašo persvarstymo.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Ataskaitos

 

Branduolinės avarijos ar bet kokios kitos nepaprastosios radiologinės padėties, dėl kurios galima maisto produktų ar pašarų tarša, atveju Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, kurioje išsamiai nurodo priemones, priimtas pagal šį reglamentą, ir pagal 4 straipsnio 2 dalį jai pateiktą informaciją.


AIŠKINAMOJI DALIS

Reikėtų, kad Europos Sąjunga turėtų atnaujintų teisinių priemonių, kuriomis nustatomi lankstūs ir kiekvienam atvejui pritaikyti sprendimų priėmimo mechanizmai, kad būtų galima spręsti tokių padėčių, kaip per Černobylio ir Fukušimos avarijas susidariusios padėtys, klausimus.

2010 m. balandžio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, Komisijos reglamento (Euratomas) Nr. 944/89, nustatančio didžiausius leistinus mažais kiekiais vartojamų maisto produktų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, ir Komisijos reglamento (Euratomas) Nr. 770/90, nustatančio didžiausius leidžiamus pašarų radioaktyviojo užterštumo lygius įvykus branduolinei avarijai arba kokiai nors kitai radiacinei avarijai, naujos redakcijos.

Pagal šio pasiūlymo teisinį pagrindą su Europos Parlamentu tik konsultuojamasi. 2011 m. vasario mėn., pritardamas EP Teisės reikalų komiteto nuomonei, Europos Parlamentas per plenarinį posėdį priėmė teisėkūros rezoliuciją dėl teisinį pagrindą sudarančių Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnių pakeitimo Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 4 dalies b punktu, o tai reiškia, kad turi būti laikomasi įprastos teisėkūros procedūros.

Vis dėlto šio pasiūlymo procedūros metu paaiškėjo, kad Reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87 nuostatos nesuderinamos su naujomis komitologijos taisyklėmis, taikomomis įsigaliojus Lisabonos sutarčiai. Todėl Komisija nusprendė atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują.

Naujame pasiūlyme, dėl kurio parengtas šis pranešimas, įtraukti tam tikri nauji elementai, kuriais nustatomos aiškesnės sąsajos su ES maisto saugos teisės aktais. Iš tiesų, aiškinamajame memorandume Komisija pripažįsta, kad atsižvelgiant į pirminės ES teisės pokyčius, susijusius su maisto sauga, ir į poreikį užtikrinti visų teisinių priemonių, susijusių su maisto produktų ir pašarų iš trečiųjų šalių, nukentėjusių nuo branduolinės avarijos ar atsidūrusių nepaprastojoje radiologinėje padėtyje, importu, derėjimą būtina „priemones, kurios buvo nustatytos po Černobylio avarijos, suderinti su šiame reglamente apibrėžta įgyvendinimo įgaliojimų ir procedūrų sistema. Tai reiškia, kad prireikus gali būti keičiamas ir teisinis pagrindas.“ Šį teiginį galima interpretuoti kaip galimybę pakeisti teisinį pagrindą, kuriuo iki šiol vadovaujasi Komisija.

Pasiūlyme pateiktuose prieduose nustatomi didžiausi leidžiami taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai, kuriuos 2012 m. patvirtino ekspertų grupė, įsteigta pagal Euratomo sutarties 31 straipsnį, ir kuriuos Komisija yra paskelbusi Leidinyje Nr. 105 dėl radiacinės saugos.

Branduolinės avarijos ar nepaprastosios radiologinės padėties atveju Komisija priims įgyvendinimo aktą, kad būtų taikomi didžiausi leidžiami maisto produktų radioaktyviosios taršos lygiai. Komisijai suteikiamos didelės lankstumo galimybės prireikus keisti prieduose nustatytus lygius, jeigu to reikėtų atsižvelgiant į aplinkybes.

Pagal naują komitologijos procedūrą Komisijai pirmą kartą turės padėti Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų nuolatinio komiteto skyrius – už maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos klausimus atsakingas maisto grandinės toksikologinės saugos organas, numatytas 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su maisto saugos klausimais susijusias procedūras, 58 straipsnio 1 dalyje.

Pranešėjos nuomonė

Laikydamasi 2010 m. Europos Parlamento priimtos nuomonės, pranešėja siūlo pakeisti reglamento teisinį pagrindą, kad Parlamentas galėtų naudotis bendro sprendimo galiomis. Svarbiausias Komisijos pasiūlymo tikslas yra maisto sauga ir reglamentas turi atspindėti ES teisės pokyčius nuo tada, kai buvo priimta Mastrichto sutartis (1992 m.), į kurią įtrauktas visuomenės sveikatos skyrius (168 straipsnis) – į tai reikia atsižvelgti, kai persvarstomi anksčiau priimti teisės aktai. Į šią svarbią aplinkybę būtina atsižvelgti, kai svarstoma dėl Europos Parlamento sprendimo priėmimo galių. Pranešėja siūlo teisinį pagrindą, kurį sudarytų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 4 dalies b punktas ir 114 straipsnis, kuriuos taikant Parlamentui būtų suteiktos bendro sprendimo galios tiek pašarų, tiek maisto produktų klausimais.

Pranešimo projekto autorė mano, kad naudojimasis įgyvendinimo aktais, siekiant spręsti kritinės padėties, susidariusios dėl branduolinės avarijos ar bet kokios kitos nepaprastosios radiologinės padėties, klausimus yra pati tinkamiausia priemonė, kai reikia greitai veikti. Iš tiesų, Komisija numato specialią skubos procedūrą, per kurią ji priima įgyvendinamąjį aktą be išankstinio nagrinėjimo, kai siekiant užtikrinti vartotojų saugumą būtina veikti nedelsiant. Vis dėlto Parlamentas pasiliktų bendro sprendimo teisę tokiam atvejui, kai keičiami reglamento prieduose nustatyti lygiai, jeigu prireiktų juos persvarstyti atsižvelgiant į naujas mokslines žinias. Be to, į pranešimo projektą įtrauktas įpareigojimas Komisijai teikti ataskaitas Parlamentui ir Tarybai dėl branduolinės avarijos ar bet kokios kitos radiologinės nepaprastosios padėties atveju priimtų priemonių.

Kalbant apie branduolinės avarijos ar bet kokios kitos radiologinės nepaprastosios padėties atveju priimamus įgyvendinimo aktus, pranešimo projekte numatoma galimybė prireikus juos keisti, kad būtų atsižvelgiama į taršos pokyčius.

Pranešime tikslinamos konstatuojamosios dalys – nurodomi parametrai, naudojami nustatant reglamento prieduose nurodytus didžiausius leidžiamus lygius.

Komisijos pasiūlytą tekstą reikia papildyti ir į jį įtraukti procedūras, numatytas Reglamente (EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus, kuriame, be kita ko, nustatyta skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, sudaranti sąlygas greitai keistis informacija. Kita vertus, reikia įtraukti tinkamas nuorodas į teisės aktus, kad būtų įtrauktos reglamente pateikiamų maisto produkto, pašaro ir pateikimo rinkai sąvokų apibrėžtys. Įtraukus šias nuorodas būtų užtikrinta, kad bet kokie šių apibrėžčių pakeitimai būtų automatiškai taikomi; to neužtikrinus, šio teisės akto tekstas ir Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 gali nederėti.


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ APIE TEISINĮ PAGRINDĄ

Giovanni La Viai

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

Pirmininkui

BRIUSELIS

Tema:              nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento (Euratomas), kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties lygiai (COM(2013) 0943 – 2013/0451(NLE)), teisinio pagrindo

Gerb. pirmininke,

2015 m. vasario 5 d. laišku Jūs kreipėtės į Teisės reikalų komitetą pagal Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnio 2 dalį prašydamas apsvarstyti minėto Komisijos pasiūlymo teisinio pagrindo tinkamumą.

Komisijos siūlomas teisinis pagrindas – Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties (Euratomo sutarties) 31 ir 32 straipsniai.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pateiktais pakeitimais siekiama pakeisti teisinį pagrindą į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 114 straipsnį.

Teisės reikalų komitetas minėtą klausimą apsvarstė 2015 m. kovo 24 d. posėdyje.

I. Bendra informacija

Siūlomu Tarybos reglamentu siekiama pakeisti Tarybos reglamentą (Euratomas) Nr. 3954/87, Komisijos reglamentą (Euratomas) Nr. 944/89 ir Komisijos reglamentą (Euratomas) Nr. 770/90; visi šie reglamentai susiję su leidžiamais maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos lygiais.

Šis pasiūlymas – tai pakeistas ankstesnis 2010 m. pasiūlymas, kuriuo buvo siūloma minėtuosius aktus išdėstyti nauja redakcija, tačiau kuriuo nuostatos nebuvo suderintos su SESV 291 straipsniu dėl įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo ir 2011 m. Reglamentu dėl įgyvendinimo aktų(1). 2011 m. Parlamentas patvirtino teisėkūros rezoliuciją dėl 2010 m. pasiūlymo išdėstyti nauja redakcija; šioje rezoliucijoje teisinis pagrindas buvo pakeistas iš Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnių į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą(2).

Vis dėlto pakeistame pasiūlyme, kuris aptariamas šioje nuomonėje, paliktas ankstesnis teisinis pagrindas – Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsniai.

Į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimo dėl pasiūlymo projektą įtrauktas pakeitimas, kuriuo siekiama pakeisti teisinį pagrindą į SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 114 straipsnį; šis siūlymas pagrindžiamas tokias argumentais:

(Pakeitimas Nr. 2) Reglamente turi būti atsižvelgiama į Europos Sąjungos sutarčių pokyčius ir visų pirma į tai, kad į Mastrichto sutartį (1992 m.) įtrauktas 168 straipsnis, susijęs su visuomenės sveikata – šios nuostatos yra priimtos vėliau nei vis dar galiojantys Euratomo reglamentai. 168 straipsnio 4 dalies b punktas apima teisės aktų pašarų srityje suderinimą, o 114 straipsniu, susijusiu su vidaus rinka, užtikrinamas didžiausių leistinų maisto produktų taršos lygių suderinimas.

Pateiktais pranešimo projekto pakeitimais taip pat siekiama pakeisti teisinį pagrindą, remiantis tokias argumentais:

(Pakeitimas Nr. 24) Siekiant užtikrinti ES piliečių aukšto lygio sveikatos apsaugą radiacinės taršos atveju ir šio reglamento priėmimui suteikti demokratinį teisėtumą, teisinis pagrindas turėtų būti pakeistas ir pasirinkta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 168 straipsnio 4 dalis, kad Europos Parlamentui būtų suteiktas sprendimų priėmimo vaidmuo reglamento, kuris gali paveikti visuomenės sveikatą, klausimu.

(Pakeitimas Nr. 28) Siekiant užtikrinti ES piliečių aukšto lygio sveikatos apsaugą radiacinės taršos atveju ir šio reglamento priėmimui suteikti demokratinį teisėtumą, teisinis pagrindas turėtų būti pakeistas pagal naująją Lisabonos sutartį, kad Europos Parlamentui būtų suteiktas sprendimų priėmimo vaidmuo reglamento, kuris gali paveikti visuomenės sveikatą, klausimu. Siūloma atsižvelgti į visuomenės sveikatą (168 straipsnis) ir vartotojų apsaugą (169 straipsnio 1 dalis).

II. Susiję Sutarties straipsniai

Šie Euratomo sutarties 3 skyriaus „Sveikata ir sauga“ straipsniai (pabraukta papildomai) Komisijos pasiūlyme pateikti kaip teisinis pagrindas:

31 straipsnis

Pagrindinius standartus rengia Komisija, gavusi Mokslo ir technikos komiteto paskirtų asmenų grupės, sudarytos iš valstybių narių mokslinių ekspertų, visų pirma visuomenės sveikatos ekspertų, nuomonę. Dėl šių pagrindinių standartų Komisija gauna Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę.

Pagrindinius standartus nustato Taryba, pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei remdamasi Komisijos, kuri jai perduoda minėtų komitetų pareikštas nuomones, pasiūlymu; Taryba sprendžia kvalifikuota balsų dauguma.

32 straipsnis

Komisijos ar valstybės narės prašymu pagrindiniai standartai gali būti peržiūrimi ar papildomi 31 straipsnyje nurodyta tvarka.

Visus valstybių narių prašymus nagrinėja Komisija.

Pagrindinių standartų sąvoka apibrėžta Euratomo sutarties 30 straipsnyje (pabraukta papildomai):

30 straipsnis

Bendrijoje nustatomi pagrindiniai darbuotojų ir plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės standartai.

Sąvoka „pagrindiniai standartai“ apima:

a) didžiausios leistinos dozės, atitinkančios nustatytus saugos reikalavimus;

b) didžiausias leistinas apšvitos ir taršos lygis;

c) pagrindiniai darbuotojų sveikatos priežiūros principai.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas kaip teisinį pagrindą pasiūlė nurodyti šiuos SESV straipsnius (pabraukta papildomai):

168 straipsnis

(EB sutarties ex 152 straipsnis)

[...]

4. Nukrypstant nuo 2 straipsnio 5 dalies ir 6 straipsnio a punkto bei laikantis 4 straipsnio 2 dalies k punkto, Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu bei Regionų komitetu, šiame straipsnyje nurodytų tikslų padeda siekti imdamiesi bendroms saugos problemoms spręsti:

a) [...]

b) priemonių veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą;

[...]

114 straipsnis

(EB sutarties ex 95 straipsnis)

1. Išskyrus tuos atvejus, kai Sutartyse nustatyta kitaip, 26 straipsnyje iškeltiems tikslams pasiekti taikomos toliau dėstomos nuostatos. Europos Parlamentas ir Taryba, spręsdami pagal įprastą teisėkūros procedūrą, pasikonsultavę su Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, nustato priemones valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms, skirtoms vidaus rinkos sukūrimui ir veikimui, suderinti.

2. [...]

Komisija savo pasiūlymuose, numatytuose 1 dalyje, dėl sveikatos, saugos, aplinkos apsaugos ir vartotojų apsaugos dėmesį kreipia į aukšto lygio apsaugą ir ypač atsižvelgia į visas mokslo faktais pagrįstas naujoves. Pagal atitinkamą kompetenciją šio tikslo taip pat siekia Europos Parlamentas ir Taryba.

[...]

8. Jei valstybė narė iškelia konkrečią visuomenės sveikatos problemą tokioje srityje, kuriai buvo skirtos ankstesnės derinimo priemonės, ji atkreipia į tai Komisijos dėmesį, o ši nedelsdama nagrinėja, ar siūlyti Tarybai atitinkamas priemones.

III. Siūlomas teisinis pagrindas

Euratomo sutarties 30 straipsnyje nustatomi pagrindiniai darbuotojų ir visuomenės sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės standartai, o Euratomo sutarties 32 straipsnyje nustatomas teisinis pagrindas siekiant persvarstyti šiuos pagrindinius standartus ir nuostatos, kuriomis siekiama juos papildyti. Taryba sprendžia vieningai, pasikonsultavusi su Parlamentu.

SESV 168 straipsnio 4 dalies b punkte nustatomas teisinis pagrindas siekiant priimti priemones veterinarijos ir fitosanitarijos srityse, kuriomis tiesiogiai siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą. Šios priemonės priimamos pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

SESV 114 straipsnis sudaro teisinį pagrindą vidaus rinkai sukurti ir jai veikti priimant priemones, kuriomis siekiama šiuo atžvilgiu suderinti nuostatas. Šios priemonės priimamos pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

IV. Teisingumo Teismo praktika ir ankstesnės nuomonės dėl teisinio pagrindo

Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką „Bendrijos priemonės teisinio pagrindo pasirinkimas turi būti grindžiamas objektyviais veiksniais, kuriems taikoma teisminė peržiūra ir kurie pirmiausia apima priemonės tikslą ir turinį“(3). Todėl netinkamo teisinio pagrindo pasirinkimas gali būti laikomas priežastimi atitinkamam teisės aktui panaikinti.

Parlamento Teisės reikalų tarnyba atkreipė komiteto dėmesį į tai, kad Teisingumo Teismas neseniai priėmė sprendimą(4) dėl teisėkūros procedūra priimto akto(5), kuriuo reglamentuojami tokie patys klausimai, kaip ir šiame pasiūlyme, tinkamo teisinio pagrindo. Susijusiose dalyse Teisingumo Teismas nustatė (pabraukta papildomai):

35. Tačiau Teisingumo Teismas ne kartą nusprendė, kad EAEB sutarties II antraštinės dalies 3 skyriaus nuostatas reikia aiškinti plačiai, kad būtų užtikrintas jų veiksmingumas [...]. Be to, Teisingumo Teismo nuomone, minėtais straipsniais „siekiama užtikrinti nuoseklią ir veiksmingą visuomenės sveikatos apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės keliamos grėsmės, nepaisant jos šaltinio ir tokios spinduliuotės veikiamų asmenų kategorijų“ [...].

36. Be to, kai Sutartyje numatyta specialioji nuostata, kuri gali būti teisinis nagrinėjamo teisės akto pagrindas, jis turi būti pagrįstas šia nuostata [...].

37. AE 31 straipsnis yra konkretesnis teisinis pagrindas, susijęs su žmonių sveikatos apsauga nuo žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančių radioaktyviųjų medžiagų, nei iš SESV 192 straipsnio 1 dalies kylantis bendrasis teisinis pagrindas. EAEB sutartyje iš tikrųjų yra daug taisyklių, konkrečiai susijusių su gyventojų ir aplinkos apsauga nuo jonizuojančiosios spinduliuotės [...].

38. Bet kuriuo atveju, jei vien išvados, kad teisės aktu, susijusiu su radioaktyviosiomis medžiagomis, siekiama apsaugoti žmonių sveikatą, kaip tai suprantama pagal SESV 191 straipsnio 1 dalį, pakaktų, kad SESV 192 straipsnio 1 dalis būtų laikoma tinkamu to teisės akto teisiniu pagrindu, AE 31 straipsnis nebegalėtų būti Bendrijos veiksmų teisinis pagrindas, nes pagrindiniai standartai, kaip jie apibrėžti AE 30 straipsnyje, iš esmės skirti žmonių sveikatai apsaugoti. Taigi Parlamento argumentuose neatsižvelgta ne tik į AE 31 straipsnio, kuris yra konkretesnis teisinis pagrindas nei SESV 192 straipsnio 1 dalis, veiksmingumą, bet ir į AE 106a straipsnio 3 dalyje įtvirtintą principą, pagal kurį Sutarties dėl ESV nuostatos nenukrypsta nuo EAEB sutarties nuostatų.

Taigi Teisingumo Teismas vienareikšmiškai nurodė, kad, kalbant apie Sąjungos priemones, kuriomis siekiama užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo radiacijos ir radiacinės taršos, Euratomo sutarties 31 straipsnyje nustatytai procedūrai teiktina pirmenybė palyginti su bendresnio pobūdžio SESV nuostatomis.

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui skirtoje Teisės reikalų komiteto 2013 m. rugsėjo 17 d. nuomonėje dėl pasiūlymo dėl teisės akto, kuriuo nustatomi standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo apšvitos keliamų pavojų(6), buvo rekomenduojama, kad tinkamu teisiniu pagrindu turėtų būti laikomi Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsniai, o ne SESV 192 straipsnio 2 dalis.

V. Siūlomo reglamento tikslas ir turinys

Pasiūlymu siekiama konsoliduoti esamus Euratomo teisės aktus siekiant nustatyti pagrindinius apsaugos standartus, kad būtų galima apsaugoti darbuotojų, visuomenės, pacientų ir kitų asmenų, patiriančių medicininę apšvitą, sveikatą nuo pavojaus, kylančio dėl maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties; siekiama užtikrinti, kad šiuos teisės aktus valstybės narės įgyvendintų vienodai.

Šiuo pasiūlymu ir jo priedais nustatomi didžiausi leidžiami maisto radioaktyviosios taršos lygiai, didžiausi leidžiami mažais kiekiais vartojamo maisto radioaktyviosios taršos lygiai ir didžiausi leidžiami pašarų radioaktyviosios taršos lygiai, taikomi tais atvejais, kai tas maistas ir pašarai gali būti pateikti rinkai po branduolinės avarijos arba bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties, kuri greičiausiai lems arba lėmė didelę maisto ir pašarų radioaktyviąją taršą, ir procedūros, kurių laikantis šie didžiausi leidžiami radioaktyviosios taršos lygiai imami taikyti.

VI. Tinkamo teisinio pagrindo nustatymas

Visų aktų, kurie panaikinami šiuo pasiūlymu, teisinis pagrindas buvo Euratomo sutarties 31 straipsnis, be to, siūlomame reglamente išlaikomi tie patys didžiausi leidžiami taršos lygiai, taikytini ateityje galinčių įvykti avarijų atveju. Atsižvelgiant į mokslinių žinių apie radioaktyviosios taršos kiekį ir jos keliamą pavojų raidą, gali būti, kad pagrindiniai standartai ateityje turės būti persvarstyti arba papildyti. Turint tai omenyje, kaip pasiūlymo teisinis pagrindas taip pat įtrauktas Euratomo sutarties 32 straipsnis.

Siekiant nustatyti, ar parinktas tinkamas teisinis pagrindas, remiantis Teisingumo Teismo praktikoje nusistovėjusiais principais svarbiausi veiksniai yra siūlomos priemonės tikslas ir turinys.

Pagrindinis šio pasiūlymo tikslas – pagal Euratomo sistemą nustatyti pagrindinius apsaugos standartus, siekiant užtikrinti apsaugą nuo pavojaus, kylančio dėl maisto produktų ir pašarų radioaktyviosios taršos po branduolinės avarijos ar bet kokios nepaprastosios radiologinės padėties. Šiuo tikslu pasiūlyme numatomi didžiausi leidžiami maisto ir pašarų radioaktyviosios taršos lygiai, taip pat šių lygių aktualizavimo procedūra.

Turint omenyje Teisingumo Teismo praktiką ir ankstesnę komiteto patirtį, visų pirma susijusią su minėtuoju sprendimu byloje C-48/14 ir nuomone dėl 2013 m. direktyvos dėl jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos teisinio pagrindo, šio pasiūlymo teisinis pagrindas turi būti Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsniai. Jei būtų naudojami siūlomi alternatyvūs teisiniai pagrindai, t. y. SESV straipsniai, kuriuose įtvirtintos bendresnio pobūdžio nuostatos, susijusios su visuomenės, aplinkos ar vartotojų apsauga, įskaitant SESV 168 straipsnio 4 dalies b punktą ir 114 straipsnį, labai tikėtina, kad aktas galėtų būti panaikintas, jei dėl jo būtų kreiptasi į Teisingumo Teismą.

VII. Išvada

Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsniai yra tinkamas pasiūlymo teisinis pagrindas.

VIII. Rekomendacija

2015 m. kovo 24 d. posėdyje Teisės reikalų komitetas nusprendė, 21 nariui balsavus už, 2 – prieš ir 2 susilaikius(7), rekomenduoti Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui nekeisti Komisijos pasiūlyto teisinio pagrindo (Euratomo sutarties 31 ir 32 straipsnių), nebent būtų iš dalies keičiamos esminės reglamento nuostatos ir atsižvelgiant į tai būtų galima įtraukti papildomus teisinius pagrindus.

Pagarbiai,

(pasirašyta) Pavel Svoboda

(1)

2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 28 2, p. 13).

(2)

Žr. 2010 m. lapkričio 22 d. Teisės reikalų komiteto nuomonę.

(3)

Byla C-45/86, Komisija / Taryba (bendrieji lengvatiniai tarifai), 1987 m., rink. p. 1439, 5 punktas; byla C-440/05, Komisija / Taryba, 2007 m., rink. p. I-9097; byla C-411/06, Komisija / Parlamentas ir Taryba (2009 m. rugsėjo 8 d.) (OL C 267, 2009 07 11, p. 8).

(4)

Byla C-48/14, Parlamentas / Taryba.

(5)

2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyva 2013/51/Euratomas, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis (OL L 296, 2013 11 7, p. 12).

(6)

2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL L 13, 2014 1 17, p. 1).

(7)

Per galutinį balsavimą dalyvavo: pirmininkas Pavel Svoboda, pirmininko pavaduotojai Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss, nuomonės referentė Heidi Hautala, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Andrzej Duda, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Jytte Guteland, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří Maštálka, Victor Negrescu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Tadeusz Zwiefka.


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.5.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

21

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Buşoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Susanne Melior, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Renata Briano, Soledad Cabezón Ruiz, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Jan Huitema, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, József Nagy, James Nicholson, Younous Omarjee, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Fredrick Federley, Jiří Maštálka

Teisinis pranešimas