Procedure : 2014/0293(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0179/2015

Ingediende teksten :

A8-0179/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2015 - 4.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0255

AANBEVELING     ***
PDF 136kWORD 51k
4.6.2015
PE 554.688v02-00 A8-0179/2015

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Jerzy Buzek

(Vereenvoudigde procedure – artikel 50, lid 1, van het Reglement)

PR_NLE-AP_Agreement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India

(05872/2015 – C8-0074/2015 – 2014/0293(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–       gezien het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India (05872/2015),

–       gezien Besluit 2002/648/EG van de Raad van 25 juni 2002 tot sluiting van de overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de regering van de Republiek India(1),

–       gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 186 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a) v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0074/2015),

–       gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–       gezien de aanbeveling van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8‑0179/2015),

1.      hecht zijn goedkeuring aan de vernieuwing van de overeenkomst;

2.      verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek India.

(1)

             PB L 213 van 9.8.2002, blz. 29.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

24.3.2015

Datum goedkeuring

28.5.2015

 

 

 

Juridische mededeling