Menetlus : 2014/0228(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0180/2015

Esitatud tekstid :

A8-0180/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 08/07/2015 - 4.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0256

SOOVITUS     ***
PDF 130kWORD 52k
4.6.2015
PE 554.715v02-00 A8-0180/2015

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu sõlmimise kohta, mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” aastateks 2014–2020

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Jerzy Buzek

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

PR_NLE-AP_Agreement

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu sõlmimise kohta, mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” aastateks 2014–2020

(05660/2015 – C8-0057/2015 – 2014/0228(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05660/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Fääri saarte vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu eelnõu, mille kohaselt Fääri saared assotsieeruvad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammiga „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 (14014/2014),

–       võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 186, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a ja artikli 218 lõike 8 esimese lõigule (C8-0057/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7 ja artikli 50 lõiget 1,

–       võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni soovitust (A8-0180/2015),

1.      annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Fääri saarte valitsusele ja parlamendile.


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

24.3.2015

Vastuvõtmise kuupäev

28.5.2015

 

 

 

Õigusalane teave