Postopek : 2015/2076(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0185/2015

Predložena besedila :

A8-0185/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 24/06/2015 - 23.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0237

POROČILO     
PDF 240kWORD 125k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Gérard Deprez

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

(COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga, ki ga je Komisija podala Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju,(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2023), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju svoje Resolucije z dne 17. septembra 2014 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/000 TA 2014 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0185/2015),

A.     ker je Unija uvedla zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali posledice svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG),

C.     ker je bil pri sprejetju uredbe o ESPG upoštevan dogovor Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % celotnih ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se v Komisiji, Parlamentu in Svetu poveča učinkovitost pri obravnavi vlog za sredstva ESPG, tako da se skrajša postopek ocene in odobritve, ter da se razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev z vključitvijo samozaposlenih in mladih ter financiranjem spodbud za ustanovitev lastnega podjetja,

D.     ker je najvišji letni proračun, ki je v letu 2015 na voljo za ESPG, 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in ker člen 11(1) uredbe o ESPG navaja, da se lahko na pobudo Komisije največ 0,5 % tega zneska (tj. 811.825 EUR v letu 2015) uporabi za financiranje dejavnosti priprave, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja baze znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje te uredbe,

E.     ker je Evropski parlament večkrat poudaril, da se mora prepoznavnost ESPG povečati, saj gre za instrument Unije, s katerim se izraža solidarnost s presežnimi delavci,

F.     ker predlagani znesek 630.000 EUR ustreza približno 0,39 % največjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2015,

1.      se strinja z ukrepi, ki jih Komisija predlaga kot tehnično pomoč za financiranje odhodkov iz člena 11(1) in (4) ter člena 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.      opozarja na pomembnost mreženja in izmenjave informacij o ESPG, zlasti v povezavi z določbami nove uredbe o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb ESPG in seminarje mreženja o izvajanju ESPG;

3.      poudarja, da bi moral biti eden ključnih ciljev teh srečanj analizirati naknadno ocenjevanje ESPG (2007–2013) in temeljito razpravljati o njegovih priporočilih; poziva Komisijo, naj Parlamentu predloži celotno analizo in poročilo že izplačanih sredstev iz ESPG;

4.      pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge in upravljanje ESPG z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter izboljšano poročanje;

5.      je seznanjen s tem, da postopek za vključitev ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov (SFC0214) poteka že leta in da bodo ustrezni stroški iz proračuna ESPG v naslednjih dveh ali treh letih še naprej relativno visoki, dokler proces vključevanja ne bo končan;

6.      poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen pri vključevanju v SFC2014 od začetka leta 2011 do leta 2014;

7.      priporoča, da bi morale Komisija in države članice svoje dejavnosti mreženja osredotočiti predvsem na naslednje:

a. izboljšanje spremljanja in ocenjevanja vpliva podpore ESPG na posamezne udeležence, kot sledi:

-         Proračun za spremljanje in ocenjevanje bi bilo treba uporabiti za ocenjevanje dolgoročnejšega vpliva na upravičence do ESPG.

-         Vloga za ESPG in predloga končnega poročila o uporabi prispevka iz ESPG bi morali jasno navajati obveznost koordinatorja ESPG in države članice, da zagotovita podatke o poklicni poti upravičencev dvanajst mesecev po izvršitvi ukrepov in podatke o stopnji zaposlenosti v zadnjih 12 mesecih od uporabe sredstev ESPG v ustreznem območju, da bi pridobili širši vpogled o učinku ESPG.

-         Zabeležiti bi bilo treba podrobnejše informacije o ukrepih, do katerih so dostopali posamezni upravičenci, in jih jasno posredovati, da bi na primer omogočili jasnejšo oceno stroškov in koristi različnih ukrepov.

-         Sprejetje končnih poročil o primerih in končni zaključek primera bi morale spremljati popolne informacije o rezultatih za upravičence (na skupni ravni). Podatki o rezultatih za upravičence so bili v preteklosti nepopolni;

b. Nadaljnja poenostavitev procesa vloge, kot sledi:

-         Na nacionalni ravni bi bilo treba dodatno spodbujati začetek procesa zagotavljanja pomoči odpuščenim delavcem brez čakanja na odobritev vlog.

-         Kadar to ni mogoče, bi morale Komisija in države članice razmisliti o tem, da bi se štelo, da se je obdobje izvajanja ESPG začelo z dnem odobritve vloge. To bi omogočilo izkoriščanje polnega obdobja financiranja 24 mesecev;

c.    Zagotovitev večje prožnosti med obdobjem izvajanja, kot sledi:

-         Komisija bi morala zagotoviti večjo prožnost za države članice pri zagotavljanju dodatnih ukrepov, saj v obdobju izvajanja prihaja do novih priložnosti/potreb, ki presegajo ukrepe, opisane v vlogi.

-         Referenčno obdobje za štetje presežnih delavcev za vlogo ESPG velja za prisilni jopič, ki vpliva na cilj solidarnosti in uspešnost pomoči ESPG. To bi bilo mogoče pregledati, da bi omogočili prožnost v obliki dodatka k vlogi, s katerim bi bilo mogoče dokazati, da so delavci postali presežni iz istih razlogov in so povezani s presežnimi delavci iz vloge.

8.      priporoča, naj Komisija oceni razloge, zakaj je pri nekaterih projektih prišlo do zamude pri odobritvi ali izvedbi, in svoja priporočila javno predstavi.

9.      poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opominja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

10.    ugotavlja, da so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2015 še naprej bistveno nižji; meni, da to ne bi smelo negativno vplivati na izdelavo in razširjanje informacijskega gradiva in potrebnih smernic;

11.    poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, tudi socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; okrepiti bi bilo treba sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za izvajanje primera, komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti) bi bilo treba izrecno navesti, o njih pa bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

12.    poudarja, da je treba podaljšati dostop do podpore iz ESPG za mlade do 25. leta starosti, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo, v enakem številu kot za delavce, ki prejemajo podporo v regijah z visoko brezposelnostjo mladih, če se pri vmesni oceni dokaže, da je treba ta ukrep ohraniti po decembru 2017;

13.    poziva Komisijo, naj Parlament povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma. o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(5); poleg tega poudarja, kako pomembno je tesnejše povezovanje z vsemi, ki sodelujejo pri vlogah ESPG, vključno s socialnimi partnerji;

14.    poziva k pravočasni objavi končne ocene v skladu z rokom, ki je določen v členu 17 prejšnje uredbe o ESPG (Uredba (ES) št. 1927/2006) Evropskega Parlamenta in Sveta.(6)

15.    države članice in vse udeležene institucije poziva, naj naredijo vse potrebno za izboljšanje postopkovnih in proračunskih ureditev, da bi pospešile uporabo sredstev ESPG; v zvezi s tem je seznanjen z željo Parlamenta, da pripravi samoiniciativno poročilo na podlagi ocene, ki jo bo pripravila Komisija, s katero bo ovrednotila delovanje nove uredbe o ESPG in preučene primere; izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi zagotovila, da je ESPG resnično instrument v sili, in pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev, je namenjen temu, da se Parlamentu in Svetu skupaj s predlogom za uporabo ESPG posreduje tudi ocena Komisije o utemeljenosti vloge za sredstva ESPG; pozdravlja znatno pospešitev pregledov in odobritev vlog, preloženih v okviru nove uredbe o ESPG;

16.    poudarja, da bi morala vmesna ocena, ki bo podana v letu 2015, upoštevati dolgoročni učinek krize in globalizacije na MSE, in da bi zato morali oceniti možnost znižanja merila 500 odpuščenih delavcev, kot določa člen 4 Uredbe o ESPG, kot je predlagal Parlament v svoji resoluciji z dne 17. septembra 2014.

17.    zahteva, da države članice izpostavijo dodatnost primerov ESPG in jasneje izpostavijo povezave z drugimi skladi; države članice bi morale premisliti o najustreznejših načinih, na katere lahko ESPG doda vrednost, in se izogniti premestitvenemu učinku;

18.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

19.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

20.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/000 TA 2015 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(7), zlasti člena 11(2),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(8), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil namenjen zagotavljanju podpore delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svoje dejavnosti zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ali zaradi nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(9).

(3)     Uredba (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi največ 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi tehnična pomoč v višini 630.000 EUR na pobudo Komisije.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 630.000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju,

Za Evropski parlamentZa Svet

PredsednikPredsednik

OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(10) in člena 15 Uredbe (EU) št. 1309/2013(11) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezerva.

Kar zadeva postopek, Komisija v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(12) v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev, da bi omogočila črpanje iz sklada. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Predlog Komisije

Komisija je 15. aprila 2015 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG.

Nanaša se na znesek 630.000 EUR za kritje tehnične pomoči Komisije. Cilj tehnične pomoči je financirati spremljanje, obveščanje, vzpostavitev vmesnika za bazo znanja in svetovanje državam članicam o uporabi, nadaljnjem spremljanju in ocenjevanju ESPG. V skladu s členom 11(1) uredbe o ESPG se lahko za tehnično pomoč na pobudo Komisije vsako leto da na voljo 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (tj. 750.000 EUR v cenah iz leta 2011).

V skladu s predlogom Komisije je zahtevani znesek v letu 2015 namenjen kritju naslednjih dejavnosti:

1.          Spremljanje in zbiranje podatkov:: Komisija bo zbirala podatke o prejetih, financiranih in zaključenih vlogah ter predlaganih in izvedenih ukrepih. Ti podatki bodo na voljo na spletnem mestu in zbrani v ustrezni obliki za dveletno poročilo v letu 2017. Na podlagi dela v zadnjih letih bodo stroški za to dejavnost znašali 20.000 EUR.

2.          Obveščanje: Spletno mesto o ESPG(13), ,, ki ga je Komisija vzpostavila v okviru svojih spletnih strani, namenjenih zaposlovanju, socialnim zadevam in vključevanju ter ga upravlja v skladu s členom 12(2) uredbe o ESPG, se bo redno posodabljalo in razvijalo, pri čemer bo vsak novi element tudi preveden v vse uradne jezike EU. Spodbujala se bosta splošno poznavanje ESPG in njegova prepoznavnost. Skupaj s spletno objavo bo na voljo majhna tiskana naklada naknadne ocene ESPG. Informacije o ESPG bodo objavljene v različnih publikacijah in avdiovizualnem gradivu Komisije, kakor je določeno v členu 11(4) uredbe o ESPG. Stroški vseh teh ukrepov so za leto 2015 ocenjeni na 20.000 EUR.

3.          Vzpostavitev baze znanja/uporabniškega vmesnika: Komisija nadaljuje z delom in vzpostavlja standardizirane postopke za vloge in upravljanje ESPG, pri čemer se uporabljajo funkcije sistema SFC2014, v katerega se vključuje. To omogoča poenostavitev vlog na podlagi uredbe o ESPG, njihovo hitrejšo obravnavo in lažje pridobivanje poročil za različne potrebe. Sledilo bo vključevanje končnih poročil, s čimer naj bi se zmanjšalo upravno breme držav članic. Stroški vseh teh postavk skupaj so ocenjeni na 100.000 EUR kot prispevek iz ESPG k razvoju SFC ter njegovemu rednemu vzdrževanju.

4.          Upravna in tehnična podpora: Strokovna skupina kontaktnih oseb za ESPG, ki jo sestavlja po en član iz vsake države članice, se bo dvakrat srečala (konec leta 2015/v prvi polovici leta 2016), skupni strošek teh dveh srečanj pa je ocenjen na 70.000 EUR.

5.          Poleg tega bo Komisija organizirala mreženje držav članic z dvema seminarjema izvajalskih organov ESPG v državah članicah v približno istem času, pri čemer se bo osredotočala na vprašanja, povezana s praktičnim izvajanjem uredbe o ESPG na osnovni ravni. Stroški teh postavk so ocenjeni na 120.000 EUR.

6.          Ocenjevanje: Postopek oddaje javnega naročila za vmesno ocenjevanje se bo začel leta 2015, da bi se ocenjevanje zaključilo do 30. junija 2017 (kot zahteva člen 20(1)(a) uredbe o ESPG), za to pa bo potrebnih 300.000 EUR.

III. Postopek

Komisija je proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev skupnega zneska 630.000 EUR iz rezerve za ESPG (04 04 01) v proračunsko vrstico ESPG (04 01 04), da bi omogočila uporabo sklada.

To je enajsti predlog za prerazporeditev za uporabo sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2015.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/jb

D(2015)20125

g. Jean Arthuis

Predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji za primer EGF/2015/000 – tehnična pomoč v letu 2015 (COM(2015)0156)

Spoštovani g. predsednik!

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru EGF/2015/000 – tehnična pomoč v letu 2015 in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se strinjata, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Mnenje odbora EMPL izhaja iz naslednjega:

A) ker je znesek 630.000 EUR, ki ga Komisija predlaga za uporabo za tehnično pomoč v letu 2015, pod zgornjo mejo 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG (150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011), kot določa člen 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020;

B) ker potekajo priprave, da bi ESPG vključili v sistem za elektronsko izmenjavo podatkov (SFC2014);

C) ker tehnična pomoč, ki jo Komisija zagotavlja državam članicam, podpira in izboljšuje uporabo ESPG, saj se z njo pridobivajo informacije o vlogah in širijo primeri najboljše prakse med državami članicami;

zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z uporabo sredstev sklada za tehnično pomoč Komisije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja z ukrepi, ki jih Komisija predlaga kot tehnično pomoč za financiranje odhodkov iz člena 11(1) in (4) ter člena 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge in upravljanje ESPG z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter izboljšano poročanje;

3.  je seznanjen s tem, da postopek za vključitev ESPG v elektronski sistem za izmenjavo podatkov (SFC0214) poteka že leta in da bodo ustrezni stroški iz proračuna ESPG v naslednjih dveh ali treh letih še naprej relativno visoki, dokler proces vključevanja ne bo končan;

4.  poziva Komisijo, naj predstavi napredek, dosežen pri vključevanju v SFC2014 od začetka leta 2011 do leta 2014;

5.  opozarja na pomen mreženja in izmenjave informacij o ESPG, zlasti v povezavi z določbami nove uredbe o ESPG; zato podpira financiranje strokovne skupine kontaktnih oseb ESPG in seminarje mreženja o izvajanju ESPG;

6.  poziva Komisijo, naj Parlament povabi na srečanja strokovnih skupin in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo(14); poleg tega poudarja, kako pomembno je povezovanje z vsemi, ki sodelujejo pri vlogah ESPG, vključno s socialnimi partnerji;

7.  ugotavlja, da so stroški dejavnosti obveščanja v letu 2015 še naprej bistveno nižji; meni, da to ne bi smelo negativno vplivati na izdelavo in razširjanje informacijskega gradiva in potrebnih smernic;

8.   poudarja, da je pomembno povečati splošno ozaveščenost o ESPG in njegovo prepoznavnost; opominja države članice prosilke na njihovo vlogo pri obveščanju upravičencev, organov, socialnih partnerjev, medijev in splošne javnosti o dejavnostih, ki se financirajo iz ESPG, kot je določeno v členu 12 uredbe o ESPG;

9.  poziva k pravočasni objavi končne ocene v skladu z rokom, ki je določen v členu 17 prejšnje uredbe o ESPG (Uredba (ES) št. 1927/2006);

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG

namestnica predsednika in prva podpredsednica

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

8.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

27

5

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

              UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

              UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

              UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

             Sprejeta besedila, P8_TA(2014)0016.

(5)

UL L 304, 20.11.2010, str. 47.

(6)

Uredba (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 406, 30.12.2006, str. 1).

(7)

              UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(8)

              UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(9)

            Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(10)

      UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(11)

      UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(12)

      UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(13)

      http://ec.europa.eu/egf

(14)

Uradni list Evropske unije L 304/47 20.11.2010

Pravno obvestilo