Förfarande : 2015/2076(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0185/2015

Ingivna texter :

A8-0185/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/06/2015 - 23.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0237

BETÄNKANDE     
PDF 177kWORD 108k
9.6.2015
PE 557.054v03-00 A8-0185/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Gérard Deprez

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/000 TA – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

(COM(2015)0156 – C8-0093/2015 – 2015/2076(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0156 – C8-0093/2015),

   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–    med beaktande av sin resolution av den 17 september 2014 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan (EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)(4),

   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och social frågor,

   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0185/2015), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. Det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden 2015 är 150 miljoner euro (i 2011 års priser). På kommissionens initiativ får enligt artikel 11.1 i förordningen om fonden högst 0,5 % av detta belopp (dvs. 811 825 euro 2015) användas för tekniskt stöd för att finansiera förberedande åtgärder, övervakning, insamling av uppgifter, upprättande av en kunskapsbas, administrativt och tekniskt stöd, informations- och kommunikationsinsatser samt den revision, kontroll och utvärdering som krävs för att genomföra denna förordning.

E.  Europaparlamentet har ofta understrukit att fonden bättre måste föras fram som ett av unionens instrument för solidaritet med uppsagda arbetstagare.

F.  Det föreslagna beloppet på 630 000 euro motsvarar ca 0,39 % av det högsta årliga belopp som är tillgängligt via fonden för 2015.

1.   Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.  Europaparlamentet påminner om vikten av nätverkssamarbete och informationsutbyte om fonden, i synnerhet när det gäller bestämmelserna i den nya fondförordningen. Parlamentet stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner och nätverksseminarierna om genomförandet av fonden.

3.  Europaparlamentet betonar att ett centralt mål med dessa möten bör vara att analysera efterhandsbedömningen av fonden (2007–2013) och grundligt diskutera dess rekommendationer. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en fullständig analys och rapport för parlamentet om de medel från fonden som redan har utnyttjats.

4.   Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltning av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering.

5.   Europaparlamentet noterar att förfarandet att integrera fonden i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014) har pågått i flera år och att kostnaderna för detta,

som belastar fondens budget, kommer att fortsätta vara relativt höga även under de kommande två till tre åren, tills integrationsprocessen har avslutats.

6.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för vilka framsteg som gjorts från början av 2011 till och med 2014 när det gäller integreringen i SFC2014.

7.  Europaparlamentet rekommenderar att kommissionen och medlemsstaterna inriktar sitt nätverksarbete särskilt på följande:

a. Förbättra övervakningen och utvärderingen av effekterna av stöd från fonden för enskilda deltagare på följande sätt:

-         Budgeten för övervakning och utvärdering bör användas för att bedöma de långsiktiga effekterna för stödmottagarna.

-         I ansökningsformuläret till fonden och i mallen för slutrapporten om genomförandet av ett bidrag från fonden bör det tydligt påminnas om att fondens samordnare och medlemsstaten är skyldiga att lämna uppgifter om stödmottagarnas sysselsättningsresultat tolv månader efter genomförandet av åtgärderna, och uppgifter om sysselsättningsgraden de senaste tolv månaderna efter genomförandet av fonden i det aktuella området, för att ge en bredare översikt över fondens effekter.

-         Mer detaljerad information om de åtgärder som de enskilda deltagarna fått tillgång till bör registreras och tydligt redovisas för att det t.ex. ska vara möjligt att göra en tydligare kostnadsnyttoanalys av olika åtgärder.

-         Godkännandet av de slutgiltiga rapporterna om ärendena bör åtföljas av uppgifter om det fullständiga resultatet för mottagarna (på aggregerad nivå). Tidigare uppgifter om resultatet för mottagarna har inte varit fullständiga.

b. Ytterligare effektivisera ansökningsprocessen på följande sätt:

-         På nationell nivå bör det uppmuntras ytterligare att inleda processen att ge stöd till uppsagda arbetstagare utan att vänta på att ansökningarna godkänns.

-         Om detta inte är möjligt bör kommissionen och medlemsstaterna överväga att räkna genomförandeperioden för fonden från det datum då ansökan godkändes. Detta skulle göra det möjligt att utnyttja hela finansieringsperioden på 24 månader.

c.    Öka flexibiliteten under stödperioden på följande sätt:

-         Kommissionen bör öka flexibiliteten för medlemsstaterna för att tillhandahålla ytterligare åtgärder när nya möjligheter/behov uppkommer under stödperioden, utöver de åtgärder som anges i ansökningsformuläret.

-         Den referensperiod som krävs för att beräkna antalet uppsägningar för ansökan till fonden uppfattas som en tvångströja som påverkar målet att uppnå solidaritet och framgång för stödet från fonden, och denna period skulle kunna ses över för att möjliggöra flexibilitet i form av ett tillägg till ansökan där det kan visas att uppsägningarna beror på samma orsaker och är kopplade till de uppsägningar som anges i ansökan.

8.      Europaparlamentet rekommenderar kommissionen att bedöma vad som orsakade en försening med avseende på godkännandet eller genomförandet för en del projekt, och att offentliggöra sina rekommendationer.

9.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra fondens synlighet. Parlamentet påminner medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i fondförordningen måste informera de direkta mottagarna, myndigheterna, arbetsmarknadens parter, medierna och allmänheten om de åtgärder som finansieras genom fonden.

10. Europaparlamentet noterar att kostnaden för informationsverksamhet fortsätter att minska kraftigt under 2015. Parlamentet anser att detta inte får ha en negativ effekt på produktionen och distributionen av informationsmaterial samt på den vägledning som behövs.

11. Europaparlamentet understryker behovet av ökad kontakt mellan alla som är involverade i ansökningar till fonden, däribland arbetsmarknadens parter och intressenter på regional och lokal nivå, för att skapa största möjliga synergieffekter. Samverkan mellan den nationella kontaktpersonen och regionala eller lokala gemonförandepartner i ett ärende bör stärkas och kommunikations- och stödsystem samt informationsflöden (interna uppdelningar, uppgifter och ansvar) bör klargöras och alla berörda parter bör vara överens om detta.

12. Europaparlamentet understryker behovet att i regioner med hög ungdomsarbetslöshet utöka tillgången till fonden för att ge stöd till ett lika stort antal ungdomar i åldern 15–24 år, som varken arbetar eller studerar, som antalet arbetstagare som får stöd, om halvtidsutvärderingen visar att det finns behov att bibehålla denna åtgärd efter december 2017.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bjuda in parlamentet till möten och seminarier med expertgrupperna i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelser mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(5). Parlamentet understryker dessutom betydelsen av ökade kontakter mellan dem som är involverade i ansökan till fonden, däribland arbetsmarknadens parter.

14. Europaparlamentet vill att den slutliga utvärderingen ska offentliggöras i tid, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006(6).

15. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna och samtliga berörda institutioner vidtar de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet hänvisar i detta sammanhang till parlamentets vilja att utarbeta ett initiativbetänkande på grundval av kommissionens utvärdering, för att bedöma hur den nya förordningen om fonden fungerar och de granskade ärendena. Det förbättrade förfarande som kommissionen infört efter en begäran från parlamentet för att se till att fonden verkligen är ett instrument för brådskande åtgärder och för att påskynda frigörandet av bidrag, i syfte att för Europaparlamentet och rådet lägga fram kommissionens bedömning av tillåtligheten i en ansökan om medel från fonden tillsammans med förslaget om ianspråktagande av fonden. Parlamentet välkomnar att granskningen och beviljandet av ansökningar blivit betydligt snabbare genom den nya fondförordningen.

16. Europaparlamentet understryker att halvtidsutvärderingen som ska inledas under 2015 även bör ta hänsyn till de långsiktiga effekterna av krisen och globaliseringen för de små och medelstora företagen och att en utvärdering därför bör göras av möjligheten att sänka kriteriet i artikel 4 i fondförordningen att minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp, i enlighet med förslaget i Europaparlamentets resolution av den 17 september 2014.

17. Europaparlamentet begär att medlemsstaterna på ett tydligare sätt framhäver det mervärde som insatser inom ramen för fonden gett, och skapar tydligare förbindelser till andra medel. Medlemsstaterna bör överväga på vilka sätt fonden bäst kan ge ett mervärde och har man kan undvika att åtgärder finansieras som skulle ha finansierats ändå.

18. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF/2015/000 TA – tekniskt stöd på kommissionens initiativ)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(7), särskilt artikel 11.2,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(8), särskilt artikel 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, den fortsatta globala finansiella och ekonomiska krisen eller en ny global finansiell och ekonomisk kris samt för att underlätta arbetstagarnas och egenföretagarnas återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(9) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)     Enligt förordning (EU) nr 1309/2013 får högst 0,5 % av de samlade årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas varje år för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

(4)      Fonden bör således utnyttjas för att tillhandahålla ett belopp på 630 000 euro för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 630 000 euro i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(10) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(11) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(12), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Kommissionens förslag

Den 15 april 2015 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

Det avser utnyttjandet av ett belopp på 630 000 euro från fonden för tekniskt stöd för kommissionen. Målet med det tekniska stödet är att finansiera övervakning och information samt att skapa ett gränssnitt för kunskapsbasen och ge råd åt medlemsstaterna när det gäller användning, uppföljning och utvärdering av fonden. Enligt artikel 11.1 i fondförordningen får högst 0,5 % (dvs. 750 000 euro i 2011 års priser) av de årliga anslag som är tillgängliga via fonden användas för tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

Enligt kommissionens förslag ska det belopp som begärs för 2015 täcka följande verksamhet:

1.      Övervakning och insamling av uppgifter: Kommissionen kommer att samla in uppgifter om inkomna och avslutade ansökningar för vilka stöd utbetalats och om föreslagna och genomförda åtgärder. Dessa uppgifter kommer att publiceras på webbplatsen och sammanställas på lämpligt sätt för tvåårsrapporten 2017. Baserat på de senaste årens arbete beräknas kostnaden bli 20 000 euro.

2.      Upplysningar: Fondens webbsida(13), som kommissionen har lagt upp på sin webbplats för sysselsättning, socialpolitik och inkludering och som den driver i enlighet med artikel 12.2 i förordningen om fonden, kommer att uppdateras och utökas regelbundet, varvid varje ny del också översätts till alla EU-språk. Arbetet kommer att inriktas på att informera om fonden och göra den mer synlig. En liten upplaga av fondens efterhandsutvärdering kommer att göras tillgänglig tillsammans med en publikation på nätet. Fonden kommer också att behandlas i flera av kommissionens publikationer och audiovisuella aktiviteter i enlighet med artikel 11.4 i förordningen om fonden. Kostnaderna för alla dessa åtgärder beräknas till 20 000 euro under 2015.

3.      Upprättande av en kunskapsbas och ett gränssnitt för ansökningar: Kommissionen fortsätter sitt arbete med att upprätta standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltning av den med hjälp av funktionerna i SFC2014, som den håller på att integreras med. På så vis kan ansökningar enligt förordningen om fonden förenklas, handläggningen kan påskyndas och rapporter kan enklare sammanställas för olika behov. Därefter kommer integrering av slutrapporterna att ske, varvid syftet är att minska medlemsstaternas administrativa börda. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till 100 000 euro, vilket motsvarar fondens bidrag till SFC och dess löpande underhåll.

4.      Administrativt och tekniskt stöd: Fondens expertgrupp med kontaktpersoner, bestående av en företrädare för varje medlemsstat, kommer att hålla två möten (slutet av 2015/första hälften av 2016) som tillsammans beräknas kosta 70 000 euro.

5.      Dessutom kommer kommissionen att anordna nätverksaktiviteter mellan medlemsstaterna, med två seminarier med fondens genomförandeorgan från medlemsstaterna kring samma datum, med fokus på det praktiska genomförandet av förordningen om fonden på gräsrotsnivå. Kostnaderna för dessa åtgärder beräknas till 120 000 euro.

6.      Utvärdering: En offentlig upphandling för halvtidsutvärderingen kommer att inledas under 2015 med målsättningen att avsluta utvärderingen senast den 30 juni 2017 (enligt artikel 20.1 a i förordningen om fonden). Detta förväntas kosta 300 000 euro.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 630 000 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 04 01) till fondens budgetpost (04 01 04 04).

Detta är det elfte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2015.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb

D(2015)20125

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan (EGF/2015/000 Tekniskt stöd 2015 (COM(2015)0156)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (nedan kallat utskottet) samt dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) undersökte utnyttjandet av fonden i fallet med ansökan EGF/2015/000 Tekniskt stöd 2015 och antog följande yttrande:

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)     Det belopp på 630 000 euro som kommissionen föreslår ska anslås för tekniskt stöd under 2015 ligger under det högsta belopp på 0,5 % av det högsta årliga beloppet för fonden (150 miljoner euro i 2011 års priser) som fastställs i artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020.

B)     Förberedelser pågår för att integrera fonden i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014).

C)     Kommissionens tekniska stöd till medlemsstaterna stöder och förbättrar användningen av fonden genom att informera om ansökningarna och sprida bästa praxis bland medlemsstaterna.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag om ianspråktagandet av fonden för tekniskt stöd för kommissionen:

1.  Europaparlamentet stöder de åtgärder som kommissionen föreslagit och som ska finansieras som tekniskt stöd i enlighet med artikel 11.1 och 11.4 samt artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i förordningen om fonden.

2.  Europaparlamentet välkomnar det fortsatta arbetet med standardiserade förfaranden för ansökningar till fonden och för förvaltning av den med hjälp av funktionerna i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014), som möjliggör en förenkling och snabbare behandling av ansökningarna samt bättre rapportering.

3.  Europaparlamentet noterar att förfarandet att integrera fonden i systemet för elektroniskt datautbyte (SFC2014) har pågått i flera år och att kostnaderna för detta som belastar fondens budget, kommer att fortsätta vara relativt höga även under de kommande två till tre åren, tills integrationsprocessen har avslutats.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för vilka framsteg som gjorts när det gäller integreringen i SFC2014 från början av 2011 till och med 2014.

5.  Europaparlamentet erinrar om att det måste skapas nätverk kring fonden och utbytas information om den, framför allt om bestämmelserna i den nya förordningen. Parlamentet stöder därför finansieringen av fondens expertgrupp med kontaktpersoner och nätverksseminarierna om genomförandet av fonden.

6.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bjuda in parlamentet till möten och seminarier med expertgrupperna i enlighet med relevanta bestämmelser i ramavtalet om förbindelser mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen(14). Parlamentet understryker dessutom betydelsen av kontakter mellan dem som påverkas av fonden, däribland arbetsmarknadens parter.

7.  Europaparlamentet noterar att kostnaden för informationsverksamhet fortsätter att minska kraftigt under 2015. Parlamentet anser att detta inte får ha en negativ effekt på produktionen och på distributionen av informationsmaterial samt nödvändig vägledning.

8.   Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder för att förbättra fondens synlighet. Parlamentet påminner de ansökande medlemsstaterna om att de enligt artikel 12 i förordningen om fonden ska sprida information om de fondfinansierade åtgärderna till berörda stödmottagare, myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten

9.  Europaparlamentet vill att den slutliga utvärderingen ska offentliggöras i tid, i enlighet med den tidsfrist som fastställts i artikel 17 i den tidigare förordningen om fonden (förordning (EG) nr 1927/2006).

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog,

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

8.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

27

5

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Marco Zanni, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Heidi Hautala, Andrej Plenković

(1)

               EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

               EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

               EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Antagna texter, P8_TA(2014)0016.

(5)

EUT L 304, 20.11.2010, s. 47.

(6)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 406, 30.12.2006, s. 1).

(7)

             EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(8)

             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(9)

            Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(10)

   EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(11)

   EUT L 347, 30.12.2013, s. 855.

(12)

   EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(13)

    http://ec.europa.eu/egf

(14)

Europeiska unionens officiella tidning, L 304/47, 20.11.2010.

Rättsligt meddelande