Procedura : 2015/0028(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0186/2015

Teksty złożone :

A8-0186/2015

Debaty :

PV 07/09/2015 - 20
CRE 07/09/2015 - 20

Głosowanie :

PV 08/09/2015 - 5.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0284

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 856kWORD 433k
10.6.2015
PE 552.005v02-00 A8-0186/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Sprawozdawca: Cristian-Silviu Bușoi

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego
 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0045),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8–0037/2015),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 maja 2015 r.(1),

–       uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8–0186/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jednocześnie polowanie na foki jest integralną częścią kultury i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania. Z tego powodu polowania na foki prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności nie wzbudzają takiego zaniepokojenia obywateli jak polowania prowadzone głównie w celach handlowych. Ponadto jest powszechnie uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi istotnymi instrumentami międzynarodowymi, nie należy naruszać podstawowych i społecznych interesów Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne i przyczyniających się do ich utrzymania.

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest integralną częścią kultury i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania, stanowi źródło żywności i dochodu potrzebnego do życia i gwarantującego trwałą egzystencję tej społeczności, zapewnia ochronę i ciągłość tradycyjnego stylu życia tej społeczności oraz chroni dziedzictwo kulturowe handlu barterowego. Z tego powodu polowania na foki prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności oraz uznawane za zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i niezagrażające zdrowiu populacji fok nie wzbudzają takiego zaniepokojenia obywateli jak polowania prowadzone głównie w celach handlowych. Ponadto powszechnie uznaje się, żezgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi istotnymi instrumentami międzynarodowymi nie należy naruszać podstawowych i społecznych interesów Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności oraz że należy odpowiednio uwzględnić ich prawo do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono w drodze wyjątku na wprowadzanie do obrotu produktów z fok, jeśli produkty te pochodzą z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne, a polowania te służą ich utrzymaniu lub się do niego przyczyniają.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Zgodnie z przyjętą w 1989 r. konwencją nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej w krajach niezależnych Eskimosi i inne autochtoniczne społeczności mają prawo do samostanowienia, a z mocy tego prawa swobodnie dążą do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego. Należy zachować to prawo.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Zważywszy, że rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 zostało przyjęte po latach szeroko zakrojonych kampanii inicjowanych w związku z błędnym postrzeganiem polowań na foki prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne, podczas gdy współprawodawcy zobowiązali się szczególnie do unikania wszelkich potencjalnych negatywnych skutków dla Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych, a także mając na uwadze prawa Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych wynikające z prawa międzynarodowego oraz cel określony w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 dotyczący odbudowy zaufania konsumentów do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne i wprowadzanych do obrotu w Unii, Komisja powinna przygotować wraz z państwami członkowskimi kampanie uświadamiające oraz podjąć inne odpowiednie środki, aby zapewnić pełne wdrożenie i skuteczne stosowanie wyjątku od ogólnego zakazu handlu produktami z fok. Środki te mogą obejmować środki służące odbudowie zaufania konsumentów do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1007/2009 oraz ukierunkowane szczegółowe kampanie mające na celu przeciwdziałanie rozpowszechnionemu negatywnemu wizerunkowi, stygmatyzacji i błędnemu postrzeganiu tego zjawiska dzięki dostarczeniu opartych na faktach informacji na temat polowań na foki prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne. Mogłoby się to przyczynić do pogłębienia wzajemnego zaufania między społecznościami europejskimi i arktycznymi oraz do wzmocnienia pozycji Unii jako wiarygodnego partnera w regionie Arktyki.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej metody zabijania w sposób stały i skuteczny jest niemożliwe w przypadku polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności, podobnie jak w przypadku wszelkich innych polowań na foki. Należy jednak, w świetle celów, jakie ma realizować rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne od prowadzenia tych polowań w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w możliwie największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych. Wyjątek przyznany w odniesieniu do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne należy ograniczyć do polowań przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych społeczności, a zatem nieprowadzonych głównie w celach handlowych. Należy zatem umożliwić Komisji wprowadzenie ograniczenia, jeżeli to konieczne, ilości produktów z fok wprowadzanych do obrotu, tak aby wyjątek nie był wykorzystywany do wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z polowań prowadzonych głównie w celach handlowych.

(3) W świetle celów, jakie ma realizować rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, należy uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne od prowadzenia tych polowań w sposób uwzględniający dobrostan zwierząt, oszczędzający zwierzętom możliwego do uniknięcia bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w możliwie największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych. Dlatego wyjątek przyznany w odniesieniu do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne należy ograniczyć do polowań przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych społeczności.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby określić szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewniać jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(5) Aby określić szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozporządzeniu oraz aby zapobiec wykorzystywaniu przyznanego Eskimosom i innym społecznościom autochtonicznym wyjątku w odniesieniu do produktów pochodzących z polowań, które nie są prowadzone w celu zaspokojenia potrzeb bytowych, lecz głównie w celach handlowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w celu określenia szczegółowych zasad wprowadzania do obrotu produktów z fok oraz w celu ograniczenia lub – w razie konieczności, wyłącznie po przedstawieniu odpowiednich dowodów – zakazania wprowadzania do obrotu oraz ilości produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje z zainteresowanymi krajami i podmiotami, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewniać jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) polowania są tradycyjnie przeprowadzane przez przedmiotową społeczność;

a) polowania są tradycyjnie przeprowadzane przez przedmiotową społeczność i pozostają częścią kultury i tożsamości tej społeczności;

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera b

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) polowanie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności i nie jest prowadzone głównie w celach handlowych;

b) polowanie prowadzone jest w celu lub przyczynia się do zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności, w tym zapewnienia żywności i dochodu zapewniającego utrzymanie i trwałe środki do życia, i nie jest prowadzone głównie w celach handlowych;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) polowanie jest prowadzone w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych społeczności.

c) polowanie jest prowadzone w sposób uwzględniający należycie dobrostan zwierząt, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych społeczności.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wyżej wymienione warunki mają zastosowanie do produktów importowanych w czasie lub miejscu przywozu.

Warunki określone w akapicie pierwszym mają zastosowanie do importowanych produktów z fok w czasie lub miejscu przywozu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli liczba upolowanych fok, ilość produktów z fok wprowadzonych do obrotu zgodnie z ust. 1 lub inne okoliczności wskazują na to, że polowanie jest prowadzone głównie w celach handlowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu ograniczenia ilości produktów pochodzących z tego polowania, które mogą być wprowadzone do obrotu.

5. Komisja może przedsięwziąć środki, jeżeli istnieją dowody na to, że warunki wprowadzania do obrotu w Unii produktów z fok nie są przestrzegane, na przykład jeżeli polowanie na foki nie jest prowadzone w celu zaspokojenia potrzeb bytowych, lecz jest prowadzone głównie w celach handlowych. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4a w celu ograniczenia ilości produktów pochodzących z tego polowania, które mogą być wprowadzone do obrotu, lub zakazania wprowadzania do obrotu tych produktów.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 5a

 

Informacje publiczne

 

1. Komisja dopilnowuje, przy rozsądnych i nienadmiernych kosztach, by opinia publiczna była poinformowana o tym, że wprowadzane do obrotu produkty z fok pochodzących z polowań przeprowadzanych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności zgodnie z art. 3 ust. 1, spełniają obowiązujące przepisy prawne.

2. Komisja dopilnowuje, aby kampanie informacyjne, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przeprowadzano również w ramach realizacji celu II określonego w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 254/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady*.

 

_____________

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 254/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie wieloletniego programu ochrony konsumentów na lata 2014-20 oraz uchylające decyzję nr 1926/2006/WE (Dz.U. L 84 z 20.3.2014, s. 42).”

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 7

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

3b) Artykuł 7 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 7

Artykuł 7

Przekazywanie informacji

Przekazywanie informacji

1. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 20 listopada 2011 r., a następnie co cztery lata, sprawozdanie z działań podjętych w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji do dnia 31 grudnia 2016 r., a następnie co cztery lata, sprawozdanie z działań podjętych w celu wykonania niniejszego rozporządzenia.

2. W ciągu dwunastu miesięcy od końca każdego okresu sprawozdawczego Komisja przygotowuje, na podstawie sprawozdań, o których mowa w ust. 1, sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia dla Parlamentu Europejskiego i Rady.

2. W ciągu dwunastu miesięcy od końca każdego okresu sprawozdawczego, o którym mowa w ust. 1, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z wykonania niniejszego rozporządzenia. Pierwsze sprawozdanie należy przedłożyć do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

2a. W swoim sprawozdaniu przedłożonym zgodnie z ust. 2 Komisja dokonuje oceny funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia pod kątem realizacji jego założeń. W swojej ocenie Komisja w szczególności uwzględnia kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, żywieniem, kulturą i tożsamością Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności, jak również skutki środowiskowe i społeczno-gospodarcze niniejszego rozporządzenia w obszarach, gdzie polowania na foki prowadzone są przez społeczności przybrzeżne w ramach gospodarowania zasobami morskimi.

(1)

Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.


UZASADNIENIE

Kontekst

W następstwie wniosku przedstawionego przez Komisję Europejską w dniu 23 lipca 2008 r. Parlament Europejski wraz z Radą przyjęły w 2009 r. rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok, w którym zakazano handlu produktami z fok w Unii Europejskiej. Ma ono zastosowanie zarówno do produktów z fok wytwarzanych w UE, jak i produktów importowanych. UE opowiedziała się za „całkowitym” zakazem, przy czym uczyniono dwa główne wyjątki – wyłączono produkty pochodzące z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inne społeczności autochtoniczne (tzw. „wyjątek SA”) oraz produkty pochodzące z polowań, których jedynym celem jest zrównoważone gospodarowanie zasobami morskimi prowadzone na małą skalę i na zasadzie niedochodowości (tzw. „wyjątek GZM”). Celem rozporządzenia jest zadbanie o to, aby na rynku UE nie pojawiały się już produkty pochodzące z fok, na które poluje się w celach handlowych.

Rozporządzenie w sprawie fok oraz akt wykonawczy do tego rozporządzenia (rozporządzenie Komisji (UE) nr 737/2010) zostały zakwestionowane przez Kanadę i Norwegię na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO). W dniu 18 czerwca 2014 r. Organ Rozstrzygania Sporów WTO (ORS) przyjął ostateczne postanowienia panelu WTO i Organu Apelacyjnego WTO. Utrzymano ogólny zakaz dotyczący produktów z fok jako uzasadniony ze względów natury moralnej dotyczących dobrostanu zwierząt, lecz odrzucono oba wyjątki. W dniu 5 września 2014 r. Kanada i Unia Europejska powiadomiły ORS, że uzgodniły, że rozsądnym okresem dla wdrożenia przez Unię Europejską zaleceń i postanowień ORS jest 16 miesięcy od daty przyjęcia sprawozdania panelu. Okres ten upływa zatem w dniu 18 października 2015 r. Mimo krótkiego terminu Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany obecnego rozporządzenia w sprawie handlu fokami z fok dopiero w dniu 6 lutego 2015 r.

Wniosek Komisji

Celem wniosku ustawodawczego jest wdrożenie zaleceń i postanowień WTO w odniesieniu do rozporządzenia podstawowego z 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok. Stanowi on również podstawę prawną dla dostosowania rozporządzenia (UE) nr 737/2010 do wyżej wymienionych postanowień. Rozporządzenie z 2010 r. miało być rozporządzeniem wykonawczym do rozporządzenia z 2009 r.

Komisja przedstawiła wniosek zgodnie z postanowieniami i zaleceniami WTO i:

a) postanowiła wprowadzić pewne zmiany do pierwotnego sformułowania dotyczącego wyjątku SA. W szczególności art. 3 ust. 1 stanowi, że produkty z fok mogą być wprowadzane na rynek, jeżeli pochodzą z polowania spełniającego pięć warunków:

1. polowanie jest prowadzone przez Eskimosów lub inne społeczności autochtoniczne (formuła wprowadzająca);

2. polowanie jest tradycyjnie prowadzone przez przedmiotową społeczność (lit. a));

3. polowanie przyczynia się do przetrwania społeczności (lit. b))

4. polowanie nie jest prowadzone głównie w celach handlowych (lit. b)); oraz

5. polowanie jest prowadzone w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w możliwie największym stopniu (lit. c)).

b) usunęła całkowicie z rozporządzenia wyjątek GZM, jako że w postanowieniu WTO nie uznano uzasadnienia tego wyjątku. Według postanowień WTO takich polowań nie można odróżnić od polowań komercyjnych i zakaz prowadzenia jedynie polowań komercyjnych jest dyskryminujący.

Zgodnie z art. 3 ust. 5 Komisja może przyjąć akty delegowane w celu ograniczenia ilości produktów z fok pochodzących z niektórych polowań, którą można wprowadzić do obrotu. Takie ograniczenie produktów z fok można wprowadzić wyłącznie wówczas, gdy istnieją wskazówki, że polowanie „jest prowadzone głównie w celach handlowych”. Takie wskazówki mogą dotyczyć liczby upolowanych fok, ilości produktów z fok wprowadzonych do obrotu lub innych okoliczności ustalonych przez Komisję.

Stanowisko sprawozdawcy

Sprawozdawca przychylnie odnosi się do wniosku Komisji dotyczącego dostosowania obecnego prawodawstwa do postanowień i zaleceń WTO, lecz jednocześnie uważa, że wniosek pojawił się ze strony Komisji z małym opóźnieniem. Co więcej – jako że nie przeprowadzono oceny skutków rozporządzenia podstawowego ani nie sporządzono sprawozdania z jego wykonania zgodnie z art. 7 obecnych przepisów, sprawozdawca wyraża ubolewanie, że proces podejmowania decyzji w sprawie nowego rozporządzenie nie będzie opierał się na właściwych i pełnych informacjach.

Zważywszy że celem nowego rozporządzenia jest wdrożenie zaleceń i postanowień WTO dotyczących rozporządzenia podstawowego z 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok, sprawozdawca opowiada się za wykreśleniem wyjątku GZM oraz zmienia wniosek w odniesieniu do wyjątku SA, uwzględniając w szczególności prawo Eskimosów lub innych społeczności autochtonicznych do samostanowienia.

Sprawozdawca wyeliminował również znalezioną w pierwotnym tekście wniosku Komisji niespójność między art. 3 ust. 5 i art. 3 ust. 1. Niespójność ta dotyczyła tego, że polowanie przeprowadzane głównie w celach handlowych nie spełnia wymogu określonego w art. 3 ust. 1 lit. b). Z tego powodu wyjątek SA nie ma zastosowania, co oznacza, że nie można wprowadzić do obrotu żadnych produktów z fok pochodzących z takiego polowania, a zatem limit równa się zero. Zamiast prowadzić do przyjęcia limitu, przesłanki wskazujące na to, że dane polowanie prowadzone jest głównie w celach handlowych, prowadziłyby do działań wprowadzających zakaz określony w art. 3 ust. 1.

Sprawozdawca wprowadził zatem poprawkę precyzującą, że polowanie na foki jest integralną częścią kultury i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania, stanowi źródło żywności i dochodu potrzebnego do życia i gwarantującego trwałą egzystencję tej społeczności, zapewnia ochronę i ciągłość tradycyjnego stylu życia tej społeczności oraz chroni dziedzictwo kulturowe handlu barterowego. Sprawozdawca podkreśla również, że wyłącznie w przypadku, gdy istnieją odpowiednie dowody wskazujące na to, że liczba upolowanych fok lub ilość produktów z fok wprowadzonych do obrotu dowodzą, że polowanie jest prowadzone głównie w celach handlowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych w celu ograniczenia ilości produktów pochodzących z tego polowania, które mogą być wprowadzone do obrotu.

Sprawozdawca wprowadził również nowy artykuł odnoszący się do konieczności należytego informowania obywateli o legalności wprowadzanych na rynek UE produktów z fok pochodzących z polowań przeprowadzanych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne. Odnośne kampanie informacyjne można również przeprowadzać w ramach realizacji celu II rozporządzenia w sprawie programu na rzecz konsumentów.

Sprawozdawca uważa również, że proces sprawozdawczy nie był wystarczająco przejrzysty i nie spełniał kryteriów określonych w art. 7 obecnego rozporządzenia. Zaproponowana przez sprawozdawcę poprawka do art. 7 określa nowe terminy, których muszą przestrzegać Komisja i państwa członkowskie. Sprawozdawca uważa, że w sprawozdaniu Komisja musi w szczególności dokonać oceny wpływu niniejszego rozporządzenia na podstawowe i społeczne potrzeby Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności, w tym na prawo do żywności i dochodu potrzebnego do życia i gwarantującego trwałą egzystencję tej społeczności.


OPINIA Komisji Handlu Międzynarodowego (11.5.2015)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Bendt Bendtsen

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

System rozstrzygania sporów w ramach WTO jest głównym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo i przewidywalność wielostronnego systemu handlowego, a jego orzeczenia muszą być przestrzegane (orzeczenie Organu Apelacyjnego WTO w sprawie fok (DS 400/401)).

Sprawozdawca jest zdania, że można zastosować się do orzeczenia WTO bez naruszania porozumienia osiągniętego między Parlamentem a Radą w 2009 r. w postaci rozporządzenia 1007/2009, w którym ujęto dwa odstępstwa od zakazu polowań na foki: jedno dotyczące prawa Eskimosów i ludów tubylczych do samostanowienia oraz korzystania z ich zasobów („wyjątek SA”), a drugie dotyczące gospodarowania zasobami morskimi („wyjątek GZM”) w Morzu Bałtyckim.

Sprawozdawca proponuje zatem, by ponownie wprowadzić wyjątek dotyczący zrównoważonego gospodarowania zasobami morskimi. Obecnie obowiązujący wyjątek GZM nie czyni dostatecznego rozróżnienia między polowaniami komercyjnymi i handlem na dużą skalę w świetle wyznaczonego celu, tj. ochrony moralności publicznej (art. XX lit. a) GATT). Dlatego można sformułować wyjątek GZM, aby uniknąć praktyki zwykłego wyrzucania tusz pochodzących z działalności w ramach zwyczajnego tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego. Byłby to nowy „drugi wyjątek” mający zastosowanie tylko pod bardzo szczególnymi warunkami, który oparłby się również na tradycji lokalnej i rękodzielniczej produkcji, często lokalnych specjalności. W ogólnym ujęciu sprzyjałoby to ochronie naturalnej bioróżnorodności oraz zrównoważonego charakteru regionu Morza Bałtyckiego z punktu widzenia biogospodarki.

Ponadto oprócz tego, że dostosowane rozporządzenie UE umożliwi zastosowanie się do orzeczenia WTO, doprecyzuje ono jeden z pozostałych celów rozporządzenia, czyli gospodarowanie zasobami morskimi zgodnie z postanowieniami art. XX lit. g) GATT dotyczącymi zachowania ograniczonych zasobów naturalnych.

Co do wyjątku dotyczącego Eskimosów WTO orzekła, że był uprawniony, lecz że niektóre z zawartych w nim sformułowań oraz sposób stosowania są wyrazem „arbitralnej lub nieuzasadnionej dyskryminacji”. W związku z tym we wniosku Komisji zajęto się tymi uchybieniami, ustanawiając ograniczenie wprowadzania do obrotu produktów z fok oraz wzmacniając cel rozporządzenia dotyczący dobrostanu zwierząt poprzez zaproponowanie nowego artykułu zawierającego wyjątek SA.

Sprawozdawca wysuwa jedynie kilka sugestii zmian we wniosku Komisji dotyczących wyjątku SA. Jednak podkreśla on, że wyjątek dotyczący Eskimosów został sformułowany w 2009 r. w taki sposób, by zagwarantować, że zakaz nie będzie miał negatywnych skutków dla społeczności Eskimosów. Sprawozdawca ubolewa, że Komisja nie przeprowadziła oceny skutków, tak aby decyzja została podjęta na podstawie właściwych i pełnych informacji. Dane liczbowe dotyczące Grenlandii wskazują, że zakaz miał faktycznie istotny negatywny wpływ na te społeczności pomimo wyjątku zawartego w rozporządzeniu 1007/2009 wbrew zamierzonemu celowi Parlamentu Europejskiego i Rady.

Dla sprawozdawcy głównym argumentem za handlem produktami z fok pod ustalonymi tu warunkami jest jego zrównoważony charakter, zarówno z punktu widzenia bioróżnorodności, jak i biogospodarki, a także zrównoważony rozwój społeczności autochtonicznych dotkniętych zakazem.

Populacja fok na Grenlandii jest liczna. Dozwolone są polowania jedynie na trzy gatunki (foki grenlandzkie, obrączkowane i kapturowe), a polować mogą wyłącznie myśliwi posiadający licencję. Foki na Grenlandii są zabijane za pomocą strzelb, chyba że jest zbyt ciemno na bezpieczne polowanie ze strzelbą i wówczas są łapane w sieci. Zabronione jest polowanie na szczenięta fok i samice w okresie laktacji.

Polowanie na foki na Grenlandii, gdzie zasoby są bardzo ubogie, jest od zawsze tradycyjnym zajęciem. Mięso fok jest spożywane zarówno przez ludzi, jak i przez psy zaprzęgowe, skór używa się do wytwarzania ubiorów, a w niektórych najbardziej oddalonych regionach mogą one być najpotrzebniejszym do przeżycia zasobem. Foki odgrywają zatem zasadniczą rolę z kulturowego i społeczno-gospodarczego punktu widzenia. Mniej więcej 7000 Grenlandczyków (12% ludności) posiada zezwolenie na polowanie na foki, spośród których 2000 posiada pełnoetatowe licencje myśliwskie, a 5000 to myśliwi rekreacyjni. W latach 2009–2010 na jednego myśliwego przypadały średnio 23 złowione foki grenlandzkie, obrączkowane i kapturowe na rok. Od 2009 r. jedynie pełnoetatowi myśliwi mogą sprzedawać skóry fok należącej do państwa garbarni Great Greenland. Przywóz do UE drastycznie spadł od 2005 r., kiedy to garbarnia Great Greenland zanotowała obrót w wysokości 9 mln EUR, gdyż w 2013 r. wyniósł on 2 mln EUR. W magazynach Great Grenland zalegały zapasy w liczbie 135 000 skór.

Z tego można wywnioskować, że wyjątek SA nie działa zgodnie z zamierzonym celem określonym w rozporządzeniu 1007/2009. Dlatego sprawozdawca dodał klauzulę dotycząca sprawozdania, aby Komisja zbadała skutki rozporządzenia UE i rozważyła możliwe do podjęcia środki na rzecz zaradzenia tej sytuacji.

POPRAWKI

Komisja Handlu Międzynarodowego zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka                  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/20092 zostało przyjęte w celu usunięcia przeszkód w funkcjonowaniu ryku wewnętrznego z uwagi na różnice występujące w przepisach krajowych regulujących handel produktami z fok. Środki te zostały przyjęte w odpowiedzi na zaniepokojenie obywateli kwestią przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok oraz możliwą obecnością na rynku produktów uzyskanych ze zwierząt zabijanych i skórowanych w sposób powodujący u nich nadmierny ból, stres, strach i inne formy cierpienia. Obawy te uzyskały potwierdzenie w danych naukowych, zgodnie z którymi stosowanie prawdziwie humanitarnej metody zabijania w sposób stały i skuteczny jest niemożliwe w szczególnych warunkach, w jakich odbywają się polowania na foki. Aby zrealizować ten cel, w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 przewidziano ogólny zakaz wprowadzania do obrotu produktów z fok.

(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/20092 zostało przyjęte w celu usunięcia przeszkód w funkcjonowaniu ryku wewnętrznego z uwagi na różnice występujące w przepisach krajowych regulujących handel produktami z fok. Środki te zostały przyjęte w odpowiedzi na zaniepokojenie obywateli kwestią przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok oraz możliwą obecnością na rynku produktów uzyskanych ze zwierząt zabijanych i skórowanych w sposób powodujący u nich nadmierny ból, stres, strach i inne formy cierpienia. Aby zrealizować ten cel, w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 przewidziano ogólny zakaz wprowadzania do obrotu produktów z fok.

____________

_______________

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36).

2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1007/2009 z dnia 16 września 2009 r. w sprawie handlu produktami z fok (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, s. 36).

Poprawka                  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest integralną częścią kultury i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania. Z tego powodu polowania na foki prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności nie wzbudzają takiego zaniepokojenia obywateli jak polowania prowadzone głównie w celach handlowych. Ponadto jest powszechnie uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi istotnymi instrumentami międzynarodowymi, nie należy naruszać podstawowych i społecznych interesów Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne i przyczyniających się do ich utrzymania.

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest integralną częścią kultury, gospodarki w jej aspekcie społecznym i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności, w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania i jest uważane za zrównoważone. Z tego powodu polowania na foki prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności nie wzbudzają takiego zaniepokojenia obywateli jak polowania prowadzone głównie w celach handlowych. Ponadto jest powszechnie uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi istotnymi instrumentami międzynarodowymi – w szczególności z konwencją nr 169 dotyczącą ludności tubylczej i plemiennej w krajach niezależnych przyjętą przez Międzynarodową Organizację Pracy w 1989 r., która stanowi, że Eskimosi i inne autochtoniczne społeczności mają prawo do samostanowienia, a z mocy tego prawa prawo do swobodnego rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego – nie należy naruszać podstawowych interesów ekonomicznych i społecznych Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono w drodze wyjątku na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne i przyczyniających się do ich utrzymania. Komisja powinna zbadać, jakie odpowiednie środki mogą zostać wprowadzone w celu przeciwdziałania możliwym negatywnym skutkom zakazu obrotu produktami z fok dla społeczności Eskimosów oraz w jaki sposób informować opinię publiczną o europejskich społecznościach autochtonicznych.

Poprawka                  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 powinno zapewnić równowagę między dobrostanem zwierząt a poszanowaniem kultury i tradycji Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych.

Poprawka                  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej metody zabijania w sposób stały i skuteczny jest niemożliwe w przypadku polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności, podobnie jak w przypadku wszelkich innych polowań na foki. Należy jednak, w świetle celów, jakie ma realizować rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne od prowadzenia tych polowań w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w możliwie największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych. Wyjątek przyznany w odniesieniu do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne należy ograniczyć do polowań przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych społeczności, a zatem nieprowadzonych głównie w celach handlowych. Należy zatem umożliwić Komisji wprowadzenie ograniczenia, jeżeli to konieczne, ilości produktów z fok wprowadzanych do obrotu, tak aby wyjątek nie był wykorzystywany do wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z polowań prowadzonych głównie w celach handlowych.

(3) Należy w świetle celów, jakie ma realizować rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne od prowadzenia tych polowań w zrównoważony sposób, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych. Dlatego też Komisja powinna podjąć działania, aby poinformować opinię publiczną o tym celu rozporządzenia (WE) nr 1007/2009 oraz o zawartych w nim wyjątkach dotyczących produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne, i w ten sposób odzyskać zaufanie konsumentów. Wyjątek przyznany w odniesieniu do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne należy ograniczyć do polowań przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych społeczności, a zatem nieprowadzonych głównie w celach handlowych. Aby zapobiec zatem stosowaniu tego wyjątku do produktów pochodzących z polowań prowadzonych głównie w celach handlowych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia zgodnie z art. 290 Traktatu aktów dotyczących ograniczenia ilości produktów z fok wprowadzanych do obrotu na podstawie tego wyjątku oraz, w razie potrzeby, dotyczących zakazu wprowadzania do obrotu produktów z fok pochodzących z pewnego rodzaju polowań na podstawie tego wyjątku. Uprawnienia te powinny być wykonywane wyłącznie w razie konieczności, po przedstawieniu odpowiednich dowodów oraz w stosownych przypadkach po konsultacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami.

Poprawka                  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Artykuł III.4 Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 r. stanowi, iż produkty pochodzące z terytorium umawiającej się strony przywożone na terytorium innej umawiającej się strony są traktowane nie mniej korzystnie niż podobne wyroby pochodzenia krajowego.

Poprawka                  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby określić szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewniać jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(5) Aby określić szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, a także z Eskimosami i innymi społecznościami autochtonicznymi, których to dotyczy. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewniać jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka                  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Przed wdrożeniem niniejszego rozporządzenia Komisja powinna przeprowadzić ilościową i jakościową ocenę społeczno-gospodarczych i kulturowych skutków zmiany tego rozporządzenia, mając na uwadze fakt, że polowania na foki stanowią element tożsamości kulturowej niektórych społeczności, a także gwarantując, że egzystencja społeczności żyjących w pobliżu populacji fok nie jest zagrożona oraz zachowana jest różnorodność biologiczna i kulturowa Unii.

Poprawka                  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest jedynie w przypadkach, gdy produkty te pochodzą z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

1. Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest jedynie w przypadkach, gdy produkty te pochodzą z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

a) polowania są tradycyjnie przeprowadzane przez przedmiotową społeczność;

a) polowania są tradycyjnie przeprowadzane przez przedmiotową społeczność;

b) polowanie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności i nie jest prowadzone głównie w celach handlowych;

b) polowanie przyczynia się do zaspokojenia potrzeb bytowych społeczności;

c) polowanie jest prowadzone w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych społeczności.

c) polowanie jest prowadzone przez członka społeczności z uwzględnieniem dobrostanu zwierząt, a zatem w sposób oszczędzający zwierzętom w możliwie największym stopniu nadmiernego bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych społeczności.

Wyżej wymienione warunki mają zastosowanie do produktów importowanych w czasie lub miejscu przywozu.

Wyżej wymienione warunki mają zastosowanie do produktów importowanych w czasie lub miejscu przywozu.

Poprawka                  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Wprowadzanie do obrotu produktów z fok jest również dozwolone pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

a) osoba wprowadzająca do obrotu produkty z fok może wykazać, że produkty te zostałyby w przeciwnym razie wyrzucone do morza, co stanowiłoby naruszenie art. 10 Konwencji o różnorodności biologicznej;

 

b) produkty z fok pochodzą z polowań prowadzonych w sposób oszczędzający nadmiernego bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia oraz zostały osiągnięte określone przepisami krajowymi cele dotyczące dobrostanu zwierząt;

 

c) produkty z fok pochodzą wyłącznie z polowań prowadzonych w ramach krajowych systemów zarządzania, których celem jest zachowanie wyczerpywalnych zasobów naturalnych, z myślą o zapewnieniu trwałości populacji fok w ich naturalnym środowisku – w tym o zwalczaniu chorób – lub ograniczaniu skutków konkurencji międzygatunkowej z zagrożonymi gatunkami zależnymi od tego samego siedliska lub tych samych zasobów;

 

d) produkty z fok pochodzą wyłącznie z polowań prowadzonych wśród populacji fok o właściwym stanie ochrony.

 

Wyżej wymienione warunki mają zastosowanie w przypadku produktów importowanych do czasu lub miejscu przywozu.

Poprawka                  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Stosowanie przepisów ust. 1 i 2 nie może uniemożliwiać realizacji celu niniejszego rozporządzenia.

3. Stosowanie przepisów ust. 1, 1a i 2 nie może uniemożliwiać realizacji celu niniejszego rozporządzenia.

Poprawka                  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli liczba upolowanych fok, ilość produktów z fok wprowadzonych do obrotu zgodnie z ust. 1 lub inne okoliczności wskazują na to, że polowanie jest prowadzone głównie w celach handlowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu ograniczenia ilości produktów pochodzących z tego polowania, które mogą być wprowadzone do obrotu.

5. Komisja jest uprawniona do przyjęcia, po konsultacji z zainteresowanymi stronami, aktów delegowanych zgodnie z art. 4a dotyczących ograniczenia lub wprowadzenia zakazu wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z polowań, co do których dowiedziono, że były prowadzone głównie w celach handlowych, lub wykraczających poza niezbędne warunki dotyczące wyjątków, o których mowa w ust. 1. Aby to udowodnić, Komisja przedstawia odpowiednie dowody odnoszące się do ilości produktów z fok wprowadzonych do obrotu zgodnie z ust. 1, takie jak liczba upolowanych fok, lub odnoszące się do innych okoliczności.

Poprawka                  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 5a

 

Poinformowanie opinii publicznej

 

Komisja i państwa członkowskie podejmą odpowiednie działania, aby poinformować właściwe organy – w tym funkcjonariuszy celnych w państwach członkowskich – oraz opinię publiczną o tym, że wprowadzane do obrotu produkty z fok pochodzące z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne zgodnie z art. 3 ust. 1 nie naruszają stosownych przepisów prawnych.”

Poprawka                  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 b (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 7 – ustęp 2 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b) w art. 7 dodaje się ustęp w brzmieniu:

2a. Ponadto Komisja oceni skutki niniejszego rozporządzenia dla rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturowego społeczności Eskimosów w przedmiotowych regionach, jak również skutki przepisów niniejszego rozporządzenia dla społeczności zamieszkujących obszary przybrzeżne, gdzie polowanie na foki stanowi element gospodarowania zasobami morskimi. Do dnia ...* Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie o tych skutkach. Sprawozdanie będzie zawierać możliwe sposoby złagodzenia negatywnych skutków niniejszego rozporządzenia dla społeczności Eskimosów.

 

________________

 

* Dz.U. – proszę wstawić datę: 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (zmieniającego).”

Poprawka                  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 3 c (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c) dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 7a

 

Przegląd

 

Jeżeli w wyniku oceny skutków, o której mowa w art. 7 ust. 2a, okaże się to właściwe, niniejsze rozporządzenie zostanie poddane przeglądowi po 4 latach od wejścia w życie. Przegląd będzie oparty na ocenie społeczno-gospodarczych i kulturowych skutków niniejszego rozporządzenia dla rozwoju i tożsamości Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych. W ramach przeglądu zostaną również zbadane skutki niniejszego rozporządzenia dla społeczności zamieszkujących obszary przybrzeżne, gdzie polowanie na foki stanowi element gospodarowania zasobami morskimi.”

PROCEDURA

Tytuł

Handel produktami z fok

Odsyłacze

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.2.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bendt Bendtsen

23.2.2015

Rozpatrzenie w komisji

13.4.2015

 

 

 

Data przyjęcia

7.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

19

14

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Viviane Reding, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Bendt Bendtsen, Goffredo Maria Bettini, Aymeric Chauprade, Sander Loones, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Wim van de Camp, Jarosław Wałęsa

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Ignazio Corrao, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Tunne Kelam, Marco Zullo


OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (28.5.2015)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1007/2009 w sprawie handlu produktami z fok

(COM(2015)0045 – C8‑0037/2015 – 2015/0028(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Janusz Wojciechowski

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wniosek Komisji Europejskiej

Celem wniosku Komisji jest wdrożenie zaleceń i postanowień WTO w odniesieniu do dwóch wyjątków do zakazu handlu produktami z fok zawartych w rozporządzeniu podstawowym: dopuszczenia przywozu produktów z fok pochodzących z polowań mających na celu zrównoważone gospodarowanie zasobami morskimi na zasadzie niedochodowości (wyjątek GZM) oraz dopuszczenia przywozu produktów pochodzących z tradycyjnych polowań Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych (wyjątek SA). Uwzględniając zobowiązania w ramach WTO, wniosek Komisji proponuje usunąć wyjątek GZM i dostosować wyjątek SA do wymagań Organu Rozstrzygania Sporów, łącząc jego stosowanie z poszanowaniem dobrostanu zwierząt oraz ustanawiając limit dla ilości produktów z fok, które mogą być wprowadzone do obrotu.

Stanowisko sprawozdawcy

Ograniczenie importu produktów z fok jest od dawna postulowane przez wiele organizacji zajmujących się ochroną zwierząt jak i dużą część opinii publicznej, która nie akceptuje zabijania tych zwierząt często w okrutny i brutalny sposób w celach komercyjnych.

Badania naukowe dowodzą, że foki to zwierzęta szczególnie inteligentne i wrażliwe, co tym bardziej uzasadnia potrzeby ich ochrony przed okrucieństwem i cierpieniem. Należy przy tym podkreślić, że produkty z fok nie mają dla Unii Europejskiej szczególnego znaczenia gospodarczego i konsumenci europejscy mogą się bez nich obywać. Równocześnie należy rozumieć specyficzną sytuację Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych, dla których polowanie na foki związane jest z długoletnią tradycją i egzystencją tych społeczeństw, dlatego import produktów z fok powinien być ograniczony do produktów pochodzących z polowań tych właśnie społeczności przy jednoczesnym wymaganiu od nich spełniania możliwie najwyższych standardów humanitarnych. W przypadku gdy te ostatnie są spełnione, Komisja powinna użyć dodatkowych nielegislacyjnych środków, w celu ułatwienia wprowadzania na rynek takich produktów.

Istotną kwestią jest właściwa kontrola ograniczonego importu produktów z fok, która będzie skuteczna jedynie wtedy, gdy to podmiot sprowadzający te produkty będzie zobowiązany do udowodnienia, że pochodzą one z polowań prowadzonych przez wyżej wymienione szczególne społeczności. Przez wprowadzenie takich wymagań sprawozdawca dąży w kierunku zgodnym z podstawowymi założeniami rozporządzenia, uzasadnionymi względami natury moralnej, dotyczącymi polowań na foki w celach komercjalnych. Jest także zdania, że powinna istnieć możliwość wprowadzenia czasowego całkowitego zakazu importu produktów z fok na poziomie europejskim z krajów trzecich, w przypadku gdy polowania w nich prowadzone rażąco naruszają standardy wymagane w zakresie oszczędzania zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka                  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest integralną częścią kultury i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania. Z tego powodu polowania na foki prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności nie wzbudzają takiego zaniepokojenia obywateli jak polowania prowadzone głównie w celach handlowych. Ponadto jest powszechnie uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi istotnymi instrumentami międzynarodowymi, nie należy naruszać podstawowych i społecznych interesów Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne i przyczyniających się do ich utrzymania.

(2) Jednocześnie polowanie na foki jest integralną częścią kultury i tożsamości Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności i w znacznym stopniu przyczynia się do ich utrzymania, co obejmuje też ich prawo do rozwoju i prowadzenia działalności gospodarczej. Z tego powodu polowania na foki prowadzone tradycyjnie przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności oraz uznawane za zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju i niezagrażające zdrowiu populacji fok nie wzbudzają takiego zaniepokojenia obywateli jak polowania prowadzone głównie w celach handlowych. Ponadto jest powszechnie uznawane, że zgodnie z Deklaracją praw ludów tubylczych przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ i innymi istotnymi instrumentami międzynarodowymi, nie należy naruszać podstawowych gospodarczych i społecznych interesów Eskimosów i innych autochtonicznych społeczności. Ponadto w konwencji MOP nr 169 z 1989 r. dotyczącej ludności tubylczej i plemiennej położono nacisk na prawo ludów tubylczych do samostanowienia, a tym samym prawo swobodnego dążenia do rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Z tego względu w rozporządzeniu (WE) nr 1007/2009 zezwolono na wprowadzanie do obrotu produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych tradycyjnie przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne i przyczyniających się do ich utrzymania.

Poprawka                  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej metody zabijania w sposób stały i skuteczny jest niemożliwe w przypadku polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności, podobnie jak w przypadku wszelkich innych polowań na foki. Należy jednak, w świetle celów, jakie ma realizować rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne od prowadzenia tych polowań w sposób oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w możliwie największym stopniu, z poszanowaniem zarazem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych. Wyjątek przyznany w odniesieniu do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne należy ograniczyć do polowań przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych społeczności, a zatem nieprowadzonych głównie w celach handlowych. Należy zatem umożliwić Komisji wprowadzenie ograniczenia, jeżeli to konieczne, ilości produktów z fok wprowadzanych do obrotu, tak aby wyjątek nie był wykorzystywany do wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z polowań prowadzonych głównie w celach handlowych.

(3) Stosowanie prawdziwie humanitarnej metody zabijania w sposób stały i skuteczny jest niemożliwe w przypadku polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności, podobnie jak w przypadku wszelkich innych polowań na foki. Należy jednak, w świetle celów, jakie ma realizować rozporządzenie (WE) nr 1007/2009, uzależnić wprowadzanie do obrotu w UE produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne od prowadzenia tych polowań w sposób zrównoważony, oszczędzający zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia w możliwie największym stopniu, a zarazem z poszanowaniem tradycyjnego stylu życia i potrzeb bytowych Eskimosów i innych społeczności autochtonicznych oraz nie narażając konkretnych siedlisk i całego ekosystemu. Wyjątek przyznany w odniesieniu do produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów oraz inne społeczności autochtoniczne należy ograniczyć do polowań przyczyniających się do zaspokojenia potrzeb bytowych tych społeczności, a zatem nieprowadzonych głównie w celach handlowych. Aby odbudować zaufanie konsumenta, Komisja powinna podjąć działania na rzecz poinformowania opinii publicznej o tym rozporządzeniu, a także uwzględnieniu w nim wyjątku dla produktów pochodzących z polowań prowadzonych przez społeczności autochtoniczne. Zatem w przypadkach, w których istnieją ku temu dowody rzeczowe, a także po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, należy w miarę potrzeby umożliwić Komisji wprowadzenie ograniczenia dozwolonej ilości produktów z fok wprowadzanych do obrotu lub zakazać wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z polowań prowadzonych metodami niezgodnymi z zasadami wynikającymi z wyjątku, tak aby wyjątek ten nie był wykorzystywany do wprowadzania do obrotu produktów pochodzących z polowań prowadzonych głównie w celach handlowych.

 

Poprawka                  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3a) W celu skutecznej kontroli realizacji niniejszego rozporządzenia należy ustanowić zasadę, że obowiązek udowodnienia, iż importowane na rynek Unii Europejskiej produkty z fok pochodzą z polowań prowadzonych przez Eskimosów lub inną społeczność autochtoniczną, powinien spoczywać na tych, którzy te produkty sprowadzają.

Poprawka                  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Produkty z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne autochtoniczne społeczności nie powinny być wprowadzane do obrotu, jeżeli nie są one przedmiotem ustalenia lub nie towarzyszy im dokument będący dowodem ich pochodzenia oraz ich zgodności z przepisami niniejszego rozporządzenia. W tym celu można by wprowadzić etykietę, aby zaświadczyć, że produkty tego typu pochodzą z polowań mających na celu utrzymanie zainteresowanych społeczności, w związku z czym nie są prowadzone głównie w celach handlowych.

Poprawka                  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Aby określić szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewniać jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(5) Aby określić szczegółowe zasady wprowadzania do obrotu produktów z fok, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu. Szczególnie ważne jest, aby Komisja przeprowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, a także z Eskimosami oraz innymi społecznościami autochtonicznymi. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewniać jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka                  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Komisja powinna mieć możliwość elastycznego reagowania na wiarygodne informacje o tym, że w kraju trzecim przy polowaniu na foki rażąco naruszane są standardy wymagane w zakresie oszczędzania zwierzętom bólu, stresu, strachu i innych form cierpienia. W takim przypadku Komisja powinna mieć możliwość wprowadzenia okresowego ograniczenia lub zakazu importu z takiego państwa produktów z fok pochodzących z polowań.

Poprawka                  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest jedynie w przypadkach, gdy produkty te pochodzą z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

1. Wprowadzanie do obrotu produktów z fok dozwolone jest jedynie w przypadkach, gdy importer przedstawi wymagane dowody, że produkty te pochodzą z polowań prowadzonych przez Eskimosów i inne społeczności autochtoniczne, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

Uzasadnienie

Nałożenie na importerów obowiązku udowodnienia, że sprowadzane przez nich produkty z fok pochodzą z dozwolonych źródeł umożliwi skuteczniejszą kontrolę realizacji niniejszego rozporządzenia.

Poprawka                  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit pierwszy – punkt 1

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 3 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Jeżeli liczba upolowanych fok, ilość produktów z fok wprowadzonych do obrotu zgodnie z ust. 1 lub inne okoliczności wskazują na to, że polowanie jest prowadzone głównie w celach handlowych, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu ograniczenia ilości produktów pochodzących z tego polowania, które mogą być wprowadzone do obrotu.

5. Jeżeli istnieją odpowiednie dowody wskazujące na to, że liczba upolowanych fok, ilość produktów z fok wprowadzonych do obrotu zgodnie z ust. 1 i 2 lub inne okoliczności dowodzą, że polowanie jest prowadzone głównie w celach handlowych, Komisja, po przeprowadzeniu konsultacji z zaangażowanymi podmiotami, jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 4 w celu ograniczenia ilości produktów pochodzących z tego polowania, które mogą być wprowadzone do obrotu, lub zakazania wprowadzania ich do obrotu.

Poprawka                  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – akapit pierwszy – punkt 3 a (nowy)

Rozporządzenie (WE) nr 1007/2009

Artykuł 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 5a

 

Informacje publiczne

 

Komisja i państwa członkowskie podejmują odpowiednie środki w celu poinformowania właściwych organów, w tym funkcjonariuszy celnych w państwach członkowskich i opinii publicznej, o dostępie do rynku zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi produktów z fok pochodzących z polowań prowadzonych przez społeczności autochtoniczne zgodnie z art. 3 ust. 1.”

PROCEDURA

Tytuł

Handel produktami z fok

Odsyłacze

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

12.2.2015

Sprawozdawca

Data powołania

Janusz Wojciechowski

23.3.2015

Data przyjęcia

28.5.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

6

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Laurenţiu Rebega, Jens Rohde, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Pilar Ayuso, Jørn Dohrmann, Norbert Lins, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Molly Scott Cato, Hannu Takkula, Valdemar Tomaševski


PROCEDURA

Tytuł

Handel produktami z fok

Odsyłacze

COM(2015)0045 – C8-0037/2015 – 2015/0028(COD)

Data przedstawienia w PE

6.2.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

12.2.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

12.2.2015

ENVI

12.2.2015

AGRI

12.2.2015

PECH

12.2.2015

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

ENVI

24.2.2015

PECH

31.3.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Cristian-Silviu Buşoi

24.2.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

23.4.2015

6.5.2015

 

 

Data przyjęcia

4.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Antonio López-Istúriz White, Marcus Pretzell, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Pascal Arimont, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Filiz Hyusmenova, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs, Lambert van Nistelrooij

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Andrey Kovatchev

Data złożenia

11.6.2015

Informacja prawna