Procedure : 2014/0039(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0189/2015

Indgivne tekster :

A8-0189/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0254

HENSTILLING     ***
PDF 145kWORD 59k
15.6.2015
PE 544.399v02-00 A8-0189/2015

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

Udenrigsudvalget

Ordfører: David McAllister

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på vegne af Den Europæiske Union og dens medlemsstater af en protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union

(06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til forslag til Rådets afgørelse (06682/2014),

–       der henviser til udkast til protokol til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side for at tage hensyn til Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union (06681/2014),

–       der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 217 og 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. i) og artikel 218 stk. 8, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (06681/2014)

–       der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

–       der henviser til henstilling fra Udenrigsudvalget (A8-0189/2015),

1.      godkender indgåelsen af aftalen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes og Republikken Serbiens regeringer og parlamenter.


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB

For: 51

ALDE: Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

 

ECR: Bas Belder, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

 

GUE/NGL: Sabine Lösing, Jean-Luc Mélenchon, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

 

NI: Aymeric Chauprade, Janusz Korwin-Mikke

 

PPE: Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, László Tőkés

 

S&D: Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Richard Howitt, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Kerstin Westphal, Boris Zala

 

Verts/ALE: Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Igor Šoltes

Imod: 2

NI: Georgios Epitideios, Marcel de Graaff

Hverken/eller: 2

GUE/NGL: Javier Couso Permuy

 

NI: Mario Borghezio


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

11.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

2

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Urmas Paet, Helmut Scholz, Igor Šoltes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Kerstin Westphal, Ivan Štefanec

Juridisk meddelelse