Procedūra : 2014/0039(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0189/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0189/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/07/2015 - 4.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0254

IETEIKUMS     ***
PDF 155kWORD 63k
15.6.2015
PE 544.399v02-00 A8-0189/2015

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

Ārlietu komiteja

Referents: David McAllister

PR_NLE-AP_Agreement

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības un tās dalībvalstu vārdā noslēgtu protokolu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(06682/2014 – C8-0098/2014 – 2014/0039(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (06682/2014),

–       ņemot vērā projektu protokolam par Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Serbijas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai (06681/2014)

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 217. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta i) punktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0098/2014),

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–       ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A8-0189/2015),

1.      sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Serbijas Republikas valdībai un parlamentam.


GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

Deputāti, kuri balsoja par: 51

ALDE: Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Urmas Paet, Jozo Radoš, Hilde Vautmans, Johannes Cornelis van Baalen

 

ECR: Bas Belder, Angel Dzhambazki, Marek Jurek, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

 

GUE/NGL: Sabine Lösing, Jean-Luc Mélenchon, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz

 

NI: Aymeric Chauprade, Janusz Korwin-Mikke

 

PPE: Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, László Tőkés

 

S&D: Goffredo Maria Bettini, Andi Cristea, Eugen Freund, Richard Howitt, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Kerstin Westphal, Boris Zala

 

Verts/ALE: Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Igor Šoltes

Deputāti, kuri balsoja pret: 2

NI: Georgios Epitideios, Marcel de Graaff

Deputāti, kuri atturējās: 2

GUE/NGL: Javier Couso Permuy

 

NI: Mario Borghezio


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

11.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

51

2

2

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Jean-Luc Mélenchon, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, László Tőkés, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Fernando Maura Barandiarán, Urmas Paet, Helmut Scholz, Igor Šoltes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kerstin Westphal, Ivan Štefanec

Juridisks paziņojums