Postup : 2015/0803(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0198/2015

Predkladané texty :

A8-0198/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.1
CRE 07/07/2015 - 5.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0239

SPRÁVA     
PDF 204kWORD 155k
22.6.2015
PE 557.313v01-00 A8-0198/2015

o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov

(C8-0122/2015 – 2015/0803(NLE))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Igor Šoltes

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vymenovaní Bettiny Michelle Jakobsenovej za členku Dvora audítorov

(C8-0122/2015 – 2015/0803(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 286 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8–0122/2015),

–       so zreteľom na článok 121 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu (A7-0198/2015),

A.     keďže Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu posúdil kvalifikáciu navrhovanej kandidátky, najmä pokiaľ ide o požiadavky stanovené v článku 286 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

B.     keďže Výbor pre kontrolu rozpočtu na svojej schôdzi 17. júna 2015 vypočul kandidátku Rady na členku Dvora audítorov;

1.      súhlasí s návrhom Rady vymenovať Bettinu Michelle Jakobsenovú za členku Dvora audítorov;

2.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade a pre informáciu Dvoru audítorov, ako aj ostatným inštitúciám Európskej únie a kontrolným orgánom členských štátov.

PRÍLOHA I: ŽIVOTOPIS Bettiny Michelle Jakobsenovej

Vzdelanie

Magister verejnej správy, Kodanská univerzita a Kodanská škola podnikania (CBS), 2012;

rôzne manažérske diplomované kurzy Dánskeho zväzu právnikov a ekonómov Djøf;

KIOL – kurz verejnej správy, 2004 – 2005;

diplom v odbore správa podniku – moduly, Kodanská škola podnikania, 1993 – 1995;

akademický titul v odbore právo, Kodanská univerzita, 1990;

kvalifikácia na prijatie na univerzitu – špecializácia moderné jazyky, Espergærde Amtsgymnasium, 1982

Zamestnanie

asistentka generálneho audítora (platová trieda 39), dánsky národný kontrolný úrad, od 1. októbra 2009;

asistentka generálneho audítora (platová trieda 38), dánsky národný kontrolný úrad, od 17. mája 2005;

riaditeľka (platová trieda 37), dánsky národný kontrolný úrad, od 1. júna 2002;

audítorka, Medzinárodná rada audítorov pre NATO, sídlo NATO v Bruseli, Belgicko, 1997 – 2002;

osobitná poradkyňa, dánsky národný kontrolný úrad, 1996;

vedúca oddelenia, dánsky národný kontrolný úrad, od 1. mája 1990;

administratívna pracovníčka, mestská rada Kodane, február – máj 1990.

Počas štúdia:

·         študentská asistentka, sekretariát kodanskej mestskej rady;

·         dobrovoľníčka, úrad policajného komisára, Frederikssund

·         študentská asistentka, Advokaterne Bredgade 3 (právnická firma), Kodaň

Odborné skúsenosti

Od roku 2013 doteraz

Asistentka generálneho audítora vedúca oddelenie pre občanov, ktoré je zodpovedné za vykonávanie auditov v kľúčových oblastiach týkajúcich sa občanov, t. j. ministerstvo práce, ministerstvo detí, rodovej rovnosti, integrácie a sociálnych vecí, ministerstvo hospodárstva a vnútra, ministerstvo zdravotníctva, ministerstvo cirkevných vecí a ministerstvo kultúry. Finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti šiestich ministerstiev, audit spätných platieb od ústrednej štátnej správy mestám a audit výkonnosti obcí. Riadenie štyroch riaditeľov a asi 50 zamestnancov. Členka riadiaceho tímu (výkonnej rady) dánskeho národného kontrolného úradu.

Ako asistentka generálneho audítora som bola okrem iného zodpovedná za rôzne správy týkajúce sa občanov pre výbor pre verejné financie, ktoré sa týkali napríklad: útulkov pre ženy, opatrení prijatých s cieľom pomôcť bezdomovcom, lehôt na vybavenie vecí v štátnych správnych orgánoch, nesprávneho vyplácania sociálnych dávok, integračných opatrení, dohľadu nad duševným zdravím na pracoviskách a výskumných zdrojov v nemocniciach.

Ako asistentka generálneho audítora som bola zodpovedná za vypracovanie správ pre Výbor pre verejné financie o vykonaní auditu štátnych prostriedkov za roky 2013 a 2014.

2010-2013

Asistentka generálneho audítora v sekcii A (sekcia správ) so zodpovednosťou za prípravu hlavných prieskumov uskutočnených na ministerstve obchodu a rastu, ministerstve zamestnanosti, ministerstve výživy, poľnohospodárstva a rybolovu, ministerstve bytovej výstavby, mestských a vidieckych záležitostí, ministerstve sociálnych vecí a integrácie, ministerstve zdravotníctva, ministerstve dopravy, ministerstve klímy, energetiky a stavebníctva, ministerstve životného prostredia, ako aj za audit výkonnosti v piatich národných regiónoch. Riadenie štyroch riaditeľov a asi 40 zamestnancov. Členka riadiaceho tímu (výkonnej rady) dánskeho národného kontrolného úradu.

Ako asistentka generálneho audítora som bola okrem iného zodpovedná za rôzne správy pre Výbor pre verejné financie, ktoré sa týkali napríklad: cieľov a výsledkov a následnej kontroly liečby rakoviny, štátnej ochrany spodných vôd pred pesticídmi, výstavby nemocníc, prideľovania individuálnej štátnej záruky Amagerbanken a účinku aktivácie príjemcov sociálnych dávok, ktorí ešte nie sú schopní zamestnať sa na trhu práce.

2005-2009

Asistentka generálneho audítora v sekcii C (sekcia ročných auditov) so zodpovednosťou za finančné audity a audity zhody úradu predsedu vlády, ministerstva zahraničných vecí, ministerstva financií, ministerstva hospodárstva a obchodných záležitostí, ministerstva vedy, technológií a inovácií, ministerstva dopravy, ministerstva klímy, energetiky a stavebníctva, ako aj celoštátnych auditov odmeňovania vykonaného dánskym národným kontrolným úradom. Riadenie štyroch alebo piatich riaditeľov a asi 55 zamestnancov. Členka riadiaceho tímu (výkonnej rady) dánskeho národného kontrolného úradu.

Ako asistentka generálneho audítora som bola zodpovedná za vypracovanie správ o vykonaní auditu štátnych prostriedkov za roky 2004, 2005, 2006, 2007 a 2008 pre výbor pre verejné financie.

Ako asistentka generálneho audítora som bola zodpovedná za styk s ministerstvom financií, čo vyžadovalo komplexné znalosti o rozvoji v oblasti finančného hospodárenia, správy a riadenia pokladnice.

2002-2005

Ako riaditeľka odboru C3 v dánskom národnom kontrolnom úrade som bola zodpovedná za finančný audit a audity zhody ministerstva zahraničných vecí, ministerstva dopravy a energetiky, ministerstva hospodárstva a obchodu, ako aj polovice ministerstva vedy. Bola som priamo zodpovedná za 17 zamestnancov.

1997-2002

Audítorka v Medzinárodnej rade audítorov NATO v Bruseli. Bola som prvým dánskym štátnym príslušníkom, ktorý zastával túto funkciu za 27 rokov, a prvou ženou, ktorá kedy pracovala ako audítor v NATO. Práca zahŕňala finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti rôznych organizácií a projektov NATO. Práca tiež zahŕňala audity uskutočňované na celoštátne významných projektoch infraštruktúry programov NATO, čo si vyžadovalo rozsiahle cestovanie po všetkých členských štátoch NATO. Dobrá znalosť medzinárodných audítorských a účtovných štandardov a používanie angličtiny a francúzštiny ako pracovných jazykov. Významné praktické a odborné skúsenosti v medzinárodných organizáciách.

1993-1997

Finančný audit, audit zhody a výkonnosti ministerstva školstva a ministerstva vedy.

1990-1993

Vedúca oddelenia, Národný kontrolný úrad Dánska. Finančný audit, audit zhody a audit výkonnosti ministerstva kultúry a inštitúcií Severskej rady. Účasť v severskej spolupráci medzi národnými kontrolnými úradmi.

Február – máj 1990

Administratívna pracovníčka na magistráte mesta Kodane;

právna pomoc vrátane registrácie hypoték a úverov.

Medzinárodné skúsenosti

2014 – 2017 Vymenovaná Európskou investičnou bankou (EIB) za členku výboru Európskeho investičného fondu (EIF) pre audit v Luxembursku. Európsky investičný fond mal v roku 2014 súvahu v celkovej hodnote viac ako dve miliardy EUR a financoval malé a stredné podniky v Európe prostredníctvom záruk a rizikového kapitálu. Výbor pre audit je okrem iného zodpovedný za kontrolu vhodnej organizácie a riadneho auditu činností fondu. Výbor pre audit spolupracuje s Európskym dvorom audítorov pri auditoch rôznych projektov atď. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej lokalite www.eif.org.

Máj 2013 Hlavná rečníčka na konferencii Svetovej banky a Africkej rozvojovej banky v Abú Zabí o rozvoji systému hospodárenia s verejnými financiami v arabskom regióne.

2012 – 2016 Vymenovaná generálnym audítorom za predsedníčku výboru pre odborné štandardy Medzinárodnej organizácie najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI), ktorá vypracováva verejné audítorské štandardy, ktoré sa uplatňujú na národné kontrolné úrady v celosvetovom meradle. Okrem mojich úloh podpredsedníčky výboru sa kladie dôraz na rozvoj udržateľnej organizácie s cieľom zabezpečiť, aby INTOSAI (Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) mala odbornú a pevnú štruktúru pre rozvoj verejných audítorských štandardov. Práca výboru pre odborné štandardy je podrobnejšie opísaná v oznámení Národného kontrolného úradu Dánska výboru pre dánske verejné financie z novembra 2012 (uvedené v prílohe).

2011 – 2017 Vymenovaná ministrom hospodárstva a obchodu za dánsku členku Výboru Európskej investičnej banky (EIB) pre audit v Luxembursku. EIB je banka Európskej únie, ktorej celková súvaha v roku 2014 presiahla 542 miliárd EUR. Výbor pre audit vykonáva funkciu správy a okrem iného je zodpovedný za kontrolu transparentného a riadneho vykonávania činnosti EIB, ako aj toho, že banka má primerané riadenie rizík a potrebnú vnútornú kontrolu a že je v súlade s najlepšou bankovou praxou. Výbor pre audit spolupracuje s Európskym dvorom audítorov pri auditoch projektov atď. Ďalšie informácie sú uvedené na webovej lokalite www.eib.org.

2008 – 2011 Dánska členka a zvolená predsedníčka novozriadeného výboru pre audit pri Rade Európy v Štrasburgu, organizácie, do pôsobnosti ktorej patrí Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Moje úlohy zahŕňali poradenstvo Rade Európy a generálnemu tajomníkovi v otázkach auditu, zabezpečenie účinného a správneho hospodárskeho a finančného riadenia a uľahčenie koordinácie medzi vnútornými a externými auditmi.

2007 – 2012 Podpredsedníčka výboru pre odborné štandardy (PSC). V mene generálneho audítora som predsedala výročným zasadnutiam riadiaceho výboru PSC v Bahrajne (2007), Brazílii (2009), Kodani (2010), na Novom Zélande (2011), v Štokholme (2012), Pekingu (2013) a v Bahrajne (2014). Úlohy zahŕňali predsedanie zasadnutiam s účasťou 50 – 60 medzinárodných delegátov, vymedzenie stratégie a rozvoja PSC a rozvíjanie medzinárodných noriem (ISSAI), noriem a zásad vykonávania auditu vo verejnom sektore.

2007 Účasť na seminári Svetovej banky vo Washingtone o reforme rozvojových krajín so zameraním na transparentnosť v oblasti účtovníctva a dobrej správy verejných prostriedkov.

2006: Účasť na svetovom kongrese Medzinárodnej federácie účtovníkov v Istanbule v r. 2006. Prezentácia práce INTOSAI týkajúca sa štandardov verejného auditu.

2003 – 2005 Zastupovala som medzinárodnú organizáciu INTOSAI v rozvoji medzinárodných audítorských štandardov v spolupráci s IFAC (Medzinárodná federácia účtovníkov) s osobitným zameraním na štandardy pre účtovné závierky (napr. ISA 700).

Ďalšie skúsenosti:

2014 – 2015 Predsedala som spoločnej pracovnej skupine FSR – dánskych audítorov a dánskeho najvyššieho kontrolného úradu, poverenej vypracovaním spoločných usmernení týkajúcich sa riadenia a kontroly štátnych dotácií a štandardného postupu schvaľovania projektových grantov.

2009 a 2011 Organizovala som a usporiadala dve národné konferencie o verejnom audite, ktoré usporiadal dánsky najvyšší kontrolný úrad v rokoch 2009 a 2011. Konferencia v roku 2011 bola zameraná na hodnotu auditu verejného sektora a jej cieľom bolo dokázať, ako môže audit ďalej podporiť rozvoj a inovácie v tomto sektore.

2008 – 2010 Členka dánskej účtovnej rady, ktorej jednou z úloh je pôsobiť ako konzultant pre ministerstvo financií v otázkach týkajúcich sa rozvoja vnútroštátnych účtovných štandardov.

Mám dlhoročné skúsenosti ako mentorka riadenia v rámci mentorského programu Djøf, čo znamená, že som sa o svoje skúsenosti a zručnosti delila s rôznymi účastníkmi programu, zvyčajne nováčikmi.

Plynule hovorím anglicky, mám dobrú pracovnú znalosť francúzštiny a zodpovedajúcu úroveň nemčiny.

Predtým som bola aktívne parašutistka – teraz som diváčka, zaujímam sa o operu, literatúru a záhradníctvo.

Použitá literatúra

Lone Strøm, generálny audítor.

Jørgen Mohr, bývalý generálny audítor a bývalý člen Európskeho dvora audítorov.

PRÍLOHA II: ODPOVEDE Bettiny Michelle Jakobsenovej NA DOTAZNÍK

Odborné skúsenosti

1.  Vymenujte, prosím, hlavné aspekty Vašej odbornej praxe v oblasti verejných financií, riadenia alebo auditu riadenia.

Do dánskeho najvyššieho kontrolného úradu (NAOD) som nastúpila v roku 1990 a mám viac ako 25 rokov praxe v oblasti auditu verejného sektora. V priebehu rokov som získala značné vedomosti o finančnom audite, audite zhody a audite výkonnosti, čo sú tri hlavné druhy auditu verejného sektora.

Niekoľko rokov som zodpovedná za výročné správy o finančnom audite dánskych štátnych účtov pre Výbor pre verejné financie dánskeho parlamentu. Tieto správy obsahujú pripomienky a odporúčania týkajúce sa finančného hospodárenia, vnútornej kontroly a riadenia rizík vo verejnom sektore.

Okrem toho som zodpovedná za rôzne správy o audite zhody a audite výkonnosti a memorandá pre výbor pre verejné prostriedky. Správy pokrývajú širokú oblasť a zohľadňuje sa v nich to, čo dánsky najvyšší kontrolný úrad považuje za nevyhnutné, aby prispelo k riadnemu finančnému hospodáreniu s verejnými finančnými prostriedkami a posilneniu účinnosti verejnej správy. Niektoré osobitné správy sa týkajú konkrétnych oblastí činnosti jedného ministerstva, zatiaľ čo iné sú prierezové. Medzi tieto témy patria služby zdravotníctva (napr. efektívnosť nemocníc, nákup liekov a liečba rakoviny), služby poskytované občanom (napr. bezdomovcom, prisťahovalcom a použitie vyčlenených grantov na rôzne projekty orientované na občanov), environmentálne otázky a správy o prudenciálnom dohľade bánk so zreteľom na finančnú krízu.

Moje odborné vzdelanie zahŕňa dva magisterské tituly – jeden z odboru práva z Kodanskej univerzity a jeden z odboru verejnej správy z Kodanskej univerzity a Kodanskej školy podnikania. Okrem toho mám značné skúsenosti s riadením, viac ako 10 rokov som pôsobila ako asistentka generálneho audítora.

V roku 1997 som nastúpila do Medzinárodnej rady audítorov NATO v Bruseli. Bola som vôbec prvou ženou audítorkou, ktorú rada prijala do zamestnania. V priebehu svojej kariéry som bola niekoľkokrát jedinou ženskou zástupkyňou napríklad v audítorských výboroch, a preto mi nie je neznáma práca v prostredí, v ktorom dominujú muži.

Moje pôsobenie v NATO podnietilo môj záujem o účasť v prostredí auditu verejného sektora na medzinárodnej úrovni. Podieľala som sa preto na rôznych medzinárodných projektoch spolupráce v oblasti auditu, od stanovenia audítorských štandardov v súkromnom a verejnom sektore po členstvo v niekoľkých medzinárodných audítorských výboroch.

Roky som bola zástupkyňou INTOSAI (Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií) v spolupráci s IFAC (Medzinárodná federácia účtovníkov) pri rozvoji audítorských štandardov ISA. V súčasnosti som predsedníčkou

Výboru pre odborné štandardy (PSC) organizácie INTOSAI a som zodpovedná za rozvíjanie medzinárodných štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAIs) s cieľom podporiť nezávislú a účinnú kontrolu najvyšších kontrolných inštitúcií (SAI). Mám tiež skúsenosti z členstva v troch medzinárodných audítorských výboroch, ktoré sú nezávislými subjektmi s funkciou správy. Patrí sem Výbor pre audit Rady Európy v Štrasburgu, ktorému som predsedala tri roky. Donedávna som bola tiež členkou kontrolného výboru Európskeho investičného fondu (EIF) a členkou výboru audítorov Európskej investičnej banky (EIB) v Luxemburgu.

Verím, že moje značné skúsenosti v oblasti auditu verejného sektora, moje skúsenosti v oblasti riadenia a moje medzinárodné audítorské skúsenosti by boli prínosom pre prácu, ktorú vykonáva Dvor audítorov.

2.  Ktoré boli tri najdôležitejšie rozhodnutia, na ktorých prijatí ste sa vo Vašom profesionálnom živote podieľali?

Na základe mojich skúseností zásadný význam auditu vo verejnom sektore spočíva v tom, že poskytuje zákonodarným subjektom a subjektom dohľadu, subjektom povereným správou a verejnosti nezávislé a objektívne hodnotenia, ktoré sa týkajú spravovania a výkonnosti vládnych politík, programov alebo operácií.

V profesionálnom živote som sa vždy snažila využiť svoje skúsenosti v oblasti auditu verejného sektora s cieľom posilniť zodpovednosť a transparentnosť, podporovať neustále zlepšovanie a trvalú dôveru zainteresovaných strán vo vhodné využívanie verejných prostriedkov a majetku a výkonnosť verejnej správy. Všetky tri uvedené príklady sa týkajú auditu verejného sektora.

1) Dosiahnutie zmeny v živote občanov

Audit verejného sektora je dôležitým faktorom v dosahovaní zmeny v živote občanov (pozri rezolúciu VZ OSN A/66/209). V rámci vrcholového manažmentu dánskeho najvyššieho kontrolného úradu som sa podieľala na viacerých strategických rozhodnutiach napríklad v súvislosti s vypracovaním nášho ročného strategického pracovného plánu. Pred niekoľkými rokmi sa dánsky najvyšší kontrolný úrad rozhodol viac zamerať, a zvýšiť stanovenú prioritu, na audity výkonnosti zaoberajúce sa témami, ktoré mali skutočný vplyv na život občanov.

Na základe tohto rozhodnutia som bola zodpovedná za začatie a prípravu správ o audite výkonnosti zameraných na širokú škálu občanov a témy, ako sú ženské útulky, integračné úsilie, nesprávne vyplácanie sociálnych dávok, služby poskytované bezdomovcom, prevencia chorôb na úrovni obyvateľstva a ciele a výsledky liečby rakoviny a následná kontrola.

V dôsledku zverejnenia mnohých správ boli prijaté politické opatrenia, keďže zainteresované strany a občania sú schopní udržať zodpovednosť strážcov verejných zdrojov. Z osobitnej správy o útulkoch pre ženy napríklad vyplynulo zvýšenie pozornosti obcí zodpovedných za útulky s cieľom zabezpečiť, aby ženy dostávali podporu, na ktorú majú nárok, t. j. rodinné poradenstvo a psychologickú terapiu pre deti. Na základe rôznych správ a politických iniciatív prijatých ako nadväzné opatrenia sa domnievam, že som dosiahla zmenu v živote občanov prostredníctvom auditov vo verejnom sektore.

2) Posilnenie dôveryhodnosti, kvality a profesionality auditu verejného sektora

Od môjho pôsobenia v NATO sa aktívne zaujímam o účasť v prostredí auditu verejného sektora na medzinárodnej úrovni. Od roku 2007 do roku 2012 som bola podpredsedníčkou a od roku 2012 som predsedníčkou Výboru pre odborné štandardy medzinárodnej organizácie INTOSAI. Výbor pre odborné štandardy rozvíja a udržiava medzinárodné štandardy najvyšších kontrolných inštitúcií (ISSAI) a usmernenia pre dobrú správu vecí verejných INTOSAI (INTOSAI GOV). Medzinárodné štandardy ISSAI sú odborné štandardy, ktorými sa riadi audit verejného sektora v celosvetovom meradle, a usmernenia INTOSAI GOV poskytujú poradenstvo zamerané na orgány verejnej moci.

Presadzovanie kvalitných odborných štandardov a usmernení je nevyhnutné pre dosiahnutie dôveryhodnosti a profesionality auditu verejného sektora. Odkedy som predsedníčkou výboru pre odborné štandardy sa preto zameriavam na podporu činností zameraných na zlepšenie znalostí a využívania rámca ISSAI pre odborné štandardy od vyhlásenia z Limy za zakladajúcu zásadu po všeobecné usmernenia auditu.

Do výboru pre odborné štandardy je zapojených viac ako 70 najvyšších kontrolných inštitúcií vrátane Dvora audítorov. Ako predsedníčka som mala to potešenie spolupracovať s mnohými najvyššími kontrolnými inštitúciami, niekedy s úplne rozdielnymi perspektívami a prioritami. Preto som získala veľa skúseností pri rokovaniach s ďalšími medzinárodnými zainteresovanými stranami a naučila sa umeniu kompromisu v situáciách, keď je to potrebné na dosiahnutie výsledkov.

Podporila som tiež silnejšiu kompetenčnú základňu pre stanovenie štandardov INTOSAI a počas svojho pôsobenia vo funkcii predsedníčky sa do tohto rámca doplnilo mnoho významných audítorských štandardov verejného sektora, napríklad nové základné zásady auditu (ISSAI 100 – 400). ISSAI 100 stanovuje základné zásady, ktoré sa vzťahujú na všetky audity verejného sektora bez ohľadu na ich formu alebo obsah. Štandardy ISSAI 200, 300 a 400 vychádzajú zo zásad, ktoré sa majú uplatňovať v súvislosti s finančným auditom, auditom výkonnosti a auditom zhody, a ďalej ich rozvíjajú. Podľa môjho názoru som významne prispela k posilneniu dôveryhodnosti, kvality a profesionality auditu verejného sektora v celosvetovom meradle.

3) Zabezpečenie trvalej dôvery zainteresovaných strán vo využívanie vyčlenených prostriedkov

V rokoch 2014 – 2015 som predsedala spoločnej pracovnej skupine poverenej vypracovaním spoločných usmernení týkajúcich sa riadenia a kontroly štátnych dotácií a štandardného postupu schvaľovania projektových grantov. Zahŕňa to projekty s rôznymi cieľmi, rozmermi a komplexnosťou a niektoré oblasti podliehajú auditu vykonávanému audítormi zo súkromného sektora.

Ako predsedníčka pracovnej skupiny som zdôraznila predovšetkým význam poskytovania konkrétneho usmernenia pre:

• jasné a operačné ciele a stratégie pre granty a dotácie;

• zákonnosť výdavkov;

• transparentné výberové konanie na výber uchádzačov;

• transparentné podávanie správ a uverejňovanie dosiahnutých výsledkov;

• zhodnotenie vynaložených prostriedkov.

Predsedanie pracovnej skupine tiež zahŕňalo zabezpečenie plného odhodlania všetkých účastníkov, stanovenie jasného smeru pre prácu, ktorú je potrebné vykonať, a formulovanie jasných záverov a odporúčaní. Pracovná skupina v apríli 2015 vydala svoju správu, ktorá obsahuje usmernenia pre dôkladné a správne nakladanie s vyčlenenými grantmi a dotáciami a zdôrazňuje požiadavky a špecifiká auditu vo verejnom sektore. Pracovná skupina pozvala pracovníkov zo všetkých ministerstiev, aby sa zúčastnili na seminári, predložili správu a zlepšili výmenu poznatkov o tom, ako riadiť granty a dotácie. Na seminári sa zúčastnilo viac ako 130 zamestnancov ministerstiev.

Počas rovnakého obdobia som tiež iniciovala a vypracovala viacero správ o finančnom audite a audite výkonnosti o použití vyčlenených grantov a dotácií, napríklad osobitnú správu o externých finančných prostriedkoch na výskum v dánskych nemocniciach. Domnievam sa, že tieto činnosti a moja významná úloha, ktorú som v nich zohrala, prispeli k vyššej transparentnosti a trvalej dôvere zúčastnených strán v správne využívanie vyčlenených dotácií a grantov vo verejnej správe.

Nezávislosť

3.  Zmluva stanovuje, že členovia Dvora audítorov sú pri vykonávaní svojich úloh „úplne nezávislí“. Ako by ste si plnili túto povinnosť pri výkone budúcich úloh?

Nezávislosť členov Dvora audítorov je zásadnou podmienkou pre schopnosť inštitúcie fungovať.

V rámci plnenia svojich budúcich úloh členky Dvora audítorov by som sa aj naďalej riadila rovnakými etickými normami, akými sa riadim v súčasnosti v dánskom najvyššom kontrolnom úrade.

V súlade s vyhlásením z Limy (ISSAI 1) je nezávislosť najvyšších kontrolných inštitúcií (SAI) neoddeliteľne spojená s nezávislosťou ich členov. Pracovníci SAI vykonávajúci audit nesmú byť vo svojej profesijnej kariére ovplyvnení kontrolovanými organizáciami a nesmú byť závislými od týchto organizácií. V ISSAI 20 (transparentnosť a zodpovednosť najvyšších kontrolných inštitúcií) sa tiež stanovuje, že v SAI platí vysoký štandard integrity a etiky pre zamestnancov na všetkých úrovniach. Transparency International vo svojej hodnotiacej správe štátneho systému bezúhonnosti nedávno označila dánsky najvyšší kontrolný úrad za veľmi silný pilier v dánskom systéme bezúhonnosti.

Naďalej by som plnila svoje úlohy so všetkými možnými zárukami objektívnosti, neutrality a nestrannosti. Pri plnení úloh by som neprijímala pokyny od vlád alebo iných strán pri plnení svojich budúcich povinností.

Ak by nastala situácia, že by prípad mohol viesť čo i len k náznaku konfliktu záujmov, okamžite by som sa poradila s predsedom Dvora audítorov. V prípade, že by prípad viedol k možnému alebo skutočnému konfliktu záujmov, požiadala by som predsedu o odobratie príslušného prípadu a o jeho pridelenie inému členovi Dvora audítorov.

4.  Bolo Vám udelené absolutórium za riadiace úlohy, ktoré ste vykonávali v minulosti, ak sa na ne vzťahuje takýto postup?

Takýto postup sa v Dánsku neuplatňuje.

5.  Majú Vaše obchodné alebo finančné záujmy alebo všetky iné záväzky povahu, ktorá by bola nezlučiteľná s výkonom Vašich budúcich úloh? Ste ochotná informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých Vašich finančných záujmoch a iných záväzkoch a zverejniť ich? V prípade, keď ste zapojená do nejakého právneho konania, mohli by ste, prosím, uviesť podrobnosti?

Nevlastním žiadne obchodné ani finančné podiely a nemám žiadne iné záväzky, ktoré by mohli byť v rozpore s mojimi budúcimi úlohami. Nedávno som ponúkla svoje odstúpenie z postu členky výboru pre audit Európskej investičnej banky a kontrolného výboru Európskeho investičného fondu.

V súlade s Kódexom správania členov Dvora audítorov som samozrejme pripravená informovať predsedu Dvora audítorov o všetkých mojich finančných záujmoch aj iných záväzkoch a zverejniť ich. V súčasnosti nie som účastníčkou žiadneho prebiehajúceho súdneho konania.

6.  Ste pripravená odstúpiť z voleného miesta alebo vzdať sa aktívnej funkcie vrátane Vašej zodpovednosti v politickej strane po vymenovaní za členku Dvora audítorov?

Nepôsobím na žiadnom volenom poste a nezastávam žiadnu aktívnu funkciu spojenú s povinnosťami v politickej strane. Nie som členkou politickej strany.

7.  Ako by ste postupovali v prípade závažných nezrovnalostí alebo dokonca podvodu a/alebo korupcie, do ktorého by boli zapojené osoby v členskom štáte, z ktorého pochádzate?

V audite verejného sektora by mal audítor počas celého auditu zachovať profesionálny skepticizmus a profesionálny úsudok, uznať možnosť existencie nezrovnalostí alebo podvodu, a to bez ohľadu na svoje predchádzajúce skúsenosti s poctivosťou a bezúhonnosťou vedenia organizácie alebo osôb poverených správou.

Podľa článku 287 ods. 2 ZFEÚ Dvor audítorov preskúma, či boli všetky príjmy a výdavky prijaté, respektíve vynaložené, zákonným a riadnym spôsobom, a či bolo finančné hospodárenie vykonané náležite. Dvor audítorov podáva správy o akýchkoľvek nezrovnalostiach.

Osobne som zástankyňou zásady nulovej tolerancie v boji proti podvodom a korupcii. Dvor audítorov je povinný spolupracovať s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) vo svojom vyšetrovaní v boji proti podvodom, korupcii a ďalším nezákonným činnostiam, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie.

Bez ohľadu na príslušnú osobu alebo príslušný členský štát by som zabezpečila, aby bol každý prípad podozrenia z podvodu alebo korupcie, ktorý sa odhalí v priebehu auditu, za ktorý by som bola zodpovedná, okamžite oznámený úradu OLAF.

Vykonávanie úloh

8.  Aké by mali byť hlavné znaky kultúry riadneho finančného hospodárenia v každej službe vo verejnom záujme?

Kľúčovým prvkom kultúry riadneho finančného hospodárenia je to, že vlády a ďalšie subjekty verejného sektora sú zodpovedné za využívanie zdrojov pochádzajúcich z daní a iných zdrojov v poskytovaní služieb občanom a ďalším príjemcom. Verejné orgány zodpovedajú za hospodárenie so zdrojmi a ich vynakladanie tým, ktorí poskytujú zdroje, aj tým, ktorí sú závislí od poskytovaných služieb. Podľa môjho názoru je kultúra riadneho finančného hospodárenia nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie požadovaných služieb občanom a dosiahnutie čo najúčinnejšieho dohľadu zainteresovaných strán.

Na základe mojej skúsenosti s auditom verejného sektora by kultúra riadneho finančného hospodárenia v akejkoľvek verejnej službe mala obsahovať aspoň tieto prvky:

• jasné a operačné ciele a stratégie;

• informovanie a odbornú prípravu pracovníkov;

• jasne vymedzené oblastí oprávnenosti a zodpovednosti;

• zameranie na zákonnosť výdavkov;

• účinný systém vnútornej kontroly;

• účinný systém riadenia informácií a podávania správ;

• transparentné podávanie správ a uverejňovanie dosiahnutých výsledkov;

• fungujúcu a etickú kultúru riadenia;

• zameranie na zhodnotenie vynaložených prostriedkov.

Aby sa zabezpečilo zavedenie a dôsledné uplatňovanie týchto kľúčových prvkov, musia sa zaviesť rázne opatrenia auditu.

Efektívny externý audítor by mal vykonávať audity operácií, odporučené spôsoby na zlepšenie operácií a nájsť správnu rovnováhu medzi rizikami a nákladmi na kontroly, ako aj nadviazať na účinné vykonávanie odporúčaní auditu.

9.  Podľa zmluvy je Dvor audítorov povinný pomáhať Európskemu parlamentu pri výkone jeho právomocí v oblasti kontroly plnenia rozpočtu. Ako by ste opísali svoje úlohy, pokiaľ ide o podávanie správ Európskemu parlamentu a najmä jeho Výboru pre kontrolu rozpočtu?

Mandát Dvora audítorov stanovený podľa zmluvy poskytuje Dvoru audítorov rámec na plnenie úlohy nezávislého externého audítora rozpočtu EÚ. Keďže mandát ponecháva Dvoru audítorov významnú úroveň flexibility v tom, ako najlepšie plniť svoju úlohu a maximalizovať jej vplyv, som presvedčená, že je dôležité si uvedomiť, že pridaná hodnota správ Dvora audítorov závisí od využívania týchto správ ich zainteresovanými stranami.

Považujem za dôležité mať dobrý a konštruktívny kontakt s politickými zainteresovanými stranami Dvora audítorov, ako je Európsky parlament, a najmä Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby sa zabezpečilo, že správy o audite Dvora audítorov budú zodpovedať potrebám jeho zainteresovaných strán. Predpokladom pre dosiahnutie maximálneho účinku správ je to, aby ich príjemcovia vnímali ako relevantné a aktuálne. Vplyv audítorských správ sa okrem toho môže zvýšiť účinnou komunikačnou politikou a zapojením sa do dialógu so zainteresovanými stranami o záveroch a odporúčaniach uvedených v správach.

Som presvedčená, že Dvor audítorov uznáva potrebu zlepšiť relevantnosť a aktuálnosť svojich osobitných správ a hľadá tiež spôsoby na dosiahnutie pridanej hodnoty svojich výročných správ prekročením rámca miery chybovosti.

V dánskom najvyššom kontrolnom úrade sme nedávno zjednodušili procesy auditu výkonnosti a teraz je schopný poskytnúť Výboru pre verejné financie správy o audite výkonnosti do 12 mesiacov (vrátane fázy plánovania). Pri plnení svojich budúcich úloh sa budem snažiť využiť skúsenosti, ktoré som získala z účasti na zjednodušovaní postupov v dánskom najvyššom kontrolnom úrade, v prospech Dvora audítorov a Parlamentu.

Pri plnení svojich budúcich úloh by som sa preto snažila prispieť k neustálemu zlepšovaniu správ Dvora audítorov a v tomto procese podporovala pravidelné výmeny názorov s Výborom pre kontrolu rozpočtu, aby zvážil svoju spätnú väzbu na vykonané významné zmeny.

Podľa svojich najlepších schopností by som chcela presadzovať a podporovať efektívnu a udržateľnú spoluprácu medzi Dvorom audítorov a Európskym parlamentom – najmä Výborom pre kontrolu rozpočtu. Chcem preto čo najlepšie predkladať a vysvetľovať parlamentným orgánom rôzne správy Dvora audítorov a pripomienky auditu a prispievať k vypočutiam atď. s cieľom dosiahnuť čo najúčinnejší dohľad Parlamentu nad finančnými prostriedkami EÚ.

10. Aký je, podľa Vášho názoru, prínos auditu výkonnosti a ako by sa mali jeho výsledky zakomponovať do postupov riadenia?

Audit výkonnosti je nezávislé, objektívne a spoľahlivé posúdenie toho, či vláda alebo podniky , systémy, operácie, programy alebo činnosti EÚ fungujú v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti (3E) a či existuje priestor pre zlepšenie. Podľa môjho názoru kľúčovým prvkom auditu výkonnosti je zabezpečiť, aby sa dosiahlo zhodnotenie vynaložených schválených finančných prostriedkov a aby sa v plnej miere dosiahli plánované výsledky.

V audite verejného sektora sú zásady 3E vymedzené takto:

1) Zásada hospodárnosti znamená minimalizáciu nákladov na zdroje s náležitým ohľadom na kvalitu. Použité prostriedky musia byť k dispozícii v správnom čase, v dostatočnom množstve a v primeranej kvalite a za najlepšiu cenu.

2) Zásada efektívnosti znamená získať čo najviac z dostupných zdrojov. Týka sa to vzťahu medzi použitými prostriedkami a dosiahnutými výstupmi, pokiaľ ide o množstvo, kvalitu a načasovanie.

3) Zásada účinnosti sa týka plnenia stanovených cieľov a dosiahnutia plánovaných výsledkov.

Podľa mojich skúseností sa audit výkonnosti snaží poskytnúť nové informácie, analýzy alebo postrehy a prípadne odporúčania na zlepšenie. Počas auditu výkonnosti audítor skúma výkon určitého predmetu voči vhodným kritériám a analyzujú sa príčiny odchýlok od týchto kritérií alebo iných zistených problémov. Cieľom je odpovedať na kľúčové otázky auditu a riadeniu poskytnúť odporúčania na zlepšenie.

Audit výkonnosti je tiež známy ako audit pomeru hodnoty a ceny a to prispieva k dobrej správe vecí verejných, zodpovednosti a transparentnosti. Správne využívanie fondov EÚ je dôležité pre všetkých občanov EÚ a Dvor audítorov hrá kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní príslušných správ auditu výkonnosti. V dôsledku finančnej krízy by mohol byť audit výkonnosti mimoriadne účinným prostriedkom na poskytnutie odpovede občanom EÚ a zainteresovanými stranám o vykonávaní programov a politík EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa obmedzené verejné prostriedky využívali na dosiahnutie maximálneho vplyvu.

Podľa môjho názoru by správy Dvora audítorov o audite výkonnosti mali poskytnúť Európskemu parlamentu a Výboru pre kontrolu rozpočtu pevný základ pre parlamentné rozhodovanie o využívaní finančných prostriedkov EÚ a udržanie zodpovednosti Komisie. Správy o audite výkonnosti by mali poskytnúť zainteresovaným stranám primerané a aktuálne informácie o nakladaní s finančnými prostriedkami EÚ a vykonávaní programov a projektov na úrovni Komisie a členských štátov.

Tieto správy by mali okrem toho poskytnúť vedeniu jasné a stručné odporúčania vyplývajúce z auditu o tom, ako zlepšiť programy a projekty – najmä s cieľom podporiť osvedčené postupy a zhodnotiť vynaložené prostriedky. Vedenie má povinnosť riešiť nedostatky zistené počas auditu. Preto je dôležité, aby existovalo jasné rozdelenie zodpovednosti v rámci riadiacich štruktúr, pokiaľ ide o to, čo by mal kto a kedy vykonať. Útvar pre vnútorný audit by mohol okrem toho zohrávať dôležitú úlohu pri posilňovaní týchto aspektov.

Podľa mojich skúseností má audit výkonnosti obvykle spätný pohľad, ale odporúčania uvedené v správe o audite obsahujú značné množstvo poznatkov, ktoré možno využiť v budúcnosti.

11. Ako by sa mohla zlepšiť spolupráca medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom (Výbor pre kontrolu rozpočtu) v oblasti auditu rozpočtu EÚ?

V článku 287 ods. 3 ZFEÚ je stanovené, že ak sa audit vykonáva v členských štátoch, Dvor audítorov spolupracuje s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť.

Osemdesiat percent rozpočtu EÚ sa vynakladá v rámci zdieľaného hospodárenia Európskej komisie a členských štátov, z čoho vyplýva nevyhnutnosť spolupráce medzi Dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými inštitúciami. Podľa môjho názoru Kontaktný výbor najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie poskytuje dobrú platformu pre takúto spoluprácu. Napríklad v rámci stratégie Európa 2020 prebiehajú diskusie o spolupráci v oblasti auditu.

Rovnako ako v mnohých iných audítorských vzťahoch však existuje priestor na podporu neustáleho zlepšovania vzťahov týkajúcich sa auditu rozpočtu EÚ medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom.

Podľa môjho názoru intenzívnejšia spolupráca medzi Dvorom audítorov a najvyššími kontrolnými inštitúciami by bola prospešná napríklad na výmenu poznatkov o plánovaní auditu, skúsenostiach v oblasti auditu a výsledkoch auditu. Ďalším bodom spolupráce by mohla byť výmena skúseností zo zjednodušovania procesov pre audit výkonnosti tak, aby sa osobitné správy pre Parlament mohli doručiť v kratšom časovom rámci. Poučenie zo vzájomných skúseností by bolo veľmi prospešné pre poskytovanie aktuálnych a relevantných informácií zainteresovaným stranám.

V dánskom najvyššom kontrolnom úrade sme zintenzívnili audítorskú prácu zameranú na financovanie z prostriedkov EÚ. Na základe vykonaných auditov vydávame, ako jedna z mála najvyšších kontrolných inštitúcií, audítorský výrok o zákonnosti a správnosti prostriedkov EÚ použitých v Dánsku. Výboru pre verejné financie sme tiež predložili niekoľko osobitných správ o audite prostriedkov EÚ v Dánsku, naposledy dve správy v roku 2014.

Niekoľko rokov som aktívne presadzovala spoluprácu medzi najvyššími kontrolnými inštitúciami, či už v súvislosti so zavedením štandardov v oblasti auditu, výmeny vedomostí a skúseností, alebo s vykonávaním spoločných alebo paralelných auditov. V rámci plnenia svojich budúcich úloh by som sa aj naďalej usilovala o posilnenie konštruktívneho dialógu a podporu účinnej spolupráce medzi Dvorom audítorov, národnými audítorskými inštitúciami a Európskym parlamentom s cieľom posilniť zodpovednosť za finančné prostriedky EÚ.

Ďalšie otázky

Stiahli by ste svoju kandidatúru, ak by Európsky parlament zaujal odmietavé stanovisko k Vášmu vymenovaniu za člena Dvora audítorov?

Veľmi mi záleží na tom, aby som sa stala členkou Dvora audítorov, slúžila mu podľa najlepšieho vedomia a svedomia a takisto úzko spolupracovala s Parlamentom a s jeho Výborom pre kontrolu rozpočtu. Dúfam, že to k spokojnosti poslancov Európskeho parlamentu dokážu moje písomné a ústne odpovede.

Zmluva výslovne požaduje nezávislosť a profesionalitu členov Dvora audítorov. Ak by Parlament pochyboval o mojej nezávislosti a odbornej spôsobilosti a ak by to viedlo k zaujatiu jeho odmietavého stanoviska k môjmu vymenovaniu, stiahla by som svoju kandidatúru.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Ingeborg Gräßle, Bogusław Liberadzki, Dan Nica, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Igor Šoltes, Bart Staes, Michael Theurer, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Julia Pitera, Patricija Šulin

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Gabriele Preuß

Právne oznámenie