Процедура : 2015/2100(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0200/2015

Внесени текстове :

A8-0200/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Гласувания :

PV 09/09/2015 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0301

ДОКЛАД     
PDF 156kWORD 67k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

съдържащ предложение за незаконодателна резолюция относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Петер ван Дален

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НЕЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Република Кабо Верде

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на решение на Съвета (15848/2014),

–       като взе предвид проекта на протокол между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде (15849/2014),

–       като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 43, член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) и член 218, параграф 7 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0003/2015),

–       като взе предвид Решение № 2014/948/ЕС на Съвета от 15 декември 2014 г. за подписване от името на Европейския съюз и временното прилагане на Протокола между Европейския съюз и Република Кабо Верде за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Република Кабо Верде(1),

–       като взе предвид своята законодателна резолюция от...2 относно проекта на решение,

–       като взе предвид оценката и анализа на предходния протокол,

–       като взе предвид член 99, параграф 1, първа алинея от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8–0200/2015),

А.     като има предвид, че общата цел на Протокола е да се засили сътрудничеството между Европейския съюз и Република Кабо Верде с оглед на създаването на рамка за партньорство за развитието на политика на устойчиво рибарство и за отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на Република Кабо Верде в интерес и на двете страни;

Б.     като има предвид, че с Протокола страните се споразумяха да приложат строг механизъм за мониторинг с цел да се гарантира устойчива експлоатация на ресурсите; като има предвид, че този механизъм следва по-специално да се основава на тримесечен обмен на данни относно улова на акули;

В.     като има предвид, че двете страни са поели ангажимент за пълното спазване на препоръките на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT);

Г.     като има предвид, че както Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан, така и Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) определиха видовете акули като здрава популация, както беше потвърдено по време на научното заседание на двете страни по този протокол;

Д.     като има предвид, че новият механизъм за мониторинг, свързан с праговете от 30 % и 40 % от улова на акули, които пораждат допълнителни мерки, е стъпка в правилната посока;

Е.     като има предвид, че се наблюдават закъснения при прилагането на секторната подкрепа; като има предвид, че степента на постигане на целите е задоволителна, въпреки че също така е трудно да се определи въздействието на европейската секторна подкрепа в сравнение с други дейности, извършвани в контекста на програмите за подпомагане, инициирани от други партньори в областта на развитието;

Ж.    като има предвид, че е необходимо да се установи логическа рамка за намеса с цел по-добре да се ръководят и стандартизират оценките на Протокола; като има предвид, че това следва да бъде извършено по-специално по отношение на секторната подкрепа;

1.      приветства този нов протокол в областта на рибното стопанство между Европейския съюз и Република Кабо Верде, приет в съответствие с мерките за устойчивост на новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР), както от екологична, така и от социално-икономическа гледна точка;

2.      призовава Комисията да предаде на Парламента протокола и заключенията от заседанията на съвместния комитет, предвидени в член 9 от Споразумението за партньорство в областта на рибарството, както и многогодишната секторна програма, посочена в член 3 от новия протокол;

3.      призовава Комисията да представи на Парламента и на Съвета, в рамките на последната година на прилагане на Протокола и преди започване на преговори за подновяването му, цялостен доклад относно прилагането му;

4.      отбелязва, че някои видове акули (по-специално синята акула и акулата мако, които представляват 99% от общия улов), посочени в приложение І към Конвенция на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., са основните видове, към които е насочена дейността на корабите на ЕС за риболов с въже-майка, и че Постоянния комитет за изследвания и статистика (SCRS) на ICCAT счита, че те се експлоатират в рамките на безопасни биологични пределни стойности; призовава Комисията да докладва пред Парламента относно действията, предприети от Съвместния комитет в отговор на научно обоснованото, което следва да бъде извършено съгласно описанието в член 4, параграф 6 от приложението към Протокола, за да се получат гаранции, че този риболов се експлоатира устойчиво и отговорно; подчертава, че парламента следва също да бъде информиран за данните, получени по отношение на запасите от акули;

5.      призовава Комисията и Съвета да предоставят на Парламента в рамките на съответните си правомощия своевременна и изчерпателна информация на всички етапи на процедурите, свързани с Протокола и неговото подновяване съгласно член 13, параграф 2 от Договора за ЕС и член 218, параграф 10 от Договора за функционирането на ЕС;

6.      отправя искане към Комисията да извърши оценка относно спазването на съответните изисквания за докладване от страна на плавателните съдове, извършващи дейност съгласно разпоредбите на този протокол;

7.      приканва Комисията да информира ежегодно Парламента относно допълнителните международни споразумения на Кабо Верде, така че Парламентът да може да наблюдава всички риболовни дейности в региона, включително онези, които могат да са в противоречие с европейската политика в областта на рибарството, например премахването на перките на акулите;

8.      възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки и на Република Кабо Верде.

(1)

ОВ L 369, 24.12.2014 г., стр. 1.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

17.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tim Aker

Правна информация