Διαδικασία : 2015/2100(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0200/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0200/2015

Συζήτηση :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Ψηφοφορία :

PV 09/09/2015 - 8.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0301

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 158kWORD 69k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

που περιέχει πρόταση μη νομοθετικού ψηφίσματος σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Επιτροπή Αλιείας

Εισηγητής: Peter van Dalen

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (15848/2014),

–       έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου (15849/2014),

–       έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 43, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0003/2015),

–       έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2014/948/ΕΕ, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου(1),

–       έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της ...2 σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–       έχοντας υπόψη την αξιολόγηση και την ανάλυση του προηγούμενου πρωτοκόλλου,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A8-0200/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός στόχος του Πρωτοκόλλου είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο σύμπραξης για την διαμόρφωση μιας αειφόρου αλιευτικής πολιτικής και για την υπεύθυνη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στην αλιευτική ζώνη της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, προς το συμφέρον και των δύο μερών·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το Πρωτόκολλο, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να εφαρμόσουν ένα μηχανισμό στενής παρακολούθησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη εκμετάλλευση των πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μηχανισμός αυτός στηρίζεται ειδικότερα στην ανταλλαγή, ανά τρίμηνο, των στοιχείων που αφορούν τα αλιεύματα καρχαριών·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αμφότερα τα μέρη έχουν δεσμευθεί να τηρούν πλήρως όλες τις συστάσεις της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT)·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ICCAT όσο και η Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Αλιείας (ΕΤΟΕΑ) έχουν χαρακτηρίσει τα καρχαριοειδή ως υγιές απόθεμα, όπως επιβεβαιώθηκε στην επιστημονική συνεδρίαση μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών του Πρωτοκόλλου·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νέος μηχανισμός παρακολούθησης, συνδεόμενος με όρια αλιευμάτων καρχαριών ύψους 30% και 40%, πέραν των οποίων δρομολογούνται πρόσθετα μέτρα, συνιστά οπωσδήποτε βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή της τομεακής στήριξης καθυστερεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο υλοποίησης είναι ικανοποιητικό, αν και είναι βεβαίως δύσκολο να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής τομεακής στήριξης σε αντιπαραβολή με άλλες δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης δρομολογούμενων από άλλους αναπτυξιακούς εταίρους·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ανάγκη να θεσπιστεί εύλογο πλαίσιο επέμβασης με σκοπό την καλύτερη καθοδήγηση και τυποποίηση των αξιολογήσεων του πρωτοκόλλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάτι τέτοιο πρέπει να υλοποιηθεί ιδίως σε σχέση με την τομεακή στήριξη·

1.      εκφράζει ικανοποίηση για τη σύναψη του νέου αυτού πρωτοκόλλου αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου, που εγκρίθηκε σύμφωνα με τα μέτρα βιωσιμότητας της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), τόσο από περιβαλλοντική όσο και από κοινωνικοοικονομική άποψη·

2.      καλεί την Επιτροπή να διαβιβάσει στο Κοινοβούλιο τα πρακτικά και τα συμπεράσματα των συνεδριάσεων της μικτής επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 9 της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης, καθώς και το πολυετές τομεακό πρόγραμμα που προβλέπεται στο άρθρο 3 του νέου πρωτοκόλλου·

3.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, κατά το τελευταίο έτος εφαρμογής του πρωτοκόλλου και πριν από την έναρξη διαπραγματεύσεων για την ανανέωσή του, πλήρη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του·

4.      επισημαίνει ότι ορισμένα καρχαριοειδή (ιδίως ο γλαυκοκαρχαρίας και ο ρυγχοκαρχαρίας που αντιπροσωπεύουν το 99% των συνολικών αλιευμάτων), που αναφέρονται στο παράρτημα 1 της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, αποτελούν τα βασικά στοχευμένα είδη των παραγαδιάρικων επιφανείας της ΕΕ και ότι η μόνιμη επιτροπή έρευνας και στατιστικών (SCRS) της ICCAT θεωρεί ότι τα είδη αυτά τυγχάνουν εκμετάλλευσης εντός ασφαλών βιολογικών ορίων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα μέτρα που έλαβε η μεικτή επιτροπή σε απάντηση προς την επιστημονική μελέτη που θα εκπονηθεί σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 6 του παραρτήματος του πρωτοκόλλου, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι η εκμετάλλευση των εν λόγω αλιευμάτων πραγματοποιείται με βιώσιμο και υπεύθυνο τρόπο· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει επίσης να ενημερώνεται για τα στοιχεία που λαμβάνονται όσον αφορά τα αποθέματα καρχαριών·

5.      καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο, εντός των ορίων των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να ενημερώνουν άμεσα και διεξοδικά το Κοινοβούλιο σε όλα τα στάδια των διαδικασιών που αφορούν το πρωτόκολλο και την ανανέωσή του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

6.      ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει κατά πόσον τα σκάφη που αλιεύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω πρωτοκόλλου συμμορφώνονται με τις σχετικές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων·

7.      ζητεί από την Επιτροπή να κοινοποιεί στο Κοινοβούλιο σε ετήσια βάση τις συμπληρωματικές διεθνείς συμφωνίες του Πράσινου Ακρωτηρίου, έτσι ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να παρακολουθεί όλες τις αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή, μεταξύ των οποίων εκείνες που ενδέχεται να είναι αντίθετες προς την ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική, όπως, για παράδειγμα, η αφαίρεση των πτερυγίων των καρχαριών·

8.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου.

(1)

ΕΕ L 369, 24.12.2014, σ. 1.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

17.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου