Postupak : 2015/2100(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0200/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0200/2015

Rasprave :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Glasovanja :

PV 09/09/2015 - 8.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0301

IZVJEŠĆE     
PDF 147kWORD 67k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

koje sadrži prijedlog nezakonodavne rezolucije o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Odbor za ribarstvo

Izvjestitelj: Peter van Dalen

AMANDMANI
PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG NEZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (15848/2014),

–       uzimajući u obzir nacrt protokola između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u ribarstvu između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea (15849/2014),

–       uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti podnesen u skladu s člankom 43., člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) te člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0003/2015),

–       uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/948/EU od 15. prosinca 2014. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Protokola između Europske unije i Republike Kabo Verdea o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti i financijskog doprinosa predviđenih Sporazumom o partnerstvu u području ribarstva između Europske zajednice i Republike Kabo Verdea(1),

–       uzimajući u obzir svoju zakonodavnu Rezoluciju od ...(2) o nacrtu odluke,

–       uzimajući u obzir evaluaciju i analizu prethodnog Protokola,

–       uzimajući u obzir članak 99. stavak 1. drugi podstavak Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A8-0200/2015),

A.     budući da je opći cilj Protokola jačanje suradnje između Europske unije i Republike Kabo Verdea radi uspostavljanja partnerskog okvira za razvoj održive ribarstvene politike i odgovornog iskorištavanja ribolovnih resursa u ribolovnoj zoni Republike Kabo Verdea, u interesu obiju strana;

B.     budući da su u okviru Protokola strane odlučile uvesti mehanizam za pomno praćenje kako bi se osiguralo održivo iskorištavanje resursa; budući da se taj mehanizam za praćenje posebice temelji na tromjesečnoj razmjeni podataka o ulovu morskih pasa;

C.     budući da se obje strane obvezuju u potpunosti poštovati preporuke Međunarodne komisije za očuvanje atlantskih tuna (ICCAT),

D.     budući da su i ICCAT i Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF) morske pse definirali kao zdravi stok, što je potkrijepljeno i na znanstvenom sastanku obiju strana potpisnica ovog Protokola,

E.     budući da osobito novi mehanizam za praćenje, povezan s pragovima od 30 % i 40 % ulova morskih pasa koji pokreću poduzimanje dodatnih mjera, predstavlja korak u pravom smjeru;

F.     budući da se kasni s provedbom sektorske podrške; budući da je razina uspješnosti zadovoljavajuća, iako je teško utvrditi učinak europske sektorske podrške u usporedbi s ostalim mjerama provedenima u sklopu programa potpore koje su pokrenuli drugi razvojni partneri;

G.     budući da je potrebno uspostaviti logički intervencijski okvir radi boljeg vođenja i standardizacije procjena protokola; budući da bi to trebalo izvršiti posebno u pogledu sektorske podrške;

1.      pozdravlja ovaj novi Protokol o ribarstvu između Europske unije i Republike Kabo Verdea, usvojen u skladu s mjerama o održivosti nove zajedničke ribarstvene politike, i iz ekološkog i iz društveno-gospodarskog aspekta;

2.      poziva Komisiju da parlamentu proslijedi zapisnike i zaključke sa sjednica Zajedničkog odbora predviđenog člankom 9. Sporazuma o partnerstvu u ribarstvu te višegodišnji sektorski program iz članka 3. novog Protokola;

3.      poziva Komisiju da Parlamentu i Vijeću tijekom zadnje godine primjene Protokola, a prije započinjanja pregovora o njegovu produljenju, dostavi cjelovito izvješće o njegovoj provedbi;

4.      napominje da su neke vrste morskih pasa (posebno modrulj i kučak, koji čine 99 % ukupnog ulova) navedene u Prilogu 1. Konvencije UN-a o pravu mora iz 1982. godine glavne vrste ulova na koje je usmjerena flota plovila EU-a za ribolov plutajućim parangalima i da Stalni odbor ICCAT-a za istraživanje i statistiku (SCRS) smatra da je njihovo iskorištavanje unutar sigurnih bioloških granica; poziva Komisiju da izvijesti Parlament o mjerama koje će Zajednički odbor poduzeti kao odgovor na znanstvenu studiju koja bi se trebala provesti kako je navedeno u članku 4. stavku 6. Priloga Protokolu radi pružanja jamstva da će se taj ribolov odvijati na održiv i odgovoran način; naglašava da bi Parlament trebao biti obaviješten i o dobivenim podacima o stokovima morskih pasa;

5.      poziva Komisiju i Vijeće da, u okviru svojih ovlasti te u skladu s člankom 13. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i člankom 218. stavkom 10. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, ažurno i u potpunosti informiraju Parlament u svim fazama postupaka koji se odnose na Protokol i njegovo produljenje;

6.      traži od Komisije da ocijeni poštuju li plovila koja obavljaju ribolovne aktivnosti u okviru odredbi ovog Protokola relevantne odredbe o izvješćivanju;

7.      zahtijeva od Komisije da jednom godišnje izvještava Parlament o dodatnim međunarodnim sporazumima Republike Kabo Verdea kako bi Parlament mogao pratiti sve ribarske aktivnosti u regiji, uključujući i one koje možda nisu u skladu s europskom ribarstvenom politikom poput, primjerice, rezanja peraja morskim psima;

8.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Republike Kabo Verdea.

(1)

SL L 369, 24.12.2014., str. 1.

(2)

Usvojeni tekstovi od tog datuma, P8_TA(0000)0000.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

17.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

3

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tim Aker

Pravna napomena