Procedūra : 2015/2100(INI)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0200/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0200/2015

Debates :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Balsojumi :

PV 09/09/2015 - 8.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0301

ZIŅOJUMS     
PDF 140kWORD 65k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

ar nenormatīvas rezolūcijas priekšlikumu par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Zivsaimniecības komiteja

Referents: Peter van Dalen

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
 KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

EIROPAS PARLAMENTA NENORMATĪVAS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (15848/2014),

–       ņemot vērā projektu protokolam starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku (15849/2014),

–       ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 43. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 7. punktu (C8–0003/2015),

–       ņemot vērā Padomes 2014. gada 15. decembra Lēmumu 2014/948/ES par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu protokolu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku, ar ko nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kuri paredzēti Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu un Kaboverdes Republiku(1),

–       ņemot vērā ...2 normatīvo rezolūciju par lēmuma projektu,

–       ņemot vērā iepriekšējā protokola novērtējumu un analīzi,

–       ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta otro daļu,

–       ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas ziņojumu (A8-0200/2015),

A.     tā kā vispārējais protokola mērķis ir pastiprināt Eiropas Savienības un Kaboverdes Republikas sadarbību, lai izveidotu tādas partnerattiecības, kurās abu pušu interesēs ir izstrādāt ilgtspējīgu zivsaimniecības politiku un nodrošināt zvejas resursu atbildīgu izmantošanu Kaboverdes Republikas zvejas zonā;

B.     tā kā protokolā puses vienojās īstenot stingru uzraudzības mehānismu, lai nodrošinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu; tā kā šis mehānisms jo īpaši balstās uz prasību reizi ceturksnī apmainīties ar datiem par haizivju nozveju;

C.     tā kā abas puses ir apņēmušās pilnībā ievērot visus ieteikumus, ko sniegusi Starptautiskā Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisija (ICCAT);

D.     tā kā ICCAT un Zivsaimniecības zinātnes, tehnikas un ekonomikas komiteja (ZZTEK) atzina haizivju sugas krājumus par veselīgiem un to apstiprināja abu šā protokola pušu zinātniskajā sanāksmē;

E.     tā kā jo īpaši jaunais uzraudzības mehānisms, kas paredz attiecīgus papildu pasākumus gadījumā, kad haizivju nozveja pārsniedz 30 % un 40 %, ir solis pareizajā virzienā;

F.     tā kā nozares atbalsta īstenošanā ir radušies kavējumi; tā kā mērķu izpildes līmenis ir apmierinošs, lai gan arī ir grūti noteikt, kāda ietekme ir Eiropas sniegtajam nozares atbalstam salīdzinājumā ar atbalsta programmu pasākumiem, ko šajā jomā ierosinājuši citi attīstības jomas partneri;

G.     tā kā ir jānosaka loģiska intervences sistēma, lai labāk vadītu un standartizētu protokola novērtēšanu; tā kā tas būtu jāīsteno jo īpaši attiecībā uz nozares atbalstu,

1.      atzinīgi vērtē šo jauno zivsaimniecības protokolu, kas noslēgts starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku un pieņemts saskaņā ar jaunās kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) ilgtspējības pasākumiem gan no vides, gan sociāli ekonomiskā viedokļa;

2.      aicina Komisiju nosūtīt Parlamentam Partnerattiecību nolīguma zivsaimniecības nozarē 9. pantā paredzētās Apvienotās komitejas sanāksmju protokolus un secinājumus, kā arī jaunā protokola 3. pantā minēto nozares daudzgadu programmu;

3.      aicina Komisiju protokola pēdējā piemērošanas gadā un pirms sarunu sākšanas par tā atjaunošanu iesniegt Parlamentam un Padomei visaptverošu ziņojumu par tā īstenošanu;

4.      atzīmē, ka dažas 1982. gada Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par Jūras tiesībām 1. pielikumā minētās haizivju sugas (jo īpaši zilā haizivs un īsspuru mako, kas veido 99 % no kopējā nozvejas) ir galvenās, uz kurām ir vērstas ES peldošo āķu jedu zvejas kuģu darbības, un ka ICCAT Pastāvīgās pētniecības un statistikas komiteja (SCRS) uzskata, ka šādas metodes tiek izmantotas bioloģiski drošās robežās; prasa Komisijai sniegt ziņojumu Parlamentam par pasākumiem, kurus Apvienotā komiteja veikusi, lai ņemtu vērā uz zinātniskām atziņām balstīto pētījumu, kas tiks veikts atbilstīgi protokola pielikuma 4. panta 6. punktam, lai saņemtu garantijas, ka šāda zveja tiek veikta ilgtspējīgi un atbildīgi; uzsver, ka Parlaments būtu jāinformē arī par datiem, kas saņemti par haizvju krājumiem;

5.      aicina Komisiju un Padomi katru savā kompetences jomā un saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 13. panta 2. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 218. panta 10. punktu nekavējoties un pilnībā informēt Parlamentu visos ar protokolu un tā atjaunošanu saistīto procedūru posmos;

6.      prasa Komisijai izvērtēt, vai kuģi, kas darbojas saskaņā ar šā protokola noteikumiem, ir izpildījuši attiecīgās ziņošanas prasības;

7.      prasa Komisijai katru gadu Parlamentam paziņot par pārējiem Kaboverdes noslēgtajiem starptautiskajiem nolīgumiem, lai tas šajā reģionā varētu uzraudzīt visas zvejas darbības, arī tās, kas var neatbilst Eiropas zivsaimniecības politikai, piemēram, haizivju spuru atdalīšanas praksi;

8.      uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kaboverdes Republikas valdībai un parlamentam.

(1)

OV L 369, 24.12.2014., 1. lpp.


KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

17.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

18

3

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tim Aker

Juridisks paziņojums