Procedura : 2015/2100(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0200/2015

Teksty złożone :

A8-0200/2015

Debaty :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Głosowanie :

PV 09/09/2015 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0301

SPRAWOZDANIE     
PDF 152kWORD 67k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

zawierające projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Komisja Rybołówstwa

Sprawozdawca: Peter van Dalen

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI NIEUSTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka

(15848/2014 – C8‑0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając projekt decyzji Rady (15848/2014),

–       uwzględniając projekt Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka (15849/2014),

–       uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 43, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0003/2015),

–       uwzględniając decyzję Rady 2014/948/UE z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej i tymczasowego stosowania Protokołu między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Republiką Zielonego Przylądka(1),

–       uwzględniając swoją rezolucję ustawodawczą z dnia ...2 w sprawie projektu decyzji,

–       uwzględniając ocenę i analizę poprzedniego protokołu,

–       uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit drugi Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rybołówstwa (A8-0200/2015),

A.     mając na uwadze, że celem ogólnym protokołu jest zacieśnienie współpracy między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, a w konsekwencji ustanowienie – w interesie obu stron – ram partnerstwa na rzecz rozwoju zrównoważonej polityki rybołówstwa oraz odpowiedzialnej eksploatacji zasobów rybnych w obszarze połowowym Republiki Zielonego Przylądka;

B.     mając na uwadze, że w protokole strony uzgodniły wdrożenie mechanizmu ścisłego monitorowania, aby zapewnić zrównoważone wykorzystanie zasobów; mając na uwadze, że mechanizm ten ma się opierać w szczególności na cokwartalnej wymianie danych dotyczących połowów rekinów;

C.     mając na uwadze, że obie strony zobowiązały się do pełnego przestrzegania wszystkich zaleceń wydanych przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT);

D.     mając na uwadze, że zarówno ICCAT, jak i Komitet Naukowo-Techniczny ds. Rybołówstwa (STECF) określiły gatunki rekinów jako zdrowe zasoby, co potwierdzono na posiedzeniu naukowym obu stron niniejszego protokołu;

E.     mając na uwadze, że nowy system monitorowania związany z pułapem 30% i 40% połowów rekina, który powoduje uruchomienie dodatkowych środków, jest w szczególności jednym z kroków we właściwym kierunku;

F.     mając na uwadze, że wdrożenie wsparcia sektorowego opóźnia się; mając na uwadze, że choć poziom realizacji jest zadowalający, trudno jest również określić wpływ europejskiego wsparcia sektorowego w porównaniu z innymi działaniami prowadzonymi w kontekście programów wsparcia uruchomionych przez innych partnerów działających na rzecz rozwoju;

G.     mając na uwadze potrzebę wprowadzenia logicznych ram interwencji, aby lepiej pokierować ocenami protokołu i zapewnić lepszą standaryzację; mając na uwadze, że należy tego dokonać, mając w szczególności na względzie wsparcie sektorowe;

1.      z zadowoleniem przyjmuje ten nowy protokół w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Zielonego Przylądka, przyjęty zgodnie ze środkami na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb) zarówno ze środowiskowego, jak i społeczno-gospodarczego punktu widzenia;

2.      wzywa Komisję do przekazania Parlamentowi protokołów i wniosków z posiedzeń wspólnego komitetu, przewidzianego w art. 9 Umowy o partnerstwie w sprawie połowów, oraz wieloletniego programu sektorowego, przewidzianego w art. 3 nowego protokołu;

3.      wzywa Komisję, aby w ciągu ostatniego roku stosowania protokołu i przed rozpoczęciem negocjacji w sprawie jego odnowienia przekazała Parlamentowi i Radzie pełne sprawozdanie z wdrożenia protokołu;

4.      uważa, że niektóre gatunki rekinów (szczególnie żarłacz błękitny i ostronos atlantycki, które stanowią 99% ogółu połowów), uwzględnione w załączniku 1 do Konwencji ONZ o prawie morza z 1982 r., to główne gatunki docelowe floty taklowców powierzchniowych oraz że Stały Komitet ds. Badań Naukowych i Statystyki (SCRS) działający w ramach ICCAT uważa, że są one eksploatowane w bezpiecznych granicach biologicznych; apeluje do Komisji o informowanie Parlamentu o działaniach podejmowanych przez wspólny komitet w odpowiedzi na badanie naukowe, które ma być przeprowadzane zgodnie z art. 4 ust. 6 załącznika do protokołu, aby uzyskać gwarancję zrównoważonej i odpowiedzialnej eksploatacji tych zasobów rybnych; podkreśla, że Parlament powinien być także informowany o otrzymywanych danych dotyczących zasobów rekina;

5.      wzywa Komisję i Radę, aby – działając w granicach swoich odnośnych uprawnień – niezwłocznie i w pełni informowały Parlament na wszystkich etapach procedur związanych z protokołem i jego odnowieniem, na mocy art. 13 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 218 ust. 10 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

6.      zwraca się do Komisji, aby oceniała, czy statki prowadzące działania na podstawie przepisów niniejszego protokołu przestrzegają właściwych wymogów dotyczących sprawozdawczości;

7.      zwraca się do Komisji o coroczne informowanie Parlamentu o dodatkowych umowach międzynarodowych z Republiką Zielonego Przylądka, tak aby mógł on monitorować całą działalność połowową w regionie, w tym działalność, która może być niezgodna z europejską polityką rybołówstwa, jak na przykład obcinanie płetw rekinom;

8.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Republiki Zielonego Przylądka.

(1)

Dz.U. L 369 z 24.12.2014, s. 1.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

17.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tim Aker

Informacja prawna