Postup : 2015/2100(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0200/2015

Predkladané texty :

A8-0200/2015

Rozpravy :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 09/09/2015 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0301

SPRÁVA     
PDF 143kWORD 66k
22.6.2015
PE 557.145v02-00 A8-0200/2015

s návrhom nelegislatívneho uznesenia o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE) – 2015/2100(INI))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Peter van Dalen

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH NELEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE)2015/2100(INI))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (15848/2014),

–       so zreteľom na návrh protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou (15849/2014),

–       so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43, článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a článkom 218 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0003/2015),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/948/EÚ z 15. decembra 2014 o podpísaní v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní protokolu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Kapverdskou republikou(1),

–       so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie z ...2 o návrhu rozhodnutia,

–       so zreteľom na hodnotenie a analýzu predchádzajúceho protokolu,

–       so zreteľom na článok 99 ods. 1 druhý pododsek rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0200/2015),

A.     keďže všeobecným cieľom protokolu je posilniť spoluprácu medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, čím sa vytvorí partnerský rámec na rozvoj udržateľnej rybárskej politiky a na zodpovedné využívanie rybolovných zdrojov v rybolovnej oblasti Kapverdskej republiky, a to v záujme oboch strán;

B.     keďže v protokole sa strany dohodli na vykonávaní prísneho mechanizmu monitorovania s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie zdrojov; keďže tento mechanizmus sa bude zakladať najmä na štvrťročnej výmene údajov o úlovkoch žralokov;

C.     keďže obe strany sa zaviazali v plnej miere dodržiavať všetky odporúčania Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT),

D.     keďže ICCAT aj Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) vymedzili žraloky ako zdravé populácie, čo potvrdilo vedecké stretnutie oboch strán tohto protokolu;

E.     keďže najmä nový monitorovací mechanizmus spojený s prahovými hodnotami 30 % a 40 % ulovených žralokov, na základe ktorých sa aktivujú doplňujúce opatrenia, je krokom správnym smerom;

F.     keďže vykonávanie sektorovej podpory sa oneskoruje; keďže úroveň plnenia je uspokojivá, aj keď je ťažké určiť dosah európskej sektorovej podpory v porovnaní s inými opatreniami vykonávanými v rámci podporných programov, ktoré realizujú ďalší rozvojoví partneri;

G.     keďže je potrebné zaviesť logický rámec intervencie na lepšie usmerňovanie a štandardizáciu hodnotení protokolu; keďže tento postup treba zrealizovať najmä so zreteľom na sektorovú podporu;

1.      víta tento nový protokol o rybárstve medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou prijatý v súlade s opatreniami v oblasti udržateľnosti v rámci novej spoločnej rybárskej politiky z environmentálneho aj sociálno-hospodárskeho hľadiska;

2.      vyzýva Komisiu, aby postúpila Parlamentu zápisnice a závery zo schôdzí spoločného výboru vytvoreného podľa článku 9 Dohody o partnerstve v sektore rybolovu, ako aj viacročný sektorový program uvedený v článku 3 nového protokolu;

3.      vyzýva Komisiu, aby počas posledného roka uplatňovania protokolu a pred začatím rokovaní o obnovení jeho platnosti predložila Parlamentu a Rade kompletnú správu o jeho vykonávaní;

4.      poznamenáva, že niektoré druhy žralokov (najmä žralok modrý a žralok mako, ktoré predstavujú 99 % celkového výlovu) uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve z roku 1982 sú hlavné druhy, na ktoré sa zameriava flotila EÚ pozostávajúca z plavidiel s dlhými vlečnými šnúrami, a že Stály výbor ICCAT pre výskum a štatistiku (SCRS) sa domnieva, že sú využívané v rámci bezpečných biologických hraníc; vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predkladala správy o opatreniach prijatých spoločným výborom v reakcii na kritickú štúdiu vychádzajúcu z vedeckých poznatkov, ako sa uvádza v článku 4 ods. 6 prílohy k protokolu, s cieľom získať záruky, že tento rybolov je využívaný udržateľným a zodpovedným spôsobom; zdôrazňuje, že Parlament by mal byť tiež informovaný o získaných údajoch, pokiaľ ide o populácie žralokov;

5.      vyzýva Komisiu a Radu, aby v medziach svojich právomocí bezodkladne a v plnej miere informovali Európsky parlament vo všetkých etapách postupov týkajúcich sa protokolu a obnovenia jeho platnosti podľa článku 13 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii a článku 218 ods. 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

6.      žiada Komisiu, aby posúdila, či plavidlá vykonávajúce činnosť podľa ustanovení tohto protokolu dodržiavajú príslušné požiadavky na podávanie správ;

7.      žiada Komisiu, aby každoročne informovala Parlament o ďalších medzinárodných dohodách týkajúcich sa Kapverdskej republiky, aby Parlament mohol monitorovať všetky rybolovné činnosti v regióne vrátane tých, ktoré môžu byť v rozpore s európskou rybárskou politikou, ako je odstraňovanie plutiev žralokov;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Kapverdskej republiky.

(1)

Ú. v. EÚ L 369, 24.12.2014, s. 1.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

17.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania vo výbore

+:

–:

0:

18

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Izaskun Bilbao Barandica, José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tim Aker

Právne oznámenie