Menetlus : 2014/0329(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0201/2015

Esitatud tekstid :

A8-0201/2015

Arutelud :

PV 08/09/2015 - 15
CRE 08/09/2015 - 15

Hääletused :

PV 09/09/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0300

SOOVITUS     ***
PDF 182kWORD 89k
22.6.2015
PE 546.654v02-00 A8-0201/2015

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Kalanduskomisjon

Raportöör: Peter van Dalen

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 LÜHISELGITUS
 ARENGUKOMISJONI ARVAMUS
 EELARVEKOMISJONI ARVAMUS
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimist

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (15848/2014),

–       võttes arvesse Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli projekti, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (15849/2014),

–       võttes arvesse nõukogule kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 43, artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktiga a ning artikli 218 lõikega 7 esitatud nõusoleku taotlust (C8-0003/2015),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõike 1 esimest ja kolmandat lõiku ja lõiget 2 ning artikli 108 lõiget 7,

–       võttes arvesse kalanduskomisjoni soovitust ning arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni arvamusi (A8-0201/2015),

1.      annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.      teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Cabo Verde Vabariigi valitsusele ja parlamendile.


LÜHISELGITUS

Cabo Verde on saarestikuriik, mis asub Atlandi ookeani idaosas 375 miili kaugusel Senegalist ja Mauritaaniast läänes. See koosneb kümnest saarest ja viiest laiust. Seal on piiratud koguses maavarasid ja magevett. Cabo Verde on endine Portugali koloonia. Cabo Verde Vabariik iseseisvus 1975. aastal ning kuulub AKV riikide rühma ja saab seega kasutada Cotonou lepingust tulenevaid eeliseid. Alates 2008.aastast ei ole Cabo Verde klassifitseeritud vähim arenenud riigina ega saa seetõttu kasutada endisel tasemel riiklikku arengutoetust ega vähim arenenud riigi staatusega kaasnevat erikohtlemist. Cabo Verde saab siiski eksportida ELi üldiste (tariifsete) soodustuste kava (GSP+) alusel. 2012. aastal oli riigi inimarengu indeks 0,586, millega riik on maailmas 131. kohal (ÜRO Arenguprogramm 2013). Cabo Verde majandusel napib mitmekesisust, aga riik saab üha enam kasu turismi arengust.

Kümne saare mandrilava mere kalavarud olid 1990. aastate lõpus hinnanguliselt 18 000 tonni. Hiljem ei ole uut hindamist tehtud. Ookeani pelaagiliste kalavarude suuruseks hinnatakse 25 000 tonni. Kuna varude suurust korrapäraselt ei hinnata, on raske hinnata nende piisavust ja kalapüügipotentsiaali.

Cabo Verde saarestiku vetes esineb nelja liiki kalapüüki: 1) riigisisene väikesemahuline ja kutseline püük ning kalapüük elatusallikana; 2) riigisisene pooltööstuslik kalapüük; 3) välisriikide kalapüük, mida teostatakse Euroopa Liidu ja Cabo Verde vahelise kalandusalase partnerluslepingu raames, ning 4) välisriikide kalapüük erapüügilubadel põhineva juurdepääsurežiimi raames.

Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vaheline kalandusalane partnerlusleping allkirjastati 24. juulil 1990. Sellest ajast alates on rakendatud kuus protokolli, millest kolm sõlmiti 1. septembril 2007 jõustunud kalandusalase partnerluslepingu raames.

Uue protokolli projekti parafeerisid läbirääkijad 28. augustil 2014. Uus protokoll hõlmab nelja-aastast ajavahemikku alates artiklis 15 sätestatud ajutisest kohaldamise päevast, milleks on allkirjastamise kuupäev.

Uue protokolli analüüs

Lepingu protokolli peamine eesmärk on sätestada liidu laevade kalapüügivõimalused Cabo Verde kalapüügipiirkonnas, seda võimalust mööda kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest saadaolevatest teadusandmetest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi. Komisjoni läbirääkimispositsioon põhines osaliselt välisekspertide tehtud eelmise protokolli järelhindamise tulemustel.

Partnerluslepingu üldine eesmärk on tihendada Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelist koostööd ning luua selleks mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutuse arendamiseks Cabo Verde Vabariigi kalapüügipiirkonnas.

Protokoll näeb ette kalapüügivõimalused järgmisele arvule laevadele:

– 28 tuunipüügiseinerit (varem 28);

– 30 õngejadalaeva (varem 35);

– 13 tuunipüügi ritvõngelaeva (varem 11).

Protokolli hinnanguline koguväärtus nelja-aastasel perioodil on 3 300 000 eurot. See summa koosneb kolmest komponendist.

1.  1 050 000 eurot rahalise hüvitisena varudele juurdepääsu eest, sealjuures

–  iga-aastane rahaline makse moodustab esimesel kahel aastal 550 000 eurot ja viimasel kahel aastal 500 000 eurot ning selle aluseks on võrdlustonnaaž 5000 tonni, mille eest on juurdepääsutasuks määratud esimesel kahel aastal 275 000 eurot ja viimasel kahel aastal 250 000 eurot.

2.  1 050 000 eurot Cabo Verde Vabariigi kalanduspoliitika arengu toetamiseks, sealjuures

–  esimesel kahel aastal 275 000 eurot aastas ja viimasel kahel aastal 250 000 eurot aastas.

3.  1 200 000 eurot laevaomanike poolt makstavate tasudena.

–  Tasude suurus arvutatakse järgmiselt: protokolli kohaldamise kahel esimesel aastal 55 eurot Cabo Verde kalapüügipiirkonnas püütud kalatonni eest; protokolli kohaldamise kahel viimasel aastal 65 eurot Cabo Verde kalapüügipiirkonnas püütud kalatonni eest.

Rahalise toetuse (valdkondlik toetus) ning partnerriigi tasandil vastu võetud programmide elluviimise abil aitab protokoll ühtlasi kalavarusid tõhusamalt majandada ja säilitada, eelkõige teostada kontrolli ebaseadusliku kalapüügi üle ja selle vastu võidelda. Lisaks sellele on kavandatud kohalike kalurite jaoks ohutusalase ja üldise koolituse projekte.

Ette on nähtud ulatuslik dialoog valdkondliku poliitika kavandamise ja rakendamise teemal. Kontrollimeetodite osaks on ka artiklis 3 osutatud ühine tulemuste analüüs. Lisaks sisaldab protokoll eriklausleid selle peatamiseks teatavatel tingimustel või teatavas olukorras.

Varude säästva kasutamise tagamiseks leppisid lepinguosalised protokollis kokku ranges järelevalvemehhanismis. Selle aluseks on eelkõige haide püügiandmete vahetamine igas kvartalis. Kui selline püük ületab piirmäära (30% võrdlustonnaažist), kehtestatakse tugevdatud järelevalverežiim. Kui haide püük ületab 40% piirmäära, kehtestab ühiskomitee vajaduse korral täiendavad majandamismeetmed.

Peale selle viivad ELi ja Cabo Verde teadusasutused läbi põhjaliku uuringu haide kohta kõnealustes vetes. Lepinguosalised leppisid kokku, et seda uuringut võetakse arvesse ning ühiskomitee võib otsustada kohandada selle tulemuste alusel järelevalvesüsteemi.

Raportööri seisukoht

Võttes arvesse Cabo Verde majanduse võimalusi rikastuda tänu olemasolevate kalavarude paremale ärakasutamisele kooskõlas säästva kalanduse põhimõtete ja tööstusharu parimate tavadega, leiab raportöör, et uus leping ja protokoll on mõlema lepinguosalise huvides, ning soovitab seetõttu Euroopa Parlamendil anda sellele oma nõusolek.

Raportöör juhib tähelepanu faktile, et eelmise protokolli analüüsist lähtuvalt näivad mõned uue lepingu ja protokolli aspektid paljulubavad ning on vajalikud.

–       Eelkõige on samm õiges suunas uus järelevalvemehhanism, mis on seotud 30% ja 40% suuruste haipüügi piirmääradega, mis käivitavad täiendavad meetmed. Raportöör märgib siiski, et aastatel 2011–2012 moodustasid haid 83% ELi õngejadalaevade saagist Cabo Verde vetes, ning eeldab, et kõnealuste piirmääradeni on lihtne jõuda. Raportöör loodab, et kui see toimub, ei kasutata väljendit „vajaduse korral“ ettekäändena vajalike kohanduste tõkestamiseks.

–       Lepinguosalised on leppinud kokku säilitada võrdlustonnaaž, kuid vähendada õngejadalaevade arvu 35-lt 30-le. Loodetavasti vähendab see haide püüki, kuna eriti õngejadalaevadel on suur haide kaaspüük.

–       Haide uuring, mille EL koos Cabo Verde teadusasutustega läbi viib, võib aidata kaasa haide paremale kaitsele tulevikus. Raportöör loodab, et ühiskomitee kohandab piisavalt järelevalvemehhanismi, kui see on kõnealuse uuringu tulemuste alusel soovitatav.

Lisaks juhib raportöör tähelepanu asjaolule, et eelmise protokolli analüüsi põhjal tuleks täiustada eelkõige järgmisi aspekte.

–       Valdkondliku toetuse rakendamisel esineb viivitusi. Saavutamise tase on rahuldav, kuid samas on keeruline kindlaks määrata ELi valdkondliku toetuse mõju võrreldes teiste arengupartnerite algatatud toetusprogrammide raames rakendatud muude meetmetega, eelkõige nendega, mida rakendab Lääne-Aafrika piirkondlik kalandusprogramm Cabo Verdel (WARFP – CV, mida rahastab Maailmapank).

–       Õngejadalaevadega püütavate liikide puhul ei näi olevat ülepüügi ohtu. Tulemuslikkuse hindamisest nähtub siiski, et ELi õngejadalaevade tegevus – peamiste püütavate hailiikide majandamiskava välja arvatud – ei ole täielikult kooskõlas vastutustundliku kalanduse käitumisjuhendiga, eriti seoses ettevaatuspõhimõtte ja teaduslike soovitustega, mille kohaselt on mitmed koos sinihaiga (70% saagist) püütavad liigid täielikult ära kasutatud.

–       Kalandusalase partnerluslepingu täitmise läbivaatamine näitab, et see vastab laevade käitajate ootustele, kuid võib ärritada üldsust seetõttu, et ELi õngejadalaevad keskenduvad hailaadsetele, mitte mõõkkalale ja tuunile nagu mõne aasta eest. On oht, et ei tehta vahet ohustatud liikidel, mida ELi laevad püüavad harva, ning teistel, näiteks sinihail.

–       Mainida tuleks mitut tagasivaatava hindamise lisaaspekti. Peamine neist on vajadus töötada välja sekkumisloogika protokollide hindamise paremaks suunamiseks ja standardimiseks. Seda tuleks teha eelkõige valdkondliku toetuse vallas. Samuti on vaja pikendada protokollide kestust, et muuta hindamistöö (mis praegu hõlmab ainult kolmandikku protokolli kestusest) järjekindlamaks, koostada ülevaade Cabo Verde kalandusega seotud õigusaktidest ja mehhanismidest, et registreerida kõik sekkumised kõigi osapoolte jaoks mõistetavas raamistikus, ning seejärel täpsustada ja kinnitada kõik kalanduspoliitika ja sellega seonduvate vahendite rakendamiseks vajalikud korraldused.

Lõpuks on raportööril Euroopa Komisjonile edaspidiseks mitmed taotlused seoses teavitamisega:

raportöör palub komisjonil edastada Euroopa Parlamendile lepingu artiklis 9 sätestatud ühiskomitee koosolekute protokollid ja järeldused ning uue protokolli artiklis 3 sätestatud mitmeaastase valdkondliku programmi;

raportöör palub komisjonil esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule protokolli viimase kohaldamisaasta jooksul ja enne selle uuendamise läbirääkimiste avamist protokolli rakendamise täieliku aruande;

raportöör palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti meetmetest, mida ühiskomitee võtab protokolli lisa artikli 4 lõike 6 kohaselt tehtava kriitilise teadusuuringu tulemuste põhjal; raportöör rõhutab, et lisaks tuleb Euroopa Parlamenti teavitada andmetest haide kaaspüügi kohta, mida peetakse kõnealuse lepingu ja protokolli kõige vastuolulisemaks osaks;

raportöör palub, et komisjon ja nõukogu – oma vastavate volituste raames tegutsedes – hoiaksid Euroopa Parlamenti pidevalt ja täielikult kursis kõigi protokolli ja selle uuendamisega seotud menetluste etappidega kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 13 lõikega 2 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõikega 10;

raportöör palub komisjonil teavitada Euroopa Parlamenti igal aastal Cabo Verde teistest rahvusvahelistest lepingutest, et parlament saaks jälgida kogu piirkonnas toimuvat kalapüügitegevust, ka sellist, mis võib olla vastuolus Euroopa kalanduspoliitikaga, näiteks haipüüki uimede saamiseks.


ARENGUKOMISJONI ARVAMUS (7.5.2015)

kalanduskomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise kohta

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Arvamuse koostaja: Maurice Ponga

LÜHISELGITUS

Kõnealune ELi ja Cabo Verde Vabariigi vaheline protokoll peab olema kooskõlas uue ühise kalanduspoliitika määrusega, mille kohaselt tuleb põhirõhk asetada säästvale kalandusele ja heale juhtimistavale, pidades seejuures silmas ka ühise kalanduspoliitika ja ELi arengupoliitika eesmärkide vahelise kooskõla olulisust.

Protokoll hõlmab neljaaastast ajavahemikku, pakkudes sellega teatavat stabiilsust.

Euroopa Liidu laevadele kalavarude kasutamata ülejäägi piires kalapüügivõimaluste andmisel lähtutakse parimatest olemasolevatest teadusuuringutest ja Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitustest. Tuleb märkida, et uue protokolliga ette nähtud võrdlustonnaaž on sama, mis eelmises protokollis. Püügimahtu küll kontrollitakse, kuid tänu ELi ning Senegali ja Guinea-Bissau vahel sõlmitud kalanduskokkulepetele ja sellest tulenevale osalemisele piirkonnas jõus olevates kalandusalastes partnerluslepingutes on Euroopa kalalaevadel võimalik kasutada püügipiirkondades soodsa suurusega võrgusilma.

Lisaks 1 050 000 eurole kalavarude kasutamise eest ja laevaomanike makstavatele tasudele kogusummas 1 200 000 eurot on kõnealuses protokollis ette nähtud maksta esimese kahe aasta jooksul mõlemal aastal 275 000 eurot ja kahe viimase aasta jooksul mõlemal aastal 250 000 eurot Cabo Verde kalandussektori toetuseks.

Eeldatakse, et märkimisväärselt kasvanud valdkondlik eelarve (varasemalt 110 000 eurot aastas) vastab paremini Cabo Verde vajadustele võitluses ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastu, aitab kaasa riigi majandusvööndi kontrolli ja seire tugevdamisele ning kalavarude majandamise täiustamisele, toetab dialoogi kõigi sidusrühmadega ning piirkondlikku ja rahvusvahelist koostööd, tõstab kalatoodete tervishoiustandardeid ja edendab väikesemahulise kalapüügi arendamist.

Võttes arvesse eelmise protokolli hindamise tulemusi ja uue protokolli sisu, soovitab arvamuse koostaja selle heaks kiita.

******

Arengukomisjon palub, et vastutav kalanduskomisjon soovitaks heaks kiita ettepaneku võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) liidu nimel allkirjastamise kohta.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

21

0

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Nirj Deva, Charles Goerens, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Arne Lietz, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Cristian Dan Preda, Lola Sánchez Caldentey, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta, Anna Záborská

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Patrizia Toia, Joachim Zeller

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Julie Ward


EELARVEKOMISJONI ARVAMUS (7.5.2015)

kalanduskomisjonile

nõukogu otsuse eelnõu kohta seoses Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli allkirjastamisega, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

(15848/2014 – C8-0003/2015 – 2014/0329(NLE))

Arvamuse koostaja: José Manuel Fernandes

LÜHISELGITUS

Vastavalt nõukogu antud volitustele pidas Euroopa Komisjon Cabo Verde Vabariigiga läbirääkimisi Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu protokolli uuendamise üle.

Läbirääkimiste tulemusena parafeerisid läbirääkijad 28. augustil 2014 uue protokolli. Uus protokoll hõlmab neljaaastast ajavahemikku alates selle allkirjastamise kuupäevast.

Lepingu protokolli peamine eesmärk on sätestada liidu laevade kalapüügivõimalused Cabo Verde kalapüügipiirkonnas kalavarude kasutamata ülejäägi piires, lähtudes parimatest saadaolevatest teadusuuringute tulemustest ja järgides Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) soovitusi.

Partnerluslepingu üldine eesmärk on tihendada koostööd Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahel, et luua mõlema lepinguosalise huvides partnerlusraamistik säästva kalanduspoliitika ja kalavarude vastutustundliku kasutuse arenguks Cabo Verde Vabariigi kalapüügipiirkonnas.

MÕJU EELARVELE: lepingu projektile lisatud finantskalkulatsiooniga nähakse perioodiks 2015–2018 kulukohustuste ja maksete assigneeringute kogusummaks ette 2792 miljonit eurot (kaasa arvatud halduskulud lepingu haldamiseks).

Iga-aastane rahaline toetus lepingu jõustamiseks määratakse järgmiselt:

– iga-aastane rahaline toetus seoses juurdepääsuga kalapüügipiirkondadele:

• esimesel kahel aastal 550 000 eurot;

• viimasel kahel aastal 500 000 eurot,

mis põhineb 5000 tonni suurusel viitetonnaažil, millele juurdepääsuks eraldatakse kahel esimesel aastal 275 000 eurot ja kahel viimasel aastal 250 000 eurot,

– toetus Cabo Verde Vabariigi kalandussektori poliitika arendamiseks:

• esimesel kahel aastal 275 000 eurot aastas;

• viimasel kahel aastal 250 000 eurot aastas.

Toetus vastab riikliku kalanduspoliitika eesmärkidele ja eelkõige Cabo Verde Vabariigi vajadustele võitluses ebaseadusliku kalapüügi vastu.

******

Eelarvekomisjon palub vastutaval kalanduskomisjonil soovitada, et Euroopa Parlament annaks heakskiidu nõukogu otsuse eelnõule, mis käsitleb protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimist.

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

6.5.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

28

1

5

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Siegfried Mureșan, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Marco Valli, Monika Vana, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Andrey Novakov, Claudia Tapardel, Miguel Urbán Crespo, Anders Primdahl Vistisen, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Emilian Pavel


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

17.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, Alain Cadec, Richard Corbett, Diane Dodds, Linnéa Engström, João Ferreira, Raymond Finch, Ian Hudghton, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Ulrike Rodust, Remo Sernagiotto, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

José Blanco López, Marek Józef Gróbarczyk, Francisco José Millán Mon

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Tim Aker

Õigusalane teave