Процедура : 2015/0051(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0205/2015

Внесени текстове :

A8-0205/2015

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0261

ДОКЛАД     *
PDF 325kWORD 415k
22.6.2015
PE 552.042v02-00 A8-0205/2015

относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта

(COM(2015)0098 – C8‑0075/2015 – 2015/0051(NLE))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Лаура Аджеа

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоките за политиката на държавите членки в областта на заетостта

(COM(2015)0098 – C8‑0075/2015 – 2015/0051(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2015)0098),

–  като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-0075/2015),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0205/2015),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за решение

Съображение 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Държавите членки и Съюзът следва да работят заедно за изготвянето на координирана стратегия за заетостта и по-специално — за развитието на квалифицирана, обучена и адаптивна работна сила, както и на пазари на труда, които реагират бързо на икономическите промени, с оглед постигането на целите за пълна заетост и социален прогрес, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с националните си практики за отговорностите на социалните партньори държавите членки следва да разглеждат насърчаването на заетостта като въпрос от общ интерес и да координират в рамките на Съвета действията си в тази връзка.

(1) Държавите членки и Съюзът следва да работят заедно за изготвянето на ефективна и координирана стратегия за заетостта, предназначена за противодействие на тежкото въздействие на безработицата, с цел развитието на квалифицирана, обучена работна сила, както и на пазари на труда, които реагират бързо на икономическите, социалните и екологичните промени, по-специално чрез целенасочено насърчаване на професионалното образование в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката и чрез адаптиране на образователните системи, с оглед постигането на целите за пълна заетост и социален прогрес, посочени в член 3 от Договора за Европейския съюз. Следва да се положат особени усилия за увеличаване на заетостта на работещите с много ниски нива на образование или умения или на тези, които не могат бързо да преминат обучение или да придобият умения, и за намаляване на все по-разрастващата се в широк мащаб и в дългосрочен план безработица, със специално внимание към изоставащите райони. В съответствие с националните си практики по отношение на отговорностите на социалните партньори държавите членки трябва да разглеждат насърчаването на заетостта като приоритетен въпрос от общ интерес и да координират в рамките на Съвета действията си в тази връзка. Съюзът следва да подкрепя тези усилия с политически предложения за постигане на целите на Договора и за гарантиране на приобщаващ интегриран пазар на труда, както и достойни условия на труд на цялата територия на Съюза, включително подходящи трудови възнаграждения, постигани благодарение на колективното договаряне.

Изменение    2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) Приблизителните оценки на Евростат сочат, че през януари 2015 г. безработните лица в Съюза възлизат на 23 815 000 души, от които 18 059 000 в еврозоната.

Изменение    3

Предложение за решение

Съображение 1 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1б) Понастоящем е необходимо да се установят надеждни показатели за състоянието на крайна бедност, в което се намират много граждани на Съюза, в сравнение с предишните данни, съдържащи се в Решение № 2010/707/ЕС на Съвета, които сочат необходимостта да се намали с поне 20 млн. души броя на хората, изложени на риск от бедност и изключване.

 

____________

 

1a Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46).

Изменение    4

Предложение за решение

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Съюзът трябва да се бори със социалното изключване и дискриминацията, да гарантира равен достъп до основните права, както и да насърчава социалната справедливост и закрила. При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът следва да отчита изискванията във връзка с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на висококачествено образование и обучение.

(2) Съюзът трябва да се бори със социалното изключване, всички форми на бедността, а също и дискриминацията, да гарантира равен достъп до основните права, както и да насърчава социалната справедливост и закрила. Тази обща цел не следва да бъде застрашавана от страничното въздействие на други законодателни актове или политики. При определянето и осъществяването на своите политики и дейности Съюзът следва да отчита изискванията във връзка с осигуряването на адекватна социална закрила, с борбата срещу социалното изключване, както и с постигането на висококачествено образование и обучение.

Изменение    5

Предложение за решение

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Насоките за заетостта са в съответствие с общите насоки за икономическата политика.

(3) Насоките за заетостта са в съответствие с общите насоки за икономическата политика, които не могат да се ограничават до постигането на фискалните и паричните показатели.

Изменение    6

Предложение за решение

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Държавите членки следва да разглеждат икономическата си политика като въпрос от общ интерес и да я координират в рамките на Съвета. Съветът следва да приема насоки за заетостта и общи насоки за икономическата политика, които да ориентират политиката на държавите членки и на Съюза.

(4) Държавите членки следва да разглеждат икономическата си политика, заедно със социалната си политика, като въпрос от общ интерес и да я координират в рамките на Съвета. Съветът следва да приема насоки за заетостта и общи насоки за икономическата политика, които да ориентират политиката на държавите членки и на Съюза.

Изменение    7

Предложение за решение

Съображение 4 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) За да се гарантира по-демократичен процес на вземане на решения във връзка с интегрираните насоки за заетостта, които засягат гражданите и пазарите на труда в целия Съюз, е важно решенията относно насоките за заетостта и общите икономически насоки да бъдат вземани съвместно от Съвета и Европейския парламент. Интегрираните насоки за заетостта трябва да дават възможност на държавите членки приоритетно да приемат устойчиви и интегрирани икономически модели на равнище ЕС, на национално равнище и на местно равнище.

Изменение    8

Предложение за решение

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) В съответствие с разпоредбите на Договора, Съюзът разработи и внедри инструменти за координиране в областта на данъчната политика и политиката на макроструктурно равнище. Европейският семестър обединява различните инструменти в обща рамка за интегрирано многостранно икономическо и бюджетно наблюдение. Както е посочено от Комисията в Годишния обзор на растежа за 2015 г., рационализирането и стабилизирането на Европейския семестър ще усъвършенства функционирането му.

(5) В съответствие с Договора, Съюзът разработи и внедри инструменти за координиране в областта на данъчната политика и политиката на макроструктурно равнище, които оказват силно въздействие върху положението в Съюза в социалната сфера и заетостта. Тези политики могат да доведат до тенденция към стагнация и дефлация в някои части на Съюза, което би могло да възпрепятства растежа и заетостта. В тази връзка е много важно да се вземат предвид новите социални показатели и асиметричните сътресения, които някои държави членки са изпитали в резултат от икономическата криза. Европейският семестър обединява различните инструменти в обща рамка за интегрирано многостранно наблюдение на икономическите, бюджетните, социалните политики и политиките в областта на заетостта и следва да бъде по-добре приспособен към постигането на целите на стратегията „ЕС 2020“. Както е посочено от Комисията в Годишния обзор на растежа за 2015 г., рационализирането и стабилизирането на Европейския семестър може да усъвършенства функционирането му, но този инструмент все още не е подобрил икономическото положение на държавите членки, които са най-тежко засегнати от кризата.

Изменение    9

Предложение за решение

Съображение 5 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Според Европейската социална обсерватория форми на подпомагане на доходите и социална закрила вече съществуват в 26 държави членки 1a.   Членът на Европейската комисия по въпросите на заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Tейсен заяви, че „ако можеше да решава какво да става във всички държави членки в Европа, тогава във всички страни в Европа щеше да съществува минимален доход“.

 

____________

 

1a http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf

Изменение    10

Предложение за решение

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) Не съществуват регулаторни правомощия на равнище ЕС за създаване на нормативна уредба за минимална работна заплата в Съюза.

 

Изменение    11

Предложение за решение

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансовата и икономическа криза разкри и подчерта значителни слабости в икономиката на Съюза и неговите държави членки. Кризата открои и тясната взаимозависимост на икономиките на държавите членки и на пазарите им на труда. Основното предизвикателство днес е постигането в Съюза на бърз, устойчив и приобщаващ растеж и на създаването на работни места. Това изисква съгласувани и амбициозни политически действия както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, в съответствие с разпоредбите на Договора и на икономическото управление на Съюза. Тези действия следва да съчетават мерки в областта на търсенето и на предлагането, като целят насърчаване на инвестициите, подновен ангажимент за структурни реформи и отговорно поведение в областта на фискалната политика.

(6) Финансовата и икономическа криза разкри и подчерта сериозни слабости в икономиките на държавите членки и в координационните механизми на Съюза. Кризата открои и тясната взаимозависимост на икономиките на държавите членки и на пазарите им на труда. Основното предизвикателство днес е постигането в Съюза на бърз, устойчив и приобщаващ растеж и създаването на работни места, като за целта трябва да се преодолеят високите равнища на безработица, установени в определени части от неговата територия. Това изисква твърди, съгласувани, амбициозни, но най-вече ефикасни политически действия както на равнището на Съюза, така и на национално равнище, в съответствие с разпоредбите на Договора и на икономическото управление на Съюза. Тези действия следва да съчетават мерки в областта на търсенето и на предлагането, като целят насърчаване на инвестициите, и по-специално инвестициите, които са насочени към развитието на малките и средните предприятия, микропредприятията, новосъздадените иновативни предприятия и предприятията, насърчаващи зелените работни места. Тези действия следва да обхващат и създаването на по-приобщаващ, основаващ се на права пазар на труда, съпътстван от адекватна социална закрила. Освен това те следва да включват мерки за социална закрила, като например гарантиран минимален доход, които да бъдат въведени в съответствие с националните практики, с цел да се води борба с крайната бедност и социалното изключване.

Изменение    12

Предложение за решение

Съображение 7

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) Държавите членки и Съюзът следва да се борят срещу социалните последици от кризата и да се стремят към изграждането на общество без социални пропасти, в което хората могат да предвиждат и управляват промените, както и да участват активно в социално-икономическия живот. Изграждането на ефективно функциониращи трудови пазари и системи за социално подпомагане, както и премахването на пречките за участие на пазара на труда, следва да доведат до достъп и възможности за всички, както и до намаляване на бедността и социалното изключване. Държавите членки следва да се уверят, че ползата от икономическия растеж достига до всички граждани и региони.

(7) Държавите членки и Съюзът следва да се борят срещу социалните последици от кризата, като предоставят по-надеждни данни относно крайната бедност, и да се стремят към изграждането на приобщаващо и по-справедливо общество, в което хората могат да предвиждат и управляват промените, както и да участват активно в социално-икономическия живот. Изграждането на ефективно функциониращи трудови пазари и подходящи системи за социално подпомагане, както и премахването на ненужните административни пречки и пречките за участие на пазара на труда, по-специално тези, които засягат хората с увреждания, следва да доведат до недискриминационен достъп и възможности за всички, както и до съществено намаляване на бедността и социалното изключване. Държавите членки следва да се уверят, че ползата от икономическия растеж достига до всички регионални и местни субекти. В това отношение наборът от показатели за заетостта и социални показатели от съвместния доклад за заетостта е особено полезен инструмент, който спомага своевременно да се установяват ключовите проблеми и разминавания в сферата на заетостта и в социалната сфера и да се определят областите, в които политическата реакция е най-необходима. Следващите издания на този набор от показатели, обаче, следва да включват и разбивка на данните по пол.

Изменение    13

Предложение за решение

Съображение 7 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Европейската сметна палата е установила три проблема по отношение на успешното изпълнение на инициативата за гаранция за младежта: адекватността на размера на цялостното финансиране, определението за „предложение с добро качество“ и начините за проследяване и отчитане на резултатите от схемата.

Изменение    14

Предложение за решение

Съображение 7 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7б) В Решение на Съвета № 2010/707/ЕС са изброени следните цели: до 2020 г. да се постигне повишаване до 75 % на заетостта за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години; да се намали делът на преждевременно напускащите училище под 10 %; да се увеличи най-малко на 40 % делът на завършилите висше или еквивалентно на него образование сред хората на възраст между 30 и 34 години; и да се насърчава социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността, със стремеж за преодоляване на риска от бедност и социално изключване за най-малко 20 милиона души. Осъществяването на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и социалната област остава главна цел на политиките на държавите членки в областта на заетостта.

 

________________

 

1a Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на държавите членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46).

Изменение    15

Предложение за решение

Съображение 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Действията в съответствие с насоките имат важен принос за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“. Насоките представляват интегриран набор от европейски и национални политики, които държавите членки и Съюзът следва да провеждат с цел постигането на допълнително положително въздействие от координираните структурни реформи, на подходяща обща структура на икономическата политика и на по-последователен принос на европейските политики към целите на стратегията „Европа 2020“.

(8) Действията в съответствие с насоките имат важен принос за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“, които все още не са изпълнени, също и тъй като слабо се отчита въздействието на финансовата и икономическа криза по отношение на заетостта и социалното изключване. Резултатът от публичната консултация от 2014 г. във връзка със стратегията „Европа 2020“ ясно показа, че целите в нея относно заетостта, бедността, социалното изключване и образованието са все още от изключително значение, еднакво важни, взаимозависими и взаимно поддържащи се. Насоките представляват интегриран набор от европейски и национални политики, които държавите членки и Съюзът следва да провеждат с цел постигането на допълнително положително въздействие от координираните реформи, насочени към намаляване на неравенството и повишаване на благосъстоянието на гражданите, на подходяща обща структура на икономическата политика и на по-последователен принос на европейските политики към целите на стратегията „Европа 2020“.

Изменение    16

Предложение за решение

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Въпреки че настоящите насоки са насочени към държавите членки и Съюза, те следва да се изпълняват в партньорство с всички национални, регионални и местни власти при активното участие на парламентите, социалните партньори и представителите на гражданското общество.

(9) При определянето и прилагането на националните политики държавите членки следва да гарантират ефективно управление. Въпреки че настоящите насоки са насочени към държавите членки и Съюза, те следва да се изпълняват, наблюдават и оценяват в партньорство с всички национални, регионални и местни власти, парламентите, социалните партньори и представителите на гражданското общество.

Изменение    17

Предложение за решение

Съображение 10

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Общите насоки за икономическата политика ориентират държавите членки при изпълнението на реформите и отразяват взаимозависимостта им. Те са в съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Насоките следва да служат за основа на препоръките, които Съветът евентуално би отправил към отделните държави членки.

(10) Общите насоки за икономическата политика и насоките относно заетостта ориентират държавите членки при изпълнението на реформите и следва да служат за основа на препоръките, които Съветът евентуално би отправил към отделните държави членки. Предвид тясната взаимозависимост на икономиките и пазарите на труда на държавите членки, при издаване на специфичните за всяка държава препоръки Съветът следва да взема под внимание положението в съседните държави и държавите, с които съответната държава членка има очевидни връзки вследствие на миграционна тенденция сред работниците или друг приложим показател. В тази връзка Комисията следва да разполага с точни и актуализирани статистики и данни, в случай че специфичните за всяка държава препоръки се нуждаят от коригиране.

Изменение    18

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се увеличи заетостта при мъжете и жените държавите членки следва да насърчават създаването на работни места, да намалят пречките пред бизнеса да наема работна ръка, както и да стимулират предприемачеството и в частност — създаването и развитието на малките предприятия. Държавите членки следва също така активно да насърчават социалната икономика и да засилят социалните иновации.

С цел да се увеличи заетостта при мъжете и жените държавите членки, в сътрудничество с регионалните и местните органи, следва да предприемат ефективни и бързи мерки във връзка със сериозния проблем с безработицата и да улесняват и да инвестират в създаването на устойчиви и качествени работни места, да решат въпроса относно достъпността за изложените на риск групи и да намалят пречките пред бизнеса да наема работна сила на всички нива на квалификация и във всички сектори на пазара на труда, включително чрез намаляване на бюрокрацията, при зачитане на трудовите и социалните стандарти, насърчаване на предприемачеството, и в частност — създаването и развитието на микропредприятия и малки и средни предприятия. Държавите членки следва активно да насърчават, наред с другото, зеления, белия и синия сектор на работните места и социалната икономика и да засилят социалните иновации.

Изменение    19

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данъчната тежест следва да се измести от работещите към други източници на данъчно облагане, чието въздействие върху растежа и заетостта не е така отрицателно, като същевременно бъдат защитени приходите с оглед осигуряването на адекватна социална закрила и разходи за стимулиране на растежа. Облекченията в трудовото облагане следва да бъдат насочени към съответните компоненти на данъчно-осигурителната тежест и към премахване на пречките и демотивиращите фактори за участие на пазара на труда, особено при тези, чийто достъп до него е най-затруднен.

Данъчната тежест следва да се измести от работещите към други източници на данъчно облагане, чието въздействие върху растежа и заетостта не е така отрицателно, като същевременно бъдат защитени приходите с оглед осигуряването на адекватна социална закрила и разходи, насочени към публичните инвестиции, иновациите и създаването на работни места. Облекченията в трудовото облагане следва да бъдат насочени към съответните компоненти на данъчно-осигурителната тежест, към решаване на проблема с дискриминацията и към премахване на пречките и демотивиращите фактори за участие на пазара на труда, особено за хората с увреждания и за тези, чийто достъп до него е най-затруднен, като същевременно се спазват действащите трудови норми.

Изменение    20

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, заедно със социалните партньори, следва да насърчават механизми за определяне на възнагражденията в зависимост от динамиката на производителността. За тази цел трябва да се отчитат специфичните умения и местните условия на пазара на труда, както и различията при икономическите показатели на отделните региони, сектори и дружества. При определянето на минималните възнаграждения държавите членки и социалните партньори следва да анализират въздействието им върху бедността сред работещите, както и върху създаването на работни места и конкурентоспособността.

Политиките, гарантиращи, че възнагражденията позволяват адекватни минимални доходи, продължават да са важни за създаването на работни места и за намаляване на бедността в Съюза. Следователно държавите членки, заедно със социалните партньори, следва да зачитат и насърчават механизми за определяне на реалните възнаграждения в зависимост от динамиката на производителността, които да спомагат да се коригират минали различия, без да се предизвиква дефлационен натиск. Тези механизми следва да осигуряват необходимите ресурси, за да се отговори на основните потребности, като се вземат предвид показателите за бедност, специфични за всяка държава членка. За тази цел трябва да се оценяват правилно специфичните умения и местните условия на пазара на труда, с цел да се гарантират осигуряващи достоен живот трудови възнаграждения в целия Съюз. При определянето на минималните възнаграждения в съответствие с националното законодателство и националните практики държавите членки и социалните партньори следва да гарантират тяхната адекватност и да анализират въздействието им върху бедността сред работещите, доходите на домакинствата,съвкупното търсене, както и върху създаването на работни места и конкурентоспособността.

Изменение    21

Предложение за решение

Приложение – насока 5 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да намалят бюрокрацията, за да облекчат малките и средните предприятия, тъй като те допринасят значително за създаването на работни места.

Изменение    22

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да насърчават производителността и пригодността за заетост посредством подходящо предлагане на съответни знания и умения. Те следва да направят необходимите инвестиции в системите на образованието и професионалното обучение и същевременно да подобрят тяхната ефективност и ефикасност, за да се повиши квалификацията на работната сила, което ще позволи по-добро предвиждане и удовлетворяване на бързо променящите се нужди на динамичните пазари на труда в една икономика, основаваща се все повече на цифровите технологии. Държавите членки следва да увеличат и усилията си за подобряване на всеобщия достъп до качествено обучение за възрастни, както и да приложат стратегии за активно стареене с цел увеличаване продължителността на периода на трудова заетост.

Държавите членки следва да насърчават устойчивата производителност и пригодността за качествена заетост посредством подходящо предлагане на съответни знания и умения, налични и достъпни за всички. Следва да се обърне специално внимание на здравеопазването, социалните и транспортните услуги, при които има или ще възникне в средносрочен план недостиг на персонал. Те следва да направят ефективни инвестиции за висококачествено и приобщаващо образование от ранна възраст и в системите на професионалното обучение и същевременно да подобрят тяхната ефективност и ефикасност, за да се повишат знанията и квалификацията на работната сила, като същевременно се увеличи разнообразието от умения, което ще позволи по-добро предвиждане и удовлетворяване на бързо променящите се нужди на динамичните пазари на труда в една икономика, основаваща се все повече на цифровите технологии. За тази цел следва да се вземе под внимание фактът, че т.нар. „ меки умения“, като например умения за общуване, стават все по-важни за голям брой професии.

Изменение    23

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да насърчават предприемачеството сред младите хора, наред с другото като въвеждат факултативни курсове по предприемачество и насърчават създаването на предприятия от учащите в гимназии и университети. Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да увеличат усилията за предотвратяване на преждевременното напускане на училище от младите хора и да осигурят по-гладък преход от образованието и обучението към професионалния живот, да подобряват достъпа и да премахнат пречките пред ученето за възрастни с високо качество за всички, като обръщат особено внимание на високорисковите групи и техните потребности, чрез предлагане на преквалификация на уменията, когато закриването на работни места и промените в пазара на труда изискват активна реинтеграция. Същевременно държавите членки следва да изпълняват стратегии за удължаване на активния живот, за да се дава възможност за здравословен труд до реалната пенсионна възраст.

Изменение    24

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Едновременно с гарантирането на необходимото ниво на умения, което се изисква от постоянно променящия се пазар на труда, и с подпомагането на образованието и обучението, успоредно с програми за обучение на възрастни, държавите членки следва да вземат предвид факта, че са нужни и работни места за работници с ниска квалификация и че възможностите за заетост са по-добри за висококвалифицираните, отколкото за средно- и ниско-квалифицираните лица.

Изменение    25

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Достъпът до висококачествени образование и грижи в ранна детска възраст следва да бъде приоритет на всеобхватни политики и инвестиции, съчетани с мерки за подкрепа на семействата и родителите и мерки, позволяващи на родителите да съвместяват работата и семейния живот, като принос с цел предотвратяване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на шансовете на младите хора на пазара на труда.

Изменение    26

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следва да се преодолее високата безработица и да се предотврати трайната безработица. Броят на дългосрочно безработните лица следва да се намали значително чрез всеобхватно и взаимно подсилващи се стратегии, включително предоставяне на конкретна активна подкрепа за връщане на пазара на труда на дългосрочно безработните. Безработицата при младежите трябва да бъде обект на цялостен подход, включително чрез предоставяне на съответните институции на средствата, необходими за пълното и последователно изпълнение на националните планове за въвеждане на гаранция за младежта.

Проблемът с безработицата, по-специално дългосрочната безработица и високата безработица на регионално равнище, следва да се разреши ефективно и своевременно, както и да се предотвратява посредством комбинация от мерки в областта на търсенето и предлагането. Броят на дългосрочно безработните лица и проблемът с несъответствията в уменията и тяхната неактуалност следва да бъдат разрешени чрез всеобхватно и взаимно подсилващи се стратегии, включително предоставяне на индивидуализирана и основаваща се на потребностите активна подкрепа и целесъобразни форми на социална закрила за връщане на пазара на труда на дългосрочно безработните по информиран и отговорен начин. Безработицата при младежите трябва да бъде обект на цялостен подход чрез цялостна стратегия за заетост сред младежта. Това включва инвестиране в сектори, които могат да създадат качествени работни места за младите хора, и предоставяне на съответните участници, като например служби за подкрепа на младежта, доставчици на образование и обучение, младежки организации и публични служби по заетостта, на средствата, необходими за пълното и последователно изпълнение на националните планове за въвеждане на гаранция за младежта, както и бързо използване на наличните средства от страна на държавите членки. Също така трябва да бъде улеснен достъпът до финансиране за тези, които решат да започнат предприемаческа дейност, чрез осигуряване на повече информация, намаляване на прекалената бюрокрация и възможности за превръщане на обезщетенията за няколко месеца безработица в авансово предоставяни безвъзмездни средства за започване на предприемаческа дейност след представянето на бизнес план и в съответствие с националното законодателство.

Изменение    27

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да вземат под внимание местните и регионалните различия при подготовката и изпълнението на мерките срещу безработицата и следва да си сътрудничат с местните органи по заетостта.

Изменение    28

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Структурните слабости в системите на образованието и обучението следва да бъдат премахнати, за да се постигнат качествени резултати от учебния процес и да се предотврати и отстрани проблемът с преждевременното напускане на училище. Държавите членки следва да повишат успеваемостта в образованието, да обмислят въвеждането на системи за двойно обучение, както и да усъвършенстват професионалното обучение, като същевременно разширят възможностите за признаване на уменията, придобити извън официалната образователна система.

Структурните слабости в системите на образованието и обучението следва да бъдат премахнати, за да се постигнат качествени резултати от учебния процес и да се предотврати и отстрани проблемът с преждевременното напускане на училище, както и да се подкрепи цялостното и висококачествено образование още на най-начална степен. Това изисква гъвкави образователни системи, които са съсредоточени върху практиката. Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да повишат качеството на равнището на образование, като направят образованието достъпно за всички, да въвеждат и подобряват системи за двойно обучение, адаптирани към потребностите, както и да усъвършенстват професионалното обучение и съществуващите рамки като europass, като същевременно гарантират, когато е необходимо, целесъобразното преквалифициране на уменията, така че уменията, придобити извън официалната образователна система, да бъдат признавани. Връзките между сферата на образованието и пазара на труда следва да бъдат засилени, като се гарантира, че образованието е достатъчно широко, за да осигурява на хората солидна основа за тяхната пригодност за заетост през целия живот.

Изменение    29

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да съгласуват по-добре своите образователни системи с пазара на труда, за да подобрят прехода от образование към трудова дейност. Зелените работни места и здравеопазването са от съществено значение, по-специално в контекста на цифровизацията и с оглед на новите технологии.

Изменение    30

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следва да бъдат ограничени пречките пред участието на пазара на труда, особено при жените, по-възрастните работещи, младите хора, лицата с увреждания и законните мигранти. На пазара на труда трябва да се осигури равенство между половете, включително равно заплащане, както и достъп до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст.

Дискриминацията на пазара на труда, както и по отношение на достъпа до пазара на труда, трябва да бъде допълнително намалена, особено при групите, които са обект на дискриминация или изключване, като например жените, по-възрастните работещи, младите хора, лицата с увреждания и законните мигранти. На пазара на труда трябва да се осигури равенство между половете, включително равно заплащане, както и достъп до висококачествено образование и грижи в ранна детска възраст на разумни цени, както и необходимата гъвкавост за предотвратяване на изключването на лицата, прекъснали кариерата си поради семейни задължения, като например лицата, които полагат грижи за членове на семейството. В този смисъл държавите членки следва да деблокират директивата относно жените в управителните съвети и директивата относно отпуска по майчинство.

Изменение    31

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

В тази връзка държавите членки следва да вземат под внимание факта, че процентът на младите хора, неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение, е по-висок сред жените, отколкото сред мъжете и че явлението „неучастващи в никаква форма на заетост, образование или обучение“ се дължи главно на увеличаване на младежката безработица, но също и на бездействие, свързано с липсата на образование.

Изменение    32

Предложение за решение

Приложение – насока 6 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва пълноценно да използват предоставяната от Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза подкрепа за подобряване на заетостта, социалното приобщаване, образованието и публичната администрация.

Държавите членки следва пълноценно, ефективно и ефикасно да използват предоставяната от Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза подкрепа за борбата с бедността, подобряването на качествената заетост, социалното приобщаване, образованието, публичната администрация и публичните услуги. Европейският фонд за стратегически инвестиции и неговите инвестиционни платформи следва също да бъдат мобилизирани, за да се гарантира създаването на качествени работни места и предоставянето на работещите на необходимите умения, за да може Съюзът да премине към устойчив модел на растеж.

Изменение    33

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да намалят сегментирането на пазара на труда. Правилата и институциите за защита на заетостта следва да осигурят подходяща среда за набиране на персонал, като същевременно поддържат адекватни нива на закрила на търсещите работа или работещите на временни договори или договори за независим труд. Следва да бъде осигурена качествена заетост от гледна точка на социално-икономическата сигурност, възможностите за образование и обучение, условията на труд (включително здравето и безопасността на работното място) и успешното съчетаване на професионалния и личния живот.

Държавите членки следва да намалят сегментирането на пазара на труда чрез справяне с проблема с несигурната заетост, непълната заетост, недекларирания труд и договорите за „нула часове“ Правилата и институциите за защита на заетостта следва да осигурят подходяща среда за набиране на персонал, като същевременно поддържат адекватни нива на закрила на търсещите работа или работещите на временни договори, договори за непълно работно време, нетипични договори или договори за независим труд, чрез активно включване на социалните партньори и чрез насърчаване на колективното договаряне. Следва да бъде осигурена качествена заетост за всички от гледна точка на социално-икономическата сигурност, дълготрайността, адекватното трудово възнаграждение, правата на работното място, достойните условия на труд (включително здравословните и безопасни условия), защитата на социалната сигурност, равенството между половете, възможностите за образование и обучение. Следователно е необходимо да се насърчи навлизането на младите хора на пазара на труда, реинтеграцията на дългосрочно безработните и успешното съчетаване на професионалния и личния живот чрез предоставяне на достъпни грижи и модернизиране на организацията на труда. В целия Съюз следва да се насърчава по-голямо сближаване в условията на труд.

Изменение    34

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Достъпът до пазара на труда следва да подпомага предприемачеството, устойчивото създаване на работни места във всички сектори, включително в този на зелената заетост и социалните грижи и иновациите, с цел оптимално използване на уменията на хората, насърчаване на тяхното развитие през целия живот и стимулиране на иновациите, предлагани от работниците и служителите.

Изменение    35

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При планирането и провеждането на съответните реформи и политики държавите членки следва активно да работят с националните парламенти и социалните партньори в съответствие с националните практики, като същевременно спомагат за подобряване провеждането и ефективността на социалния диалог на национално равнище.

При планирането и провеждането на съответните реформи и политики държавите членки следва активно да работят с националните парламенти, социалните партньори, организациите на гражданското общество, регионалните и местните органи в съответствие с принципа за партньорство и националните практики, като същевременно спомагат за подобряване провеждането и ефективността на социалния диалог на национално равнище, особено в държавите, където обезценяването на трудовите възнаграждения представлява сериозен проблем, предизвикан от неотдавнашното дерегулиране на пазарите на труда и слабостта на колективното договаряне.

Изменение    36

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да засилят активните политики на пазара на труда, като повишат тяхната целенасоченост, информационно покритие, обхват и взаимодействие с пасивни мерки. Тези политики следва да бъдат насочени към подобряване на съответствието между търсенето и предлагането, както и на устойчивите преходи на пазара на труда, като публичните служби по заетостта следва да предоставят персонализирана подкрепа и прилагат механизми за измерване на ефективността. Държавите членки следва също така да осигурят такива системи за социална закрила, които активизират и предоставят възможности за труд на тези, които могат да участват на пазара на труда, и защита на тези, които са (временно) изключени от него и/или не са в състояние да участват на него, както и системи, които подготвят гражданите за потенциалните рискове. Чрез инвестиране в човешкия капитал. държавите членки следва да насърчават приобщаващи и отворени за всички пазари на труда, както и въвеждането на ефективни антидискриминационни мерки.

Държавите членки следва да осигурят основни стандарти за качеството на активните политики на пазара на труда, като подобрят тяхната целенасоченост, информационно покритие, обхват и взаимодействие с подкрепящи мерки, като например социално осигуряване. Тези политики следва да бъдат насочени към подобряване на достъпа до пазара на труда, като засилват колективното договаряне и социалния диалог и подкрепят устойчивите преходи на пазара на труда, като висококвалифицираните публични служби по заетостта следва да предоставят персонализирана подкрепа и прилагат механизми за измерване на ефективността. Държавите членки следва също така да осигурят такива системи за социална закрила, които активизират и предоставят възможности за труд на тези, които могат да участват на пазара на труда, и защита на тези, които са (временно) изключени от него и/или не са в състояние да участват на него, както и системи, които подготвят гражданите за потенциалните рискове и променящите се икономически и социални условия. Държавите членки следва да въведат, като една от възможните мерки за намаляване на бедността и в съответствие с националните практики, минимален доход, пропорционален на конкретното социално-икономическо положение. Чрез инвестиране в човешкия капитал. държавите членки следва да насърчават приобщаващи и отворени за всички пазари на труда, както и въвеждането на ефективни антидискриминационни мерки.

Изменение    37

Предложение за решение

Приложение – насока 7 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Следва да се осигури мобилност на работещите с цел използване на пълния потенциал на европейския пазар на труда, включително чрез подпомагане прехвърлянето на пенсионните права и признаването на професионалните квалификации. Държавите членки следва едновременно с това да не допускат нарушаване на съществуващите норми.

Следва да се осигури мобилност на работещите като основно право и въпрос на свободен избор с цел използване на пълния потенциал на европейския пазар на труда, включително чрез подпомагане прехвърлянето на пенсионните права и социалноосигурителните права, както и ефективното признаване на професионалните квалификации и умения и премахването на бюрокрацията и другите съществуващи пречки. Държавите членки следва едновременно с това да се справят с езиковите бариери, подобрявайки системите за обучение в тази област. Държавите членки следва да използват мрежата EURES, за да насърчават мобилността на работещите. Следва да се насърчават инвестициите в региони, изпитващи отлив на работна сила, за да се намали изтичането на мозъци и да се насърчават мобилните работници да се върнат.

Изменение    38

Предложение за решение

Приложение – насока 7 а (нова) – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Подобряване на качеството и резултатността на системите за образование и обучение на всички равнища

Изменение    39

Предложение за решение

Приложение – насока 7 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да превърнат в приоритет достъпа до висококачествени образование и грижи в ранна детска възраст на разумни цени, тъй като и двете са важни мерки за подкрепа на участниците на пазара на труда и допринасят за повишаване на общото равнище на заетост, като същевременно подпомагат лицата в изпълнението на техните отговорности. Държавите членки следва да въведат всеобхватни политики и инвестиции, необходими за подобряване на подкрепата за семействата и родителите, както и мерки, които помагат на родителите да съвместяват работата и семейния живот, като принос за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и увеличаване на шансовете на младите хора на пазара на труда.

Изменение    40

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Осигуряване на справедливост, борба с бедността и насърчаване на равните възможности

Социална справедливост, борба с бедността и насърчаване на равните възможности

Изменение    41

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да модернизират системите си за социална закрила, за да се осигурят ефективна, ефикасна и подходяща защита на всички житейски етапи, като се осигури справедливост и преодоляване на неравнопоставеността. Съществува необходимост от опростени и по-целенасочени социални политики, допълнени от достъпни и качествени грижи за децата и образование, обучение и помощ за работа, подпомагане на жилищното настаняване и достъпни здравни грижи, достъп до основни услуги като банкова сметка и интернет, както и действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и борба със социалното изключване.

Държавите членки, в сътрудничество с местните и регионалните органи, следва да подобрят системите си за социална закрила, като осигурят основни стандарти, за да се предоставя ефективна, ефикасна и устойчива защита на всички житейски етапи, като се осигури достоен живот, достъп до социална закрила, пълно зачитане на социалните права, справедливост и преодоляване на неравнопоставеността, както и като се осигури активно приобщаване с цел премахване на бедността, по-специално на изключените от пазара на труда и на по-уязвимите групи. Съществува необходимост от опростени, по-целенасочени и по-амбициозни социални политики, включващи достъпни и качествени грижи за децата и образование, ефективно обучение и помощ за работа, подпомагане на жилищното настаняване и достъпни за всички и висококачествени здравни грижи, достъп до основни услуги като банкови сметки и интернет, както и действия за предотвратяване на преждевременното напускане на училище и борба с крайната бедност, социалното изключване и като цяло с всички форми на бедност. Детската бедност, по-специално, трябва да бъде решително преодоляна.

Изменение    42

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За тази цел следва допълнително да се използват разнообразни инструменти, включително съобразени с индивидуалните нужди услуги за активизиране и предоставяне на възможности за труд, както и за подкрепа на доходите. Системите за социална закрила следва да бъдат разработени така, че да се улесни въвличането на всички съответни лица, да се подкрепят инвестициите в човешки капитал и да се подпомогне предотвратяването, ограничаването и защитата срещу бедността.

За тази цел следва допълнително да се използват разнообразни инструменти, включително съобразени с индивидуалните нужди услуги за активизиране и предоставяне на възможности за труд, както и за подкрепа на доходите. За целта всяка държава членка трябва сама да определи равнищата на минималния доход в съответствие с националните практики и при отчитане на конкретното икономическо и социално положение на съответната държава членка. Системите за социална закрила следва да бъдат разработени така, че да се улесни достъпът и включването на всички лица по недискриминационен начин, да се подкрепят инвестициите в човешки капитал и да се подпомогне предотвратяването, ограничаването и защитата срещу бедността и социалното изключване, както и срещу други рискове като загуба на здравето или на работното място. Специално внимание следва да се обърне на децата, които са в състояние на бедност поради трайната безработица на родителите.

Изменение    43

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мерки като обвързването на задължителната пенсионна възраст с продължителността на живота, увеличаването на реалната пенсионна възраст и развитието на допълнителни начини за пенсионни доходи следва да бъдат част от реформите в пенсионните системи така, че да се осигури тяхната устойчивост и адекватност по отношение на мъжете и жените на фона на по-високата продължителност на живот и демографските промени.

Пенсионните системи следва да бъдат структурирани по такъв начин, че тяхната устойчивост и адекватност по отношение на мъжете и жените да бъде гарантирана посредством укрепването пенсионни схеми, насочени към достоен пенсионен доход, който да е поне над прага на бедност. Пенсионните системи следва да предоставят консолидация, по-нататъшно развитие и усъвършенстване на трите стълба на пенсионните спестовни системи. Обвързване на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота не е единственият инструмент за справяне с предизвикателството относно застаряването. Реформите на пенсионните системи следва също така, наред с другото, да отразяват тенденциите на пазара на труда, раждаемостта, здравето и демографската ситуация, финансовото положение, условията на труд и коефициента на икономическа зависимост. Най-добрият начин за справяне с предизвикателството относно застаряването е да се повиши общото равнище на заетост, при основаване, наред с другото, на социални инвестиции в активния живот на възрастните хора.

Изменение    44

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки следва да подобрят достъпността, ефикасността и ефективността на системите на здравеопазване и дългосрочни грижи, без с това да се засяга фискалната устойчивост.

Държавите членки следва да подобрят качеството, приемливостта на цените, достъпността, ефикасността и ефективността на системите на здравеопазване и дългосрочни грижи и социалните услуги, както и да осигурят достойни условия на труд в свързаните сектори, без с това да се засяга финансовата устойчивост на тези системи, като се подобри солидарното финансиране.

Изменение    45

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки следва да използват пълноценно предоставяната подкрепа от Европейския социален фонд и другите фондове на Съюза с цел борба с бедността, социалното изключване и дискриминацията, подобряване на достъпността за хората с увреждания, насърчаване на равенството между жените и мъжете и подобряване на публичната администрация.

Изменение    46

Предложение за решение

Приложение – насока 8 – параграф 4 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Водещите цели на „Европа 2020“, въз основа на които държавите членки определят националните си цели, като отчитат относителните си изходни позиции и националните особености, се изразяват в увеличаване на равнището на заетост за жените и мъжете на възраст между 20 и 64 години до 75 % до 2020 г.; намаляване на дела на преждевременно напускащите училище под 10 %; увеличаване най-малко на 40 % на дела на завършилите висше или еквивалентно на него образование от хората на възраст между 30 и 34 години; както и насърчаване на социалното приобщаване, по-специално чрез намаляване на бедността, със стремеж за преодоляване на риска от бедност и социално изключване за най-малко 20 милиона души.

 

__________________

 

1a Населението се определя като броя на лицата, застрашени от бедност или изключване, въз основа на следните три показателя (риск от бедност; материални лишения; безработни домакинства), като държавите членки могат свободно да определят националните си цели въз основа на най-подходящите показатели, съобразени с техните национални особености и приоритети.


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

16.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

37

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Josef Weidenholzer, Marco Zanni

Правна информация