Postup : 2015/0051(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0205/2015

Predkladané texty :

A8-0205/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0261

SPRÁVA     *
PDF 298kWORD 390k
22.6.2015
PE 552.042v02-00 A8-0205/2015

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(COM(2015)0098 – C8‑0075/2015 – 2015/0051(NLE))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Laura Agea

ERRÁTA/DOPLNKY
NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov

(COM(2015)0098 – C8‑0075/2015 – 2015/0051(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2015)0098),

–       so zreteľom na článok 148 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0075/2015),

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci (A8-0205/2015),

1.      schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2.      vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Členské štáty a Únia by mali pracovať na rozvoji koordinovanej stratégie zamestnanosti a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej a pružnej pracovnej sily a na pracovných trhoch reagujúcich na podmienky hospodárskych zmien a so zreteľom na dosiahnutie cieľov plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku stanovených v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Členské štáty, so zreteľom na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov, majú považovať podporu zamestnanosti za záležitosť spoločného záujmu a koordinovať svoje postupy v Rade.

(1) Členské štáty a Únia by mali pracovať na rozvoji účinnej a koordinovanej stratégie zamestnanosti, navrhnutej tak, aby reagovala na vážne dôsledky nezamestnanosti, a najmä na podpore kvalifikovanej, vyškolenej pracovnej sily a na pracovných trhoch reagujúcich na podmienky hospodárskych, sociálnych a environmentálnych zmien, najmä prostredníctvom cielenej podpory odbornej prípravy v oblastiach vedy, technológií, inžinierstva a matematiky a prostredníctvom prispôsobenia vzdelávacích systémov, aby sa dosiahli ciele plnej zamestnanosti a sociálneho pokroku stanovené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii. Osobitné úsilie by sa malo vyvinúť na zvýšenie zamestnanosti pracovníkov s veľmi nízkou kvalifikáciou alebo zručnosťami a osôb, ktoré nie sú schopné rýchlo absolvovať odbornú prípravu alebo získať zručnosti, a zníženiu stále rastúcej širokej a dlhodobej nezamestnanosti, s osobitným dôrazom na regióny, ktoré zaostávajú. Členské štáty považujú s ohľadom na vnútroštátne skúsenosti týkajúce sa zodpovednosti sociálnych partnerov podporu zamestnanosti za prioritu a záležitosť spoločného záujmu a koordinujú svoje zodpovedajúce činnosti v Rade. Únia by mala sprevádzať toto úsilie návrhmi politiky na dosiahnutie cieľov zmluvy a zabezpečenie inkluzívneho integrovaného trhu práce a dôstojných pracovných podmienok v celej Únii vrátane primeraných miezd dosiahnutých kolektívnym vyjednávaním.

 

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Podľa odhadov Eurostatu bolo v januári 2015 v Únii nezamestnaných 23 815 000 osôb, z toho 18 059 000 v eurozóne.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 1 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) Teraz je nevyhnutné stabilizovať niektoré ukazovatele týkajúce sa absolútnej chudoby, ktorá postihuje mnoho občanov Únie, a to vzhľadom na predchádzajúce údaje obsiahnuté v rozhodnutí Rady č. 2010/707/EÚ1a, ktoré poukazovali na nutnosť znížiť počet osôb ohrozených chudobou a vylúčením aspoň o 20 miliónov.

 

 

____________

 

1a Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Únia musí bojovať proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, zabezpečovať rovnaký prístup k základným právam a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu. Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností by Únia mala prihliadať na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany a s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.

(2) Únia musí bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, všetkým formám chudoby a diskriminácie, zabezpečovať rovnaký prístup k základným právam a podporovať sociálnu spravodlivosť a ochranu. Tento celkový cieľ by nemali ohroziť vedľajšie účinky ďalších právnych predpisov alebo politík. Pri vymedzovaní a uskutočňovaní svojich politík a činností by Únia mala prihliadať na požiadavky spojené so zárukou primeranej sociálnej ochrany, s bojom proti sociálnemu vylúčeniu a s vysokou úrovňou vzdelávania a odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Usmernenia politík zamestnanosti sú v súlade s hlavnými smermi pre hospodárske politiky.

(3) Usmernenia politík zamestnanosti sú v súlade s hlavnými smermi pre hospodárske politiky, ktoré sa nemôžu obmedzovať na dosahovanie fiškálnych a menových referenčných hodnôt.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Členské štáty by mali považovať svoje hospodárske politiky za vec spoločného záujmu a koordinovať ich v rámci Rady. Rada by mala prijať usmernenia politík zamestnanosti a hlavné smery pre hospodárske politiky, ktorými sa majú riadiť politiky členských štátov a Únie.

(4) Členské štáty by mali považovať svoje hospodárske a sociálne politiky za vec spoločného záujmu a koordinovať ich v rámci Rady. Rada by mala prijať usmernenia politík zamestnanosti a hlavné smery pre hospodárske politiky, ktorými sa majú riadiť politiky členských štátov a Únie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 4 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) V záujme zaručenia demokratickejšieho rozhodovania o integrovaných usmerneniach, ktoré sa dotýkajú občanov a trhov práce v celej Únii, je dôležité, aby o usmerneniach politík zamestnanosti, ako aj o všeobecných usmerneniach pre hospodárske politiky, rozhodovali Európsky parlament s Radou. Integrované usmernenia musia členským štátom predovšetkým umožňovať, aby prijímali udržateľné a integrované hospodárske modely na úrovni Únie, členských štátov i miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V súlade s ustanoveniami zmluvy Únia vypracovala a implementovala nástroje na koordináciu politík vo fiškálnej oblasti a v oblasti makroštrukturálnych politík. Európsky semester spája rôzne nástroje do jedného zastrešujúceho rámca pre integrovaný multilaterálny hospodársky a rozpočtový dohľad. Zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra, ako je stanovené v ročnom prieskume rastu Komisie na rok 2015, ešte viac zlepší jeho fungovanie.

(5) V súlade so zmluvou Únia vypracovala a implementovala nástroje na koordináciu politík vo fiškálnej oblasti a v oblasti makroštrukturálnych politík, ktoré majú výrazný dosah na sociálnu a zamestnaneckú situáciu v Únii. Tieto politiky môžu v niektorých častiach Únie viesť k situácii stagnácie a deflácie, čo sa môže nepriaznivo prejaviť na raste a zamestnanosti. V tomto ohľade je nevyhnutné mať na zreteli nové sociálne ukazovatele a asymetrické šoky, ktoré finančná a hospodárska kríza spôsobila v niektorých členských štátoch. Európsky semester spája rôzne nástroje do jedného zastrešujúceho rámca pre integrovaný multilaterálny dohľad nad hospodárskou, rozpočtovou, sociálnou politikou a politikou v oblasti zamestnanosti a mal by sa lepšie zamerať na dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020. Zjednodušenie a posilnenie európskeho semestra, ako je stanovené v ročnom prieskume rastu Komisie na rok 2015, môže ešte viac zlepšiť jeho fungovanie, ale tento nástroj dosiaľ nezlepšil hospodársku situáciu v členských štátoch, ktoré kríza postihla najviac.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Podľa Európskeho sociálneho monitorovacieho strediska (European Social Observatory) existujú systémy pomoci k príjmu a sociálnej ochrany už v 26 členských štátoch Únie.1a Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen uviedla, že „keby mohla vo všetkých členských štátoch v Európe presadiť jednu vec, bol by to minimálny príjem vo všetkých krajinách Európy“.

 

____________

 

1a http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/revenu-minimum_-etude-ose_-vfinale_en--2.pdf

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Na úrovni Únie neexistujú regulačné právomoci na vytvorenie regulačného rámca pre minimálnu mzdu v Únii.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 6

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Finančná a hospodárska kríza odhalila a zdôraznila významné nedostatky v hospodárstve Únie a jej členských štátov. Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov. Zmena stavu v Únii na silný, udržateľný a inkluzívny stav rastu a tvorby pracovných miest je kľúčovou výzvou súčasnosti. To si vyžaduje koordinované a ambiciózne politické opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, v súlade s ustanoveniami zmluvy a správy hospodárskych záležitostí Únie. Na základe kombinácie opatrení týkajúcich sa ponuky a dopytu by tieto opatrenia mali zahŕňať zvýšenie investícií, obnovený záväzok v prospech štrukturálnych reforiem a uplatňovanie fiškálnej zodpovednosti.

(6) Finančná a hospodárska kríza odhalila a zdôraznila vážne nedostatky v hospodárstvach členských štátov a koordinačných mechanizmoch Únie. Zároveň zdôraznila úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev a trhov práce členských štátov. Zmena stavu v Únii na silný, udržateľný a inkluzívny stav rastu a tvorby pracovných miest zahŕňajúci odstránenie rozsiahlych ohnísk nezamestnanosti, ktoré vznikli na niektorých častiach jej územia, je kľúčovou výzvou súčasnosti. To si vyžaduje dôsledné, koordinované, ambiciózne a predovšetkým účinné politické opatrenia na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni, v súlade s ustanoveniami zmluvy a správy hospodárskych záležitostí Únie. Na základe kombinácie opatrení týkajúcich sa ponuky a dopytu by tieto opatrenia mali zahŕňať zvýšenie investícií zameraných najmä na rozvoj malých a stredných podnikov, mikropodnikov, inovatívnych začínajúcich podnikov a podnikov, ktoré podporujú zelenú zamestnanosť. Tieto opatrenia by tiež mali zahŕňať vytvorenie inkluzívnejšieho trhu práce, ktorý je založený na dodržiavaní práv a je podporený primeranou sociálnou ochranou. Tieto opatrenia by tiež mali zahŕňať opatrenia sociálnej ochrany, ako je zaručený minimálny príjem, ktorý by bol zavedený v súlade s praxou jednotlivých členských štátov, s cieľom bojovať proti extrémnej chudobe a sociálnemu vylúčeniu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) Členské štáty a Únia by mali tiež riešiť sociálne dôsledky krízy a zamerať sa na vytváranie súdržnej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní predvídať a zvládať zmeny, a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Mal by byť zabezpečený prístup a možnosti pre všetkých a chudoba a sociálne vylúčenie by sa mali zredukovať, najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia a odstránením prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce. Členské štáty by tiež mali zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regióny.

(7) Členské štáty a Únia by mali tiež riešiť sociálne dôsledky krízy, pričom by mali poskytovať presnejšie údaje o extrémnej chudobe, a zameriavať sa na vytváranie inkluzívnej a spravodlivejšej spoločnosti, v ktorej sú ľudia schopní pripraviť sa na zmeny a zvládať ich, a môžu sa aktívne podieľať na fungovaní spoločnosti a hospodárstva. Mal by byť zabezpečený nediskriminačný prístup a možnosti pre všetkých a chudoba a sociálne vylúčenie by sa mali podstatne zredukovať, najmä zabezpečením účinného fungovania trhov práce a primeraných systémov sociálneho zabezpečenia a odstránením zbytočných administratívnych prekážok a prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, najmä prekážok, ktoré ovplyvňujú ľudí so zdravotným postihnutím. Členské štáty by tiež mali zaistiť, aby výhody vyplývajúce z hospodárskeho rastu pocítili všetci občania a všetky regionálne a miestne subjekty. Hodnotiaca tabuľka kľúčových ukazovateľov zamestnanosti a sociálnej situácie je v rámci spoločnej správy o zamestnanosti v tomto ohľade osobitne užitočným nástrojom, ktorý pomáha včas odhaľovať kľúčové problémy a rozdiely v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti a určovať oblasti, v ktorých sú politické kroky najnaliehavejšie. Ďalšie úpravy hodnotiacej tabuľky by však mali zahŕňať aj rodovo neutrálne údaje.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Európsky dvor audítorov identifikoval tri kľúčové body týkajúce sa úspešného vykonávania záruky pre mladých: primeranosť celkového financovania, vymedzenie pojmu „kvalitná ponuka“ a spôsob, akým Komisia monitoruje a podáva správy o výsledkoch programu.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 7 b (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b) Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ stanovilo tieto ciele: zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 % do roku 2020; znížiť mieru predčasného ukončenia štúdia pod 10 %; zvýšiť podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov, ktoré dosiahli terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, na najmenej 40 %; a podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením. Realizácia stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a v sociálnej oblasti je naďalej kľúčovým cieľom politiky zamestnanosti členských štátov.

 

________________

 

1a Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Opatrenia v súlade s usmerneniami sú dôležitým príspevkom k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020. Usmernenia predstavujú integrovaný súbor európskych a vnútroštátnych politík, ktoré by členské štáty a Únia mali implementovať, aby dosiahli pozitívne účinky presahovania koordinovaných štrukturálnych reforiem, primeranú celkovú hospodársku politiku a jednotnejší príspevok európskych politík k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

(8) Opatrenia v súlade s usmerneniami sú dôležitým príspevkom k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020, ktoré dosiaľ neboli dosiahnuté aj preto, že vplyv finančnej a hospodárskej krízy na zamestnanosť a sociálne vylúčenie sa zohľadňoval len málo. Výsledky verejnej konzultácie z roku 2014 o stratégii Európa 2020 jasne ukázali, že ciele stratégie v oblasti zamestnanosti, chudoby, sociálneho vylúčenia a vzdelávania sú naďalej vysoko relevantné a sú rovnako dôležité, vzájomne závislé a navzájom sa posilňujú.. Usmernenia predstavujú integrovaný súbor európskych a vnútroštátnych politík, ktoré by členské štáty a Únia mali implementovať, aby dosiahli pozitívne účinky presahovania koordinovaných reforiem zameraných na zníženie nerovností a zvýšenie blahobytu občanov, primeranú celkovú hospodársku politiku a jednotnejší príspevok európskych politík k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, v úzkej spolupráci s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.

(9) Pri navrhovaní a vykonávaní vnútroštátnych politík by členské štáty mali zabezpečiť účinnú správu vecí verejných. Hoci sú tieto usmernenia adresované členským štátom a Únii, mali by sa vykonávať, monitorovať a hodnotiť v partnerstve so všetkými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi, s parlamentmi, ako aj so sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh rozhodnutia

Odôvodnenie 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Hlavné smery hospodárskych politík usmerňujú členské štáty pri vykonávaní reforiem, a to s ohľadom na ich vzájomnú závislosť. Sú v súlade s Paktom stability a rastu. Tieto usmernenia by mali byť základom odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré môže Rada adresovať členským štátom,

(10) Hlavné usmernenia hospodárskych politík a usmernenia politík zamestnanosti poskytujú členským štátom orientáciu pri vykonávaní reforiem a mali by byť základom odporúčaní pre jednotlivé štáty, ktoré môže Rada adresovať členským štátom, Vzhľadom na úzku vzájomnú závislosť hospodárstiev členských štátov a trhov práce, pri prijímaní odporúčaní pre jednotlivé krajiny by Rada mala brať do úvahy situáciu v susedných krajinách, ako aj v krajinách, s ktorými má príslušný členský štát jasné vzťahy podľa trendu migrácie pracovníkov alebo iného relevantného ukazovateľa. V tejto súvislosti by Komisia mala mať k dispozícii presné a aktuálne štatistiky a údaje pre prípad, že treba upraviť odporúčania pre jednotlivé krajiny.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh rozhodnutia

Príloha – 5. usmernenie – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zjednodušiť vytváranie pracovných miest, odstrániť prekážky pre podniky pri nábore zamestnancov, podporovať podnikanie a najmä zakladanie a rast malých podnikov s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov. Členské štáty by tiež mali aktívne podporovať sociálne hospodárstvo a posilňovať sociálnu inováciu.

Členské štáty by mali v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi účinne a včas riešiť závažný problém nezamestnanosti a uľahčovať vytváranie udržateľných a kvalitných pracovných miest a investovať doň, vyriešiť prístup pre rizikové skupiny a znížiť prekážky pre podniky pri nábore ľudí rôznych zručností a v rôznych odvetviach trhu práce, a to aj odstránením byrokracie, a zároveň dodržiavať pracovné a sociálne normy, podporovať podnikanie mladých ľudí a najmä podporovať zakladanie a rast mikropodnikov, malých a stredných podnikov s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov. Členské štáty by mali aktívne podporovať biele a zelené pracovné miesta, sociálne hospodárstvo a posilňovať sociálnu inováciu.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh rozhodnutia

Príloha – 5. usmernenie – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre rast a zamestnanosť, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na primeranú sociálnu ochranu a výdavky na podporu rastu. Zníženie zdaňovania práce by malo byť zamerané na relevantné zložky daňového zaťaženia a na odstránenie bariér a prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä pre tých, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení.

Daňové zaťaženie by sa malo presunúť z práce na iné zdroje zdanenia, ktoré sú menej škodlivé pre rast a zamestnanosť, a zároveň by sa mali chrániť príjmy na primeranú sociálnu ochranu a výdavky na verejné investície, inovácie a vytváranie pracovných miest. Zníženie zdaňovania pracovnej sily by malo byť zamerané na relevantné zložky daňového zaťaženia, na riešenie problému diskriminácie a na odstránenie bariér a prekážok, ktoré bránia účasti na trhu práce, a to najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sú od trhu práce najviac vzdialení, pričom treba dodržiavať existujúce pracovné normy.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh rozhodnutia

Príloha – 5. usmernenie – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali spolu so sociálnymi partnermi podporovať mechanizmy stanovovania miezd, ktoré umožnia, aby mzdy boli schopné reagovať na vývoj produktivity. V tejto súvislosti by sa mali zohľadniť rozdiely v zručnostiach a podmienkach na miestnych trhoch práce, ako aj rozdiely v hospodárskej výkonnosti medzi regiónmi, odvetviami a spoločnosťami. Pri stanovovaní minimálnych miezd by členské štáty a sociálni partneri mali zvážiť ich vplyv na chudobu zamestnaných ľudí, vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť.

Politiky, ktorých cieľom je zaistiť, aby mzdy umožňovali primeraný príjem na obživu, sú naďalej dôležité na vytváranie pracovných miest a na znižovanie chudoby v Únii. Členské štáty by preto mali spolu so sociálnymi partnermi dodržiavať a podporovať mechanizmy stanovovania miezd, ktoré umožnia, aby reálne mzdy boli schopné reagovať na vývoj produktivity a pomôžu napraviť predchádzajúce rozdiely bez zvýšenia deflačných tlakov. Tieto mechanizmy by mali zabezpečovať dostatočné zdroje na uspokojovanie základných potrieb, a to s ohľadom na ukazovatele chudoby v každom členskom štáte. V tejto súvislosti by sa mali riadne vyhodnotiť rozdiely v zručnostiach a podmienkach na miestnych trhoch práce, aby sa zabezpečili dôstojné mzdy v celej Únii. Pri stanovovaní minimálnych miezd – v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou – by členské štáty a sociálni partneri mali zaručiť ich primeranosť a zvážiť ich vplyv na chudobu zamestnaných ľudí, príjem domácností, celkový dopyt, vytváranie pracovných miest a konkurencieschopnosť.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh rozhodnutia

Príloha – 5. usmernenie – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty by mali znížiť byrokraciu s cieľom znížiť zaťaženie malých a stredných podnikov, pretože tieto podniky významne prispievajú k vytváraniu pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali podporovať produktivitu a zamestnateľnosť prostredníctvom primeranej ponuky príslušných vedomostí a zručností. Členské štáty by mali urobiť potrebné investície do systémov vzdelávania a odbornej prípravy a zároveň zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť s cieľom zvyšovať úroveň zručností pracovnej sily, čím sa jej umožní lepšie predvídať a reagovať na rýchlo sa meniace potreby dynamických trhov práce v hospodárstve, ktoré je čoraz závislejšie od digitálnych technológií. Členské štáty by mali zintenzívniť úsilie o zlepšenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu dospelých pre všetkých a implementovať stratégie aktívneho starnutia, aby sa umožnil dlhší produktívny vek.

Členské štáty by mali podporovať udržateľnú produktivitu a kvalitnú zamestnateľnosť prostredníctvom primeranej ponuky príslušných vedomostí a zručností, ktoré budú použiteľné a dostupné pre všetkých. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám a dopravným službám, ktoré čelia alebo v strednodobom horizonte budú čeliť nedostatku pracovníkov. Členské štáty by mali urobiť účinné investície do veľmi kvalitných a inkluzívnych systémov vzdelávania od raného veku a odbornej prípravy a zároveň zvýšiť ich účinnosť a efektívnosť s cieľom zvyšovať úroveň know-how a zručností pracovnej sily a pritom zvyšovať rôznorodosť zručností, čím sa jej umožní lepšie predvídať a reagovať na rýchlo sa meniace potreby dynamických trhov práce v hospodárstve, ktoré je čoraz závislejšie od digitálnych technológií. Na tento účel by sa malo vziať do úvahy, že tzv. „netechnické zručnosti“ (sociálne), ako napr. komunikácia, sú čoraz dôležitejšie pre veľké množstvo profesií.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty by mali podporovať podnikanie mladých ľudí okrem iného zavádzaním nepovinných kurzov podnikania a podporou vytvárania študentských podnikov na stredných a vysokých školách. Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zintenzívniť úsilie o predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky mladých ľudí a zabezpečiť plynulejší prechod zo vzdelávania a odbornej prípravy do pracovného života, zlepšiť prístup k veľmi kvalitnému vzdelávaniu dospelých pre všetkých a odstrániť prekážky na ceste k tomuto vzdelávaniu, s osobitným dôrazom na vysokorizikové skupiny a ich potreby, a to poskytovaním rekvalifikácie zručností tam, kde strata zamestnania a zmeny na trhu práce viedli k nutnosti ich aktívnej reintegrácie. Členské štáty by zároveň mali implementovať stratégie aktívneho starnutia, aby ľudia mohli byť v zdraví zapojení do pracovného procesu až do skutočného veku odchodu do dôchodku.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri zaručení potrebnej úrovne kvalifikácie, ktorá sa požaduje na neustále sa meniacom trhu práce, a podporovaní vzdelávania a odbornej prípravy a programov pre vzdelávanie dospelých, by členské štáty mali brať do úvahy, že sú potrebné aj pracovné miesta s nižšou kvalifikáciou a že pracovné príležitosti sú lepšie pre vysoko kvalifikovaných pracovníkov ako pre pracovníkov so strednou a nízkou kvalifikáciou.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prístup k cenovo dostupnému a veľmi kvalitnému predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti by mal byť prioritou pre komplexné politiky a investície spojené s rodinou a pre opatrenia na podporu rodiny a rodičovstva, ktoré pomáhajú rodičom zosúladiť pracovný a rodinný život, ako prostriedok na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a na zvýšenie šancí mladých ľudí na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Je potrebné riešiť vysokú nezamestnanosť a zabrániť dlhodobej nezamestnanosti. Počet dlhodobo nezamestnaných by sa mal výrazne znížiť prostredníctvom komplexných a vzájomne sa dopĺňajúcich stratégií vrátane poskytovania konkrétnej aktívnej podpory dlhodobo nezamestnaným, aby sa vrátili na trh práce. Nezamestnanosť mladých ľudí je potrebné riešiť komplexne vrátane vybavenia príslušných inštitúcií potrebnými prostriedkami, aby plne a dôsledne implementovali vnútroštátne plány vykonávania záruky pre mladých ľudí.

Problém nezamestnanosti, najmä dlhodobej nezamestnanosti a regionálnej vysokej nezamestnanosti, by sa mal účinne a rýchlo vyriešiť a malo by sa zabrániť jeho vzniku prostredníctvom kombinácie opatrení na strane dopytu i ponuky. Počet dlhodobo nezamestnaných by sa mal znížiť a problém nesúladu medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a zastarávania zručností by sa mal vyriešiť prostredníctvom komplexných a vzájomne sa dopĺňajúcich stratégií vrátane poskytovania personalizovanej aktívnej podpory založenej na potrebách a vhodných foriem sociálnej ochrany dlhodobo nezamestnaným, aby sa vrátili na trh práce zodpovedným a informovaným spôsobom. Nezamestnanosť mladých ľudí treba riešiť komplexne, prostredníctvom celkovej stratégie zamestnanosti mládeže. Zahŕňa to investície do odvetví, ktoré môžu byť zdrojom kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí a to, že sa príslušným faktorom, ako napríklad službám na podporu mládeže, poskytovateľom vzdelávania a odbornej prípravy, mládežníckym organizáciám a verejným službám zamestnanosti, poskytnú potrebné prostriedky, aby plne a dôsledne vykonávali vnútroštátne plány vykonávania záruky pre mladých ľudí, ale aj to, že členské štáty urýchlene preberú zdroje. Ďalej musí byť uľahčený prístup k finančným prostriedkom pre tých, ktorí sa rozhodnú podnikať, a to prostredníctvom rozsiahlejšieho poskytovania informácií, obmedzením nadmernej byrokracie a možnosťami premeniť – po predložení podnikateľského plánu a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi –niekoľkomesačné dávky v nezamestnanosti na počiatočný podnikateľský grant.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty by mali zohľadňovať miestne a regionálne rozdiely pri vypracúvaní a vykonávaní opatrení proti nezamestnanosti a spolupracovať s miestnymi službami zamestnanosti.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mali by sa riešiť štrukturálne nedostatky v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečila kvalita výsledkov vzdelávania a predchádzanie a riešenie problému predčasného ukončenia školskej dochádzky. Členské štáty by mali zvýšiť úrovne dosiahnutého vzdelania a zvážiť systémy duálneho vzdelávania a aktualizáciu odbornej prípravy a zároveň zvýšiť počet príležitostí na uznávanie zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému.

Mali by sa riešiť štrukturálne nedostatky v systémoch vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečila vysoká kvalita výsledkov vzdelávania a predchádzanie a riešenie problému predčasného ukončenia školskej dochádzky a podporilo komplexné, vysokokvalitné vzdelávanie od základných stupňov. Vyžaduje si to pružné systémy vzdelávania zamerané na prax. Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zvýšiť kvalitu úrovne dosiahnutého vzdelania, sprístupniť ho všetkým, zriadiť a zlepšiť systémy duálneho vzdelávania prispôsobené ich potrebám, zlepšiť odbornú prípravu existujúce rámce, ako je europass, a zároveň zaručiť vhodnú rekvalifikáciu zručností tam, kde je to potrebné, a zabezpečiť, aby sa uznávali zručnosti získané mimo formálneho školského systému. Mal by sa posilniť vzťah medzi vzdelávaním a trhom práce a pritom zabezpečiť, aby bolo vzdelávanie dostatočne rozsiahle, aby ľuďom počas celého ich života poskytovalo pevný základ pre zamestnateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty by mali zamerať svoje systémy odbornej prípravy užšie na trh práce s cieľom zlepšiť prechod od odbornej prípravy k zamestnaniu. Zelené pracovné miesta a zdravotná starostlivosť majú kľúčový význam najmä v kontexte digitalizácie, ako aj pokiaľ ide o nové technológie.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mali by sa znížiť prekážky účasti na trhu práce, a to najmä v prípade žien, starších pracovníkov, mladých ľudí, osôb so zdravotným postihnutím a legálnych migrantov. Na trhu práce sa musí zabezpečiť rodová rovnosť vrátane rovnosti v odmeňovaní, ako aj prístup k dostupnému a kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve.

Diskrimináciu na trhu práce, ako aj v oblasti prístupu na trh práce treba ďalej znižovať, najmä pre skupiny, ktoré čelia diskriminácii alebo vylúčeniu, ako sú ženy, starší pracovníci, mladí ľudia, osoby so zdravotným postihnutím, osoby patriace k menšinám a legálni migranti. Na trhu práce sa musí zabezpečiť rodová rovnosť vrátane rovnakého odmeňovania, ako aj prístup k dostupnému, veľmi kvalitnému vzdelávaniu a starostlivosti v ranom detstve, ako aj flexibilita potrebná na to, aby sa zabránilo vylúčeniu tých, ktorí prerušili svoju kariéru z dôvodu rodinných povinností, ako napríklad rodinní opatrovatelia. V tomto zmysle by členské štáty mali odblokovať smernicu o zastúpení žien vo vrcholových orgánoch spoločností a smernicu o materskej dovolenke.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V tejto súvislosti treba vziať do úvahy skutočnosť, že miera ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), je vyššia v prípade žien ako v prípade mužov a že jav NEET je spôsobený predovšetkým nárastom nezamestnanosti mladých ľudí, ale aj neúčasťou na procese vzdelávania súvisiacou s nečinnosťou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh rozhodnutia

Príloha – 6. usmernenie – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali plne využívať podporu z Európskeho sociálneho fondu a iných fondov Únie s cieľom zlepšiť zamestnanosť, sociálnu inklúziu, vzdelávanie a verejnú správu.

Členské štáty by mali plne, účinne a efektívne využívať podporu z Európskeho sociálneho fondu a iných fondov Únie s cieľom bojovať proti chudobe, zlepšiť kvalitnú zamestnanosť, sociálnu inklúziu, vzdelávanie, verejnú správu a verejné služby. Európsky fond pre strategické investície a jeho investičné platformy by sa mali takisto mobilizovať s cieľom zabezpečiť kvalitu pracovných miest a vybaviť pracovníkov zručnosťami potrebnými na prechod Únie na model udržateľného rastu.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh rozhodnutia

Príloha – 7. usmernenie – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali znížiť segmentáciu trhu práce. Pravidlá a inštitúcie na ochranu zamestnanosti by mali poskytovať vhodné prostredie na nábor zamestnancov a zároveň ponúkať primerané úrovne ochrany tým, ktorí už sú zamestnaní, ako aj tým, ktorí si prácu hľadajú alebo sú zamestnaní na dobu určitú alebo pracujú na základe dohody. Mali by sa zabezpečiť kvalitné pracovné miesta z hľadiska sociálno-ekonomického zabezpečenia, možností vzdelávania a odbornej prípravy, pracovných podmienok (vrátane zdravia a bezpečnosti) a rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom.

Členské štáty by mali znížiť segmentáciu trhu práce riešením problému neistého zamestnania, podzamestnanosti, nelegálnej práce a zmlúv s nulovým úväzkom. Pravidlá a inštitúcie na ochranu zamestnanosti by mali poskytovať vhodné prostredie na nábor zamestnancov a zároveň ponúkať primerané úrovne ochrany tým, ktorí už sú zamestnaní, ako aj tým, ktorí si prácu hľadajú alebo sú zamestnaní na dobu určitú, na kratší pracovný čas, alebo pracujú na základe netypickej pracovnej zmluvy alebo dohody, a to za aktívnej účasti sociálnych partnerov a uprednostňovaním kolektívneho vyjednávania. Mali by sa zabezpečiť kvalitné pracovné miesta pre všetkých z hľadiska sociálno-ekonomického zabezpečenia, trvácnosti, primeraných miezd, práv na prácu, dôstojných podmienok na pracovisku (vrátane zdravia a bezpečnosti), sociálneho zabezpečenia, rodovej rovnosti, možností vzdelávania a odbornej prípravy. Z tohto dôvodu je nutné podporovať vstup mladých na trh práce, opätovné začlenenie dlhodobo nezamestnaných a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a zároveň poskytovať cenovo dostupnú starostlivosť a modernizovať organizáciu práce. Mala by sa podporovať harmonizácia pracovných podmienok v celej Únii smerom nahor.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh rozhodnutia

Príloha – 7. usmernenie – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Prístup na pracovný trh by mal uľahčovať podnikanie, vytváranie udržateľných pracovných miest vo všetkých odvetviach vrátane zelenej zamestnanosti, sociálnej starostlivosti a inovácie, v záujme čo najlepšieho využitia zručností ľudí, podpory ich celoživotného rozvoja a zamestnaneckých inovácií.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh rozhodnutia

Príloha – 7. usmernenie – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali aktívne zapojiť národné parlamenty a sociálnych partnerov do návrhu a implementácie príslušných reforiem a politík v súlade s vnútroštátnymi postupmi, a zároveň podporiť zlepšenie fungovania a účinnosti sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni.

Členské štáty by mali aktívne zapojiť národné parlamenty, sociálnych partnerov, organizácie občianskej spoločnosti, regionálne a miestne orgány do návrhu a implementácie príslušných reforiem a politík v súlade so zásadami partnerstva a vnútroštátnymi postupmi, a zároveň podporovať fungovanie a účinnosť sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni, najmä v tých krajinách, ktoré majú značné problémy so znižovaním miezd spôsobeným nedávnou dereguláciou trhov práce a slabým kolektívnym vyjednávaním.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh rozhodnutia

Príloha – 7. usmernenie – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali posilniť aktívne politiky trhu práce zlepšením ich zacielenia, dosahu, rozsahu a vzájomného pôsobenia spolu s pasívnymi opatreniami. Tieto politiky by sa mali zamerať na lepšie zosúladenie ponuky s potrebami trhu práce a na podporu udržateľných zmien na trhu práce, pričom verejné služby zamestnanosti by mali poskytovať individuálnu podporu a implementovať systémy merania výkonnosti. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby ich systémy sociálnej ochrany účinne aktivizovali tých, ktorí sa môžu zúčastňovať na trhu práce, a umožňovali im chrániť tých, ktorú sú (dočasne) vylúčení z trhu práce a/alebo sa na ňom nemôžu zúčastňovať, a pripravovali jednotlivcov na potenciálne riziká. Členské štáty by mali podporovať inkluzívne trhy práce prístupné všetkým a tiež zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia.

Členské štáty by mali zabezpečiť základné normy kvality aktívnych politík trhu práce zlepšením ich zacielenia, dosahu, rozsahu a vzájomného pôsobenia spolu s podpornými opatreniami, ako je sociálne zabezpečenie. Tieto politiky by sa mali zamerať na lepší prístup na trh práce, na posilnenie kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu a na podporu udržateľných zmien na trhu práce, pričom vysoko kvalifikované verejné služby zamestnanosti by mali poskytovať individuálnu podporu a implementovať systémy merania výkonnosti. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby ich systémy sociálnej ochrany účinne aktivizovali tých, ktorí sa môžu zúčastňovať na trhu práce, a umožňovali im chrániť tých, ktorú sú (dočasne) vylúčení z trhu práce a/alebo sa na ňom nemôžu zúčastňovať, a pripravovali jednotlivcov na potenciálne riziká a zmenené hospodárske a sociálne podmienky investovaním do ľudského kapitálu. Členské štáty by ako jedno z možných opatrení na zníženie chudoby a v súlade s vnútroštátnou praxou mali zaviesť minimálnu mzdu zodpovedajúcu ich konkrétnej sociálno-hospodárskej situácii. Členské štáty by mali podporovať inkluzívne trhy práce prístupné všetkým a tiež zaviesť účinné antidiskriminačné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh rozhodnutia

Príloha – 7. usmernenie – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Mala by sa zabezpečiť mobilita pracovníkov s cieľom naplno využiť potenciál európskeho trhu práce vrátane posilnenia prenosnosti dôchodkových práv a uznávania kvalifikácií. Členské štáty by mali zároveň bojovať proti zneužívaniu existujúcich pravidiel.

Mala by sa zabezpečiť mobilita pracovníkov ako základné právo a ako otázka slobodnej voľby s cieľom naplno využiť potenciál európskeho trhu práce vrátane posilnenia prenosnosti dôchodkových práv a skutočného uznávania kvalifikácií a zručností a odstránenia byrokracie a ďalších existujúcich prekážok. Členské štáty by mali zároveň riešiť jazykové bariéry a zlepšovať systémy odbornej prípravy v tejto oblasti. Členské štáty by mali primerane využívať sieť EURES na podporu mobility pracovníkov. Mali by sa podporovať investície v regiónoch s odlivom pracovnej sily s cieľom zmierňovať únik mozgov a podporovať návrat mobilných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 7 a (nové) – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Zvyšovanie kvality a výkonnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých úrovniach

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh rozhodnutia

Príloha – usmernenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty by mali prístup k cenovo dostupnej kvalitnej starostlivosti a predškolskému vzdelávaniu stanoviť za prioritu, pretože oba tieto prvky sú dôležitými podpornými opatreniami pre účastníkov trhu práce a prispievajú k zvýšeniu celkovej miery zamestnanosti a zároveň podporujú jednotlivcov v ich zodpovednosti. Členské štáty by mali vytvoriť komplexné politiky a investície potrebné pre zlepšenie podpory rodiny a rodičovstva a opatrenia na zladenie pracovného a rodinného života, ktoré pomôžu rodičom zladiť rodinný a pracovný život, ako prostriedok na predchádzanie predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky a zvýšenie šancí mladých ľudí na trhu práce.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zabezpečovanie spravodlivosti, boj proti chudobe a presadzovanie rovnakých príležitostí

Zabezpečovanie sociálnej spravodlivosti, boj proti chudobe a presadzovanie rovnakých príležitostí

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali modernizovať svoje systémy sociálnej ochrany, aby poskytovali účinnú, efektívnu a primeranú ochranu vo všetkých etapách života jednotlivca, pričom zabezpečia spravodlivosť a riešenie nerovností. Sú potrebné jednoduchšie a lepšie zacielené sociálne politiky spolu s dostupným a kvalitným vzdelávaním a starostlivosťou v detstve, odbornou prípravou a pomocou pri hľadaní pracovného miesta, podporou bývania a dostupnou zdravotnou starostlivosťou, prístupom k základným službám, ako je bankový účet a internet, a tiež sú potrebné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a boj proti sociálnemu vylúčeniu.

Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi orgánmi mali zlepšovať svoje systémy sociálnej ochrany poskytovaním účinnej, efektívnej a udržateľnej ochrany vo všetkých etapách života jednotlivca, pričom zabezpečujú dôstojný život, prístup k sociálnej ochrane, plné dodržiavanie sociálnych práv, spravodlivosť a riešenie nerovností, ako aj začlenenie s cieľom odstrániť chudobu, najmä osôb, ktoré sú vylúčené z trhu práce, a ohrozenejších skupín. Sú potrebné jednoduchšie, lepšie zacielené a ambicióznejšie sociálne politiky vrátane služieb v oblasti starostlivosti o dieťa, s veľmi kvalitným vzdelávaním za primeranú cenu, účinnej odbornej prípravy a účinného profesijného poradenstva, služieb pomoci v oblasti bývania a dostupnej zdravotnej starostlivosti vysokej kvality pre všetkých, prístupu k základným službám, ako je bankový účet a internet, a tiež sú potrebné opatrenia na predchádzanie predčasnému ukončeniu školskej dochádzky a boj proti extrémnej chudobe, sociálnemu vylúčeniu a všetkým formám chudoby vo všeobecnosti. Treba rozhodne riešiť najmä problém detskej chudoby.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel by sa mal komplementárnym spôsobom využívať celý rad nástrojov, vrátane služieb, ktoré umožňujú aktiváciu trhu práce, a služieb na podporu príjmu zameraných na individuálne potreby. Systémy sociálnej ochrany by mali byť vytvorené tak, aby uľahčili zachytenie všetkých oprávnených osôb, podporovali investície do ľudského kapitálu a pomáhali zabrániť chudobe, znižovať ju a chrániť pred ňou.

Na tento účel by sa mal komplementárnym spôsobom využívať celý rad nástrojov, vrátane služieb, ktoré umožňujú aktiváciu trhu práce, a služieb na podporu príjmu zameraných na individuálne potreby. V tejto súvislosti je na každom členskom štáte, aby v súlade s vnútroštátnou praxou určil úroveň minimálnej mzdy zodpovedajúcu konkrétnej sociálno-hospodárskej situácii daného členského štátu. Systémy sociálnej ochrany by mali byť vytvorené tak, aby uľahčovali prístup a zachytenie všetkých osôb nediskriminačným spôsobom, podporovali investície do ľudského kapitálu a pomáhali zabrániť chudobe a sociálnemu vylúčeniu, ako aj iným rizikám, ako sú ochorenie alebo strata zamestnania, obmedzovať tieto javy a chrániť proti nim. Osobitne by sa malo zamerať na deti žijúce v chudobe, ktorú zapríčinila dlhodobá nezamestnanosť ich rodičov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dôchodkové systémy by mali prejsť reformou, aby sa zabezpečila ich udržateľnosť a primeranosť pre ženy a mužov v kontexte nárastu dlhovekosti a demografickej zmeny vrátane prepojenia zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku s očakávanou dĺžkou života, zvýšenia skutočného veku odchodu do dôchodku a rozvoja doplnkového dôchodkového sporenia.

Dôchodkové systémy by mali byť štruktúrované tak, aby sa zaistila ich udržateľnosť, bezpečnosť a primeranosť pre ženy a mužov posilnením dôchodkových režimov, s cieľom zabezpečiť slušný príjem v dôchodku aspoň nad úrovňou chudoby. Dôchodkové systémy by mali zabezpečiť konsolidáciu, ďalší rozvoj a zlepšenie troch pilierov systémov dôchodkového sporenia. Prispôsobenie zákonom stanoveného veku odchodu do dôchodku očakávanej dĺžke života nie je jediným nástrojom, ktorým sa dá čeliť výzvam starnutia. V reformách dôchodkových systémov by sa okrem iného mali odrážať tendencie vývoja na trhu práce, pôrodnosť, demografická situácia, zdravotný stav obyvateľstva a bohatstvo krajiny, pracovné podmienky a ekonomická miera závislosti. Najlepším spôsobom ako riešiť problém starnutia je zvýšiť celkovú mieru zamestnanosti, pričom sa nadviaže okrem iného na sociálne investície do aktívneho starnutia.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty by mali zlepšiť dostupnosť, efektívnosť a účinnosť systémov zdravotnej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti a zároveň aby boli fiškálne udržateľné.

Členské štáty by mali zlepšiť kvalitu, cenovú dostupnosť, prístupnosť, efektívnosť a účinnosť systémov zdravotnej a dlhodobej starostlivosti a  sociálnej starostlivosti, ako aj dôstojné pracovné podmienky v súvisiacich odvetviach, a zároveň zachovávať finančnú udržateľnosť týchto systémov prostredníctvom zlepšovania solidárneho financovania.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Členské štáty by mali plne využívať Európsky sociálny fond a iné fondy Únie s cieľom bojovať proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii, zlepšovať prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím a podporovať rovnosť žien a mužov a zlepšenie verejnej správy.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh rozhodnutia

Príloha – 8. usmernenie – odsek 4 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Hlavnými cieľmi stratégie Európa 2020, na základe ktorých členské štáty stanovia svoje národné ciele, pričom zohľadnia svoju východiskovú situáciu a vnútroštátne okolnosti, sú: zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 rokov na 75 % do roku 2020; znížiť mieru predčasného ukončenia štúdia pod 10 %; zvýšiť podiel osôb vo veku 30 – 34 rokov, ktoré dosiahli terciárne alebo rovnocenné vzdelanie, na najmenej 40 %; a podporovať sociálne začlenenie, najmä prostredníctvom znižovania chudoby, snahou o vymanenie aspoň 20 miliónov ľudí z ohrozenia chudobou alebo vylúčením1a.

 

__________________

 

1a Táto skupina obyvateľov je vymedzená ako počet osôb ohrozených chudobou a vylúčením podľa troch ukazovateľov (ohrozenie chudobou, materiálna deprivácia; domácnosť nezamestnaných osôb), pričom si členské štáty môžu po zohľadnení vnútroštátnych podmienok a priorít stanoviť vnútroštátne ciele na základe najvhodnejších ukazovateľov.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

16.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

37

6

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Laura Agea, Guillaume Balas, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Jane Collins, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Elena Gentile, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Terry Reintke, Sofia Ribeiro, Maria João Rodrigues, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Romana Tomc, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Amjad Bashir, Deirdre Clune, Sergio Gutiérrez Prieto, Csaba Sógor, Neoklis Sylikiotis, Ivo Vajgl

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Josef Weidenholzer, Marco Zanni

Právne oznámenie