Διαδικασία : 2014/2256(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0209/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0209/2015

Συζήτηση :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0273

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 259kWORD 233k
24.6.2015
PE 546.580v03-00 A8-0209/2015

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

(2014/2256(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγήτρια: Julia Reda

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

(2014/2256 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 4, 26, 34, 114, 118 και 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 27 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία του 1994 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO της 20ής Οκτωβρίου 2005 για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17, 22 και 52 ου Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001 σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας(1),

–       έχοντας υπόψη τη σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, και ιδίως τον έλεγχο τριών βημάτων,

–       έχοντας υπόψη τη συνθήκη του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για την πνευματική ιδιοκτησία της 20ής Δεκεμβρίου 1996,

–       έχοντας υπόψη τη συνθήκη του WIPO για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα της 20ής Δεκεμβρίου 1996,

–       έχοντας υπόψη τη συνθήκη του WIPO για τις οπτικοακουστικές ερμηνείες και εκτελέσεις, που εγκρίθηκε από τη διπλωματική διάσκεψη του WIPO για την προστασία των οπτικοακουστικών ερμηνειών και εκτελέσεων στο Πεκίνο την 24η Ιουνίου 2012,

–       έχοντας υπόψη τη μελέτη του Σεπτεμβρίου 2013 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, που εκπονήθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) και το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) και φέρει τον τίτλο «Τομείς εντάσεως δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας: συμβολή στα οικονομικά αποτελέσματα και στην απασχόληση στην ΕΕ» (Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe),

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων,

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014 , για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά(2),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα(3),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων(4),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/116/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(5),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/77/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/116/ΕΕ για τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και ορισμένων συγγενικών δικαιωμάτων(6),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 93/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 1993, περί συντονισμού ορισμένων κανόνων όσον αφορά το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα που εφαρμόζονται στις δορυφορικές ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και την καλωδιακή αναμετάδοση(7),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας(8),

–       έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας(9), η οποία τροποποιεί την οδηγία 92/100/ΕΟΚ του Συμβουλίου(10),

–       έχοντας υπό την οδηγία 2001/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2001, σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης(11),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης(12),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης(13),

       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2012, σχετικά με τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση(14),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 22ας Σεπτεμβρίου 2010, για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά(15),

–       έχοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ περί πνευματικής ιδιοκτησίας που διεξήχθη από την Επιτροπή μεταξύ 5 Δεκεμβρίου 2013 και 5 Μαρτίου 2014,

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2012, σχετικά με την αναφορά 0924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα (2011/2894(RSP))(16),

–       έχοντας υπόψη το Πράσινο Βιβλίο της Επιτροπής για τη διαδικτυακή διανομή οπτικοακουστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ευκαιρίες και προβλήματα στην πορεία προς την ενιαία ψηφιακή αγορά (COM(2011)0427),

–       έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης» (COM(2008)0466),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης, θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη» (COM(2011)0287),

–       έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο συμφωνίας, της 20ής Σεπτεμβρίου 2011, σχετικά με τις βασικές αρχές της ψηφιοποίησης και της διάθεση των αδιάθετων έργων, για τη βελτίωση της ψηφιοποίησης και της διάθεσης επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών για τις ευρωπαϊκές βιβλιοθήκες και άλλους παρόμοιους οργανισμούς,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0209/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ είναι καίριας σημασίας για την προώθηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, της πολιτιστικής πολυμορφίας, της οικονομικής ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς καθώς και για την πρόσβαση στη γνώση και τις πληροφορίες, παρέχοντας παράλληλα στους δημιουργούς λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων επαρκή αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων τους·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ανάπτυξη και την πολυμορφία των πολιτισμών των κρατών μελών ιδίως μέσω της καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας είχε ως στόχο την προσαρμογή της νομοθεσίας περί δικαιώματος δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων ώστε να αντανακλά τις τεχνολογικές εξελίξεις·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ εμπίπτει επίσης σε μια σειρά υποχρεώσεων της Ένωσης δυνάμει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, της συνθήκης του WIPO για το δικαίωμα του δημιουργού και της συνθήκης του WIPO για τα θεάματα και τα φωνογραφήματα·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τη διαδικτυακή προσβασιμότητα των πλούσιων συλλογών των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν πρόσβαση από οπουδήποτε και από οποιαδήποτε συσκευή·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ και συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία της Ένωσης, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, απασχολούν πλέον των 7 εκατομμυρίων ατόμων και παράγουν περισσότερο από το 4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κλάδοι του πολιτισμού εξακολούθησαν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των ετών 2008-2012·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Σεπτέμβριο του 2013, η κοινή μελέτη που εκπονήθηκε από το ΕΓΔΕ και το ΓΕΕΑ κατέδειξε ότι το 39% περίπου της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας στην ΕΕ, η αξία της οποίας αγγίζει σχεδόν τα 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, δημιουργείται από τομείς εντάσεως ΔΔΙ, οι οποίοι παρέχουν επιπλέον το 26% των άμεσων θέσεων εργασίας (ήτοι 56 εκατομμύρια) και το 9% των έμμεσων θέσεων εργασίας επί του συνόλου των θέσεων εργασίας της ΕΕ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η «ψηφιακή επανάσταση» εισήγαγε νέες τεχνικές και μέσα επικοινωνίας και κατέστησε δυνατή την εμφάνιση νέων μορφών έκφρασης οι οποίες, αν και θέτουν υπό αμφισβήτηση την τριμερή σχέση που παραδοσιακά συνδέει τον δημιουργό με το κοινό μέσω του επιχειρηματία, οδήγησαν στην ανάδυση μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και διευκολύνοντας την προώθηση του πολιτισμού και της καινοτομίας·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε πολιτική πρωτοβουλία σχετικά με την ενιαία ψηφιακή αγορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ένωσης, και ιδίως με τα άρθρα 11, 13, 14, 16, 17 και 22·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα, δεδομένου ότι ορισμένες ευρωπαϊκές γλώσσες ομιλούνται σε πολλές χώρες·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων προστατεύει την ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης καθώς και την ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης, και εγγυάται την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλότητας, του δικαιώματος στην ιδιοκτησία και στην πνευματική ιδιοκτησία, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική ελευθερία·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι και στην ψηφιακή εποχή πρέπει να ισχύει η απαίτηση του δημιουργού για προστασία των πνευματικών του έργων·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξεταστούν μέτρα που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτιστικών ανταλλαγών και θα ενισχύσουν την ασφάλεια δικαίου στον τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφότου τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2001/29/ΕΚ, αναπτύχθηκαν πολυάριθμες επιγραμμικές δημιουργικές υπηρεσίες και οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση όσο ποτέ άλλοτε σε ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών και πολιτισμικών έργων· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαία η πρόσβαση των χρηστών σε ένα ευρύ, διαφοροποιημένο και ποιοτικό πολιτιστικό περιεχόμενο·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη την αρμονική και συστηματική ανάπτυξη της Europeana - της ψηφιακής βιβλιοθήκης η οποία δημιουργήθηκε το 2008 στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της ΕΕ και στην οποία διατίθενται έργα από βιβλιοθήκες των κρατών μελών·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δημιουργικά έργα αποτελούν μία εκ των κύριων πηγών τροφοδότησης της ψηφιακής οικονομίας και των παραγόντων του τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών, όπως οι μηχανές αναζήτησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή οι πλατφόρμες με περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες, αλλά ότι το σύνολο σχεδόν της αξίας που δημιουργούν τα έργα μεταβιβάζεται σε αυτούς τους ψηφιακούς διαμεσολαβητές, οι οποίοι αρνούνται να αμείψουν τους δημιουργούς ή διαπραγματεύονται ιδιαίτερα χαμηλές αμοιβές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/77/ΕΕ και η οδηγία 2006/116/ΕΚ εναρμόνισαν τη διάρκεια προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων για κάθε είδος έργου και κάθε συγγενικό δικαίωμα στα κράτη μέλη·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι καθήκον του νομοθέτη της Ένωσης είναι η προώθηση ενός σαφούς κανονιστικού πλαισίου για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, το οποίο να είναι κατανοητό από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και, εν τέλει, από τους πολίτες, διασφαλίζοντας ασφάλεια δικαίου·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την αυξανόμενη δύναμη ορισμένων διαμεσολαβητών στο διαδίκτυο, καθώς και τον αρνητικό αντίκτυπο αυτής της κατάστασης επί των δυνατοτήτων δημιουργίας των δημιουργών και επί της ανάπτυξης των προτεινόμενων υπηρεσιών από άλλους διανομείς δημιουργικών έργων·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την κατάρτιση του νομικού πλαισίου για το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη παροχής κινήτρων για τη δημιουργία καινοτόμων βιομηχανικών και εμπορικών μοντέλων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις της ΕΕ·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη αποτελεί προτεραιότητα της Επιτροπής και κατέχει κεντρική θέση στην πολιτική της ατζέντα για την περίοδο 2014-2019·

1.      υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί το συγκεκριμένο μέσο που επιτρέπει τη διασφάλιση της αμοιβής των δημιουργών και τη χρηματοδότηση της δημιουργίας·

2.      χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να διεξαγάγει διαβούλευση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, η οποία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερόμενων φορέων, μεταξύ άλλων της κοινωνίας των πολιτών και του πολιτιστικού τομέα(17)·

3.      εκφράζει ικανοποίηση για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω την ψηφιακή ατζέντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του δημιουργού, κατά τη διάρκεια της εντολής της νέας Επιτροπής· εκφράζει ικανοποίηση για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, εφόσον η Επιτροπή υπόσχεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού ώστε να ανταποκρίνονται στην ψηφιακή εποχή·

4.      υπενθυμίζει ότι η νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων προστατεύουν και προωθούν την ανάπτυξη και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία και εκμετάλλευση του δημιουργικού τους περιεχομένου, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς στην ΕΕ·

5.      τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του δικαιώματος του δημιουργού εξαρτάται από τα μέτρα επιβολής που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του και ότι για να εξασφαλιστεί η ευημερία και η καινοτομία του δημιουργικού τομέα απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού·

6.      υπενθυμίζει ότι η εδαφικότητα είναι σύμφυτη με την ύπαρξη των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι η αρχή αυτή δεν αντίκειται στη διασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς του περιεχομένου·

7.      υπογραμμίζει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση της οδηγίας 2001/29/ΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να διασφαλίζει την αρχή της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων· ζητεί να επιβεβαιωθεί η αρχή της εδαφικότητας, η οποία επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να διασφαλίζει αυτήν την αρχή στο πλαίσιο της πολιτιστικής πολιτικής του·

8.      επισημαίνει ότι, μετά την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, αυξήθηκε η προσφορά προς τους χρήστες έργων που διατίθενται νόμιμα· επισημαίνει επιπλέον ότι η διασυνοριακή πρόσβαση στην πληθώρα των χρήσεων που η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει στους καταναλωτές ενδέχεται να απαιτήσει αποδεδειγμένες βελτιώσεις στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω επιγραμμικά η νόμιμη προσφορά ποικίλου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου και να υπάρξει πρόσβαση στην ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία·

9.      υπενθυμίζει ότι για γεωγραφικούς λόγους εμποδίζεται πολύ συχνά η πρόσβαση των καταναλωτών σε ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου, γεγονός που αντιβαίνει στον στόχο της υλοποίησης των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος ορίζεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες λύσεις που θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσβασιμότητα των καταναλωτών στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού·

10.    θεωρεί ότι, από την προσέγγιση της οδηγίας 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων, μπορούν να αντληθούν διδάγματα για άλλους τύπους περιεχομένου αν και τα ζητήματα που αφορούν τη φορητότητα και τις τεχνικές γεωγραφικής δέσμευσης (geo-blocking) μπορεί να μην επιλυθούν μέσω μιας συνολικής λύσης αλλά ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές διαφορετικές παρεμβάσεις, τόσο σε ρυθμιστικό επίπεδο όσο και με βάση την αγορά·

11.    τονίζει ότι η δημιουργική παραγωγή της ΕΕ συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον πλούσιων πόρων της και όσοι επιθυμούν να την απολαμβάνουν πρέπει να καταβάλλουν το ανάλογο τίμημα, ακόμη και όταν το προϊόν διατίθεται μόνο από άλλο κράτος μέλος·

12.    υπενθυμίζει τη δυνατότητα χρησιμοποίησης πολυεδαφικών αδειών, όπως προβλέπει ιδίως η οδηγία 2014/26/ΕΕ για τη συλλογική διαχείριση του δικαιώματος του δημιουργού, σε περίπτωση που οι φορείς μετάδοσης επιθυμούν να καλύψουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια·

13.    υπενθυμίζει ότι η χρηματοδότηση, η παραγωγή και η συμπαραγωγή ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αποκλειστικές εδαφικές άδειες, οι οποίες χορηγούνται στους τοπικούς διανομείς για διαφορετικές πλατφόρμες που ανταποκρίνονται στις πολιτιστικές ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών αγορών· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι η συμβατική ελευθερία επιλογής της εδαφικής εμβέλειας και των διαφόρων πλατφορμών διανομής ενθαρρύνει τις επενδύσεις στις ταινίες και το τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και την πολιτιστική πολυμορφία· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι πριν από μια πρωτοβουλία εκσυγχρονισμού του δικαιώματος του δημιουργού θα πραγματοποιηθεί μια ευρεία εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τις επιπτώσεις αυτής στην παραγωγή, τη χρηματοδότηση και τη διανομή ταινιών και τηλεοπτικού περιεχομένου, καθώς και στην πολιτιστική πολυμορφία·

14.    επισημαίνει ότι οι πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού του κλάδου δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την πρόσβαση πολιτιστικών μειονοτήτων που ζουν σε κράτη μέλη της ΕΕ σε υφιστάμενο περιεχόμενο ή υπηρεσίες στη γλώσσα τους, είτε παρέχονται δωρεάν είτε επί πληρωμή·

15.    στηρίζει τις πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ενίσχυση της φορητότητας, εντός της ΕΕ, των επιγραμμικών υπηρεσιών περιεχομένου που έχει αποκτηθεί και διατεθεί νομίμως, με παράλληλο πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συμφερόντων των δικαιούχων·

16.    υπενθυμίζει ότι οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές αγορές είναι εκ φύσεως ανομοιογενείς λόγω της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας· επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία αυτή πρέπει να θεωρηθεί πλεονέκτημα μάλλον και όχι εμπόδιο για την ενιαία αγορά·

17.    σημειώνει πόσο σημαντικές είναι οι εδαφικές άδειες στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και ταινιών, η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε συστήματα προαγοράς ή προχρηματοδότησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

18.    σημειώνει με ανησυχία τον πολλαπλασιασμό των παράνομων επιγραμμικών υπηρεσιών, την αύξηση της πειρατείας και, γενικότερα, τις παραβιάσεις της πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που συνιστά σοβαρή απειλή για τις οικονομίες των κρατών μελών και τη δημιουργικότητα στην ΕΕ·

19.    τονίζει ότι κάθε μεταρρύθμιση του πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας, καθώς τα δικαιώματα έχουν καίρια σημασία για την πνευματική δημιουργία και παρέχουν μια σταθερή, σαφή και ευέλικτη νομική βάση, η οποία προάγει τις επενδύσεις και την ανάπτυξη στον τομέα της δημιουργίας και του πολιτισμού, αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες και τις ασυνέπειες που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς·

20.    τονίζει ότι, παράλληλα με τη σημαντική επέκταση των δομών που λειτουργούν για την ψηφιακή ενιαία αγορά, πρέπει επίσης να ληφθούν μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη λειτουργία της αναλογικής ενιαίας αγοράς·

21.    υπενθυμίζει ότι οι βιομηχανίες υψηλής έντασης πνευματικών δικαιωμάτων απασχολούν πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να μεριμνήσει, σύμφωνα με τις αρχές της βελτίωσης της νομοθεσίας, ώστε πριν από κάθε νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του δικαιώματος του δημιουργού να πραγματοποιείται μια εκ των προτέρων αναλυτική εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με τις επιπτώσεις της στην ανάπτυξη και την απασχόληση, καθώς και σχετικά με το κόστος και τα οφέλη που ενδεχομένως θα δημιουργήσει μια τέτοια πρωτοβουλία·

22.    υπογραμμίζει ότι κάθε μελλοντική αναθεώρηση του ενωσιακού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να είναι στοχευμένη και να βασίζεται σε τεκμηριωμένα στοιχεία, με σκοπό τη διασφάλιση συνεχούς ανάπτυξης των κλάδων της δημιουργίας στην Ευρώπη·

23.    αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και για την ανάπτυξη της νόμιμης προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου στο διαδίκτυο·

24.    κρίνει απαραίτητη την ενίσχυση της θέσης των συγγραφέων και των δημιουργών και τη βελτίωση των αμοιβών τους σε σχέση με την ψηφιακή διανομή και την εκμετάλλευση των έργων τους·

Αποκλειστικά δικαιώματα

25.    αναγνωρίζει την ανάγκη παροχής έννομης προστασίας σε δημιουργούς και ερμηνευτές/εκτελεστές για το δημιουργικό και καλλιτεχνικό τους έργο· αναγνωρίζει το δημόσιο συμφέρον στη διάδοση του πολιτισμού και της γνώσης· αναγνωρίζει τον ρόλο των παραγωγών και εκδοτών όσον αφορά τη διάθεση των έργων στην αγορά, και την ανάγκη δίκαιης και κατάλληλης αμοιβής όλων των κατηγοριών δικαιούχων· ζητεί βελτιώσεις στη συμβατική θέση των δημιουργών και των ερμηνευτών/εκτελεστών σε σχέση με άλλους δικαιούχους και διαμεσολαβητές, προβλέποντας κυρίως μια εύλογη προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων που μεταβιβάζονται από τον δημιουργό σε τρίτους, μετά το πέρας της οποίας τα δικαιώματα αυτά καταργούνται, καθώς οι συμβατικές ανταλλαγές χαρακτηρίζονται συχνά από ανισορροπία ισχύος μεταξύ των μερών· υπογραμμίζει εν προκειμένω τη σημασία της ελευθερίας των συμβάσεων·

26.    επισημαίνει ότι μια ανάλογη προστασία των πνευματικών έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού έχει και από πολιτιστική άποψη μεγάλη σημασία και ότι, βάσει του άρθρου 167 της ΣΛΕΕ, η Ένωση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις πολιτιστικές πτυχές στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της·

27.    υπογραμμίζει ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές/εκτελεστές πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή τόσο στο ψηφιακό περιβάλλον όσο και στον αναλογικό κόσμο·

28.    καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει κατάλληλα και στοχευμένα μέτρα προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου, σύμφωνα με τον στόχο της Επιτροπής για βελτίωση του ρυθμιστικού πλαισίου· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις ενός ενιαίου ευρωπαϊκού τίτλου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην απασχόληση και στην καινοτομία, προς όφελος των δημιουργών και λοιπών δικαιούχων, καθώς και στην πρόσβαση των καταναλωτών στην περιφερειακή πολιτιστική πολυμορφία·

29.    υπενθυμίζει ότι τα αποκλειστικά δικαιώματα και η συμβατική ελευθερία αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία στο πλαίσιο του εύθραυστου οικοσυστήματος της δημιουργίας και της χρηματοδότησής του, καθώς επιτρέπουν την καλύτερη κατανομή των κινδύνων, διευκολύνουν τη συμμετοχή διαφόρων παραγόντων σε κοινά έργα προς όφελος ενός κοινού διαφοροποιημένου από πολιτιστική άποψη και ενισχύουν τα κίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων στην παραγωγή επαγγελματικού περιεχομένου·

30.    συνιστά στον νομοθέτη της ΕΕ, με σκοπό την προστασία του δημόσιου συμφέροντος αλλά προστατεύοντας συγχρόνως τις προσωπικές πληροφορίες, να εξετάσει με ποιον τρόπο θα μειώσει περαιτέρω τους φραγμούς για την επαναχρησιμοποίηση πληροφοριών του δημοσίου τομέα· επισημαίνει ότι οι προσαρμογές αυτές της νομοθεσίας πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2013/37/ΕΕ, τις αρχές που διέπουν το δικαίωμα του δημιουργού καθώς και τη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

31.    καλεί την Επιτροπή να προστατεύει αποτελεσματικά τα έργα που αποτελούν δημόσιο κτήμα, τα οποία, εξ ορισμού, δεν υπόκεινται σε προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει ότι κάθε ψηφιοποίηση έργου για το οποίο έχουν λήξει τα πνευματικά δικαιώματα και το οποίο δεν συνιστά νέο, διασκευασμένο έργο, παραμένει σε ελεύθερη χρήση· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει με ποιον τρόπο οι δικαιούχοι μπορούν να έχουν το δικαίωμα διάθεσης μέρους ή του συνόλου των έργων τους προς κοινή χρήση·

32.    καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τη διάρκεια της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέποντας περαιτέρω παράταση των προθεσμιών προστασίας, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της Σύμβασης της Βέρνης· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να οριστικοποιήσουν τη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία και την εφαρμογή των οδηγιών 2006/116/ΕΚ και 2011/77/ΕΕ με ενοποιημένο τρόπο·

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

33.    καλεί τον νομοθέτη της ΕΕ να παραμείνει πιστός στον στόχο που δηλώνεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ως προς την παροχή κατάλληλης προστασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα, καθώς συνιστά έναν από τους βασικούς τρόπους διασφάλισης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής δημιουργικότητας και της διατήρησης μιας δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων και των χρηστών προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών δικαιούχων· υπογραμμίζει περαιτέρω ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον εν λόγω τομέα πρέπει να διασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα κάθε μορφής·

34.    υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το νομικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και για τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας και τον τομέα που επωφελείται από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών, και αποτελούν τη βάση για τη δραστηριότητά τους και την απασχόληση·

35.    επισημαίνει ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί πρέπει να εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη ο σκοπός για τον οποίο σχεδιάστηκαν καθώς και τα ιδιαίτερα σχετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ψηφιακού και αναλογικού περιβάλλοντος, ενώ θα πρέπει να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των δικαιούχων και των συμφερόντων του κοινού· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει εάν είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί μια σειρά υφισταμένων εξαιρέσεων και περιορισμών προκειμένου να προσαρμοστούν καλύτερα στο ψηφιακό περιβάλλον, λαμβανομένων υπόψη των συνεχών εξελίξεων στο ψηφιακό περιβάλλον και της ανάγκης για ανταγωνιστικότητα·

36.    υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό για τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να επικαλεσθούν εξαιρέσεις και περιορισμούς· επισημαίνει, στη συνάρτηση αυτή, τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές, η οποία θα διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασης σε βιβλία και ζητεί την ταχεία επικύρωσή της χωρίς αυτή να προϋποθέτει την αναθεώρηση του ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου· πιστεύει ότι η συνθήκη αυτή αποτελεί ένα θετικό βήμα προόδου, πολλά ωστόσο πρέπει ακόμη να γίνουν προκειμένου τα άτομα με διάφορες αναπηρίες να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο·

37.    επισημαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας και σημειώνει ότι οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την εφαρμογή των εξαιρέσεων μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενόψει της ανάπτυξης διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας της ΕΕ και μπορεί επίσης να προκαλέσει ανασφάλεια δικαίου για τους δημιουργούς και τους χρήστες· πιστεύει ότι η αύξηση των κοινών κανόνων μπορεί, συνεπώς, να ευνοήσει ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμούς· παρατηρεί, ωστόσο, ότι οι διαφορές μπορεί να είναι δικαιολογημένες προκειμένου τα κράτη μέλη να δύνανται να νομοθετούν σύμφωνα με τα συγκεκριμένα πολιτιστικά και οικονομικά συμφέροντά τους και με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και της επικουρικότητας·

38.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την εφαρμογή ελάχιστων προτύπων σε όλες τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς και, επιπλέον, να διασφαλίσει την κατάλληλη εφαρμογή των εξαιρέσεων και των περιορισμών που αναφέρονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ και την ισότιμη πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία διασυνοριακά εντός της εσωτερικής αγοράς και να βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου·

39.    κρίνει αναγκαία την ενίσχυση των εξαιρέσεων από τις οποίες μπορούν να επωφεληθούν ιδρύματα δημοσίου συμφέροντος, όπως βιβλιοθήκες, μουσεία ή αρχεία, ούτως ώστε να ευνοηθεί η ευρεία πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομιά ακόμη και μέσω διαδικτυακών πλατφορμών·

40.    ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει προσεκτικά το ενδεχόμενο να καταστήσει υποχρεωτικές κάποιες εξαιρέσεις, εφόσον σκοπός είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ιδίως, η καταπολέμηση των διακρίσεων ή η προστασία της ελευθερίας του Τύπου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο δίκαιων αποζημιώσεων·

41.    υπενθυμίζει τη σημασία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη στην Ένωση· υπογραμμίζει ότι η πλειοψηφία των ΜΜΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας αξιοποιούν την ευελιξία των ρυθμίσεων για τα δικαιώματα του δημιουργού για να παράγουν, επενδύουν και διανέμουν έργα πολιτισμού και δημιουργίας, αλλά, ομοίως, και για να αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις που επιτρέπουν στους χρήστες την επιγραμμική πρόσβαση σε έργα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις προτιμήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τοπικών αγορών·

42.    σημειώνει με ενδιαφέρον την ανάπτυξη νέων μορφών χρήσης των έργων στα ψηφιακά δίκτυα, ιδίως χρήσεων διασκευής, και τονίζει ότι πρέπει να εξεταστούν λύσεις με τις οποίες εναρμονίζεται η αποτελεσματική προστασία που εξασφαλίζει κατάλληλη αμοιβή και δίκαιη αποζημίωση για τους δημιουργούς με το δημόσιο συμφέρον για την πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και γνώση·

43.    τονίζει ότι, όπου ήδη ισχύουν εξαιρέσεις και περιορισμοί, οι νέες χρήσεις περιεχομένου τις οποίες καθιστά δυνατή η τεχνολογική πρόοδος ή οι νέες χρήσεις της τεχνολογίας θα πρέπει, κατά το δυνατόν, να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις υφιστάμενες εξαιρέσεις ή τους υφιστάμενους περιορισμούς, υπό τον όρο ότι η νέα χρήση είναι παρόμοια προς την υφιστάμενη, με στόχο την αύξηση της ασφάλειας δικαίου – αυτό θα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο τριών βημάτων· αναγνωρίζει ότι η εν λόγω ευλυγισία στην ερμηνεία των εξαιρέσεων και περιορισμών μπορεί να επιτρέπει την προσαρμογή των σχετικών εξαιρέσεων και περιορισμών σε διαφορετικές εθνικές συνθήκες και κοινωνικές ανάγκες·

44.     τονίζει την ανάγκη να διασφαλίζεται η τεχνολογική ουδετερότητα και η μελλοντική συμβατότητα των εξαιρέσεων και των περιορισμών, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συνέπειες της σύγκλισης των μέσων, εξυπηρετώντας παράλληλα το δημόσιο συμφέρον προωθώντας κίνητρα για τη δημιουργία, χρηματοδότηση και διανομή νέων έργων και για τη διάθεση αυτών των έργων στο κοινό με νέους, καινοτόμους και ελκυστικούς τρόπους·

45.    προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των διαμεσολαβητών προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους όσον αφορά τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα προσφοράς, και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της ΕΕ·

46.    θεωρεί ότι η εμπορική χρήση φωτογραφιών, βιντεοσκοπήσεων ή άλλων εικόνων έργων που βρίσκονται μόνιμα σε φυσικούς δημόσιους χώρους πρέπει πάντα να αποτελεί αντικείμενο προηγούμενης άδειας των δημιουργών ή οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου·

47.    τονίζει ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς δεν είναι δυνατή χωρίς την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας·

48.    τονίζει τη σημασία της εξαίρεσης όσον αφορά τις γελοιογραφίες, τις παρωδίες και τις μιμήσεις για τη δυναμικότητα του δημοκρατικού διαλόγου· πιστεύει ότι με την εξαίρεση αυτή θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων και των δικαιωμάτων των δημιουργών και των πρωτότυπων χαρακτήρων και της ελευθερίας της έκφρασης του χρήστη ενός προστατευόμενου έργου ο οποίος βασίζεται στην εξαίρεση για τις γελοιογραφίες, τις παρωδίες ή τις μιμήσεις·

49.    τονίζει την ανάγκη να αξιολογηθεί ορθά η δυνατότητα εφαρμογής αυτόματων τεχνικών ανάλυσης για κείμενο και δεδομένα (π.χ. «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων») για ερευνητικούς σκοπούς, υπό τον όρο ότι έχει αποκτηθεί άδεια ανάγνωσης του έργου·

50.    τονίζει ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής αγοράς είναι στενά συνδεδεμένη και πρέπει να συμβαδίζει με την ανάπτυξη των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, πράγμα που αποτελεί τον μόνο τρόπο για να εξασφαλισθεί διαρκής ευημερία·

51.    σημειώνει ότι το δικαίωμα ιδιωτικής ιδιοκτησίας είναι ένα από τα θεμέλια της σύγχρονης κοινωνίας. σημειώνει επίσης ότι η διευκόλυνση της πρόσβασης σε εκπαιδευτικά υλικά και πολιτιστικά αγαθά έχει καίρια σημασία για την ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα νομοθετικά όργανα·

52.    ζητεί να θεσπιστούν εξαιρέσεις για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτουν, πέρα από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και διαπιστευμένες εκπαιδευτικές ή ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και επιγραμμικές και διασυνοριακές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με εκπαιδευτικό φορέα ή ίδρυμα αναγνωρισμένο από τις αρμόδιες αρχές ή τη νομοθεσία ή στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος·

53.    τονίζει ότι τυχόν νέες εξαιρέσεις ή περιορισμοί που θεσπίζονται στο νομικό σύστημα περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ πρέπει να είναι δεόντως δικαιολογημένοι με βάση ορθή και αντικειμενική οικονομική και νομική ανάλυση·

54.    αναγνωρίζει τη σημασία που έχουν οι βιβλιοθήκες όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μια εξαίρεση με την οποία θα επιτρέπεται σε δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν νομίμως έργα στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για ατομική χρήση και για περιορισμένη διάρκεια, μέσω του διαδικτύου ή των δικτύων βιβλιοθηκών, ούτως ώστε το καθήκον δημοσίου συμφέροντος που υπέχουν για τη διάδοση της γνώσης να μπορεί να υλοποιηθεί αποτελεσματικά και με σύγχρονο τρόπο· συνιστά να αποζημιώνονται δίκαια οι δημιουργοί για τον ηλεκτρονικό δανεισμό και στην ίδια έκταση που ισχύει για το δανεισμό βιβλίων σε φυσική μορφή, σύμφωνα με τους εθνικούς εδαφικούς περιορισμούς·

55.    καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να θεσπίσει μια εξαίρεση με την οποία βιβλιοθήκες θα μπορούν να ψηφιοποιούν περιεχόμενο με σκοπό την αναζήτηση, την ευρετηρίαση και την αρχειοθέτηση·

56.    τονίζει τη σημασία του να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα πολυάριθμων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί από τον κλάδο του βιβλίου ώστε να εδραιωθούν δίκαια, ισορροπημένα και βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα·

57.    σημειώνει ότι σε ορισμένα κράτη μέλη έχουν εισαχθεί άδειες εκ του νόμου με σκοπό τη δημιουργία συστημάτων αποζημίωσης· τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι πράξεις που είναι επιτρεπτές βάσει εξαίρεσης πρέπει να διατηρήσουν το χαρακτήρα αυτό· επισημαίνει ότι η αποζημίωση για την εφαρμογή εξαιρέσεων και περιορισμών πρέπει να εξετάζεται μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες οι πράξεις που αποτελούν αντικείμενο εξαίρεσης ζημιώνουν το δικαιούχο· καλεί επιπλέον το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας να πραγματοποιήσει μια αμιγώς επιστημονική αξιολόγηση των μέτρων των εν λόγω κρατών μελών καθώς και των συνεπειών τους σε κάθε πληττόμενο δικαιούχο·

58.    επισημαίνει τη σημασία της εξαίρεσης για τη δημιουργία ιδιωτικών αντιγράφων που δεν μπορεί να περιοριστεί τεχνικά σε συνδυασμό με τη δίκαιη αποζημίωση των δημιουργών· καλεί την Επιτροπή να αναλύσει, βάσει επιστημονικών στοιχείων, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τα τέλη ιδιωτικών αντιγράφων(18) και τα αποτελέσματα της τελευταίας διαδικασίας μεσολάβησης που πραγματοποίησε η Επιτροπή(19), τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων μέτρων για τη δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων σε συνάρτηση με αναπαραγωγές που πραγματοποιούν φυσικά πρόσωπα για ιδιωτική χρήση, ιδίως όσον αφορά τα μέτρα διαφάνειας·

59.    παρατηρεί ότι το δικαίωμα επιβολής τελών για ιδιωτική αντιγραφή πρέπει να ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ενημερώνονται οι πολίτες για το πραγματικό ύψος του τέλους, τους σκοπούς και τους τρόπους χρήσης του·

60.    τονίζει ότι τα ψηφιακά τέλη θα πρέπει να καταστούν πιο διαφανή και να βελτιστοποιηθούν για την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και των καταναλωτών, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά·

61.    τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της σαφήνειας και της διαφάνειας του συστήματος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τους χρήστες των εν λόγω δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και την επιβολή τελών για τα πνευματικά δικαιώματα, με σκοπό την προαγωγή της δημιουργικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών, και τη διασφάλιση ικανοποιητικής αμοιβής για τους δικαιούχους πνευματικών δικαιωμάτων·

62.    επισημαίνει τη σημασία του άρθρου 6 παράγραφος 4 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή εξαιρέσεων ή περιορισμών και η πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν αποτελεί αντικείμενο προστασίας, βάσει του δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να αναιρείται με συμβάσεις ή συμβατικούς όρους·

63.    καλεί τους διανομείς μετάδοσης να δημοσιεύουν όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα τεχνολογικά μέτρα που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας του περιεχομένου τους·

64.    τονίζει τη σημασία προώθησης μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας ιδίως για το λογισμικό και τα τερματικά, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υπονομεύει την καινοτομία, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μία συγκεκριμένη υπηρεσία, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ·

65.    επισημαίνει ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού·

66.    αναγνωρίζει τον ρόλο της αναλογικής και αποτελεσματικής επιβολής όσον αφορά την υποστήριξη δημιουργών, δικαιούχων και καταναλωτών·

67.    ζητεί από την Επιτροπή και από τον νομοθέτη της ΕΕ να αναζητήσουν λύσεις για τη μετατόπιση της αξίας από το περιεχόμενο προς τις υπηρεσίες· εμμένει στην αναγκαιότητα προσαρμογής του ορισμού του καθεστώτος του μεσολαβητή εντός του υφιστάμενου ψηφιακού περιβάλλοντος·

68.    τονίζει ότι, πολλές φορές, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς και ότι πολύ συχνά δεν γίνεται αναφορά στην έννοια των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της ισχύουσας νομοθεσίας περί δικαιωμάτων του δημιουργού από τη σκοπιά των καταναλωτών και να αναπτύξει μία δέσμη σαφών και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών·

o

o o

69.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1)

ΕΕ L 167, 22.6.2001, σ. 10.

(2)

ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 72.

(3)

ΕΕ L 175, 27.6.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 299, 27.10.2012, σ. 5.

(5)

ΕΕ L 372, 27.12.2006, σ. 12.

(6)

ΕΕ L 265, 11.10.2011, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 248, 6.10.1993, σ. 15.

(8)

ΕΕ L 157, 30.4.2004, σ. 45.

(9)

ΕΕ L 376, 27.12.2006, σ. 28.

(10)

ΕΕ L 346, 27.11.1992, σ. 61.

(11)

ΕΕ L 272, 13.10.2001, σ. 32.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.

(13)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0368.

(14)

ΕΕ C 353 E, 3.12.2013, σ. 64.

(15)

ΕΕ C 50 E, 21.2.2012, σ. 48.

(16)

ΕΕ C 249 E, 30.8.2013, σ. 49.

(17)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ MARKT, έκθεση σχετικά με τις απαντήσεις στη δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ, Ιούλιος 2014.

(18)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0179.

(19)

Βλ. τις συστάσεις του António Vitorino, της 31ης Ιανουαρίου 2013, που προκύπτουν από την τελευταία διαδικασία μεσολάβησης που διεξήχθη από την Επιτροπή σχετικά με την ιδιωτική αντιγραφή και τα τέλη φωτοαναπαραγωγής.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Ερευνας και Ενέργειας (20.4.2015)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

(2014/2256(INI))

Εισηγητής: José Blanco López

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.   επισημαίνει τη σημασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας, η οποία παρέχει ευκαιρίες και όχι εμπόδια στην ενιαία αγορά και τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στην ΕΕ, δεδομένου ότι απασχολούν περισσότερους από επτά εκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν περισσότερο από το 4,2% του ΑΕγχΠ της ΕΕ· τονίζει ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας εξακολούθησαν να δημιουργούν θέσεις απασχόλησης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης των ετών 2008-2012 και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ένωσης· επισημαίνει το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί νέα επιχειρηματικά μοντέλα και καινοτόμες υπηρεσίες στο διαδίκτυο·

2.   τονίζει ότι τα επιγραμμικά πολιτιστικά και δημιουργικά περιεχόμενα αποτελούν βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επενδύσεων σε ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες, που ενισχύουν έτσι την καινοτομία, την ανάπτυξη και τη δημιουργικότητα·

3.   υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (CCI) και αποτελούν τη βάση για την ικανότητά τους να παράγουν οικονομική δραστηριότητα, ανταγωνιστικότητα, απασχόληση, δημιουργικότητα και καινοτομία· υπογραμμίζει ότι η παραγωγικότητα του τομέα συνεχίζει να αυξάνεται, και υπογραμμίζει ότι το ισχύον κατακερματισμένο και παρωχημένο σύστημα εμποδίζει την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς·

4.   χαιρετίζει το μεγάλο ενδιαφέρον καθώς και τις συνεισφορές των πολιτών της ΕΕ, στον γύρο δημόσιων διαβουλεύσεων της Επιτροπής για την αναθεώρηση των κανόνων πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΕ·

5.   υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα πρέπει να συνιστούν ένα ισορροπημένο νομικό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας για την παραγωγή οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι το ισχύον κατακερματισμένο και παρωχημένο σύστημα τελών προκαλεί μείζονα προβλήματα στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενιαίας ψηφιακής αγοράς και, ως εκ τούτου, αποτελεί απειλή για τη μεγέθυνση και την οικονομική ανάπτυξη·

6.   υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το νομικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας και αποτελούν τη βάση για την ικανότητά τους να παράγουν οικονομική δραστηριότητα και απασχόληση. υπογραμμίζει ότι ενώ η παραγωγικότητα του τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας συνεχίζει να αυξάνεται, τα έσοδα των δικαιούχων στον τομέα μειώνονται·

7.   υπογραμμίζει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα συνιστούν το νομικό πλαίσιο για τον ευρωπαϊκό κλάδο του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, καθώς και για τον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας και τον τομέα που επωφελείται από τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς των δικαιωμάτων αυτών, και αποτελούν τη βάση για τη δραστηριότητά τους και την απασχόληση·

8.   τονίζει ότι τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα είναι τα δικαιώματα επί των οποίων στηρίζεται το σύνολο των βιομηχανιών της δημιουργικότητας και η συναφής αλυσίδα αξίας· ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να προστατέψει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες της δημιουργικότητας να ανθίσουν·

9.   χαιρετίζει τη δέσμευση της Επιτροπής για περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής ατζέντας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του στόχου εκσυγχρονισμού των κανόνων περί δικαιωμάτων του δημιουργού· αναγνωρίζει την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας 2001/29/ΕK ούτως ώστε να εξασφαλιστούν κατάλληλες αμοιβές για τους δημιουργούς, τους ερμηνευτές/εκτελεστές και άλλους κατόχους δικαιωμάτων δημιουργού και κατάλληλη προστασία αυτών των δικαιωμάτων, καθώς και δίκαιη ισορροπία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής οικονομίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών (ΜΜΕ, καταναλωτές, χρήστες, δημιουργοί και δικαιούχοι) σε μια ψηφιακή εποχή σε ένα μεταβαλλόμενο και σταθερά εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον και που φέρνει αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών, μαζί με ευκαιρίες και προκλήσεις· θεωρεί ότι μια τέτοια επανεξέταση θα μπορούσε να προσφέρει την αναγκαία νομική σαφήνεια, σταθερότητα και ασφάλεια, καθώς και την απαιτούμενη ευελιξία για την ενθάρρυνση των επενδύσεων και της ανάπτυξης στον τομέα της δημιουργικότητας και του πολιτισμού αίροντας παράλληλα τις νομικές αβεβαιότητες και τις ασυνέπειες που επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· ζητεί επίσης μια ισχυρή δέσμευση επί της αρχής επανεξέτασης, το συντομότερο δυνατό βάσει της συνοχής, της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο· πιστεύει ότι ένας από τους κύριους στόχους αυτής της επανεξέτασης θα πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός των δικαιωμάτων του δημιουργού ούτως ώστε να διευκολυνθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στις υπηρεσίες και το περιεχόμενο, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και εξυπηρετώντας την ανάπτυξη και την πολιτιστική πολυμορφία·

10. υπογραμμίζει ότι ο εκσυγχρονισμός των υφισταμένων κανόνων περί δικαιωμάτων του δημιουργού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ψηφιακής οικονομίας·

11. τονίζει ότι η καινοτομία στη δημιουργικότητα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων δίδοντας σε διάφορες ομάδες τη δυνατότητα να επικοινωνούν δημιουργικά και να συνεργάζονται, βελτιώνοντας έτσι τις υφιστάμενες δεξιότητες των δημιουργικών ατόμων αλλά και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία· θεωρεί ότι τούτο συμβάλλει στη βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα, απασχόληση και καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

12. αναγνωρίζει ότι οι εμπορικές δραστηριότητες που παραβιάζουν τα δικαιώματα του δημιουργού συνιστούν σοβαρή απειλή για τη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και για την ανάπτυξη της νόμιμης ηλεκτρονικής προσφοράς διαφοροποιημένου πολιτιστικού και δημιουργικού περιεχομένου·

13. καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει αξιολόγηση των διαφορετικών μηχανισμών αντιγραφής για ιδιωτική χρήση στην Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των τελών και των μεταβολών στη χρήση της αντιγραφής για ιδιωτική χρήση· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να αντιμετωπίσει τις αποκλίσεις των μηχανισμών αντιγραφής για ιδιωτική χρήση προκειμένου να διασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά, η δίκαιη αμοιβή των δημιουργικών και πολιτιστικών περιεχομένων και να διευκολυνθεί η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων·

14. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του κεκτημένου στον τομέα των δικαιωμάτων δημιουργού της ΕΕ θα πρέπει να εξακολουθήσει να ενισχύει τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργικότητας με τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων, των επιχειρήσεων και των χρηστών, καθώς και με τη θέσπιση κινήτρων για καινοτόμα συστήματα επιγραμμικής αδειοδότησης και νέα επιχειρηματικά μοντέλα για την επιγραμμική διανομή περιεχομένου, επιτρέποντας έτσι στον τομέα να επωφεληθεί από την ψηφιακή επανάσταση και διασφαλίζοντας παράλληλα μια ισορροπημένη αλυσίδα αξίας·

15. υπενθυμίζει ότι οι εξαιρέσεις και περιορισμοί στα δικαιώματα του δημιουργού αποτελούν βασική πτυχή του συστήματος των δικαιωμάτων του δημιουργού και ότι αξιοσημείωτη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ΕΕ παρέχεται επίσης από φορείς που βασίζονται σε αυτές τις εξαιρέσεις και περιορισμούς· καλεί την Επιτροπή να προτείνει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για εξαιρέσεις και περιορισμούς για την αντιμετώπιση της κατακερματισμένης αγοράς, τη βελτίωση της ασφάλειας δικαίου και την προώθηση της διασυνοριακής προσβασιμότητας περιεχόμενου που καλύπτεται από δικαιώματα του δημιουργού, καθώς και προκειμένου να επιτραπεί η ίση πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία σε ολόκληρη την ΕΕ και να υπάρξει συμμόρφωση προς τις προσδοκίες των καταναλωτών· υπενθυμίζει ότι όταν τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς, πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εξαιρέσεις ή οι περιορισμοί δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή του αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου· ζητεί μια επαναξιολόγηση της εξαίρεσης για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, που θα πρέπει να καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες σχετιζόμενες με εκπαιδευτική εγκατάσταση ή ίδρυμα αναγνωρισμένο από τις εθνικές αρχές ή τη νομοθεσία ή στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού ή ερευνητικού προγράμματος· καλεί την Επιτροπή να βρει τρόπους ώστε οι δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν βιβλία στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για προσωπική χρήση, ανεξαρτήτως του χώρου πρόσβασης, και διασφαλίζοντας δίκαιη αμοιβή για τους δικαιούχους·

16. ζητεί τη θέσπιση μιας υποχρεωτικής εξαίρεσης που θα επιτρέπει στις δημόσιες και ερευνητικές βιβλιοθήκες να δανείζουν βιβλία στο κοινό σε ψηφιακή μορφή για προσωπική χρήση, ανεξαρτήτως του χώρου πρόσβασης·

17. αναγνωρίζει ότι η προσήκουσα προσαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ στην ψηφιακή εποχή μπορεί να δώσει ώθηση στην επιχειρηματικότητα και σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενισχύοντας έτσι την καινοτομία και την απασχόληση·

18. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια των εναρμονισμένων όρων προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού στο πλαίσιο μιας σύγχρονης ατζέντας εμπορικής πολιτικής·

19. υπογραμμίζει τη σημασία της συμβατικής ελευθερίας για όλους τους δικαιούχους, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους· κρίνει αναγκαία την ανάπτυξη νομικού πλαισίου, το οποίο θα βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και ενισχύοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική και συμβατική θέση όλων των δημιουργών έναντι άλλων δικαιούχων και μεσαζόντων·

20. προτείνει την επανεξέταση της ευθύνης των φορέων παροχής υπηρεσιών και των μεσαζόντων προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό καθεστώς και η ευθύνη τους σχετικά με τα δικαιώματα δημιουργού, να διασφαλιστεί ότι ασκείται δέουσα επιμέλεια σε ολόκληρη τη διαδικασία της δημιουργίας και στην αλυσίδα εφοδιασμού, και να διασφαλιστεί δίκαιη αμοιβή των δημιουργών και των δικαιούχων εντός της Ένωσης·

21. κρίνει αναγκαία, στο πλαίσιο μιας συνολικής μεταρρύθμισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τη θέσπιση μέτρων για την αύξηση της διασυνοριακής προσφοράς και διάθεσης ψηφιακού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα νέους κανονισμούς στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών, της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, της σύγκλισης των συντελεστών ΦΠΑ, της ενίσχυσης των ψηφιακών δικτύων·

22. κρίνει αναγκαία την παροχή σαφούς επικαιροποιημένου πλαισίου για τα πολιτιστικά ιδρύματα, το οποίο θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες να προβαίνουν σε ηλεκτρονικό δανεισμό και θα επιτρέπει σε βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία να καθιστούν επιγραμμικώς διαθέσιμα προστατευμένα έργα τα οποία δεν διατίθενται πλέον στην κυκλοφορία·

23. θεωρεί ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αγοράς επιγραμμικού περιεχομένου από άλλο κράτος μέλος, και θεωρεί ότι η πρακτική περιορισμού της πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο βάσει της τοποθεσίας των χρηστών εμποδίζει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς· εκφράζει επιδοκιμασία για την πολυεδαφική αδειοδότηση δικαιωμάτων που προβλέπεται στην οδηγία 2014/26/ΕΕ ως παράδειγμα και τρόπο αντιμετώπισης της κατακερματισμένης εσωτερικής αγοράς· ενθαρρύνει την ανάπτυξη ισόρροπων, ευέλικτων και με γνώμονα την αγορά λύσεων που θα συμβάλουν στην υπερπήδηση των υφιστάμενων εμποδίων που δυσχεραίνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση και τη διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών με παράλληλο σεβασμό της πολιτιστικής πολυμορφίας, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης μηχανισμών για τη διασυνοριακή εντός της ΕΕ φορητότητα περιεχομένου που έχει αποκτηθεί και διατεθεί νομίμως·

24. θεωρεί ότι η πρακτική περιορισμού της πρόσβασης σε επιγραμμικό περιεχόμενο βάσει της τοποθεσίας των χρηστών, οι οποίοι είχαν προηγουμένως πληρώσει για την υπηρεσία πρόσβασης στο εν λόγω περιεχόμενο, είναι επιβλαβής για τη λειτουργία των δικτύων και εμποδίζει την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

25. επισημαίνει ότι ο ταχύς ρυθμός της τεχνολογικής ανάπτυξης και η αλλαγή στα επιχειρηματικά μοντέλα στην ψηφιακή αγορά απαιτεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο νομικό και νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα δημιουργού· τονίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να γίνεται σεβαστή τόσο επιγραμμικά όσο και απογραμμικά, αλλά επισημαίνει ωστόσο επίσης ότι το ψηφιακό περιβάλλον δεν είναι ίδιο με τον αναλογικό κόσμο και τονίζει την ανάγκη να εξεταστεί προσεκτικά ο κατάλογος εξαιρέσεων και περιορισμών και αν απαιτούνται πρόσθετες ή εναλλακτικές μορφές προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού για την αντιμετώπιση αυτού συμβάλλοντας έτσι στην οικονομική μεγέθυνση, την ανταγωνιστικότητα και την πλήρη ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

26. σημειώνει ότι είναι σημαντικές οι εδαφικές άδειες στην ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού και ταινιών η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο σε συστήματα προαγοράς ή προχρηματοδότησης ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών·

27. τονίζει ότι τα ψηφιακά τέλη πρέπει να καταστούν πιο διαφανή και να βελτιστοποιηθούν με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων και των καταναλωτών και λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά·

28. καλεί την Επιτροπή να εξετάσει και να προτείνει λύσεις για αυτόματες τεχνικές ανάλυσης για κείμενο και δεδομένα (πχ. «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων») για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, ιδίως για μη εμπορικούς σκοπούς, εφόσον έχει αποκτηθεί άδεια ανάγνωσης του έργου και λαμβάνοντας υπόψη επιλογές, όπως το μοντέλο αδειοδότησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε ορισμένα κράτη μέλη, προκειμένου οι ερευνητές να μπορούν να διατηρήσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον·

29. τονίζει τη σημασία προώθησης μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας ιδίως για το λογισμικό και τα τερματικά, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υποσκάπτει την καινοτομία, περιορίζει τον ανταγωνισμό και βλάπτει τον καταναλωτή· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας οδηγεί στο να κυριαρχεί στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ·

30. αναγνωρίζει ότι η ευρεία εξάπλωση της κάλυψης διαδικτύου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη νέων μορφών χρήσης των έργων και ζητεί κατάλληλες λύσεις επιστροφής για τους δικαιούχους στο ψηφιακό περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα την πρόσβαση των πολιτών σε πολιτιστικά αγαθά και γνώσεις·

31. καλεί την Επιτροπή, σε πνεύμα πλήρους σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας, να διερευνήσει αν είναι επικαιροποιημένα και αποτελούν αποτελεσματικές λύσεις τα μέτρα για τη διασφάλιση της δίκαιης αμοιβής των δικαιούχων όσον αφορά τις αναπαραγωγές που κάνουν φυσικά πρόσωπα για ιδιωτική χρήση, όπως τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης·

32. ενθαρρύνει τις βιβλιοθήκες και τα αρχεία να συνάψουν εκούσιες συμφωνίες με τους δικαιούχους, κάτι που θα τους έδινε τη δυνατότητα να εκπληρώσουν τη δημόσια αποστολή τους στην ψηφιακή κοινωνία, με παράλληλο σεβασμό των δικαιωμάτων των δικαιούχων·

33. τονίζει ότι οποιαδήποτε τροποποίηση της νομοθεσίας σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εξασφαλίζει σε όλους, και ιδίως σε ανθρώπους με αναπηρία, τη δυνατότητα πρόσβασης σε προϊόντα και υπηρεσίες που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα και να ανταποκρίνεται ανάλογα στο ψηφιακό περιβάλλον· αναγνωρίζει ότι η αδυναμία αγοράς περιεχομένου σε κατάλληλη μορφή για τους χρήστες με αναπηρία μπορεί να δημιουργήσει φραγμούς στο εμπόριο για τις επιχειρήσεις, καθώς και να μειώσει την πολιτιστική παραγωγή και την προσφορά περιεχομένου στα κράτη μέλη· παροτρύνει την ΕΕ να κυρώσει τη συνθήκη του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα με μειωμένη όραση ή τα άτομα που έχουν πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων, η οποία απαιτεί την ύπαρξη υποχρεωτικής εξαίρεσης από τα δικαιώματα δημιουργού για τις μη εμπορικές χρήσεις προς όφελος ατόμων με αναπηρίες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την αναπηρία, και στον βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας·

34. θεωρεί ότι για να διασφαλιστεί η άνθιση του τομέα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη και να προστατευτεί η καινοτομία, η προστασία των δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να είναι ισχυρή, δεδομένου ότι δεν είναι αποτελεσματική παρά μόνο αν προστατεύεται από αποτελεσματικά μέτρα επιβολής·

35. παροτρύνει την Επιτροπή να λάβει υπόψη της τη ραγδαία αυξανόμενη χρήση δημιουργικών έργων σε περιεχόμενο που παράγεται από τους χρήστες και σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου και να βελτιώσει την πληροφόρηση των χρηστών όσον αφορά τις υποχρεώσεις σε σχέση με τον οποιονδήποτε εν γνώσει του παρέχει υπερσυνδέσμους προς μη εξουσιοδοτημένο περιεχόμενο ή συνδέσμους που παρακάμπτουν συνδρομητικά τείχη, κατά την αναθεώρηση των ρυθμίσεων για τα δικαιώματα του δημιουργού· πιστεύει ότι οποιαδήποτε νέα πρόταση θα πρέπει να αποσκοπεί στην εξεύρεση δίκαιης ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των δικαιωμάτων του δημιουργού και της προαγωγής ενός δυναμικού διαδικτύου, όπου η τεχνολογία και η πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να συνεχίσουν να ενθαρρύνουν τα άτομα να είναι καινοτόμα και δημιουργικά· επιπροσθέτως, θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει έναν νομικό ορισμό των έργων του «κοινού κτήματος» και διασφαλίζοντας ότι τα εν λόγω έργα προστατεύονται από την ιδιοποίηση, είτε μέσω ψηφιοποίησης είτε μέσω άλλων τρόπων·

36. σημειώνει με ανησυχία ότι η αξία που παράγεται στην ψηφιακή οικονομία από την εκμετάλλευση έργων που προστατεύονται από δικαιώματα του δημιουργού δεν κατανέμεται δίκαια με τους δικαιούχους, μεταξύ άλλων λόγω του καθεστώτος φορολόγησης των παρόχων υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει την έκταση και τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβίβασης της αξίας προς τους μεσάζοντες του διαδικτύου·

37. ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει τον διάλογο και τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσον αφορά τα σχετικά νομοθετικά πλαίσια των δικαιωμάτων του δημιουργού, στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για τη διατλαντική εμπορική και επενδυτική εταιρική σχέση, για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων φραγμών στην πρόσβαση στην αγορά και εμποδίων στο εμπόριο·

38. καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει και να ενοποιήσει τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που επιτρέπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο του αναλογικού κόσμου με το νέο σενάριο που αντιπροσωπεύεται από το ψηφιακό πρότυπο και, ειδικότερα, από τις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους·

39. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του δημιουργού στην ΕΕ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών· τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες που προκαλούνται από την παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων, και προτρέπει να ανευρεθεί προσήκουσα λύση που να διασφαλίζει ότι κανείς δεν αποκομίζει κέρδος από παραβιάσεις των δικαιωμάτων του δημιουργού·

40. επισύρει την προσοχή στην οδηγία 2013/37/ΕΕ, της 26ης Ιουνίου 2013, για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, η οποία παρέχει κοινό νομικό πλαίσιο για την αγορά της ΕΕ για δεδομένα που ανήκουν σε κυβερνήσεις (πληροφορίες του δημόσιου τομέα) και περιλαμβάνει επίσης διατάξεις για τη διαφάνεια και τον ανταγωνισμό.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.4.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

47

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Νεοκλής Συλικιώτης, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pascal Arimont, José Blanco López, Simona Bonafè, Λεφτέρης Χριστοφόρου, Cornelia Ernst, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Pavel Telička, Marco Zullo

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (25.3.2015)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

(2014/2256(INI))

Εισηγήτρια: Catherine Stihler

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να αναπτύξει περαιτέρω τη ψηφιακής ατζέντα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα του δημιουργού, κατά τη διάρκεια της εντολής της νέας Επιτροπής· εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2015, εφόσον η Επιτροπή υπόσχεται να υποβάλει δέσμη μέτρων για την ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία θα περιλαμβάνει μια νομοθετική πρόταση με στόχο τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού ώστε να ανταποκρίνονται στην ψηφιακή εποχή·

2.  υπογραμμίζει την ανάγκη προσαρμογής του νομοθετικού πλαισίου των δικαιωμάτων του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η ενδεδειγμένη αμοιβή των δικαιούχων δικαιωμάτων δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων και η κατάλληλη προστασία τους σε σχέση με τις νέες καταναλωτικές απαιτήσεις και τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιακής κοινωνίας· υπογραμμίζει επίσης ότι οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες για τα δικαιώματα του δημιουργού θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια σωστή ισορροπία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών: των καταναλωτών, των χρηστών, των δημιουργών και των δικαιούχων·

3.  τονίζει ότι η ολοκληρωμένη και συνεκτική ρύθμιση της ψηφιακής αγοράς αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη·

4.  σημειώνει ότι η οδηγία 2001/29/ΕΚ (Οδηγία Infosoc) εγκρίθηκε το 2001 και έκτοτε η ψηφιακή χρήση και προσφορά υλικού που υπόκειται στους κανόνες περί δικαιωμάτων δημιουργού έχει αλλάξει και αυξηθεί κατακόρυφα· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο η Επιτροπή να ανταποκριθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις και να προσαρμόσει τις υφιστάμενες νομοθετικές διατάξεις στις υπάρχουσες και αναδυόμενες προκλήσεις·

5.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι νομοθετικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών δημιουργούν νομικές αβεβαιότητες οι οποίες εμποδίζουν τη δημιουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και τη διασυνοριακή προσβασιμότητα στο προστατευόμενο από δικαιώματα του δημιουργού περιεχόμενο·

6.  υπενθυμίζει ότι η παραγόμενη αξία, στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας, των έργων που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού, πρέπει να επιμερίζεται δίκαια μεταξύ των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να εκτιμήσει την έκταση και τις επιπτώσεις της εν λόγω μεταβίβασης αξίας προς όφελος των τεχνοψηφιακών διαμεσολαβητών·

7.  σημειώνει ότι το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα διαδραματίζουν καίριο ρόλο, δεδομένου ότι προστατεύουν και προωθούν την ανάπτυξη και την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τη δημιουργία και εκμετάλλευση του δημιουργικού περιεχομένου τους, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της καινοτομίας σε πολλούς κλάδους στην ΕΕ, έτσι ώστε κάθε εναρμόνιση του δικαιώματος του δημιουργού θα πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας και να αναγνωρίζει τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών· τονίζει ότι η αναγκαία προσαρμογή της οδηγίας 2001/29/ΕΚ στην ψηφιακή εποχή πιθανότατα θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων ή νεοφυών επιχειρήσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή δημιουργίας θέσεων απασχόλησης του μέλλοντος για τους νέους·

8.  τονίζει ότι η αποτελεσματικότητα του δικαιώματος του δημιουργού εξαρτάται από τα μέτρα επιβολής που έχουν θεσπιστεί για την προστασία του, και ότι για να εξασφαλιστεί η ευημερία και η καινοτομία του δημιουργικού τομέα απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αυτών στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού· τονίζει επίσης ότι η εφαρμογή των κανόνων στον τομέα των δικαιωμάτων του δημιουργού πρέπει να είναι αναλογική, και ότι οποιοσδήποτε περιορισμός των δικαιωμάτων των χρηστών πρέπει να προβλέπεται νομοθετικά·

9.  θεωρεί ότι ο εκσυγχρονισμός των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού στην ΕΕ θα ήταν ελλιπής χωρίς την επικαιροποίηση της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, και προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή το ενδεχόμενο ανάληψης δράσης προς αυτή την κατεύθυνση·

10. αναγνωρίζει ότι σκοπός του δικαιώματος του δημιουργού είναι η καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων όλων των κατηγοριών έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης ικανοποιητικής αμοιβής για τους δικαιούχους σε αντάλλαγμα των προσπαθειών τους, όταν άλλοι εκμεταλλεύονται το έργο τους, και κατ’ επέκταση η ενθάρρυνση της μελλοντικής δημιουργικότητας· υπενθυμίζει ότι ενώ οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας απασχολούν περισσότερα από επτά εκατομμύρια άτομα και συνεισφέρουν το 4,5% του ΑΕγχΠ της ΕΕ ετησίως, και, σύμφωνα με τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «Το κόστος της μη Ευρώπης», θα δημιουργηθούν 223 000 θέσεις εργασίας χάρη στην ενιαία ψηφιακή αγορά έως το 2020, και παρά το γεγονός ότι οι υπηρεσίες, οι τεχνολογίες και οι επιλογές που επιτρέπουν στο ευρύ κοινό να έχει πρόσβαση στα δημιουργικά έργα αναπτύσσονται ολοένα περισσότερο, τα κέρδη των δικαιούχων δικαιωμάτων στον τομέα του πολιτισμού και της δημιουργικότητας συνεχώς μειώνονται· τονίζει τη σημασία της αποτελεσματικής προστασίας του δικαιώματος του δημιουργού και την ανάγκη ευαισθητοποίησης των καταναλωτών όσον αφορά τις συνέπειες που προκαλούνται από την παραβίαση του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων·

11. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της διαπραγματευτικής θέσης των δημιουργών στην αλυσίδα της προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή·

12. υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις των κρατών μελών σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα διαφέρουν σημαντικά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι η αποκλειστικότητα την οποία το δικαίωμα του δημιουργού παρέχει στον ιδιοκτήτη του, περιορίζεται, κατά κανόνα, στα εδαφικά όρια του κράτους μέλους στο οποίο έχει χορηγηθεί το δικαίωμα· θεωρεί ότι οι εν λόγω εδαφικοί περιορισμοί ενδέχεται να οδηγούν συχνά σε κατακερματισμό της αγοράς και σε σημαντικές αποκλίσεις ως προς την επιβολή σε επίπεδο ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η ευρωπαϊκή αγορά δεν είναι ομοιογενής και ότι οι εθνικές αγορές εξελίσσονται με διαφορετικούς ρυθμούς· υπενθυμίζει επίσης ότι οι προτιμήσεις των καταναλωτών και τα πρότυπα κατανάλωσης, και ως εκ τούτου τα περιεχόμενα, αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες προσδοκίες σε κάθε κράτος μέλος·

13. επισημαίνει πόσο σημαντική είναι η σαφής ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με τις επιδόσεις του περιεχομένου που αγοράζουν, με βάση την οδηγία της ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών·

14. θεωρεί ότι πρέπει να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για την καταπολέμηση των παραβιάσεων του δικαιώματος του δημιουργού στην ΕΕ ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του εν λόγω δικαιώματος καθώς και η δίκαιη αμοιβή των δημιουργών προστατευόμενου διαδικτυακού περιεχομένου·

15. τονίζει ότι λόγω του εδαφικού κατακερματισμού όσοι χρήστες φιλοδοξούν να προσφέρουν σε επίπεδο ΕΕ υπηρεσίες σχετικές με το περιεχόμενο μπορεί να χρειάζονται να εξασφαλίζουν πολλαπλές άδειες· τονίζει ότι οι διαφορές στους περιορισμούς και στις εξαιρέσεις δημιουργούν πολύ συχνά πρόσθετο νομικό κόστος και ανασφάλεια δικαίου, με αποτέλεσμα να υπονομεύονται η καινοτομία και οι επενδύσεις, και σε ορισμένες περιπτώσεις να ενισχύεται η συγκέντρωση της αγοράς· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εξετάσει σε ποιες από τις προαιρετικές εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που αναφέρονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ μπορεί να δοθεί υποχρεωτικός χαρακτήρας, ώστε να καταστεί δυνατή η ισότιμη διασυνοριακή πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία εντός της εσωτερικής αγοράς και να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου·

16. υπενθυμίζει ότι για γεωγραφικούς λόγους εμποδίζεται πολύ συχνά η πρόσβαση των καταναλωτών σε ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου, γεγονός που αντιβαίνει στον στόχο της υλοποίησης των τεσσάρων ελευθεριών της εσωτερικής αγοράς, ο οποίος ορίζεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλες λύσεις που θα βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσβασιμότητα των καταναλωτών στις υπηρεσίες και στο περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα δημιουργού·

17. θεωρεί ότι οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αγοράζουν διαδικτυακό περιεχόμενο από άλλο κράτος μέλος· τονίζει ότι κατά τον χρόνο της αγοράς άδειας ψηφιακού περιεχομένου οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν σαφή ενημέρωση σχετικά, μεταξύ άλλων, με τους γεωγραφικούς περιορισμούς της χρήσης του εν λόγω περιεχομένου έως ότου αυτοί εξαλειφθούν· υπογραμμίζει ότι η δημιουργική παραγωγή της Ευρώπης συγκαταλέγεται μεταξύ των πολυτιμότερων πόρων της, και ότι όσοι επιθυμούν να την απολαμβάνουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το πράττουν, επί πληρωμή, ακόμη και όταν το προϊόν διατίθεται μόνο από άλλο κράτος μέλος·

18. θεωρεί ότι, παρόλο που η εξεύρεση λύσεων είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της φορητότητας των υπηρεσιών, π.χ. όταν οι καταναλωτές ταξιδεύουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, είναι ύψιστης σημασίας να διατηρείται η δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών όσον αφορά την πρόσβαση σε διαφορετικά – μεταξύ άλλων και από γλωσσική άποψη – πολιτιστικά περιεχόμενα·

19. τονίζει πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση της σαφήνειας και της διαφάνειας του καθεστώτος των δικαιωμάτων δημιουργού για τους χρήστες των εν λόγω δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο που δημιουργούν οι χρήστες και την επιβολή χρεώσεων στα δικαιώματα δημιουργού, με σκοπό την προαγωγή της δημιουργικότητας, την περαιτέρω ανάπτυξη των διαδικτυακών πλατφορμών, και τη διασφάλιση ικανοποιητικής αμοιβής για τους δικαιούχους δικαιωμάτων δημιουργού·

20. επαναλαμβάνει τη σημασία ενός σύγχρονου, ευνοϊκού προς τον ανταγωνισμό και φιλικού προς τον καταναλωτή πλαισίου για τα δικαιώματα του δημιουργού, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του ψηφιακού περιβάλλοντος· αναγνωρίζει την ανάγκη υιοθέτησης σφαιρικής προσέγγισης όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο υφιστάμενος κατακερματισμός των αγορών, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των δικαιωμάτων μέσω διαδικτύου, και να εμπεδωθεί ένα ασφαλές, κατάλληλο και προστατευμένο περιβάλλον για τους καταναλωτές, τους δημιουργούς και τους χρήστες των δικαιωμάτων δημιουργού·

21. εκφράζει, επομένως, την ικανοποίησή του για την έγκριση της οδηγίας 2014/26/EΕ για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για δικαιώματα, στην οποία προβλέπεται η σωστή ισορροπία μεταξύ της πρόσβασης του κοινού σε πολιτιστικά έργα, της ευκολότερης εκκαθάρισης των δικαιωμάτων για τους χρήστες και της εύλογης αποζημίωσης των δημιουργών, και πιστεύει ότι η εφαρμογή της οδηγίας αυτής θα οδηγήσει σε σαφέστερη δέσμη απαιτήσεων σε επίπεδο ΕΕ με αποτέλεσμα ταχύτερη και πιο ευέλικτη διαδικασία αδειοδοτήσεων προσαρμοσμένη σε συγκεκριμένες χρήσεις· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο κατακερματισμός διατηρείται και ότι θα πρέπει να αναζητηθούν λύσεις, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο κοινών προσεγγίσεων που προβλέπουν στοχευμένες εξαιρέσεις που αφορούν τη διασυνοριακή ανταλλαγή έργων, η οποία είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς·

22. εκτιμά ότι χρειάζονται ισορροπημένες λύσεις που δεν θα εμποδίζουν ή/και θα βελτιώνουν τη διασυνοριακή πρόσβαση και τη φορητότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών οι οποίες είναι βασικές προκειμένου να δύνανται οι καταναλωτές να λαμβάνουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που θέλουν, όπου και όταν τα θέλουν, κατά νόμιμο και εγκεκριμένο τρόπο, σύμφωνα με τις νέες καταναλωτικές απαιτήσεις· φρονεί ότι η πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ταυτότητας και πρέπει να ενθαρρύνεται και να προωθείται μεταξύ των κρατών μελών·

23. τονίζει ότι, πολλές φορές, οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν διάφορους περιορισμούς και ότι πολύ συχνά δεν γίνεται αναφορά στην έννοια των δικαιωμάτων των καταναλωτών στο πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα του δημιουργού· καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της υφιστάμενης νομοθεσίας περί δικαιωμάτων του δημιουργού από τη σκοπιά των καταναλωτών και να αναπτύξει ένα σύνολο σαφών και ολοκληρωμένων δικαιωμάτων των καταναλωτών·

24. ζητεί επίμονα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ένα υψηλότερο επίπεδο εναρμόνισης και ένα ισορροπημένο πλαίσιο για εξαιρέσεις και περιορισμούς, το οποίο επ' ουδενί πρέπει να ζημιώνει τους δικαιούχους των δικαιωμάτων, το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των καταναλωτών, να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, και να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις στο ψηφιακό περιβάλλον· παροτρύνει τα κράτη μέλη να αξιοποιούν τις εξαιρέσεις με στοχευμένο και τεχνολογικά ουδέτερο τρόπο· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι συμφωνημένες εξαιρέσεις και περιορισμοί για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για τους σκοπούς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διδασκαλίας, κατά την πρόσβαση στη γνώση καθώς και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής στις πολιτιστικές δραστηριότητες και στην κοινωνία· ζητεί επίμονα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την ένταξη των ηλεκτρονικών βιβλίων στα συστήματα δημόσιου δανεισμού, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως επιτευχθεί ή επιδιωχθεί όλες οι απαραίτητες συμφωνίες, κατά τρόπο που να διασφαλίζονται η δίκαιη αμοιβή και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμό που θα επιτρέπει στις βιβλιοθήκες, στα αρχεία και τα μουσεία να προσφέρουν στο κοινό διαδικτυακή πρόσβαση στα προστατευόμενα έργα των συλλογών τους τα οποία δεν υπόκεινται πλέον σε διαχείριση από τους δικαιούχους των δικαιωμάτων τους·

25. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των αρμόδιων φορέων που ξεκίνησε η Επιτροπή το 2013 σχετικά με τη «Άδειες για την Ευρώπη»· πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι η αφοσίωση των αρμόδιων φορέων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών είναι ουσιώδεις εάν το ζητούμενο είναι η επίτευξη πιο ομοιογενούς και τεκμηριωμένης εφαρμογής της νομοθεσίας περί δικαιωμάτων του δημιουργού στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις για την υλοποίηση των δεσμεύσεων της διαδικασίας «Άδειες για την Ευρώπη»·

26. τονίζει τη σημασία του να προωθηθεί μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα, δεδομένου ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας υποσκάπτει την καινοτομία και περιορίζει τον ανταγωνισμό στην ΕΕ και επιβραδύνει τη καινοτομία· επισημαίνει ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας εμποδίζει την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών περιεχομένου εις βάρος των δημιουργών που ενδιαφέρονται να διευρύνουν το κοινό τους σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια· θεωρεί ότι η έλλειψη διαλειτουργικότητας μπορεί να οδηγήσει στο να δεσπόζει στην αγορά ένα συγκεκριμένο προϊόν, κάτι το οποίο καταπνίγει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των καταναλωτών στην ΕΕ·

27. τονίζει τη σημασία των εξαιρέσεων στα δικαιώματα του δημιουργού οι οποίες βελτιώνουν τη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο ψηφιακό περιεχόμενο· αναγνωρίζει ότι η αδυναμία των χρηστών με αναπηρία να αγοράζουν περιεχόμενο σε κατάλληλη μορφή για τον χρήστη δημιουργεί επίσης εμπορικούς φραγμούς στις επιχειρήσεις· αναγνωρίζει, επιπλέον, ότι η αδυναμία αγοράς περιεχομένου σε κατάλληλη μορφή, ικανή να καλύψει τους χρήστες με αναπηρία, οδηγεί σε μείωση της πολιτιστικής παραγωγής και της προσφοράς περιεχομένου στα κράτη μέλη· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον εν λόγω τομέα πρέπει να διασφαλίζει τη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στα έργα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από το δικαίωμα του δημιουργού και τα συγγενικά δικαιώματα, και να ανταποκρίνεται στο ψηφιακό περιβάλλον.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.3.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Emma McClarkin, Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Andrey Novakov


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Cecilia Wikström

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου