Процедура : 2015/2125(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0210/2015

Внесени текстове :

A8-0210/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0262

ДОКЛАД     
PDF 225kWORD 132k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom, подадено от Финландия)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Петри Сарвама

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom, подадено от Финландия)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–   като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0210/2015),

А. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при повторната им интеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Финландия подаде заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 568 съкращения в Broadcom Communications Finland, осъществяващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 46 по NACE Rev. 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“)(4), и при двама негови доставчици или производители надолу по веригата;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ са изпълнени и че следователно Финландия има право на финансово подпомагане в размер на 1 365 000 EUR съгласно този регламент;

2.  отбелязва, че финландските органи са внесли заявлението за финансово участие от ЕФПГ на 30 януари 2015 г. и че оценката му е била представена от Комисията на 2 юни 2015 г.; приветства бързото извършване на оценка за по-малко от пет месеца;

3.  припомня, че през първите години на 21-ви век броят на служителите във финландските дъщерни дружества на всички континенти се увеличи, докато след 2004 г. Азия се открои като най-големият работодател в електронната и електротехническата промишленост, а броят на персонала в Европа започна да намалява; счита, че съкращенията в Broadcom отчасти са свързани с тенденцията, която засяга цялата финландска електронна промишленост и достигна своя връх с обявяването от Нокия на мащабни съкращения през 2011 г.; при все това заключава, че тези събития са свързани в значителна степен с големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията;

4.   отбелязва, че съкращенията ще влошат допълнително положението с безработицата, по-специално в региона на Северна Остроботния (част от региона FI1A на ниво NUTS 2(5)), където са извършени 424 от 568-те съкращения; отбелязва, че в този регион равнището на безработицата непрекъснато е с няколко процентни пункта по-високо от средното за страната; отбелязва, че докато през август 2014 г. процентът на безработицата в национален мащаб е 12,2%, в Северна Остроботния той е бил 14,1%, а в най-засегнатия град, Улу, 16,1%, като същият регион е бил силно засегнат от мащабните съкращения в Нокия от 2011 г. насам;

5.   счита, че проучванията на предприятията и посещенията в тях са действия, които могат да бъдат от полза не само за съкратените работници, обхванати от заявлението, но могат също така да допринесат за натрупване на знания относно въпроси, свързани със заетостта в рамките на този сектор за съкращения в бъдеще; отбелязва, че тези специфични действия вече представляват продължение на подобна мярка, изпълнена в хода на по-ранно заявление за отпускане на средства по ЕФПГ във Финландия (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  отбелязва, че към днешна дата секторът „Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“ е бил предмет на друго заявление за отпускане на средства по ЕФПГ (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), което също се основаваше на критерия за глобализацията;

7.  отбелязва със задоволство, че за да предоставят бързо помощ на работниците, финландските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 11 август 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

8.   отбелязва, че Финландия планира три вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) подпомагане за преминаване на нова работа, ii) подпомагане за започване на собствена стопанска дейност и iii) осигуряване на обучение или образование;

9.   отбелязва, че органите планират да използват 17,46% от всички разходи за помощи и стимули под формата на субсидии за изплащане на възнаграждения (като част от заплатата за всяко трудово правоотношение, установено за даден работник от целевата група) и пътни и квартирни надбавки и надбавки за разходи по преместване, които възлизат на половината от максималната сума от 35% от всички разходи за подобни мерки;

10. приветства процедурите, които финландските органи са следвали за провеждане на консултации с бенефициентите от целевата група или с техни представители, или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи;

11. припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда;

12. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

13. приветства взаимното допълване на предложените интервенции по линия на ЕФПГ с други действия, финансирани от национални фондове или от фондове на Съюза;

14. отбелязва, че предоставената информация относно съгласувания пакет от персонализирани услуги, които ще се финансират от ЕФПГ, съдържа сведения относно взаимното допълване с действията, финансирани от структурните фондове; подчертава, че финландските органи потвърдиха, че за отговарящите на условията за допустимост действия не получават помощ от други финансови инструменти на Съюза; отново призовава Комисията да представи сравнителна оценка на тези данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на финансираните от Съюза услуги;

15. оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва времевия натиск, който новите срокове предполагат, и потенциалното им въздействие върху ефективността на проучването на случаите;

16. одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

17. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Финландия — EGF/2015/001 FI/Broadcom)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(6), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(7), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) има за цел да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите лица, чиято дейност е преустановена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаващата световна финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, и осигуряване на помощ за тяхната повторна интеграция на пазара на труда.

(2)      Както е определено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(8), ЕФПГ не може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 30 януари 2015 г. Финландия подаде заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в Broadcom Communications Finland и при двама негови доставчици или производители надолу по веригата във Финландия. То беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за осигуряване на финансово участие в размер на 1 365 000 EUR по подаденото от Финландия заявление.

(5)      За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за осигуряване на сумата от 1 365 000 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на неговото приемане].

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(9) и на член 15 от Регламент (ЕС) № 1309/2013(10) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(11), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението на Broadcom и предложението на Комисията

На 2 юни 2015 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Финландия, за да се подпомогне повторната интеграция на пазара на труда на работници, съкратени от предприятието Broadcom, осъществяващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 46 по NACE Rev. 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“), и от 2 доставчика или производители надолу по веригата.

Това е дванадесетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2015 г. и се отнася за мобилизиране на обща сума в размер на 1 365 000 EUR от ЕФПГ за Финландия. То се отнася за 500 от 568-те работници, съкратени от Broadcom и от 2 доставчици или производители надолу по веригата. Заявлението е изпратено на Комисията на 30 януари 2015 г. и е допълвано с информация до 27 март 2015 г. Комисията стигна до заключението, в съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на условията за финансово участие по линия на ЕФПГ.

Финландските органи твърдят, че събитието, довело до съкращенията в Broadcom, е преустановяването на всички негови дейности във Финландия. Те свързват това преустановяване на дейности с големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията и припомнят, че през първите години на 21-ви век броят на служителите във финландските дъщерни дружества на всички континенти се увеличи, докато Азия не се открои като най-големият работодател в електронната и електротехническата промишленост през 2004 г. Това провокира намаляване на броя на персонала в Европа. Що се отнася до вътрешната ситуация, финландските органи изтъкват тенденцията, която засяга цялата финландска електронна промишленост и достигна своя връх с обявяването от Нокия на мащабни съкращения през 2011 г.

Персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени на съкратените работници, се състоят от три вида мерки: i) подпомагане на прехвърлянето им на нова работа, ii) подпомагане те да започнат собствен бизнес, както и iii) предоставяне на обучение или образование.

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила.

Финландските органи представиха всички необходими гаранции по отношение на следните аспекти:

–      принципите на равно третиране и недискриминация ще се спазват при достъпа до предложените действия и при тяхното изпълнение;

–      спазени са изискванията, определени в националното законодателство и в законодателството на ЕС, относно колективните уволнения;

–      дружеството Broadcom Communications Finland, което продължава дейността си след съкращенията, е спазило правните си задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните действия по отношение на работниците си;

–      за предложените действия няма да бъде отпускана финансова подкрепа от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да се допусне двойно финансиране;

–      предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–      финансовото участие от страна на ЕФПГ ще бъде предоставено в съответствие с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза по отношение на държавната помощ.

Финландия е уведомила Комисията, че източниците на национално предварително финансиране или съфинансиране идват основно от бюджетния ред за обществените ведомства по труда от административния клон на Министерството на заетостта и икономиката. Някои услуги ще бъдат финансирани и от оперативните разходи на центровете за икономическо развитие, транспорт и околна среда (центрове ELY) и на службите по заетостта и икономическото развитие.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума от 1 365 000 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).

Това е дванадесетото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2015 г.

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/jb

D(2015)28432

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Уважаеми господин Председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2015/001 FI/Broadcom и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с въпросното искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Предложенията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 568 работници в Broadcom Communications Finland и за две дъщерни дружества, осъществяващи дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 46 по NACE Rev. 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“) във всички региони от равнище 2 на NUTS5 във Финландия (с изключение на Аланд), в рамките на референтния период от 11 август 2014 г. до 11 декември 2014 г.;

Б) като има предвид, че за да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, финландските органи твърдят, че съкращенията в Broadcom са свързани с тенденцията, която засяга цялата финландска електронна промишленост и достигна своя връх с обявяването от Нокия на мащабни съкращения през 2011 г.;

В) като има предвид, че през първите години на 21-ви век броят на служителите във финландски предприятия в електронната и електротехническата промишленост със седалище във Финландия и в дъщерни дружества в други държави показа постоянно развитие, но от 2007 г. насам има явна промяна, като броят им в други държави нараства, докато в същото време във Финландия се отбелязва непрекъснат спад;

Г) като има предвид, че събитието, довело до съкращенията в Broadcom, е решението за постепенното закриване на дейността на дружеството по процесорите за управление на клетъчната радиовръзка, което е засегнало 3 000 души по света, 600 от които във Финландия; Broadcom закрива всички свои дейности във Финландия; като има предвид, че проектирането на набори от интегрални схеми за мобилни телефони се прехвърля от Broadcom и се планира да продължи в Съединените щати и Азия;

Д) като има предвид, че 88,4% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 11,6% – жени, като има предвид, че голяма част от работниците (94%) са на възраст между 30 и 54 години;

Комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Финландия, което ще приеме, следните предложения:

1.   изразява съгласие с Комисията, че заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013; поради това изразява съгласие, че следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за осигуряване на финансово участие в размер на 1 365 000 EUR по подаденото от Финландия заявление;

2.  приветства взаимното допълване на предложените интервенции по линия на ЕФПГ с други действия, финансирани от национални фондове или от фондове на Съюза;

3.  отбелязва, че органите планират да използват 17,46% от всички разходи за помощи и стимули под формата на субсидии за изплащане на възнаграждения (като част от заплатата за всяко трудово правоотношение, установено за даден работник от целевата група) и пътни и квартирни надбавки и надбавки за разходи по преместване, които възлизат на половината от максималната сума от 35% от всички разходи за подобни мерки;

4.  отбелязва, че оценяваните разходи за субсидиите за изплащане на възнаграждения възлизат на сума до 6 000 EUR за бенефициент, която се прилага за относително малка група от всички работници от целевата група (62 бенефициента);

5.  счита, че проучванията на предприятията и посещенията в тях са действия, които могат да бъдат от полза не само за съкратените работници, обхванати от заявлението, но могат също така да допринесат за натрупване на знания относно въпроси, свързани със заетостта в рамките на този сектор за съкращения в бъдеще; отбелязва, че това специфично действие вече представлява продължение на подобна мярка, изпълнена в хода на по-ранно заявление за отпускане на средства по ЕФПГ във Финландия (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  приветства процедурите, които финландските органи са следвали за провеждане на консултации с бенефициентите от целевата група или с техни представители, или със социалните партньори, както и с местните и регионалните органи;

7.   припомня, че в съответствие с член 7 от регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняваща длъжността председател, първи заместник-председател

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 23 юни 2015 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети:

-          COM(2015)0232 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на1 365 000 EUR за активни мерки на пазара на труда с цел улесняване на повторната интеграция на 568 съкратени работници в сектора на търговията на едро (без търговията с автомобили и мотоциклети) в региони от равнище 2 по NUTS5 във Финландия (с изключение на Аланд), като най-засегнатият регион е Северна Остроботния.

Приложимите правила за финансовото участие от страна на ЕФПГ са установени в Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006.

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума съобразно предложението на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

31

5

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за установяване на статистическа класификация на икономическите дейности NACE Rev. 2 и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3037/90 на Съвета, както и на някои ЕО регламенти относно специфичните статистически области (ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1).

(5)

Регламент (ЕС) № 1046/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически цели (NUTS) по отношение на предоставянето на динамичните редове според новото регионално деление (ОВ L 310, 9.11.2012 г., стр. 34).

(6)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(7)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(8)

Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(9)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(10)

ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.

(11)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

Правна информация