Postup : 2015/2125(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0210/2015

Předložené texty :

A8-0210/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0262

ZPRÁVA     
PDF 239kWORD 122k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Evropský parlament,

–    s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (nařízení EFG),

–   s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) (IID ze dne 2. prosince 2013), a zejména na bod 13 uvedené dohody,

–   s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0210/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje, aby mohla poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu nebo celosvětovou finanční a hospodářskou krizí, a pomáhat jim při opětovném začlenění na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG);

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Finsko předložilo žádost EFG/2015/001 FI/Broadcom o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propuštěním 568 zaměstnanců společnosti Broadcom Communications Finland, která působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 46 („velkoobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“)(4) a 2 dodavatelů či výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  souhlasí s Komisí, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a Finsko má proto podle uvedeného nařízení nárok na finanční příspěvek ve výši 1 365 000 EUR;

2.  bere na vědomí, že finské orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 30. ledna 2015 a že posouzení této žádosti Komise zveřejnila dne 2. června 2015; vítá rychlé posouzení žádosti, které netrvalo ani pět měsíců;

3.  připomíná, že po roce 2000 počet pracovníků ve finských dceřiných společnostech na všech kontinentech vzrostl, dokud se v roce 2004 nestala největším zaměstnavatelem v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu Asie a počty zaměstnanců v Evropě nezačaly klesat; je toho názoru, že propouštění ve společnosti Broadcom částečně souvisí s tímto trendem, který má vliv na celý finský elektronický průmysl a který vyvrcholil v roce 2011, kdy společnost Nokia oznámila rozsáhlé propouštění; dochází však k závěru, že tyto události do značné míry souvisejí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací;

4.   poukazuje na skutečnost, že toto propouštění bude nadále zhoršovat situaci v oblasti nezaměstnanosti zvláště v regionu Severní Ostrobotnie (část regionu FI1A úrovně NUTS 2(5)), kde bylo propuštěno 424 z 568 pracovníků; poznamenává, že v tomto regionu je míra nezaměstnanosti trvale o několik procent vyšší než celostátní průměr; bere na vědomí, že v srpnu 2014 činila celostátní míra nezaměstnanosti 12,2 %, zatímco v Severní Ostrobotnii dosahovala 14,1 % a v nejvíce postiženém městě Oulu 16,1 %, přičemž tento region byl významně zasažen rozsáhlým propouštěním zaměstnanců společnosti Nokia od roku 2011;

5.   považuje průzkumy a návštěvy podniků za opatření, která mohou být přínosná nejen pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká, ale mohou přispět i k vytváření povědomí o otázkách zaměstnanosti v tomto odvětví v souvislosti s budoucím propouštěním; konstatuje, že tyto konkrétní kroky představují pokračování podobného opatření, které bylo uskutečněno během jednoho z předchozích případů čerpání prostředků z EFG ve Finsku (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  poznamenává, že do dnešního dne byla v oblasti „velkoobchodu, kromě motorových vozidel a motocyklů“ podána ještě jedna žádost o příspěvek z EFG (EFG/2010/012 NL/Noord Holland ICT), která se rovněž zakládá na kritériu globalizace;

7.   s uspokojením bere na vědomí rozhodnutí finských orgánů zahájit dne 11. srpna 2014 – tedy se značným předstihem před podáním žádosti a konečným rozhodnutím o finanční podpoře navrženého koordinovaného souboru opatření z EFG – poskytování individualizovaných služeb s cílem urychleně nabídnout pracovníkům pomoc;

8.   poukazuje na skutečnost, že Finsko plánuje zavést tři druhy opatření pro propuštěné pracovníky, jichž se tato žádost týká: i) pomoc při přechodu na nové pracovní místo, ii) pomoc při zahájení samostatné podnikatelské činnosti a iii) poskytnutí odborné přípravy nebo vzdělávání;

9.   bere na vědomí, že finské orgány plánují použít 17,46 % všech nákladů na příspěvky a pobídky v podobě dotací na mzdy (jako součást platu v rámci každého pracovněprávního vztahu navázaného s pracovníkem, jemuž je pomoc určena) a příspěvků na náklady spojené s cestou, přespáním a stěhováním, což představuje polovinu nejvyšší povolené částky 35 % všech nákladů na takováto opatření;

10.  vítá postupy, kterými se finské orgány řídily v případě konzultací s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány;

11. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného balíčku, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

12. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného balíčku individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být v souladu s přesunem k udržitelnému hospodářství účinně využívajícímu zdroje;

13. vítá skutečnost, že navrhované zásahy financované z EFG se doplňují s ostatními činnostmi financovanými z vnitrostátních nebo unijních fondů;

14. konstatuje, že informace poskytnuté o koordinovaném balíčku individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; zdůrazňuje, že finské orgány potvrdily, že na způsobilá opatření není čerpána podpora z jiných finančních nástrojů Unie; znovu žádá Komisi, aby do svých výročních zpráv zařazovala také srovnávací hodnocení těchto údajů, aby se zajistilo plné dodržování stávajících předpisů a aby nedocházelo ke zdvojování služeb financovaných z prostředků Unie;

15. oceňuje, že Komise v návaznosti na žádost Parlamentu o rychlejší uvolňování prostředků zavedla zdokonalený postup; bere na vědomí časový tlak vyplývající z nového harmonogramu a jeho potenciální dopad na účinnost posuzování případu;

16. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

17. pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

18. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost Finska – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(6), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(7), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“) poskytuje podporu pracovníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří byli propuštěni nebo které přestaly vykonávat svou činnost v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací nebo v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      EFG nepřekročí maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(8).

(3)      Dne 30. ledna 2015 podalo Finsko žádost EFG/2015/001 FI/Broadcom o finanční příspěvek z EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Broadcom Communications Finland a u dvou dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti ve Finsku. Tato žádost byla doplněna o dodatečné informace poskytnuté v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)      V souvislosti s uvedenou žádostí Finska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 365 000 EUR.

(5)      Aby byly příspěvky z EFG uvolněny co nejdříve, mělo by být toto rozhodnutí použitelné od data jeho přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolňuje částka ve výši 1 365 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se od [datum přijetí rozhodnutí]*.

V Bruselu

(9)Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen za účelem poskytování dodatečné pomoci pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(10), a článku 15 nařízení (EU) č. 1309/2013(11) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, bod 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 uzavřené mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(12) stanoví, že Komise v případě kladného posouzení žádosti předloží rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Není-li dosaženo dohody, jsou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost podniku Broadcom a návrh Komise

Dne 2. června 2015 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Finska na podporu opětovného začlenění na trh práce pracovníků propuštěných ze společnosti Broadcom, která působí v hospodářském odvětví klasifikace NACE Revize 2 oddíl 46 („velkoobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“), a dvou dodavatelů či a výrobců, kteří jsou odběrateli uvedeného podniku.

Jedná se o dvanáctou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 365 000 EUR ve prospěch Finska. Žádost se týká 500 z 568 pracovníků propuštěných ze společnosti Broadcom a dvou dodavatelů nebo výrobců, kteří jsou odběrateli uvedené společnosti. Žádost byla zaslána Komisi dne 30. ledna 2015 a do 27. března 2015 byla doplňována o dodatečné informace. Komise došla k závěru, že na základě všech platných ustanovení nařízení o EFG žádost splňuje podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku z EFG.

Finské úřady uvádějí, že příčinou propouštění ve společnosti Broadcom je skutečnost, že společnost ve Finsku ukončuje veškeré své aktivity. Toto ukončení činnosti podle nich přímo souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací. Dále připomínají, že po roce 2000 počet pracovníků ve finských dceřiných společnostech na všech kontinentech vzrostl, dokud se v roce 2004 nestala největším zaměstnavatelem v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu Asie. To vedlo k poklesu počtu zaměstnanců v Evropě. V souvislosti s vnitrostátní situací poukazují finské úřady na trend, který má vliv na celý finský elektronický průmysl a který vyvrcholil v roce 2011, kdy společnost Nokia oznámila rozsáhlé propouštění.

Individualizované služby, které budou propuštěným pracovníkům poskytovány, sestávají ze tří druhů opatření, a sice i) pomoci s přechodem do nového zaměstnání, ii) pomoci při zakládání vlastního podnikání a iii) poskytování odborné přípravy nebo vzdělávání.

Podle Komise představují navržené činnosti aktivní opatření na trhu práce v rámci způsobilých opatření uvedených v článku 7 nařízení o EFG. Tyto činnosti nenahrazují pasivní opatření sociální ochrany.

Finské orgány poskytly veškerá nezbytná ujištění o tom, že:

–      při přístupu k navrženým opatřením a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–      budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

–      společnost Broadcom Communications Finland, která pokračovala po propuštění pracovníků ve své činnosti, dodržela své právní povinnosti upravující propouštění a své pracovníky příslušným způsobem zabezpečila;

–      navržená opatření neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–      navržená opatření se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

–      finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Finsko sdělilo Komisi, že zdroj předběžného financování nebo spolufinancování na vnitrostátní úrovni bude pocházet zejména z rozpočtové položky veřejných služeb zaměstnanosti ve správním úseku ministerstva pro zaměstnanost a hospodářství. Některé služby budou také financovány z operačních výdajů středisek pro hospodářský rozvoj, dopravu a životní prostředí (tzv. centra ELY) a úřadů pro zaměstnanost a hospodářský rozvoj.

III. Postup

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 365 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) do rozpočtové položky EFG (04 04 01).

Jedná se o dvanáctý návrh na převedení prostředků fondu za účelem jejich uvolnění, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory v souladu s čl. 15 odst. 4 nařízení o EFG.

Podle interní dohody by měl být do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytl konstruktivní podporu a přispěl k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/jb

D(2015)28432

pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2015/001 FI/Broadcom a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že se tato žádost zakládá na čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 568 pracovníků společnosti Broadcom Communications Finland a dvou jejích dceřiných společností působících v odvětví, které je v rámci NACE Revize 2 řazeno do oddílu 46 („velkoobchod, kromě motorových vozidel a motocyklů“) ve všech regionech Finska (kromě Åland) na úrovni NUTS 5 2 v referenčním období od 11. srpna 2014 do 11. prosince 2014;

B) vzhledem k tomu, že finské orgány za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací tvrdí, že propouštění ve společnosti Broadcom souvisí s tímto trendem, který má vliv na celý finský elektronický průmysl a který vyvrcholil v roce 2011, kdy společnost Nokia oznámila rozsáhlé propouštění;

C) vzhledem k tomu, že po roce 2000 se počet pracovníků ve finském elektronickém a elektrotechnickém průmyslu se sídlem ve Finsku a v zámořských dceřiných společnostech stabilně zvyšoval, ale od roku 2007 došlo k významné změně, která spočívala v tom, že zatímco se počet pracovníků v zahraničí zvyšoval, ve Finsku začal setrvalý pokles;

D) vzhledem k tomu, že událostí, která způsobila propouštění ve společnosti Broadcom, bylo rozhodnutí omezit činnost v oblasti výroby čipů pro zpracování signálu v základním pásmu v mobilních telefonech, které postihlo 3 000 lidí na celém světě, z toho 600 ve Finsku; Broadcom ve Finsku ukončuje veškerou svoji činnost, zatímco vývoj čipových sad pro mobilní telefony bude dále pokračovat ve Spojených státech a v Asii, kam jej Broadcom přesouvá;

E) vzhledem k tomu, že 88,4% pracovníků, na něž se opatření zaměřují, jsou muži a 11,6% tvoří ženy; vzhledem k tomu, že většina (94%) pracovníků je ve věku mezi 30 a 54 lety;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se žádosti Finska začlenil tyto návrhy:

1.   souhlasí s Komisí, že žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013; souhlasí proto s tím, že v souvislosti s uvedenou žádostí Finska by měly být z EFG uvolněny prostředky na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1 365 000 EUR;

2.  vítá skutečnost, že navrhované zásahy financované z EFG se doplňují s ostatními činnostmi financovanými z vnitrostátních nebo unijních prostředků;

3.  bere na vědomí, že finské orgány plánují použít 17,46 % všech nákladů na příspěvky a pobídky v podobě dotací na mzdy (jako součást platu v rámci každého pracovněprávního vztahu navázaného s pracovníkem, jemuž je pomoc určena) a příspěvků na náklady spojené s cestou, přespáním a stěhováním, což představuje polovinu nejvyšší povolené částky 35 % všech nákladů na takováto opatření;

4.  konstatuje, že odhadované náklady na dotaci mzdy mohou činit až 6 000 EUR na příjemce a uplatní se u poměrně malé skupiny (62 příjemců) všech pracovníků, jimž je pomoc určena;

5.  považuje průzkumy a návštěvy podniků za opatření, která mohou nejen prospět propuštěným pracovníkům, jichž se tato žádost týká, ale mohou přispět i k vytváření povědomí o otázkách zaměstnanosti v tomto odvětví pro budoucí případy propouštění; konstatuje, že tyto konkrétní kroky jsou pokračováním podobného opatření, které bylo uskutečněno během jednoho z dřívějších případů čerpání prostředků z EFG ve Finsku (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  vítá postupy, kterými se finské orgány řídily v případě konzultací s cílovými příjemci pomoci nebo jejich zástupci, se sociálními partnery a s místními a regionálními orgány;

7.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S úctou

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně

PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel Komisí vypracovaný návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci, k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací bude zpráva o tomto návrhu přijata v Rozpočtovém výboru dne 23. června 2015:

-          COM(2015)0232 obsahuje návrh na poskytnutí příspěvku z EFG ve výši 1 365 000 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 568 pracovníků propuštěných v odvětví „velkoobchod (kromě motorových vozidel a motocyklů)“ v regionech Finska na úrovni NUTS 2 (kromě Åland), přičemž nejvíce zasaženým regionem je Severní Ostrobotnie.

Pravidla pro poskytování finančních příspěvků z EFG jsou stanovena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám písemně sdělila, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

23.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

31

5

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech (Úř. věst. L 393, 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Nařízení Komise (EU) č. 1046/2012 ze dne 8. listopadu 2012, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), pokud jde o předání časových řad nového regionálního rozdělení (Úř. věst. L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(7)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

              Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).

(9)

* Datum vloží Parlament před zveřejněním v Úředním věstníku.

(10)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(11)

Úř. věst. L 347, 30.12.2013, s. 855.

(12)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právní upozornění