Procedure : 2015/2125(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0210/2015

Indgivne tekster :

A8-0210/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2015 - 4.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0262

BETÆNKNING     
PDF 254kWORD 97k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning fra Finland – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/0000(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse/mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning fra Finland – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/0000(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0210/2015),

A.     der henviser til, at Unionen har oprettet lovgivnings- og budgetmæssige instrumenter, der skal yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den globale finansielle og økonomiske krise, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden;

C.     der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at Finland indgav ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom om økonomisk støtte fra EGF efter 568 afskedigelser hos Broadcom Communications Finland, der er en virksomhed, som er aktiv inden for hovedgruppe 46 i NACE rev. 2 ("Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler")(4), og to leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled;

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen;

1.      er enig med Kommissionen i, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og at Finland derfor er berettiget til en økonomisk støtte på 1 365 000 EUR i henhold til nævnte forordning;

2.      bemærker, at de finske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra Globaliseringsfonden den 30. januar 2015, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 2. juni 2015; glæder sig over den hurtige vurdering på mindre end fem måneder;

3.      minder om, at personaleantallet i finske datterselskaber i 2000'erne samlet set steg på alle kontinenter, indtil Asien blev den største arbejdsgiver inden for elektronik- og elektroindustrien i 2004, hvorefter personaleantallet begyndte at falde i Europa; mener, at afskedigelserne i Broadcom delvist er knyttet til den udvikling, som påvirker hele den finske elektronikindustri, og som kulminerede i Nokias meddelelse om masseafskedigelser i 2011; konkluderer imidlertid, at disse hændelser i høj grad er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen;

4.      bemærker, at disse afskedigelser vil forværre arbejdsløshedssituationen i regionen yderligere, navnlig i Nordösterbotten (del af NUTS(5) 2-niveau, region FI 1A), hvor 424 af de 568 afskedigelser fandt sted; bemærker, at arbejdsløshedsprocenten i regionen konsekvent er et par procentpoint højere end det nationale gennemsnit; bemærker, at ledigheden for Nordösterbottens vedkommende i august 2014 udgjorde 14,1 %, mens den på landsplan udgjorde 12,2 %, og at den i den mest berørte by Oulu udgjorde 16,1 % samt, at samme region blev hårdt ramt af Nokias masseafskedigelser fra 2011 og frem;

5.      mener, at undersøgelserne og besøgene er foranstaltninger, som ikke blot kan gavne de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, men også kan bidrage til at opbygge en viden om beskæftigelsesrelaterede emner inden for denne sektor for så vidt angår fremtidige afskedigelser; noterer sig, at disse specifikke foranstaltninger allerede er en fortsættelse af lignende foranstaltninger, som blev gennemført i en tidligere EGF-sag i Finland (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.      bemærker, at sektoren for "Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler" indtil nu har været genstand for én anden EGF-ansøgning (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), der også var baseret på globaliseringskriteriet;

7.       noterer sig med tilfredshed, at de finske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 11. august 2014, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

8.      bemærker, at Finland planlægger tre typer foranstaltninger for de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, nemlig i) hjælpe arbejdstagerne med at skifte til et nyt job, ii) hjælpe dem med at starte deres egen virksomhed og iii) sørge for faglig eller almen uddannelse;

9.      bemærker, at myndighederne planlægger at anvende 17,46 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af løntilskud (som en del af vederlaget for hvert ansættelsesforhold, der er fastsat for en arbejdstager, der er tiltænkt støtte) og tilskud til omkostninger ved rejse, ophold og flytning, der svarer til halvdelen af de højst tilladte 35 % af alle udgifter til sådanne foranstaltninger;

10.     glæder sig over de procedurer, som de finske myndigheder har fulgt med hensyn til høring af de modtagere, der er tiltænkt støtte, disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder;

11.    minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.    minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder, og bør være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

13.    glæder sig over de foreslåede EGF-interventioners komplementaritet med andre foranstaltninger, der finansieres gennem nationale midler eller EU-midler;

14.    bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres gennem EGF, omfatter oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; understreger, at de finske myndigheder bekræfter, at de støtteberettigede foranstaltninger ikke modtager støtte fra andre EU-finansieringsinstrumenter; gentager sin opfordring til Kommissionen om at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i sine årsberetninger for at sikre fuld overholdelse af de eksisterende forordninger og sikre, at der ikke kan finde nogen overlapning sted mellem EU-finansierede tjenester;

15.    påskønner den forbedrede procedure, som Kommissionen har indført efter Parlamentets anmodning om hurtigere frigivelse af tilskuddene; noterer sig det tidspres, som den nye tidsplan indebærer, og den potentielle indvirkning på effektiviteten af sagsbehandlingen;

16.    godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

17.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

18.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

(ansøgning fra Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020), og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(6), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(7), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) har til formål at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis virksomhed er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise, eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      EGF må ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser), jf. artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(8).

(3)      Den 30. januar 2015 indgav Finland ansøgning EGF/2015/001 FI/Broadcom om økonomisk EGF-støtte som følge af afskedigelser i Broadcom Communications Finland og hos to leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled i Finland. Den blev suppleret med yderligere oplysninger i henhold til artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et økonomisk støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)      Som følge af Finlands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 365 000 EUR.

(5)      Med henblik på at minimere den tid, det tager at mobilisere EGF-midlerne, bør denne afgørelse derfor anvendes fra vedtagelsesdatoen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 365 000 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra [datoen for vedtagelsen]*.

Udfærdiget i Bruxelles, den .

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(9) og i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1309/2013(10) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(11) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Broadcom-ansøgningen og Kommissionens forslag

Den 2. juni 2015 vedtog Kommissionen et forslag til afgørelse om mobilisering af EGF til fordel for Finland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af afskedigede arbejdstagere fra Broadcom, der var aktiv i den økonomiske sektor, som er klassificeret under NACE rev. 2, hovedgruppe 46 ("Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler"), og to leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled.

Dette er den 12. ansøgning, som skal behandles under 2015-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 1 365 000 EUR til Finland. Ansøgningen vedrører 500 ud af 568 arbejdstagere, der er blevet afskediget fra Broadcom, og to leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled. Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 30. januar 2015 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 27. marts 2015. Kommissionen har i overensstemmelse med alle gældende bestemmelser i EGF-forordningen konkluderet, at ansøgningen opfylder betingelserne for økonomisk støtte fra EGF.

De finske myndigheder anfører, at den begivenhed, der har givet anledning til afskedigelserne i Broadcom, er lukningen af alle selskabets aktiviteter i Finland. De knytter denne lukning sammen med de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, idet de minder om, at personaleantallet i finske datterselskaber i 2000'erne steg på alle kontinenter, indtil Asien blev den største arbejdsgiver inden for elektronik‑og elektroindustrien i 2004; Dette forårsagede et fald i personaleantallet i Europa. De finske myndigheder påpeger for så vidt angår den indenlandske situation, at afskedigelserne i Broadcom er knyttet til den udvikling, som påvirker hele den finske elektronikindustri, og som kulminerede i Nokias meddelelse om masseafskedigelser i 2011.

De individualiserede tilbud til de afskedigede arbejdstagere omfatter tre typer foranstaltninger, nemlig i) at hjælpe arbejdstagerne med at skifte til et nyt job, (ii) hjælpe dem med at starte deres egen virksomhed og iii) sørge for videreuddannelse eller almen uddannelse.

Ifølge Kommissionen udgør de beskrevne foranstaltninger aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som hører under de støtteberettigede foranstaltninger, jf. artikel 7 i EGF-forordningen. Disse foranstaltninger erstatter ikke passive socialsikringsforanstaltninger.

De finske myndigheder har forelagt alle de nødvendige garantier for følgende:

–      Principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–      Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–      Broadcom Communications Finland, der har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, har opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–      De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–      De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–      Den økonomiske støtte fra EGF overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

Finland har meddelt Kommissionen, at kilden til den nationale forfinansiering eller medfinansiering er budgettet for den offentlige arbejdsformidling i den administrative afdeling af ministeriet for beskæftigelse og økonomi. Nogle tjenester vil blive finansieret af midler fra driftsudgifterne for centrene for økonomisk udvikling, transport og miljø (ELY-centrene) og kontorerne for beskæftigelse og økonomisk udvikling.

III. Procedure

Med henblik på anvendelse af EGF har Kommissionen forelagt budgetmyndigheden en anmodning om overførsel af et samlet beløb på 1 365 000 EUR fra EGF-reserven (40 02 43) til EGF-budgetposten (04 04 01).

Dette er det tolvte overførselsforslag om mobilisering af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2015.

I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure, jf. artikel 15, stk. 4, i EGF-forordningen.

Ifølge en intern aftale bør Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om anvendelse af fonden.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/jb

D(2015)28432

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.: Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobiliseringen af EGF i forbindelse med sag EGF/2015/001 FI/Broadcom og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 4, stk. 1, i forordning (EU) nr. 1309/2013 (EGF-forordningen) og vedrører afskedigelse af 568 arbejdstagere i Broadcom Communications Finland og hos to af dets datterselskaber, som er aktive i NACE rev. 2 hovedgruppe 46 (Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS 5-regioner i Finland (bortset fra Åland) inden for referenceperioden fra den 11. august til den 11. december 2014;

B) der henviser til, at de finske myndigheder for at fastslå, at der findes en sammenhæng mellem afskedigelserne og gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at afskedigelserne i Broadcom er knyttet til den udvikling, som påvirker hele den finske elektronikindustri, og som kulminerede i Nokias meddelelse om masseafskedigelser i 2011;

C) der henviser til, at der i begyndelsen af 2000'erne var en konstant personalemæssig udvikling i den finske elektronikindustri og hos oversøiske dattervirksomheder, men at der indtraf en markant ændring fra 2007, hvor tallene i udlandet steg, mens tallene i Finland begyndte at falde støt.

D) der henviser til, at den begivenhed, der gav anledning til afskedigelserne i Broadcom, er afgørelsen om at afvikle virksomhedens forretning med "baseband" til mobiltelefoner, en afgørelse, som berørte 3 000 mennesker på verdensplan, hvoraf 600 er i Finland. der henviser til, at Broadcom lukker alle sine aktiviteter i Finland; der henviser til, at Broadcom flytter udviklingen af mobile chipsæt, som forventes at fortsætte i USA og Asien.

E) der henviser til, at 88,4 % af de arbejdstagere, som foranstaltningerne er rettet mod, er mænd, og 11,6 % er kvinder; der henviser til, at langt størstedelen (94 %) af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år gamle;

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at medtage følgende forslag i sit beslutningsforslag om den finske ansøgning:

1.   er enig med Kommissionen i, at denne ansøgning opfylder betingelserne for finansiel støtte fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013; mener derfor, at EGF som følge af Finlands ansøgning bør mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 365 000 EUR;

2.  glæder sig over de foreslåede EGF-interventioners komplementaritet med andre foranstaltninger, der finansieres gennem nationale midler eller EU-midler;

3.  bemærker, at myndighederne planlægger at anvende 17,46 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af løntilskud (som en del af vederlaget for hvert ansættelsesforhold, der er fastsat for en arbejdstager, der er tiltænkt støtte) og tilskud til omkostninger ved rejse, ophold og flytning, der svarer til halvdelen af de højst tilladte 35 % af alle udgifter til sådanne foranstaltninger;

4.  bemærker, at den anslåede udgift til løntilskud udgør 6 000 EUR pr. støttemodtager og kun gælder for en relativt lille gruppe af alle de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte (62 personer);

5.  mener, at undersøgelserne og besøgene er foranstaltninger, som ikke blot kan gavne de afskedigede arbejdstagere, der er omfattet af denne ansøgning, men også kan bidrage til at opbygge en viden om beskæftigelsesrelaterede emner inden for denne sektor for så vidt angår fremtidige afskedigelser; noterer sig, at disse specifikke foranstaltninger allerede er en fortsættelse af lignende foranstaltninger, som blev gennemført i en tidligere EGF-sag i Finland (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  glæder sig over de procedurer, som de finske myndigheder har fulgt med hensyn til høring af de modtagere, der er tiltænkt støtte, disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder;

7.   minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Fungerende formand, første næstformand

BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

Kære Jean Arthuis

Vedr.:  Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Der er blevet henvist et forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages en betænkning om dette forslag på Budgetudvalgets møde den 23. juni 2015:

-          COM(2015)0232 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 365 000 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 568 arbejdstagere, der blev afskediget fra NACE rev. 2 hovedgruppe 46 (Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS 5-regioner i Finland (bortset fra Åland), hvor den hårdest ramte region er Nordösterbotten.

De regler, der gælder for økonomisk støtte fra EGF, er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006,

Udvalgets koordinatorer har vurderet dette forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod denne mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele det ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

23.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

31

5

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1893/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af den statistiske nomenklatur for økonomiske aktiviteter NACE rev. 2 og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger om bestemte statistiske områder (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Kommissionens forordning (EU) nr. 1046/2012 af 8. november 2012 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) for så vidt angår indberetningen af tidsrækker for den nye regionale opdeling (EUT L 310 af 9.11.2012, s. 34).

(6)

              EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(7)

              EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)

              Rådets forordning (EU, Euratom) nr.1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).

(9)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(10)

EUT L 347 af 30.12.2013, s. 855.

(11)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

Juridisk meddelelse