Διαδικασία : 2015/2125(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0210/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0210/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 08/07/2015 - 4.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0262

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 270kWORD 137k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/001 FΙ/Broadcom από τη Φινλανδία)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2015/001 FΙ/Broadcom από τη Φινλανδία)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (1) (Κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, που αφορά τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3) (ΔΣ της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

–   έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0210/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς εργαζόμενους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και έχοντας δεόντως υπόψη όσα προβλέπει η διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ),

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και στοχεύει στην επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, στην αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, στην αύξηση της αποδοτικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, στη διεύρυνση του φάσματος των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι, και στη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/001 FI/Broadcom για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις 568 απολύσεις στην Broadcom Communications Finland, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο 46 της NACE αναθ. 2 («Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών»)(4), και σε δύο από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ,

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Φινλανδία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά 1 365 000 ευρώ δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι φινλανδικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 30 Ιανουαρίου 2015 και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 2 Ιουνίου 2015· χαιρετίζει την ταχεία αξιολόγηση η οποία διήρκεσε λιγότερο από πέντε μήνες·

3.  υπενθυμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι αριθμοί προσωπικού στις φινλανδικές θυγατρικές σε όλες τις ηπείρους αυξήθηκαν, έως ότου η Ασία αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στη βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών το 2004 και οι αριθμοί προσωπικού στην Ευρώπη άρχισαν να μειώνονται· φρονεί ότι οι απολύσεις στην Broadcom συνδέονται με την τάση που επηρεάζει ολόκληρη την φινλανδική βιομηχανία ηλεκτρονικών και η οποία κορυφώθηκε με την εξαγγελία της Nokia για απολύσεις μεγάλης κλίμακας το 2011· καταλήγει πάντως στο συμπέρασμα ότι τα εν λόγω γεγονότα συνδέονται ουσιαστικά με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης·

4.   σημειώνει ότι οι απολύσεις αυτές θα επιδεινώσουν περαιτέρω την ανεργία, ιδίως στην περιφέρεια της Βόρειας Οστροβοθνίας (μέρος της περιφέρειας NUTS(5) επιπέδου 2 FI1A), όπου διενεργήθηκαν οι 424 από τις 568 απολύσεις· σημειώνει ότι στην εν λόγω περιφέρεια, το ποσοστό ανεργίας είναι μονίμως μερικές ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο· σημειώνει ότι τον Αύγουστο 2014, ενώ το εθνικό ποσοστό ανεργίας ήταν 12,2 %, στη Βόρεια Οστροβοθνία ήταν 14,1 % και στην περισσότερο πληγείσα πόλη, το Όουλου, ήταν 16,1 % και ότι η ίδια περιφέρεια επλήγη σοβαρά από τις απολύσεις μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιήθηκαν στη Nokia από το 2011 και μετά·

5.   θεωρεί ότι οι έρευνες επιχειρήσεων και επισκέψεις είναι δράσεις που όχι μόνον μπορεί να αποβούν προς όφελος των απολυθέντων εργαζομένων που καλύπτονται από αυτή την αίτηση αλλά μπορεί επίσης να συμβάλουν στην απόκτηση γνώσης επί θεμάτων απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα για μελλοντικές απολύσεις· σημειώνει ότι αυτές οι ειδικές δράσεις είναι ήδη συνέχιση παρομοίου μέτρου που εκτελέσθηκε σε μία προηγουμένη περίπτωση κινητοποίησης του ΕΤΠ στη Φινλανδία (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, το «Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών» έχει αποτελέσει αντικείμενο μιας ακόμα αίτησης στο ΕΤΠ (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), η οποία βασίστηκε επίσης στο κριτήριο της παγκοσμιοποίησης·

7.   σημειώνει με ικανοποίηση ότι, για να δοθεί στους εργαζόμενους ταχεία βοήθεια, οι φινλανδικές αρχές αποφάσισαν να αρχίσουν την παροχή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζόμενους στις 11 Αυγούστου 2014, αρκετά πριν από την απόφαση, ακόμα και πριν από την υποβολή της αίτησης σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.   σημειώνει ότι η Φινλανδία σχεδιάζει τριών ειδών μέτρα για τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από την παρούσα αίτηση: (i) να τους βοηθήσουν να μεταφερθούν σε μια νέα θέση εργασίας, ii) να τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και iii) να παράσχουν κατάρτιση ή εκπαίδευση·

9.   σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν 17,46% του συνολικού κόστους επιδομάτων και κινήτρων υπό τη μορφή επιδοτήσεων μισθού (ως μέρος του μισθού για κάθε σχέση εργασίας που έχει δημιουργηθεί για έναν στοχευόμενο εργαζόμενο) και επιδομάτων ταξιδιού, διανυκτέρευσης και εξόδων μετακόμισης, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ του μέγιστου επιτρεπομένου ποσοστού 35 % του όλου κόστους για αυτά τα μέτρα·

10.  χαιρετίζει τις διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει οι φινλανδικές αρχές για να διαβουλευθούν με τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται η δράση ή τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους καθώς επίσης και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

11. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εργαζόμενου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των απολυθέντων εργαζομένων αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

12. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

13. χαιρετίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠ ως προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους·

14. σημειώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τη συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ περιλαμβάνουν στοιχεία για τη συμπληρωματικότητά τους με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· τονίζει ότι οι φινλανδικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι για τις επιλέξιμες δράσεις δεν χορηγείται ενίσχυση από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης· επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή να παρουσιάσει στις ετήσιες εκθέσεις της συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών για να εξασφαλίζεται ότι τηρούνται απολύτως οι ισχύοντες κανονισμοί και να αποφεύγεται οιαδήποτε επικάλυψη υπηρεσιών που χρηματοδοτούνται από την Ένωση·

15. επιδοκιμάζει τη βελτιωμένη διαδικασία που θέσπισε η Επιτροπή σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων· σημειώνει τη χρονική πίεση που συνεπάγεται το νέο χρονοδιάγραμμα και τον δυνάμει αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της εξέτασης των υποθέσεων·

16. εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

17. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

18. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση από την Φινλανδία - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(6), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(7), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα εξής:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στόχο έχει να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατ. ευρώ (τιμές 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013(8) του Συμβουλίου.

(3)      Στις 30 Ιανουαρίου 2015 η Φινλανδία υπέβαλε την αίτηση EGF/2015/001 FI/Broadcom για κινητοποίηση του ΕΤΠ, μετά τις απολύσεις στην Broadcom Communications Finland και σε δύο από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος στη Φινλανδία. Η αίτηση αυτή συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών από το ΕΤΠ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς 1 365 000 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία,

(5)      Για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που χρειάζεται προς κινητοποίηση του ΕΤΠ, η παρούσα απόφαση θα πρέπει να ισχύσει από την ημερομηνία της έκδοσής της,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 365 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από [την ημερομηνία της έκδοσή της].

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει συμπληρωματική στήριξη στους εργαζόμενους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές πρακτικές.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(9) και του άρθρου 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013(10), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(11), προκειμένου να δραστηριοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

ΙΙ. Η αίτηση της Broadcom και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 2 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Φινλανδίας για να στηριχθεί η επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Broadcom, η οποία δραστηριοποιείτο στον οικονομικό τομέα που ταξινομείται στον κλάδο 46 της NACE αναθ. 2 («Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών») και δύο από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος

Αυτή είναι η δωδέκατη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 365 000 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Φινλανδίας. Η αίτηση αφορά 500 από 568 εργαζομένους που απολύθηκαν από την Broadcom και δύο από τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των επόμενων σταδίων του προϊόντος. Η αίτηση διαβιβάστηκε στην Επιτροπή στις 30 Ιανουαρίου 2015 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 27 Μαρτίου 2015. Η Επιτροπή έχει καταλήξει στο συμπέρασμα, σύμφωνα με όλες τις εφαρμοστέες διατάξεις του κανονισμού ΕΤΠ, ότι η αίτηση πληροί τους όρους για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.

Οι φινλανδικές αρχές δηλώνουν ότι το γεγονός που προκάλεσε τις απολύσεις στη Broadcom είναι η παύση όλων των δραστηριοτήτων της στη Φινλανδία. Συνδέουν δε αυτήν την παύση με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, υπενθυμίζοντας ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι αριθμοί προσωπικού στις φινλανδικές θυγατρικές σε όλες τις ηπείρους αυξήθηκαν, έως ότου η Ασία αναδείχθηκε ως ο μεγαλύτερος εργοδότης στη βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών το 2004. Τούτο προκάλεσε μείωση των αριθμών προσωπικού στην Ευρώπη. Όσον αφορά την κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, οι φινλανδικές αρχές επισημαίνουν μία τάση που επηρεάζει ολόκληρη την φινλανδική βιομηχανία ηλεκτρονικών και κορυφώθηκε με την εξαγγελία της Nokia για απολύσεις μεγάλης κλίμακας το 2011.

Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που προβλέπεται να παρασχεθούν στους απολυμένους εργαζόμενους περιλαμβάνουν τρία είδη μέτρων τα οποία i) θα τους βοηθήσουν να μεταβούν σε νέα θέση εργασίας, ii) θα τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν δική τους επιχείρηση και iii) θα παράσχουν κατάρτιση ή εκπαίδευση.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα μέτρα που περιγράφονται εδώ αποτελούν ενεργητικά μέτρα της αγοράς εργασίας, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο των επιλέξιμων δράσεων που ορίζονται στο άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ. Οι δράσεις αυτές δεν υποκαθιστούν παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας.

Οι φινλαδικές αρχές έχουν παράσχει όλες τις αναγκαίες διαβεβαιώσεις, σύμφωνα με τις οποίες:

–      θα τηρηθούν οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων στην πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και την εφαρμογής τους·

–      έχουν τηρηθεί οι απαιτήσεις που καθορίζονται στην εθνική νομοθεσία και στη νομοθεσία της ΕΕ όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις·

–      η Broadcom Communications Finland, η οποία συνέχισε τις δραστηριότητές της μετά τις απολύσεις, έχει συμμορφωθεί προς τις κατά νόμον υποχρεώσεις της που διέπουν τις απολύσεις και έχει μεριμνήσει τα δέοντα για τους εργαζομένους της·

–      οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική ενίσχυση από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

–      οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

–      η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ θα συνάδει με τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων.

Η Φινλανδία έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η πηγή της εθνικής προχρηματοδότησης ή συγχρηματοδότησης είναι κυρίως το κονδύλιο για τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης που υπάγονται διοικητικά στο υπουργείο Απασχόλησης και Οικονομίας. Μερικές υπηρεσίες θα χρηματοδοτηθούν επίσης από τις επιχειρησιακές δαπάνες των Κέντρων Οικονομικής Ανάπτυξης, Μεταφορών και Περιβάλλοντος (κέντρα ELY) και τις Υπηρεσίες Απασχόλησης και Οικονομικής Ανάπτυξης.

III. Διαδικασία

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ποσού 1 365 000 EUR από το αποθεματικό ΕΤΠ (40 02 43) στο κονδύλιο (04 04 01) του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ.

Πρόκειται για την δωδέκατη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή έως σήμερα το 2015.

Σε περίπτωση διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 4 του κανονισμού ΕΤΠ.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αξιολόγηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/jb

D(2015)28432

Κύριο Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2015/001/FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Αξιότιμε κύριε πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2015/001 FI/Broadcom και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η Επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Εν προκειμένω η Επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕTΠ) και αφορά 568 εργαζόμενους στην Broadcom Communications Finland και σε δύο θυγατρικές της, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 46 της NACE αναθ. 2 (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) σε όλες τις επιπέδου 2 NUTS5 περιφέρεις της Φινλανδίας (εξαιρουμένης της περιφέρειας Åland) εντός της περιόδου αναφοράς από 11 Αυγούστου 2014 έως 11 Δεκεμβρίου 2014·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδείξουν τη σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι φινλανδικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι οι απολύσεις στην Broadcom συνδέονται με την τάση που επηρεάζει ολόκληρη την φινλανδική βιομηχανία ηλεκτρονικών και η οποία κορυφώθηκε με την εξαγγελία της Nokia για απολύσεις μεγάλης κλίμακας το 2011·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000, το προσωπικό στη φινλανδική βιομηχανία ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με έδρα τη Φινλανδία και σε υπερπόντιες θυγατρικές έδειξε σταθερή ανάπτυξη, αλλά από το 2007 σημειώθηκε σημαντική μεταβολή καθώς οι αριθμοί στο εξωτερικό αυξάνονταν, ενώ οι αριθμοί στη Φινλανδία άρχισαν να μειώνονται σταθερά·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι εκείνο που προκάλεσε τις απολύσεις στη Broadcom είναι η απόφαση για κατάργηση των κυψελοειδών υπηρεσιών βασικής ζώνης της εταιρείας, απόφαση η οποία έπληξε 3 000 άτομα παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 600 στη Φινλανδία· η Broadcom θέτει τέρμα σε όλες τις δραστηριότητές της στη Φινλανδία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός των τσιπ κινητών μεταφέρεται από την Broadcom και πρόκειται να συνεχιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία·

E) λαμβάνοντας υπόψη ότι 88,4 % των εργαζομένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα είναι άνδρες και 11,6 % γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι κατά τεράστια πλειονότητα (94%) είναι μεταξύ 30 και 54 ετών·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Φινλανδίας τις εξής προτάσεις:

1.   συμφωνεί με την Επιτροπή ότι η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013· συμφωνεί επομένως ότι θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς 1 365 000 EUR σε σχέση με την αίτηση που υπέβαλε η Φινλανδία·

2.  χαιρετίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα των προτεινόμενων παρεμβάσεων του ΕΤΠ ως προς άλλες δράσεις που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους·

3.  σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν 17,46 % του συνολικού κόστους επιδομάτων και κινήτρων υπό τη μορφή επιδοτήσεων μισθού (ως μέρος του μισθού για κάθε σχέση εργασίας που έχει δημιουργηθεί για έναν στοχευόμενο εργαζόμενο) και επιδομάτων ταξιδιού, διανυκτέρευσης και εξόδων μετακόμισης, το οποίο ανέρχεται στο ήμισυ του μέγιστου επιτρεπομένου ποσοστού 35 % του όλου κόστους για αυτά τα μέτρα·

4.  σημειώνει ότι το κατ' εκτίμηση κόστος επιδότησης μισθού ανέρχεται σε 6000 EUR ανά δικαιούχο, ισχύει δε για μία σχετικά μικρή ομάδα του συνόλου των στοχευόμενων εργαζομένων (62 δικαιούχοι)·

5.  θεωρεί ότι οι έρευνες επιχειρήσεων και επισκέψεις είναι δράση που όχι μόνον μπορεί να ωφελήσει τους απολυθέντες εργαζόμενους που καλύπτονται από αυτή την αίτηση αλλά μπορεί επίσης να συμβάλει στην απόκτηση γνώσης επί θεμάτων απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα για μελλοντικές απολύσεις· σημειώνει ότι αυτή η ειδική δράση είναι ήδη συνέχιση παρομοίου μέτρου που εκτελέσθηκε σε μία προηγουμένη περίπτωση κινητοποίησης του ΕΤΠ στη Φινλανδία (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  χαιρετίζει τις διαδικασίες που έχουν ακολουθήσει οι φινλανδικές αρχές για να διαβουλευθούν με τους δικαιούχους στους οποίους απευθύνεται η δράση ή τους εκπροσώπους τους ή τους κοινωνικούς εταίρους καθώς επίσης και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές·

7.   υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Marita ULVSKOG,

Ασκούσα την προεδρία, πρώτη Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

κ. Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

ΘέμαΚινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Mία πρόταση απόφασης της Επιτροπής με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση να εγκριθεί σχετική έκθεση στην Επιτροπή Προϋπολογισμών την 23η Ιουνίου 2015:

-          Το έγγραφο COM(2015)0232 προτείνει συνεισφορά από το ΕΤΠ 1 365 000 EUR για ενεργητικά μέτρα στην αγορά εργασίας για να διευκολυνθεί η επανένταξη 568 εργαζομένων που απολύθηκαν στον τομέα των επισκευών (Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών) σε όλες τις επιπέδου 2 NUTS5 περιφέρεις της Φινλανδίας (εξαιρουμένης της περιφέρειας Åland), με την Βόρεια Οστροβοθνία να είναι η περιφέρεια που έχει πληγεί σοβαρότερα.

Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις χρηματοδοτικές συνεισφορές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν την πρόταση αυτή και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτή την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση του ως άνω ποσού όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

5

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1893/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, για τη θέσπιση της στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς (ΕΕ L 393, 30.12.2006, σ. 1).

(5)

   Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1046/2012 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS), όσον αφορά τη διαβίβαση των χρονοσειρών για τη νέα περιφερειακή κατανομή (ΕΕ L 310, 9.11.2012, σ. 34).

(6)

              ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(7)

              ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(8)

              Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).

(9)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(10)

ΕΕ L 347, 30.12.13, σ. 855.

(11)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου