Postupak : 2015/2125(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0210/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0210/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.11
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0262

IZVJEŠĆE     
PDF 250kWORD 129k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom iz Finske)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom iz Finske)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Europski parlament,

–    uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–   uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) (Uredba o EGF-u),

–   uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2) te posebno njezin članak 12.,

–   uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3) (MIS od 2. prosinca 2013.), a posebno njegovu točku 13.,

–   uzimajući u obzir postupak trijaloga predviđen točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0210/2015)

A. budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima i svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im pomogla pri reintegraciji na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije radnicima koji su proglašeni viškom trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C. budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D. budući da je Finska, nakon otpuštanja 568 radnika poduzeća Broadcom Communications Finland te dvaju dobavljača odnosno daljnjih proizvođača koji su poslovali u djelatnostima iz odjeljka 46. klasifikacije NACE Rev. 2 („Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”)(4), podnijela zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom za financijski doprinos iz EGF-a;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

1.  slaže se s Komisijom da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni i da Finska stoga u skladu s tom Uredbom ima pravo na financijski doprinos u iznosu od 1 365 000 EUR;

2.  primjećuje da su finske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 30. siječnja 2015. te da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 2. lipnja 2015.; izražava zadovoljstvo zbog razdoblja ocjenjivanja kraćeg od pet mjeseci;

3.  podsjeća da je tijekom 2000-ih broj zaposlenika u podružnicama finskih poduzeća na svim kontinentima rastao, sve do 2004. godine kada je Azija postala najveći poslodavac u području elektroničke industrije te elektroindustrije, a broj zaposlenika u Europi počeo opadati; smatra da su otpuštanja u Broadcomu djelomično povezana s negativnim kretanjima koja utječu na cijelu elektroničku industriju u Finskoj i čiji je vrhunac bila najava Nokije o otpuštanjima velikih razmjera 2011. godine; međutim, zaključuje da su ti događaji uvelike povezani s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine koje je prouzročila globalizacija;

4.   napominje da će ta otpuštanja dodatno otežati problem nezaposlenosti, posebice u regiji Pohjois-Pohjanmaa (dio regije druge razine NUTS-a(5) FI1A) u kojoj se dogodilo 424 od ukupno 568 otpuštanja; napominje da je u toj regiji stopa nezaposlenosti kontinuirano nekoliko postotnih bodova viša od nacionalnog prosjeka; napominje da je u kolovozu 2014. godine, dok je stopa nezaposlenosti na nacionalnoj razini bila 12,2 %, u regiji Pohjois-Pohjanmaa ona je iznosila 14,1 %, a u problemom nezaposlenosti najteže pogođenom gradu Oulu 16,1 %, te da je ta regija snažno pogođena valom otpuštanja koja Nokia provodi od 2011. godine;

5.   smatra da aktivnosti koje uključuju istraživanje i posjećivanje poduzeća mogu koristiti ne samo otpuštenim radnicima koji su obuhvaćeni ovim zahtjevom, već bi mogle poslužiti i kao temelj za stjecanje potrebnog znanja o problemima zapošljavanja unutar tog sektora prilikom budućih otpuštanja; napominje da su te konkretne aktivnosti nastavak slične mjere koja je pokrenuta tijekom ranijeg slučaja EGF-a u Finskoj (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  napominje da je do sada za sektor „trgovine na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima” već bio podnesen zahtjev za mobilizaciju EGF-a (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT) koji se također temeljio na kriteriju učinaka globalizacije;

7.   sa zadovoljstvom napominje da su 11. kolovoza 2014. radi brze pomoći radnicima finske vlasti odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

8.   konstatira da Finska priprema tri vrste mjera za otpuštene radnike zbog kojih je podnesen ovaj zahtjev: (i.) pomoć pri prelasku na novo radno mjesto, (ii.) pomoć za pokretanje vlastitog poduzeća i (iii.) pružanje osposobljavanja ili obrazovanja;

9.   napominje da vlasti planiraju upotrijebiti 17,46 % ukupnih troškova na naknade i poticaje u obliku subvencija za plaće (kao dio plaće za svaki radni odnos ciljanog radnika) te naknada za putne troškove, troškova smještaja i troškova selidbe, što iznosi pola maksimalnog dopuštenog iznosa od 35 % ukupnih troškova za takve mjere;

10.  pozdravlja postupke finskih vlasti za savjetovanje s ciljanim korisnicima, njihovim predstavnicima ili socijalnim partnerima te s lokalnim i regionalnim tijelima;

11. podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o povećanju mogućnosti zapošljavanja svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

12. podsjeća da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom izrade usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika trebale predvidjeti tražene vještine i budući izgledi na tržištu rada te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo koje učinkovito gospodari resursima;

13. pozdravlja komplementarnost predloženih intervencija EGF-a s ostalim aktivnostima koje se financiraju iz nacionalnih fondova ili fondova Unije;

14. napominje da su u podacima o usklađenom paketu usluga prilagođenih potrebama koji će se financirati iz EGF-a i informacije o komplementarnosti paketa s mjerama koje se financiraju iz strukturnih fondova; naglašava da su finske vlasti potvrdile da za prihvatljive mjere nije dodijeljena pomoć iz drugih financijskih instrumenata Unije; ponavlja poziv Komisiji da u svojim godišnjim izvješćima iznese usporednu procjenu tih podataka kako bi se u potpunosti poštovale postojeće odredbe te kako bi se zajamčilo da neće biti dvostrukog financiranja usluga sredstvima Unije;

15. cijeni što je Komisija nakon zahtjeva Parlamenta za ubrzano oslobađanje sredstava uvela poboljšani postupak; napominje da bi vremenski pritisak nametnut novim rasporedom mogao utjecati na učinkovit pregled dokumentacije;

16. odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

17. nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

18. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji (zahtjev iz Finske ‒ EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(6) te posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(7) te posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je kako bi se pružila potpora radnicima koji su proglašeni viškom i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojim djelatnostima zbog velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine uzrokovanih globalizacijom, zbog nastavka svjetske financijske i gospodarske krize ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo da se ponovno uključe na tržište rada;

(2)      EGF ne smije prijeći maksimalni godišnji iznos od 150 milijuna EUR (cijene iz 2011.), u skladu s člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(8).

(3)      dana 30 siječnja 2015. Finska je podnijela zahtjev EGF/2015/001 FI/Broadcom za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima u poduzeću Broadcom Communications Finland i dvama njegovim dobavljačima ili daljnjim proizvođačima u Finskoj; zahtjev je dopunjen dodatnim informacijama u skladu s člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013; taj je zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013;

(4)      stoga bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se pružio financijski doprinos u iznosu od 1 365 000 EUR za zahtjev koji je podnijela Finska;

(5)      ova bi se odluka trebala primjenjivati od dana njezina donošenja kako bi se što više skratilo vrijeme za mobiliziranje EGF-a;

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizirat će se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. kako bi se pružio iznos od 1 365 000 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije. Primjenjuje se od [datuma njezina donošenja](9)*.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(10) and of Article 15 of Regulation (EU) No 1309/2013(11), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(12), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The Broadcom application and the Commission's proposal

On 2 June 2015, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Finland to support the reintegration in the labour market of workers made redundant in Broadcom, operating in the economic sector classified under NACE Rev. 2 division 46 ('Wholesale trade, except of vehicles and motorcycles') and 2 suppliers or downstream producers.

This is the twelfth application to be examined under the 2015 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 1 365 000 from the EGF for Finland. It concerns 500 out of 568 workers made redundant in Broadcom and 2 suppliers or downstream producers. The application was sent to the Commission on 30 January 2015 and supplemented by additional information up to 27 March 2015. The Commission has concluded, in accordance with all applicable provisions of the EGF Regulation, that the application meets the conditions for a financial contribution from the EGF.

The Finnish authorities state that the event giving rise to the redundancies in Broadcom is the closing down all its activities in Finland. They link this closing down to major structural changes in world trade patterns due to globalisation by recalling that during the 2000s, personnel numbers in Finnish subsidiaries on all continents increased, until Asia emerged as the greatest employer in the electronics and electrical industry in 2004. This provoked a decline in personnel numbers in Europe. As regards their domestic situation, the Finnish authorities point to a trend that affects the entire Finnish electronics industry and culminated in Nokia's announcement of large-scale redundancies in 2011.

The personalised services which are to be provided to workers made redundant consist of three types of measures, (i) helping them to transfer to a new job, (ii) helping them to start their own business, and (iii) providing training or education;

According to the Commission, the described measures constitute active labour market measures within the eligible actions set out in Article 7 of the EGF Regulation. These actions do not substitute passive social protection measures.

The Finnish authorities have provided all necessary assurances regarding the following:

–      the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected in the access to the proposed actions and their implementation;

–      the requirements laid down in national and EU legislation concerning collective redundancies have been complied with;

–      Broadcom Communications Finland, which has continued its activities after the lay-offs, has complied with its legal obligations governing the redundancies and provided for its workers accordingly;

–      the proposed actions will not receive financial support from other Union funds or financial instruments and any double financing will be prevented;

–      the proposed actions will be complementary with actions funded by the Structural Funds;

–      the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and material Union rules on State aid.

Finland has notified the Commission that the source of national pre-financing or co-funding are mainly from the public employment services budget line in the administrative branch of the Ministry of Employment and the Economy. Some services will also be funded from the operating expenditure of the Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY Centres) and the Employment and Economic Development Offices.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 1 365 000 from the EGF reserve (40 02 43) to the EGF budget line (04 04 01).

This is the twelfth transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2015.

The trilogue procedure shall be initiated in the event of disagreement, as provided for in Article 15(4) of the EGF Regulation.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee should be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/jb

D(2015)28432

g. Jean Arthuis

Predsjednik Odbora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) te radna skupina za EGF ispitali su mobilizaciju EGF-a u predmetu EGF/2015/001 FI/Broadcom te usvojili sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se ovaj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 568 radnika u poduzeću Broadcom Communications Finland i njegove dvije podružnice koji djeluju u okviru odjeljka 46. klasifikacije NACE Rev. 2 („Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima”) u svim finskim regijama druge razine NUTS-a (osim Ålanda) u referentnom razdoblju od 11. kolovoza 2014. do 11. prosinca 2014.;

B) budući da kako bi dokazale vezu između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, finske vlasti tvrde da su otpuštanja u Broadcomu djelomično povezana s negativnim kretanjima koja utječu na cijelu elektroničku industriju u Finskoj i čiji je vrhunac bila najava Nokije o otpuštanjima velikih razmjera 2011. godine;

C) budući da je u Finskoj i u prekomorskim podružnicama početkom 2000-ih zabilježen stabilan rast broja zaposlenih u finskoj elektroničkoj industriji i elektroindustriji, no 2007. godine došlo je do očite promjene te je od tada broj zaposlenih u stranim podružnicama rastao, a broj zaposlenih u Finskoj postupno se smanjivao;

D) budući da je događaj zbog kojeg je došlo do otpuštanja u Broadcomu bila odluka poduzeća o postupnom gašenju poslovanja u području radiočipova za mobilne uređaje koja je diljem svijeta utjecala na 3 000 zaposlenika, od kojih je 600 bilo zaposleno u Finskoj, Broadcom zatvara svoje cjelokupno poslovanje u Finskoj; budući da će se dizajniranje dodatnih čipova za mobilne uređaje preseliti i nastaviti u SAD-u i Aziji;

E) budući da 88,4 % radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 11,6 % žene; budući da je većina (94 %) radnika u dobi između 30 i 54 godine;

stoga Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s finskim zahtjevom uključi sljedeće prijedloge:

1.   slaže se s Komisijom da je taj zahtjev u skladu s uvjetima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013; stoga se slaže da bi trebalo mobilizirati EGF kako bi se pružio financijski doprinos u iznosu od 1 365 000 EUR za zahtjev koji je podnijela Finska;

2.  pozdravlja komplementarnost predloženih intervencija EGF-a s drugim aktivnostima koje se financiraju iz nacionalnih fondova ili fondova Unije;

3.  napominje da vlasti planiraju upotrijebiti 17,46 % ukupnih troškova na naknade i poticaje u obliku subvencija za plaće (kao dio plaće za svaki radni odnos ciljanog radnika) i naknada za putne troškove, troškova smještaja i troškova selidbe, što iznosi pola maksimalnog dopuštenog iznosa od 35 % ukupnih troškova za takve mjere;

4.  napominje da predviđeni trošak subvencija za plaće iznosi do 6000 EUR po korisniku i odnosi se na relativno malu grupu ciljanih radnika (62 korisnika);

5.  smatra da aktivnosti koje uključuju istraživanje i posjećivanje poduzeća mogu koristiti ne samo otpuštenim radnicima koji su obuhvaćeni ovim zahtjevom, već bi mogle poslužiti i kao temelj za stjecanje potrebnog znanja o problemima zapošljavanja unutar tog sektora prilikom budućih otpuštanja; napominje da je ta konkretna aktivnost nastavak slične mjere koja je pokrenuta tijekom ranijeg slučaja EGF-a u Finskoj (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  pozdravlja postupke finskih vlasti za savjetovanje s ciljanim korisnicima, njihovim predstavnicima ili socijalnim partnerima te s lokalnim i regionalnim tijelima;

7.   podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe prilikom izrade usklađenog paketa prilagođenih usluga trebale uzeti u obzir buduće potrebe tržišta rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s prelaskom na održivo gospodarstvo koje učinkovito gospodari resursima.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica

PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

g. Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Prijedlog odluke Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućen je Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da Odbor za proračune 23. lipnja 2015. usvoji izvješće o tom pojedinačnom prijedlogu.

U prijedlogu COM(2015)0232 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 365 000 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 568 radnika otpuštenih iz sektora trgovine na malo (osim trgovine motornim vozilima i motociklima) iz finske regije druge razine NUTS-a (osim Ålanda), a najpogođenija regija je Pohjois-Pohjanmaa.

Pravila koja se primjenjuju na sredstva iz EGF-a utvrđena su u Uredbi (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.

Koordinatori Odbora razmotrili su taj prijedlog i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi toj mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA

REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

23.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

31

5

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

             Uredba (EZ) br. 1893/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o utvrđivanju statističke klasifikacije ekonomskih djelatnosti NACE-a Rev. 2 te izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3037/90 kao i određenih uredbi EZ-a o posebnim statističkim područjima (SL L 393, 30.12.2006., str. 1.).

(5)

             Uredba Komisije (EU) br. 1046/2012 od 8. studenoga 2012. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1059/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi zajedničkog razvrstavanja prostornih jedinica za statistiku (NUTS), u pogledu prosljeđivanja vremenskih okvira za novu regionalnu raspodjelu (SL L 310, 9.11.2012., str. 34.).

(6)

              SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(7)

              SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(8)

              Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(9)

*              Parlament treba umetnuti točan datum prije objavljivanja u SL-u.

(10)

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(11)

OJ L 347, 30.12.2013, p. 855.

(12)

OJ C 373, 20.12.2013, p. 1.

Pravna napomena