Eljárás : 2015/2125(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0210/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0210/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2015 - 4.11
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0262

JELENTÉS     
PDF 213kWORD 130k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Költségvetési Bizottság

Előadó: Petri Sarvamaa

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Finnország EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelme)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/0000(BUD))

Az Európai Parlament,

–    tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0232 – C8‑0135/2015),

–   tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1),

–   tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 12. cikkére,

–   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 13. pontjára,

–   tekintettel a 2013. december 2-i intézményközi megállapodás 13. pontjában említett háromoldalú egyeztető eljárásra,

–   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

–   tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A8‑0210/2015),

A. mivel az Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményei által sújtott, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak, és támogassa újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket;

B.  mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók részére nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2013. december 2-i intézményközi megállapodást az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak (EGAA) igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

C. mivel az EGAA-ról szóló rendelet elfogadása tükrözi az Európai Parlament és a Tanács között elért megállapodást, mely szerint újra bevezetik a válsághoz kapcsolódó igénybevétel kritériumát, 60%-ra növelik a javasolt intézkedések becsült összköltségéhez nyújtott uniós pénzügyi hozzájárulást, az értékelésre és a jóváhagyásra rendelkezésre álló idő lerövidítése révén növelik az EGAA-kérelmek feldolgozásának hatékonyságát a Bizottságban, az Európai Parlamentben és a Tanácsban, az önálló vállalkozók és a fiatalok bevonásával szélesítik a támogatásra jogosult intézkedések és kedvezményezettek körét, valamint támogatják az új vállalkozások létrehozását elősegítő kezdeményezéseket;

D. mivel Finnország a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 46. gazdasági ágazatban („Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)”)(4) működő Broadcom Communications Finland vállalatnál, valamint két beszállítónál vagy továbbfeldolgozó vállalatnál történt 568 elbocsátást követően benyújtotta az EGF/2015/001 FI/Broadcom referenciaszámú kérelmet az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás iránt;

E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak;

1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet 4. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek, és hogy ezért Finnország jogosult az említett rendelet értelmében nyújtandó 1 365 000 eurós pénzügyi hozzájárulásra;

2.  megállapítja, hogy a finn hatóságok 2015. január 30-án benyújtották az EGAA-ból folyósítandó pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet, és hogy annak értékelését a Bizottság 2015. június 2-án közzétette; üdvözli, hogy az értékelési folyamat gyorsan – kevesebb mint öt hónap alatt – lezajlott;

3.  emlékeztet arra, hogy a 2000-es években a finn leányvállalatok személyzetének létszáma minden kontinensen nőtt, míg 2004-ben Ázsia lett a legnagyobb munkaadó az elektronikai és a villamosipari ágazatban, és a személyzet száma Európában csökkenésnek indult; úgy ítéli meg, hogy a Broadcomnál bekövetkezett elbocsátások részben a finn elektronikai ágazat egészét érintő tendenciával függnek össze, amely a Nokia által 2011-ben bejelentett tömeges elbocsátásban tetőzött; ugyanakkor arra a következtetésre jut, hogy ezek az események jelentős mértékben a globalizáció hatására a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kapcsolódnak;

4.   megjegyzi, hogy az elbocsátások tovább fogják súlyosbítani a különösen (az FI1A NUTS(5) 2. szintű régió részét képező) Észak-Ostrobothnia régióban tapasztalható munkanélküliségi helyzetet, ahol az 568-ból 424 elbocsátás történt; megjegyzi, hogy ebben a régióban a munkanélküliségi ráta néhány százalékponttal mindig magasabb az országos átlagnál; megjegyzi, hogy míg 2014 augusztusában az országos munkanélküliségi ráta 12,2% volt, addig Észak-Ostrobothniában 14,1%, a leginkább sújtott Oulu városban pedig 16,1% volt, és hogy ugyanezt a régiót 2011-től kezdve a Nokiánál történt nagyarányú elbocsátások is jelentősen érintették;

5.   úgy véli, hogy a vállalatok körében végzett felmérések és a vállalatoknál tett látogatások nem csak e kérelem által lefedett elbocsátott munkavállalók érdekeit szolgálhatják, hanem az esetleges jövőbeni elbocsátásokkal összefüggésben az ágazaton belüli foglalkoztatási kérdésekre vonatkozó tudás felhalmozásához is hozzájárulhatnak; megállapítja, hogy ezek a konkrét fellépések egy korábbi finn EGAA-kérelem (EGF/2013/001 FI/Nokia) keretében végrehajtott hasonló intézkedés folytatását képezik,

6.  megjegyzi, hogy a mai napig a „Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)” ágazatban egy olyan egyéb EGAA-kérelem benyújtására került sor (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), amely szintén a globalizációs kritériumon alapult;

7.   megelégedéssel nyugtázza, hogy a munkavállalók gyors támogatása érdekében a finn hatóságok a személyre szabott szolgáltatások végrehajtását már 2014. augusztus 11-én, jóval a javasolt összehangolt csomagra vonatkozó EGAA-támogatás odaítéléséről szóló határozat, illetve még a kérelem benyújtása előtt megkezdték;

8.   megjegyzi, hogy Finnország háromféle intézkedést tervez a kérelem által érintett, elbocsátott munkavállalók érdekében: i. segíteni nekik új munkát találni; ii. segíteni nekik saját vállalkozást indítani, és iii. biztosítani részükre a képzést vagy oktatást;

9.   megállapítja, hogy a hatóságok a juttatásokkal és ösztönzőkkel kapcsolatos összköltség 17,46%-át fizetési támogatás formájában (a fizetések részeként a megcélzott munkavállalókkal létrehozott munkaviszonyok után), valamint utazási, szállás- és költözési költségtérítés formájában tervezik felhasználni; ez az ilyen intézkedések összköltsége tekintetében maximálisan engedélyezett 35% felét teszi ki;

10.  üdvözli a finn hatóságok által a megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, illetve a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció tekintetében követett eljárásokat;

11. emlékeztet annak fontosságára, hogy a munkavállalók munkavállalási esélyeit személyre szabott képzések és a szakmai karrierjük során megszerzett készségek és kompetenciák elismerése révén javítsák; elvárja, hogy az összehangolt csomag keretében biztosított képzést ne csak az elbocsátott munkavállalók szükségleteihez, hanem a tényleges üzleti környezethez is igazítsák hozzá;

12. emlékeztet, hogy az EGAA-rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak;

13. üdvözli, hogy a javasolt EGAA-fellépések kiegészítik az egyéb, nemzeti vagy uniós alapokból finanszírozott fellépéseket;

14. megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; hangsúlyozza, hogy a finn hatóságok által nyújtott megerősítés szerint a támogatható intézkedésekre más uniós pénzügyi eszközből nem folyósítanak támogatást; megismétli a Bizottsághoz intézett, arra irányuló felhívását, hogy az éves jelentések tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését a jelenlegi szabályok teljes körű tiszteletben tartása, valamint annak biztosítása érdekében, hogy ne forduljanak elő átfedések az Unió által finanszírozott szolgáltatások között;

15. nagyra értékeli a támogatás-kiutalás felgyorsítására irányuló parlamenti kérés nyomán a Bizottság által bevezetett továbbfejlesztett eljárást; tudomásul veszi az új ütemezés miatti szoros határidőket és az ügyre vonatkozó utasításokra gyakorolt esetleges hatást;

16. jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

17. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

18. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről (Finnország kérelme: EGF/2015/001 FI/Broadcom)

THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(6) és különösen 15. cikkének (4) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(7) és különösen annak 13. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) célja, hogy támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások miatt, vagy a globális pénzügyi és gazdasági válság elhúzódása, illetve egy újabb globális pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalóknak és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozóknak a munkaerőpiacon történő újbóli beilleszkedéshez.

(2)      Az EGAA maximális éves összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(8) 12. cikkében meghatározottaknak megfelelően 150 millió EUR.

(3)      A Broadcom Communications Finland vállalatnál, valamint két, azzal kapcsolatban álló finnországi beszállítónál vagy továbbfeldolgozó vállalatnál történt elbocsátásokat követően Finnország 2015. január 30-án „EGF/2015/001 FI/Broadcom” referenciaszámmal kérelmet nyújtott be az EGAA-ból igénybe vehető pénzügyi hozzájárulás iránt. A kérelmet az 1309/2013/EU rendelet 8. cikke (3) bekezdésének megfelelően további információkkal egészítette ki. A kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek.

(4)      Az EGAA-t ezért igénybe kell venni a Finnország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 365 000 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében.

(5)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ezt a határozatot az elfogadása napjától kell alkalmazni,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2015. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 365 000 EUR összeg igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ezt a határozatot [the date of its adoption](9)*-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt Brüsszelben, -án/-én.

az Európai Parlament részéről                     a Tanács részéről

az elnök                                                         az elnök

INDOKOLÁS

I. Háttér-információk

Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap célja, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2011/EU, Euratom rendelet(10) 12. cikkének, valamint az 1309/2013/EU rendelet 15. cikkének rendelkezései értelmében az alap nem lépheti túl a (2011-es árakon számított) 150 millió eurós maximális éves összeget. A megfelelő összegeket tartalékként kell bevezetni az Unió általános költségvetésébe.

Ami az eljárást illeti, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2013. december 2-i intézményközi megállapodás(11) 13. pontja értelmében az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és egyidejűleg benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Egyetértés hiányában háromoldalú egyeztetést kell kezdeményezni.

II. A Broadcom-kérelem és a Bizottság javaslata

A Bizottság 2015. június 2-án határozatra irányuló javaslatot fogadott el az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap Finnország javára történő igénybevételére, hogy támogassa a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 46. gazdasági ágazatban („Nagykereskedelem, (kivéve: jármű, motorkerékpár)”) működő Broadcom vállalattól, valamint 2 beszállítótól vagy továbbfeldolgozó vállalattól elbocsátott munkavállalók munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését.

Ez a 2015. évi költségvetés keretében vizsgálandó tizenkettedik kérelem, és az EGAA-ból összesen 1 365 000 euró igénybevételére irányul Finnország javára. A Broadcomtól, valamint 2 beszállítójától vagy továbbfeldolgozó vállalattól elbocsátott 568 munkavállaló közül 500-at érint. A kérelmet 2015. január 30-án nyújtották be a Bizottságnak, és 2015. március 27-ig további információkkal egészítették ki. A Bizottság az EGAA-rendelet vonatkozó rendelkezései alapján megállapította, hogy az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás odaítélésének feltételei teljesülnek.

A finn hatóságok szerint a Broadcomnál történt elbocsátásokhoz az vezetett, hogy minden tevékenységét megszünteti Finnországban. Ezt a bezárást a globalizáció hatására a világkereskedelem szerkezetében bekövetkezett jelentős strukturális változásokhoz kötik, emlékeztetve arra, hogy a 2000-es években a finn leányvállalatok személyzetének létszáma minden kontinensen nőtt, míg 2004-ben Ázsia lett a legnagyobb munkaadó az elektronikai és a villamosipari ágazatban. Ez az európai munkavállalók számának csökkenését okozta. Ami a belföldi helyzetet illeti, a finn hatóságok rámutatnak a finn elektronikai ágazat egészét érintő tendenciára, amely a Nokia által 2011-ben bejelentett tömeges elbocsátásban tetőzött.

Az elbocsátott munkavállalóknak nyújtandó személyre szabott szolgáltatások háromféle intézkedésből állnak: i. segíteni nekik új munkát találni; ii. segíteni nekik saját vállalkozást indítani és iii. biztosítani részükre a képzést vagy oktatást.

A Bizottság szerint a fent ismertetett intézkedések az EGAA-rendelet 7. cikke szerinti támogatható tevékenységek közé tartozó aktív munkaerő-piaci intézkedésnek minősülnek. Ezek a tevékenységek nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.

A finn hatóságok minden szükséges biztosítékot benyújtottak az alábbiakra vonatkozóan:

–      a javasolt intézkedésekhez való hozzáférés és azok végrehajtása tekintetében tiszteletben tartják az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét;

–      a nemzeti és uniós jogszabályokban a csoportos létszámleépítések vonatkozásában előírt követelményeket tiszteletben tartották;

–      a Broadcom Communications Finland, amely a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el,

–      a javasolt intézkedések más uniós alapokból vagy pénzügyi eszközökből nem részesülnek pénzügyi támogatásban, a kettős finanszírozás pedig kizárt;

–      a javasolt intézkedések kiegészítik a strukturális alapok által finanszírozott intézkedéseket;

–      az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás megfelel az Európai Unió állami támogatásokra vonatkozó eljárási és anyagi jogi szabályainak.

Finnország értesítette a Bizottságot, hogy a tagállami előfinanszírozást vagy társfinanszírozást főként a Foglalkoztatási és Gazdasági Minisztérium közigazgatási ága állami foglalkoztatási szolgálatának költségvetési sorából fogja biztosítani. Egyes szolgáltatásokat a Gazdaságfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Központok (ELY központok), valamint a Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Hivatalok működési költségvetéséből is fognak finanszírozni.

III. Eljárás

Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 365 000 euró összegnek az EGAA-tartalékból (40 02 43) az EGAA-ra vonatkozó 04 04 01. költségvetési sorba való átcsoportosítására irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatósághoz.

2015-ben ez az alap igénybevételére irányuló tizenkettedik átcsoportosítási javaslat, amelyet a költségvetési hatósághoz benyújtottak.

Egyetértés hiánya esetén az EGAA-rendelet 15. cikkének (4) bekezdésével összhangban háromoldalú egyeztetést kell indítani.

Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújthasson, és hozzájárulhasson az alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

ZP/jb

D(2015)28432

Jean Arthuis úr

a Költségvetési Bizottság elnöke

ASP 09G205

Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az EGF/2015/001 FI/Broadcom hivatkozási számú kérelemre történő igénybevételéről (COM(2015)0232)

Tisztelt Elnök úr!

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2015/001 FI/Broadcom ügyben, és a következő véleményt fogadta el.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság azonban – a kifizetések átutalásának megkérdőjelezése nélkül – néhány észrevételt kíván tenni e tekintetben.

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság véleménye az alábbi megfontolásokon alapul:

A) mivel ez a kérelem az 1309/2014/EU rendelet (EGAA-rendelet) 4. cikkének (1) bekezdésén alapul, és a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 46. ágazatban („Nagykereskedelem [kivéve: jármű, motorkerékpár]”), Finnország – Åland kivételével – valamennyi NUTS 2. szintű régiójában működő Broadcom Communications Finland vállalatnál és annak két beszállítójánál a 2014. augusztus 11. és 2014. december 11. közötti referencia-időszakban elbocsátott összesen 568 munkavállalóra vonatkozik;

B) mivel az elbocsátások és a világkereskedelemben a globalizáció hatására bekövetkezett jelentős strukturális változások közötti kapcsolat alátámasztására Finnország azzal érvel, hogy a Broadcomnál bekövetkezett elbocsátások a finn elektronikai ágazat egészét érintő tendenciával függnek össze, amely a Nokia által 2011-ben bejelentett tömeges elbocsátásban tetőzött;

C) 14.mivel a 2000-es évek elején a finn elektronikai és villamosipari ágazatnál Finnországban és a külföldi leányvállalatoknál foglalkoztatottak száma egyenletesen fejlődött, de 2007-től kifejezett változás kezdődött: míg külföldön továbbra is nőtt a létszám, addig Finnországban folyamatosan csökkenni kezdett.

D) mivel a Broadcomnál bekövetkezett elbocsátásokhoz az vezetett, hogy döntés született a vállalat mobil alapsávüzletágának leépítéséről, amely világszinten 3 000 főt érintett, közülük 600-at Finnországban. A Broadcom minden tevékenységét megszünteti Finnországban; mivel a mobil lapkakészletek tervezését áthelyezi, és a tervek szerint az Egyesült Államokban és Ázsiában folytatja;

E) mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 88,4%-a férfi és 11,6%-a nő; mivel a munkavállalók döntő többségének (94%) életkora 30 és 54 év között van;

ezért a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a finn kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1.   Egyetért a Bizottsággal abban, hogy a kérelem eleget tesz az 1309/2013/EU rendelet 13. cikkében az EGAA-ból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek; ezért egyetért azzal, hogy az EGAA-t igénybe kell venni a Finnország által benyújtott kérelem alapján nyújtandó, 1 365 000 EUR összegű pénzügyi hozzájárulás folyósítása érdekében;

2.  üdvözli, hogy a javasolt EGAA-fellépések kiegészítik az egyéb, nemzeti vagy uniós alapokból finanszírozott fellépéseket;

3.  megállapítja, hogy a hatóságok a juttatásokkal és ösztönzőkkel kapcsolatos összköltség 17,46%-át fizetési támogatás formájában (a fizetések részeként a megcélzott munkavállalókkal létrehozott munkaviszonyok után), valamint utazási, szállás- és költözési költségtérítés formájában tervezik felhasználni; ez az ilyen intézkedések összköltsége tekintetében maximálisan engedélyezett 35% felét teszi ki;

4.  nyugtázza, hogy a fizetési támogatás becsült költsége kedvezményezettenként legfeljebb 6000 euró, és hogy a támogatás a megcélzott munkavállalók viszonylag kis csoportját (62 kedvezményezett) érinti;

5.  úgy véli, hogy a vállalatok körében végzett felmérések és a vállalatoknál tett látogatások nem csak a kérelem által lefedett elbocsátott munkavállalók érdekeit szolgálhatják, hanem az esetleges jövőbeni elbocsátásokkal összefüggésben az ágazaton belüli foglalkoztatási kérdésekre vonatkozó tudás felhalmozásához is hozzájárulhatnak; megállapítja, hogy ez a konkrét fellépés egy korábbi finn EGAA-kérelem (EGF/2013/001 FI/Nokia) keretében végrehajtott hasonló intézkedés folytatását képezi,

6.  üdvözli a finn hatóságok által a megcélzott kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, a szociális partnerekkel, illetve a helyi és regionális hatóságokkal folytatott konzultáció tekintetében követett eljárásokat;

7.   emlékeztet, hogy a rendelet 7. cikkével összhangban a személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során előre kell jelezni a jövőbeli munkaerő-piaci kilátásokat és a szükséges készségeket, és a csomagnak meg kell felelnie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulásnak.

Tisztelettel:

Marita ULVSKOG,

megbízott elnök, első alelnök

MELLÉKLET: A REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG LEVELE

Jean ARTHUIS úr

elnök

Költségvetési Bizottság

Európai Parlament

Tisztelt Arthuis Úr!

Tárgy:  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele

A Regionális Fejlesztési Bizottság elé terjesztettek véleményezés céljából egy, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló bizottsági határozatra irányuló javaslatot. Úgy tudom, hogy az erről szóló jelentés a Költségvetési Bizottságban a tervek szerint 2015. március 23-án kerül elfogadásra:

-          A COM(2015)0232 javaslat 1 365 000 euró EGAA-hozzájárulást irányoz elő olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekre, amelyek elősegítik az Åland kivételével Finnország NUTS 2. szintű régióiban – amelyek közül Észak-Ostrobothnia a leginkább érintett – a „Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár)” ágazatban elbocsátott 568 munkavállaló újbóli beilleszkedését.

Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó szabályokat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) és az 1927/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1309/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet határozza meg.

A bizottsági koordinátorok értékelték e javaslatot, és felkértek, hogy levélben tájékoztassam Önt arról, hogy a bizottságnak nincs kifogása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap említett esetben történő igénybevétele és a Bizottság által javasolt összeg odaítélése ellen.

Tisztelettel:

Iskra MIHAYLOVA

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

23.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

31

5

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(2)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(3)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(4)

             Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 20-i 1893/2006/EK rendelete a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról (HL L 393., 2006.12.30., 1. o.).

(5)

             A Bizottság 2012. november 8-i 1046/2012/EU rendelete az új regionális bontásra vonatkozó idősorok továbbítása tekintetében a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló 1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról (HL L 310., 2012.11.9., 34. o.).

(6)

              HL L 347., 2013.12.20., 855. o.

(7)

              HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

(8)

              A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).

(9)

*              A dátumot a Parlament illeszti be a HL-ben történő közzététel előtt.

(10)

HL L 347., 2013.12.20., 884. o.

(11)

HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Jogi nyilatkozat