Procedūra : 2015/2125(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0210/2015

Pateikti tekstai :

A8-0210/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 08/07/2015 - 4.11
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0262

PRANEŠIMAS     
PDF 240kWORD 125k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0210/2015),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi Suomija pateikė paraišką „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ dėl finansinės paramos iš EGF po to, kai buvo atleisti 568 darbuotojai iš bendrovės „Broadcom Communications Finland“, veikiančios ekonominės veiklos sektoriuje NACE 2 red. 46 skyriuje (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais)(4), ir iš 2 tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių;

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pritaria Komisijai, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos ir kad todėl Suomija turi teisę gauti finansinę 1 365 000 EUR paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos 2015 m. sausio 30 d. pateikė paraišką dėl finansinės paramos iš EGF ir kad 2015 m. birželio 2 d. Komisija pateikė jos vertinimą; palankiai vertina tai, kad paraiška buvo greitai (trumpiau nei per penkis mėnesius) įvertinta;

3.  primena, kad šio amžiaus pirmąjį dešimtmetį užsienyje įsteigtų patronuojamųjų Suomijos įmonių darbuotojų skaičius visuose žemynuose padidėjo, 2004 m. Azija tapo elektronikos ir elektros prietaisų pramonės lydere pagal darbuotojų skaičių, o darbuotojų skaičius Europoje ėmė mažėti; mano, kad atleidimai iš bendrovės „Broadcom“ iš dalies yra susiję su tendencija, kuri veikia visą Suomijos elektronikos pramonę ir kuri pasiekė kulminacinį tašką, kai „Nokia“ 2011 m. paskelbė didelio masto atleidimus; vis dėlto daro išvadą, kad šie įvykiai yra labai susiję su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos;

4.   pažymi, kad dėl šių atleidimų dar labiau pablogės nedarbo padėtis, ypač Šiaurės Pohjanmos regione (NUTS 2(5) lygmens regiono dalis, FI1A), kur atleisti 424 darbuotojai iš 568 darbuotojų; pažymi, kad šiame regione nedarbo lygis nuolat yra keliais procentiniais punktais didesnis už nacionalinį vidurkį; pažymi, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. nedarbo lygis buvo 12,2 proc., Šiaurės Pohjanmoje – 14,1 proc., o labiausiai paveiktame Oulu mieste – 16,1 proc., ir kad tą patį regioną labai paveikė nuo 2011 m. vykdomi didelio masto atleidimai iš įmonės „Nokia“;

5.   mano, kad įmonių apklausos ir vizitai yra veiksmai, kurie gali būti naudingi ne tik atleistiems darbuotojams, dėl kurių teikiama paraiška, bet taip pat gali padėti plėsti žinias apie užimtumo problemas šiame sektoriuje, naudingas atleidimų ateityje atvejais; pažymi, kad šie konkretūs veiksmai yra tęsinys jau vykdytos panašios priemonės pagal ankstesnę EGF paraišką „EGF/2013/001 FI/Nokia“ (Suomija);

6.  pažymi, kad iki šiol skyrius „Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais“ buvo kitos EGF paraiškos („EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT“), kuri taip pat buvo pagrįsta globalizacijos kriterijumi, objektas;

7.  su pasitenkinimu pažymi, kad Suomijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. rugpjūčio 11 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones;

8.   pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kuriems taikoma ši paraiška, Suomija planuoja taikyti trejopas priemones: i) padėti jiems rasti naują darbą, ii) padėti jiems sukurti nuosavą verslą ir iii) suteikti jiems mokymosi ir studijų galimybių;

9.   atkreipia dėmesį į tai, kad valdžios institucijos planuoja 17,46 proc. visų išlaidų panaudoti išmokoms ir paskatoms darbo užmokesčio subsidijų forma (kaip dalis atlyginimo už kiekvienus darbo santykius, nustatytus su remtinu darbuotoju) ir kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidoms, kurios sudaro pusę didžiausios leistinos 35 proc. visų išlaidų dalies;

10. palankiai vertina tvarką, pagal kurią Suomijos valdžios institucijos konsultavosi su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba socialiniais partneriais, vietos ar regiono valdžios institucijomis;

11. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

12. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų rinkinį reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį rinkinį pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

13. palankiai vertina siūlomų EGF intervencinių veiksmų papildomumą su kitais veiksmais, finansuojamais nacionalinėmis ar Sąjungos lėšomis;

14. pažymi, kad informacija apie suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą, kuris turi būti finansuojamas EGF lėšomis, apima duomenis apie tai, kaip šiomis priemonėmis papildomi struktūrinių fondų lėšomis finansuojami veiksmai; pabrėžia, kad Suomijos valdžios institucijos patvirtino, kad tinkami finansuoti veiksmai neremiami taikant kitas Sąjungos finansines priemones; dar kartą ragina Komisiją į jos rengiamas metines ataskaitas įtraukti lyginamąjį tų duomenų vertinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi esamos tvarkos ir kad nebūtų dubliuojamos Sąjungos finansuojamos paslaugos;

15. palankiai vertina tai, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, patobulino procedūrą; atkreipia dėmesį į laiko trūkumą, susijusį su nauju tvarkaraščiu, ir galimą poveikį paraiškų nagrinėjimo efektyvumui;

16. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

17. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

18. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Suomijos paraiška „EGF/2015/001 FI/Broadcom“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(6), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(7), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (toliau – EGF) tikslas – teikti paramą atleistiems darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims, nutraukusiems darbo veiklą dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl tebesitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(8) 12 straipsnyje;

(3)      2015 m. sausio 30 d. Suomija pateikė paraišką „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ dėl EGF lėšų mobilizavimo, nes iš „Broadcom Communications Finland“ ir dviejų jos tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių Suomijoje buvo atleista darbuotojų. Paraiška buvo papildyta papildoma informacija pagal Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalį. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)      todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 365 000 EUR suma finansinei paramai pagal Suomijos pateiktą paraišką suteikti;

(5)      siekiant kuo greičiau mobilizuoti EGF lėšas, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo jo priėmimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 365 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo [jo priėmimo dienos]*.

(9)Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(10), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 15 straipsnio nuostatomis(11), fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjiniai.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(12) 13 punktą procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Įmonės „Broadcom“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2015 m. birželio 2 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo mobilizuoti EGF lėšas Suomijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, dėl ekonomikos krizės atleistų iš darbo iš įmonės „Broadcom“, kuri vykdo veiklą NACE 2 red. 46 skyriui priskiriamame ekonomikos sektoriuje (Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais), ir 2 tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių, grįžimą į darbo rinką.

Tai – dvyliktoji paraiška, kurią ketinama svarstyti vykdant 2015 m. biudžetą ir pagal kurią Suomijos reikmėms iš EGF iš viso ketinama skirti 1 365 000 EUR. Ji susijusi su 500 iš 568 darbuotojų, atleistų iš įmonės „Broadcom“ ir 2 tiekėjų ar tolesnės gamybos grandies įmonių. Paraiška Komisijai pateikta 2015 m. sausio 30 d., papildoma informacija pateikta iki 2015 m. kovo 27 d. Vadovaudamasi visomis taikomomis EGF reglamento nuostatomis, Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka EGF finansinės paramos skyrimo sąlygas.

Suomijos valdžios institucijos teigia, kad atleidimų iš įmonės „Broadcom“ padaugėjo dėl visų jos veiklos sričių nutraukimo Suomijoje. Jos šį veiklos nutraukimą sieja su dideliais struktūriniais pasaulio prekybos tendencijų pokyčiais, vykstančiais dėl globalizacijos, ir primena, kad šio amžiaus pirmą dešimtmetį užsienyje įsteigtų patronuojamųjų Suomijos įmonių darbuotojų skaičius visuose žemynuose didėjo iki tol, kol 2004 m. Azija tapo aiškia elektronikos ir elektros prietaisų pramonės lydere pagal darbuotojų skaičių. Dėl to darbuotojų skaičius Europoje ėmė mažėti. Kalbėdamos apie padėtį šalies viduje, Suomijos valdžios institucijos pabrėžia tendenciją, kuri veikia visą Suomijos elektronikos pramonę ir kuri pasiekė kulminacinį tašką, kai „Nokia“ 2011 m. paskelbė apie didelio masto atleidimus.

Atleistiems darbuotojams taikomos paslaugos apima trejopas priemones: i) padėti jiems rasti naują darbą, ii) padėti jiems sukurti savo nuosavą verslą ir iii) suteikti jiems mokymosi ar studijų galimybes.

Komisija nurodo, kad aprašytos priemonės – tai aktyvios darbo rinkos priemonės, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje dėl reikalavimus atitinkančių veiksmų. Šie veiksmai nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių.

Suomijos valdžios institucijos suteikė visas būtinas garantijas, kad:

–      bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

–      laikomasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–      įmonė „Broadcom Communications Finland“ po darbuotojų atleidimo tęsė savo veiklą ir įvykdė teisinius įsipareigojimus dėl atleistų darbuotojų bei atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

–      siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–      siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–      EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Suomija pranešė Komisijai, kad nacionalinio išankstinio finansavimo ar bendro finansavimo dalis daugiausia bus skiriama pagal Užimtumo ir ekonomikos ministerijos administracinio padalinio valstybinių užimtumo tarnybų eilutę. Kai kurios paslaugos taip pat bus finansuojamos kaip ekonominės plėtros, transporto ir aplinkos centrų (ELY centrų) bei užimtumo ir ekonominės plėtros tarnybų veiklos išlaidos.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą iš EGF rezervo (40 02 43) į EGF biudžeto eilutę (04 04 01) perkelti bendrą 1 365 000 EUR sumą.

Tai yra dvyliktas 2015 m. biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Nesutarimo atveju pradedama trišalio dialogo procedūra, kaip numatyta EGF reglamento 15 straipsnio 4 dalyje.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas turėtų būti įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas dėl šio fondo lėšų.

PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/jb

D(2015)28432

Jeanui Arthuis'ui,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EFG) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ (COM(2015) 0232)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2015/001 FI/Broadcom“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška yra pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalimi ir yra susijusi su 568 darbuotojais, atleistais iš bendrovės „Broadcom Communications Finland“ ir dviejų patronuojamųjų įmonių, vykdančių NACE 2 red. 46 skyriaus (Didmeninė prekyba, išskyrus motorines transporto priemones ir motociklus) veiklą Suomijos visuose NUTS 5 2 lygio regionuose (išskyrus Alandų salas) per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. rugpjūčio 11 d. iki 2014 m. gruodžio 11 d.;

B) kadangi Suomijos valdžios institucijos, siekdamos nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, teigia, kad darbuotojų atleidimas iš bendrovės „Broadcom“ yra susijęs su tendencija, kuri daro poveikį visai Suomijos elektronikos pramonei ir kuri lėmė, kad įmonė „Nokia“ paskelbė didelio masto darbuotojų atleidimą 2011 m.;

C) kadangi šio amžiaus pirmojo dešimtmečio pradžioje Suomijos elektronikos ir elektros prietaisų pramonės bendrovių ir užsienyje įsteigtų patronuojamųjų įmonių darbuotojų skaičius nuolat didėjo, tačiau nuo 2007 m. rinka pasikeitė – darbuotojų skaičius užsienyje didėjo, o Suomijoje pradėjo mažėti;

D) kadangi įvykis, nulėmęs bendrovės „Broadcom“ darbuotojų atleidimą, buvo priimtas sprendimas likviduoti bendrovės nemoduliuoto korinio ryšio (angl. cellular baseband) verslą; dėl šio sprendimo iš viso nukentėjo net 3 000 žmonių, 600 iš jų – Suomijoje. bendrovė „Broadcom“ nutraukia visą savo veiklą Suomijoje; kadangi mobiliojo ryšio telefonų lustų rinkinių kūrimas Suomijoje nebevykdomas ir tęsiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Azijoje;

E) kadangi 88,4 proc. darbuotojų, kuriems skirtos šios priemonės, sudaro vyrai ir 11,6 proc. – moterys; kadangi didžiosios daugumos darbuotojų (94 proc.) amžius yra nuo 30 iki 54 metų;

Taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Suomijos paraiškos įtraukti toliau pateiktus pasiūlymus:

1.   pritaria Komisijai, kad ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje; todėl pritaria, kad iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 365 000 EUR suma finansinei paramai pagal Suomijos pateiktą paraišką suteikti;

2.  palankiai vertina tai, kad EGF intervenciniai veiksmai papildo kitus veiksmus, kurie finansuojami nacionalinėmis ar Sąjungos lėšomis;

3.  atkreipia dėmesį į tai, kad valdžios institucijos planuoja 17,46 proc. visų išlaidų panaudoti išmokoms ir paskatoms darbo užmokesčio subsidijų forma (kaip dalis atlyginimo už kiekvienus darbo santykius, nustatytus su remtinu darbuotoju) ir kelionės, nakvynės ir perkraustymo išlaidoms, kurios sudaro pusę didžiausios leistinos 35 proc. visų išlaidų dalies;

4.  pažymi, kad darbo užmokesčio subsidijos suma yra iki 6 000 EUR vienam gavėjui ir kad subsidijos teikiamos palyginti mažai visų remtinų darbuotojų grupei (62 paramos gavėjai);

5.  mano, kad įmonių apklausos ir vizitai yra veikla, kuri gali būti naudinga ne tik atleistiems darbuotojams, dėl kurių teikiama paraiška, bet taip pat gali padėti plėsti žinias apie užimtumo problemas šiame sektoriuje, naudingas atleidimų ateityje atveju; pažymi, kad ši konkreti veikla yra tęsinys jau vykdytos panašios priemonės pagal ankstesnę EGF paraišką „EGF/2013/001 FI/Nokia“ (Suomija);

6.  palankiai vertina tvarką, pagal kurią Suomijos valdžios institucijos konsultavosi su tiksliniais paramos gavėjais ar jų atstovais arba socialiniais partneriais, vietos ar regiono valdžios institucijomis;

7.   primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

Laikinai einanti pirmininko pareigas, pirmoji pirmininko pavaduotoja

PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUIS'UI

Pirmininkas

Biudžeto komitetas

Europos Parlamentas

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomonę dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad 2015 m. birželio 23 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimą dėl šio pasiūlymo.

         COM(2015) 0232 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 365 000 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos į darbo rinką vėl integruoti 568 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš remonto sektoriaus (didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais) Suomijos NUTS 5 2 lygio regionuose (išskyrus Alandų salas), iš kurių labiausiai paveiktas yra Šiaurės Pohjanmos regionas.

EGF finansinės paramos teikimo taisyklės išdėstytos 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006.

Komiteto koordinatoriai įvertino šį pasiūlymą ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad dauguma komiteto narių neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

23.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

5

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

             2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1).

(5)

             2012 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1046/2012, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo nuostatos dėl naujojo regionų suskirstymo laiko eilučių perdavimo (OL L 310, 2012 34 9, p. 34).

(6)

              OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(7)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(8)

              2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

(9)

*              Prieš paskelbiant sprendimą OL, Parlamentas įrašys jo priėmimo datą.

(10)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(11)

OL L 347, 2013 12 30, p. 855.

(12)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

Teisinis pranešimas