Procedūra : 2015/2125(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0210/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0210/2015

Debates :

Balsojumi :

PV 08/07/2015 - 4.11
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0262

ZIŅOJUMS     
PDF 242kWORD 120k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Budžeta komiteja

Referents: Petri Sarvamaa

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Eiropas Parlaments,

–    ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(1) (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0210/2015),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos vai globālās finanšu un ekonomikas krīzes sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt stimulus savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Somija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2015/001 FI/Broadcom, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka uzņēmumā Broadcom Communications Finland, kas darbojas NACE 2. red. 46. nodaļas (“Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”)(4) nozarē, ir atlaisti 568 darbinieki;

E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  piekrīt Komisijai, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Somija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu EUR 1 365 000 apmērā;

2.  norāda, ka Somijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2015. gada 30. janvārī un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2015. gada 2. jūnijā; atzinīgi vērtē to, ka novērtēšana notikusi ātri — mazāk nekā piecu mēnešu laikā;

3.  atgādina, ka 2000. gados darbinieku skaits Somijas meitasuzņēmumos visos kontinentos palielinājās, savukārt no 2004. gada par lielāko darba devēju elektronikas un elektrotehnikas rūpniecībā kļuva Āzija un darbinieku skaits Eiropā sāka samazināties; uzskata, ka atlaišanas gadījumi uzņēmumā Broadcom daļēji ir saistīti ar tendenci, kura ietekmē visu Somijas elektronikas rūpniecību un kuras spilgtākā izpausme bija Nokia paziņojums par ļoti daudzu darbinieku atlaišanu 2011. gadā; tomēr uzskata, ka šie notikumi ir ievērojami saistīti ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos;

4.   norāda, ka šie atlaišanas gadījumi bezdarba līmeni padarīs vēl smagāku, īpaši Ziemeļostrobotnijā (daļa no NUTS(5) 2. līmeņa F11A reģiona), kur tika atlaisti 424 no kopumā 568 atlaistajiem darbiniekiem; norāda, ka šajā reģionā bezdarba līmenis parasti ir par dažiem procentpunktiem augstāks nekā vidēji valstī; norāda, ka 2014. gada augustā bezdarba līmenis valstī bija 12,2 %, Ziemeļostrobotnijā tas bija 14,1 %, bet bezdarba visvairāk skartajā pilsētā Oulu — 16,1 %, un ka šo pašu reģionu ir smagi skārušas liela mēroga atlaišanas, ko Nokia īsteno kopš 2011. gada;

5.   uzskata, ka uzņēmumu aptaujas un apmeklējumi ir pasākumi, kuri var palīdzēt ne tikai atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, bet arī zināšanu uzkrāšanā par nodarbinātības jautājumiem šajā nozarē, ko izmantot saistībā ar turpmākiem atlaišanas gadījumiem; norāda, ka jau šie konkrētie pasākumi turpina līdzīgu pasākumu, kuru veica saistībā ar agrāk iesniegtu EGF pieteikumu no Somijas (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  norāda, ka līdz šim saistībā ar nozari “Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus” ir iesniegts vēl viens EGF pieteikums (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), kura pamatā arī bija globalizācijas kritērijs;

7.   ar gandarījumu norāda, ka Somijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 11. augusta — labu laiku pirms galīgā lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

8.   norāda, ka Somija plāno īstenot trīs veidu pasākumus atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums; i) palīdzēt atrast jaunu darbu, ii) palīdzēt uzsākt uzņēmējdarbību un iii) nodrošināt apmācību vai izglītību;

9.   norāda, ka 17,46 % no visām izmaksām iestādes plāno izmantot pabalstiem un stimuliem, piešķirot algas subsīdijas (kā daļu no algas par katrām darba tiesiskajām attiecībām, kas izveidotas mērķgrupas darba ņēmējam), un pabalstus par ceļa izdevumiem, nakšņošanas un pārcelšanās izmaksām, kuri veido pusi no maksimāli atļautajiem 35 % no visām šādiem pasākumiem paredzētām izmaksām;

10.  atzinīgi vērtē procedūras, kuras Somijas iestādes ir ievērojušas, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai viņu pārstāvjiem, vai sociālajiem partneriem, kā arī vietējām un reģionālām iestādēm;

11. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

12. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

13. atzinīgi vērtē ierosināto EGF pasākumu papildināmību ar citām darbībām, ko finansē no valsts vai Savienības līdzekļiem;

14. norāda, ka informācija, kas sniegta par to individualizēto pakalpojumu saskaņoto kopumu, kurus paredzēts finansēt no EGF, ietver ziņas arī par to, kā tie papildina struktūrfondu finansētās darbības; uzsver — Somijas iestādes apstiprina, ka atbalsttiesīgās darbības netiek finansētas no citiem Savienības finanšu instrumentiem; atkārtoti aicina Komisiju gada pārskatos sniegt šo datu salīdzinošu novērtējumu, lai nodrošinātu, ka ir pilnībā ievēroti spēkā esošie noteikumi un ka Savienības finansētus pakalpojumus nav iespējams sniegt divreiz;

15. atzinīgi vērtē uzlaboto procedūru, kuru Komisija ieviesa pēc Parlamenta pieprasījuma paātrināt dotāciju piešķiršanu; norāda, ka jaunais grafiks nozīmē, ka visam būs jānotiek ātrāk, un tas var ietekmēt to, cik efektīvi tiks sniegti norādījumi par pieprasījumu sagatavošanu;

16. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

17. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

18. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006(6), un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(7) un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) mērķis ir sniegt atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(8) 12. pantā.

(3)      Somija 2015. gada 30. janvārī iesniedza pieteikumu EGF/2015/001 FI/Broadcom EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumā Broadcom Communications Finland un divos tā piegādes uzņēmumos vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos. Pieteikums tika papildināts ar papildu informāciju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktu. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 365 000 apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu.

(5)      Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs EGF izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 365 000 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro no [pieņemšanas diena]*.

(9)Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(10), un 15. pantu Regulā (ES) Nr. 1309/2013(11) Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu — EUR 150 miljonus gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra ir šāda: ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(12) Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Uzņēmuma Broadcom pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2015. gada 2. jūnijā pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Somijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti uzņēmumā Broadcom, kurš darbojas NACE 2. red. 46. nodaļas (“Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”) saimnieciskās darbības nozarē, un divos tā piegādes vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos.

Šis ir divpadsmitais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2015. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Somijai par kopējo summu EUR 1 365 000 apmērā. Tas attiecas uz 500 no pavisam 568 darbiniekiem, kuri atlaisti Broadcom un divos tā piegādes vai pakārtotās ražošanas uzņēmumos. Pieteikums tika iesniegts Komisijai 2015. gada 30. janvārī, un līdz 2015. gada 27. martam tika sniegta papildu informācija. Ievērojot visus spēkā esošos EGF regulas noteikumus, Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst finansiālā ieguldījuma no EGF piešķiršanas nosacījumiem.

Somijas iestādes norāda, ka darbinieku atlaišanu uzņēmumā Broadcom izraisīja tas, ka šis uzņēmums izbeidza visu savu darbību Somijā. Tās saista šo darbības izbeigšanu ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, atgādinot, ka 2000. gados darbinieku skaits Somijas meitasuzņēmumos visos kontinentos palielinājās līdz brīdim, kad 2004. gadā par lielāko darba devēju elektronikas un elektrotehnikas rūpniecībā kļuva Āzija. Tas izraisīja darbinieku skaita samazināšanos Eiropā. Attiecībā uz iekšzemes situāciju Somijas iestādes norāda uz tendenci, kura ietekmē visu Somijas elektronikas rūpniecību un kuras spilgtākā izpausme bija Nokia paziņojums par ļoti daudzu darbinieku atlaišanu 2011. gadā.

Atlaistajiem darbiniekiem sniedzamie individualizētie pakalpojumi ietver trīs veidu pasākumus: i) palīdzēt atrast jaunu darbu, ii) palīdzēt uzsākt uzņēmējdarbību un iii) nodrošināt apmācību vai izglītību.

Komisija uzskata, ka izklāstītie pasākumi ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas atbilst EGF regulas 7. pantā norādītajām atbalsttiesīgajām darbībām. Šīs darbības neaizstāj pasīvus sociālās aizsardzības pasākumus.

Somijas iestādes ir sniegušas visas nepieciešamās garantijas attiecībā uz turpmāk minēto:

–      piekļuvē ierosinātajām darbībām un to īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas princips;

–      ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz kolektīvo atlaišanu;

–      uzņēmums Broadcom Communications Finland, kurš pēc atlaišanas ir turpinājis darbību, ir izpildījis ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējies par saviem darbiniekiem;

–      ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

–      ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

–      EGF finansiālais ieguldījums tiks piešķirts, ievērojot Savienības procesuālo un materiālo tiesību normas par valsts atbalstu.

Somija ir informējusi Komisiju, ka valsts priekšfinansējums vai līdzfinansējums tiek izmaksāts galvenokārt no Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas Administratīvās nodaļas valsts nodarbinātības dienestu budžeta pozīcijas. Dažus pakalpojumus finansēs arī no ekonomiskās attīstības, transporta un vides centru (ELY centru) un nodarbinātības un ekonomiskās attīstības biroju darbības izdevumiem.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus no EGF rezerves (40 02 43) uz EGF budžeta pozīciju (04 04 01) par kopējo summu EUR 1 365 000.

Šis ir divpadsmitais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra, kā paredzēts EGF regulas 15. panta 4. punktā.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/jb

D(2015)28432

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

God. priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2015/001 FI/Broadcom un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā šis pieteikums ir sagatavots atbilstoši Regulas (ES) Nr. 1309/2013 (EGF regula) 4. panta 1. punktam un attiecas uz 568 darbiniekiem, kas pārskata periodā no 2014. gada 11. augusta līdz 2014. gada 11. decembrim tika atlaisti uzņēmumā Broadcom Communications Finland un divos tā piegādes uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 46. nodaļas (“Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”) nozarē visos NUTS 2. līmeņa reģionos Somijā (izņemot Ālandu salas);

B) tā kā, lai pierādītu saistību starp darbinieku atlaišanu un globalizācijas izraisītām nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Somijas iestādes norāda, ka atlaišanas gadījumi uzņēmumā Broadcom ir saistīti ar tendenci, kura ietekmē visu Somijas elektronikas rūpniecību un kuras spilgtākā izpausme bija Nokia paziņojums par ļoti daudzu darbinieku atlaišanu 2011. gadā;

C) tā kā 2000. gadu sākumā darbinieku skaits, kuri strādāja Somijas elektronikas un elektrotehnikas rūpniecībā, kuru veidoja Somijas uzņēmumi un ārvalstu meitasuzņēmumi, stabili palielinājās, bet no 2007. gada situācija būtiski mainījās — darbinieku skaits ārvalstīs palielinājās, bet Somijā pakāpeniski samazinājās;

D) tā kā darbinieku atlaišanu uzņēmumā Broadcom izraisīja lēmums izbeigt uzņēmējdarbību saistībā ar pamatjoslas mikroshēmām un šīs lēmums kopumā ietekmēja 3000 cilvēku, no kuriem 600 — Somijā. Broadcom izbeidz visu savu darbību Somijā; tā kā Broadcom pārvieto mobilo tālruņu mikroshēmu projektēšanu uz ASV un Āziju;

E) tā kā 88,4 % no darbiniekiem, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši un 11,6 % — sievietes; tā kā lielākā daļa šo darbinieku (94 %) ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Somijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.   piekrīt Komisijai, ka šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai; tādēļ piekrīt, ka EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 1 365 000 apmērā saistībā ar Somijas iesniegto pieteikumu;

2.  atzinīgi vērtē ierosināto EGF pasākumu papildināmību ar citām darbībām, ko finansē no valsts vai Savienības līdzekļiem;

3.  norāda, ka 17,46 % no visām izmaksām iestādes plāno izmantot pabalstiem un stimuliem, piešķirot algas subsīdiju (kā daļu no algas par katrām darba tiesiskajām attiecībām, kas izveidotas mērķgrupas darba ņēmējam), un pabalstus par ceļa izdevumiem, nakšņošanas un pārcelšanās izmaksām, kuri veido pusi no maksimāli atļautajiem 35% no visām šādiem pasākumiem paredzētām izmaksām;

4.  norāda, ka algas subsīdiju kopējās izmaksas tiek lēstas EUR 6000 apmērā uz katru saņēmēju un attiecas uz salīdzinoši nelielu daļu (62) no visiem darbiniekiem, kam paredzēti pasākumi;

5.  uzskata, ka uzņēmumu aptaujas un apmeklējumi ir pasākums, kas var palīdzēt ne tikai atlaistajiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas šis pieteikums, bet arī zināšanu uzkrāšanā par nodarbinātības jautājumiem šajā nozarē, ko izmantot saistībā ar turpmākiem atlaišanas gadījumiem; norāda, ka jau šis konkrētais pasākums turpina līdzīgu pasākumu, kuru veica saistībā ar agrāk iesniegtu EGF pieteikumu no Somijas (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  atzinīgi vērtē procedūras, kuras Somijas iestādes ir ievērojušas, apspriežoties ar paredzētajiem atbalsta saņēmējiem vai viņu pārstāvjiem, vai sociālajiem partneriem, kā arī vietējām un reģionālām iestādēm;

7.   atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG,

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumu par šo priekšlikumu Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 2015. gada 23. jūnijā.

COM(2015)0232 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 365 000 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 568 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti nozarē “Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus”) NUTS 2. līmeņa reģionos Somijā (izņemot Ālandu salas), no kuriem Ziemeļostrobotnija ir visvairāk skartais reģions.

Spēkā esošie noteikumi par EGF finansiālo ieguldījumu ir izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006.

Komitejas koordinatori ir izvērtējuši šo priekšlikumu un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minēto summu, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

23.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

31

5

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(2)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(3)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(4)

            Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1893/2006, ar ko izveido NACE 2. red. saimniecisko darbību statistisko klasifikāciju, kā arī groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3037/90 un dažas EK regulas par īpašām statistikas jomām (OV L 393, 30.12.2006., 1. lpp.).

(5)

            Komisijas 2012. gada 8. novembra Regula (ES) Nr. 1046/2012, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi attiecībā uz jaunā reģionālā sadalījuma laikrindu nosūtīšanu (OV L 310, 9.11.2012., 34. lpp.).

(6)

              OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.

(7)

              OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(8)

             Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

(9)

*              Pirms publicēšanas OV tā pieņemšanas dienu ievieto Eiropas Parlaments.

(10)

OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

(11)

OV L 347, 30.12.2013., 855. lpp.

(12)

OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

Juridisks paziņojums