Procedura : 2015/2125(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0210/2015

Teksty złożone :

A8-0210/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2015 - 4.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0262

SPRAWOZDANIE     
PDF 258kWORD 128k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Petri Sarvamaa

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom złożony przez Finlandię)

(COM(2015)0232 – C8‑0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Parlament Europejski,

–    uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0232 – C8–0135/2015),

–   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(1) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 12,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3) (PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

–   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 PMI z dnia 2 grudnia 2013 r.,

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0210/2015),

A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu lub światowego kryzysu finansowego i gospodarczego oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

C. mając na uwadze, że przyjęcie rozporządzenia w sprawie EFG odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych środków, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, co do rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz co do finansowania środków zachęcających do podejmowania własnej działalności gospodarczej;

D. mając na uwadze, że Finlandia złożyła wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom o pomoc finansową z EGF w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Broadcom Communications Finland, sklasyfikowanym w dziale 46 NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami)(4), oraz u dwóch dostawców lub producentów niższego szczebla;

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

1.  zgadza się z Komisją, że warunki wymienione w art. 4 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione i że w związku z tym Finlandia ma prawo do wkładu finansowego w wysokości 1 365 000 EUR na mocy tego rozporządzenia;

2.  odnotowuje, że w dniu 30 stycznia 2015 r. władze fińskie przedłożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, a w dniu 2 czerwca 2015 r. Komisja przedstawiła ocenę tego wniosku; z zadowoleniem przyjmuje krótki okres oceny wynoszący niecałe pięć miesięcy;

3.  przypomina, że na przestrzeni pierwszej dekady XXI wieku liczba pracowników w fińskich podmiotach zależnych na wszystkich kontynentach wzrastała, dopóki Azja nie stała się w 2004 r. największym pracodawcą w przemyśle elektronicznym i elektrycznym, a liczba pracowników w Europie zaczęła spadać; uważa, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Broadcom są częściowo powiązane z tendencją, która odbija się na całym przemyśle elektronicznym w Finlandii i która swoją kulminację osiągnęła w 2011 r. – w momencie ogłoszenia przez Nokię zwolnień na dużą skalę; stwierdza jednak, że wydarzenia te są w znacznej mierze związane z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją;

4.  zauważa, że zwolnienia te w dalszym stopniu pogorszą sytuację w zakresie bezrobocia, zwłaszcza w regionie Ostrobotni Północnej (część regionu na poziomie NUTS(5) 2, FI 1A), gdzie miały miejsce 424 spośród 568 zwolnień; zauważa, że w regionie tym stopa bezrobocia jest niezmiennie o kilka punktów procentowych wyższa od średniej krajowej; zauważa, że w sierpniu 2014 r. krajowa stopa bezrobocia wynosiła 12,2%, natomiast w Ostrobotni Północnej – 14,1%, zaś w mieście najbardziej dotkniętym bezrobociem, Oulu – aż 16,1%, oraz że ten sam region mocno odczuł zwolnienia na dużą skalę przez Nokię począwszy od 2011 r.;

5.  uważa, że ankiety i wizyty w przedsiębiorstwach są nie tylko działaniami, na których mogą skorzystać zwolnieni pracownicy, których dotyczy wniosek, ale mogą też przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat problematyki zatrudnienia w tym sektorze w razie zwolnień w przyszłości; zauważa, że te szczególne działania stanowią kontynuację podobnego rozwiązania wprowadzonego w ramach wcześniejszego wniosku w sprawie EFG w Finlandii (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  zauważa, że dotychczas sektora handlu hurtowego, z wyłączeniem handlu pojazdami i motocyklami, dotyczył jeden inny wniosek o pomoc z EFG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT), również oparty na kryterium globalizacji;

7.   z zadowoleniem odnotowuje, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze fińskie postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 11 sierpnia 2014 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

8.  zauważa, że Finlandia planuje wdrożyć trzy rodzaje środków na rzecz zwolnionych pracowników objętych wnioskiem: (i) udzielenie im pomocy w przejściu do nowego zatrudnienia, (ii) udzielenie im pomocy w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz (iii) zapewnienie im szkolenia lub kształcenia;

9.  zauważa, że władze zamierzają wykorzystać 17,46 % ogółu wydatków na świadczenia i zachęty w postaci dopłaty do wynagrodzeń (jako część wynagrodzenia za każdy stosunek pracy nawiązany przez pracownika objętego pomocą) i dodatków na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę, co stanowi połowę poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych takich działań, wynoszącego 35%;

10.  przyjmuje z zadowoleniem procedury konsultacji fińskich władz z beneficjentami objętymi pomocą lub ich przedstawicielami lub też z partnerami społecznymi, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi;

11. przypomina, że ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej;

12. przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien także wpisywać się w strategię przechodzenia na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę;

13. z zadowoleniem przyjmuje komplementarność proponowanych interwencji z EFG z innymi działaniami finansowanymi z funduszy krajowych lub unijnych;

14. odnotowuje, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują dane na temat komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; podkreśla, że władze fińskie potwierdzają, iż działania kwalifikowalne nie są objęte pomocą w ramach innych instrumentów finansowych UE; ponownie wzywa Komisję do przedstawiania analizy porównawczej tych danych w sprawozdaniach rocznych w celu zapewnienia pełnego przestrzegania obowiązujących przepisów i zapobiegania powielaniu usług finansowanych przez Unię;

15. docenia udoskonaloną procedurę wprowadzoną przez Komisję w następstwie wniosku Parlamentu o przyspieszone udzielanie dotacji; zwraca uwagę na presję czasu wynikającą z nowego harmonogramu oraz na potencjalne skutki dotyczące skuteczności rozpatrywania spraw;

16. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

17. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zadbania o jej publikację w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

18. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (wniosek z Finlandii – EGF/2015/001 FI/Broadcom)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1927/2006(6), w szczególności jego art. 15 ust. 4,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(7), w szczególności jego pkt 13,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest zapewnienie wsparcia zwolnionym pracownikom i osobom, które zaprzestały prowadzenia działalności na własny rachunek w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją, w wyniku dalszego trwania światowego kryzysu finansowego i gospodarczego lub w wyniku nowego światowego kryzysu finansowego i gospodarczego, oraz w celu udzielenia im pomocy umożliwiającej reintegrację na rynku pracy.

(2)      Środki EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(8).

(3)      W dniu 30 stycznia 2015 r. Finlandia złożyła wniosek EGF/2015/001 FI/Broadcom o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Broadcom Communications Finland oraz u jego dwóch dostawców lub producentów niższego szczebla na terytorium Finlandii. Wniosek został uzupełniony o dodatkowe informacje złożone zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013. Wniosek ten spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG.

(4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 365 000 EUR dla wniosku złożonego przez Finlandię.

(5)      W celu ograniczenia do minimum czasu potrzebnego do uruchomienia EFG, niniejszą decyzję należy stosować od dnia jej przyjęcia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, aby udostępnić kwotę 1 365 000 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Stosuje się ją od dnia [the date of its adoption](9)*.

Sporządzono w Brukseli dnia ... r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

UZASADNIENIE

I. Podstawowe informacje

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian w strukturze światowego handlu.

Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(10) oraz art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013(11), środki funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii jako rezerwa.

Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(12), w celu uruchomienia funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

II. Wniosek Broadcom i wniosek Komisji

W dniu 2 czerwca 2015 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Finlandii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych z powodu globalizacji w przedsiębiorstwie Broadcom, działającym w sektorze gospodarki sklasyfikowanym w dziale 46 NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami), oraz u dwóch dostawców lub producentów niższego szczebla.

Jest to dwunasty wniosek analizowany w ramach budżetu na 2015 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 1 365 000 EUR z EFG na rzecz Finlandii. Dotyczy on 500 z 568 pracowników zwolnionych przez przedsiębiorstwo Broadcom i dwóch dostawców lub producentów niższego szczebla. Wniosek przedstawiono Komisji w dniu 30 stycznia 2015 r. i uzupełniono o dodatkowe informacje do dnia 27 marca 2015 r. Zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami rozporządzenia w sprawie EFG Komisja uznała, że wniosek spełnia warunki przekazania wkładu finansowego z EFG.

Władze Finlandii twierdzą, że wydarzeniem, które doprowadziło do zwolnień w przedsiębiorstwie Broadcom, było zamknięcie całej jego działalności w Finlandii. Wiążą one to zamknięcie z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, przypominając, że na przestrzeni pierwszej dekady XXI wieku liczba pracowników w fińskich podmiotach zależnych na wszystkich kontynentach wzrastała, dopóki Azja nie stała się w 2004 r. największym pracodawcą w przemyśle elektronicznym i elektrycznym. Spowodowało to spadek liczby pracowników w Europie. W odniesieniu do sytuacji w kraju władze Finlandii wskazują na tendencję, która odbija się na całym przemyśle elektronicznym w Finlandii i która swoją kulminację osiągnęła w 2011 r. – w momencie ogłoszenia przez Nokię zwolnień na dużą skalę.

Spersonalizowane usługi na rzecz zwolnionych pracowników obejmują trzy rodzaje środków: (i) udzielenie im pomocy w przejściu do nowego zatrudnienia, (ii) udzielenie im pomocy w rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej oraz (iii) zapewnienie im szkolenia lub kształcenia.

Według Komisji opisane działania stanowią aktywne instrumenty rynku pracy należące do działań kwalifikowalnych określonych w art. 7 rozporządzenia w sprawie EFG. Działania te nie zastępują biernych środków ochrony socjalnej.

Władze fińskie przedstawiły wszelkie niezbędne gwarancje dotyczące następujących kwestii:

–      w zakresie dostępu do proponowanych działań i ich wdrażania przestrzegane będą zasady równego traktowania i niedyskryminacji;

–      spełniono wymogi przepisów krajowych i unijnych odnoszących się do zwolnień grupowych;

–      przedsiębiorstwo Broadcom Communications Finland, które kontynuowało działalność po dokonaniu zwolnień, wywiązało się z zobowiązań prawnych dotyczących zwolnień i odpowiednio zatroszczyło się o pracowników;

–      proponowane działania nie będą przedmiotem wsparcia finansowego z innych funduszy ani instrumentów finansowych Unii oraz będzie się zapobiegać wszelkim przypadkom podwójnego finansowania;

–      proponowane działania będą komplementarne względem działań finansowanych z funduszy strukturalnych;

–      wkład finansowy z EFG będzie zgodny z przepisami proceduralnymi i materialnymi Unii w zakresie pomocy państwa.

Finlandia powiadomiła Komisję, że źródłem krajowego finansowania w formie płatności zaliczkowych lub współfinansowania z funduszy krajowych będą głównie publiczne służby zatrudnienia należące do części administracyjnej Ministerstwa Zatrudnienia i Gospodarki. Niektóre usługi będą również finansowane ze środków na cele operacyjne Ośrodka Rozwoju Gospodarczego, Ośrodka Transportu i Ośrodka Środowiska (ośrodki ELY), jak również Biura Zatrudnienia i Biura Rozwoju Gospodarczego.

III. Procedura

W celu uruchomienia Funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie na łączną kwotę 1 365 000 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) do linii budżetowej EFG (04 04 01).

Jest to dwunasty wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia funduszu, przedłożony władzy budżetowej w 2015 r.

W przypadku braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych przewidziana w art. 15 ust. 4 rozporządzenia w sprawie EFG.

Zgodnie z wewnętrznym porozumieniem w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy przy ocenie wniosków o wkład z EFG.

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ZP/jb

D(2015)28432

Sz.P. Jean Arthuis

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 09G205

Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku ze sprawą EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2015/001 FI/Broadcom i przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak przekazania płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

A) mając na uwadze, że wniosek ten opiera się na art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 (rozporządzenie w sprawie EFG) i odnosi się do 568 pracowników przedsiębiorstwa Broadcom Communications Finland oraz jego dwóch podmiotów zależnych prowadzących działalność w dziale 46 według klasyfikacji NACE Rev. 2 (handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) we wszystkich regionach zaliczanych do poziomu NUTS 5 2 w Finlandii (z wyłączeniem Wysp Alandzkich) w okresie referencyjnym od 11 sierpnia 2014 r. do 11 grudnia 2014 r.;

B) mając na uwadze, że aby ustanowić związek między zwolnieniami a poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, władze fińskie argumentują, że zwolnienia w przedsiębiorstwie Broadcom są powiązane z tendencją, która odbija się na całym przemyśle elektronicznym w Finlandii i która swoją kulminację osiągnęła w 2011 r. – w momencie ogłoszenia przez Nokię zwolnień na dużą skalę;

C) mając na uwadze, że na początku pierwszej dekady XXI wieku liczba pracowników fińskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w przemyśle elektronicznym i elektrycznym na terytorium Finlandii oraz ich zagranicznych podmiotów zależnych rozwijała się w sposób stabilny, jednak w 2007 r. odnotowano zdecydowane zmiany, przy czym liczba pracowników za granicą rosła, zaś w Finlandii rozpoczęła stałą tendencję spadkową;

D) mając na uwadze, że wydarzeniem, które doprowadziło do zwolnień w przedsiębiorstwie Broadcom, była decyzja o likwidacji sektora działalności przedsiębiorstwa w zakresie pasm komórkowych, która dotknęła 3000 osób na całym świecie, w tym 600 w Finlandii. mając na uwadze, że Broadcom zamyka całą swoją działalność w Finlandii i że przedsiębiorstwo przenosi sektor projektowania układów scalonych telefonów komórkowych, która to działalność ma być kontynuowana w Stanach Zjednoczonych i w Azji;

E) mając na uwadze, że 88,4% pracowników przewidzianych do objęcia omawianymi środkami to mężczyźni, a 11,6% to kobiety; mając na uwadze, że znaczna większość pracowników (94%) to osoby między 30. a 54. rokiem życia;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Finlandii:

1.   zgadza się z Komisją, że wniosek spełnia wymogi art. 13 rozporządzenia (UE) nr 1309/2013 dotyczące określenia wkładu finansowego z EFG; zgadza się w związku z tym, że należy uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy na kwotę 1 365 000 EUR dla wniosku złożonego przez Finlandię;

2.  z zadowoleniem przyjmuje komplementarność proponowanych interwencji z EFG z innymi działaniami finansowanymi z funduszy krajowych lub unijnych;

3.  zauważa, że władze zamierzają wykorzystać 17,46 % ogółu wydatków na świadczenia i zachęty w postaci dopłaty do wynagrodzeń (jako część wynagrodzenia za każdy stosunek pracy nawiązany przez pracownika objętego pomocą) i dodatków na podróż, zakwaterowanie i przeprowadzkę, co stanowi połowę poziomu maksymalnych dopuszczalnych kosztów całkowitych takich działań, wynoszącego 35%;

4.  zauważa, że szacunkowy koszt dopłat do wynagrodzeń wynosi do 6000 EUR na beneficjenta i ma zastosowanie do względnie niewielkiej grupy spośród wszystkich pracowników objętych środkami (62 beneficjentów);

5.  uważa, że ankiety i wizyty w przedsiębiorstwach są nie tylko działaniem, na którym mogą skorzystać zwolnieni pracownicy, których dotyczy wniosek, ale mogą też przyczynić się do zwiększenia wiedzy na temat problematyki zatrudnienia w tym sektorze w razie zwolnień w przyszłości; zauważa, że to szczególne działanie stanowi kontynuację podobnego rozwiązania wprowadzonego w ramach wcześniejszego wniosku w sprawie EFG w Finlandii (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.  przyjmuje z zadowoleniem procedury konsultacji fińskich władz z beneficjentami objętymi pomocą lub ich przedstawicielami lub też z partnerami społecznymi, a także z władzami lokalnymi i regionalnymi;

7.   przypomina, że zgodnie z art. 7 przedmiotowego rozporządzenia przy opracowywaniu skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług należy przewidywać przyszłe perspektywy rynku pracy i potrzebne umiejętności, a pakiet ten powinien być zgodny z przejściem na zasobooszczędną i zrównoważoną gospodarkę.

Z wyrazami szacunku

Marita ULVSKOG,

Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Sz.P. Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania wniosek Komisji Europejskiej dotyczący decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Jak rozumiem, Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdania w tej sprawie w dniu 23 czerwca 2015 r.

-          W komunikacie COM(2015)0232 proponuje się wkład z EFG w wysokości 1 365 000 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 568 pracownikom zwolnionym w sektorze handlu hurtowego (z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami) w regionach zaliczanych do poziomu NUTS 5 2 w Finlandii (z wyłączeniem Wysp Alandzkich), przy czym najbardziej dotknięty jest region Ostrobotni Północnej.

Zasady dotyczące wkładów finansowych z EFG określono w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1927/2006.

Koordynatorzy komisji ocenili ten wniosek i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

5

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(4)

             Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).

(5)

             Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1046/2012 z dnia 8 listopada 2012 r. wykonujące rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1059/2003 w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji jednostek terytorialnych do celów statystycznych (NUTS) w zakresie przekazywania szeregów czasowych dla nowego podziału regionalnego (Dz.U. L 310 z 9.11.2012, s. 34).

(6)

              Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.

(7)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(8)

              Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

(9)

*              Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

(10)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(11)

Dz.U. L 347 z 30.12.2013, s. 855.

(12)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Informacja prawna