Postopek : 2015/2125(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0210/2015

Predložena besedila :

A8-0210/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0262

POROČILO     
PDF 230kWORD 120k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finska)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalec: Petri Sarvamaa

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finska)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1),

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti točke 12,

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov, predvidenega v točki 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0210/2015),

A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.     ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.     ker je Finska predložila vlogo EGF/2015/001 FI/Broadcom za finančni prispevek iz ESPG za 568 presežnih delavcev v podjetju Broadcom Communications Finland, razvrščenem v oddelek 46 NACE po reviziji 2 (posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili)(4), ter pri dveh dobaviteljih oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi;

E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG;

1.      se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je zato Finska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1.365.000 EUR;

2.      je seznanjen, da so finski organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 30. januarja 2015, Komisija pa je njeno oceno dala na voljo 2. junija 2015; pozdravlja hiter postopek ocenjevanja, ki je trajal manj kot pet mesecev;

3.      ugotavlja, da se je od leta 2000 število zaposlenih v finskih podružnicah na vseh celinah povečevalo, dokler ni Azija leta 2004 postala največji delodajalec v elektronski in električni industriji, število zaposlenih v Evropi pa je začelo upadati; meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Broadcom deloma povezano z gibanji, ki so prizadela celotno finsko elektronsko industrijo in dosegla vrhunec leta 2011 z napovedjo Nokie, da bo odpustila večje število delavcev; vseeno ugotavlja, da so ti dogodki v veliki meri povezani s pomembnimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije;

4.      ugotavlja, da bo odpuščanje presežnih delavcev še prispevalo k brezposelnosti v regiji Severna Ostrobotnija (del regije FI1A na ravni 2 NUTS(5)), kjer je službo izgubilo 424 od 568 odpuščenih delavcev; ugotavlja še, da je brezposelnost v tej regiji stalno za nekaj odstotnih točk višja od državnega povprečja; ugotavlja, da je avgusta 2014 stopnja brezposelnosti v državi znašala 12,2 %, v Severni Ostrobotniji 14,1 %, v najbolj prizadetem mestu Oulu pa kar 16,1 % in da je bila ta regija žrtev množičnega odpuščanja v podjetju Nokia od leta 2011;

5.      meni, da statistične raziskave in obiski podjetij ne koristijo zgolj odpuščenim delavcem, ki jih zadeva pričujoča vloga, temveč lahko prispevajo tudi k nabiranju znanja na področju zaposlovanja v tem sektorju za primere odpuščanja v prihodnosti; ugotavlja, da so ti posebni ukrepi že nadaljevanje podobnega ukrepa, ki se je izvajal pri eni od prejšnjih uporab ESPG na Finskem (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.      je seznanjen, da je bila za sektor posredništva in prodaje na debelo, razen motornih vozil, že predložena vloga za sredstva ESPG (EGF/2010/012 NL/Noord Holland, IKT), prav tako na osnovi globalizacijskega merila;

7.       z zadovoljstvom ugotavlja, da so se finski organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 11. avgusta 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem čim prej ponudili pomoč;

8.      ugotavlja, da finska načrtuje tri vrste ukrepov za odpuščene delavce, zajete v tej vlogi, in sicer (i) pomoč pri iskanju nove zaposlitve, (ii) pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja in (iii) izobraževanje ali usposabljanje;

9.      opaža, da oblasti načrtujejo uporabo 17,46 % vseh stroškov za nadomestila in spodbude v obliki subvencioniranja plač (kot del plače vsakega delovnega razmerja, ki ga sklene delavec, za katerega je predvidena pomoč) ter nadomestila za potne stroške, stroške prenočitve in selitve, kar znaša največ polovico dovoljene zgornje meje 35 % za skupne stroške takšnih ukrepov;

10.    pozdravlja postopke, ki so jih uporabile finske oblasti pri posvetovanjih z upravičenci, katerim je namenjena pomoč, ali njihovimi predstavniki ali socialnimi partnerji, pa tudi z lokalnimi in regionalnimi organi;

11.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi celotni poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v usklajenem svežnju, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

12.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

13.    pozdravlja dejstvo, da se predlagana posredovanja ESPG dopolnjujejo z drugimi ukrepi, ki se financirajo z nacionalnimi sredstvi ali sredstvi Unije;

14.    ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; poudarja, da so finski organi potrdili, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih finančnih instrumentov Unije; znova poziva Komisijo, naj v svoja letna poročila vključi primerjalno oceno teh podatkov, da bi zagotovila popolno upoštevanje veljavnih predpisov in preprečila podvajanje storitev, ki jih financira Unija;

15.    ceni izboljšani postopek, ki ga je Komisija uvedla na zahtevo Parlamenta, da bi pospešila dodeljevanje nepovratnih sredstev; je seznanjen, da utegne zaradi novega urnika nastati časovna stiska, kar bi lahko vplivalo na učinkovitost dajanja navodil v posameznih primerih;

16.    odobri sklep, priložen tej resoluciji;

17.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

18.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2015/001 FI/Broadcom, Finska)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(6), zlasti člena 15(4),

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(7), zlasti točke 13,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za podporo presežnim delavcem in samozaposlenim, ki so bili odpuščeni oziroma so prenehali opravljati dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009, ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Sredstva ESPG ne presegajo najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(8).

(3)      Finska je 30. januarja 2015 predložila vlogo EGF/2015/001 FI/Broadcom za uporabo sklada ESPG za presežne delavce v podjetju Broadcom Communications Finland ter dveh finskih dobaviteljih oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi in jo dopolnila z dodatnimi informacijami v skladu s členom 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

(4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.365.000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Finska.

(5)      Da bodo sredstva ESPG na voljo čim prej, bi se moral ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 se uporabijo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in sicer znesek 1.365.000 EUR v sredstvih za prevzem obveznosti in sredstvih za plačila.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije. Uporablja se od [datum sprejetja sklepa]*.

(9)V Bruslju,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

OBRAZLOŽITEV

I. Okoliščine

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(10) in člena 15 Uredbe (ES) št. 1309/2013(11) sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vnesejo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(12) Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

II. Vloga za podjetje Broadcom in predlog Komisije

Komisija je 2. junija 2015 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev ESPG v korist Finske, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni v podjetju Broadcom, razvrščenem v oddelek 46 NACE po reviziji 2 (posredništvo in trgovina na debelo, razen motornih vozil), ter dveh dobaviteljih oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi, na trg dela.

To je dvanajsta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2015, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1.365.000 EUR iz ESPG za Finsko. Zadeva 500 od 568 presežnih delavcev, odpuščenih v podjetju Broadcom ter dveh dobaviteljih oziroma proizvajalcih v poproizvodni fazi. Vloga je bila Komisiji poslana 30. januarja 2015 in dopolnjena z dodatnimi informacijami do vključno 27. marca 2015. Komisija je v skladu z vsemi veljavnimi določbami uredbe o ESPG ugotovila, da so pogoji za finančni prispevek na podlagi uredbe o ESPG izpolnjeni.

Finski organi navajajo, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Broadcom posledica opustitve vseh njegovih dejavnosti na Finskem. Povezano je z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj se je od leta 2000 število zaposlenih v finskih podružnicah na vseh celinah povečevalo, dokler ni Azija leta 2004 postala največji delodajalec v elektronski in električni industriji. To je povzročilo zmanjševanje števila zaposlenih v Evropi. Finski organi opozarjajo, da je ta trend prizadel celotno domačo elektronsko industrijo in dosegel vrhunec leta 2011 z napovedjo Nokie, da bo odpustila večje število delavcev.

Prilagojene storitve za presežne delavce obsegajo tri vrste ukrepov, in sicer (i) pomoč pri iskanju nove zaposlitve, (ii) pomoč pri ustanovitvi lastnega podjetja in (iii) izobraževanje ali usposabljanje.

Ti ukrepi so po oceni Komisije aktivni ukrepi na trgu dela in sodijo med upravičene ukrepe iz člena 7 uredbe o ESPG. Ti ukrepi ne nadomeščajo pasivnih ukrepov socialne zaščite.

Finski organi so dali vsa potrebna zagotovila v zvezi z naslednjim:

–      pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju se bosta spoštovali načeli enakosti obravnave in nediskriminacije;

–      upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

–      podjetje Broadcom Communications Finland je po odpuščanju nadaljevalo dejavnosti, izpolnilo pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in ustrezno poskrbelo za svoje delavce;

–      za predlagane ukrepe ne bo prejeta finančna podpora iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije in preprečeno bo dvojno financiranje;

–      predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

–      finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

Finska je obvestila Komisijo, da bodo viri nacionalnega vnaprejšnjega financiranja ali sofinanciranja predvsem iz javnih služb za zaposlovanje v upravni veji ministrstva za zaposlovanje in gospodarstvo, nekatere storitve pa bodo financirane iz odhodkov iz poslovanja centrov za gospodarski razvoj, promet in okolje ter zavodov za zaposlovanje in gospodarski razvoj.

III. Postopek

Da bi uporabila sredstva sklada, je Komisija proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev v skupnem znesku 1.365.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) v proračunsko vrstico ESPG (04 04 01).

To je dvanajsti predlog za uporabo sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2015.

V primeru nestrinjanja bo sprožen postopek tristranskih pogovorov, kot določa člen 15(4) uredbe o ESPG.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva sklada.

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ZP/jb

D(2015)28432

g. Jean Arthuis

predsednik Odbora za proračun

ASP 09G205

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Spoštovani g. predsednik,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer EGF/2015/001 FI/Broadcom in sprejela naslednje mnenje.

V zvezi z zgornjo zahtevo se strinjata z uporabo sredstev sklada, vendar odbor EMPL predstavlja nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)     ker ta vloga temelji na členu 4(1) Uredbe (ES) št. 1309/2013 (uredba o ESPG) in se nanaša na 568 delavcev podjetja Broadcom Communications Finland in dveh njegovih podružnic, ki delujejo v gospodarskem sektorju, razvrščenemu v oddelek 46 NACE po reviziji 2 (posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili) v vseh regijah NUTS5 na ravni 2 na Finskem (razen Alanda), ki so postali presežni v referenčnem obdobju od 11. avgusta 2014 do 11. decembra 2014;

B)     ker finski organi, da bi dokazali povezavo med odpuščanjem delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, trdijo, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Broadcom povezano z gibanji, ki so prizadela celotno finsko elektronsko industrijo in dosegla vrhunec leta 2011 z napovedjo Nokie, da bo odpustila večje število delavcev;

C)     ker so v prvih letih 21. stoletja zaposleni v finski elektronski in električni industriji – tako na Finskem kot v podružnicah po svetu – kazali stalen razvoj, z letom 2007 pa je prišlo do občutne spremembe in število zaposlenih v tujini je začelo rasti, število zaposlenih na Finskem pa upadati;

D)     ker je bila podlaga za odpuščanja v podjetju Broadcom odločitev o prenehanju dejavnosti podjetja na področju tehnologije podatkovnega prenosa po omrežjih brezžične telefonije (cellular baseband), ki je prizadela 3000 ljudi po svetu, od tega 600 na Finskem. Podjetje Broadcom opušča vse svoje dejavnosti na Finskem; ker podjetje seli dejavnost oblikovanja mobilnih naborov čipov, ki naj bi se nadaljevala v ZDA in Aziji;

E)     ker je moških 88,4 % delavcev, ki so jim namenjeni ukrepi, žensk pa je 11,6 %; ker je velika večina delavcev (94 %) starih od 30 do 54 let;

         zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Finske vključi naslednje pobude:

1.     soglaša s Komisijo, da vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG, kot so določene v členu 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013; zato soglaša, da bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.365.000 EUR za vlogo, ki jo je vložila Finska;

2.     pozdravlja dejstvo, da se predlagana posredovanja ESPG dopolnjujejo z drugimi ukrepi, ki se financirajo z nacionalnimi sredstvi ali sredstvi Unije;

3.      opaža, da oblasti načrtujejo uporabo 17,46% vseh stroškov za nadomestila in spodbude v obliki subvencioniranja plač (kot del plače vsakega delovnega razmerja, ki ga sklene delavec, za katerega je predvidena pomoč) ter nadomestila za potne stroške, stroške prenočitve in selitve, kar znaša največ polovico dovoljene zgornje meje 35% za skupne stroške takšnih ukrepov;

4.     opaža, da ocenjeni stroški subvencioniranja plač znašajo do 6000 EUR na upravičenca ter da se uporabljajo za razmeroma majhno skupino med vsemi delavci, ki jim je namenjena pomoč (62 upravičencev);

5.     meni, da statistične raziskave in obiski podjetij ne koristijo zgolj odpuščenim delavcem, ki jih zadeva pričujoča vloga, temveč lahko tudi prispevajo k nabiranju znanja na področju zaposlovanja v tem sektorju za primere odpuščanja v prihodnosti; ugotavlja, da so ti posebni ukrepi že nadaljevanje podobnega ukrepa, ki se je izvajal pri eni od prejšnjih uporab ESPG na Finskem (EGF/2013/001 FI/Nokia);

6.     pozdravlja postopke, ki so jih uporabile finske oblasti pri posvetovanjih z upravičenci, katerim je namenjena pomoč, ali njihovimi predstavniki ali socialnimi partnerji, pa tudi z lokalnimi in regionalnimi organi;

7.     opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne spretnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

S spoštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Namestnica predsednika in prva podpredsednica

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Jean ARTHUIS

predsednik

Odbor za proračun

Evropski parlament

Spoštovani gospod Arthuis,

Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o predlogu sklepa Komisije za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Kolikor vem, namerava Odbora za proračun 23. junija 2015 sprejeti poročilo o tem predlogu:

- v COM(2015)0232 se predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.365.000 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 568 delavcev, ki so bili odpuščeni v sektorju posredništva in trgovine na debelo (razen z motornimi vozili) v regijah na ravni 2 NUTS5 na Finskem (razen Alanda), pri čemer je najbolj prizadeta regija Severna Ostrobotnija.

Pravila o finančnih prispevkih iz ESPG so določena v Uredbi (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006.

Koordinatorji odbora so ta predlog preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v tem primeru ter prerazporeditvi omenjenega zneska v skladu s predlogom Komisije.

S spoštovanjem,

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

23.6.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

         UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(2)

         UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(3)

         UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(4)

            Uredba (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o uvedbi statistične klasifikacije gospodarskih dejavnosti NACE Revizija 2 in o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3037/90 kakor tudi nekaterih uredb ES o posebnih statističnih področjih (UL L 393, 30.12.2006, str. 1).

(5)

            Uredba Komisije (EU) št. 1046/2012 z dne 8. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1059/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) glede pošiljanja časovnih vrst za novo regionalno razčlenitev (UL L 310, 9.11.2012, str. 34).

(6)

              UL L 347, 20.12.2013, str. 855.

(7)

              UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

(8)

             Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).

(9)

*Datum vstavi Parlament pred objavo v uradnem listu.

(10)

UL L 347, 20.12.2013, str. 884.

(11)

UL L 347, 30.12.2013, str. 855.

(12)

UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Pravno obvestilo