Förfarande : 2015/2125(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0210/2015

Ingivna texter :

A8-0210/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 08/07/2015 - 4.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0262

BETÄNKANDE     
PDF 184kWORD 101k
25.6.2015
PE 560.558v02-00 A8-0210/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

(COM(2015)0232 – C8-0135/2015 – 2015/2125(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0232 – C8-0135/2015),

–    med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–    med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–    med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–    med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–    med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–    med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–    med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0210/2015), och av följande skäl:

A.  Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller av den globala finansiella och ekonomiska krisen, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.   Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C.  Antagandet av förordningen om fonden återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen, parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att inbegripa egenföretagare och ungdomar, samt finansiera incitament att starta egna företag.

D.  Finland lämnade in ansökan EGF/2015/001 FI/Broadcom om ekonomiskt stöd från fonden efter 568 uppsägningar i Broadcom Communications Finland, verksamt i Nace rev. 2 huvudgrupp 46 (Parti- och provisionshandel utom med motorfordon)(4) och hos två underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

E.   Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.   Europaparlamentet delar kommissionens åsikt att villkoren enligt artikel 4.1 a i fondens förordning är uppfyllda och att Finland därför är berättigat till ekonomiskt stöd på 1 365 000 euro enligt denna förordning.

2.   Europaparlamentet noterar att de finska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 30 januari 2015 och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 2 juni 2015. Parlamentet uppskattar den snabba bedömningsperioden på mindre än fem månader.

3.   Europaparlamentet erinrar om att under 2000-talet ökade antalet anställda i finska dotterbolag på alla kontinenter tills Asien växte fram som den främsta arbetsgivaren inom elektronik- och elindustrin 2004 och antalet anställda i Europa började minska. Parlamentet anser att det delvis finns ett samband mellan uppsägningarna i Broadcom och den utveckling som påverkar hela den finska elektronikindustrin och som kulminerade med Nokias kollektiva uppsägningar 2011. Parlamentet anser dock att dessa händelser i allt väsentligt är kopplade till genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

4.   Europaparlamentet noterar att dessa uppsägningar kommer att förvärra arbetslöshetssituationen ytterligare, särskilt i regionen Norra Österbotten (del av Nuts(5) 2‑nivåregionen FI1A) där 424 av de 568 uppsägningarna skedde. Parlamentet noterar att arbetslöshetsnivån i denna region ständigt är några procentenheter högre än genomsnittsnivån för landet som helhet. Parlamentet noterar att i augusti 2014, när arbetslöshetsnivån nationellt var 12,2 %, låg den på 14,1 % i Norra Österbotten, och i den mest drabbade staden, Uleåborg, var den 16,1 %, och att samma region påverkades enormt av de kollektiva uppsägningarna i Nokia från 2011 och framåt.

5.   Europaparlamentet anser att företagsundersökningar och företagsbesök är åtgärder som inte bara kan gagna uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan utan som även kan bidra till att bygga upp kunskap om sysselsättningsfrågor inom denna sektor inför framtida uppsägningar. Parlamentet noterar att dessa särskilda åtgärder redan är en fortsättning på liknande åtgärder som genomförts under ett tidigare ärende i Finland inom ramen för fonden (EGF/2013/001 FI/Nokia).

6.   Europaparlamentet noterar att hittills har ”Parti- och provisionshandel utom med motorfordon” varit föremål för en annan ansökan till fonden (EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT) som också baserades på globaliseringskriteriet.

7.   Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att de finska myndigheterna den 11 augusti 2014 beslutade, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan ansökan lämnades in och det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

8.   Europaparlamentet noterar att Finland planerar tre olika typer av åtgärder för de uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan: i) hjälpa dem att hitta ett nytt arbete, ii) hjälpa dem att starta eget företag och iii) erbjuda dem grundläggande utbildning eller vidareutbildning.

9.   Europaparlamentet noterar att myndigheterna planerar att använda 17,46 % av alla kostnader för bidrag och incitament i form av lönesubventioner (som en del av lönen för varje anställningsförhållande som fastställts för varje arbetstagare som omfattas av åtgärderna) och i form av bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader, vilket uppgår till hälften av det högsta tillåtna beloppet, dvs. 35 % av alla kostnader för sådana åtgärder.

10.  Europaparlamentet välkomnar de förfaranden som de finska myndigheterna har iakttagit för att rådfråga de berörda stödmottagarna eller deras företrädare eller arbetsmarknadens parter samt de lokala och regionala myndigheterna.

11. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

12. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i fondförordningen.

13. Europaparlamentet välkomnar att de föreslagna fondåtgärderna kompletterar andra åtgärder som finansieras av nationella medel eller EU-medel.

14. Europaparlamentet noterar att den information som presenterats om det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet betonar att de finska myndigheterna bekräftar att de åtgärder som avses inte får stöd från något annat av unionens finansieringsinstrument. Parlamentet uppmanar på nytt kommissionen att presentera en jämförande analys av dessa uppgifter i sina årsrapporter för att garantera fullständig respekt för det befintliga regelverket och förhindra all överlappning mellan EU-finansierade tjänster.

15. Europaparlamentet uppskattar det förbättrade förfarande som kommissionen införde efter parlamentets begäran att bidragen snabbare skulle göras tillgängliga. Parlamentet noterar den tidspress som den nya tidsplanen för med sig och de potentiella effekterna för hur effektivt ärendena behandlas.

16. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

18. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan från Finland - EGF/2015/001 FI/Broadcom)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(6), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(7), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

och av följande skäl:

(1)      Målet med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är att stödja arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris, eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(8) inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Den 30 januari 2015 lämnade Finland in ansökan EGF/2015/001 FI/Broadcom om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid Broadcom Communications Finland och vid två av dess underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled i Finland. Ansökan kompletterades med ytterligare information i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 365 000 euro som Finland ansökt om.

(5)      För att minimera den tid det tar att bevilja stöd från fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 365 000 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Det ska tillämpas från och med [dagen för antagandet](9)*.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(10) och artikel 15 i förordning (EU) nr 1309/2013(11) får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(12), förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Broadcom och kommissionens förslag

Den 2 juni 2015 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Finland medel ur fonden till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda från Broadcom, ett företag verksamt inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt Nace rev. 2 huvudgrupp 46 (Parti- och provisionshandel utom med motorfordon) och två underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.

Detta är den tolfte ansökan som behandlas under budgetåret 2015, och den innebär att totalt 1 365 000 euro ur fonden utnyttjas för Finland. Ansökan gäller 500 av 568 arbetstagare som blivit uppsagda av Broadcom och av två underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled. Ansökan lämnades till kommissionen den 30 januari 2015 och kompletterades med ytterligare information fram till den 27 mars 2015. Kommissionen har, i enlighet med alla tillämpliga bestämmelser i fondförordningen, kommit fram till att ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd från fonden.

De finska myndigheterna anger att uppsägningarna hos Broadcom berodde på nedläggningen av all verksamhet i Finland. De ser ett samband mellan denna nedläggning och genomgripande strukturförändringar i världshandeln beroende på globaliseringen genom att erinra om att under 2000-talet ökade antalet anställda i finska dotterbolag på alla kontinenter tills Asien växte fram som den största arbetsgivaren inom elektronik- och elindustrin 2004. Detta medförde att antalet anställda minskade i Europa. När det gäller den inhemska situationen pekar de finska myndigheterna på en utveckling som påverkar hela den finska elektronikindustrin och som kulminerade med Nokias kollektiva uppsägningar 2011.

De individanpassade tjänsterna för de uppsagda arbetstagarna består av tre olika typer av åtgärder: i) hjälpa dem att hitta ett nytt jobb, ii) hjälpa dem att starta eget företag och iii) erbjuda dem grundläggande utbildning eller vidareutbildning.

Enligt kommissionen utgör dessa åtgärder aktiva arbetsmarknadsåtgärder inom ramen för de stödberättigade åtgärder som avses i artikel 7 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringsåtgärder. Åtgärderna ersätter inte passiva socialskyddsåtgärder.

De finska myndigheterna har gett alla nödvändiga garantier om

–         att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–         att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–         att Broadcom Communications Finland, som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet, uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda,

–         att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–         att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–         att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

Finland har meddelat kommissionen att den nationella förfinansiering eller samfinansiering som krävs huvudsakligen kommer från budgeten för den offentliga arbetsförmedlingen, som ingår i arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde. Vissa tjänster kommer också att finansieras genom driftbudgeten för närings-, trafik- och miljöcentralerna och arbets- och näringsbyråerna.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 365 000 euro från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) till fondens budgetpost (04 04 01).

Detta är det tolfte förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2015.

Vid oenighet ska ett trepartsförfarande inledas i enlighet med artikel 15.4 i förordningen om fonden.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/jb

D(2015)28432

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2015/001 FI/Broadcom (COM(2015)0232)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2015/001 FI/Broadcom och har antagit följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A. Denna ansökan grundar sig på artikel 4.1 i förordning (EU) nr 1309/2013 och gäller 568 uppsägningar i Broadcom Communications Finland och två underleverantörer verksamma i Nace rev. 2 huvudgrupp 46 (Parti- och provisionshandel utom med motorfordon) i alla Nuts 2-regioner i Finland (förutom Åland), under referensperioden den 11 augusti 2014 – 11 december 2014.

B. För att kunna fastställa ett samband mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, hävdar de finska myndigheterna att det finns ett samband mellan uppsägningarna i Broadcom och den utveckling som påverkar hela den finska elektronikindustrin och som kulminerade med Nokias kollektiva uppsägningar 2011.

C. Under början av 2000-talet ökade antalet anställda stadigt i den finska elektronik- och elindustrin i Finland och i finska dotterbolag i utlandet, men 2007 skedde en tydlig förändring och antalet anställda i utlandet ökade medan antalet anställda i Finland började minska stadigt.

D. Uppsägningarna hos Broadcom berodde på beslutet att trappa ner företagets verksamhet inom mobilbasband, ett beslut som drabbade 3 000 människor i världen, varav 600 i Finland. Broadcom lägger ned all sin verksamhet i Finland. Utformningen av chipsets för mobiltelefoner har utlokaliserats av Broadcom och kommer att fortsätta i USA och Asien

E.  88,4 % av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 11,6 % är kvinnor. Det stora flertalet av arbetstagarna (94 %) är mellan 30 och 54 år.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag avseende Finlands ansökan:

1.   Europaparlamentet håller med kommissionen om att ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013. Parlamentet anser därför att fonden bör utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 365 000 euro som Finland ansökt om.

2.  Europaparlamentet välkomnar att de föreslagna fondåtgärderna kompletterar andra åtgärder som finansieras av nationella medel eller EU-medel.

3.  Europaparlamentet noterar att myndigheterna planerar att använda 17,46 % av alla kostnader för bidrag och incitament i form av lönesubventioner (som en del av lönen för varje anställningsförhållande som fastställts för varje arbetstagare som omfattas av åtgärderna) och i form av bidrag till resor, uppehälle och flyttkostnader, vilket uppgår till hälften av det högsta tillåtna beloppet, dvs. 35 % av alla kostnader för sådana åtgärder.

4.  Europaparlamentet noterar att den beräknade kostnaden för lönesubventioner uppgår till 6 000 euro per stödmottagare och gäller en relativt liten grupp av samtliga arbetatagare som omfattas av åtgärderna (62 mottagare).

5.  Europaparlamentet anser att företagsundersökningar och företagsbesök är åtgärder som inte bara kan gagna uppsagda arbetstagare som omfattas av denna ansökan, utan som även kan bidra till att bygga upp kunskap om sysselsättningsfrågor inom denna sektor inför framtida uppsägningar. Parlamentet noterar att dessa särskilda åtgärder redan är en fortsättning på liknande åtgärder som genomförts under ett tidigare ärende i Finland inom ramen för fonden (EGF/2013/001 FI/Nokia).

6.  Europaparlamentet välkomnar de förfaranden som de finska myndigheterna har iakttagit för att rådfråga de berörda stödmottagarna eller deras företrädare eller arbetsmarknadens parter samt de lokala och regionala myndigheterna.

7.   Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog,

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

Till ordföranden

Ärende:           Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Ett kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordras för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att ett betänkande till detta förslag ska antas av budgetutskottet den 23 juni 2015.

-          I COM(2015)0232 föreslås ett bidrag från fonden på 1 365 000 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att underlätta återinträdet på arbetsmarknaden för 568 arbetstagare som blivit uppsagda inom sektorn för parti- och provisionshandel (utom med motorfordon) i Nuts 2-regioner i Finland (förutom Åland) och det hårdast drabbade området är Norra Österbotten.

De bestämmelser som gäller för ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006.

Utskottets samordnare har behandlat detta förslag och bett mig skriva och meddela dig att utskottet inte har några invändningar mot att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovan nämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning

Iskra Mihaylova

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

23.6.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janusz Lewandowski, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 12.2006, s. 1).

(5)

Kommissionens förordning (EU) nr 1046/2012 av den 8 november 2012 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) vad gäller inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 310, 9.11.2012, s. 34).

(6)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(7)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(8)

Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(9)

* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

(10)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(11)

EUT L 347, 30.12.2013, s. 855.

(12)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

Rättsligt meddelande