Procedura : 2015/2079(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0211/2015

Teksty złożone :

A8-0211/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/07/2015 - 5.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0245

SPRAWOZDANIE     
PDF 193kWORD 106k
25.6.2015
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawca: Siegfried Mureșan

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej zgodnie z pkt 11 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech)

(COM(2015)0162 – C8-0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0162 – C8-0094/2015),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(2), w szczególności jego art. 10,

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–       uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8–0000/2015),

1.      zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.

(2)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(3)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (powodzie w Rumunii, Bułgarii i Włoszech)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)         Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych oraz okazanie solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami.

(2)         Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)         Rumunia przedłożyła dwa wnioski o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(4)         Bułgaria przedłożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(5)         Włochy przedłożyły wniosek o uruchomienie funduszu w związku z powodziami.

(6)         W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy w wysokości 66 505 850 EUR w odniesieniu do wniosków złożonych przez Rumunię, Bułgarię i Włochy.

(7)         Aby do minimum skrócić czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia,

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej w celu udostępnienia kwoty 66 505 850 EUR w postaci środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejszą decyzję stosuje się od [date of its adoption to be inserted by the Parliament before the publication in OJ].

Sporządzono w Brukseli dnia r.

W imieniu Parlamentu Europejskiego                      W imieniu Rady

Przewodniczący                                                        Przewodniczący

(1)

              Rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej (Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3).

(2)

              Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).


UZASADNIENIE

Na podstawie pkt 11 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w związku z powodziami w Rumunii (wiosną i latem 2014 r.), w Bułgarii (latem 2014 r.) i we Włoszech (jesienią 2014 r.).

Komisja dokładnie przeanalizowała wszystkie cztery wnioski zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2012/2002 ustanawiającym Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 661/2014 z dnia 15 maja 2014 r., a zwłaszcza jego art. 2, 3 i 4.

Rumunia − powodzie wiosenne: W kwietniu i maju 2014 r. 30 z 42 okręgów w Rumunii ucierpiało na skutek powodzi. Całkowite bezpośrednie szkody wyrządzone w infrastrukturze publicznej i prywatnej, gospodarstwach domowych i rolnictwie oszacowano na 167,9 mln EUR, tj. 0,13% rumuńskiego dochodu narodowego brutto (DNB). Kwota ta jest niższa od progu interwencji w przypadku poważnych klęsk, który ma zastosowanie do Rumunii w 2014 r. przy uruchamianiu FSUE i wynosi 783,7 mln EUR (tj. 0,6% DNB w oparciu o dane z 2012 r. lub 3 mld EUR w cenach z 2011 r., w zależności od tego, która z tych kwot będzie niższa). Niemniej jednak wniosek uznano za kwalifikowalny na mocy przepisu o państwach ościennych ujętego w art. 2 ust. 4, zgodnie z którym państwo, które zostało dotknięte tą samą klęską co ościenne państwo, w przypadku którego klęskę uznano za poważną, może w drodze wyjątku skorzystać ze wsparcia FSUE, nawet jeśli jego sytuacja nie może być uznana za klęskę poważną czy regionalną. Władze rumuńskie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych kwalifikujących się na podstawie art. 3 ust. 2 na 145,5 mln EUR.

Rumunia − powodzie letnie: Od końca lipca do połowy sierpnia 2014 r. części rumuńskiego regionu Sud-Vest Oltenia ucierpiały na skutek powodzi i osuwisk, które spowodowały szkody w infrastrukturze publicznej i prywatnej, przedsiębiorstwach i w sektorze rolnictwa, jak również w dziedzictwie kulturowym i w gospodarstwach domowych. Całkowite szkody bezpośrednie, szacowane na 171,9 mln EUR tj. 0,13% DNB Rumunii, były poniżej stosowanego przy uruchamianiu FSUE progu interwencji w przypadku poważnych klęsk, ale wniosek uznano za kwalifikowalny na podstawie kryterium dotyczącego klęsk regionalnych, o którym mowa w art. 2 ust. 3. „Klęska regionalna” zdefiniowana jest jako każda klęska żywiołowa w regionie na poziomie NUTS 2 kwalifikującego się państwa, skutkująca bezpośrednią szkodą przekraczającą 1,5% PKB tego regionu. Biorąc pod uwagę, że zgłoszone szkody bezpośrednie wynoszące 171,9 mln EUR stanowią 1,64% PKB regionu Sud-Vest Oltenia, wniosek Rumunii uznano za kwalifikujący się do wkładu z FSUE. Władze rumuńskie oszacowały koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych na 94 mln EUR.

Bułgaria − powodzie letnie: Pod koniec lipca i na początku sierpnia 2014 r. intensywne opady deszczu spowodowały poważne szkody w infrastrukturze publicznej i prywatnej, przedsiębiorstwach, w gospodarstwach domowych i mieniu prywatnym oraz w sektorze rolnictwa w regionie Severozapaden. Władze Bułgarii szacują całkowitą kwotę bezpośrednich szkód na 79,3 mln EUR, tj. 0,20% DNB Bułgarii lub 34,1% progu interwencji w przypadku poważnych klęsk, który ma zastosowanie do Bułgarii w 2014 r. i wynosi 232,5 mln EUR (0,6% DNB). Również w tym wypadku wartość szkód pozostaje poniżej progu interwencji w przypadku poważnych klęsk. Niemniej jednak w związku z tym, że wniosek dotyczy jednego regionu na poziomie NUTS 2, a całkowite szkody stanowią 2,9% PKB tego regionu, wniosek kwalifikuje się do wkładu z FSUE na podstawie kryterium dotyczącego „klęski regionalnej”. Koszt niezbędnych działań nadzwyczajnych oszacowano na 69,1 mln EUR.

Włochy − powodzie jesienne: W okresie od początku października do połowy listopada 2014 r. w pięciu regionach w północno-zachodnich Włoszech (Emilia-Romania, Liguria, Lombardia, Piemont i Toskania) odnotowano powodzie i osuwiska, które spowodowały poważne szkody w infrastrukturze publicznej i prywatnej, przedsiębiorstwach, w gospodarstwach domowych i mieniu prywatnym oraz w sektorze rolnictwa i środowisku naturalnym. Odnotowano również 11 ofiar. Wydarzenia te, przypisywane tym samym warunkom meteorologicznym, można uznać za jedną klęskę żywiołową. Całkowite szkody bezpośrednie, oszacowane przez władze Włoch na 2 241 mln EUR, były poniżej progu interwencji w przypadku poważnych klęsk, który ma zastosowanie do Włoch w 2014 r. przy uruchamianiu FSUE i wynosi 3 184 mln EUR. Niemniej jednak wniosek jest kwalifikowalny na podstawie kryterium dotyczącego „klęski regionalnej”, ponieważ klęska dotknęła kilka regionów na poziomie NUTS 2, a szkody spowodowane w omawianych pięciu regionach stanowią 1,84% ważonego PKB regionu, tj. przekraczają o 1,5% próg, o którym mowa w art. 2 ust. 3.

Komisja proponuje zastosowanie wskaźnika 2,5% całkowitych szkód bezpośrednich we wszystkich czterech przypadkach, ponieważ w żadnym przypadku nie zostały przekroczone progi dotyczące poważnych klęsk. Jest to zgodne z poprzednią praktyką w przypadku klęsk o zasięgu regionalnym i klęsk uznawanych na podstawie przepisu o państwie ościennym.

Proponuje się następujące kwoty pomocy

 

 

 

 

 

 

 

(w EUR)

Klęska

Szkody bezpośrednie (w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku klęsk o zasięgu regionalnym (w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk (w mln EUR)

Łączne koszty kwalifikowalnych działań (w mln EUR)

2,5% bezpośredniej szkody w ramach progu (EUR)

Zastosowany górny limit

Kwota proponowanej pomocy ogółem (EUR)

RUMUNIA powodzie wiosenne

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Nie

4 198 175

RUMUNIA powodzie letnie

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Nie

4 297 775

BUŁGARIA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Nie

1 983 600

WŁOCHY

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Nie

56 026 300

RAZEM

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Uruchomienie całej proponowanej kwoty wymagałoby zmiany budżetu na 2015 r., polegającej na zwiększeniu środków w artykule budżetowym 13 06 01 (Fundusz Solidarności UE – państwa członkowskie) o 66 505 850 EUR w środkach na zobowiązania i na płatności, przy czym środki te należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w WRF.

Jest to pierwsza w 2015 r. decyzja o uruchomieniu funduszu, a całkowita kwota zaproponowanej wyżej pomocy jest zgodna z przepisami dotyczącymi pułapu dla Funduszu Solidarności UE, który określono w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych i który wynosi 541,2 mln EUR (tj. 500 mln EUR w cenach z 2011 r.). Ponadto w 2015 r. można wydać kwotę 403,9 mln EUR, której nie wykorzystano w 2014 r. Ponieważ kwotę 50 mln EUR już przeznaczono na potencjalną wypłatę zaliczek i umieszczono w budżecie na 2015 r., na uruchomienie FSUE w 2015 r. pozostaje całkowita kwota 895,1 mln EUR.

Równolegle do wniosku w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE Komisja przedstawiła projekt budżetu korygującego (PBK nr 4/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.) w celu wprowadzenia do budżetu na rok 2015 odpowiednich środków na zobowiązania i płatności zgodnie z postanowieniami pkt 11 porozumienia międzyinstytucjonalnego.

Zgodnie z pkt 11 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w razie braku zgody między Parlamentem a Radą na temat tych wniosków Komisja uruchomi procedurę rozmów trójstronnych celem uzyskania zgody obydwu organów władzy budżetowej co do konieczności wykorzystania funduszu oraz wymaganej kwoty.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Rozwoju Regionalnego (REGI), komisja ta powinna zostać włączona w cały proces w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia przy wykorzystywaniu środków Funduszu Solidarności UE. Po dokonaniu oceny wniosków komisja REGI Parlamentu Europejskiego wyraziła swoje stanowisko w sprawie uruchomienia funduszu i zawarła je w piśmie zawierającym opinię dołączonym do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdawca zaleca zatwierdzenie wniosku Komisji w sprawie decyzji dołączonej do niniejszego sprawozdania.


ZAŁĄCZNIK – PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

Pan Jean ARTHUIS

Przewodniczący

Komisja Budżetowa

Parlament Europejski

Szanowny Panie Przewodniczący!

Przedmiot:       Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na rzecz Rumunii, Bułgarii i Włoch

Komisja Europejska przekazała Parlamentowi Europejskiemu wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej (COM(2015)0162) na podstawie wniosków o uruchomienie funduszu złożonych przez Rumunię, Bułgarię i Włochy w związku z powodziami na ich terytoriach w 2014 r.

Komisja proponuje uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, a szkody spowodowane przez każdą z tych klęsk żywiołowych w poszczególnych krajach szacuje jak poniżej:

Klęska

Szkody bezpośrednie (w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku klęsk o zasięgu regionalnym (w mln EUR)

Próg interwencji w przypadku poważnych klęsk (w mln EUR)

Łączne koszty kwalifikowalnych działań (w mln EUR)

2,5% bezpośredniej szkody w ramach progu (EUR)

Zastosowany górny limit

Kwota proponowanej pomocy ogółem (EUR)

RUMUNIA powodzie wiosenne

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

Nie

4 198 175

RUMUNIA powodzie letnie

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

Nie

4 297 775

BUŁGARIA

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

Nie

1 983 600

WŁOCHY

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

Nie

56 026 300

RAZEM

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Ponadto Komisja proponuje projekt budżetu korygującego (PBK) nr 4 do budżetu na rok 2015 (COM(2015)0161), aby udostępnić środki w związku z proponowanym uruchomieniem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, zwiększając środki w artykule budżetowym 13 06 01 (Fundusz Solidarności UE – państwa członkowskie) o 66 505 850 EUR w środkach zarówno na zobowiązania, jak i na płatności.

Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Funduszu Solidarności UE i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej oraz popiera przedmiotowy PBK nr 4/2015 zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

Z wyrazami szacunku

Iskra MIHAYLOVA


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

35

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Informacja prawna