Postup : 2015/2079(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0211/2015

Predkladané texty :

A8-0211/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0245

SPRÁVA     
PDF 188kWORD 100k
25.6.2015
PE 554.907v02-00 A8-0211/2015

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku)

(COM(2015)0162 – C8‑0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Siegfried Mureșan

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie podľa bodu 11 Medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku)

(COM(2015)0162 – C8‑0094/2015 – 2015/2079(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0162 – C8‑0094/2015),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie(1),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(2), a najmä na jeho článok 10,

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(3), a najmä na jej bod 11,

–       so zreteľom na list Výboru pre regionálny rozvoj,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A8-0211/2015),

1.      schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

2.      poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (záplavy v Rumunsku, Bulharsku a Taliansku)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie(1), a najmä na jeho článok 4 ods. 3,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(2), a najmä na jej bod 11,

so zreteľom na návrh Európskej komisie(3),

keďže:

(1)         Cieľom Fondu solidarity Európskej únie (ďalej len „fond“) je umožniť Únii reagovať rýchlym, účinným a pružným spôsobom na núdzové situácie a prejaviť solidaritu s obyvateľstvom oblastí postihnutých katastrofami.

(2)         Fond nemá prekročiť maximálnu ročnú sumu 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011), ako je stanovené v článku 10 nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013(4).

(3)         Rumunsko predložilo dve žiadosti o mobilizáciu fondu v súvislosti so záplavami.

(4)         Bulharsko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti so záplavami.

(5)         Taliansko predložilo žiadosť o mobilizáciu fondu v súvislosti so záplavami.

(6)         Fond by sa preto mal mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok vo výške 66 505 850 EUR v súvislosti so žiadosťami, ktoré predložili Rumunsko, Bulharsko a Taliansko.

(7)         S cieľom minimalizovať čas potrebný na mobilizáciu fondu by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať odo dňa jeho prijatia,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 sa mobilizuje Fond solidarity Európskej únie s cieľom poskytnúť prostriedky vo výške 66 505 850 EUR vo viazaných a v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Uplatňuje sa od [dátum prijatia rozhodnutia vloží Parlament pred jeho uverejnením v úradnom vestníku].

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

(1)

              Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie, Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3.

(2)

              Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

              COM(2015)0160 final z 15.4.2015.

(4)

             Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia navrhuje mobilizovať Fond solidarity Európskej únie s cieľom zmierniť dôsledky záplav v Rumunsku (na jar a v lete 2014), Bulharsku (v lete 2014) a Taliansku (na jeseň 2014), a to na základe bodu 11 medziinštitucionálnej dohody z 2. decembra 2013.

Komisia vykonala dôkladné preskúmanie všetkých štyroch žiadostí v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2012/2002, ktorým sa zriaďuje Fond solidarity Európskej únie a ktoré bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 661/2014 z 15. mája 2014, najmä v súlade jeho článkami 2, 3 a 4.

Rumunsko – jarné záplavy: záplavami v apríli a máji 2014 bolo postihnutých 30 zo 42 rumunských žúp. Celková priama škoda na verejnej a súkromnej infraštruktúre, súkromných obydliach a v poľnohospodárstve bola vyčíslená na 167,9 milióna EUR, t. j. 0,13 % rumunského hrubého národného dôchodku (HND). Táto suma je nižšia ako prahová hodnota „veľkej katastrofy“ na mobilizáciu FSEÚ uplatniteľná na Rumunsko v roku 2014 vo výške 783,7 milióna EUR (t. j. 0,6 % HND na základe údajov z roku 2012, resp. 3 miliardy EUR v cenách z roku 2011, podľa toho, ktorá suma je nižšia). Žiadosť sa však považovala za oprávnenú na základe ustanovenia článku 2 ods. 4 o susednej krajine, podľa ktorého krajina postihnutá tou istou katastrofou ako susedná krajina, pre ktorú bola uznaná za veľkú katastrofu, môže výnimočne získať pomoc z FSEÚ, aj keď sa katastrofa v jej prípade nekvalifikuje ako veľká alebo regionálna katastrofa. Náklady na základné núdzové operácie oprávnené podľa článku 3 ods. 2 rumunské orgány odhadli na 145,5 milióna EUR.

Rumunsko – letné záplavy: od konca júla do polovice augusta 2014 boli časti rumunského regiónu Sud-Vest Oltenia postihnuté záplavami a zosuvmi pôdy, ktoré spôsobili škody na verejnej a súkromnej infraštruktúre, v podnikateľskom sektore a sektore poľnohospodárstva, ako aj na kultúrnom dedičstve a v domácnostiach. Celková priama škoda vyčíslená na 171,9 milióna EUR alebo 0,13 % HDP Rumunska zostala pod prahovou hodnotou pre veľkú katastrofu potrebnou na aktiváciu FSEÚ, ale žiadosť sa považovala za oprávnenú na základe kritérií pre regionálne katastrofy podľa článku 2 ods. 3. „Regionálna katastrofa“ je vymedzená ako akákoľvek prírodná katastrofa v regióne na úrovni NUTS 2 oprávneného štátu, ktorej následkom je priama škoda presahujúca 1,5 % HDP daného regiónu. Keďže uvedená priama škoda vo výške 171,9 milióna EUR predstavuje 1,64 % HDP regiónu Sud-Vest Oltenia, žiadosť Rumunska sa považovala za oprávnenú na príspevok z FSEÚ. Náklady na základné núdzové operácie rumunské orgány odhadli na 94 miliónov EUR.

Bulharsko – letné záplavy: na konci júla a začiatkom augusta 2014 spôsobili silné dažde značné škody na verejnej a súkromnej infraštruktúre, v podnikoch, v súkromných domoch a na súkromnom majetku, ako aj v poľnohospodárskom odvetví v regióne Severozapaden. Podľa odhadov bulharských orgánov dosiahla celková priama škoda výšku 79,3 milióna EUR, t. j. 0,20 % HND Bulharska alebo 34,1 % prahovej hodnoty „veľkej katastrofy“ vo výške 232,5 milióna EUR (0,6 % HND), ktorá sa uplatňuje na Bulharsko v roku 2014. Aj v tomto prípade je hodnota škôd nižšia ako prahová hodnota „veľkej katastrofy“. Keďže sa však žiadosť vzťahuje na jediný región na úrovni NUTS 2 a celkové škody predstavujú 2,9 % HDP tohto regiónu, žiadosť je oprávnená na príspevok z FSEÚ na základe kritérií pre „regionálnu katastrofu“. Náklady na základné núdzové operácie sa odhadli na 69,1 milióna EUR.

Taliansko − jesenné záplavy: Od začiatku októbra do polovice novembra 2014 postihli päť regiónov v severozápadnom Taliansku (Emilia-Romagna, Ligúria, Lombardsko, Piemont a Toskánsko) záplavy a zosuvy pôdy, ktoré spôsobili vážne škody na verejnej a súkromnej infraštruktúre, v podnikoch, v súkromných domoch a na súkromnom majetku, v sektore poľnohospodárstva a na životnom prostredí a vyžiadali si aj 11 obetí na životoch. Udalosti, ktoré možno pripísať jedinému meteorologickému javu, možno považovať za jedinú prírodnú katastrofu. Talianske orgány odhadujú celkovú priamu škodu na 2 241 miliónov EUR, ktorá bola nižšia ako prahová hodnota „veľkej katastrofy“ pre mobilizáciu FSEÚ vo výške 3 184 miliónov EUR uplatniteľná na Taliansko v roku 2014. Žiadosť je však oprávnená podľa kritéria „regionálnej katastrofy“, keďže je postihnutých niekoľko regiónov na úrovni NUTS 2 a škody spôsobené v piatich postihnutých regiónoch predstavujú 1,84 % váženého regionálneho HDP, t. j. sú vyššie ako prahová hodnota 1,5 % stanovená v článku 2 ods. 3.

Komisia navrhuje uplatniť sadzbu 2,5 % z celkovej priamej škody vo všetkých štyroch prípadoch, pretože žiadny z nich neprekročil svoju príslušnú prahovú hodnotu pre veľkú katastrofu. To je v súlade s predchádzajúcou praxou v prípade regionálnych katastrof a katastrof uznaných na základe ustanovenia o „susednej krajine“.

Navrhujú sa tieto sumy pomoci:

 

 

 

 

 

 

 

(EUR)

Katastrofa

Priama škoda(v miliónoch EUR)

 

Uplatnená prahová hodnota pre regionálnu katastrofu (v miliónoch EUR)

Prahová hodnota pre veľkú katastrofu(v miliónoch EUR)

 

Celkové náklady na oprávnené operácie(v miliónoch EUR)

 

2,5 % z priamej škody pod prahovou hodnotou (v EUR)

Uplatnený strop

Celková suma navrhovanej pomoci (v EUR)

RUMUNSKO – jarné záplavy

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

No

4 198 175

RUMUNSKO – letné záplavy

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

No

4 297 775

BULHARSKO

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

No

1 983 600

TALIANSKO

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

No

56 026 300

SPOLU

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Celková navrhovaná mobilizácia by si vyžadovala zmenu rozpočtu na rok 2015 zvýšením prostriedkov rozpočtového článku 13 06 01 (Fond solidarity EÚ – Členské štáty) o 66 505 850 EUR vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré by sa museli zahrnúť do rozpočtu mimo stropov VFR.

Toto je prvé rozhodnutie o mobilizácii v roku 2015 a celková výška navrhovanej pomoci uvedená vyššie je v súlade so ustanoveniami o strope pre Fond solidarity EÚ, ako je stanovené v nariadení o VFR, vo výške 541,2 milióna EUR (t. j. 500 miliónov EUR v cenách roku 2011). Okrem toho sa suma vo výške 403,9 milióna EUR nevyčerpaná v roku 2014 môže použiť počas roka 2015. Suma 50 miliónov EUR už bola mobilizovaná na potenciálne platby záloh a zahrnutá do rozpočtu na rok 2015, takže pre mobilizáciu FSEÚ v roku 2015 zostáva dostupná celková suma 895,1 milióna EUR.

Spolu s návrhom na mobilizáciu Fondu solidarity EÚ Komisia predložila návrh opravného rozpočtu (NOR č. 4/2015 z 15. apríla 2015) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2015 príslušné viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ako je stanovené v bode 11 MID.

V súlade s bodom 11 MID z 2. decembra 2013 Komisia v prípade nezhody medzi Parlamentom a Radou o týchto návrhoch dá podnet na postup trialógu, aby sa dosiahla dohoda oboch zložiek rozpočtového orgánu o potrebe použiť fond a o požadovanej sume.

Podľa internej dohody s Výborom pre regionálny rozvoj (REGI) by sa tento výbor mal do uvedeného procesu zapojiť s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu pre využitie Fondu solidarity EÚ. Výbor Európskeho parlamentu REGI po posúdení žiadostí vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku vo forme listu uvedenom v prílohe k tejto správe.

Spravodajca odporúča schváliť návrh Komisie na rozhodnutie, ktorý je prílohou tejto správy.


PRÍLOHA – LIST VÝBORU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

pán Jean ARTHUIS

predseda

Výbor pre rozpočet

Európsky parlament

Vážený pán Arthuis,

Vec:                Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie v prospech Rumunska, Bulharska a Talianska

Európska komisia predložila Európskemu parlamentu svoj návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (COM(2015)0162) na základe žiadostí o mobilizáciu fondu, ktoré podali Rumunsko, Bulharsko a Taliansko v súvislosti s povodňami na ich územiach v roku 2014.

Komisia navrhuje mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie, pričom uvádza nasledujúci odhad škôd spôsobených katastrofami v jednotlivých krajinách:

Katastrofa

Priama škoda(v miliónoch EUR)

 

Uplatnená prahová hodnota pre regionálnu katastrofu (v miliónoch EUR)

Prahová hodnota pre veľkú katastrofu(v miliónoch EUR)

 

Celkové náklady na oprávnené operácie(v miliónoch EUR)

 

2,5 % z priamej škody pod prahovou hodnotou (v EUR)

Uplatnený strop

Celková suma navrhovanej pomoci (v EUR)

RUMUNSKO – jarné záplavy

167,927

~

783,738

145,527

4 198 175

No

4 198 175

RUMUNSKO – letné záplavy

171,911

157,200

783,738

93,955

4 297 775

No

4 297 775

BULHARSKO

79,344

40,980

232,502

69,108

1 983 600

No

1 983 600

TALIANSKO

2 241,052

1 832,944

3 183,624

434,314

56 026 300

No

56 026 300

SPOLU

 

 

 

 

 

 

66 505 850

Komisia ďalej predkladá návrh opravného rozpočtu (NOR) č. 4 na rok 2015 (COM(2015)0161) s cieľom pokryť uvedenú navrhovanú mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie zvýšením sumy v rozpočtovom článku 13 06 01 (Fond solidarity EÚ – Členské štáty) o 66 505 850 EUR vo viazaných aj v platobných rozpočtových prostriedkoch.

Koordinátori výboru tieto návrhy posúdili a požiadali ma, aby som Vám písomne oznámila, že väčšina členov výboru nemá námietky voči tejto mobilizácii Fondu solidarity Európskej únie na pridelenie uvedenej sumy podľa návrhu Komisie a podporuje navrhnutý NOR č. 4/2015 v podobe navrhnutej Komisiou.

S úctou,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

35

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Marco Zullo

Právne oznámenie