Процедура : 2013/0433(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0216/2015

Внесени текстове :

A8-0216/2015

Разисквания :

PV 08/09/2015 - 3
CRE 08/09/2015 - 3

Гласувания :

PV 08/09/2015 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0285

ДОКЛАД     ***I
PDF 1080kWORD 514k
25.6.2015
PE 551.999v02-00 A8-0216/2015

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

Докладчици: Ренате Зомер, Джулия Мои

(Съвместни заседания на комисии — член 55 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2013)0892),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0002/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид своята законодателна резолюция от 7 юли 2010 г. относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно новите храни за изменение на Регламент (ЕО) № 1331/2008 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 258/97 и Регламент (ЕО) № 1852/2001 на Комисията(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 април 2014 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид съвместните разисквания на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони съгласно член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони и становището на комисията по международна търговия (A8-0216/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

 

(Първата част от това изменение, а именно промяната от директива на регламент, се прилага за целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) При провеждането на политиката на Съюза и с оглед на прилагането на Договора за функционирането на Европейския съюз следва да се гарантира високо равнище на защита на човешкото здраве и на потребителите, както и високо равнище на хуманно отношение към животните и на опазване на околната среда. По всяко време следва да се прилага принципът на предохранителните мерки, определен в Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните (ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1).

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) В Директива 98/58/ЕО14 се определят общите минимални стандартни за хуманно отношение към животните, отглеждани за селскостопански цели. В нея държавите членки се призовават към избягване на това да се причинява ненужно болка, страдание или нараняване на животните, отглеждани в стопанства. Ако клонирането ненужно причинява болка, страдание или нараняване, необходимо е държавите членки да действат на национално равнище, за да се предотврати това. Наличието на различни национални подходи по отношение на клонирането на животни би могло да доведе до изкривяване на пазара. Поради това е необходимо да се гарантира, че се прилагат еднакви условия за всички, които са свързани с производството и разпространението на живи животни в рамките на Съюза.

(1) Клонирането на животни не е в съответствие с Директива 98/58/ЕО на Съвета14, в която се определят общите минимални стандартни за хуманно отношение към животните, отглеждани за селскостопански цели. В Директива 98/58/ЕО държавите членки се призовават към избягване на това да се причинява ненужно болка, страдание или нараняване на животните, отглеждани в стопанства, и по-специално в точка 20 от приложението към нея се посочва, че „не трябва да бъдат практикувани естествено или изкуствено развъждане или процедури по развъждане, които предизвикат или за които съществува вероятност да предизвикат страдание или нараняване на което и да е от съответните животни“. Наличието на различни национални подходи по отношение на клонирането на животни или на използването на продукти, получени от клонирането на животни, би могло да доведе до изкривяване на пазара. Поради това е необходимо да се гарантира, че се прилагат еднакви условия за всички, които са свързани с производството и разпространението на животни и продукти, получени от животни, в рамките на Съюза.

__________________

__________________

14 Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23).

14 Директива 98/58/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. относно защитата на животни, отглеждани за селскостопански цели (ОВ L 221, 8.8.1998 г., стр. 23).

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) потвърди, че при сурогатните майки, използвани в процеса на клониране, се забелязва по-специално нарушена функция на плацентата, което допринася за увеличения брой на спонтанните аборти15. Това спомага, наред с другото, за ниската ефективност на техниката — от 6 до 15 % за едър рогат добитък и 6 % за свине, и за необходимостта от имплантиране на клонирани ембриони в няколко сурогатни майки, за да се получи едно клонирано животно. Освен това аномалиите у клонираните животни и необичайно голямото потомство водят до трудни раждания и смъртни случаи при новородените животни.

(2) Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) в своето становище от 2008 г. относно клонирането на животни14а заключи, че „здравето и доброто състояние на значителна част от клонираните животни [...] са били засегнати сериозно, често пъти тежко и с фатални последици“. По-конкретно ЕОБХ потвърди, че при сурогатните майки, използвани в процеса на клониране, се забелязва по-специално нарушена функция на плацентата, което допринася за увеличения брой на спонтанните аборти15, с възможни отрицателни последствия върху здравето им. Това спомага, наред с другото, за ниската ефективност на техниката — от 6 до 15 % за едър рогат добитък и 6 % за свине, и за необходимостта от имплантиране на клонирани ембриони в няколко сурогатни майки, за да се получи едно клонирано животно. Освен това аномалиите у клонираните животни и необичайно голямото потомство водят до трудни раждания и смъртни случаи при новородените животни. Високата смъртност във всички фази на развитие е характерна за техниката на клониране15а.

 

__________________

__________________

 

14ahttp://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/767.pdf

15 Научно становище на научния комитет по безопасност на храните, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и въздействие върху околната среда на животните, получени чрез терапевтично клониране (SCNT) , и на потомството им, както и на продуктите, получени от такива животни http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

15 Научно становище на научния комитет по безопасност на храните, здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях и въздействие върху околната среда на животните, получени чрез терапевтично клониране (SCNT) , и на потомството им, както и на продуктите, получени от такива животни http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/cloning.htm?wtrl=01

 

15a http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2794.pdf

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) По отношение на безопасността на храните ЕОБХ подчерта, че е важно да се признае, че базата данни е ограничена, и в становището си от 2008 г. относно клонирането заключи: „несигурността при оценката на риска произтича от ограничения брой налични изследвания, малкия размер на проучените проби и като цяло, от липсата на единен подход, който би позволил всички въпроси, имащи отношение към това становище, да бъдат разгледани по-задоволително“. ЕОБХ например посочи, че информацията за имунната компетентност на клонираните животни е ограничена, и препоръча в становището, в случай че се появят данни за намалена имунокомпетентност на клонираните животни, да се разгледа въпросът „дали – и ако отговорът е положителен – до каква степен консумацията на месо и мляко, произхождащи от клонирани животни или тяхно потомство, може да доведе до повишена изложеност на човека на преносими агенти“.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) По отношение на евентуално въздействие върху околната среда ЕОБХ посочи, че наличните данни са ограничени, а колкото до евентуално въздействие върху генетичното многообразие, ЕОБХ обърна внимание на това, че са възможни непреки последствия поради свръхупотребата в програмите за развъждане на ограничен брой животни и че повишената хомогенност на генотипа в рамките на една животинска популация може да увеличи предразположението на същата към инфекции и други опасности.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 2 в (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2в) В своя специален доклад от 2008 г. относно клонирането1a Европейската група по етика в науката и новите технологии (ЕГЕ) изрази съмнения, че клонирането на животни за производство на храни може бъде оправдано „предвид настоящото равнище на заболеваемост и здравословни проблеми сред сурогатните майки и клонираните животни“.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Етични аспекти относно клонирането на животни с цел производство на храни, 16 януари 2008 г.: http://ec.europa.eu/bepa/european-group-ethics/docs/publications/opinion23_en.pdf

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 2 г (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2г) Една от целите на Съюза в областта на общата селскостопанска политика, залегнали в член 39 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е „увеличаване на производителността в селското стопанство чрез насърчаване на техническия прогрес и осигуряване на рационалното развитие на селскостопанското производство“. Тази цел е насочена, наред с другото, към подобряване на производството, и по отношение на рационалното развитие на селскостопанското производство е свързана с оптимално използване на производствените фактори, по-специално подходящо производство за целите на пускането на пазара, при което се отчитат интересите на потребителите.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 2 д (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2д) В съответствие със съдебната практика на Съда на Европейския съюз член 43 от ДФЕС е подходящото правно основание за всякакви законодателни актове, които се отнасят до производството и пускането на пазара на селскостопанските продукти, посочени в приложение І към ДФЕС, което допринася за постигането на една или повече от целите на общата селскостопанска политика, определени в член 39 от ДФЕС. Дори когато това законодателство може да бъде насочено към цели, различни от тези на общата селскостопанска политика, които при отсъствието на специални разпоредби биха били преследвани въз основа на член 114 от ДФЕС, то може да включва хармонизация на разпоредбите от националното законодателство в тази област без да е необходимо да се прибягва до член 114. Освен това мерките, предприети в контекста на общата селскостопанска политика, могат да повлияят и на вноса на съответните продукти.

 

––––––––––––––––––––––––––

 

1a Дело 68/86, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия с/у Съвета на Европейските общности, [1988] ССП 855; Дело C-11/88, Комисия на Европейските общности с/у Съвета на Европейските общности, [1989] ССП 3799; Дело C-131/87, Комисия на Европейските общности с/у Съвета на Европейските общности, [1989] ССП 3743.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 2 e (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2е) Както ясно и последователно показа изследване сред потребителите, по-голямата част от гражданите на Съюза не одобряват клонирането за селскостопански цели, наред с другото и поради съображения, свързани с хуманното отношение към животните, и съображения от етично естество. Клонирането за селскостопански цели може да доведе до това, клонирани животни или потомство на клонирани животни да влязат в хранителната верига. Потребителите се противопоставят твърдо на потреблението на храни от клонирани животни или от тяхното потомство.

 

__________________

 

Вж. например докладите на Евробарометър от 2008 и 2010 г.: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_238_en.pdf and http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_en.pdf

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 2 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2ж) Клонирането на животни с цел производство на храни застрашава самата същност на европейския селскостопански модел, който се основава на качеството на продуктите, безопасността на храните, здравето на потребителите, строгите правила за хуманно отношение към животните и използването на екологосъобразни методи.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Като се вземат предвид целите на селскостопанската политика на Съюза, резултатите от последните научни оценки на ЕОБХ и на изискването за хуманно отношение към животните, предвидени в член 13 от Договора, е разумно временно да се забрани използването на клонирането за производство на животни за селскостопански цели от някои видове.

(3) Като се вземат предвид целите на общата селскостопанска политика на Съюза, резултатите от научните оценки на ЕОБХ, основани на наличните изследвания, изискването за хуманно отношение към животните, предвидено в член 13 от ДФЕС, и притесненията на гражданите, е целесъобразно да се забрани използването на клонирането за производство на животни за селскостопански цели и пускането на пазара на животни и продукти, получени при използване на техниката на клониране.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Клонираните животни не се създават, за да служат за производство на месо или мляко, а за да се използват зародишните им продукти за разплод. Именно размноженото по полов път потомство на клонирани животни се използва за производството на храни. Въпреки че съображенията за хуманно отношение към животните може и да не са очевидни при потомството на клонирани животни, тъй като те се родени чрез традиционно размножаване по полов път, самият факт, че има потомство означава, че е имало клонирано животно предшественик, което поражда сериозни тревоги във връзка с хуманното отношение към животните и до такива от етично естество. Следователно мерките, насочени към предприемане на действия във връзка със съображенията за хуманно отношение към животните и с възприятията на потребителите относно техниката на клониране, следва да включват в своя обхват зародишните продукти от клонирани животни, потомството на клонирани животни и продуктите, получени от потомство на клонирани животни.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Понастоящем е вероятно за селскостопански цели да бъдат клонирани животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните. Поради това обхватът на настоящата директива следва да бъде ограничен до използването на клонирането за селскостопански цели при тези пет вида животни.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) По отношение на предлагането на пазара на селскостопански продукти, като последица от забраната за използване на клониране и с цел да се разгледа начинът, по който потребителите възприемат клонирането, във връзка, наред с другото, и със съображения, свързани с хуманното отношение към животните, с липсата на достатъчно научни изследвания и със съображения от общо етично естество, е необходимо да се гарантира, че хранителните стоки, произхождащи от клонирани животни или от тяхно потомство, не навлизат в хранителната верига. По-малко ограничителни мерки, като например етикетирането на храните, не премахват напълно притесненията на гражданите, тъй като търговията с храни, произведени с помощта на техника, която предполага страдание за животните, ще продължи да бъде разрешена.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4б) Използването на клониране за производство на животни за селскостопански цели вече се прави в някои трети държави. В съответствие с Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета, храните, които се внасят от трети държави за пускане на пазара в рамките на Съюза трябва да отговарят на съответните изисквания на Съюза в областта на законодателството за храните или на условията, признати от Съюза като най-малкото равностойни на посочените изисквания. Поради това следва да се вземат мерки за избягване на вноса от трети държави в Съюза на клонирани животни и тяхното потомство и на продукти, получени от клонирани животни и тяхното потомство. Комисията следва да допълни или да предложи изменение на съответното законодателство в зоотехническата област и в областта на здравето на животните, за да се гарантира, че сертификатите за внос, съпровождащи животни и зародишни продукти и храни и фуражи от животински произход, посочват дали те са клонирани животни или тяхно потомство или са получени от клонирани животни и тяхното потомство.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 4 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4в) Клонираните животни, клонираните ембриони, потомството на клонирани животни, зародишните продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храните и фуражите от клонирани животни и от тяхното потомство не могат да бъдат считани за продукти на животни, ембриони, зародишни продукти, храни и фуражи, които не са получени при използване на техниката на клониране по смисъла на член ІІІ.4 от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ). Освен това, забраната за клонирането на животни и за пускането на пазара и вноса на клонирани животни, клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, зародишни продукти от клонирани животни и от тяхно потомство, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхно потомство е необходима мярка за защита на обществената нравственост и здравето на животните по смисъла на член XX от ГАТТ.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 4 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4г) Следва да се гарантира, че търговските споразумения, които са в процес на преговори, няма да насърчават разрешаването на практики, които биха имали отрицателни последствия върху здравето на потребителите и на земеделските стопани, върху околната среда или за хуманното отношение към животните.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 4 д (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4д) Прилагането на настоящия регламент може да бъде застрашено, ако не е възможно да се проследяват храните от клонирани животни и тяхното потомство. Поради това, в съответствие с принципа на предпазливост и с цел прилагане на забраните, предвидени в настоящия регламент, е необходимо да се въведат, в консултация със съответните заинтересовани страни, системи за проследяване на равнището на Съюза. Тези системи ще дадат възможност на компетентните органи и на икономическите оператори да събират данни относно клонираните животни, потомството на клонирани животни и зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храните от клонирани животни и от тяхното потомство. Комисията следва да се стреми да постигне ангажименти в това отношение от търговски партньори на Съюза, при които се извършва клониране на животни за селскостопански цели, в рамките на текущите и бъдещите търговски преговори, както на двустранно, така и на многостранно равнище.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 4 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4f) В доклада си от 2010 г. до Европейския парламент и до Съвета Комисията посочва, че мерките за установяване на проследяването на вноса на семенна течност и ембриони с цел създаване на банки с данни за потомствата в Съюза, са били подходящи. Следователно Комисията следва да предприеме целесъобразни действия.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 4 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4ж) В съответствие с изпълнението на забраната на клониране, предвидена в настоящия регламент, следва да се прилагат целенасочени мерки за насърчаване на търговията, приети от Комисията, с цел подкрепа на висококачествено месопроизводство и животновъдство в Съюза.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Очаква се познанията за въздействието на техниката на клониране върху хуманното отношение към използваните животни да се задълбочат. Техниката на клониране вероятно ще се усъвършенства с течение на времето. Следователно забраните следва да се прилагат само временно. Поради това настоящата директива следва да бъде преразгледана след разумен срок, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането ѝ, научно-техническият напредък и международните тенденции.

(5) Настоящият регламент следва да бъде преразгледан след разумен срок, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането ѝ, научно-техническият напредък, промените във възприятията на потребителите и международните тенденции, по-специално търговските потоци и търговските връзки на Съюза.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Според най-новото проучване на Евробарометър повечето европейци не считат, че храните, произведени от клонирани животни, са безопасни за здравето им и за здравето на тяхното семейство. Освен това по отношение на клонирането на животни в много повече държави в Европа се изразява ясно предпочитание решенията да се вземат преди всичко от нравствено-етична гледна точка, отколкото въз основа на научни доказателства. Следователно, преди законодателството да бъде преразгледано, Комисията следва да проведе ново официално проучване в ЕС, за да се преценят отново възприятията на потребителите.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5б) Правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС следва да бъде делегирано на Комисията във връзка с установяването на правила за системи за проследяване на клонирани животни, потомство на клонирани животни и на зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Настоящата директива зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално свобода на стопанската инициатива и академичната свобода. Настоящата директива се прилага в съответствие с тези права и принципи.

(6) Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите, признати в Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално свобода на стопанската инициатива и академичната свобода. Настоящият регламент трябва да се прилага в съответствие с тези права и принципи.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6a) Тъй като целта на настоящия регламент не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, а поради нейния обхват и въздействие може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, посочен в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тази цел.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) пускането на пазара на клонирани ембриони и на клонирани животни.

б) пускането на пазара и внос на клонирани животни, клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхното потомство.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тя се прилага за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните („животни“), отглеждани и размножавани за селскостопански цели.

Той се прилага за клонирането на всички видове животни, отглеждани и размножавани за селскостопански цели.

Изменение    29

Предложение за директива

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1а

 

Цел

 

Целта на настоящия регламент е да се предприемат действия по съображенията във връзка със здравето на животните и хуманното отношение към тях и с възприятията на потребителите и етичните съображения, свързани с техниката на клониране.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „животни, отглеждани и размножавани за селскостопански цели“ означава животни, отглеждани и размножавани за производство на храна, вълна, кожа (със или без косми) или за други селскостопански цели. Определението не обхваща животни, отглеждани и размножавани изключително за други цели, например за научноизследователски цели, производство на лекарствени продукти и медицински изделия, опазване на редки породи или застрашени видове, спортни и културни прояви;

а) „животни, отглеждани и размножавани за селскостопански цели“ („животни“) означава животни, отглеждани и размножавани за производство на храна, фуражи, вълна, кожа (със или без косми) или за други селскостопански цели. Определението не обхваща животни, отглеждани и размножавани изключително за други цели, например за научноизследователски цели, производство на лекарствени продукти и медицински изделия и опазване на застрашени видове, както и на редки породи, установени като такива от компетентните органи на държавите членки, когато не са налични алтернативни методи;

Изменение    31

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „клониране“ означава безполово размножаване на животни посредством техника, при която ядрото на клетка на дадено животно се прехвърля в овоцит, чието ядро е било отстранено, за да се създадат генетично идентични ембриони („клонирани ембриони“), които впоследствие могат да се имплантират в сурогатни майки, с цел да се създаде популация от генетично идентични животни („клонирани животни“);

б) „клониране“ означава безполово размножаване на животни, наред с другото посредством използване на техника, при която ядрото на клетка на дадено животно се прехвърля в овоцит, чието ядро е било отстранено, за да се създадат генетично идентични ембриони („клонирани ембриони“), които впоследствие могат да се имплантират в сурогатни майки, с цел да се създаде популация от генетично идентични животни („клонирани животни“);

Изменение    32

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) „потомство на клонирани животни“ означава животни, различни от клонирани животни, когато поне един от родителите е клонирано животно;

Изменение    33

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1 – буква б б (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бб) „зародишни продукти“ означава семенна течност, овоцити и ембриони, събрани или произведени от животни за целите на репродукцията;

Изменение    34

Предложение за директива

Член 2 - параграф 1 – буква б в (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

бв) „проследимост“ означава способността за проследяване на дадена храна, фураж, животно, което се отглежда за производство на храни или вещество, което е предназначено за храна или фураж или се очаква да бъде вложено тях, през всички етапи на производство, преработка и разпространение;

Изменение    35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ва) „храни“ означава храни съгласно определението в член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 3 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Временна забрана

Забрана

Изменение    37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки временно забраняват:

Забранява се следното:

Изменение    38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) пускането на пазара на клонирани ембриони и на клонирани животни.

б) пускането на пазара и внос на клонирани животни, клонирани ембриони, потомство на клонирани животни, зародишни продукти от клонирани животни и тяхното потомство, както и храни и фуражи от клонирани животни и от тяхното потомство.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3а

 

Условия за внос

 

Не се внасят животни от трети държави, освен ако съпровождащите ги сертификати за внос показват, че не са клонирани животни или потомство на клонирани животни.

 

Не се внасят зародишни продукти или храни и фуражи от животински произход от трети държави, освен ако съпровождащите ги сертификати за внос показват, че не са получени от клонирани животни или потомство на клонирани животни.

 

С цел да се гарантира, че сертификатите за внос, съпровождащи животни и зародишни продукти и храни и фуражи от животински произход посочват дали те са клонирани животни или потомство на клонирани животни или са получени от клонирани животни или от потомство на клонирани животни, Комисията приема специални условия за внос в съответствие с член 48 или член 49 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета до ... * и, ако е необходимо, представя предложение за изменение на друго законодателство в областта на здравето на животните или зоотехническите и генеалогичните условия за внос.

 

__________________

 

* ОВ моля, въведете датата: 6 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 3 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3б

 

Проследимост

 

За да се предостави на компетентните органи и икономическите оператори информацията, която им е необходима за прилагане на член 3, буква б), се създават системи за проследяване за:

 

а) клонирани животни;

 

б) потомство на клонирани животни;

 

в) зародишни продукти от клонирани животни и от тяхното потомство.

 

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 4а за създаване на подробни правила за включване на информацията, посочена в алинея първа, букви а), б) и в), в сертификатите, предвидени в областта на здравето на животните и зоотехническото законодателство или в сертификатите, изготвени от Комисията за тези цели. Тези делегирани актове се приемат до …*.

 

__________________

* ОВ моля, въведете датата: 6 месеца след влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията не по-късно от [датата за транспониране на настоящата директива] и нотифицират без забавяне всякакви последващи изменения, които засягат тези разпоредби.

Държавите членки определят системата от санкции за нарушаване на настоящия регламент и вземат всички необходими мерки за осигуряване на тяхното прилагане. Предвидените санкции са ефективни, пропорционални и възпиращи и гарантират равнопоставеност. Държавите членки нотифицират тези разпоредби на Комисията не по-късно от ... * и нотифицират без забавяне всякакви последващи изменения към тях.

 

__________________

 

* ОВ моля, въведете датата: 1 година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 4a

 

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегираните актове, посочени в член 3а, за срок от пет години, считано от ... *. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се удължава мълчаливо за същия срок, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно удължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки период.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3а, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не са повдигнали възражение в срок от два месеца, след като са получили уведомление за този акт, или ако преди изтичането на този срок Европейският парламент и Съветът са уведомили Комисията, че няма да повдигат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

 

__________________

* OВ моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До [дата = 5 години след датата за транспониране на настоящата директива] държавите членки предоставят доклад на Комисията относно опита, придобит от тях при прилагането на настоящата директива.

1. До ... * държавите членки предоставят доклад на Комисията относно опита, придобит от тях при прилагането на настоящия регламент.

 

__________________

* ОВ моля, въведете датата: 6 години от влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) научно-техническия напредък, по-специално във връзка с онези аспекти на клонирането, които са свързани с хуманното отношение към животните;

б) всички налични научно-технически данни за напредъка, по-специално във връзка с онези аспекти на клонирането и въпроси за безопасността на храните, както и напредъка, постигнат в създаването на надеждни системи за проследяване на клонирани животни и тяхно потомство.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква б а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ба) развитието в начина, по който потребителите възприемат клонирането;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) съображения на потребителите във връзка с общественото здраве и хуманното отношение към животните;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб) етичните въпроси, свързани с клонирането на животни.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2a. Комисията оповестява публично доклада, посочен в параграф 2.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 5 параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Чрез официално проучване в ЕС Комисията предприема обществено допитване с цел да се оценят новите тенденции във възприятията на потребителите за хранителните продукти от клонирани животни.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Транспониране

 

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [дата = 12 месеца след датата за транспониране на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

 

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

 

Изменение    51

Предложение за директива

Член 7 – заглавие

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Влизане в сила

Не се отнася до българската езикова версия

Изменение    52

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилага се, считано от ...*.

 

_________________

 

* ОВ моля, въведете датата: 1 година след влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 8

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

заличава се

Адресати

 

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

 

Изменение    54

Предложение за директива

Заключителна част (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2010)0266.

(2)

OВ C311, 12.9.2014 г., стр. 73.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Клонирането е форма на безполово размножаване, извършвано в лаборатория, в която се получават животни чрез използване на генетичен материал от клетка от друго животно. Клонираното животно има същия ДНК като генетичния му донор. В практиката основната техника, използвана за клониране, е „трансфер на ядра от соматични клетки“, при която ядрото на клетка от нормално тяло се прехвърля в овоцит (яйце) от друго животно, от което е отстранено ядрото; промененият овоцит се имплантира в сурогатна майка, която ще роди клонирано животно, ако всичко е наред.

Понастоящем клонирането не се използва за селскостопански цели в Европейския съюз. Техниката обаче се прилага в някои трети държави, например САЩ, Канада, Аржентина, Бразилия и Австралия. Клонирането може например да се използва за размножаване най-успешните разплодни животни. Чрез него може да се намали броят на животни, необходими за развъдни програми, тъй като позволява производство на по-големи количества репродуктивен материал с гени на елитни животни. Високостойностният репродуктивен материал от клонирани животни тогава ще може да се използва за развъждане на животни посредством конвенционални техники за репродукция.

Научни изследвания показаха с безспорни доказателства, че клонирането на животни представлява опасност за хуманното отношение към животните. Техниката на трансфер на ядра от соматични клетки води до плацентни и ембрионални аномалии, които от своя страна водят до незадоволително хуманно отношение към животните и често до значителна болка за сурогатните майки, използвани за клониране, и за тяхното потомство. Това естествено води също така до етични въпроси, свързани с обосновката на техниката на клониране.

Клонирането е също така изключително чувствителен въпрос, който вълнува европейските граждани: така например проучване на Евробарометър от 2010 г. показа, че европейските граждани считат, че клонирането на животни не предлага ползи, представлява опасна, несправедлива и тревожна техника, която само 18 % от респондентите подкрепят. Европейският парламент винаги е изразявал отрицателна позиция по отношение на клонирането на животни за селскостопански цели. След резолюцията на Парламента от 3 септември 2008 г. относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни, първото предложение за разглеждане на въпроса за клонирането, прието от Парламента, беше представено в контекста на предложението за регламент относно новите храни от 2008 г., и именно клонирането е въпросът, заради който досието в крайна сметка остана блокирано по време на помирителната процедура през март 2011 г. Оттогава в няколко приети позиции, верен на принципите си, Парламентът се стреми да въведе в законодателството на Съюза специфични разпоредби относно клонирането, за да се отговори на загрижеността на гражданите.

На 18 декември 2013 г. Европейската комисия публикува две законодателни предложения относно клонирането на животни с цел снабдяване с храни: разглежданото предложение, както и придружаващо предложение за директива на Съвета за пускането на пазара на храни от клонирани животни (2013/0434 (APP)). С предложенията се спира временно използването на техниката на клониране за селскостопански животни в ЕС, пускането на пазара на живи клонирани животни и на клонирани ембриони, както и пускането на пазара на храни, като например месо и мляко от клонирани животни.

Позицията на докладчиците

Докладчиците са на мнение, че отрицателните последици от клонирането, наред с другото и върху хуманното отношение към животните, значително надхвърлят всички евентуални положителни последици. Поради това те приветстват забраната на техниката на клониране, предложена от Комисията, но считат, че с предложението не се разглеждат в достатъчна степен основателните притеснения, изразени многократно от гражданите и от Европейския парламент. По-специално, Комисията не е включила никакви конкретни разпоредби относно храни от потомство на клонирани животни, нито някакви мерки във връзка с репродуктивния материал от клонирани животни и тяхното потомство. Поради това докладчиците предлагат редица изменения към предложението на Комисията с оглед на укрепването му и увеличаването на ефективността му в следните насоки.

  Потомство и зародишни продукти: клониране на животни за селскостопански цели понастоящем не се осъществява в ЕС и във всички случаи използването на техниката на клониране е толкова скъпо, а шансовете за успех толкова ниски, че използването й за производство на храни не носи печалба. Следователно, забраните, предложени от Комисията по отношение на пускането на пазара на живи клонирани животни, както и пускането на пазара на храни от клонирани животни, просто запазват статуквото и не са свързани с основните опасения, свързани с клонирането, а именно продукцията на зародишни продукти (семенна течност, овоцити и ембриони) от клонирани животни да бъде използвана за развъждане на животни (потомство на клонирани животни) посредством конвенционални техники за репродукция.

Техниката на клониране е и ще продължи да бъде разрешена в някои трети държави. Би представлявало непоследователност да се забрани техниката на клониране в ЕС, въз основа на изключително значими научни и етични съображения, като същевременно все пак се позволява внос на основните продукти, за които се използва най-вече тази техника, а именно зародишни продукти от клонирани животни и храни от потомство на клонирани животни. За да се осигури съгласуваност на законодателството следователно е необходимо също така да се забрани вносът и пускането на пазара на потомство на клонирани животни, на зародишни продукти, както и на храни, произхождащи от клонирани животни и тяхното потомство. Тази забрана ще отговори и на опасения на потребителите по отношение на възможните дългосрочни последици от потреблението на храни (месо и мляко) от потомството на клонирани животни, за които научните данни са все още малко.

За да се гарантира спазването на тази забрана, Комисията ще трябва да приеме специфични условия за внос в рамките на Регламент (ЕС) № 882/2004 (Регламент относно официалния контрол), преди предложеното законодателство да започне да се прилага. Освен това, докладчиците считат, че задължителната проследимост е основно и осъществимо изискване в този контекст, тъй като прилагането на забраната може да бъде застрашено, ако е невъзможно да се проследяват клонираните животни, тяхното потомство и съответните продукти. В своя доклад относно клонирането на животни за производство на храни от 2010 г. Комисията обеща да установи специфични изисквания за проследимост в рамките на зоотехническото законодателство. Въпреки че системата за проследяване не би имала пряко въздействие в рамките на Съюза, когато използването на техниката на клониране бъде забранена, живите животни, зародишните продукти и храните, внасяни в Съюза от трети държави, следва да се подлагат на най-малкото равностойни условия за идентификация и изисквания за проследимост като приложимите в Съюза. Комисията ще трябва да приеме чрез делегирани актове преди датата на влизане в сила на законодателството, правилата за включване на изисквания за проследимост в сертификатите, предвидени в областта на здравето на животните и зоотехническото законодателство.

Докладчиците считат, че правното основание на предложението – член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз, е подходящо за въвеждането на посочените по-горе изменения. В действителност, според съдебната практика на Съда на Европейския съюз член 43 е подходящото правно основание за всяка правна уредба относно производството и предлагането на пазара на селскостопански продукти, с което се допринася за постигането на една или повече от целите на общата селскостопанска политика, и може също да се използва за приемането на законодателство за постигане на други цели освен тези на общата селскостопанска политика. Освен това мерките, предприети в контекста на общата селскостопанска политика, могат да повлияят и на вноса на съответните продукти.

  Обхват на законодателството: макар и не толкова значителни, колкото доказателствата за бозайници, съществуват научни доказателства за лошо състояние на майките и потомството в резултат на процедурите на клониране в развъдниците за риба и процедурите, свързани с трансплантиране на зародишни клетки в птицефермите. Поради това е целесъобразно предложените мерки да се прилагат за всички селскостопански животни, а не само за животните от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, както предлага Комисията.

  Временна или постоянна забрана: предложението определя забраните върху използването на клониране като „временни“, отнасящи се до „временно спиране“ на използването на техниката. Въпреки това тази квалификация не е обоснована от никакъв съществен елемент в предложения акт и поради това е заблуждаваща и следва да бъде заличена. Освен това трябва да се има предвид, че през последното десетилетие не е подобрена докладваната честота на вреди на клонирани майки и потомство и че понастоящем не съществува по-ефикасна методология за клониране, нито изглежда вероятно такава да бъде разработена в близко бъдеще. Докладчиците обаче са напълно съгласни докладването и клаузата за преразглеждане да бъдат запазени, както предлага Комисията, като се вземат предвид всички съответни аспекти, като например научно-техническия напредък в тази област.

  Избор на правен инструмент: и накрая, въпреки че Комисията счита, че директивата е най-подходящият инструмент за това законодателство, тъй като тя би позволила на държавите членки да използват съществуващите механизми за контрол на изпълнението, същността на предложението представлява обикновена забрана върху използването на клониране и пускането на пазара на съответните продукти, а подобна забрана би била прилагана по-добре чрез регламент. Използването на регламента като правен инструмент ще доведе до засилване на правната сигурност и гарантиране на рационалност и последователност в прилагането, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност.

В обобщение, докладчиците считат, че предложението на Комисията следва да бъде подсилено чрез приемането на по-цялостен подход по отношение на всички аспекти на клонирането на животни за селскостопански цели. С измененията, предложени в настоящия проектодоклад, се цели въвеждането на ефективен и ясен регламент, с който се разглеждат основателните опасения на земеделския сектор и на широката европейска общественост.


СТАНОВИЩЕ на комисията по международна търговия (28.5.2015)

на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и на комисията по земеделие и развитие на селските райони

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

(COM(2013)0892 – C7‑0002/2014 – 2013/0433(COD))

Докладчик по становище: Джуд Къртън-Дарлинг

КРАТКА ОБОСНОВКА

Контекст

Клонирането на животни („генетично копиране“) за селскостопански цели поражда въпроси, свързани със здравето и благосъстоянието на животните, избора на потребителите и етиката и представлява дългосрочно регулаторно предизвикателство. Понастоящем клонирането се използва предимно за производството на разплодни животни, което предполага, че храните, предлагани на пазара в ЕС, биха могли да произхождат от потомство на клонирани животни.

Към настоящия момент за пускането на пазара в ЕС на храни от клонирани животни е необходимо предварително одобрение, основаващо се на научна оценка на риска за безопасността на храните, извършвана от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), както е уредено в рамките на Регламента относно новите храни (ЕО) № 258/1997. Настоящото му преразглеждане изключва регламентирането на клонирането от приложното си поле и се третира в две отделни предложения на Комисията от 18 декември 2013 г. До влизането в сила на това законодателство относно храните, получени от клонирани животни и тяхното потомство, клонирането остава в обхвата на съществуващия „Регламент за новите храни“ (ЕО) № 258/1997. Досега в ЕС нито един стопански оператор не е подал заявление за разрешително за пускане на пазара на храни, произведени с помощта на техники на клониране.

Въпреки че в ЕС не се клонират животни за производство на храни, търговско селскостопанско клониране се практикува в редица държави, включително Аржентина, Австралия, Бразилия, Канада и САЩ, а може също така да бъде предприето в Чили, Китай, Нова Зеландия и Уругвай, където извършват дейност дружества, занимаващи се с клониране.

Тъй като месото и млякото от потомци на клонирани животни, както и от самите клонирани животни, започват да навлизат във веригата за предлагане на храни, наложително е в тази област да се осигури ориентирано към бъдещето регламентиране и равни условия. Важно е да се отбележи, че нито една от третите страни не е въвела надеждни системи за проследяемост и етикетиране, нито системи за идентифициране и регистриране на вноса на потомство на клонирани животни или получени от тях храни.

Заключенията и препоръките на Европейския орган за безопасност на храните, съдържащи се в становището му от 2008 г. и отново потвърдени в изявленията му от 2009 г. и 2010 г., признават опасенията по отношение на здравето на животните и хуманното отношение към тях поради равнището на смъртност, свързано с технологията на клониране. Предложеният пакет относно клонирането на животни взема предвид хуманното отношение към животните и етичните съображения с цел да се предостави по-голяма правна сигурност в тази област в срок приблизително до 2016 г.

Съвместимост с правилата на СТО

Докладчикът счита, че е от основно значение да се гарантира регулаторната съгласуваност с рамката на СТО – Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), Споразумението за прилагане на санитарните и фитосанитарните мерки и Споразумението относно техническите пречки пред търговията (ТПТ), както и по-равнопоставени условия на конкуренция в системата, основана на установени правила.

Технологията на клониране понастоящем не удовлетворява стандартите за хуманно отношение към животните и трябва да се вземат предвид опасенията на гражданите на ЕС по отношение на клонирането на животните и хуманното отношение към тях. Не съществуват международни санитарни и фитосанитарни стандарти в областта на клонирането, нито научни доказателства относно рисковете по отношение на безопасността на храните. Тъй като не съществуват преки опасения за безопасността на храните, свързани с технологията на клониране, а по-скоро такива, свързани със здравето и благосъстоянието на животните, настоящите предложения трябва да преминат проверката на споразуменията за ГАТТ и ТПТ.

Членове I и III от ГАТТ забраняват мерки, водещи до дискриминация между „подобни продукти“. Ако храни, получени от клонирани животни и тяхното поколение, бъдат определени като „подобни“ на конвенционалните храни, съответствието на предложените мерки с правилата на СТО би могло да бъде обосновано съгласно член ХХ относно изключенията от ГАТТ.

Уведомление за предложенията беше направено от ЕС в рамките на Споразумението относно техническите пречки пред търговията само като предпазна мярка, тъй като забраните за пускане на пазара не биха представлявали „техническо регламентиране“, за разлика от въвеждането на изисквания за етикетиране.

Както се вижда от спора относно тюленовите продукти (DS 400 и DS 401), член ХХ от ГАТТ обхваща защитата на благосъстоянието на животните и е обоснован по морални съображения, при условие че не представлява „произволна и необоснована дискриминация“.

Докладчикът е убеден, че временната забрана за предлагането на пазара на клонирани ембриони и клонирани животни и на храни за консумация от човека, добити от клонирани животни и техните потомства, е пропорционална мярка, отнасяща се до обосновани опасения. В настоящия случай алтернативните мерки, като например предварителното одобрение и етикетирането, няма напълно да разрешат опасенията по отношение на етиката и хуманното отношение към животните.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещите комисии по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и по земеделие и развитие на селските райони да вземат предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

за клонирането на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Обосновка

Използването на регламента като правен инструмент води до засилване на правната сигурност и гарантира последователност в прилагането, като същевременно се зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Като се вземат предвид целите на селскостопанската политика на Съюза, резултатите от последните научни оценки на ЕОБХ и на изискването за хуманно отношение към животните, предвидени в член 13 от Договора, е разумно временно да се забрани използването на клонирането за производство на животни за селскостопански цели от някои видове.

(3) Като се вземат предвид целите на селскостопанската политика на Съюза, резултатите от последните научни оценки на ЕОБХ и на изискването за хуманно отношение към животните, предвидени в член 13 от Договора, е разумно да се забрани използването на клонирането за производство на животни за селскостопански цели от някои видове.

 

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Системи за проследяване, установени за храни от клонирани животни и зародишни продукти, биха могли да подкрепят прилагането на мерките, съдържащи се в настоящия регламент, по-специално като предоставят на компетентните органи и икономическите оператори полезна информация. Поради това Комисията следва да се стреми да постигне ангажименти в това отношение от търговски партньори на Съюза, при които се извършва клониране на животни за селскостопански цели, в рамките на текущите и бъдещите търговски преговори, както на двустранно, така и на многостранно равнище;

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Очаква се познанията за въздействието на техниката на клониране върху хуманното отношение към използваните животни да се задълбочат. Техниката на клониране вероятно ще се усъвършенства с течение на времето. Следователно забраните следва да се прилагат само временно. Поради това настоящата директива следва да бъде преразгледана след разумен срок, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането ѝ, научно-техническият напредък и международните тенденции.

(5) Очаква се познанията за въздействието на техниката на клониране върху хуманното отношение към използваните животни да се задълбочат. Техниката на клониране вероятно ще се усъвършенства с течение на времето. Следователно забраните могат да бъдат преразгледани и/или актуализирани в случай на явни подобрения в посочената техника на клониране. Поради това настоящият регламент следва да бъде преразгледан след разумен срок, като се вземе предвид опитът, натрупан от държавите членки при прилагането ѝ, научно-техническият напредък и промените във възприятията на потребителите и международните тенденции, по-специално търговските потоци и търговските връзки на Съюза.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5а) Клонираните ембриони, клонираните животни, храните от клонирани животни, зародишните продукти от клонирани животни и получените от тях храни не могат да бъдат считани за продукти, подобни на ембриони, животни, храни от животни, зародишни продукти и храни, съответно получени от тях, по смисъла на член III.4 от ГАТТ.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5б) Забраната за клониране на животни, за пускане на пазара на клонирани животни и клонирани ембриони и за пускане на пазара на храни от клонирани животни, на зародишни продукти и храни, получени от тях, е необходима мярка за защитата на обществения морал и здравето на животните по смисъла на член XX от ГАТТ.

Изменение    7

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) пускането на пазара на клонирани ембриони и на клонирани животни.

б) пускането на пазара на клонирани ембриони, на клонирани животни и на зародишни продукти от клонирани животни.

Изменение    8

Предложение за директива

Член 3 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Временни забрани

Забрани

Изменение    9

Предложение за директива

Член 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки временно забраняват:

1. Забранява се следното:

Изменение    10

Предложение за директива

Член 3 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) храни, получени от клонирани животни.

Изменение    11

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1а. В случай на храни от животински произход, внесени от трети държави, в които храни от клонирани животни, зародишни продукти и храни, получени от тях, могат законно да бъдат пускани на пазара или изнасяни, държавите членки гарантират, че такива храни се пускат на пазара на Съюза само в съответствие със специфични условия за внос, приети съгласно членове 48 и 49 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета*. Освен това държавите членки гарантират, че от Съюза към тези трети държави не се изнасят храни от клонирани животни или зародишни продукти и храни, получени от тях.

 

___________________________

 

* Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и правилата за опазване здравето на животните и хуманното отношение към животните (ОВ L 165, 30.4.2004 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1б. Също така държавите членки гарантират, че в Съюза не се внасят клонирани животни или клонирани ембриони, нито зародишни продукти от клонирани животни, и че храните, внесени от трети държави, в които е разрешено клонирането на животни за селскостопански цели, отговарят на съответните изисквания на законодателството на Съюза в областта на храните или на условия, признати от Съюза за най-малко равностойни на тези изисквания.

Изменение    13

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) научно-техническия напредък, по-специално във връзка с онези аспекти на клонирането, които са свързани с хуманното отношение към животните;

б) научно-техническия напредък, по-специално във връзка с онези аспекти на клонирането, които са свързани с хуманното отношение към животните и възприятията на потребителите;

 

Изменение  14

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) международните тенденции.

в) международните тенденции и по-специално въздействието на настоящия регламент върху търговските потоци и търговските връзки на Съюза.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 6

заличава се

Транспониране

 

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, не по-късно от [дата = 12 месеца след датата за транспониране на настоящата директива]. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

 

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

 

2. Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

 

Изменение    16

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 8

заличава се

Адресати

 

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

 

Изменение    17

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Cloning of animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species kept and reproduced for farming purposes

Позовавания

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Становище, изказано от

  Дата на обявяване в заседание

INTA

16.1.2014

Докладчик по становище:

  Дата на назначаване

Jude Kirton-Darling

3.9.2014

Член 55 – Съвместни заседания на комисии

  Дата на обявяване в заседание

       

17.12.2014

Разглеждане в комисия

14.4.2015

6.5.2015

 

 

Дата на приемане

28.5.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

6

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Jörg Leichtfried, David Martin, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Goffredo Maria Bettini, Dita Charanzová, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Sander Loones, Frédérique Ries, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Wałęsa


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Клониране на животни от рода на едрия рогат добитък, свинете, овцете, козите и еднокопитните, отглеждани и размножавани за селскостопански цели

Позовавания

COM(2013)0892 – C7-0002/2014 – 2013/0433(COD)

Дата на представяне на ЕП

18.12.2013

 

 

 

Водещи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

16.1.2014

AGRI

16.1.2014

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

INTA

16.1.2014

ITRE

16.1.2014

IMCO

16.1.2014

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ITRE

22.1.2014

IMCO

24.9.2014

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Renate Sommer

14.7.2014

Giulia Moi

14.7.2014

 

 

Член 55 - Съвместни заседания на комисии

       Дата на обявяване в заседание

       

17.12.2014

Оспорване на правното основание

       Дата на становището BUDG

JURI

 

 

 

 

Разглеждане в комисия

16.4.2015

26.5.2015

 

 

Дата на приемане

17.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

82

8

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Lynn Boylan, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Viorica Dăncilă, Angélique Delahaye, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Norbert Erdős, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Karl-Heinz Florenz, Iratxe García Pérez, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Beata Gosiewska, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Martin Häusling, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Gilles Pargneaux, Marit Paulsen, Piernicola Pedicini, Marijana Petir, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Laurenţiu Rebega, Frédérique Ries, Annie Schreijer-Pierik, Jordi Sebastià, Czesław Adam Siekierski, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska, Janusz Wojciechowski, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Guillaume Balas, Renata Briano, Caterina Chinnici, Mark Demesmaeker, Peter Eriksson, Lampros Fountoulis, Emmanouil Glezos, Maria Heubuch, Andrey Kovatchev, Momchil Nekov, Sirpa Pietikäinen, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Christel Schaldemose, Bart Staes, Hannu Takkula, Keith Taylor, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Tom Vandenkendelaere

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Ángela Vallina

Дата на внасяне

25.6.2015

Правна информация