Procedura : 2015/2011(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0221/2015

Teksty złożone :

A8-0221/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 07/07/2015 - 5.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0247

SPRAWOZDANIE     
PDF 234kWORD 344k
30.6.2015
PE 560.613v02-00 A8-0221/2015

w sprawie stanowiska Rady na temat projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja, towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

(09876/2015 – C8-0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Eider Gardiazabal Rubial

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady na temat projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 1/2015 na rok budżetowy 2015, sekcja 3 – Komisja, towarzyszącego wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013

(00000/2015 – C8-0000/2015 – 2015/2011(BUD))

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–       uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(1), w szczególności jego art. 41,

–       uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 17 grudnia 2014 r.(2),

–       uwzględniając budżet korygujący nr 1/2015 związany ze zmianami w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 28 kwietnia 2015 r.(3),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(4) („rozporządzenie w sprawie wieloletnich ram finansowych”),

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 2015/623 z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(5),

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(6),

–       uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 1/2015 przyjęty przez Komisję dnia 13 stycznia 2015 r. (COM(2015)0011),

–       uwzględniając stanowisko w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2015, przyjęte przez Radę w dniu 26 czerwca 2015 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (09876/2015 – C8-0172/2015),

–       uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1291/2013 i (UE) nr 1316/2013, przyjęty przez Komisję w dniu 13 stycznia 2015 r. (COM(2015)0010),

–       uwzględniając art. 88 i art. 91 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki oraz Komisji Rozwoju Regionalnego (A8-0221/2015),

A.     mając na uwadze, że celem projektu budżetu korygującego nr 1/2015 jest wprowadzenie niezbędnych zmian do nomenklatury budżetowej zgodnie z porozumieniem ustawodawczym w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz umożliwienie niezbędnej realokacji 1360 mln EUR w środkach na zobowiązania i 10 mln EUR w środkach na płatności;

B.     mając na uwadze, że w celu zasilenia funduszu gwarancyjnego w 2015 r. dokonuje się przesunięcia całkowitej kwoty w wysokości 1350 mln EUR w środkach na zobowiązania z instrumentu „Łącząc Europę” (790 mln EUR), programu „Horyzont 2020” (70 mln EUR) i projektu ITER (490 mln EUR);

C.     mając na uwadze, że Komisja zamierza skompensować obniżenie środków na projekt ITER równoważnym ich podniesieniem w latach 2018–2020;

D.     mając na uwadze, że środki na zobowiązania i płatności (w obydwu przypadkach 10 mln EUR) zasilające Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w całości pochodzą z projektu ITER (pozycja budżetowa 08 04 01 02);

E.     mając na uwadze, że wszystkie dodatkowe środki na zobowiązania i płatności w celu wdrożenia EFIS w całości pochodzą z przesunięć, dzięki czemu ogólny poziom środków na zobowiązania i płatności w budżecie na rok 2015 pozostaje bez zmian;

1.      przyjmuje do wiadomości przedłożony przez Komisję projekt budżetu korygującego nr 1/2015 oraz stanowisko Rady dotyczące tego projektu;

2.      wyraża zadowolenie z osiągnięcia szybkiego porozumienia w sprawie EFIS dzięki determinacji wszystkich instytucji, aby jak najszybciej umożliwić jego wdrożenie; choć wynik negocjacji jest lepszy od pierwotnego wniosku Komisji, ubolewa z powodu negatywnych skutków dla programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę”;

3.      ponownie podkreśla rolę budżetu Unii w tworzeniu wartości dodanej poprzez łączenie zasobów i przyczynianie się do znacznych efektów synergii między europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi a EFIS przy jednoczesnym wzmocnieniu efektu mnożnikowego wydatków unijnych; popiera uruchomienie dodatkowych źródeł prywatnego i publicznego finansowania inwestycji służących realizowaniu celów o wymiarze europejskim, przede wszystkim poprzez stawianie czoła wyzwaniom transgranicznym w dziedzinach takich jak infrastruktura energetyczna, środowiskowa i transportowa;

4.      wyraża zadowolenie, że dodatkowa kwota w wysokości 1 mld EUR w porównaniu z pierwotnym wnioskiem Komisji zostanie sfinansowana z łącznego marginesu wieloletnich ram finansowych na zobowiązania i będzie pochodzić z marginesów dostępnych w ramach budżetu na rok 2014 i budżetu na rok 2015, co ograniczy przesunięcia z instrumentu „Łącząc Europę” i programu „Horyzont 2020”; przypomina, że zgodnie z art. 14 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych zasoby z łącznego marginesu wieloletnich ram finansowych na zobowiązania zostaną udostępnione dopiero w 2016 r.;

5.      ogólnie wyraża jednak ubolewanie z powodu przesunięć z instrumentu „Łącząc Europę” i programu „Horyzont 2020”, gdyż programy te mają istotne znaczenie dla tworzenia nowych miejsc pracy i generowania wzrostu gospodarczego w Europie; wobec tego zamierza skompensować te przesunięcia w ramach przyszłych rocznych procedur budżetowych;

6.      podkreśla, że inwestycje w transport i badania naukowe są niezbędne, aby wzmocnić rolę budżetu UE i cel, jakim jest pobudzanie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia oraz dążenie do realizacji celów strategii Europa 2020; przypomina w związku z tym, że program „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę” to główne programy w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”;

7.      z uwagi na zainteresowanie jak najszybszym wdrożeniem EFIS potwierdza swoją gotowość do przyjęcia projektu budżetu korygującego nr 1/2015 w postaci zmodyfikowanej przez Radę zgodnie z porozumieniem ustawodawczym w sprawie EFIS;

8.      zatwierdza zatem stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 1/2015;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr x/2015 został ostatecznie przyjęty i do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

10.    zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

15.4.2015

OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

(2015/2011(BUD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kathleen Van Brempt

WSKAZÓWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  przyjmuje z zadowoleniem wniosek Komisji dotyczący Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); ponownie stwierdza potrzebę wsparcia inwestycji strategicznych o wysokiej gospodarczej i społecznej wartości dodanej, sprzyjania zrównoważonym innowacjom, umiejętnościom i lokalnym miejscom pracy, pobudzenia konkurencyjności UE oraz przyczynienia się do realizacji strategii Unii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu;

2.  jest głęboko zaniepokojony znacznymi cięciami w zobowiązaniach zaproponowanymi w projekcie budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na 2015 r. (PKB 1/2015); przypomina w tym kontekście drobiazgowe negocjacje poprzedzające przyjęcie programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” oraz bardzo delikatną równowagę wszystkich interesów; wyraża zaniepokojenie tym, że ta niezwykle trudna do uzyskania równowaga zostanie zachwiana, jeżeli zostaną przyjęte cięcia zaproponowane przez Komisję we wniosku;

3.  przypomina, że program „Horyzont 2020” i wieloletnie programy w ramach instrumentu „Łącząc Europę” odgrywają zasadniczą rolę w realizacji celów strategii „Europa 2020”, a zatem w zagwarantowaniu Unii Europejskiej stabilnej ścieżki wzrostu, oraz podkreśla wartość dodaną, jaką mogą wnieść programy UE;

4.  przypomina, że budżet programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” na 2015 r. został uznany za absolutne minimum na potrzeby wypełnienia zobowiązań UE oraz że budżet na 2015 r. już doznał poważnych cięć na etapie jego przygotowywania;

5.  sądzi, że o przesunięciach środków z programów ujętych w dziale 1a należy decydować w drodze zwykłej dorocznej procedury budżetowej w zależności od wdrażania EFIS oraz wieloletnich programów ujętych w dziale 1a;

6.  uważa, że ustanowienie Funduszu Gwarancyjnego UE na mocy rozporządzenia w sprawie EFIS nie stanowi z prawnego punktu widzenia koniecznego warunku wejścia w życie i funkcjonowania EFIS;

7.  jest zdania, że nie ma konieczności decydowania a priori o systemie finansowania Funduszu Gwarancyjnego UE w odniesieniu do zobowiązań; sądzi, że docelową kwotę Funduszu Gwarancyjnego UE należy uzyskać za pośrednictwem stopniowych przydziałów środków budżetowych na zobowiązania na rzecz Funduszu Gwarancyjnego, o których będzie należało postanowić w ramach dorocznej procedury budżetowej przy należytym uwzględnieniu wszystkich dostępnych środków.

Poprawki do projektu budżetu korygującego nr 1

do budżetu ogólnego na 2015 r.

POPRAWKA 1

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 02 01

Treść: Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

176 847 152

113 594 175

-11 000 000

 

11 000 000

 

176 847 152

113 594 175

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 2

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3. Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 02 03

Treść: Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

35 905 989

17 650 787

-1 800 000

 

1 800 000

 

35 905 989

17 650 787

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 3

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 03 01

Treść: Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

77 604 264

30 583 047

-3 700 000

 

3 700 000

 

77 604 264

30 583 047

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 4

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 03 02

Treść: Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

153 235 857

51 650 398

-7 500 000

 

7 500 000

 

153 235 857

51 650 398

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 5

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 10 02 01

Treść: Horyzont 2020 – Zorientowane na klienta wsparcie naukowe i techniczne dla polityki Unii

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

35 127 845

27 961 643

-11 000 000

 

11 000 000

 

35 127 845

27 961 643

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 6

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 15 03 05

Treść: Europejski Instytut Innowacji i Technologii – integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

278 782 375

227 988 790

-25 000 000

 

25 000 000

 

278 782 375

227 988 790

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 7

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 02 01 01

Treść: Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 8

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 02 01 02

Treść: Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 9

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 02 01 03

Treść: Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 10

ZŁOŻONA PRZEZ: Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii                                                                        

SEKCJA: 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 04 03 01

Treść: Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

337 988 791

133 691 606

-10 000 000

 

10 000 000

 

337 988 791

133 691 606

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

14.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

62

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg, Helga Stevens

14.4.2015

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2015

(2015/2011(BUD))

Sprawozdawcy komisji opiniodawczej: Inés Ayala Sender i Dominique Riquet

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.   z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jako dodatkowe narzędzie pobudzania inwestycji w Europie; zauważa, że należy utworzyć strukturę budżetową dla funduszu gwarancyjnego EFIS;

2.   podkreśla, że inwestycje w transport są niezbędne, aby wzmocnić rolę budżetu UE i cel, jakim jest pobudzenie wzrostu gospodarczego, konkurencyjności i zatrudnienia oraz dążenie do realizacji celów strategii „Europa 2020”; przypomina w związku z tym, że program „Horyzont 2020” oraz instrument „Łącząc Europę” (CEF) są głównymi programami w dziale 1a „Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia”;

3.  przyjmuje do wiadomości, że Komisja zaproponowała w budżecie korygującym nr 1/2015, aby zmniejszyć o 45% – tj. z 1 558 525 000 EUR do 858 525 000 EUR – środki na zobowiązania z trzech linii budżetowych związanych z projektami transportowymi w ramach CEF; przyjmuje do wiadomości, że zaproponowano, aby zmniejszyć środki na zobowiązania na projekty w dziedzinie energetyki w ramach CEF o 90 000 000 EUR, a na projekty przewidziane w programie „Horyzont 2020” o 70 000 000 EUR;

4.  przypomina, że w grudniu 2014 r. władza budżetowa przyjęła na podstawie wniosku Komisji budżet ogólny UE na rok 2015; zwraca uwagę na fakt, że w styczniu 2015 r. Komisja zaproponowała 45% cięcie w trzech liniach budżetowych CEF związanych z projektami w dziedzinie transportu, twierdząc, że takie cięcie nie zagrozi działaniom CEF zaplanowanym na 2015 r.;

5.  przypomina, że programy „Łącząc Europę” i „Horyzont 2020” weszły w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. na podstawie szerokiego porozumienia między instytucjami UE i ich partnerami i umożliwiają stosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych do tworzenia efektu dźwigni, jeżeli jest to wykonalne; podkreśla, że zamiana dotacji na innowacyjne instrumenty finansowe zmienia de facto naturę interwencji, ponieważ beneficjenci nie będą tacy sami;

6.  uważa, że fundusz gwarancyjny EFIS należy finansować przede wszystkim z nieprzydzielonych zasobów budżetu UE oraz że władza budżetowa powinna dokonać odpowiednich dostosowań w trakcie dorocznych procedur budżetowych, aby finansować fundusz gwarancyjny; wzywa Komisję Europejską do przedstawienia odpowiednich wniosków w tym zakresie.

Budżet korygujący nr 1 do budżetu ogólnego na rok 2015

POPRAWKA 1

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 06 Mobilność i transport

Pozycja budżetowa: 06 02 01 01

Treść: Usunięcie wąskich gardeł, zwiększenie interoperacyjności kolei, uzupełnienie brakujących połączeń oraz modernizacja odcinków transgranicznych

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowe kwoty

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

1 246 820 000

463 983 806

-560 300 000

 

560 300 000

 

1 246 820 000

463 983 806

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 2

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 06 Mobilność i transport

Pozycja budżetowa: 06 02 01 02

Treść: Zapewnienie zrównoważonych i efektywnych systemów transportu

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowe kwoty

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

77 926 250

32 970 282

-34 900 000

 

34 900 000

 

77 926 250

32 970 282

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 3

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 06 Mobilność i transport

Pozycja budżetowa: 06 02 01 03

Treść: Optymalizacja integracji i poszczególnych rodzajów transportu i ich wzajemnych połączeń oraz poprawa interoperacyjności

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowe kwoty

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

233 778 750

89 137 637

-104 800 000

 

104 800 000

 

233 778 750

89 137 637

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 4

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 02 01

Treść: Przewodnia rola w przestrzeni kosmicznej

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

176 847 152

113 594 175

-11 000 000

 

11 000 000

 

176 847 152

113 594 175

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 5

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawcę                                                                                                                          

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 02 03

Treść: Podniesienie innowacyjności w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

35 905 989

17 650 787

-1 800 000

 

1 800 000

 

35 905 989

17 650 787

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 6

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 03 01

Treść: Przekształcenie gospodarki w gospodarkę efektywną pod względem zasobów i zdolną do adaptacji do zmiany klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonych dostaw surowców

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

77 604 264

30 583 047

-3 700 000

 

3 700 000

 

77 604 264

30 583 047

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 7

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 02 04 03 02

Treść: Promowanie bezpiecznych społeczeństw europejskich

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

153 235 857

51 650 398

-7 500 000

 

7 500 000

 

153 235 857

51 650 398

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 8

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 10 02 01

Treść: Horyzont 2020 – Zorientowane na klienta wsparcie naukowe i techniczne dla polityki Unii

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

35 127 845

27 961 643

-11 000 000

 

11 000 000

 

35 127 845

27 961 643

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 9

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 15 03 05

Treść: Europejski Instytut Innowacji i Technologii – integracja trójkąta wiedzy łączącego szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

278 782 375

227 988 790

-25 000 000

 

25 000 000

 

278 782 375

227 988 790

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 10

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 02 01 01

Treść: Dalsza integracja rynku wewnętrznego energii oraz interoperacyjność transgranicznych sieci energii elektrycznej i gazu

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 11

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 02 01 02

Treść: Zapewnienie Unii większego bezpieczeństwa dostaw energii

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 12

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 02 01 03

Treść: Przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

POPRAWKA 13

ZŁOŻONA PRZEZ: sprawozdawców                                                                                                                       

SEKCJA 3: Komisja Europejska

Dział: 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

Pozycja budżetowa: 32 04 03 01

Treść: Przekształcenie systemu energetycznego w system niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny

 

Budżet na rok 2015

Projekt budżetu korygującego nr 1/2015

Poprawka

Nowa kwota

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Zobowiąz.

Płatn.

Środki

337 988 791

133 691 606

-10 000 000

 

10 000 000

 

337 988 791

133 691 606

Rezerwa

 

 

 

 

 

 

 

 

– UZASADNIENIE –

Przywrócenie budżetu

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

14.4.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

41

3

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

27.3.2015

OPINIA Komisji Rozwoju Regionalnego

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu korygującego nr 1/2015: Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)

(2015/2011(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Lambert van Nistelrooij

WSKAZÓWKI

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. zwraca uwagę na wniosek Komisji dotyczący PBK nr 1/2015, w którym proponuje się stworzenie funduszu gwarancyjnego i możliwość wykorzystania gwarancji UE, a także uwzględnienie w budżecie środków na świadczenie usług doradczych zgodnie z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS); zdecydowanie uważa jednak, że w celu finansowania gwarancji UE należy znaleźć inne źródła (w środkach na zobowiązania) niż te proponowane przez Komisję we wniosku dotyczącym PBK nr 1/2015; zdecydowanie sprzeciwia się przesunięciu środków na zobowiązania z programu „Horyzont 2020” i instrumentu „Łącząc Europę” w budżecie Unii na rok 2015; przypomina, że przyjęcie PBK nr 1/2015 nie musi być powiązane z przyjęciem rozporządzenia w sprawie EFIS;

2.  ponownie podkreśla rolę budżetu Unii w tworzeniu wartości dodanej poprzez łączenie zasobów i przyczynianie się do efektu mnożnikowego wydatków unijnych; popiera uruchomienie dodatkowych źródeł prywatnego i publicznego finansowania inwestycji służących realizowaniu celów o wymiarze europejskim, przede wszystkim poprzez stawianie czoła wyzwaniom transgranicznym w dziedzinach takich jak infrastruktura energetyczna, środowiskowa i transportowa;

3.  podkreśla w tym kontekście znaczenie wykorzystywania instrumentów finansowych w celu zaspokojenia faktycznych potrzeb rynkowych oraz przyciągnięcia dodatkowego finansowania, w szczególności ze źródeł prywatnych;

4.  zwraca jednak uwagę na potrzebę zapewnienia przejrzystości, rozliczalności i kontroli instrumentów finansowych lub wszelkich innych mechanizmów związanych z budżetem Unii, a w szczególności EFIS; przypomina o potrzebie przeprowadzania dokładnych i regularnych ocen funkcjonowania takich instrumentów i ich wkładu w tworzenie nowych miejsc pracy i w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu;

5.  podkreśla ponadto, że należy unikać powielania wydatków lub ich częściowego pokrywania się; apeluje zatem o wysoki stopień synergii i koordynacji wszystkich źródeł finansowania, które mają na celu pobudzenie tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu i rozwoju gospodarczego; uważa, że świadczenie usług doradczych w kontekście EFIS nie powinno stanowić zagrożenia dla specyfiki wsparcia udzielanego przez istniejące struktury, w szczególności w ramach polityki spójności;

6.  podkreśla, że Parlament musi zaznaczyć swoje uprawnienia jako pełnoprawny organ władzy budżetowej i współustawodawca, zapewniając w ramach zaproponowanego EFIS z jednej strony przejrzystość i rozliczalność, a z drugiej strony koordynację i synergię;

7.  podkreśla, że należy rozwinąć synergie między EFSI i europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, badaniami i innowacjami oraz wydatkami w dziedzinie transportu, zapewniając we wszystkich przypadkach wysoką jakość programów i projektów.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

26.3.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

5

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

23.6.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

27

5

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(2)

Dz.U. L 69 z 13.3.2015, s. 1.

(3)

Dz.U. L […] z [...], s. [...].

(4)

Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

(5)

Dz.U. L 103 z 22.4.2015, s. 1.

(6)

Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.

Informacja prawna