Postup : 2015/2011(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0221/2015

Predkladané texty :

A8-0221/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.10

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0247

SPRÁVA     
PDF 233kWORD 354k
30.6.2015
PE 560.613v02-00 A8-0221/2015

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013

(09876/2015 – C8‑0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2015 na rozpočtový rok 2015, oddiel III – Komisia, pripojeného k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013

(09876/2015 – C8‑0172/2015 – 2015/2011(BUD))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(1), a najmä na jeho článok 41,

–       so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2015 prijatý s konečnou platnosťou 17. decembra 2014(2),

–       so zreteľom na opravný rozpočet č. 1/2015 v súvislosti so zmenou nariadenia o VFR prijatý s konečnou platnosťou 28. apríla 2015(3),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(4) (nariadenie o VFR),

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) 2015/623 z 21. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(5),

–       so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(6),

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 1/2015, ktorý Komisia prijala 13. januára 2015 (COM(2015)0011),

–       so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015, ktorú Rada prijala 26. júna 2015 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (09876/2015 – C8‑0172/2015),

–       so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013, ktorý Komisia prijala 13. januára 2015 (COM(2015)0010),

–       so zreteľom na články 88 a 91 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre dopravu a cestovný ruch a Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0221/2015),

A.     keďže cieľom návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015 je transponovať potrebné zmeny do rozpočtovej nomenklatúry v súlade s legislatívnou dohodou o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) a umožniť nevyhnutné prerozdelenie 1 360 miliónov EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 10 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch;

B.     keďže na financovanie záručného fondu v roku 2015 sa celková suma vo výške 1 350 miliónov EUR presúva z Nástroja na prepájanie Európy (790 miliónov EUR), programu Horizont 2020 (70 miliónov EUR) a projektu ITER (490 miliónov EUR) vo viazaných rozpočtových prostriedkoch;

C.     keďže Komisia má v úmysle kompenzovať zníženie pre ITER rovnocenným nárastom v období 2018 – 2020;

D.     keďže financovanie Európskeho centa investičného poradenstva prostredníctvom viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov vo výške 10 miliónov EUR z každého druhu týchto prostriedkov je v plnej miere presunuté z projektu ITER (rozpočtový článok 08 04 01 02);

E.     keďže všetky dodatočné viazané a platobné rozpočtové prostriedky na vykonávanie EFSI sa presúvajú v plnej miere, a preto sa nemení celkový objem viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015;

1.      berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 1/2015, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.      víta skutočnosť, že rýchle dosiahnutie dohody o EFSI bolo možné v dôsledku odhodlania všetkých inštitúcií zabezpečiť jej zavedenie čo najskôr; hoci výsledok rokovaní je lepší ako pôvodný návrh Komisie, vyjadruje poľutovanie nad negatívnym vplyvom na program Horizont 2020 a NPE;

3.      opätovne zdôrazňuje úlohu rozpočtu Únie pri vytváraní pridanej hodnoty združovaním zdrojov a zabezpečovaním vysokého stupňa súčinnosti medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi a EFSI a zároveň zvyšovaním multiplikačného účinku príspevkov Únie; podporuje mobilizáciu dodatočných zdrojov súkromného a verejného financovania v záujme financovania investícií súvisiacich s cieľmi európskeho rozmeru, najmä pokiaľ ide o riešenie cezhraničných problémov v oblastiach, ako je energetická, environmentálna a dopravná infraštruktúra;

4.      víta skutočnosť, že ďalších 1 000 miliónov EUR v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie sa bude financovať prostredníctvom celkovej rezervy VFR na záväzky, pochádzajúcej z rezerv, ktoré zostali k dispozícii v rozpočtoch na roky 2014 a 2015, čím sa zníži presun z Nástroja na prepájanie Európy a z programu Horizont 2020; pripomína, že podľa článku 14 nariadenia o VFR budú zdroje v rámci celkovej rezervy VFR na záväzky sprístupnené až od roku 2016;

5.      vyjadruje však vo všeobecnosti poľutovanie nad presunom z Nástroja na prepájanie Európy a z programu Horizont 2020, keďže sú to základné programy pre pracovné miesta a rast v Európe; preto zamýšľa napraviť tieto presuny v nadchádzajúcich ročných rozpočtových postupoch;

6.      poukazuje na to, že investície do výskumu a dopravy majú zásadný význam pre to, aby sa posilnila úloha a cieľ rozpočtu EÚ podnecovať rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť a aby sa dosiahol pokrok pri plnení cieľov stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti pripomína, že programy v rámci programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sú kľúčovými programami v okruhu 1a „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“;

7.      potvrdzuje svoju ochotu prijať návrh opravného rozpočtu č. 1/2015 po úpravách Rady v súlade s legislatívnou dohodou o EFSI, a to vzhľadom na svoj záujem čo najrýchlejšie zaviesť EFSI;

8.      schvaľuje preto pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015;

9.      poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. x/2015 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a národným parlamentom.

15.4.2015

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

(2015/2011(BUD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Kathleen Van Brempt

NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta návrh Komisie týkajúci sa Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI); pripomína potrebu podporovať strategické investície s vysokou pridanou ekonomickou a spoločenskou hodnotou, ako aj udržateľné inovácie, zručnosti a miestne pracovné príležitosti, posilňovať konkurencieschopnosť EÚ a prispievať k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

2.  je hlboko znepokojený výrazným znížením viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré je uvedené v návrhu opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 (NOR č. 1/2015); v tejto súvislosti pripomína dôkladné rokovania, ktoré predchádzali prijatiu programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy, a veľmi krehkú rovnováhu medzi všetkými dotknutými záujmami; vyjadruje obavu, že v prípade schválenia škrtov uvedených v návrhu Komisie sa poruší táto veľmi ťažko nastoliteľná rovnováha;

3.  pripomína, že viacročné programy Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy sú kľúčové pre dosahovanie cieľov stratégie Európa 2020, a teda aj pre zabezpečenie stabilného rastu v EÚ, pričom zdôrazňuje možnú pridanú hodnotu programov EÚ;

4.  pripomína, že rozpočet programu Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie Európy na rok 2015 bol koncipovaný ako nevyhnutné minimum potrebné na splnenie záväzkov EÚ a že v rozpočte na rok 2015 sa už v rámci prípravnej fázy vykonali výrazné škrty;

5.  domnieva sa, že o presune prostriedkov z programov okruhu 1a by sa malo rozhodnúť v priebehu riadnych ročných rozpočtových postupov v závislosti od vykonávania EFSI a viacročných programov v okruhu 1a;

6.  konštatuje, že zriadenie záručného fondu EÚ na základe nariadenia o EFSI nepredstavuje právnu podmienku nadobudnutia platnosti EFSI a jeho fungovania;

7.  zastáva názor, že nie je potrebné vopred rozhodnúť o systéme financovania záručného fondu vo forme viazaných rozpočtových prostriedkov; domnieva sa, že cieľová suma záručného fondu EÚ by sa mala dosiahnuť prostredníctvom postupne uvoľňovaných viazaných rozpočtových prostriedkov vyčlenených pre záručný fond, o ktorých sa má rozhodnúť v rámci ročného rozpočtového postupu pri zohľadnení všetkých dostupných prostriedkov.

Návrhy na zmenu v návrhu opravného rozpočtu č. 1

k všeobecnému rozpočtu na rok 2015

NÁVRH NA ZMENU 1

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 02 01

Názov riadku: Vedúce postavenie v kozme

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

176 847 152

113 594 175

-11 000 000

 

11 000 000

 

176 847 152

113 594 175

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 2

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 02 03

Názov riadku: Zvyšovanie miery inovácií v malých a stredných podnikoch (MSP)

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

35 905 989

17 650 787

-1 800 000

 

1 800 000

 

35 905 989

17 650 787

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 3

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 03 01

Názov riadku: Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

77 604 264

30 583 047

-3 700 000

 

3 700 000

 

77 604 264

30 583 047

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 4

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 03 02

Názov riadku: Podpora bezpečných európskych spoločností

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

153 235 857

51 650 398

-7 500 000

 

7 500 000

 

153 235 857

51 650 398

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 5

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 10 02 01

Názov riadku: Horizont 2020 – Vedecká a technická podpora politík Únie orientovaná na zákazníka

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

35 127 845

27 961 643

-11 000 000

 

11 000 000

 

35 127 845

27 961 643

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 6

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 15 03 05

Názov riadku: Európsky inovačný a technologický inštitút — Integrácia vedomostného trojuholníka pozostávajúceho z vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácie

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

278 782 375

227 988 790

-25 000 000

 

25 000 000

 

278 782 375

227 988 790

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 7

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 02 01 01

Názov riadku: Ďalšia integrácia vnútorného energetického trhu a cezhraničná interoperabilita elektrických a plynovodných rozvodných sietí

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 8

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 02 01 02

Názov riadku: Zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v Únii

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 9

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 02 01 03

Názov riadku: Príspevok k udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 10

PREDKLADÁ: Výbor pre priemysel, výskum a energetiku                                                                                        

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 04 03 01

Názov riadku: Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

 

Rozpočet na rok 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

337 988 791

133 691 606

-10 000 000

 

10 000 000

 

337 988 791

133 691 606

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

62

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

José Blanco López, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Marco Zullo

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Enrique Calvet Chambon, Stanisław Ożóg, Helga Stevens

14.4.2015

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu opravného rozpočtu č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015

(2015/2011(BUD))

Spravodajcovia výboru požiadaného o stanovisko: Inés Ayala Sender a Dominique Riquet

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.   víta návrh Komisie na nariadenie, ktorým sa zriaďuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI) ako dodatočný nástroj na podporu investícií v Európe; berie na vedomie, že je potrebné vytvoriť rozpočtovú štruktúru pre záručný fond EFSI;

2.   upozorňuje, že investície do dopravy majú zásadný význam, aby sa posilnila úloha a cieľ rozpočtu EÚ podporovať rast, konkurencieschopnosť a zamestnanosť a pokročiť v plnení cieľov stratégie Európa 2020; v tejto súvislosti pripomína, že programy Horizont 2020 a Nástroj na prepájanie Európy (NPE) sú kľúčové programy okruhu 1a „Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť“;

3.   berie na vedomie, že Komisia v opravnom rozpočte č. 1/2015 navrhla znížiť viazané rozpočtové prostriedky pre tri rozpočtové riadky súvisiace s dopravnými projektmi v rámci NPE o 45 % z 1 558 525 000 EUR na 858 525 000 EUR; berie na vedomie, že sa navrhuje znížiť viazané rozpočtové prostriedky pre energetické projekty v rámci NPE o 90 000 000 EUR a pre projekty v rámci programu Horizont 2020 o 70 000 000 EUR;

4.  pripomína, že rozpočtový orgán na základe návrhu Komisie prijal všeobecný rozpočet EÚ na rok 2015 v decembri 2014; upriamuje pozornosť na skutočnosť, že v januári 2015 Komisia navrhla zníženie o 45 % v troch rozpočtových riadkoch pre NPE týkajúcich sa dopravných projektov, pričom tvrdila, že toto zníženie nenaruší činnosti NPE plánované na rok 2015;

5.  pripomína, že programy NPE a Horizont 2020 nadobudli účinnosť 1. januára 2014 na základe širokej dohody medzi inštitúciami EÚ a zainteresovanými stranami a umožňujú využívanie inovatívnych finančných nástrojov na vytvorenie pákového efektu, ak je to možné; poukazuje na skutočnosť, že zmena grantov na inovatívne finančné nástroje de facto mení povahu intervencie, keďže príjemcovia nebudú rovnakí;

6.  zastáva názor, že záručný fond EFSI by sa mal financovať prioritne z nepridelených zdrojov v rámci rozpočtu EÚ a že je na rozpočtovom orgáne, aby vykonal príslušné úpravy počas ročných rozpočtových postupov s cieľom financovať záručný fond; vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti predložila vhodné návrhy.

Opravný rozpočet č. 1 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015

NÁVRH NA ZMENU 1

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 06 Mobilita a doprava

Rozpočtový riadok č.: 06 02 01 01

Názov riadku: Odstránenie prekážok, zlepšenie interoperability železníc, vytvorenie chýbajúcich prepojení a skvalitnenie cezhraničných úsekov

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nové sumy

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozp. prostriedky

1 246 820 000

463 983 806

-560 300 000

 

560 300 000

 

1 246 820 000

463 983 806

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 2

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 06 Mobilita a doprava

Rozpočtový riadok č.: 06 02 01 02

Názov riadku: Zabezpečenie udržateľných a efektívnych dopravných systémov

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nové sumy

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

77 926 250

32 970 282

-34 900 000

 

34 900 000

 

77 926 250

32 970 282

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 3

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 06 Mobilita a doprava

Rozpočtový riadok č.: 06 02 01 03

Názov riadku: Optimalizácia integrácie a vzájomného prepojenia druhov dopravy a zvýšenie interoperability

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nové sumy

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

233 778 750

89 137 637

-104 800 000

 

104 800 000

 

233 778 750

89 137 637

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- JUSTIFICATION -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 4

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 02 01

Názov riadku: Vedúce postavenie v kozme

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

176 847 152

113 594 175

-11 000 000

 

11 000 000

 

176 847 152

113 594 175

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 5

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 02 03

Názov riadku: Zvyšovanie miery inovácie v malých a stredných podnikoch (MSP)

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

35 905 989

17 650 787

-1 800 000

 

1 800 000

 

35 905 989

17 650 787

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 6

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 03 01

Názov riadku: Vytvorenie hospodárstva, ktoré efektívne využíva zdroje a je odolné voči zmenám klímy, a zaistenie udržateľnej dodávky surovín

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

77 604 264

30 583 047

-3 700 000

 

3 700 000

 

77 604 264

30 583 047

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 7

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 02 04 03 02

Názov riadku: Podpora bezpečných európskych spoločností

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

153 235 857

51 650 398

-7 500 000

 

7 500 000

 

153 235 857

51 650 398

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 8

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 10 02 01

Názov riadku: Horizont 2020 — Vedecká a technická podpora politík Únie orientovaná na zákazníka

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

35 127 845

27 961 643

-11 000 000

 

11 000 000

 

35 127 845

27 961 643

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 9

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 15 03 05

Názov riadku: Európsky inovačný a technologický inštitút — Integrácia vedomostného trojuholníka pozostávajúceho z výskumu, inovácie a vzdelávania

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

278 782 375

227 988 790

-25 000 000

 

25 000 000

 

278 782 375

227 988 790

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 10

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 02 01 01

Názov riadku: Ďalšia integrácia vnútorného energetického trhu a cezhraničná interoperabilita elektrických a plynovodných rozvodných sietí

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 11

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 02 01 02

Názov riadku: Zvýšenie bezpečnosti dodávok energie v Únii

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 12

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 02 01 03

Názov riadku: Prispievanie k trvalo udržateľnému rozvoju a ochrane životného prostredia prostredníctvom infraštruktúry

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

145 554 000

14 631 591

-30 000 000

 

30 000 000

 

145 554 000

14 631 591

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

NÁVRH NA ZMENU 13

PREDKLADÁ: Spravodajcovia                                                                                                                                

ODDIEL: III: Komisia

Okruh: 1a - Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

Rozpočtový riadok č.: 32 04 03 01

Názov riadku: Zabezpečenie prechodu k spoľahlivému, udržateľnému a konkurencieschopnému energetickému systému

 

Rozpočet 2015

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2015

Pozmeňujúci návrh

Nová suma

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Rozpočtové prostriedky

337 988 791

133 691 606

-10 000 000

 

10 000 000

 

337 988 791

133 691 606

Rezerva

 

 

 

 

 

 

 

 

- ODÔVODNENIE -

Obnovenie rozpočtu.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

14.4.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

41

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Markus Ferber, Olga Sehnalová, Patricija Šulin

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

27.3.2015

STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj

pre Výbor pre rozpočet

k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2015: Európsky fond pre strategické investície (EFSI)

(2015/2011(BUD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lambert van Nistelrooij

NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. berie na vedomie návrh Komisie týkajúci sa NOR č. 1/2015, v ktorom sa v súlade s legislatívnym návrhom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) navrhuje financovanie záručného fondu a prípadné využitie záruky Únie, ako aj vyčlenenie rozpočtových prostriedkov na účel poskytovania poradenskej podpory; je však pevne presvedčený, že na financovanie záruky EÚ by sa mali nájsť ďalšie zdroje (vo viazaných rozpočtových prostriedkoch) okrem tých, ktoré navrhla Komisia v NOR č. 1/2015; dôrazne namieta voči presunutiu viazaných rozpočtových prostriedkov z programu Horizont 2020 a z Nástroja na prepájanie Európy v rozpočte Únie na rok 2015; pripomína, že prijatie NOR č. 1/2015 nemusí prebiehať súbežne s prijatím nariadenia o EFSI;

2.  pripomína úlohu rozpočtu Únie pri vytváraní pridanej hodnoty združovaním zdrojov a prispievaním k multiplikačnému účinku výdavkov Únie; podporuje mobilizáciu dodatočných súkromných a verejných zdrojov financovania v záujme financovania investícií súvisiacich s cieľmi s európskym rozmerom, najmä pokiaľ ide o riešenie cezhraničných otázok v oblastiach, ako je energetika, životné prostredie a dopravná infraštruktúra;

3.  v tejto súvislosti zdôrazňuje význam využívania finančných nástrojov na riešenie skutočných potrieb a pritiahnutie dodatočného financovania, a to predovšetkým zo súkromných zdrojov;

4.  zdôrazňuje však potrebu zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a kontrolu finančných nástrojov a všetkých ostatných mechanizmov, ktoré súvisia s rozpočtom Únie, najmä EFSI; pripomína, že treba dôkladne a pravidelne posudzovať fungovanie takýchto nástrojov a ich prínos k vytváraniu nových pracovných miest a plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

5.  trvá navyše na tom, že je dôležité vyhnúť sa zdvojovaniu alebo prekrývaniu výdavkov; preto žiada vysoký stupeň súčinnosti a koordinácie medzi všetkými zdrojmi financovania určenými na posilnenie vytvárania nových pracovných miest, rastu a hospodárskeho rozvoja; domnieva sa, že poskytovanie poradenských služieb v kontexte EFSI by nemalo ohroziť špecifický charakter podpory, ktorú poskytujú existujúce štruktúry, najmä v rámci politiky súdržnosti;

6.  zdôrazňuje, že Parlament potrebuje potvrdiť svoju autoritu ako plnohodnotná zložka rozpočtového orgánu a spoluzákonodarca zabezpečením transparentnosti a zodpovednosti na jednej strane a koordinácie a súčinnosti na druhej strane v rámci navrhovaného EFSI;

7.  zdôrazňuje, že by sa mali rozvíjať synergie medzi EFSI, EŠIF, výskumom a inováciou a výdavkami na dopravu, aby sa vo všetkých prípadoch zabezpečila vysoká kvalita programov a projektov.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

26.3.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

30

5

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, José Blanco López, Franc Bogovič, Victor Boștinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Rosa D’Amato, Michela Giuffrida, Anna Hedh, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Constanze Krehl, Andrew Lewer, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Martina Anderson, Enrique Calvet Chambon, Salvatore Cicu, Andor Deli, Elena Gentile, Ivana Maletić, James Nicholson, Jan Olbrycht, Bronis Ropė, Julie Ward, Milan Zver

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

23.6.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

5

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Sophie Montel, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Isabelle Thomas, Monika Vana, Daniele Viotti

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Janusz Lewandowski, Ivan Štefanec, Nils Torvalds, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Tiziana Beghin, Marco Zullo

(1)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 69, 13.3.2015, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ L ....

(4)

Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.

(5)

Ú. v. EÚ L 103, 22.4.2015, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

Právne oznámenie